Adnoddau Astudiaeth Feiblaidd
Adnoddau Astudiaeth Feiblaidd

Adnoddau Astudiaeth Feiblaidd

Sut i Lefelu gydag Adnoddau Astudiaeth Feiblaidd

Gellir gwella dealltwriaeth o'r testun trwy ddefnyddio offer astudio'r Beibl yn arbennig ar gyfer astudio'r Iaith wreiddiol. Gellir dod o hyd i'r offer hyn ar ffurf brintiedig, ar wefannau am ddim neu eu hymgorffori mewn amrywiol apiau meddalwedd astudiaeth Feiblaidd. 

Beibl cyfochrog 

Mae cymharu gwahanol gyfieithiadau o’r Beibl yn arf sylfaenol a ddefnyddir ar gyfer astudio’r Beibl. Dylai fod lefel dderbyniol o gywirdeb gan gyfieithiadau a ddefnyddir. Mae'r rhain yn cynnwys ESV, NAS / NASB / NASU, ASV, NRSV, ac RSV. Mae Beibl Genefa (GNV) hefyd yn gyfeiriad da ar gyfer y traddodiad gweadol cyn KJV. Dylid cymharu'r REV (Fersiwn Saesneg Diwygiedig) a sylwebaeth hefyd â'r cyfieithiadau hyn sydd â thueddiadau diwinyddol traddodiadol y mae'n rhaid eu cyrchu o wefan REV. 

Concordance Strong

Pwrpas Concordance Strong yw darparu mynegai i'r Beibl. Mae hyn yn caniatáu i'r darllenydd ddod o hyd i eiriau lle maen nhw'n ymddangos yn y Beibl. Mae'r mynegai hwn yn caniatáu i fyfyriwr o'r Beibl ail-ddarganfod ymadrodd neu ddarn a astudiwyd o'r blaen. Mae hefyd yn gadael i'r darllenydd gymharu'n uniongyrchol sut y gellir defnyddio'r un gair mewn man arall yn y Beibl. Rhoddir rhif mynediad i bob gair iaith wreiddiol yng ngeiriadur y geiriau iaith wreiddiol hynny a restrir yng nghefn y cytgord. Gelwir y rhain yn “rifau Strong”. Mae'r prif gytgord yn rhestru pob gair sy'n ymddangos yn y Beibl KJV yn nhrefn yr wyddor gyda phob pennill yr ymddengys ei fod wedi'i restru yn nhrefn ei ymddangosiad yn y Beibl, gyda phytyn o'r testun o'i amgylch (gan gynnwys y gair mewn llythrennau italig). Yn ymddangos i'r dde o gyfeirnod yr ysgrythur mae rhif y Strong. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr y cytgord edrych i fyny ystyr y gair iaith wreiddiol yn y geiriadur cysylltiedig yn y cefn,

Interlinear

Beibl iaith wreiddiol yw Interlinear wedi'i gyfuno â chyfieithiad Saesneg ac yn aml mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol ar ffurf grid o dan y geiriau llawysgrif ee lemma, rhif Strong, tagio morffolegol (dosrannu). Rhestrir rhai gwefannau sy'n cynnwys offer rhynglinol isod.

Geirfa / Geiriadur

geiriadur yw geirfa iaith neu bwnc. Geiriaduron yw geiriaduron mewn gwirionedd, er bod geiriadur fel arfer yn cynnwys iaith hynafol neu eirfa arbennig awdur neu faes astudio penodol. Mewn ieithyddiaeth, mae'r geiriadur yw cyfanswm y stoc o eiriau ac elfennau geiriau sydd ag ystyr. Geirfa yn dod o Roeg lexikon (llyfryddiaeth) sy'n golygu “gair (llyfr).”

Tagio Morffolegol (Parsio)

Mapiau Tagio Morffolegol, nid yn unig y lemma (ffurf sylfaenol gair), ond gwybodaeth ramadegol benodol am y gair fel rhan o leferydd, gwreiddyn, coesyn, amser, person, ac ati.

Testun Beirniadol (Argraffiad Beirniadol)

Testun Groegaidd o'r Testament Newydd yw'r Testun Beirniadol sy'n tynnu o grŵp o lawysgrifau Groegaidd hynafol a'u hamrywiadau mewn ymgais i ddiogelu'r geiriad mwyaf cywir posibl trwy'r broses o feirniadaeth weadol fodern. Gyda darganfyddiad tystiolaeth llawysgrif newydd, mae'r Testun Beirniadol wedi'i ddiwygio lawer gwaith. Ar hyn o bryd, Novum Testamentum Graece, testun Nestle-Aland (bellach yn ei 28ain argraffiad) yw'r testun beirniadol a ddefnyddir yn gyffredin, ynghyd â'r Testament Newydd Gwlad Groeg cyhoeddwyd gan y United Bible Societies (UBS5). Gweler mwy ar y ddolen wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece

Offer Beirniadol

Offer beirniadol mewn beirniadaeth destunol o ddeunydd ffynhonnell cynradd, yw system drefnus o nodiannau i gynrychioli, mewn un testun, hanes cymhleth a darlleniadau amrywiol y testun hwnnw mewn ffurf gryno sy'n ddefnyddiol i ddarllenwyr ac ysgolheigion diwyd. Mae'r cyfarpar fel arfer yn cynnwys troednodiadau, talfyriadau safonol ar gyfer y llawysgrifau ffynhonnell, a symbolau ar gyfer dynodi problemau sy'n codi dro ar ôl tro (un symbol ar gyfer pob math o wall ysgrifennu). Mae'r opsiynau meddalwedd uwch yn yr adran isod yn darparu integreiddiadau gyda'r testun critigol a'r cyfarpar. Mae mynediad ar-lein i'r cyfarpar critigol blaenllaw (NA-28 ac UBS-5) yn gyfyngedig. Dyma ychydig o ddolenni i offer eraill sydd ar gael ar-lein.

Adnoddau Astudio Beibl Ar-lein Am Ddim

  Apiau am ddim ar gyfer Android / iPhone / iPad

  Meddalwedd Astudiaeth Feiblaidd Am Ddim ar gyfer PC 

  Meddalwedd ac Adnoddau Beibl Uwch

  Isod mae pecynnau meddalwedd dethol ac adnoddau sydd ar gael trwy Olive Tree, Accordance a Logos.

  Meddalwedd Beibl OliveTree

  Lawrlwythiad Am Ddim: https://www.olivetree.com/bible-study-apps/

  Adnoddau Cychwynnol

  Adnoddau Canolradd

  Adnoddau Gwlad Groeg Uwch

  Adnoddau Hebraeg Uwch

  Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn A)

  Y pecyn craidd a argymhellir yw Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn A) a'r pecyn pro Groeg a argymhellir yw Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn B). 

  Casgliad Cychwynnol 13 - Arbenigedd Iaith Groeg

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/starter-collection-13-greek-language-specialty/

  Dyma'r pecyn meddalwedd o adnoddau craidd sy'n cynnwys ymarferoldeb rhynglinol ac offer pwerus. Argymhellir hefyd ychwanegu'r NT Cynhwysfawr (COM) isod.

  NT cynhwysfawr (COM) gyda Chroesgyfeiriadau o'r Beibl

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/comprehensive-bible-cross-references/

  Cyfieithiad cywir a darllenadwy o'r Testament Newydd gyda nodiadau manwl a chroesgyfeiriadau. 

  Cyfieithir dros 15,000 o amrywiadau mewn llawysgrifau hynafol yn y troednodiadau.

  Dim ond ar ffurf ddigidol ar Accordance y mae'r NT Cynhwysfawr (COM) ar gael.  

   

  Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn B)

  Casgliad Pro Gwlad Groeg 13

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/greek-pro-collection-accordance-13/

  Pecyn meddalwedd pro yw hwn sydd â'r holl adnoddau Groegaidd datblygedig a argymhellir. Mae hyn hefyd yn cynnwys yr NT Cynhwysfawr (COM).

  Sicrhewch 20% yn ychwanegol trwy ddefnyddio'r cod cwpon “Switcher”

  Meddalwedd Beibl Logos

  Logos 9 Hanfodion

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/basic-starter-collection-accordance-13/

  Dyma'r pecyn meddalwedd craidd. Gallwch ychwanegu ar yr adnoddau a argymhellir yn unigol. Am yr adnoddau a argymhellir, gweler y rhai a restrir o dan Feddalwedd Beibl OliveTree. Sylwch nad yw'r NT Cynhwysfawr (COM) ar gael ar Logos. 

  Verbum 9 Gweithiwr Proffesiynol Academaidd

  Tudalen Cynnyrch: https://www.logos.com/product/195565/verbum-9-academic-professional

  Dyma'r pecyn meddalwedd datblygedig sy'n well gan Logos ond nid yw'n cynnwys yr NT Cynhwysfawr (COM ar gael ar Accordance yn unig).