Deall Logos
Deall Logos

Deall Logos

Geiriadur / Ystyr Geirfaol Logos (λόγος) wedi'i gyfieithu “Word”

Geiriadur Strong g3056

Logos λόγος; o 3004; dywedodd rhywbeth (gan gynnwys y meddwl); trwy oblygiad, pwnc (pwnc disgwrs), hefyd rhesymu (y gyfadran feddyliol) neu gymhelliad; trwy estyniad, cyfrifiant; yn arbennig, (gyda'r erthygl yn John) y Mynegiant Dwyfol (hy Crist): - cyfrif, achos, cyfathrebu, x ynghylch, athrawiaeth, enwogrwydd, x gorfod gwneud, bwriad, mater, ceg, pregethu, cwestiynu, rheswm, + cyfrif, tynnu, dweud (-ing), dangos, x siaradwr, lleferydd, siarad, peth, + nid oes yr un o'r pethau hyn yn fy symud, tacluso, traethawd, ymadrodd, gair, gwaith.

Geiriadur Ystorfa Gyflawn Mounce

(MED) [3364] λόγος logos 330x gair, peth a draethwyd, Mt. 12:32, 37; 1 Cor. 14:19; lleferydd, iaith, sgwrs, Mt. 22:15; Lk. 20:20; 2 Cor. 10:10; Jas. 3: 2; sgwrsio, Lk. 24:17; dim ond siarad, sioe eiriol, 1 Cor. 4:19, 20; Col. 2:23; 1 Jn. 3:18; iaith, dull disgwrs, arddull siarad, Mt. 5:37; 1 Cor. 1:17; 1 Thess. 2: 5; dywediad, araith, Mk. 7:29; Eph. 4:29; mynegiad, ffurf o eiriau, fformiwla, Mt. 26:44; Rhuf. 13: 9; Gal. 5:14; dywediad, peth a wyrir mewn disgwrs, Mt. 7:24; 19,11; Jn. 4:37; 6,60; 1 Tim. 1:15; neges, cyhoeddiad, 2 Cor. 5:19; cyhoeddiad proffwydol, Jn. 12:38; cyfrif, datganiad, 1 Pet. 3:15; stori, adroddiad, Mt. 28:15; Jn. 4:39; 21,23; 2 Thess. 2: 2; naratif ysgrifenedig, traethawd, Actau 1: 1; disgwrs penodol, Actau 20: 7; athrawiaeth, Jn. 8:31, 37; 2 Tim. 2:17; pwnc, Deddfau 15: 6; cyfrif, cyfrif, Mt. 12:36; 18,23; 25,19; Lk. 16: 2; Actau 19:40; 20,24; Rhuf. 9:28; Phil. 4:15, 17; Heb. 4:13; ple, Mt. 5:32; Actau 19:38; a cymhelliad, Actau 10:29; rheswm, Actau 18:14; ὁ λόγος, gair Duw, yn enwedig yn yr Efengyl, Mt. 13:21, 22; Mk. 16:20; Lk. 1: 2; Actau 6: 4; ὁ λόγος, y GAIR dwyfol, neu Logos, Jn. 1: 1 [3056] Gweler y neges; adroddiad; gair.

Geirfa Ddadansoddol Testament Newydd Gwlad Groeg

λόγος, ου, ὁ. yn gysylltiedig â λέγω (trefnwch mewn trefn); (1) fel term cyffredinol ar gyfer siarad, ond bob amser gyda chynnwys rhesymol gair, araith (MT 22.46); yn aml gyferbyn â ἔργον (gweithred) (1J 3.18); (2) gyda'r cyfieithiad penodol yn dibynnu ar amrywiaeth eang o gyd-destunau; (a) cwestiwn (MT 21.24); (b) proffwydoliaeth (JN 2.22); (c) gorchymyn (2P 3.5); (ch) adroddiad (AC 11.22); (d) neges, addysgu (LU 4.32); (dd) datganiad, datganiad, honiad (MT 12.32), gyferbyn â μῦθος (chwedl); (e) lluosog, o eiriau sy'n ffurfio disgwrs undod mynegiant, lleferydd, addysgu, sgwrs (MT 7.24); (f) o'r hyn sy'n cael ei drafod pwnc, peth, mater (MK 9.10); (3) o ddatguddiad dwyfol; (a) gair, neges (Duw) (JN 10.35); (b) gorchymyn (au) (MT 15.6); (c) o hunan-ddatguddiad llawn Duw trwy Iesu Grist y Gair (JN 1.1); (ch) o gynnwys y gair efengyl, neges (LU 5.1); (4) mewn ystyr eithaf cyfreithiol neu dechnegol; (a) cyhuddiad, mater, cyhuddiad; (b) cyfrif, cyfrif (RO 14.12); (c) rheswm, cymhelliad (AC 10.29)

Ioan 1: 1-3, Yr ystyr fel y tystiwyd gan gyfieithiadau Saesneg cynnar

logos (Gair wedi'i gyfieithu) yw rhywbeth a ddywedwyd (gan gynnwys y meddwl) a gellid ei ddeall hefyd fel doethineb lafar, rhesymu, bwriad neu gynllun Duw. Mae bob amser yn ymwneud â chynnwys rhesymol. Dyma pam y bu bron i bob cyfieithiad Saesneg o'r Roeg a oedd cyn y cyfieithiad KJV, ddehongli'r logos (Gair) yn Ioan 1: 3, fel “it” yn hytrach nag “ef”. Yn y mwyafrif o gyfieithiadau Saesneg modern, mae Ioan 1: 1-3 fel arfer yn cael ei gyfieithu yn y fath fodd i ragfarnu'r darllenydd i ddehongli'r Gair fel Crist cyn-ymgnawdoledig. Fodd bynnag, dylid deall bod y logos yn enw haniaethol sy'n ymwneud â'r agwedd ar ddoethineb Duw gan gynnwys ei resymeg, rhesymu, bwriadau, cynllun, neu bwrpas ar gyfer dynoliaeth. Mae trwy hyn logos (Gair) y daeth pob peth. Fodd bynnag, nid yw hyn i ddweud bod y Gair yn berson preexistent a oedd yn bodoli cyn cenhedlu Iesu.

Cyfieithiadau 1526 a 1534 Tyndale

Y fersiwn Saesneg gyntaf o'r Ysgrythurau a wnaed trwy gyfieithiad uniongyrchol o'r Hebraeg a'r Groeg wreiddiol, a'r cyntaf i'w hargraffu, oedd gwaith William Tyndale. Wrth gwrdd â gwrthwynebiad chwerw, cyhuddwyd ef o wyrdroi ystyr yr Ysgrythurau. Ym mis Hydref 1536 cafodd ei ddienyddio yn gyhoeddus a'i losgi yn y stanc. Ac eto daeth gwaith Tyndale yn sylfaen i fersiynau Saesneg dilynol. Cyfieithodd William Tyndale brolog Efengyl Ioan yn wahanol iawn na chyfieithiadau modern poblogaidd. Y ddelwedd ar y dde yw tudalen gyntaf efengyl Ioan o gopi sydd wedi goroesi o Destament Newydd 1526 Tyndale. 

Sillafu modern Ioan 1: 1-5,14 o gyfieithiad Tyndale 1534:

“Yn y dechreuad yr oedd y gair, a’r gair gyda duw: a’r gair oedd duw. Roedd yr un peth yn y dechrau gyda duw. Gwnaethpwyd pob peth ganddo, a hebddo, ni wnaed dim, gwnaed hynny. Ynddi oedd bywyd, a’r bywyd oedd goleuni dynion, a’r goleuni yn tywynnu yn y tywyllwch, ond nid oedd y tywyllwch yn ei ddeall… Gwnaethpwyd y gair yn gnawd ac yn trigo yn ein plith, a gwelsom y gogoniant ohono, fel gogoniant unig fab anedig y tad, y gair hwnnw oedd yn llawn gras a gwirionedd. ”

 

Gwnaeth Duw bopeth trwy ei ddoethineb / dealltwriaeth / gwybodaeth

Diarhebion 3: 19-20 (ESV)

"Yr Arglwydd trwy ddoethineb sefydlodd y ddaear; trwy ddeall sefydlodd y nefoedd; gan ei wybodaeth torrodd y dyfnderoedd ar agor, a’r cymylau yn cwympo i lawr y gwlith. ”

Jeremeia 10:12 (ESV)

Yr hwn a wnaeth y ddaear trwy ei allu, a sefydlodd y byd trwy ei ddoethineb, a chan ei ddealltwriaeth estyn y nefoedd.

Jeremeia 51:15 (ESV)

Yr hwn a wnaeth y ddaear trwy ei allu, a sefydlodd y byd trwy ei ddoethineb, a chan ei ddealltwriaeth estyn y nefoedd.

Salm 33: 6 (LSV)

Gan y gair of YHWH - Mae'r nefoedd wedi eu gwneud - A'u holl lu gan y anadl o'i geg. 

Salmau 104: 24 (ESV)

O ARGLWYDD, mor amrywiol yw dy weithredoedd! Mewn doethineb ydych chi wedi eu gwneud nhw i gyd; mae'r ddaear yn llawn o'ch creaduriaid.

Salmau 136: 5 (ESV)

iddo ef pwy trwy ddeall a wnaeth y nefoedd, oherwydd y mae ei gariad diysgog yn para am byth;

Roedd Duw yn meddu ar ddoethineb ar ddechrau Ei waith

Mae doethineb wedi'i bersonoli yn Diarhebion 8 fel “hi / hi” ond yn llythrennol nid yw'n berson preexistent. Mae hyn yn gyfystyr â'r preexistent Logos o brydd Ioan. 

Diarhebion 8 (ASV)

1 Doth ddim doethineb crio, A deall wedi ei roi allan ei llais?
2 Ar ben lleoedd uchel gyda llaw, Lle mae'r llwybrau'n cwrdd, hi yn sefyll;
3 Wrth ymyl y gatiau, wrth fynediad y ddinas, Wrth ddod i mewn wrth y drysau, hi crieth yn uchel:
4 I ti, O ddynion, galwaf; Ac mae fy llais i feibion ​​dynion.
5 O syml, deallwch pwyll; Ac, chwi ffyliaid, byddwch o deall calon.
6 Gwrando, oherwydd mi a leflaf bethau rhagorol; A bydd agor fy ngwefusau yn bethau iawn.
7 Canys fy ngheg a draetha gwirionedd; Ac mae drygioni yn ffiaidd gan fy ngwefusau.
8 Mae holl eiriau fy ngheg mewn cyfiawnder; Nid oes unrhyw beth cam na gwrthnysig ynddynt.
9 Maen nhw i gyd yn blaen i'r sawl sy'n deall, Ac yn iawn i'r rhai sy'n dod o hyd gwybodaeth.
10 Derbyn fy cyfarwyddyd, ac nid arian; Ac gwybodaeth yn hytrach nag aur dewis.
11 Ar gyfer mae doethineb yn well na rubies; Ac nid yw'r holl bethau a ddymunir i'w cymharu ag ef.
12 I. doethineb wedi gwneud pwyll fy annedd, A darganfod gwybodaeth a disgresiwn.
13 Ofn Jehofa yw casáu drygioni: Balchder, a haerllugrwydd, a’r ffordd ddrwg, A’r geg wrthnysig, a yw’n gas gen i.
14 Cwnsler yw fy ngwybodaeth i, a gwybodaeth gadarn: Rwy'n deall; Mae gen i efallai.
15 Ganof fi mae brenhinoedd yn teyrnasu, A thywysogion yn dyfarnu cyfiawnder.
16 Gandanaf mae tywysogion yn llywodraethu, Ac uchelwyr, hyd yn oed holl farnwyr y ddaear.
17 Rwy'n caru'r rhai sy'n fy ngharu i; A bydd y rhai sy'n fy ngheisio'n ddiwyd yn dod o hyd i mi.
18 Mae cyfoeth ac anrhydedd gyda mi; Ie, cyfoeth a chyfiawnder gwydn.
19 Gwell yw fy ffrwyth nag aur, ie, nag aur coeth; A fy refeniw nag arian dewis.
20 Rwy'n cerdded i mewn ffordd cyfiawnder, Yng nghanol llwybrau cyfiawnder;
21 Er mwyn imi beri i'r rhai sy'n fy ngharu etifeddu sylwedd, Ac er mwyn imi lenwi eu trysorau.
22 Jehovah yn fy meddiannu yn nechreu ei ffordd, Cyn ei weithiau hen.
23 Cefais fy sefydlu o dragwyddoldeb, o'r dechreuad, Cyn oedd y ddaear.
24 Pan nad oedd dyfnder, Cefais fy nwyn ​​allan, Pan nad oedd ffynhonnau'n gyforiog o ddŵr.
25 Cyn setlo'r mynyddoedd, Cyn y bryniau a ddygwyd allan;
26 Tra hyd yn hyn nid oedd wedi gwneud y ddaear, na'r caeau, Na dechrau llwch y byd.
27 Pan sefydlodd y nefoedd, roeddwn i yno: Pan osododd gylch ar wyneb y dyfnder,
28 Pan gadarnhaodd yr awyr uchod, Pan ddaeth ffynhonnau'r dyfnder yn gryf,
29 Pan roddodd i'r môr ei rwym, Na ddylai'r dyfroedd droseddu ei orchymyn, Pan nododd sylfeini y ddaear;
30 Yna roeddwn i ganddo ef, fel prif weithiwr; Ac roeddwn i bob dydd yn hyfrydwch iddo, Yn llawenhau bob amser o'i flaen,
31 Gorfoleddu yn ei ddaear gyfanheddol; A fy hyfrydwch oedd gyda meibion ​​dynion.
32 Nawr gan hynny, fy meibion, gwrandewch arnaf; Canys bendigedig yw'r rhai sy'n cadw fy ffyrdd.
33 Clywch gyfarwyddyd, a byddwch ddoeth, Ac na wrthodwch ef.
34 Gwyn ei fyd y dyn sy'n fy nghlywed, Yn gwylio'n feunyddiol wrth fy gatiau, Yn aros wrth byst fy nrysau.
35 Oherwydd pwy bynnag sy'n fy nghael i sy'n cael bywyd, ac yn cael ffafr yr ARGLWYDD.
36 Ond mae'r sawl sy'n pechu yn fy erbyn yn cam-drin ei enaid ei hun: Mae pawb sy'n fy nghasáu i yn caru marwolaeth.

Defnydd cyd-destunol o “logos” yn John ac 1 John

Mae'r gair Logos yn cael ei ddefnyddio 326 gwaith yn y Testament Newydd. Arolwg o'r defnydd arferol o Logos yn gyson ag ystyr neges, rhesymu neu gynllun. logos yn cael ei ddefnyddio yn Ioan fwy na deg ar hugain o weithiau y tu allan i brolog John. Mae'r defnydd hwn yn rhoi syniad a yw'r hyn y dylem ei ddeall Logos i fod.

Ioan 2:22 (ESV), Roedden nhw'n credu'r Ysgrythur a'r logos roedd Iesu wedi'u siarad

22 Pan godwyd ef oddi wrth y meirw, cofiodd ei ddisgyblion ei fod wedi dweud hyn, a roeddent yn credu'r Ysgrythur a'r gair (logos) yr oedd Iesu wedi'u siarad.

Ioan 5:38 (ESV), Ac nid oes gennych ei logos yn aros ynoch, oherwydd nid ydych yn credu yn yr un a anfonodd fel ag ef

38 ac nid oes gennych ei air (logos) yn aros ynoch, oherwydd nid ydych yn credu'r un a anfonodd

Ioan 10: 34-36 (ESV), Pe bai’n eu galw’n dduwiau y daeth logos Duw atynt

34 Atebodd Iesu hwy, “Onid yw wedi ei ysgrifennu yn eich Cyfraith, 'dywedais, duwiau ydych chi'? 35 Pe bai'n eu galw nhw'n dduwiau y daeth gair (logos) Duw atynt— Ac ni ellir torri'r Ysgrythur— 36 a ydych chi'n dweud amdano ef a gysegrodd y Tad a'i anfon i'r byd, 'Rydych chi'n cablu,' oherwydd dywedais, 'Mab Duw ydw i'?

Ioan 12:38 (ESV), Y gair (logos) a lefarwyd gan y proffwyd Eseia

38 fel bod y gair (logos) a lefarwyd gan y proffwyd Eseia gellir ei gyflawni: “Arglwydd, pwy sydd wedi credu’r hyn a glywodd gennym ni, ac i bwy y mae braich yr Arglwydd wedi’i datgelu?”

Ioan 14: 23-24 (ESV), Nid y gair (logos) rydych chi'n ei glywed yw fy un i ond gair y Tad

23 Atebodd Iesu ef, ““Os oes unrhyw un yn fy ngharu i, bydd yn cadw fy ngair (logos), a bydd fy Nhad yn ei garu, a deuwn ato a gwneud ein cartref gydag ef. 24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau (logos). Ac nid y gair (logos) rydych chi'n ei glywed yw fy un i ond y Tad a'm hanfonodd i.

Ioan 17: 14-19 (ESV), rwyf wedi rhoi eich logos iddynt, ac mae'r byd wedi eu casáu

14 Rwyf wedi rhoi eich gair (logos) iddynt, ac mae'r byd wedi eu casáu am nad ydyn nhw o'r byd, yn union fel nad ydw i o'r byd. 15 Nid wyf yn gofyn ichi fynd â nhw allan o'r byd, ond eich bod yn eu cadw rhag yr un drwg. 16 Nid ydyn nhw o'r byd, yn union fel nad ydw i o'r byd. 17 Sancteiddiwch nhw yn y gwir; mae eich gair (logos) yn wirionedd. 18 Fel y gwnaethoch fy anfon i'r byd, felly yr wyf wedi eu hanfon i'r byd. 19 Ac er eu mwyn hwy yr wyf yn cysegru fy hun, er mwyn iddynt hefyd gael eu sancteiddio mewn gwirionedd.

1 Ioan 1: 1-2 (ESV), Y Gair (Logos) o Fywyd - y bywyd tragwyddol, a oedd gyda'r Tad.

1 Yr hyn a oedd o'r dechrau, yr ydym wedi'i glywed, a welsom gyda'n llygaid, y buom yn edrych arno ac wedi cyffwrdd â'n dwylo, ynghylch gair (logos) bywyd- 2 gwnaed y bywyd yn amlwg, ac yr ydym wedi ei weld, ac yn tystio iddo ac yn cyhoeddi i chwi y bywyd tragwyddol, a oedd gyda'r Tad ac a wnaed yn amlwg i ni-

Defnydd cyd-destunol o “logos” yn Luc-Acts

Luc 1: 1-4 (ESV), Fel y gallai fod gennych sicrwydd ynghylch y logos a addysgwyd ichi

1 Yn gymaint â bod llawer wedi ymrwymo i lunio naratif o'r pethau a gyflawnwyd yn ein plith, 2 yn union fel y mae'r rhai a oedd o'r dechrau'n llygad-dystion ac yn weinidogion y gair (logos) wedi eu danfon atom ni, 3 roedd yn ymddangos yn dda i mi hefyd, ar ôl dilyn popeth yn agos ers cryn amser, ysgrifennu cyfrif trefnus i chi, Theophilus mwyaf rhagorol, 4 y gallai fod gennych sicrwydd ynghylch y pethau (logos) a addysgwyd ichi

Luc 5: 1 (ESV), Roedd y dorf yn pwyso arno i glywed logos Duw

1 Ar un achlysur, tra roedd y dorf yn pwyso arno i glywed gair (logos) Duw, roedd yn sefyll wrth lyn Gennesaret

Luc 24: 44-47 (ESV), Rhaid cyflawni popeth a ysgrifennwyd amdanaf yng Nghyfraith Moses a’r Proffwydi

44 Yna dywedodd wrthynt, “Dyma nhw fy ngeiriau (logos) fy mod wedi siarad â chi tra roeddwn yn dal gyda chi, bod yn rhaid cyflawni popeth a ysgrifennwyd amdanaf yng Nghyfraith Moses a'r Proffwydi a'r Salmau. " 45 Yna agorodd eu meddyliau i ddeall yr Ysgrythurau, 46 a dywedodd wrthynt, “Felly mae'n ysgrifenedig, y dylai'r Crist ddioddef ac ar y trydydd diwrnod godi oddi wrth y meirw47 ac y dylid cyhoeddi edifeirwch am faddeuant pechodau yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, yn cychwyn o Jerwsalem.

Deddfau 4: 29-31 (ESV), Caniatáu i'ch gweision barhau i siarad eich logos gyda phob hyfdra

29 Ac yn awr, Arglwydd, edrychwch ar eu bygythiadau a caniatâ i'ch gweision barhau i siarad eich gair (logos) gyda phob hyfdra, 30 tra'ch bod chi'n estyn eich llaw i wella, ac mae arwyddion a rhyfeddodau'n cael eu perfformio trwy enw dy was sanctaidd Iesu. ” 31 Ac wedi iddynt weddïo, ysgwyd y lle y cawsant eu casglu ynghyd, a roeddent i gyd wedi'u llenwi â'r Ysbryd Glân ac yn parhau i siarad gair (logos) Duw yn eofn.

Actau 10: 34-44 (ESV), Y gair - pregethu newyddion da am heddwch trwy Iesu Grist

34 Felly agorodd Pedr ei geg a dweud: “Yn wir, deallaf nad yw Duw yn dangos unrhyw ranoldeb, 35 ond ym mhob cenedl mae unrhyw un sy'n ei ofni ac yn gwneud yr hyn sy'n iawn yn dderbyniol iddo. 36 Fel ar gyfer y gair (logos) a anfonodd at Israel, pregethu newyddion da am heddwch trwy Iesu Grist (ef yw Arglwydd pawb), 37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân ac â nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef. 39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond cododd Duw ef ar y trydydd dydd a gwneud iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Gorchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio mai ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae'r holl broffwydi yn tystio bod pawb sy'n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw." 44 Tra roedd Peter yn dal i ddweud y pethau hyn, syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair (logos).

Mae Deddfau 13: 26-33 (ESV), atom ni wedi anfon neges (logos) yr iachawdwriaeth hon

26 “Mae brodyr, meibion ​​teulu Abraham, a’r rhai yn eich plith sy’n ofni Duw, atom ni wedi cael eu hanfon y neges (logos) yr iachawdwriaeth hon. 27 I'r rhai sy'n byw yn Jerwsalem a'u llywodraethwyr, am nad oeddent yn ei gydnabod na deall y geiriau y proffwydi, a ddarllenir bob Saboth, a'u cyflawnodd trwy ei gondemnio. 28 Ac er na chawsant ynddo unrhyw euogrwydd yn deilwng o farwolaeth, gofynasant i Pilat ei ddienyddio. 29 Ac wedi iddynt gyflawni popeth a ysgrifennwyd ohono, aethant ag ef i lawr o'r goeden a'i osod mewn bedd. 30 Ond fe gododd Duw ef oddi wrth y meirw, 31 ac am ddyddiau lawer ymddangosodd i'r rhai a ddaeth i fyny gydag ef o Galilea i Jerwsalem, sydd bellach yn dystion i'r bobl. 32 Ac rydyn ni'n dod â'r newyddion da i chi fod yr hyn a addawodd Duw i'r tadau, 33 mae hyn wedi cyflawni i ni eu plant trwy fagu Iesu, fel y mae hefyd yn ysgrifenedig yn yr ail Salm, "'Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni.'  

Actau 18: 5 (ESV), meddiannwyd Paul gyda’r gair (logos), gan dystio mai Crist oedd Iesu

5 Pan gyrhaeddodd Silas a Timotheus o Facedonia, meddiannwyd Paul gyda'r gair (logos), yn tystio i'r Iddewon mai Crist oedd y Crist.

Yn ôl Paul, mae logos Duw (cynllun dwyfol) yn canolbwyntio ar efengyl Iesu, yr Eneiniog

Iesu yw cyflawniad Duw Logos (doethineb lafar) ac mae'n ganolbwynt cynllun a phwrpas Duw ar gyfer dynoliaeth - i gysoni popeth ag ef ei hun trwy Grist. Doethineb luosog Duw yw pwrpas tragwyddol Duw a wireddwyd yng Nghrist Iesu ein Harglwydd.

1 Corinthiaid 1: 18-25 (ESV), Logos y groes - Crist yw pŵer Duw a doethineb Duw

18 Ar gyfer y gair (logos) y groes yn ffolineb i'r rhai sy'n difetha, ond i ni sy'n cael ein hachub yw gallu Duw. 19 Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “Dinistriaf ddoethineb y doeth, a dirnadaeth craff y craff y byddaf yn ei rwystro.” 20 Ble mae'r un sy'n ddoeth? Ble mae'r ysgrifennydd? Ble mae debater yr oes hon? Onid yw Duw wedi gwneud ffôl yn ddoethineb y byd? 21 Oherwydd ers hynny, yn ddoethineb Duw, nad oedd y byd yn adnabod Duw trwy ddoethineb, roedd yn plesio Duw trwy ffolineb yr hyn rydyn ni'n ei bregethu i achub y rhai sy'n credu. 22 I Iddewon mynnu arwyddion ac mae Groegiaid yn ceisio doethineb, 23 ond yr ydym yn pregethu Crist croeshoeliedig, maen tramgwydd i Iddewon a ffolineb i Genhedloedd, 24 ond i'r rhai a elwir, yn Iddewon ac yn Roegiaid, Crist gallu Duw a doethineb Duw. 25 Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion, ac mae gwendid Duw yn gryfach na dynion.

Galatiaid 4: 4-5 (ESV), anfonodd Duw ei Fab, i adbrynu - er mwyn inni dderbyn mabwysiadu fel meibion

“Ond pan fydd y roedd cyflawnder o amser wedi dod, Anfonodd Duw ei Fab, geni o fenyw, geni dan y gyfraith, i adbrynu y rhai oedd o dan y gyfraith, er mwyn inni dderbyn mabwysiadu fel meibion. "

Effesiaid 1: 3-5 (ESV), Fe wnaeth ein rhagflaenu i gael ein mabwysiadu yn ôl pwrpas ei ewyllys

“Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio yng Nghrist gyda phob bendith ysbrydol yn y lleoedd nefol, hyd yn oed fel ef dewisodd ni ynddo ef cyn sefydlu'r byd, y dylem fod yn sanctaidd a di-fai o'i flaen. Mewn cariad rhagflaenodd ni i'w fabwysiadu iddo'i hun fel meibion ​​trwy Iesu Grist, yn ôl pwrpas ei ewyllys. "

Effesiaid 1: 7-13 (ESV), Gair (logos) gwirionedd efengyl eich iachawdwriaeth

7 Ynddo ef y cawn brynedigaeth trwy ei waed, maddeuant ein camweddau, yn ol cyfoeth ei ras, 8 yr oedd yn ei garu arnom ni, i gyd doethineb a mewnwelediad 9 gan wneud yn hysbys i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn ôl ei bwrpas, a osododd allan yng Nghrist 10 fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo ef, pethau yn y nefoedd a phethau ar y ddaear. 11 Ynddo ef yr ydym wedi sicrhau etifeddiaeth, wedi cael ei ragflaenu yn ôl pwrpas yr hwn sy'n gweithio popeth yn ôl cyngor ei ewyllys, 12 er mwyn i ni oedd y cyntaf i obeithio yng Nghrist fod er clod i'w ogoniant. 13 Ynddo ef hefyd, pan glywsoch y gair (logos) y gwirionedd, efengyl eich iachawdwriaeth, ac yn credu ynddo, wedi eu selio â'r Ysbryd Glân addawedig

Effesiaid 3: 9-11 (ESV), Y cynllun - doethineb luosog Duw - y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i wireddu yng Nghrist Iesu

“I ddod â goleuni i bawb beth sydd cynllun y dirgelwch sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw, a greodd bob peth, fel bod trwy'r eglwys y doethineb luosog Duw a allai bellach gael ei wneud yn hysbys i'r llywodraethwyr a'r awdurdodau yn y lleoedd nefol. Roedd hyn yn yn ôl y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. "

Colosiaid 3:16 (ESV), Gadewch mae logos Crist yn trigo ynoch yn gyfoethog, gan ddysgu a cheryddu eich gilydd ym mhob doethineb

16 Bydded i air (logos) Crist drigo ynoch yn gyfoethog, gan ddysgu a cheryddu eich gilydd ym mhob doethineb, canu salmau ac emynau a chaneuon ysbrydol, gyda diolchgarwch yn eich calonnau i Dduw

1 Thesaloniaid 5: 9-10 (ESV), mae Duw wedi bwriadu cael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist

“O blaid Nid yw Duw wedi ein tynghedu am ddigofaint, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Christian, a fu farw drosom fel y gallem fyw gydag ef p'un a ydym yn effro neu'n cysgu. "

2 Timotheus 1: 8-10 (ESV), Ei bwrpas a’i ras ei hun, a roddodd inni yng Nghrist Iesu cyn i’r oesoedd ddechrau

“Duw a’n hachubodd ac a’n galwodd i alwad sanctaidd, nid oherwydd ein gweithredoedd ond oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd i ni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau, ac sydd bellach wedi cael ei amlygu trwy ymddangosiad ein Gwaredwr Crist Iesu. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), Gobaith bywyd tragwyddol - a addawyd cyn i'r oesoedd ddechrau - ar yr adeg iawn a amlygwyd yn ei air

 2 mewn gobaith o fywyd tragwyddol, a addawodd Duw, nad yw byth yn dweud celwydd, cyn i'r oesoedd ddechrau 3 ac ar yr adeg briodol yn cael ei amlygu yn ei air trwy'r pregethu yr ymddiriedwyd i mi trwy orchymyn Duw ein Gwaredwr;

logos yn y Datguddiad

Datguddiad 1: 1-3 (ESV), Tyst i air (logos) Duw ac i dystiolaeth Iesu Grist

1 Mae datguddiad o Iesu Grist, a roddodd Duw iddo i ddangos i'w weision y pethau y mae'n rhaid iddynt ddigwydd yn fuan. Fe’i gwnaeth yn hysbys trwy anfon ei angel at ei was John, 2 a oedd yn dyst i air (logos) Duw ac i dystiolaeth Iesu Grist, hyd yn oed i bopeth a welodd. 3 Gwyn ei fyd yr un sy'n darllen yn uchel y geiriau (logos) y broffwydoliaeth hon, a bendigedig yw'r rhai sy'n clywed, ac sy'n cadw'r hyn sydd wedi'i ysgrifennu ynddo, oherwydd mae'r amser yn agos.

Datguddiad 1: 9 (ESV), Oherwydd gair (logos) Duw a thystiolaeth Iesu

9 Roeddwn i, John, eich brawd a'ch partner yn y gorthrymder a'r deyrnas a'r dygnwch cleifion sydd yn Iesu, ar yr ynys o'r enw Patmos ar gyfrif gair (logos) Duw a thystiolaeth Iesu.

Datguddiad 17:17 (ESV), I gyflawni ei bwrpas - nes bod geiriau (logos) Duw yn cael eu cyflawni

17 canys y mae Duw wedi ei roi yn eu calonnau i gyflawni ei bwrpas trwy fod o un meddwl a throsglwyddo eu pŵer brenhinol i'r bwystfil, nes bod geiriau (logos) Duw yn cael eu cyflawni.

Datguddiad 19: 9-16 (ESV), Tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth - yr enw y mae'n cael ei alw drwyddo yw Gair Duw

9 A dywedodd yr angel wrthyf, “Ysgrifennwch hyn: Gwyn eu byd y rhai sy'n cael eu gwahodd i swper priodas yr Oen. ” Ac meddai wrthyf, “Dyma wir eiriau (logos) Duw. " 10 Yna cwympais i lawr wrth ei draed i'w addoli, ond dywedodd wrthyf, “Rhaid ichi beidio â gwneud hynny! Rwy'n gyd-was gyda chi a'ch brodyr sy'n arddel tystiolaeth Iesu. Addoli Duw. ” Oherwydd tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth. 11 Yna gwelais y nefoedd yn agor, ac wele geffyl gwyn! Gelwir yr un sy'n eistedd arno yn Ffyddlon a Gwir, ac mewn cyfiawnder mae'n barnu ac yn rhyfel. 12 Mae ei lygaid fel fflam dân, ac ar ei ben mae llawer o dduwiau, ac mae ganddo enw wedi'i ysgrifennu nad oes neb yn ei adnabod ond ef ei hun. 13 Mae wedi ei wisgo mewn gwisg wedi ei drochi mewn gwaed, a'r enw a elwir ef yw Gair (logos) Duw. 14 Ac roedd byddinoedd y nefoedd, wedi'u gorchuddio â lliain main, gwyn a phur, yn ei ddilyn ar geffylau gwyn. 15 O'i geg daw cleddyf miniog i daro'r cenhedloedd i lawr, a bydd yn eu rheoli â gwialen haearn. Bydd yn troedio gwin gwin cynddaredd digofaint Duw yr Hollalluog. 16 Ar ei wisg ac ar ei glun mae ganddo enw ysgrifenedig, Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi.

  • Yn y cyd-destun hwn, sy’n broffwydoliaeth, gelwir Iesu yn Air (logos) Duw oherwydd y ffaith mai “tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth.” (Parch 19:10)

Ioan 1: 1-4, 14 - Beth mae'r Groegwr yn ei Ddweud?

Yn nodweddiadol mae cyfieithiadau Saesneg yn cael eu cyfieithu mewn ffordd ragfarnllyd i gefnogi diwinyddiaeth trinitaraidd. I gael syniad cliriach o'r hyn y mae'r Groeg yn ei ddweud mewn gwirionedd, darperir y testun Groeg ar gyfer Ioan 1: 1-4, 14 isod ac yna cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol o'r Roeg. 

Ioan 1: 1-4, 14 (NA28)

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος.

2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν.

3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν

4 ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν, καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων ·

14 Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονοπεὰῦ.

Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol

Darperir cyfieithiadau llythrennol a deongliadol isod ar gyfer Ioan 1: 1-3, 14. Mae'r cyfieithiad llythrennol yn seiliedig ar dabl rhynglinol cyflawn sydd ar gael yma: Ioan 1: 1-4, 14 Interlinear 

Ioan 1: 1-4, 14, Cyfieithiad Llythrennol

1 Yn y dechrau oedd y Gair

ac yr oedd y Gair tuag at y Duw,

a Duw oedd y Gair.

2 Roedd hyn yn dechrau tuag at y Duw.

3 Trwy hyn i gyd fe'i hachoswyd

ac ar wahân i hyn ni achoswyd iddo fod yn un.

Beth sy'n cael ei achosi 4 ynddo roedd bywyd,

a'r bywyd oedd goleuni dynion

14 A'r Gair - cnawd - achoswyd ef i fod

ac yr oedd yn preswylio ynom,

a gwelsom y gogoniant

o ogoniant hyd yn oed fel unigryw gan y tad,

yn llawn gras ac o wirionedd.

Ioan 1: 1-4, 14 Cyfieithiad Deongliadol

1 Ar y dechrau oedd y cynllun,

ac yr oedd y cynllun yn ymwneud â'r Duw,

a pheth dwyfol oedd y cynllun.

2 Roedd y cynllun ar y dechrau yn ymwneud â'r Duw.

3  Gwnaethpwyd popeth trwy'r cynllun,

ac ar wahân i'r cynllun ni wnaed dim.

Beth sy'n cael ei wneud 4 yn y cynllun oedd bywyd,

a’r bywyd oedd goleuni dynion…

14 A gwnaed y cynllun yn gnawd,

ac yn trigo yn ein plith,

a gwelsom y gogoniant,

gogoniant fel yr unigryw gan y tad,

llawn gras a gwirionedd.

Nodiadau ac arsylwadau allweddol yn y Prologue i John

“Gair”

Mae'r diffiniad o Logos darparwyd o amrywiol eiriaduron ar frig y dudalen hon. logos yw rhywbeth a ddywedir gan gynnwys yr ymresymu. Mae “doethineb lafar” yn ffordd law-fer o ddisgrifio ystyr eang gair. Hynny yw, mae'r Logos yn ymwneud â'r hyn y mae Duw yn ei feddwl yn ogystal â'r hyn y mae Duw yn ei ddweud. Mae hyn yn cynnwys doethineb, rhesymu, bwriadau, rhesymeg, cynllun a phwrpas Duw a fu erioed yn ymwybyddiaeth Duw. “Cynllun” sy'n gweddu orau i gyd-destun Prologue John.

“Roedd y Gair tuag at y Duw”

Y gair Groeg manteision yn arddodiad y mae llythrennol yn ei olygu tuag at. Mae hyn yn cyfleu'r syniad bod y Logos yng ngolwg Duw (yn ymwybyddiaeth Duw) ac yn wynebu Duw (blaen a chanol meddyliau Duw). Mae Tuag hefyd yn awgrymu “ymwneud â” neu “yn ôl.” Hynny yw, mae'r Logos yn agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â bwriadau / doethineb Duw. Pe bai'r awdur yn bwriadu disgrifio person â Duw, byddai wedi defnyddio'r gair meta yn hytrach na manteision. 

“Duw oedd y Gair"

Meddyliau Duw yw meddyliau Duw. Agweddau ar Dduw yw Duw. Peth dwyfol yw'r Gair (nid Person). Yn yr un modd Ysbryd (anadl) Duw yw Duw (sef Ei ddylanwad rheoli). 

“Trwy hyn i gyd fe’i hachoswyd i fod ac ar wahân i hyn ni achoswyd iddo fod yn un.”

Daw pob peth i fodolaeth trwy Dduw Logos (cynllun). Mae hyn yn cynnwys yr anifeiliaid a'r dyn cyntaf, Adam. Ar wahân i fwriadau Duw, ni ddaw dim i fodolaeth. Gwnaethpwyd popeth trwy ymresymu a dibenion Duw.

“Yr hyn a achosir i fod ynddo oedd bywyd a’r bywyd oedd goleuni dynion” 

Mae gan y mwyafrif o gyfieithiadau Saesneg strwythur brawddeg wallus i gynnwys geiriau yn adnod 3 a ddylai fod yn rhan o adnod 4. Yn hytrach, dylai pennill 3 ddod i ben gyda “ni wnaed yn un” a dylai adnod 4 gynnwys “Beth sy'n cael ei wneud”. Mae cyfieithiadau Saesneg poblogaidd yn dilyn yr atalnodi Bysantaidd diweddarach ac nid yr atalnodi Alexandriaidd cynharach a arddangosir yn y Testun Groeg Beirniadol (NA-28). Enghraifft o gyfieithiad Saesneg sy'n defnyddio atalnodi Alexandriaidd y llawysgrifau Groegaidd cynharaf yw'r Testament Newydd Cynhwysfawr (COM).

Dylai'r ddau air olaf yn adnod 3 (ὃ γέγονεν) fod yn rhan o adnod 4. Mae cyfieithwyr rhagfarnllyd yn defnyddio'r atalnodi Bysantaidd diweddarach i guddio'r ffaith bod y bywyd bod “goleuni dynion” yn gynnyrch y Logos ac nid yw y Logos ei hun. Mae adnod 4 yn darllen yn iawn “Beth sy'n cael ei achosi (i'w wneud) ynddo (Logos) oedd bywyd a'r bywyd hwn oedd goleuni dynion. ” Yn yr ystyr tebyg y daeth pob peth i fodolaeth trwy'r Logos (cynllun), “daeth y bywyd a oedd yn olau dynion” (Iesu) i fodolaeth drwy’r Logos o Dduw.

“A’r Gair - cnawd - fe’i hachoswyd i fod”

Gwyddom oddi wrth Ioan 1: 3 fod pob peth yn cael ei wneud yn gnawd trwy'r Logos ac ar wahân i'r Logos (cynllun) Duw, nid oes dim yn dod i fodolaeth (achoswyd i fod). Mae'r ginomai Groegaidd (γίνομαι) sy'n golygu “achosi-i-fod” yr un gair Groeg am achos-i-fod yn Ioan 1: 3-4, “Trwy hyn i gyd fe'i gwnaed, ac ar wahân i hyn fe'i gwnaed nid . ” Mae Iesu yn gynnyrch y logos (cynllun) fel y mae popeth arall yw a ddaeth i fodolaeth. Achoswyd (gwnaed) pob peth, gan gynnwys Crist, trwy'r logos O Dduw. 

Mae Logos cael ei wneud yn gnawd yw Duw yn siarad Iesu i fodolaeth yn ôl ei Air. Oherwydd bod Iesu ar flaen y gad yng nghynllun Duw i ddod ag Iachawdwriaeth i'r byd, mae gan Iesu gysylltiad agos â doethineb Duw a gellir galw'r logos o Dduw (Parch 19:13). Mae hyn yn yr ystyr mai ysbryd proffwydoliaeth yw tystiolaeth Iesu (Parch 19:10). Prif gynllun Duw i achub canolfannau dynoliaeth o amgylch ei Feseia (un eneiniog). Rydym yn deall bod bwriadau a dibenion Duw yn cael eu gwireddu yng Nghrist Iesu. Er nad oedd Iesu yn bodoli fel bod personol o'r dechrau, roedd cynllun Duw i achub y byd trwyddo yn bodoli o'r dechrau. Doethineb amrywiol Duw, cynllun y dirgelwch sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw, yw'r pwrpas tragwyddol a wireddwyd yng Nghrist Iesu (Eff 3: 9-11)

Ystyr manteision yn Ioan 1: 1 - “ac roedd y Gair gyda Duw (pros)”

Mae'r gair Groeg a gyfieithir yn aml “gydag” yn Ioan 1: 1b yn manteision (πρὸς). Pros yn fwyaf llythrennol yn golygu yw “tuag at”. Felly, cyfieithiad mwy llythrennol o Ioan 1: 1b yw “roedd y Gair tuag at y Duw”. 

Mae'r diagram yn dangos arddodiaid Groegaidd gan gynnwys Pros “Tuag.” Fel y gallwch weld o'r diagram, gellir deall hefyd ei fod yn golygu “wynebu” (mae rhywbeth sydd tuag at rywbeth arall yn ei wynebu). I ddweud bod y logos (doethineb lafar) yn wynebu Duw yw dweud ei fod yng ngolwg Duw. Hynny yw, gellir deall bod meddyliau Duw ar y blaen yn ymwybyddiaeth Duw (yn yr ystyr hwnnw roeddent gyda Duw). 

“Tuag at” gall y Duw hefyd awgrymu “yn ôl Duw” neu “ymwneud â Duw” fel un sy’n disgrifio agwedd ar Dduw sy’n ymwneud â doethineb, bwriadau, cynllun, pwrpas, rhesymu, rhesymeg, ect Duw.

Cyfieithu manteision gan fod “gyda” yn rhoi gogwydd i wneud i’r darllenydd feddwl amdano fel person gyda pherson arall. Pros mae'r rhan fwyaf yn llythrennol yn golygu tuag at ond gall olygu “gyda” mewn gwahanol synhwyrau megis rhywun gyda rhywun arall neu rywbeth gyda rhywun fel rhywun yn meddwl bod gyda nhw. Gair Groeg arall meta (μετὰ) yn fwy cyson yn golygu “gyda” yn yr ystyr bod person gyda pherson arall, Er enghraifft 1 Ioan 1:3, “…yn wir mae ein cymdeithas gyda (meta) y Tad a chyda (meta) ei Fab lesu Grist." Pe deallai awdwr loan y Logos i fod yn berson gyda Duw, y mae yn debycach y buasai yn arfer y gair meta o ystyried ei ddefnydd o'r gair meta yn 1 Ioan 1:3.

Yn egluro Ioan 1: 1-3 gydag 1 Ioan 1: 1-3

Mae'r prolog i 1 John, a ysgrifennwyd gan yr un awdur, yn darparu rhai cliwiau diddorol i egluro Prologue John. Yma rydym yn archwilio'r Roeg ac yn darparu cyfieithiad llythrennol a deongliadol o 1 Ioan 1: 1-3 ac yna arsylwadau allweddol.

1 Ioan 1: 1-3 (NA28)

 1 Ὃ ἦν ἀπʼ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ρἐ. τοῦ λόγου τῆς ζωῆς -

 2 καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη, καὶ ἑωράκαμεν καὶ μαρτυροῦμεν καὶ ἀπαγγέλλομεν ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς τὸν πατέρα καὶ ἐφανερώθη ἡμῖν -

 3 ὃ ἑωράκαμεν καὶ ἀκηκόαμεν, ἀπαγγέλλομεν oκαὶ ὑμῖν, ἵνα καὶ ὑμεῖς κοινωνίαν ἔχητε μεθ´ ἡμῶν. καὶ ἡ κοινωνία δὲ ἡ ἡμετέρα μετὰ τοῦ πατρὸς καὶ μετὰ τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Rendro Llenyddol a Chyfieithiadau Deongliadol

Darperir cyfieithiadau llythrennol a deongliadol isod ar gyfer 1 Ioan 1: 1-3. Mae'r cyfieithiad llythrennol yn seiliedig ar dabl rhynglinol cyflawn sydd ar gael yma: 1 Ioan 1: 1-3 Interlinear

1 Ioan 1: 1-3, Cyfieithiad Llythrennol

1 Beth oedd o'r cyntaf,

yr hyn a glywsom,

yr hyn a welsom,

hynny yng ngolwg ni,

yr hyn a welsom,

y dwylo hynny ohonom y gwnaethon ni eu cyffwrdd,

ynghylch gair y bywyd

2 Ac amlygwyd y bywyd,

ac yr ydym wedi gweld,

ac yr ydym wedi tystio,

ac yr ydym yn datgan i chwi,

y bywyd tragwyddol,

yr hwn oedd tuag at y Tad,

ac amlygwyd ef i ni.

3 Yr hyn a welsom,

a'r hyn yr ydym yn ei ddatgan,

ac i chwi er mwyn i chwithau hefyd,

cyfranogiad y gallech ei gael gyda ni,

a'r cyfranogiad gyda y Tad,

ac gyda y Mab iddo,

o Iesu eneiniog.

1 Ioan 1: 1-3 Cyfieithiad Deongliadol

1 Yr hyn a oedd o'r dechrau,

yr hyn a glywsom,

yr hyn a welsom,

yr hyn oedd o flaen ein llygaid,

yr hyn a welsom,

yr awdurdodau hynny y daethom ar eu traws,

ynghylch cynllun bywyd

2 Ac amlygwyd y bywyd,

ac yr ydym wedi gweld,

ac yr ydym wedi tystio,

ac yr ydym yn datgan i chwi,

y bywyd tragwyddol,

yr hwn oedd yng ngolwg y Tad,

ac amlygwyd ef i ni.

3 Yr hyn a welsom,

a'r hyn yr ydym yn ei ddatgan,

i chwi hefyd er mwyn i chi,

 gallai gael cyfranogiad gyda ni,

a'r cyfranogiad gyda y Tad,

ac gyda ei Fab,

Meseia Iesu.

Sylwadau gan 1 Ioan 1: 1-3

Dyma'r arsylwadau allweddol mewn perthynas â phrolog 1 John i helpu i egluro goblygiadau prolog John.

“Gair y bywyd”

Yn adnod 1, mae'r gair Groeg yn Logos (“Yr Logos o fywyd ”). Mae'r Logos (mae doethineb llafar, rhesymu, cynllun, pwrpas, bwriadau, meddyliau, ac ati) Duw yn gysylltiedig â bywyd (roedd Duw wedi bwriadu inni gymryd rhan mewn iachawdwriaeth o'r dechrau). 

“Amlygwyd bywyd”

Mae hyn ar ddechrau adnodau 2 yn gyfochrog ag Ioan 1: 4 “Yr hyn a ddaeth yn fywyd oedd a bywyd oedd goleuni dynion.” Hynny yw, mae'r bywyd (pwy yw Iesu) yn gynnyrch y logos, y logos ei hun yw doethineb lafar Duw, rheswm, bwriadau a meddyliau sy'n berthnasol i Dduw. 

“Y bywyd tragwyddol, a oedd tuag at y Tad, ac a amlygwyd i ni”

Mae'r logos hefyd manteision y Tad yn Ioan 1: 1. Gan nad yw bywyd tragwyddol yn berson ond yn hytrach yn gysyniad, gallwn weld mewn ystyr debyg Logos yn gysyniad sy'n ymwneud â meddyliau Duw a oedd yn uniongyrchol yn ymwybyddiaeth Duw (yn wynebu Duw ond wedi'i guddio oddi wrthym). Mae bywyd tragwyddol yn gyfystyr â'r logos (rheswm llafar) oherwydd ei fod yn rhan o gynllun Duw o'r dechrau, ar ôl bod manteision (yng ngolwg) y Tad o'r dechrau. 

“Gyda’r tad a gyda’r Mab ohono”

Daw'r tri enghraifft o “gyda” yn adnod 3 o'r gair Groeg meta (Nid manteision). Pan ddisgrifir bod rhywun gydag un arall mae'n fwy priodol ei ddefnyddio meta yn hytrach na manteision. Dyma pam y meta ni chaiff ei ddefnyddio yn Ioan 1: 1, oherwydd nid yw'r logos (doethineb lafar) yn berson preexistent. 

Logos mewn Cyfeiriad at Dduw a'r Creu

Mae Logos yn agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â bwriadau Duw (Doethineb). Daw pob peth i fodolaeth trwy Dduw Logos (doethineb llafar). Dyma sut y gwnaed y greadigaeth wreiddiol (Adda gyntaf) a dyma sut y gwnaed Iesu Grist (yr Adda olaf). 

Casgliad

Cyfieithir cyfieithiadau Saesneg modern gyda gogwydd Trinitaraidd i dybio bod y Logos yw'r Crist cyn-ymgnawdoledig yn hytrach nag agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â'i ddoethineb a'i fwriadau. Maen nhw'n camarwain y darllenydd tra hefyd yn cuddio beth logos mewn gwirionedd yn golygu wrth gyfeirio at ddoethineb dragwyddol Duw. Mae Iesu mewn gwirionedd yn gynnyrch y logos (Doethineb Llefaru) Duw fel y mae popeth arall sydd wedi dod i fodolaeth trwy fwriadau Duw. Mae'r Logos cael ei wneud yn gnawd yw Duw yn siarad Iesu i fodolaeth yn ôl ei ddoethineb lafar. Mae Iesu ar flaen y gad yng nghynllun Duw i ddod ag Iachawdwriaeth i'r byd. Prif gynllun Duw i achub canolfannau dynoliaeth o amgylch ei Feseia (un eneiniog). Rydym yn deall bod bwriadau a dibenion Duw yn cael eu gwireddu yng Nghrist Iesu. Doethineb amrywiol Duw, cynllun y dirgelwch sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw, yw'r pwrpas tragwyddol a wireddwyd yng Nghrist Iesu (Eff 3: 9-11)

TD Jakes disgrifiad o'r Logos (mae'n ei gael)