Asiantaeth Feiblaidd
Asiantaeth Feiblaidd

Asiantaeth Feiblaidd

Esbonio cyfraith asiantaeth

Mewn meddwl Hebraeg, nid yw'r achos cyntaf neu'r achos eithaf bob amser yn cael ei wahaniaethu oddi wrth achosion eilaidd neu agos. Hynny yw, nid yw'r pennaeth bob amser yn cael ei wahaniaethu'n glir o'r asiant (yr un a gomisiynwyd i gyflawni gweithred ar ran un arall). Weithiau bydd yr asiant sy'n sefyll dros y pennaeth yn cael ei drin fel pe bai'n brifathro ei hun, er nad yw hyn yn llythrennol felly. Mae'r pennaeth a'r asiant yn parhau i fod yn ddau berson gwahanol. Yr asiant sy'n gweithredu ac yn siarad ar ran y pennaeth yw'r pennaeth trwy ddirprwy (person sydd wedi'i awdurdodi i weithredu dros un arall). 

Y term Hebraeg am asiant neu emissary cyfreithiol yw Shaliach sy'n gymharol â byd Gwlad Groeg Apostolion a'r gair Saesneg Apostol. Mae apostol yn asiant a gomisiynir gan brifathro. Rydym yn darllen yn Hebreaid 3: 1-2, Iesu yw apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad ac roedd yn ffyddlon i'r sawl a'i penododd, yn yr un modd ag yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

asiant, Gwyddoniadur y Grefydd Iddewig, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, t. 15.

Asiant (Hebraeg. Shaliach); Mynegir prif bwynt cyfraith asiantaeth Iddewig yn y dictwm, “mae asiant person yn cael ei ystyried fel y person ei hun” (Ned. 72B; Kidd, 41b) Felly, ystyrir bod unrhyw weithred a gyflawnwyd gan asiant a benodwyd yn briodol wedi bod wedi'i gyflawni gan y pennaeth, sydd felly'n ysgwyddo cyfrifoldeb llawn amdano. 

RA Johnson, Yr Un a'r Llawer yng Nghysyniad Israel o Dduw

Mewn ystyr arbenigol pan ddirprwyodd y patriarch fel arglwydd ei deulu ei was dibynadwy fel ei malac (ei negesydd neu ei angel) cynysgaeddwyd y dyn ag awdurdod ac adnoddau ei arglwydd i'w gynrychioli'n llawn a thrafod busnes yn ei enw. Yn Semitic, credwyd bod y cynrychiolydd negesydd hwn yn bersonol - ac yn ei union eiriau - presenoldeb yr anfonwr. ”

“Tarddiad a Hanes Cynnar y Swyddfa Apostolaidd,” T. Korteweg, yn Yr Oes Apostolaidd mewn Meddwl Patristig, gol. Hilhorst, t 6f.

Mae tarddiad y swyddfa apostolaidd yn gorwedd ... er enghraifft ym Mishnah Berakhot 5.5: 'mae asiant dyn yn debyg iddo'i hun.' cnewyllyn nid yn unig y dynodiad Iddewig o saliach, ond hefyd o’r apostolaidd Cristnogol fel yr ydym yn ei gael yn yr YG… y cysyniad Semitaidd ac Iddewig penodol o awdurdod cynrychioliadol sydd ymhlyg wrth ddynodi shaliach.

Hebreaid 3: 1-2 (ESV), Iesu yr apostol (shaliach) ac archoffeiriad ein cyfaddefiad

1 Felly, frodyr sanctaidd, ti sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, 2 a oedd yn ffyddlon iddo a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

BiblicalAgent.com

Achos agos ac yn y pen draw

achos agos yn ddigwyddiad sydd agosaf at, neu'n gyfrifol ar unwaith am achosi, rhywfaint o ganlyniad a arsylwyd. Mae hyn yn bodoli mewn cyferbyniad â lefel uwch achos eithaf a ystyrir fel arfer fel y rheswm “go iawn” y digwyddodd rhywbeth. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Gadewch i ni gymryd esiampl 2 Samuel 3:18 isod. Yr ARGLWYDD (y prif) yw'r cyntaf /yn y pen draw achos iachawdwriaeth tra mai Dafydd yw'r uwchradd / agos achos fel y dywed, “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl.” Mae Duw a Dafydd yn achubwyr mewn perthynas ag Israel. Nawr mae Duw wedi dod ag Iachawdwr i Iesu, Iesu fel yr addawodd (Actau 13:23).

2 Samuel 3:18 (ESV), “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl”

18 Nawr, dewch â hyn, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi addo i Ddafydd, gan ddweud, 'Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf fy mhobl Israel o law'r Philistiaid, ac o law eu holl elynion. '”

Actau 13: 22-23 (ESV), mae Duw wedi dod â Gwaredwr i Iesu, Iesu fel yr addawodd

22 Ac wedi iddo ei symud, cododd Dafydd i fod yn frenin arnyn nhw, a thystiodd ohono a dweud, 'Rwyf wedi dod o hyd i Ddafydd fab Jesse ddyn ar ôl fy nghalon, a fydd yn gwneud fy holl ewyllys.' 23 O epil y dyn hwn Mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd.

BiblicalAgent.com

Mae Duw yn gweithio trwy asiantau

Isod mae enghreifftiau o sut mae Duw yn gweithio trwy asiantau. Gwnaeth Moses ac Aaron fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD. Cododd Aaron y staff a tharo'r dŵr. Wrth iddo gyflawni'r weithred hon mae'r ARGLWYDD yn taro dŵr afon Nîl a'i droi yn waed. Aaron yw achos agos (asiant) a'r ARGLWYDD yw achos (egwyddor) eithaf y ddeddf. Yn Exodus 23, mae’r ARGLWYDD yn anfon ongl gerbron Israel ac yn eu cyfarwyddo i fod yn sylwgar ac ufuddhau i’w lais - “oherwydd mae fy enw ynddo fe.” Yma mae Duw yn defnyddio asiant i gyflawni ei ddibenion ac wedi rhoi awdurdod i'r asiant hwn weithredu yn ei enw. Ufuddhau i lais yr angel = gwneud popeth mae Duw yn ei ddweud. A phan ddywed fod “Jacob wedi ymgodymu â Duw” roedd mewn gwirionedd yn ymdrechu gydag angel yr ARGLWYDD. Unwaith eto mae 2 Samuel 3:18, yn nodi bod yr ARGLWYDD Dduw a Dafydd yn achubwyr mewn perthynas ag Israel. Mae Iesu hefyd yn was i Dduw a gododd i fyny (Actau 3:26) a dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel arweinydd a gwaredwr. Gweithiau a gweithredoedd asiantau Duw yw gweithredoedd a gweithredoedd asiantau Duw. 

Exodus 7: 17-20 (ESV), Aaron yn taro'r dŵr = yr ARGLWYDD yn taro'r dŵr

17 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, “Trwy hyn byddwch yn gwybod mai myfi yw'r ARGLWYDD: wele, gyda'r staff sydd yn fy llaw, byddaf yn taro'r dŵr sydd yn afon Nîl, a bydd yn troi'n waed. 18 Bydd y pysgod yn afon Nîl yn marw, a bydd y Nîl yn drewi, a bydd yr Eifftiaid yn blino ar ddŵr yfed o'r Nîl. ”'” 19 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Dywed wrth Aaron, 'Ewch â'ch staff ac estyn eich llaw dros ddyfroedd yr Aifft, dros eu hafonydd, eu camlesi, a'u pyllau, a'u holl byllau dŵr, er mwyn iddynt ddod yn gwaed, a bydd gwaed ledled holl wlad yr Aifft, hyd yn oed mewn llestri pren ac mewn llestri o gerrig. '” 20 Gwnaeth Moses ac Aaron fel y gorchmynnodd yr ARGLWYDD. Yng ngolwg Pharo ac yng ngolwg ei weision cododd y staff a tharo'r dŵr yn afon Nîl, a throdd yr holl ddŵr yn afon Nîl yn waed.

Exodus 23: 20-25 (ESV), Yn ufuddhau i lais fy negesydd = yn ufuddhau i bopeth a ddywedaf (yr ARGLWYDD)

20 “Wele, Rwy'n anfon angel o'ch blaen i'ch gwarchod ar y ffordd ac i ddod â chi i'r lle yr wyf wedi'i baratoi. 21 Rhowch sylw gofalus iddo ac ufuddhewch i'w lais; paid â gwrthryfela yn ei erbyn, oherwydd ni fydd yn maddau eich camwedd, canys y mae fy enw ynddo ef. 22 "Ond os ufuddhewch yn ofalus i'w lais a gwneud popeth a ddywedaf, yna byddaf yn elyn i'ch gelynion ac yn wrthwynebydd i'ch gwrthwynebwyr. 23 “Pan fydd fy angel yn mynd o'ch blaen chi ac yn dod â chi at yr Amoriaid a'r Hethiaid a'r Perisiaid a'r Canaaneaid, yr Hiviaid a'r Jebusiaid, ac rydw i'n eu difetha, 24 ni fyddwch yn ymgrymu i'w duwiau nac yn eu gwasanaethu, nac yn gwneud fel y gwnânt, ond byddwch yn eu dymchwel yn llwyr ac yn torri eu pileri'n ddarnau. 25 Byddwch yn gwasanaethu'r ARGLWYDD eich Duw, a bydd yn bendithio'ch bara a'ch dŵr, a byddaf yn cymryd salwch o'ch plith.

 • “Mae fy enw ynddo fe” = ef yw fy asiant ac mae'n gweithredu gyda fy awdurdod. 

Hosea 12: 2-4 (ESV) Ymrysonodd Jacob â'r angel = Ymrysonodd Jacob â Duw

2 Mae gan yr ARGLWYDD dditiad yn erbyn Jwda a bydd yn cosbi Jacob yn ôl ei ffyrdd; bydd yn ei ad-dalu yn ôl ei weithredoedd. 3 Yn y groth cymerodd ei frawd wrth y sawdl, ac yn ei ddynoliaeth ymaflodd gyda Duw. 4 Ymosododd gyda'r angel a gorchfygu; wylodd a cheisiodd ei ffafr.

2 Samuel 3:18 (ESV), “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl”

18 Nawr, dewch â hyn, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi addo i Ddafydd, gan ddweud, 'Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf fy mhobl Israel o law'r Philistiaid, ac o law eu holl elynion. '”

Actau 3:26 (ESV), “Cododd Duw ei was”

26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Actau 5: 30-31 (ESV), Cododd Duw ein tadau Iesu - Dyrchafodd Duw ef fel arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau

BiblicalAgent.com

Galwyd asiantau Duw yn “Dduw”

Cyfeiriodd Iesu’n uniongyrchol at Salmau 82: 6 wrth egluro bod y rhai y daw gair Duw atynt yn cael eu galw’n Dduw ac nad oedd ond yn honni ei fod yn Fab Duw wrth wneud gweithredoedd ei Dad. Yn Salmau 45: 2-7 gelwir Mab y Dyn yn “Dduw” oherwydd y fendith a’r mawredd y bydd Duw yn eu rhoi iddo. Mewn achosion eraill gwnaed Moses fel Duw i Pharo a chyfeiriwyd at y Barnwyr yn Exodus fel Duw (Elohim). Daw dyfynbrisiau o'r Fersiwn Safonol Saesneg (ESV) oni nodir yn wahanol. 

Ioan 10: 34-37, mae Iesu’n cyfeirio’n uniongyrchol at y rhai y daeth gair Duw atynt yn dduwiau

34 Atebodd Iesu hwy, ““Onid yw wedi ei ysgrifennu yn eich Cyfraith, 'dywedais, yr ydych yn dduwiau'? 35 Pe bai'n eu galw nhw'n dduwiau y daeth gair Duw atynt - ac ni ellir torri'r Ysgrythur— 36 a ydych chi'n dweud amdano ef a gysegrodd y Tad a'i anfon i'r byd, 'Rydych chi'n cablu,' oherwydd dywedais, 'Mab Duw ydw i'? 37 Os nad wyf yn gwneud gweithredoedd fy Nhad, yna peidiwch â'm credu;

Salmau 82: 6-7, galwyd dynion yn dduwiau

6 Dywedais, “Rydych chi'n dduwiau, feibion ​​yr Uchel Uchel, pob un ohonoch chi; 7 serch hynny, fel dynion byddwch farw, a chwympo fel unrhyw dywysog. ”

Salmau 45: 2-7, Cyfeirir at y Meseia fel Duw am gael ei eneinio gan Dduw

2 Ti yw'r mwyaf golygus o feibion ​​dynion; tywalltir gras ar eich gwefusau; felly mae Duw wedi eich bendithio am byth. 3 Gwregyswch eich cleddyf ar eich morddwyd, O un nerthol, yn eich ysblander a'ch mawredd! 4 Yn eich mawredd marchogaeth allan yn fuddugol dros achos gwirionedd a addfwynder a chyfiawnder; gadewch i'ch llaw dde ddysgu gweithredoedd anhygoel i chi! 5 Mae eich saethau yn finiog yng nghalon gelynion y brenin; mae'r bobloedd yn dod o danoch chi. 6 Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd. Teyrnwialen unionsyth yw teyrnwialen eich teyrnas; 7 yr ydych wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni. Am hynny mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew llawenydd y tu hwnt i'ch cymdeithion;

Exodus 4: 14-16, roedd Moses fel Duw i Aaron

14 Yna ennynodd dicter yr ARGLWYDD yn erbyn Moses a dywedodd, “Onid oes Aaron, eich brawd, y Lefiad? Gwn ei fod yn gallu siarad yn dda. Wele, mae'n dod allan i'ch cyfarfod, a phan fydd yn eich gweld chi, bydd yn falch yn ei galon. 15 Byddwch yn siarad ag ef ac yn rhoi'r geiriau yn ei geg, a byddaf gyda'ch ceg a chyda'i geg ac yn dysgu'r ddau ohonoch beth i'w wneud. 16 Bydd yn siarad drosoch chi gyda'r bobl, ac ef fydd eich ceg chi, a byddwch fel Duw iddo.

Exodus 7: 1, roedd Moses yn Dduw i Pharo

1 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Gwel," Yr wyf wedi dy wneud di fel Duw i Pharo, a'ch brawd Aaron fydd eich proffwyd.

Exodus 21: 6, galwyd Barnwyr Israel yn Dduw

6 yna bydd ei feistr yn dod ag ef at Dduw, ac efe a ddwg ef at y drws neu y doorpost. A bydd ei feistr yn dwyn ei glust drwodd ag awl, a bydd yn gaethwas iddo am byth.

Exodus 22: 8-9, galwyd Barnwyr Israel yn Dduw

8 Os na cheir hyd i'r lleidr, perchennog y tŷ yn dod yn agos at Dduw i ddangos a yw wedi rhoi ei law i eiddo ei gymydog ai peidio. 9 Am bob achos o dorri ymddiriedaeth, p'un ai am ych, asyn, dafad, clogyn, neu am unrhyw fath o beth coll, y mae rhywun yn dweud amdano, 'Dyma ydyw, 'daw achos y ddwy ochr gerbron Duw. Bydd yr un y mae Duw yn ei gondemnio yn talu dwbl i'w gymydog.

Exodus 22: 28, galwyd Barnwyr Israel yn Dduw

28 "Ni fyddwch yn difetha Duw, nac yn melltithio llywodraethwr ar eich pobl.

BiblicalAgent.com

Mae negeswyr Duw yn siarad ac yn siarad â nhw fel petaent hwy eu hunain yn Dduw

Mae'r hyn y mae angylion Duw yn ei ddweud yn cael ei ystyried fel petai'n dod o Dduw ei hun. Dyma gyfraith asiantaeth Iddewig. Dangosir yr athrawiaeth hon trwy'r Tanakh (yr Hen Destament). Mae'n ymddangos bod llawer o asiantau Duw yn Dduw ond nid ydyn nhw'n llythrennol felly. Yn yr achos lle mae dau fodau ac un yn siarad dros un arall eto maent yn wahanol, cymerir yn gyffredinol yn y Talmud, y Targums a maint y dehongliad Iddewig, mai achos asiant ydyw. 

Genesis 31: 11-13 (ESV), Mae angel Duw yn siarad yn y person cyntaf fel Duw

11 yna meddai angel Duw i mi yn y freuddwyd, 'Jacob,' a dywedais, 'Dyma fi!' 12 Ac meddai, 'Codwch eich llygaid a gwelwch, mae'r holl eifr sy'n paru â'r ddiadell yn streipiog, yn sylwi ac yn britho, oherwydd gwelais bopeth y mae Laban yn ei wneud i chi. 13 Duw Bethel ydw i, lle gwnaethoch eneinio piler a gwneud adduned i mi. Nawr codwch, ewch allan o'r wlad hon a dychwelwch i wlad eich teulu. '”

Exodus 3: 2-6 (ESV), Mae angel yr ARGLWYDD yn siarad ac yn cael ei siarad ag ef fel Duw

2 Ac ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo mewn fflam dân allan o ganol llwyn. Edrychodd, ac wele'r llwyn yn llosgi, ac eto ni chafodd ei yfed. 3 A dywedodd Moses, “Byddaf yn troi o’r neilltu i weld yr olygfa wych hon, pam nad yw’r llwyn yn cael ei losgi.” 4 Pan welodd yr ARGLWYDD iddo droi o'r neilltu i weld, Galwodd Duw arno allan o'r llwyn, “Moses, Moses! ” Ac meddai, “Dyma fi.” 5 Yna dywedodd, “Peidiwch â dod yn agos; tynnwch eich sandalau oddi ar eich traed, oherwydd mae'r lle rydych chi'n sefyll arno yn dir sanctaidd. " 6 Ac meddai, “Myfi yw Duw eich tad, Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob. ” Cuddiodd Moses ei wyneb, oherwydd yr oedd arno ofn edrych ar Dduw.

 • Pan ddywedir i Moses guddio ei wyneb oherwydd ei fod yn ofni edrych ar Dduw, rydyn ni'n gwybod mai hwn yw angel yr ARGLWYDD yn y llwyn
  • Dywed Exodus 3: 2 mai angel yr ARGLWYDD ydyw
  • Ni all y nefoedd gynnwys Duw (1 Brenhinoedd 8:27)
  • Nid oes unrhyw un wedi gweld Duw ar unrhyw adeg (1 Ioan 4:12)
  • Mae Duw yn trigo mewn golau anghyraeddadwy (1 Tim 6:16)
  • Nid yw'r Goruchaf yn preswylio mewn tai a wneir â dwylo (Actau 7: 48-50)
  • Mae Duw yn datgelu ei hun trwy ei negeswyr (Heb 1: 1-2)

Deuteronomium 5:22 (ESV), siaradodd Duw â Moses ond dywedir iddo siarad â'r holl gynulliad

22 “Y geiriau hyn y Siaradodd yr ARGLWYDD â'ch holl gynulliad wrth y mynydd allan o ganol y tân, y cwmwl, a'r tywyllwch tew, gyda llais uchel; ac ni ychwanegodd mwy. Ac ysgrifennodd nhw ar ddwy dabled o garreg a'u rhoi i mi.

Deuteronomium 11: 13-15 (LSV), Moses yn siarad yn y person cyntaf fel Duw

13 “Ac mae wedi bod, os gwrandewch yn ddiwyd ar fy ngorchmynion yr wyf yn eu gorchymyn ichi heddiw, i garu eich Duw YHWH, a'i wasanaethu â'ch holl galon ac â'ch holl enaid, 14 Yna, I wedi rhoi glaw eich tir yn ei dymor - glaw hydref a glaw gwanwyn - ac rydych wedi casglu'ch grawn, a'ch gwin newydd, a'ch olew, 15 ac I wedi rhoi perlysiau yn eich cae ar gyfer eich da byw, ac rydych chi wedi bwyta ac wedi bod yn fodlon.

Cyfeirir at y Barnwyr 6: 11-14 (ESV), angel yr ARGLWYDD fel yr ARGLWYDD ac mae'n siarad dros yr ARGLWYDD

11 Nawr y angel yr ARGLWYDD daeth ac eistedd o dan y terebinth yn Ophrah, a oedd yn eiddo i Joash yr Abiezrite, tra bod ei fab Gideon yn curo gwenith allan yn y gwin gwin i'w guddio rhag y Midianiaid. 12 Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD iddo a dweud wrtho, “Mae'r ARGLWYDD gyda chi, O ddyn nerthol o falchder. ” 13 A dywedodd Gideon wrtho, “Os gwelwch yn dda, fy Arglwydd, os yw'r ARGLWYDD gyda ni, pam felly mae hyn i gyd wedi digwydd i ni? A ble mae ei holl weithredoedd rhyfeddol y gwnaeth ein tadau eu hadrodd i ni, gan ddweud, 'Oni ddaeth yr ARGLWYDD â ni o'r Aifft?' Ond nawr mae'r ARGLWYDD wedi ein cefnu a'n rhoi i law Midian. ” 14 Trodd yr ARGLWYDD ato a dweud, “Ewch yn yr ewyllys hon o'ch un chi ac achub Israel o law Midian; onid ydw i'n anfon atoch chi? ”

Sechareia 3: 6-7 (ESV), Mae ongl yr ARGLWYDD yn cyflwyno neges yr ARGLWYDD

Ac mae'r angel yr ARGLWYDD sicrhawyd yn ddifrifol Joshua, 7 "Fel hyn y dywed ARGLWYDD y Lluoedd: Os byddwch yn cerdded yn fy ffyrdd ac yn cadw fy nghyhuddiad, yna byddwch yn rheoli fy nhŷ ac yn gyfrifol am fy llysoedd, a rhoddaf yr hawl mynediad ichi ymhlith y rhai sy'n sefyll yma.

Sechareia 4: 6 (ESV), “Ond trwy fy Ysbryd, medd ARGLWYDD y Lluoedd”

6 Yna dywedodd wrthyf, “Dyma air yr ARGLWYDD wrth Serbababel: Nid trwy nerth, na thrwy nerth, ond trwy nerth, ond trwy fy Ysbryd, medd ARGLWYDD y Lluoedd.

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, mae'r proffwyd yn angel i'r Arglwydd, sy'n siarad yn y person cyntaf fel Duw

13 Yna Haggai, negesydd yr ARGLWYDD, siaradodd â'r bobl gyda neges yr ARGLWYDD, “Yr wyf gyda chwi, yn datgan yr ARGLWYDD. "

BiblicalAgent.com

Cysyniad angel yr ARGLWYDD (Malach YHWH)

Mae Angel yr ARGLWYDD yn ganlyniad angenrheidiol i Dduw fethu â chael ei gynnwys yn ôl amser neu ofod. Nid dinas, na chorff na theml. Am y rheswm hwn mae Duw yn anfon negeswyr i gyfathrebu â bodau dynol. Ni all Duw yn llythrennol ddod i lawr ei hun gan y byddai hynny'n gosod cyfyngiad arno'i hun. Yr hyn y mae angel yn ei wneud yw trosglwyddo ewyllys Duw. Y gair Hebraeg malach yn llythrennol yn golygu negesydd. Unwaith eto mae Duw yn defnyddio negeswyr i siarad ar ei ran. Mae negeswyr yn aml yn siarad yn y person cyntaf fel pe baent yn Dduw y daw'r neges oddi wrtho. 

1 Brenhinoedd 8:27 (ESV), ni all y Nefoedd gynnwys Duw

27 “Ond a fydd Duw yn wir yn trigo ar y ddaear? Wele, ni all nefoedd a'r nefoedd uchaf eich cynnwys chi; faint yn llai y tŷ hwn rydw i wedi'i adeiladu!

Haggai 1:13 (ESV), Haggai, mae'r proffwyd yn angel i'r Arglwydd, sy'n siarad yn y person cyntaf fel Duw

13 Yna Haggai, negesydd yr ARGLWYDD, siaradodd â'r bobl gyda neges yr ARGLWYDD, “Yr wyf gyda chwi, yn datgan yr ARGLWYDD. "

Haggai 1:13 (LSV), Haggai y proffwyd yw malach YHWH (angel yr ARGLWYDD)

Ac mae Haggai, negesydd YHWH, yn negeseuon YHWH, yn siarad â'r bobl, gan ddweud, “Rydw i [gyda mi] gyda chi, datganiad o YHWH.”

Gelwir Malachi 2: 7 (ESV), Offeiriaid hefyd yn malach (negeswyr) yr ARGLWYDD

7 Oherwydd dylai gwefusau offeiriad warchod gwybodaeth, a dylai pobl geisio cyfarwyddyd o'i geg, oherwydd y mae negesydd ARGLWYDD y Lluoedd.

BiblicalAgent.com

Nid yw asiantau Duw, gan gynnwys angel yr ARGLWYDD, yn llythrennol Dduw

Mae'r cyfeiriadau uchod yn dangos sut nad yw asiantau Duw yn Dduw yn llythrennol. Nid oes lle yn y Beibl lle mae pobl yn cael eu gorchymyn i addoli Angel yr Arglwydd. Mae'r ffaith nad Angel yr ARGLWYDD yn llythrennol yr ARGLWYDD (YHWH) yn cael ei ddangos ymhellach gan y ffaith bod Angel yr ARGLWYDD (YHWH) yn cael cyfarwyddiadau gan yr ARGLWYDD (YHWH) ac yn cael ei gysuro gan yr ARGLWYDD (YHWH). 

2 Samuel 24: 16-17 (ESV), cyfarwyddodd Duw angel yr ARGLWYDD i ddial

16 A phan estynnodd yr angel ei law tuag at Jerwsalem i'w dinistrio, fe wnaeth yr ARGLWYDD ymatal rhag yr helyntion a dweud wrth yr angel a oedd yn gweithio dinistr ymhlith y bobl, “Mae'n ddigon; nawr arhoswch eich llaw. ” Ac roedd angel yr ARGLWYDD wrth lawr dyrnu Araunah y Jebusiad. 17 Yna siaradodd Dafydd â'r ARGLWYDD pan welodd yr angel a oedd yn taro'r bobl, a dywedodd, “Wele, pechais, ac yr wyf wedi gwneud yn ddrygionus. Ond y defaid hyn, beth maen nhw wedi'i wneud? Os gwelwch yn dda gadewch i'ch llaw fod yn fy erbyn ac yn erbyn tŷ fy nhad. "

Sechareia 1: 12-13 (ESV), siaradodd Duw eiriau i gysuro angel yr ARGLWYDD

12 Yna dywedodd angel yr ARGLWYDD, 'O ARGLWYDD y Lluoedd, pa mor hir na fydd gennych drugaredd ar Jerwsalem a dinasoedd Jwda, yr ydych wedi bod yn ddig yn eu herbyn y saith deg mlynedd hyn?' 13 Ac atebodd yr ARGLWYDD eiriau grasol a chysur i'r angel a siaradodd â mi.

BiblicalAgent.com

Mae Meseia proffwydoliaeth yn asiant i Dduw

Mae proffwydoliaethau Meseianaidd yr Hen Destament (Tanakh) yn disgrifio mab dyn sydd i ddod fel asiant Duw y bydd Duw yn sefydlu offeiriadaeth a theyrnas dragwyddol drwyddo. Daw dyfynbrisiau o'r Fersiwn Safonol Saesneg (ESV) oni nodir yn wahanol. 

Deuteronomium 18: 15-19, “Bydd Duw yn codi i chi broffwyd - rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg”

15 "Tbydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith, oddi wrth eich brodyr - iddo ef y byddwch chi'n gwrando- 16 yn union fel y dymunwch gan yr ARGLWYDD eich Duw yn Horeb ar ddiwrnod y cynulliad, pan ddywedasoch, 'Peidiwn â chlywed eto lais yr ARGLWYDD fy Nuw na gweld y tân mawr hwn mwyach, rhag imi farw.' 17 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, 'Maen nhw'n iawn yn yr hyn maen nhw wedi'i siarad. 18 Byddaf yn codi ar eu cyfer broffwyd fel chi o blith eu brodyr. A rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg, a bydd yn siarad â hwy bopeth yr wyf yn ei orchymyn iddo. 19 A phwy bynnag na fydd yn gwrando ar fy ngeiriau y bydd yn siarad yn fy enw i, byddaf i ei hun yn gofyn amdano. 

Salmau 110: 1-6, “Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd”

1 Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd: “Eisteddwch ar fy neheulaw, nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. " 2 Mae'r ARGLWYDD yn anfon eich teyrnwialen nerthol allan o Seion. Rheol yng nghanol eich gelynion! 3 Bydd eich pobl yn cynnig eu hunain yn rhydd ar ddiwrnod eich gallu, mewn dillad sanctaidd; o groth y bore, gwlith eich ieuenctid fydd eich un chi. 4 Mae’r ARGLWYDD wedi tyngu ac ni fydd yn newid ei feddwl, “Rydych chi'n offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek. ” 5 Mae'r Arglwydd ar eich llaw dde; bydd yn chwalu brenhinoedd ar ddiwrnod ei ddigofaint. 6 Bydd yn gweithredu barn ymhlith y cenhedloedd, gan eu llenwi â chorfflu; bydd yn chwalu penaethiaid dros y ddaear lydan.

Salmau 8: 4-6, “Rydych chi wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo”

4 beth yw dyn yr ydych yn ymwybodol ohono, a mab dyn eich bod yn gofalu amdano 5 Ac eto rydych wedi ei wneud ychydig yn is na'r bodau nefol a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. 6 Rydych wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo; rydych chi wedi rhoi popeth o dan ei draed,

Salmau 110: 1 (LSV), YHWH i'm Harglwydd

PSALM O DAVID. Datganiad o YHWH i'm Harglwydd: "Eistedd wrth fy neheulaw, || Hyd nes i mi wneud Eich gelynion yn stôl droed i chi. ”

Eseia 9: 6-7, “I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni mae mab yn cael ei roi”

6 I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab; a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd, a gelwir ei enw yn Gynghorydd Rhyfeddol, Duw Mighty, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch. 7 O gynnydd ei lywodraeth ac o heddwch ni fydd diwedd, ar orsedd Dafydd a thros ei deyrnas, i'w sefydlu a'i gynnal â chyfiawnder ac â chyfiawnder o'r amser hwn ymlaen ac am byth. Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn gwneud hyn.

Eseia 52:13, “Bydd fy ngwas yn gweithredu’n ddoeth”

13 Wele, fy ngwas gweithredu'n ddoeth; bydd yn uchel ac yn cael ei ddyrchafu, ac yn cael ei ddyrchafu.

Eseia 53: 10-12, “Trwy ei wybodaeth ef bydd yr un cyfiawn, fy ngwas, yn gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn”

10 Ac eto, ewyllys yr ARGLWYDD oedd ei falu; mae wedi ei roi i alar; pan fydd ei enaid yn offrwm dros euogrwydd, bydd yn gweld ei epil; bydd yn estyn ei ddyddiau; bydd ewyllys yr ARGLWYDD yn ffynnu yn ei law. 11 Allan o ing ei enaid bydd yn gweld ac yn cael ei fodloni; trwy ei wybodaeth ef y bydd y cyfiawn, fy ngwas, gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn, ac efe a ddwg eu hanwireddau. 12 Am hynny byddaf yn rhannu cyfran iddo â'r nifer, ac yn rhannu'r ysbail â'r cryf, am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth ac fe'i rhifwyd gyda'r troseddwyr; eto fe ddygodd bechod llawer, ac yn gwneud ymyrraeth ar gyfer y troseddwyr.

BiblicalAgent.com

Mae Iesu yn asiant i Dduw

Trwy gydol y Testament Newydd, mae Iesu'n nodi ei hun fel ac yn cael ei nodi gan eraill fel asiant Duw. Daw dyfyniadau o'r Beibl o'r ESV.

Mathew 12:18, Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis

 18 “Wele, fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Luc 4: 16-21, “Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo fy eneinio”

Daeth i Nasareth, lle cafodd ei fagu. Ac yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a safodd i fyny i ddarllen. 17 A rhoddwyd sgrôl y proffwyd Eseia iddo. Fe reolodd y sgrôl a dod o hyd i'r man lle cafodd ei ysgrifennu, 18 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, er mwyn gosod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gormesu, 19 i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. " 20 Ac fe roliodd y sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r cynorthwyydd ac eistedd i lawr. Ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn sefydlog arno. 21 A dechreuodd ddweud wrthyn nhw, “Heddiw mae'r Ysgrythur hon wedi'i chyflawni yn eich gwrandawiad. "

Ioan 4:34, “Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

34 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i a chyflawni ei waith.

Ioan 5:30, “Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

30 “Ni allaf wneud dim ar fy mhen fy hun. Fel y clywaf, yr wyf yn barnu, ac mae fy marn yn gyfiawn, oherwydd Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd.

Ioan 7: 16-18, “Nid fy nysgeidiaeth i yw fy nysgu i, ond yr un a’m hanfonodd i”

16 Felly atebodd Iesu hwy, ““Nid fy nysgu i yw fy nysgu, ond yr un a'm hanfonodd i. 17 Os mai ewyllys unrhyw un yw gwneud ewyllys Duw, bydd yn gwybod a yw'r ddysgeidiaeth gan Dduw neu a wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun. 18 Mae'r un sy'n siarad ar ei awdurdod ei hun yn ceisio ei ogoniant ei hun; ond mae'r un sy'n ceisio gogoniant yr un a'i hanfonodd yn wir, ac ynddo ef nid oes anwiredd.

Ioan 8: 26-29, “Nid wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond yn siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi”

6 Mae gen i lawer i'w ddweud amdanoch chi a llawer i'w farnu, ond mae'r sawl a'm hanfonodd yn wir, ac rwy'n datgan i'r byd yr hyn a glywais ganddo. " 27 Nid oeddent yn deall ei fod wedi bod yn siarad â hwy am y Tad. 28 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Pan godwch Fab y Dyn, yna byddwch yn gwybod mai myfi yw ef, a hynny Nid wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. 29 Ac mae'r sawl a'm hanfonodd gyda mi. Nid yw wedi gadael llonydd i mi, oherwydd rydw i bob amser yn gwneud y pethau sy'n plesio iddo. ”

Ioan 8:40, “Fi, dyn sydd wedi dweud wrthych y gwir a glywais gan Dduw”

40 ond yn awr yr ydych yn ceisio fy lladd, dyn sydd wedi dweud y gwir wrthych a glywais gan Dduw. Nid dyma wnaeth Abraham.

Ioan 12: 49-50, “Mae’r Tad a’m hanfonodd i ei hun wedi rhoi gorchymyn i mi - beth i’w ddweud a beth i’w siarad”

49 Am Nid wyf wedi siarad ar fy awdurdod fy hun, ond mae'r Tad a'm hanfonodd i wedi rhoi gorchymyn i mi ei hun - beth i'w ddweud a beth i'w siarad. 50 A gwn mai bywyd tragwyddol yw ei orchymyn. Yr hyn a ddywedaf, felly, Rwy'n dweud fel mae'r Tad wedi dweud wrtha i. "

Ioan 14:24, “Nid y gair yr ydych yn ei glywed yn eiddo i mi ond y Tad”

24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Ac nid y gair yr ydych chi'n ei glywed yw fy un i ond gair y Tad a anfonodd ataf.

Ioan 15:10, “Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad”

10 Os ydych chi'n cadw fy ngorchmynion, byddwch chi'n cadw at fy nghariad, yn yr un modd Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

Actau 2: 22-24, Dyn a draddodwyd yn unol â chynllun a rhagwybodaeth Duw

22 “Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, dyn a ardystiwyd i chi gan Dduw gyda gweithiau a rhyfeddodau ac arwyddion nerthol fod Duw wedi gwneud trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch eich hunain— 23 yr Iesu hwn, wedi ei draddodi yn ol cynllun pendant a rhagwybodaeth Duw, gwnaethoch groeshoelio a lladd gan ddwylo dynion digyfraith. 24 Cododd Duw ef i fyny, gan golli pangs marwolaeth, oherwydd nad oedd yn bosibl iddo gael ei ddal ganddo.

Actau 3: 19-26, cododd Duw ei was

19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 y gall amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd eu derbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y siaradodd Duw â hwy trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm. 22 Dywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag a ddywed wrthych. 23 A bydd pob enaid nad yw'n gwrando y proffwyd hwnnw yn cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' 24 Cyhoeddodd yr holl broffwydi a lefarodd, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. 25 Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.' 26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Actau 4: 24-30, Yn credu gweddi mewn cyfeiriad at “dy was sanctaidd Iesu”

24 … Codon nhw eu lleisiau gyda'i gilydd wrth Dduw a dywedodd, “Arglwydd Sofran, a wnaeth y nefoedd a’r ddaear a’r môr a phopeth ynddynt, 25 a ddywedodd trwy enau ein tad Dafydd, eich gwas, gan yr Ysbryd Glân, “'Pam y cynddeiriogodd y Cenhedloedd, a'r bobl yn cynllwynio'n ofer? 26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'- 27 oherwydd yn wir yn y ddinas hon casglwyd ynghyd yn erbyn eich gwas sanctaidd Iesu, a eneiniasoch, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, 28 i wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragweld i ddigwydd. 29 Ac yn awr, Arglwydd, edrychwch ar eu bygythiadau a chaniatáu i'ch gweision barhau i lefaru dy air gyda phob hyfdra, 30 wrth i chi estyn eich llaw i wella, a pherfformir arwyddion a rhyfeddodau enw dy was sanctaidd Iesu. "

Actau 5: 30-32, Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. 32 Ac rydyn ni'n dystion i'r pethau hyn, ac felly hefyd yr Ysbryd Glân, y mae Duw wedi'i roi i'r rhai sy'n ufuddhau iddo. "

Actau 10: 37-43, Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw yn Farnwr

37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond Cododd Duw ef ar y trydydd diwrnod a gwnaeth iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae’r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

Philipiaid 2: 8-11, Darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd i farwolaeth

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un Duw ac un cyfryngwr

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

1 Pedr 2:23, Ymddiriedodd iddo’i hun sy’n barnu’n gyfiawn

23 Pan gafodd ei ddirymu, ni wnaeth ddirymu yn ôl; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, ond parhaodd i ymddiried ei hun iddo sy'n barnu'n gyfiawn.

Hebreaid 4: 15-5: 6, Pob archoffeiriad a benodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

15 Am nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, ac eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen. 5: 1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.”

Hebreaid 5: 8-10, dynodwyd Iesu gan Dduw yn archoffeiriad

Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

BiblicalAgent.com

Mae Iesu'n gysylltiedig â Duw ac fe'i gelwir yn Dduw yn seiliedig ar y cysyniad o asiantaeth

Ychydig o leoedd sydd yn y Testament Newydd lle mae Iesu, asiant Duw, yn gysylltiedig â'r Duw y mae'n ei wasanaethu trwy gael ei alw'n Dduw. Gellir esbonio'r digwyddiadau hyn gan gyfraith asiantaeth. 

Ioan 1: 17-18 (ESV), Yr unig Dduw sydd wrth ochr y Tad, mae wedi ei wneud yn hysbys

17 Canys rhoddwyd y gyfraith trwy Moses; daeth gras a gwirionedd trwy Iesu Grist. 18 Ni welodd neb Dduw erioed; yr unig Dduw, sydd wrth ochr y Tad, mae wedi ei wneud yn hysbys.

* Mae gan y testun hwn ddarlleniadau amrywiol mewn perthynas â'r “unig Dduw”

 • “Yr unig Fab anedig” (ASV, DRA, HCS, JNT, KJV, NAB, NJB, NKJ, NRS, REV, RSV, TEV, TLB)
 • “Yr unig anedig” - mân amrywiad

Ioan 10: 29-37 (ESV), “Myfi a’r Tad yn un”

29 Fy Nhad, sydd wedi eu rhoi i mi, yn fwy na'r cyfan, ac nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad. 30 Rydw i a'r Tad yn un. " 31 Cododd yr Iddewon gerrig eto i'w gerrig. 32 Atebodd Iesu hwy, ““Rwyf wedi dangos i chi lawer o weithredoedd da gan y Tad; ar gyfer pa un ohonyn nhw ydych chi'n mynd i fy nghario i? ” 33 Atebodd yr Iddewon ef, “Nid am waith da yr ydym yn mynd i'ch carreg chi ond am gabledd, oherwydd eich bod chi, fel dyn, yn gwneud eich hun yn Dduw.” 34 Atebodd Iesu hwy, ““Onid yw wedi'i ysgrifennu yn eich Cyfraith, 'dywedais, yr ydych yn dduwiau'? 35 Pe bai'n eu galw nhw'n dduwiau y daeth gair Duw atynt - ac ni ellir torri'r Ysgrythur- 36 a ydych chi'n dweud amdano ef a gysegrodd y Tad a'i anfon i'r byd, 'Rydych chi'n cablu,' oherwydd dywedais, 'Mab Duw ydw i'? 37 Os nad wyf yn gwneud gweithredoedd fy Nhad, yna peidiwch â'm credu;

Ioan 14: 8-11, 15-20 (ESV) “Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad”

8 Dywedodd Philip wrtho, “Arglwydd, dangos inni’r Tad, ac mae’n ddigon i ni.” 9 Dywedodd Iesu wrtho, “Ydw i wedi bod gyda chi cyhyd, ac nad ydych chi'n fy adnabod o hyd, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad. Sut allwch chi ddweud, 'Dangoswch y Tad inni'? 10 Onid ydych yn credu fy mod yn y Tad ac mae'r Tad ynof? Nid wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun y geiriau a ddywedaf wrthych, ond mae'r Tad sy'n trigo ynof yn gwneud ei weithredoedd. 11 Credwch fi fy mod i yn y Tad ac mae'r Tad ynof fi, neu fel arall credwch oherwydd y gweithredoedd eu hunain ...

15 “Os ydych yn fy ngharu i, byddwch yn cadw fy ngorchmynion. 16 Ac Gofynnaf i'r Tad, a bydd yn rhoi Cynorthwyydd arall ichi, i fod gyda chi am byth, 17 hyd yn oed Ysbryd y gwirionedd, na all y byd ei dderbyn, am nad yw'n ei weld nac yn ei adnabod. Rydych chi'n ei adnabod, oherwydd mae'n trigo gyda chi a bydd ynoch chi. 18 “Ni fyddaf yn eich gadael yn amddifad; Dof atoch. 19 Eto ychydig bach ac ni fydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy, ond byddwch chi'n fy ngweld. Oherwydd fy mod i'n byw, byddwch chi hefyd yn byw. 20 Yn y diwrnod hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad, a chi ynof fi, a minnau ynoch chi.

Ioan 20: 26-31 (ESV), “Fy Arglwydd a fy Nuw!

Wyth diwrnod yn ddiweddarach, roedd ei ddisgyblion y tu mewn eto, ac roedd Thomas gyda nhw. Er bod y drysau wedi’u cloi, daeth Iesu a sefyll yn eu plith a dweud, “Bydded heddwch gyda chi.” 27 Yna dywedodd wrth Thomas, “Rhowch eich bys yma, a gweld fy nwylo; a rhoi eich llaw allan, a'i gosod yn fy ochr. Peidiwch ag anghredu, ond credwch. ”  28 Atebodd Thomas ef, “Fy Arglwydd a'm Duw! " 29 Dywedodd Iesu wrtho, “Ydych chi wedi credu oherwydd eich bod wedi fy ngweld? Gwyn eu byd y rhai nad ydyn nhw wedi gweld ac eto wedi credu. ” 30 Nawr gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill ym mhresenoldeb y disgyblion, nad ydyn nhw wedi'u hysgrifennu yn y llyfr hwn; 31 ond mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu hynny Iesu yw Crist, Mab Duw, a thrwy gredu y gallai fod gennych fywyd yn ei enw ef.

1 Ioan 5: 18-20 (ESV), Ef yw’r gwir Dduw a bywyd tragwyddol

Gwyddom nad yw pawb a anwyd o Dduw yn dal i bechu, ond mae'r sawl a anwyd o Dduw yn ei amddiffyn, ac nid yw'r un drwg yn ei gyffwrdd.
19 Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n dod oddi wrth Dduw, ac mae'r byd i gyd yn gorwedd yng ngrym yr un drwg.
20 Ac rydyn ni'n gwybod hynny Mab Duw wedi dod ac wedi rhoi dealltwriaeth inni, er mwyn inni ei adnabod pwy sy'n wir; ac yr ydym ynddo ef yr hwn sydd wir, yn ei Fab Iesu Grist. Ef yw'r gwir Dduw a bywyd tragwyddol.

Mae gwahanol gyfieithiadau yn gwneud hyn yn wahanol:

 • “Dyma’r gwir Dduw a bywyd tragwyddol.” (ASV, KJV, NKJV, NASB, NASB1995, 1977, WEB)
 • “Ac oherwydd Iesu, rydyn ni nawr yn perthyn i’r gwir Dduw sy’n rhoi bywyd tragwyddol. (CEV)
 • Y cwestiwn sydd wedi cael dadl frwd am y frawddeg hon yw pwy yw “Yr un hwn” pwy yw'r gwir Dduw? Ai’r Tad neu Iesu Grist? Gall y gramadeg fynd y naill ffordd neu'r llall, ac mae gan bob ochr i'r ddadl ei gwrthwynebwyr nodedig, felly gellir casglu ysgolheigion i gefnogi safbwynt rhywun ar gyfer y ddwy swydd. Nid yw'r ddadl yn cael ei setlo gan yr enw blaenorol agosaf oherwydd nid yw cyfeirio at yr enw agosaf yn rheol galed a chyflym o ramadeg Groeg ac mae yna adegau nad yw Ioan, fel ysgrifenwyr eraill y Testament Newydd, yn ei dilyn (cp. 1 Ioan 2:22).

Actau 20:28 (ESV), Eglwys Dduw, a gafodd gyda gwaed ei hun

28 Rhowch sylw gofalus i chi'ch hun ac i'r holl braidd, y mae'r Ysbryd Glân wedi'ch gwneud chi'n oruchwylwyr ynddynt, i ofalu am y eglwys Dduwa gafodd gyda'i waed ei hun (* gwaed ei hun).

* Mae'r rhan fwyaf o gyfieithiadau, gan gynnwys ESV, yn cam-gyfieithu Deddfau 20:28.

 • Darllenodd y llawysgrifau Alexandraidd cynharaf a’r Testun Groeg Beirniadol (NA-28), “Eglwys Dduw, a brynodd trwy waed ei hun.”
 • Yn ddiweddarach darllenodd llawysgrifau Bysantaidd, “Eglwys yr Arglwydd a Duw, a brynodd trwy ei waed ei hun.” 
 • Roedd y mwyafrif o gyfieithiadau Saesneg yn wallus yn darllen “Church of God, a brynodd gan ei Waed ei hun”

Rhufeiniaid 9: 4-5 (ESV), “Ai'r Crist sy'n Dduw dros bawb (amrywiadau lluosog)”

4 Israeliaid ydyn nhw, ac iddyn nhw mae'r mabwysiad, y gogoniant, y cyfamodau, rhoi'r gyfraith, yr addoliad a'r addewidion. 5 Iddynt hwy y perthyn y patriarchiaid, ac o'u hil, yn ôl y cnawd, ydy'r Crist, sy'n Dduw dros bawb, bendigedig am byth. Amen.

* Mae gan y testun hwn nifer o ddarlleniadau (amrywiadau) bob yn ail mewn perthynas â “Christ, sy'n Dduw dros bawb, wedi'i fendithio am byth.”

 • “Crist. Bendithir Duw sydd ar y cyfan am byth ”(NAB, REB, RSV, TEV)
 • “Crist, sydd yn anad dim, bendithiodd Duw am byth” (ASV, DRA, KJV, NAS, NAU, NRS)
 • “Crist, sydd dros y cyfan. Bendith Duw am byth ”(JNT, TLB)

Titus 2: 11-14 (ESV), Ein Duw mawr a'n gwaredwr Iesu Grist

11 Oherwydd y mae gras Duw wedi ymddangos, gan ddod ag iachawdwriaeth i bawb, 12 ein hyfforddi i ymwrthod ag annuwioldeb a nwydau bydol, ac i fyw bywydau hunanreoledig, unionsyth a duwiol yn yr oes sydd ohoni, 13 yn aros am ein gobaith bendigedig, ymddangosiad y gogoniant o'n Duw a'n Gwaredwr mawr Iesu Grist, 14 a roddodd ei hun drosom i’n rhyddhau ni rhag pob anghyfraith ac i buro drosto’i hun bobl am ei feddiant ei hun sy’n selog dros weithredoedd da.

2 Pedr 1: 1-2 (ESV), Ein Duw a'n Gwaredwr Iesu Grist

1 Simeon Peter, gwas ac apostol Iesu Grist, I'r rhai sydd wedi sicrhau ffydd o statws cyfartal â'n un ni trwy gyfiawnder ein Duw a'n Gwaredwr Iesu Grist: 2 Boed i ras a heddwch gael eu lluosi i chi yng ngwybodaeth Duw ac Iesu ein Harglwydd.

Hebreaid 1: 8-9 (ESV), Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd

8 Ond am y Mab mae'n dweud, "Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd, teyrnwialen uniondeb yw teyrnwialen eich teyrnas. 9 Rydych chi wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni; felly Mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew llawenydd y tu hwnt i'ch cymdeithion. "

Mae'r adnodau hyn, i'r graddau eu bod yn gywir i destun gwreiddiol y Testament Newydd, yn dangos y gellir galw Iesu yn “Dduw” yn seiliedig ar y cysyniad o asiantaeth.
BiblicalAgent.com

Nid Duw yw Iesu mewn ystyr ontolegol lythrennol

Er bod Iesu yn was i Dduw y gellir ei ystyried yn Dduw ar sail y cysyniad o Asiantaeth, mae'n amlwg gan y tyst a ganlyn nad yw'n Dduw mewn ystyr ontolegol lythrennol. Mae cyfeiriadau o'r Beibl yn yr ESV.

Ioan 8:54, “fy Nhad sydd yn fy ngogoneddu i”

54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni. '

Ioan 10:17, “Am y rheswm hwn mae’r Tad yn fy ngharu i”

17 Am y rheswm hwn mae'r Tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod i'n gosod fy mywyd i lawr y byddaf yn ei godi eto.

Ioan 10:29, “Mae fy Nhad yn fwy na phawb”

29 Fy nhad, sydd wedi eu rhoi i mi, yn fwy na'r cyfan, ac nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad.

Ioan 14:28, “mae'r Tad yn fwy na minnau"

28 Fe glywsoch fi'n dweud wrthych, 'Rwy'n mynd i ffwrdd, a deuaf atoch.' Pe byddech chi'n fy ngharu i, byddech chi wedi llawenhau, oherwydd Yr wyf yn mynd at y Tad, oherwydd mae'r Tad yn fwy na minnau.

Ioan 17: 1-3, chi yw'r unig wir Dduw ac Iesu Grist y mae wedi'u hanfon

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, " “Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers i chi roi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'u rhoi iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon.

Ioan 20:17, “Rwy’n esgyn at fy Nuw a’ch Duw”

17 Dywedodd Iesu wrthi, “Peidiwch â glynu wrthyf, oherwydd Nid wyf eto wedi esgyn i'r Tad; ond ewch at fy mrodyr a dywedwch wrthynt, 'Rwy'n esgyn at fy Nhad a'ch Tad, at fy Nuw a'ch Duw. '"

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Actau 3:13, gogoneddodd Duw ei was Iesu

13 Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau.

Actau 3:18, rhagwelodd Duw y byddai ei Grist yn dioddef

18 Ond beth Da a ragwelir gan geg yr holl broffwydi, hynny byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly.

Actau 4:26, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog

26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'-

Actau 5: 30-31, Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. "

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoi iddo

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un Duw ac un cyfryngwr

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

1 Corinthiaid 11: 3, pen Crist yw Duw

3 Ond rwyf am ichi ddeall hynny pen pob dyn yw Crist, pennaeth gwraig yw ei gŵr, a phen Crist yw Duw.

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.  3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

Colosiaid 1: 3, Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Rydyn ni bob amser yn diolch Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, pan weddïwn drosoch

Hebreaid 4: 15-5: 1, Pob archoffeiriad a benodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

15 Am nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, ac eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen. 5: 1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau.

Hebreaid 5: 5-10, penodwyd Crist gan Dduw - yn cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad

5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond penodwyd ef gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.” 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

Datguddiad 11:15, teyrnas ein Harglwydd a'i Grist

15 Yna chwythodd y seithfed angel ei utgorn, ac roedd lleisiau uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Mae teyrnas y byd wedi dod teyrnas ein Harglwydd a'i Grist, a bydd yn teyrnasu am byth bythoedd. ”

Datguddiad 12:10, teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist

10 A chlywais lais uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Nawr yr iachawdwriaeth a’r nerth a teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist wedi dod, oherwydd mae cyhuddwr ein brodyr wedi cael ei daflu i lawr, sy'n eu cyhuddo ddydd a nos gerbron ein Duw.

Datguddiad 20: 6, Offeiriaid Duw a Christ

6 Bendigedig a sanctaidd yw'r un sy'n rhannu yn yr atgyfodiad cyntaf! Dros y fath nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant offeiriaid Duw a Christ, a theyrnasant gydag ef am fil o flynyddoedd.

BiblicalAgent.com

Yr ARGLWYDD (YHWH), sydd yn unig yn Dduw, yw'r un a gododd ei was

Y cysyniad Iddewig o asiantaeth yw bod asiant y person yn cael ei ystyried fel y person ei hun. Mae Duw yn defnyddio asiantau sy'n gynrychiolwyr ac yn negeswyr sy'n cyfleu gair a bwriadau Duw. Mae Duw yn eneinio un Iesu, yn amlwg yn cyd-fynd â model asiant. Ef yw'r Meseia y mae'r holl broffwydi yn dyst iddo yw prif was Duw y bydd holl genhedloedd y ddaear yn cael ei fendithio trwyddo. Yn Hebreaid cyfeirir at Iesu fel ein apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad. Mae'r termau hyn yn gyfystyr â thermau negesydd (Malach) ac asiant (Shaliach). Mae cyfeiriadau yn yr ESV oni nodir yn wahanol. 

Deuteronomium 6: 4-5, Mae'r arglwydd ein Duw yr Arglwydd yn Un.

4 “Gwrandewch, O Israel: Mae'r ARGLWYDD ein Duw, yr ARGLWYDD yn un. 5 Byddwch yn caru'r ARGLWYDD eich Duw â'ch holl galon ac â'ch holl enaid ac â'ch holl nerth.

Deuteronomium 4:35, Heblaw YHWH, nid oes Duw arall

35 I chi dangoswyd, efallai eich bod chi'n gwybod mai Duw yw'r ARGLWYDD; nid oes un arall heblaw ef.

Deuteronomium 18: 15-19, mae Moses yn datgan y bydd YHWH eich Duw yn codi proffwyd fel fi o'ch plith

15 "Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith, oddi wrth eich brodyr—Mae iddo ef y byddwch yn gwrando— 16 yn union fel y dymunwch gan yr ARGLWYDD eich Duw yn Horeb ar ddiwrnod y cynulliad, pan ddywedasoch, 'Peidiwn â chlywed eto lais yr ARGLWYDD fy Nuw na gweld y tân mawr hwn mwyach, rhag imi farw.' 17 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, 'Maen nhw'n iawn yn yr hyn maen nhw wedi'i siarad. 18 Byddaf yn codi ar eu cyfer broffwyd fel chi o blith eu brodyr. A rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg, a bydd yn siarad â hwy bopeth yr wyf yn ei orchymyn iddo. 19 A phwy bynnag na fydd yn gwrando ar fy ngeiriau y bydd yn siarad yn fy enw i, Byddaf fi fy hun yn gofyn amdano.

Actau 3: 19-26, Fel y cyhoeddodd Moses a’r proffwydi, cododd Duw ei was

19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 y gall amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd, a hyny caiff anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd eu derbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y siaradodd Duw â hwy trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm. 22 Dywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag a ddywed wrthych. 23 A bydd pob enaid nad yw'n gwrando y proffwyd hwnnw yn cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' 24 Cyhoeddodd yr holl broffwydi a lefarodd, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. 25 Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.' 26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Hebreaid 3: 1-2, Iesu yr apostol (shaliach) ac archoffeiriad ein cyfaddefiad

Felly, frodyr sanctaidd, ti sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, 2 a oedd yn ffyddlon iddo a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

Malachi 2: 7, Gelwir offeiriaid yn malach (negeswyr) yr ARGLWYDD

7 Oherwydd dylai gwefusau offeiriad warchod gwybodaeth, a dylai pobl geisio cyfarwyddyd o'i geg, oherwydd y mae negesydd ARGLWYDD y Lluoedd.

BiblicalAgent.com

Casgliad, Iesu yw apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad

Iesu yw'r Meseia dynol. Ac eto fel asiant Duw cyfeirir ato fel Duw mewn rhai lleoedd. Fodd bynnag, mae hyn yn gyson â chyfraith asiantaeth, nad yw hyn i ddangos bod Iesu yn Dduw mewn ystyr ontolegol lythrennol. Er iddo siarad geiriau'r Tad a gwneud fel y gorchmynnodd y Tad iddo, mae ef a'r Tad yn bersonau gwahanol, ac yn hytrach gwas Duw a gododd Duw i fod yn Feseia iddo. Iesu, yr apostol (Shaliach) ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, yn ffyddlon i'r sawl a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw. Mae'r cyfeiriadau a ddarperir isod yn tystio ymhellach i hyn. 

Hebreaid 1: 1-4 (ESV), mae Duw wedi siarad â ni gan ei Fab, a benododd yn etifedd pob peth

1 Amser maith yn ôl, ar lawer gwaith ac mewn sawl ffordd, Siaradodd Duw â'n tadau gan y proffwydi, 2 ond yn y dyddiau diwethaf hyn mae wedi siarad â ni gan ei Fab, a benododd yn etifedd pob peth, trwy yr hwn hefyd y creodd y byd. 3 Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw ac union argraffnod ei natur, ac mae'n cynnal y bydysawd trwy air ei allu. Ar ôl gwneud puro dros bechodau, eisteddodd i lawr ar ddeheulaw'r Fawrhydi ar uchel, 4 wedi dod gymaint yn well nag angylion â mae'r enw y mae wedi'i etifeddu yn fwy rhagorol na nhw.

Hebreaid 3: 1-2 (ESV), Iesu apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad

1 Felly, frodyr sanctaidd, ti sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, 2 a oedd yn ffyddlon iddo a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

Sylwebaeth Cefndir Beibl IVP Testament Newydd, Craig S. Keener ar Ioan 5:30.

“Mae Iesu felly yn ffyddlon saliach, Neu asiant; Dysgodd cyfraith Iddewig fod asiant y dyn fel dyn ei hun (gyda chefnogaeth ei awdurdod llawn), i'r graddau bod yr asiant yn ei gynrychioli'n ffyddlon. Weithiau roedd proffwydi Moses a’r Hen Destament yn cael eu hystyried yn asiantau Duw. ”

Geiriadur y Testament Newydd Diweddarach a'i Ddatblygiadau, gol. Martin, Davids, “Cristnogaeth ac Iddewiaeth: Rhaniadau o’r Ffyrdd”, 3.2. Johannine Christology.

“Ymddengys bod bedydd Johannine wedi ei lunio o syniadau doethineb Iddewig a’r cysyniad cysylltiedig o’r saliach (goleuo “un a anfonir” o'r nefoedd; saliach yn Hebraeg, apostolos mewn Groeg). Shaliach ac roedd Cristnogion y ganrif gyntaf yn manteisio'n hawdd ar syniadau doethineb a oedd yn ceisio esbonio iddynt hwy eu hunain ac i eraill pwy oedd Iesu a beth oedd natur ei berthynas â Duw. Yn y Bedwaredd Efengyl cyflwynir Iesu fel y Gair a ddaeth yn gnawd (Ioan 1: 1, 14). Mae swyddogaeth “Gair” (logos) Johannine yn debyg iawn i ddoethineb, sydd weithiau mewn traddodiadau Beiblaidd ac ôl-Feiblaidd yn cael ei bersonoli (Prov 8: 1–9: 6; Syr 24: 1–34; dylai un nodi hynny yn Syr 24: 3, Dynodir doethineb fel y gair sy'n deillio o geg Duw). 

Mewn tri darn cyhuddir Iesu o gablu am hawlio braint a rhagorfreintiau dwyfol. Yn y darn cyntaf, yn ôl pob sôn, mae Iesu’n torri’r Saboth trwy wella dyn ac yna’n dwysáu’r ddadl ddilynol trwy gyfeirio at Dduw fel ei Dad (Ioan 5: 16–18). Mae beirniaid Iesu yn casglu o’r honiad hwn fod Iesu wedi gwneud ei hun yn “gyfartal â Duw.” Mae'r ail ddarn yn debyg. Ynddo mae Iesu’n cadarnhau, “Myfi a’r Tad yn un” (Ioan 10:30). Mae ei feirniaid yn cymryd cerrig i'w gerrig, oherwydd, er mwyn bod yn ddyn yn unig, mae Iesu wedi gwneud ei hun yn Dduw. Ond mae'n debyg nad yr ystyr yma yw bod Iesu'n llythrennol wedi honni ei fod yn Dduw. Mae'n debyg bod yr honiad i fod yn un â Duw yn ymwneud â'r cysyniad shaliach. Fel cynrychiolydd Duw, a anfonwyd i wneud gwaith Duw, gall Iesu honni ei fod yn “un” gyda’r Tad. ”

BiblicalAgent.com

Adnoddau Ychwanegol

Asiantau Dwyfol: Siarad a Gweithredu yn Stead Duw

BiblicalUnitarian.com

www.biblicalunitarian.com/articles/jesus-christ/divine-agents-speaking-and-acting-in-gods-stead

Iesu - Asiant Mwyaf Duw

J. Dan Gill, Diwygiad yr 21ain Ganrif

www.21stcr.org/jesus-the-messiah-article/jesus-gods-greatest-agent/

Iesu, Asiant Duw

Podlediad Restitudio 163

A oes dau Dduw neu a oes rhywbeth arall yn digwydd? Yr ateb yw egwyddor asiantaeth. Gellir galw Iesu yn Dduw oherwydd ei fod yn cynrychioli Duw.

restitutio.org/2019/02/10/163-jesus-gods-agent/

BiblicalAgent.com