UniondebSyndicate.com
Amdanom ni

Amdanom ni

Amdanom ni 

Mae Uniondeb Syndicate wedi'i sefydlu fel offeryn adfywiad i adfer Cristnogaeth Apostolaidd y ganrif 1af. Ein nod yw anfon dilys Undodwr Apostolaidd ffydd mewn pregethu edifeirwch am ddilead pechodau ac Efengyl Teyrnas Dduw trwy Grist Iesu y Meseia. Mae'r Erthyglau Ffydd yw dysgeidiaeth graidd Efengyl y Cyfamod Newydd yr ydym yn ei arddel. Rydyn ni'n pwysleisio actio mewn Cariad, mewn Gwirionedd, ac yn yr Ysbryd. Rydym hefyd wedi ymrwymo i undod holl bobl Dduw ac i rannu'r newyddion da am iachawdwriaeth â'r rhai sydd ar goll yn ysbrydol.

Y Beibl yw ein prif awdurdod ar gyfer deall gwirioneddau hanfodol. Ceisiwn ddeall yr Ysgrythurau yn y cyd-destun gwreiddiol i'r graddau y mae hynny'n bosibl trwy feirniadaeth weadol. Rydyn ni'n annog aelodau i ddarllen y Beibl yn aml ac astudio'r Ysgrythur yn yr iaith wreiddiol.

Mae ein dull adferol o adfer Cristnogaeth ddilys yn seiliedig ar yr egwyddorion canlynol:

  1. Credwn mewn uchafiaeth Feiblaidd.
  2. Credwn fod yr ysgrythur yn ddealladwy.
  3. Rydym yn credu mewn cydlyniant Beiblaidd.
  4. Rydym yn gwadu bod poblogrwydd syniad yn gwarantu ei gywirdeb.
  5. Rydym yn derbyn y gallai adfer un athrawiaeth neu arfer amharu ar eraill.

Syndicate: Grŵp o bobl sy'n gweithio gyda'i gilydd ac yn helpu ei gilydd er mwyn cyflawni nod penodol.

"Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, oherwydd ei fod wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ” (Actau 17: 30-31, ESV)

Erthyglau Ffydd

Rhestr Gwefan Syndicate Uniondeb

Prif Safle

https://integritysyndicate.com - Adfer Cristnogaeth Apostolaidd y Ganrif 1af

Safleoedd Addysgu Apostolaidd

https://lovefirst.faith - Cariad yn Dod yn Gyntaf

https://EssentialGospel.faith - Deall neges graidd yr Efengyl

https://GospelOfActs.com - Darganfod Efengyl Deddfau

https://NotUnderTheLaw.net - Nid ydym o dan y gyfraith (nid y tu allan i gyfraith Duw) ond o dan gyfraith Crist

https://ApostlesDoctrine.net - Yn dilyn dysgeidiaeth yr Apostolion

https://BaptismInJesusName.com  - Yn dilyn ffurf wreiddiol bedydd Cristnogol

https://PrayerIsNecessary.com - Trosolwg o bwysigrwydd gweddi gyda chanllawiau ar sut y dylem weddïo

Sail Safleoedd yr Ysgrythur

https://KJVisCorrupt.com - Datgelu Fersiwn Brenin Iago o'r Beibl

https://BestEnglishTranslations.com - Adnabod y Cyfieithiadau Saesneg Gorau o'r Beibl

https://LukePrimacy.com – Y sail ar gyfer dal Luc-Actau fel prif dyst Cristnogaeth Apostolaidd

https://IssuesWithJohn.com - Deall yr amrywiol faterion sy'n ymwneud â'r Bedwaredd Efengyl

https://IssuesWithMatthew.com – Deall y materion amrywiol sy'n ymwneud â'r Efengyl a elwir Mathew

https://NTcanon.com — Awdurdodau Sylfaenol Canon y Testament Newydd

Safleoedd Undodaidd Beiblaidd

https://TrueUnitarian.com - Sylfeini Undodiaeth Feiblaidd

https://UnderstandingLogos.com - Gwir ystyr y Gair ym mhrolog Ioan

https://BiblicalAgency.com - Deall Cyfraith Asiantaeth - Cysyniad Beiblaidd Allweddol sy'n Ymwneud â Christ

https://IamStatements.com  - Deall sut mae Iesu'n uniaethu ei hun yn yr Efengylau

https://JesusIsTheModel.com - Deall sut Iesu yw'r model i ni.

https://OneGodOneLord.faith - Deall y gwahaniaeth rhwng un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

https://OneMediator.faith - Dynoliaeth hanfodol yr un cyfryngwr Iesu Grist

https://PreexistenceOfChrist.com - Deall ym mha ystyr preexisted Crist

https://FormOfGod.com - Dadansoddiad o Philipiaid 2 - Dyrchafiad nid preexistence

https://BibleConflations.com - Gwrthbrofi cyfeiliornadau gwallus o'r Ysgrythur i gasglu Iesu yw Duw

https://ControllingInfluence.com - Deall beth yw'r Ysbryd Glân

https://TrinityDelusion.net - Gwaredu twyll y Drindod

https://OnenessRefutation.com - Problemau gydag athrawiaeth Oneness (Modaliaeth)

https://ApostolicUnitarian.com - Yn dilyn Athrawiaeth yr Apostolion a'r gred Undodaidd mewn un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

Safle Gwrthbrofi

https://ChristianRefutation.com - Gwrthbrofiad Cristnogol o ddysgeidiaeth ffug

Blog / Safle Cymunedol

https://WayofChrist.faith - Cymuned ar gyfer adfer Cristnogaeth y ganrif 1af

Prif Safle

Safleoedd Athrawiaeth Apostolaidd

Sail Safleoedd yr Ysgrythur

Safleoedd Undodaidd Beiblaidd

Rhwydwaith Cymunedol / Cymdeithasol