UniondebSyndicate.com
Undodwr Apostolaidd

Undodwr Apostolaidd

Undodwr Apostolaidd: 

Yn dilyn Athrawiaeth yr Apostolion (Actau 2:38) a’r gred Undodaidd mewn un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist (1Cor 8: 5-6)

Athrawiaeth yr Apostolion: Edifeirwch, bedydd yn enw Iesu, a rhodd yr Ysbryd Glân

Deddfau 2: 36-41 (ESV)

“Gadewch i holl dŷ Israel felly gwybod yn sicr fod Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ” Nawr pan glywson nhw hyn cawsant eu torri i'r galon, a dweud wrth Pedr a gweddill yr apostolion, “Frodyr, beth wnawn ni?” A dywedodd Pedr wrthynt, “Edifarhewch a bedyddiwch bob un ohonoch yn enw Iesu Grist am faddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. Oherwydd mae'r addewid i chi ac i'ch plant ac i bawb sy'n bell i ffwrdd, pawb y mae'r Arglwydd ein Duw yn eu galw ato'i hun. " A chyda llawer o eiriau eraill fe dystiodd a pharhau i'w cymell, gan ddweud, “Arbedwch eich hunain rhag y genhedlaeth cam hon.” Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air…

Deddfau 8: 12-17 (ESV)

Ond pan oedden nhw'n credu Philip wrth iddo bregethu newyddion da am deyrnas Dduw a enw Iesu Grist, fe'u bedyddiwyd, yn ddynion a menywod. Roedd hyd yn oed Simon ei hun yn credu, ac ar ôl cael ei fedyddio fe barhaodd gyda Philip. A gweld arwyddion a gwyrthiau mawr yn cael eu perfformio, cafodd ei syfrdanu. Nawr pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn gair Duw, anfonon nhw atynt Pedr ac Ioan, a ddaeth i lawr a gweddïodd drostyn nhw am dderbyn yr Ysbryd Glân, canys nid oedd eto wedi syrthio ar yr un o honynt, ond dim ond yn enw'r Arglwydd Iesu y cawsant eu bedyddio. Yna dyma nhw'n gosod eu dwylo arnyn nhw a derbynion nhw'r Ysbryd Glân.

Deddfau 10: 44-48 (ESV)

Tra roedd Pedr yn dal i ddweud y pethau hyn, fe ddisgynnodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair. A syfrdanodd y credinwyr o blith yr enwaediad a ddaeth gyda Pedr, oherwydd tywalltwyd rhodd yr Ysbryd Glân hyd yn oed ar y Cenhedloedd. Oherwydd yr oeddent yn eu clywed yn siarad mewn tafodau ac yn clodfori Duw. Yna datganodd Pedr, “A all unrhyw un ddal dŵr yn ôl am fedyddio'r bobl hyn, sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân yn union fel sydd gennym ni? ” Gorchmynnodd iddynt gael eu bedyddio yn enw Iesu Grist... 

Deddfau 19: 2-7 (ESV)

Ac meddai wrthynt, “A dderbynioch chi'r Ysbryd Glân pan gredoch chi?” A dywedon nhw, “Na, nid ydym hyd yn oed wedi clywed bod Ysbryd Glân.” Ac meddai, “I mewn i beth y cawsoch eich bedyddio?” Dywedon nhw, “I mewn i fedydd Ioan.” A dywedodd Paul, “Bedyddiodd Ioan â bedydd edifeirwch, gan ddweud wrth y bobl am gredu yn yr un a oedd i ddod ar ei ôl, hynny yw, Iesu.” Wrth glywed hyn, bedyddiwyd hwy yn enw'r Arglwydd Iesu. Ac wedi i Paul osod ei ddwylo arnyn nhw, daeth yr Ysbryd Glân arnynt, a dechreuon nhw siarad mewn tafodau a phroffwydo. Roedd tua deuddeg dyn i gyd. 

1 Pedr 3: 18-22 (ESV)

“Oherwydd i Grist hefyd ddioddef unwaith am bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn iddo ddod â ni at Dduw, cael ei roi i farwolaeth yn y cnawd ond ei wneud yn fyw yn yr ysbryd, yr aeth ynddo a'i gyhoeddi i'r ysbrydion yn y carchar, oherwydd nid oeddent yn ufuddhau o'r blaen, pan arhosodd amynedd Duw yn nyddiau Noa, tra roedd yr arch yn cael ei pharatoi, lle daethpwyd ag ychydig, hynny yw, wyth o bobl, yn ddiogel trwy ddŵr. Mae bedydd, sy'n cyfateb i hyn, nawr yn eich arbed chi, nid fel tynnu baw o'r corff ond fel apêl at Dduw am gydwybod dda, trwy atgyfodiad Iesu Grist, sydd wedi mynd i'r nefoedd ac sydd yn y ddeheulaw Duw, gydag angylion, awdurdodau, a phwerau wedi eu darostwng iddo. '

Rhufeiniaid 6: 3-4 (ESV)

“Onid ydych chi'n gwybod bod pob un ohonom sydd wedi bod bedyddiwyd i Grist Iesu bedyddiwyd i'w farwolaeth? Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ni, yn yr un modd ag y codwyd Crist oddi wrth y meirw gan ogoniant y Tad, gerdded yn newydd-deb bywyd. "

Colosiaid 2: 11-14 (ESV)

“Ynddo ef hefyd y cawsoch eich enwaedu ag enwaediad a wnaed heb ddwylo, trwy ohirio corff y cnawd, trwy enwaediad Crist, wedi eich claddu gydag ef yn y bedydd, lle cawsoch eich codi gydag ef hefyd trwy ffydd yng ngweithrediad pwerus Duw, a'i cododd oddi wrth y meirw. A chithau, a fu farw yn eich tresmasiadau a dienwaediad eich cnawd, gwnaeth Duw yn fyw ynghyd ag ef, ar ôl maddau i ni ein holl dresmasiadau, trwy ganslo'r cofnod o ddyled a safodd yn ein herbyn gyda'i gofynion cyfreithiol. Hyn a roddodd o’r neilltu, gan ei hoelio ar y groes. ”

Ioan 3: 5-8 (ESV)

Atebodd Iesu, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, oni bai bod un yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Cnawd yw'r hyn a aned o'r cnawd, a'r hyn a aned o'r Ysbryd yw ysbryd. Peidiwch â rhyfeddu y dywedais wrthych, 'Rhaid eich geni eto. ' Mae'r gwynt yn chwythu lle mae'n dymuno, ac rydych chi'n clywed ei sain, ond nid ydych chi'n gwybod o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phawb sydd wedi ei eni o'r Ysbryd. "

Hebreaid 6: 1-8 (Cyfieithiad Testament Newydd Aramaeg Peshitta)

“Oherwydd hyn, dylem adael man cychwyn gair Crist a dylem ddod i aeddfedrwydd. Neu a wnewch chi osod un arall eto sylfaen ar gyfer edifeirwch o weithredoedd marw ac ar gyfer y ffydd sydd yn Nuw ac ar gyfer athrawiaeth bedydd ac ar arddodi dwylo ac am yr atgyfodiad oddi wrth y meirw ac am farn dragwyddol? Os bydd yr ARGLWYDD yn caniatáu, byddwn yn gwneud hyn. Ond nid ydyn nhw'n gallu, y rhai sydd unwaith wedi mynd i lawr i fedydd ac wedi blasu’r rhodd sydd o’r nefoedd ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân ac wedi blasu gair da Duw a nerth yr oes sydd i ddod, i bechu eto ac i gael ein hadnewyddu i edifeirwch o'r dechrau ac i groeshoelio i ddilorni Mab Duw o'r dechrau. Oherwydd mae'r ddaear, sy'n yfed y glaw sy'n dod iddi lawer gwaith ac yn cynhyrchu'r perlysiau gwyrdd sy'n ddefnyddiol i'r rhai y cafodd ei drin oherwydd hynny, yn derbyn bendith gan Dduw. Ond os yw’n cynhyrchu drain ac ysgall, mae’n cael ei wrthod ac nid yw’n bell i ffwrdd o felltith, ond yn hytrach ei ddiwedd yw tân. ”

Map Undodaidd Beiblaidd o Ystyr

Mae'r blychau melyn yn bersonau / bodau ac mae'r blychau gwyn yn agweddau ar Dduw
Map Undodaidd Beiblaidd o Diagram Ystyr, uniondebyndicate.com

Diwinyddiaeth Undodaidd: Mae un Duw, Y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

1 Corinthiaid 8: 4-6 (ESV)

“… Nid oes Duw ond un.” Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli. ”

1 Timotheus 2: 5-6 (ESV)

“O blaid mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn. ”

Ioan 17: 1-3 (ESV)

Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, “Tad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, ers hynny rydych chi wedi rhoi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb a roddaist iddo. Adyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon."

Deddfau 3:13, 26 (ESV)  

“Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch chi ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau…Ar ôl iddo godi ei was, anfonodd Duw atoch chi yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Deddfau 5:30 (ESV)

“Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch ei ladd trwy ei hongian ar goeden. Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. ”

Deddfau 17: 30-31 (ESV)

“Amserau anwybodaeth Da yn cael ei anwybyddu, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, oherwydd ei fod wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Hebreaid 3: 1-2 (ESV)

“Felly, frodyr sanctaidd, ti sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, yr apostol a'r archoffeiriad o'n cyfaddefiad,  a oedd yn ffyddlon iddo a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw. ”

Hebreaid 5: 1-5 (ESV)

Am penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni di"

Hebreaid 9:24 (ESV)

“Oherwydd mae Crist wedi mynd i mewn, nid i leoedd sanctaidd wedi'u gwneud â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan. "

Philipiaid 2: 8-11 (ESV)

“A chael ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd i bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. Felly Mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, a bod pob tafod yn cyfaddef hynny Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad. "

Galatiaid 1: 3-4 (ESV)

“Gras i chi a heddwch i chi oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, a roddodd ei hun i'n pechodau ein gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, i'r hwn y bydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen. ”

Datguddiad 1: 5-6 (ESV)

“… O Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw, a rheolwr brenhinoedd ar y ddaear. Iddo ef sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed a'n gwneud ni'n deyrnas, offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen. ”

Gellir galw Iesu yn Dduw ar sail y cysyniad o asiantaeth:

Cysyniad asiantaeth Shaliach

Galwyd asiantau Duw yn Dduw (er nad yn llythrennol felly):

Asiantau Duw o'r enw Duw, uniondebyndicate.com

Undodiaeth yn erbyn Christoleg Drindodaidd

Undodiaeth vs Christoleg Drindodaidd uniondebyndicate.com

Hen Gyfamod: Mae'r un Duw yn Arglwydd ac yn Dduw

Deuteronomium 6: 4 (ESV)

“Gwrandewch, O Israel: Mae'r Arglwydd ein Duw, yr Arglwydd yn un. "

Cyfamod Newydd: Mae Duw yn parhau i fod yn Dduw ond mae wedi gwneud Iesu yn Arglwydd ac yn Grist

Deddfau 2: 36 (ESV)

“Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn yr hwn a groeshoeliasoch. ”

I ni mae un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

1 Corinthiaid 8: 4-6 (ESV)

"... nid oes Duw ond un. Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli. ”