Gwrthwynebiadau Asiantaeth Ateb
Gwrthwynebiadau Asiantaeth Ateb

Gwrthwynebiadau Asiantaeth Ateb

Beth am Jeramiah 1, Onid ail fod dwyfol yw hwn?

Mae rhai ymddiheurwyr eisiau darllen ail fod dwyfol i mewn i Jeremeia 1. Fodd bynnag, pan ddaw gair yr Arglwydd at rywun, dim ond Duw sy'n anfon ei neges atynt neu Dduw yn datgelu ei hun iddynt. Gweithred Duw - yr ARGLWYDD (YHWH) sy'n rhoi'r neges hon iddyn nhw. Mae'n hawdd deall idiom gair yr ARGLWYDD yn dod at rywun heb yr angen bod unrhyw fod dwyfol ychwanegol. Mewn amrywiol anfonir gair yr ARGLWYDD at bobl.

Mewn rhai achosion mae'r ARGLWYDD yn cynhyrchu amlygiad corfforol sy'n rhyngweithio â phobl. Dyma'r achos yn adnod 9 mae'r Arglwydd yn rhoi ei law allan ac yn cyffwrdd â cheg Jeremeia. Nid yw'n angenrheidiol ychwaith bod yn rhaid i Dduw amlygu mewn rhyw ystyr gorfforol, trwy ail fod dwyfol. Mae rhai yn hoffi tybio bod “Gair yr Arglwydd” yn fod dwyfol ac mai'r un peth yw'r un sy'n arddangos amlygiad corfforol yn adnod 9. Fodd bynnag, mae adnod 9 yn syml yn dweud i'r ARGLWYDD roi ei law allan a chyffwrdd fy ngheg (nid y Gair neu Air yr ARGLWYDD). Ffordd syml o gymryd y darn yw bod neges Duw yn dod at Jeramiah ac yna mae Duw yn amlygu ei hun yn amlwg ac yn gorfforol i Jeramiah fel bod Duw yn ei gyffwrdd. Mae'n hawdd darllen y testun hwn fel un sy'n cynnwys dim ond un person dwyfol, YHWH ei hun ac nad yw gair yr Arglwydd yn berson ychwanegol. Yn unol â hynny, nid yw'r darn yn peri unrhyw anhawster o safbwynt Undodaidd. 

Jeremeia 1: 1-14 (ESV), rhoddodd yr ARGLWYDD ei law allan a chyffwrdd â fy ngheg

1 Geiriau Jeremeia, mab Hilceia, un o'r offeiriaid a oedd yn Anathoth yng ngwlad Benjamin, 2 i'r hwn y daeth gair yr ARGLWYDD yn nyddiau Josiah fab Amon, brenin Jwda, yn y drydedd flwyddyn ar ddeg o'i deyrnasiad. 3 Fe ddaeth hefyd yn nyddiau Jehoiacim fab Josiah, brenin Jwda, a hyd ddiwedd yr unfed flwyddyn ar ddeg o Sedeceia, mab Josiah, brenin Jwda, tan gaethiwed Jerwsalem yn y pumed mis.

4 Nawr daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddweud, 5 “Cyn i mi dy ffurfio yn y groth roeddwn yn dy adnabod, a chyn dy eni fe'ch cysegrais; Fe'ch penodais yn broffwyd i'r cenhedloedd. ” 6 Yna dywedais, “Ah, Arglwydd DDUW! Wele, nid wyf yn gwybod sut i siarad, oherwydd nid wyf ond llanc. " 7 Ond dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, “Peidiwch â dweud, 'Dim ond llanc ydw i'; oherwydd i bawb yr wyf yn eu hanfon atoch, ewch, a beth bynnag yr wyf yn ei orchymyn ichi, byddwch yn siarad. 8 Peidiwch ag ofni amdanyn nhw, oherwydd rydw i gyda chi i'ch gwaredu chi, meddai'r ARGLWYDD. " 9 Yna rhoddodd yr ARGLWYDD ei law allan a chyffwrdd â fy ngheg. A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, “Wele, rhoddais fy ngeiriau yn eich ceg. 10 Gwelwch, rwyf wedi eich gosod chi heddiw dros genhedloedd a thros deyrnasoedd, i blycio ac i chwalu, i ddinistrio ac i ddymchwel, i adeiladu ac i blannu. ”

11 A daeth gair yr ARGLWYDD ataf, gan ddweud, “Jeremeia, beth ydych chi'n ei weld?” A dywedais, “Rwy’n gweld cangen almon.” 12 Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, “Rydych wedi gweld yn dda, oherwydd yr wyf yn gwylio dros fy ngair i'w berfformio.” 13 Daeth gair yr ARGLWYDD ataf yr eildro, gan ddweud, “Beth ydych chi'n ei weld?" A dywedais, “Rwy’n gweld pot berwedig, yn wynebu i ffwrdd o’r gogledd.” 14 Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, “Allan o drychineb y gogledd bydd yn cael ei ollwng yn rhydd ar holl drigolion y wlad.

Beth am 1 Samuel 3:21, “datgelodd yr ARGLWYDD ei hun trwy air yr ARGLWYDD”? 

1 Mae Samuel 3:21 yn ddarn arall sy’n cael ei fagu i honni bod gair yr ARGLWYDD yn fod dwyfol. Dylem nodi yn gyntaf yn adnod 1 fod gair yr Arglwydd yn brin yn gysylltiedig â bod heb weledigaeth aml ac nad yw gair yr ARGLWYDD yn berson ond rhyw fesur o ddatguddiad Duw a all gael ei amlygu gan eiriau neu weledigaeth. Yn y stori hon mae'n amlwg nad oes ond un cymeriad dwyfol.

Mae Trinitariaid yn hoffi darllen dau berson yn adnod 21 mae'n dweud, fe ddatgelodd yr Arglwydd ei hun i Samuel trwy air yr Arglwydd. Fodd bynnag, mae hyn yn cyfeirio at weithrediad Duw lle mae proffwyd yn derbyn datguddiad a gweledigaeth ddwyfol. Yn aml, disgrifir y gweithgareddau o fod yn broffwyd ac o dderbyn datguddiad gan Dduw ar ffurf idiomatig fel “gair” Duw yn dod atynt. Mae 1 Corinthiaid 12: 4-11 yn cadarnhau’r ddealltwriaeth hon mai’r gair a ddaw at weinidogion Duw ac y gallant dderbyn y “gair doethineb” neu’r “gair gwybodaeth” sy’n weinidogaethau’r un Duw. Mae'r amrywiaethau hyn o weinidogaethau trwy'r un Ysbryd (yr un Duw a Thad). 

1 Samuel 3: 1-11 (ESV), Mae prin oedd gair yr ARGLWYDD yn y dyddiau hynny; nid oedd gweledigaeth aml

1 Nawr roedd y bachgen Samuel yn gweinidogaethu i'r ARGLWYDD ym mhresenoldeb Eli. Ac y prin oedd gair yr ARGLWYDD yn y dyddiau hynny; nid oedd gweledigaeth aml. 2 Bryd hynny roedd Eli, yr oedd ei olwg wedi dechrau tyfu'n llai fel na allai weld, yn gorwedd yn ei le ei hun. 3 Nid oedd lamp Duw wedi mynd allan eto, ac roedd Samuel yn gorwedd i lawr yn nheml yr ARGLWYDD, lle'r oedd arch Duw. 4 Yna galwodd yr ARGLWYDD Samuel, a dywedodd, “Dyma fi! " 5 a rhedeg at Eli a dweud, "Dyma fi, oherwydd gwnaethoch fy ngalw." Ond dywedodd, “Ni alwais; gorwedd i lawr eto. ” Felly aeth a gorwedd. 6 A galwodd yr ARGLWYDD eto, “Samuel!” a chododd Samuel ac aeth at Eli a dweud, “Dyma fi, oherwydd gwnaethoch fy ngalw.” Ond dywedodd, “Ni alwais, fy mab; gorwedd i lawr eto. ” 7 Yn awr nid oedd Samuel yn adnabod yr ARGLWYDD eto, ac nid oedd gair yr ARGLWYDD wedi'i ddatgelu iddo eto. 8 A galwodd yr ARGLWYDD Samuel eto'r trydydd tro. Cododd ac aeth at Eli a dweud, “Dyma fi, oherwydd gwnaethoch fy ngalw.” Yna gwelodd Eli fod yr ARGLWYDD yn galw'r bachgen. 9 Am hynny dywedodd Eli wrth Samuel, “Dos, gorwedd, ac os bydd yn dy alw di, byddwch yn dweud,“ Llefara, ARGLWYDD, oherwydd mae dy was yn clywed. ”” Felly aeth Samuel a gorwedd yn ei le. 10 Daeth yr ARGLWYDD a sefyll, gan alw fel ar adegau eraill, “Samuel! Samuel! ” A dywedodd Samuel, “Llefara, oherwydd bydd dy was yn clywed.” 11 Yna dywedodd yr ARGLWYDD wrth Samuel, “Wele, yr wyf ar fin gwneud peth yn Israel lle bydd dwy glust pawb sy'n ei glywed yn goglais.

1 Samuel 3: 19-21 (ESV), Datgelodd yr ARGLWYDD ei hun i Samuel yn Seilo trwy air yr ARGLWYDD

19 A thyfodd Samuel, ac roedd yr ARGLWYDD gydag ef a pheidio â syrthio dim o'i eiriau i'r llawr. 20 Ac roedd holl Israel o Dan i Beersheba yn gwybod hynny Sefydlwyd Samuel yn broffwyd i'r ARGLWYDD. 21 Ac ymddangosodd yr ARGLWYDD eto yn Seilo, oherwydd datguddiodd yr ARGLWYDD ei hun i Samuel yn Seilo trwy air yr ARGLWYDD.

1 Corinthiaid 12: 4-11 (ASV), Yr gair doethineb; ac i un arall gair gwybodaeth, yn ôl yr un Ysbryd

4 Nawr mae amrywiaethau o roddion, ond yr un Ysbryd. 5 Ac mae yna amrywiaethau o weinidogaethau, a'r un Arglwydd. 6 Ac mae yna amrywiaethau o weithio, ond yr un Duw, yr hwn sydd yn gweithio pob peth yn oll. 7 Ond i bob un rhoddir amlygiad yr Ysbryd i elw ffraeth. 8 Canys i un y rhoddir trwy'r Ysbryd y gair doethineb; ac i un arall gair gwybodaeth, yn ôl yr un Ysbryd: 9 i ffydd arall, yn yr un Ysbryd; ac i roddion iachâd arall, yn yr un Ysbryd; 10 ac i weithrediad arall o wyrthiau; ac i broffwydoliaeth arall; ac i ddirnadaeth arall o ysbrydion: i arall arallrywio mathau o dafodau; ac i un arall ddehongliad tafodau: 11 ond mae'r rhain i gyd yn gweithio yr un a'r un Ysbryd, gan rannu i bob un yn unigol hyd yn oed fel y bydd.

Beth am Genesis 48: 15-16, “G0d - yr angel sydd wedi fy rhyddhau o bob niwed”?

Mae rhai hefyd yn hoffi honni bod Genesis 48: 15-16 yn gwahaniaethu oddi wrth Dduw a'r angel yn ddau berson ond y ddau yn Dduw. Mae'r darn yn annerch Duw mewn hunaniaeth ontoleg ac yn y ffordd yr oedd wedi amlygu ei hun fel angel. Gelwir Duw yn negesydd yn y cyd-destun hwn oherwydd gall Malach (negesydd) Duw hefyd fod yn amlygiad o Dduw (nid bod ar wahân). Mae amlygiad o'r fath yn beth gweladwy neu ganfyddadwy fel amlygiad dynol ymddangosiadol neu amlygiad arall fel llwyn sy'n llosgi neu biler tân. Gall Duw sydd fel arfer yn anweledig ddatgelu ei hun mewn ffordd weladwy y gellir rhyngweithio â hi. Mae unedwr Beiblaidd yn deall bod angel Duw weithiau yn theophani Duw yn hytrach na pherson ar wahân oherwydd yn y cyd-destun hwn mae'r angel yn anwahanadwy oddi wrth Dduw Jacob.

Genesis 48: 15-16 (ESV), Y Duw… y Duw… yr angel sydd wedi fy rhyddhau o bob drwg

15 Bendithiodd Joseff a dweud, “Y Duw y cerddodd fy nhadau Abraham ac Isaac o'i flaen, y Duw a fu'n fugail ar hyd fy oes hyd heddiw, 16 yr angel sydd wedi fy rhyddhau o bob drwg, bendithiwch y bechgyn; ac ynddynt hwy y cludir fy enw, ac enw fy nhadau Abraham ac Isaac; a gadewch iddyn nhw dyfu i dyrfa yng nghanol y ddaear. ”

Genesis 16: 7-11 (ESV), A angel yr ARGLWYDD a ddywedodd wrthi ... mae'r ARGLWYDD wedi gwrando ar eich cystudd

 7 Daeth angel yr ARGLWYDD o hyd iddi gan ffynnon o ddŵr yn yr anialwch, y gwanwyn ar y ffordd i Shur. 8 Ac meddai, “Hagar, gwas Sarai, o ble dych chi wedi dod ac i ble rwyt ti'n mynd?” Meddai, “Rwy’n ffoi oddi wrth fy meistres Sarai.” 9 Dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi, “Dychwelwch at eich meistres ac ymostyngwch iddi.” 10 Dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi hefyd, “Byddaf yn sicr o luosi eich plant fel na ellir eu rhifo ar gyfer lliaws. " 11 A dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi, “Wele, yr ydych yn feichiog ac yn dwyn mab. Byddwch yn galw ei enw Ismael, oherwydd bod yr ARGLWYDD wedi gwrando ar eich cystudd.

Beth am Genesis 16: 7-13?

Yn Genesis 16: 7-13, mae angel yr ARGLWYDD yn siarad â Hagar fel cynrychiolydd yr ARGLWYDD (YHWH). Mae yna amryw gliwiau bod angel yr ARGLWYDD yn siarad dros yr ARGLWYDD (YHWH). Ni ddylem gasglu mai dim ond achosi i'r ongl siarad fel yr ARGLWYDD a siaradir ag ef fel yr ARGLWYDD mai'r angel yw'r ARGLWYDD.

Genesis 16: 7-13 (ESV), Ti yw Duw gweld

 7 Angel yr ARGLWYDD wedi dod o hyd iddi gan ffynnon o ddŵr yn yr anialwch, y gwanwyn ar y ffordd i Shur. 8 Ac meddai, “Hagar, gwas Sarai, o ble dych chi wedi dod ac i ble rwyt ti'n mynd?” Meddai, “Rwy’n ffoi oddi wrth fy meistres Sarai.” 9 Dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi, “Dychwelwch at eich meistres ac ymostyngwch iddi.” 10 Dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi hefyd, “Byddaf yn sicr o luosi eich plant fel na ellir eu rhifo ar gyfer lliaws.” 11 Ac dywedodd angel yr ARGLWYDD wrthi, “Wele, rydych yn feichiog a bydd yn dwyn mab. Byddwch yn galw ei enw Ismael, oherwydd bod yr ARGLWYDD wedi gwrando ar eich cystudd. 12 Bydd yn asyn gwyllt dyn, ei law yn erbyn pawb a llaw pawb yn ei erbyn, a bydd yn trigo yn erbyn ei holl berthnasau. ” 13 Felly galwodd hi enw'r ARGLWYDD a siaradodd â hi, “Rydych chi'n Dduw i'w weld,” oherwydd dywedodd, “Yn wir dyma fi wedi ei weld sy'n gofalu amdanaf. "

“Mae'n siŵr fy mod yn lluosi'ch plant fel na ellir eu rhifo ar gyfer lliaws” 

Yma mae angel yr ARGLWYDD yn siarad ar ran yr ARGLWYDD (YHWH). Daw addewid o’r fath gan yr ARGLWYDD ond gall negesydd yr ARGLWYDD siarad yn y person cyntaf fel petai’r ARGLWYDD (YHWH) ei hun. 

“Oherwydd bod yr ARGLWYDD wedi gwrando ar eich cystudd”

Yma mae angel yr ARGLWYDD yn cyfeirio at yr ARGLWYDD. Nid yw’n dweud oherwydd bod “Myfi” wedi gwrando ar eich cystudd ond yn cyfeirio at yr “ARGLWYDD” os mai angel yr ARGLWYDD ei hun yw’r ARGLWYDD ni fyddai angen iddo ond cyfeirio ato’i hun. 

Galwodd enw'r ARGLWYDD a siaradodd â hi, “Rydych chi'n Dduw i'w weld” 

Siaradodd yr ARGLWYDD â hi trwy angel yr ARGLWYDD. Yn ôl deddf asiantaeth, mae'r ARGLWYDD yn siarad trwy ei gynrychiolwyr ac mae'r rhai sy'n cael eu siarad i ystyried cyfarfyddiad o'r fath â negesydd Duw wedi bod yn gyfarfyddiad â Duw ei hun. Roedd Duw yn gofalu amdani ac yn gweinidogaethu iddi trwy angel. Mae Hagar yn rhoi’r priodoliad i’r ARGLWYDD (nid i’r angel) pan ddywed “Felly galwodd hi enw’r ARGLWYDD a siaradodd â hi,“ Ti ydy Duw gweld. ” Nid dyma beth alwodd hi'r angel a siaradodd â hi. Dyma'r hyn a alwodd hi'n ARGLWYDD a siaradodd â hi trwy'r angel. 

Beth am Exodus 23: 20-23?

Mae rhai yn ceisio dadlau hynny oherwydd “mae fy enw ynddo ef” gan gyfeirio at angel Duw bod hyn yn golygu bod gan yr angel hwn hanfod neu natur Duw. Fodd bynnag, mae “enw” yn cyfeirio fwyaf priodol at awdurdod. Hynny yw, mae gan yr angel awdurdod Duw a gall arddangos y pwerau sy'n gysylltiedig â Duw tra nad oes angen cael ontoleg, hanfod neu natur Duw. Ac eto mae asiant Duw yn cario awdurdod Duw ac yn cael ei alluogi i weithredu, siarad a gweithredu ar ran Duw. Felly nid oes gan Exodus 23: 20-23 pennill unrhyw beth anghyson â'r cysyniad o asiantaeth. Mae cyfeiriadau niferus yn sôn am asiantau’n gwneud pethau yn enw’r ARGLWYDD gan gynnwys offeiriaid Lefiad (Deut 18: 5-8, Deut 22: 5), proffwydi (Deut 18:22) yn ogystal â Dafydd (1 Sam 17: 44-45, 2 Sam 6:18, Ps 118: 10-13). Mae'r un a wnaeth hafan a daear, a'n cymorth ni yn enw'r ARGLWYDD (Ps 124: 8) Pan ddywedir, 'Bendigedig yw'r hwn sy'n dod yn enw'r ARGLWYDD!' (Salmau 118: 26-27), mae asiant o’r fath, er nad ef ei hun yw’r ARGLWYDD Dduw, wedi ei fendithio ag awdurdod a ffafr Duw. Mae hyn yn wir am weision Duw ac yn enwedig Crist.

Exodus 23: 20-23 (ESV), Mae fy enw ynddo

20 “Wele, Rwy'n anfon angel o'ch blaen i'ch gwarchod ar y ffordd ac i ddod â chi i'r lle rydw i wedi'i baratoi. 21 Rhowch sylw gofalus iddo ac ufuddhewch i'w lais; paid â gwrthryfela yn ei erbyn, oherwydd ni fydd yn maddau eich camwedd, oherwydd mae fy enw ynddo ef. 22 “Ond os ufuddhewch yn ofalus i’w lais a gwneud popeth a ddywedaf, yna byddaf yn elyn i’ch gelynion ac yn wrthwynebydd i’ch gwrthwynebwyr. 23 “Pan fydd fy angel yn mynd o'ch blaen chi ac yn dod â chi at yr Amoriaid a'r Hethiaid a'r Perisiaid a'r Canaaneaid, yr Hiviaid a'r Jebusiaid, ac rydw i'n eu difetha. 

Deuteronomium 18: 5-8 (ESV), Gweinidogion yn enw'r ARGLWYDD (YHWH)

5 Oherwydd mae'r ARGLWYDD eich Duw wedi ei ddewis allan o'ch holl lwythau i sefyll a gweinidogaethu yn enw'r ARGLWYDD, ef a'i feibion ​​am byth. 6 “Ac os a Lefiad yn dod o unrhyw un o'ch trefi allan o holl Israel, lle mae'n byw - ac fe all ddod pan fydd yn dymuno - i'r lle y bydd yr ARGLWYDD yn ei ddewis, 7 a gweinidogion yn enw'r ARGLWYDD ei Dduw, fel ei holl gyd-Lefiaid sy'n sefyll i weinidogaethu yno gerbron yr ARGLWYDD, 8 yna efallai fod ganddo ddognau cyfartal i'w bwyta, ar wahân i'r hyn y mae'n ei dderbyn o werthu ei briodas.

Deuteronomium 18:22 (ESV), Mae proffwyd yn siarad yn enw'r ARGLWYDD (YHWH)

 22 pan mae proffwyd yn siarad yn enw'r ARGLWYDD, os nad yw'r gair yn dod i ben neu'n dod yn wir, dyna air na lefarodd yr ARGLWYDD; mae'r proffwyd wedi ei siarad yn rhyfygus. Nid oes angen i chi ofni amdano.

Deuteronomium 21: 5 (ESV), Mae eich Duw wedi eu dewis i weinidogaethu ac i fendithio yn enw'r ARGLWYDD (YHWH)

5 Yna daw'r offeiriaid, meibion ​​Lefi, ymlaen, oherwydd mae'r ARGLWYDD eich Duw wedi eu dewis i weinidogaethu iddo ac i fendithio yn enw'r ARGLWYDD, a thrwy eu gair, setlir pob anghydfod a phob ymosodiad.

1 Samuel 17: 44-45 (ESV), deuaf atoch yn enw'r ARGLWYDD (YHWH) o westeion

44 Dywedodd y Philistiad wrth Ddafydd, “Dewch ataf fi, a rhoddaf eich cnawd i adar yr awyr ac i fwystfilod y maes.” 45 Yna dywedodd Dafydd wrth y Philistiad, “Rydych chi'n dod ataf gyda chleddyf a chyda gwaywffon a gwaywffon, ond deuaf atoch yn enw ARGLWYDD y Lluoedd, Duw byddinoedd Israel, yr ydych wedi ei herio.

2 Samuel 6:18 (ESV), Bendithiodd y bobl yn enw’r ARGLWYDD (YHWH)

18 Ac wedi i Ddafydd orffen offrymu'r poethoffrymau a'r heddoffrymau, bendithiodd y bobl yn enw ARGLWYDD y Lluoedd

Salmau 118: 10-13 (ESV), Yn enw'r ARGLWYDD (YHWH) rwy'n eu torri i ffwrdd

10 Amgylchynodd yr holl genhedloedd fi; yn enw'r ARGLWYDD torrais hwy i ffwrdd! 11 Roedden nhw'n fy amgylchynu, yn fy amgylchynu ar bob ochr; yn enw'r ARGLWYDD torrais hwy i ffwrdd! 12 Roedden nhw'n fy amgylchynu fel gwenyn; aethant allan fel tân ymhlith drain; yn enw'r ARGLWYDD torrais hwy i ffwrdd! 13 Cefais fy ngwthio’n galed, fel fy mod yn cwympo,
ond helpodd yr ARGLWYDD fi.

Salmau 124: 8 (ESV), Mae ein cymorth yn enw'r ARGLWYDD (YHWH)

8 Mae ein cymorth ni yn enw'r ARGLWYDD, a wnaeth nefoedd a daear.

Salmau 118: 26-27 (ESV), Gwyn ei fyd yr hwn sy'n dod yn enw'r ARGLWYDD (YHWH)!

26 Gwyn ei fyd yr hwn sy'n dod yn enw'r ARGLWYDD! Bendithiwn chi o dŷ'r ARGLWYDD. 27 Duw yw'r ARGLWYDD, ac mae wedi gwneud i'w olau ddisgleirio arnom. 

Luc 19:38 (ESV), Bendigedig yw’r Brenin sy’n dod yn enw’r Arglwydd

38 gan ddweud, “Gwyn ei fyd y Brenin sy'n dod yn enw'r Arglwydd! Heddwch yn y nefoedd a gogoniant yn yr uchaf! ”

Ioan 12: 12-15 (ESV), Gwyn ei fyd yr hwn sy'n dod yn enw'r Arglwydd, hyd yn oed Brenin Israel

12 Drannoeth clywodd y dorf fawr a oedd wedi dod i'r wledd fod Iesu'n dod i Jerwsalem. 13 Felly dyma nhw'n cymryd canghennau o goed palmwydd ac yn mynd allan i'w gyfarfod, gan weiddi, “Hosanna! Gwyn ei fyd yr hwn sy'n dod yn enw'r Arglwydd, hyd yn oed Brenin Israel! " 14 A daeth Iesu o hyd i asyn ifanc ac eistedd arno, yn union fel y mae wedi'i ysgrifennu, 15 “Peidiwch ag ofni, merch Seion; wele dy frenin yn dod, yn eistedd ar ebol asyn! ”

Beth am Zachariah 3: 1-4? Asiantau Duw ym mhresenoldeb Duw

Mae Zachariah 3: 1-4, yn achos arall o ystyried bod angel yr ARGLWYDD yn siarad dros yr ARGLWYDD. Nodir hyn yn adnod 2, “A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Satan,“ Mae'r ARGLWYDD yn eich ceryddu. ” Sylwch ei fod yn dweud “mae’r ARGLWYDD yn eich ceryddu” yn hytrach na “Rwy’n eich ceryddu” (gan siarad yn y person cyntaf).

Fodd bynnag, mae rhai yn honni bod hyn yn ymwneud â golygfa nefol ac felly byddai term angel yr ARGLWYDD yn berthnasol i'r ARGLWYDD ei hun. Dadl wallgof yn unig yw hon. Gall gweledigaeth o olygfa fod yn symbolaidd ac nid oes angen iddi fod yn dyst i olygfa go iawn mewn lleoliad go iawn. Hyd yn oed os yw hon yn olygfa go iawn yn y nefoedd nid oes unrhyw reswm i dybio na fyddai Duw yn dirprwyo awdurdod ac yn defnyddio asiantau i siarad a gweithredu drosto. Mae yna nifer o enghreifftiau o asiantaeth ym mhresenoldeb yr ARGLWYDD (YHWH).

Yn 1 Brenhinoedd 22: 19-23 daw ysbryd gerbron yr ARGLWYDD ac mae'n gwirfoddoli i ddenu Ahab i'w gwymp trwy fod yn ysbryd celwydd yng ngheg ei broffwydi. Ac eto mae'n dweud yn adnod 23, “mae'r ARGLWYDD wedi rhoi ysbryd celwyddog yng ngheg yr holl broffwydi hyn." Priodolir y weithred i'r ARGLWYDD (YHWH) er iddi gael ei chyflawni gan asiant Duw. Cofnodir yr un cyfrif yn 2 Cronicl 18: 18-21. 

Mae Salm 103: 21, mewn cliw pwysig sy’n dweud “Bendithiwch yr ARGLWYDD, bob un ohonoch ei luoedd, y rhai sy’n ei wasanaethu, gan wneud ei ewyllys.” Mae gan Dduw weision o fewn ei agosrwydd. 

Mae Hebreaid 12: 22-24, yn disgrifio’r olygfa yn ninas y Duw byw, y Jerwsalem nefol lle mae Duw a Iesu yn cael eu rhestru ar wahân a’u gwahaniaethu lle cyfeirir at Iesu fel “cyfryngwr cyfamod newydd.” Yn wir, mae Crist wedi mynd i’r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan (Heb 9:24). Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb (1 Tim 2: 5-6).

Mae pwyntiau allweddol yn 1 Corinthiaid 15: 27-28 yn cadarnhau'r ddealltwriaeth hon o'r cysyniad o asiantaeth trwy Grist:

  1. Yn y diwedd bydd yn traddodi'r deyrnas i Dduw Dad.
  2. Mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed.
  3. Duw, a roddodd bob peth yn ddarostyngedig o dan Grist, yw'r un eithriad i fod yn ddarostyngedig i Iesu.
  4.  Pan fydd pob peth yn ddarostyngedig i Iesu, na bydd y Mab ei hun hefyd yn ddarostyngedig iddo sy'n rhoi pob peth yn ddarostyngedig iddo.

Sechareia 3: 1-4 (ESV), Yr archoffeiriad yn sefyll o flaen angel yr ARGLWYDD

1 Yna dangosodd i mi Joshua yr archoffeiriad yn sefyll o flaen angel yr ARGLWYDD, a Satan yn sefyll ar ei ddeheulaw i'w gyhuddo. 2 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Satan, "Mae'r ARGLWYDD yn eich ceryddu, O Satan! Mae'r ARGLWYDD sydd wedi dewis Jerwsalem yn eich ceryddu! Onid yw hwn yn frand wedi'i dynnu o'r tân? ” 3 Nawr roedd Josua yn sefyll o flaen yr angel, wedi ei wisgo â dillad budr. 4 A dywedodd yr angel wrth y rhai oedd yn sefyll o'i flaen, “Tynnwch y dillad budr oddi arno.” Ac wrtho fe ddywedodd, “Wele, Rwyf wedi cymryd eich anwiredd oddi wrthych, a byddaf yn eich dilladu â festiau pur. "

1 Brenhinoedd 22: 19-23 (ESV), Mae'r ARGLWYDD wedi rhoi ysbryd celwyddog yng ngheg yr holl broffwydi hyn

19 A dywedodd Micaia, “Am hynny clywch air yr ARGLWYDD: Gwelais yr ARGLWYDD yn eistedd ar ei orsedd, a holl lu'r nefoedd yn sefyll wrth ei ochr ar ei law dde ac ar ei chwith; 20 a dywedodd yr ARGLWYDD, 'Pwy fydd yn hudo Ahab, er mwyn iddo fynd i fyny a chwympo yn Ramoth-gilead?' A dywedodd un un peth, a dywedodd un arall un arall. 21 Yna daeth ysbryd ymlaen a sefyll gerbron yr ARGLWYDD, gan ddweud, 'Byddaf yn ei ddenu. ' 22 A dywedodd yr ARGLWYDD wrtho, "Trwy ba fodd? ' Ac meddai, 'Af allan, a byddaf yn ysbryd celwyddog yng ngheg ei holl broffwydi.' Ac meddai, 'Yr ydych i'w ddenu, a byddwch yn llwyddo; ewch allan i wneud hynny. ' 23 Yn awr felly wele, mae'r ARGLWYDD wedi rhoi ysbryd celwyddog yng ngheg yr holl broffwydi hyn; mae'r ARGLWYDD wedi datgan trychineb i chi. "

Salmau 103: 20-21 (ESV) Bendithiwch yr ARGLWYDD, ei holl luoedd, ei weinidogion, sy'n gwneud ei ewyllys

20 Bendithiwch yr ARGLWYDD, O chwi ei angylion, y rhai nerthol sy'n gwneud ei air, gan ufuddhau i lais ei air21 Bendithia'r ARGLWYDD, ei holl luoedd, ei weinidogion, sy'n gwneud ei ewyllys!

Hebreaid 12: 22-24 (ESV), Ac i Dduw… ac i Iesu, cyfryngwr cyfamod newydd

22 Ond rydych chi wedi dod i Fynydd Seion ac i ddinas y Duw byw, y Jerwsalem nefol, ac at angylion di-rif wrth ymgynnull yr ŵyl, 23 ac i gynulliad y cyntaf-anedig sydd wedi ymrestru yn y nefoedd, ac i Dduw, barnwr pawb, ac i ysbrydion y cyfiawn a wnaed yn berffaith, 24 ac i Iesu, cyfryngwr cyfamod newydd, ac i'r gwaed ysgeintiedig sy'n llefaru gair gwell na gwaed Abel.

Hebreaid 9:24 (ESV), mae Crist wedi mynd i mewn i bresenoldeb Duw ar ein rhan

24 Oherwydd mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wnaed â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

1 Timotheus 2: 5-6 (ESV), mae un Duw, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

1 Corinthiaid 15: 24-28 (ESV), Eithrir ef a roddodd bob peth yn ddarostyngedig iddo

24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn traddodi'r deyrnas i Dduw Dad ar ôl dinistrio pob rheol a phob awdurdod a phwer. 25 Oherwydd rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion o dan ei draed. 26 Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth. 27 Am "Mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. ” Ond pan mae'n dweud, “mae pob peth yn cael ei ddarostwng,” mae'n amlwg ei fod wedi'i eithrio sy'n rhoi popeth yn ddarostyngedig oddi tano. 28 Pan ddarostyngir pob peth iddo, yna bydd y Mab ei hun hefyd yn ddarostyngedig iddo sy'n rhoi popeth yn ddarostyngedig oddi tano, y gall Duw fod i gyd o gwbl.

Beth am Zachariah 3: 4? Rwyf wedi cymryd eich anwiredd oddi wrthych

Mae rhai yn honni oherwydd bod angel yr ARGLWYDD yn dweud “Rwyf wedi cymryd eich anwiredd oddi wrthych chi” mai'r angel yw'r ARGLWYDD oherwydd dim ond yr ARGLWYDD Dduw sy'n gallu maddau pechodau. Fodd bynnag, mae angel yr ARGLWYDD yn siarad dros yr ARGLWYDD fel sy'n amlwg yn Zec 3: 6-9, sy'n dweud, “Ac fe sicrhaodd angel yr ARGLWYDD Joshua yn ddifrifol,“ Fel hyn y dywed ARGLWYDD y Lluoedd: Os cerddwch i mewn fy ffyrdd a chadw fy ngofal, yna byddwch yn rheoli fy nhŷ ac yn gyfrifol am fy llysoedd ... yn datgan ARGLWYDD y Lluoedd, a byddaf yn dileu anwiredd y wlad hon mewn un diwrnod. " Yn amlwg mae angel yr ARGLWYDD yn cael ei wahaniaethu yma oddi wrth yr ARGLWYDD ond eto mae'n siarad dros yr ARGLWYDD. 

Mae'r rhagdybiaeth mai dim ond Duw sy'n gallu maddau pechodau yn wallgofrwydd. Er enghraifft yn Eseia 6: 5-7, mae pechodau sy'n cael eu digio drostynt ac euogrwydd yn cael eu cymryd i ffwrdd o ganlyniad i weithred seraphim.

Er y gall yr awdurdod i faddau pechodau ddod oddi wrth Dduw, mae'r rhai sy'n cael yr awdurdod neu'r gallu yn gallu gwneud hynny. Asesiad yr ysgrifenyddion ym Marc 2: 7 gan ddweud “pwy all faddau canu ond Duw yn unig.” yn anghywir. Fe wnaeth Iesu eu cywiro gan ddweud, “mae gan Fab y Dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau.” Wrth wneud hynny nododd ei hun nid fel Duw ond Mab y Dyn. Ac eto rydyn ni'n gwybod ei fod wedi cael pob awdurdod gan Dduw. (Mathew 11:27, Luc 10:22, Ioan 3:35, Ioan 13: 3). Mae Iesu hefyd yn awgrymu ei bod yn beth haws dweud 'Maddeuwyd eich pechodau' na dweud, 'Codwch, codwch eich gwely a cherdded'. Yr awdurdod i roi bywyd tragwyddol yw’r pŵer eithaf a roddwyd i Iesu a gwyddom gan Ioan 5: 25-26 fod yr awdurdod hwn wedi’i roi iddo gan Dduw oherwydd mai Iesu yw Mab y Dyn (y Meseia). Trwy ufudd-dod un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn (Rhuf 5:19). 

Mae Ioan 20:21 yn allweddol i gadarnhau bod gallu maddau pechodau yn awdurdod sy'n deillio ohono. Cafodd Disgyblion Iesu bwer hefyd i faddau pechodau pan ddywedodd Iesu, “Fel y mae’r Tad wedi fy anfon, er fy mod yn eich anfon chi” ac “os ydych yn maddau pechodau unrhyw un, maent yn cael maddeuant iddynt.”

Sechareia 3: 1-9 (ESV), Rwyf wedi cymryd eich anwiredd oddi wrthych

1 Yna dangosodd i mi Joshua yr archoffeiriad yn sefyll o flaen angel yr ARGLWYDD, a Satan yn sefyll ar ei ddeheulaw i'w gyhuddo. 2 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Satan, "Mae'r ARGLWYDD yn eich ceryddu, O Satan! Mae'r ARGLWYDD sydd wedi dewis Jerwsalem yn eich ceryddu! Onid yw hwn yn frand wedi'i dynnu o'r tân? ” 3 Nawr roedd Josua yn sefyll o flaen yr angel, wedi ei wisgo â dillad budr. 4 A dywedodd yr angel wrth y rhai oedd yn sefyll o'i flaen, “Tynnwch y dillad budr oddi arno.” Ac wrtho fe ddywedodd, “Wele, Rwyf wedi cymryd eich anwiredd oddi wrthych, a byddaf yn eich dilladu â festiau pur. ”  5 A dywedais, “Gadewch iddyn nhw roi twrban glân ar ei ben.” Felly dyma nhw'n rhoi twrban glân ar ei ben a'i wisgo â dillad. Ac roedd angel yr ARGLWYDD yn sefyll o'r neilltu.
6 Sicrhaodd angel yr ARGLWYDD Joshua yn ddifrifol, 7 "Fel hyn y dywed ARGLWYDD y Lluoedd: Os byddwch yn cerdded yn fy ffyrdd ac yn cadw fy ngofal, yna byddwch yn rheoli fy nhŷ ac yn gyfrifol am fy llysoedd, a rhoddaf yr hawl mynediad ichi ymhlith y rhai sy'n sefyll yma. 8 Clywch yn awr, O Josua yr archoffeiriad, chi a'ch ffrindiau sy'n eistedd o'ch blaen, oherwydd dynion sy'n arwydd ydyn nhw: wele fi'n dod â'r Gangen i'm gwas. 9 Oherwydd wele, ar y garreg a osodais gerbron Josua, ar garreg sengl â saith llygad, byddaf yn ysgythru ei arysgrif, yn datgan ARGLWYDD y Lluoedd, a byddaf yn dileu anwiredd y wlad hon mewn un diwrnod.

Eseia 6: 5-7 (ESV), Wele, mae hyn wedi cyffwrdd â'ch gwefusau; cymerir eich euogrwydd ymaith, a bydd eich pechod yn ddig

A dywedais: “Gwae fi! Oherwydd yr wyf ar goll; canys dyn o wefusau aflan ydw i, ac rwy'n trigo yng nghanol pobl o wefusau aflan; oherwydd mae fy llygaid wedi gweld y Brenin, ARGLWYDD y Lluoedd! ” 6 Yna hedfanodd un o'r seraphim ataf, ar ôl iddo losgi glo yr oedd wedi'i gymryd gyda gefel o'r allor. 7 A chyffyrddodd â fy ngheg a dweud: “Wele, mae hyn wedi cyffwrdd â'ch gwefusau; tynnir eich euogrwydd, a bydd eich pechod yn ddig. "

Marc 2: 5-11 (ESV), mae gan Fab y Dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau

5 A phan welodd Iesu eu ffydd, dywedodd wrth y paralytig, “Fab, maddeuwyd dy bechodau.” 6 Nawr rhai o yr ysgrifenyddion yn eistedd yno, yn cwestiynu yn eu calonnau, 7 “Pam fod y dyn hwn yn siarad fel yna? Mae'n cablu! Pwy all faddau pechodau ond Duw yn unig? " 8 Ac yn syth, fe wnaeth Iesu, wrth ganfod yn ei ysbryd eu bod nhw felly'n cwestiynu ynddynt eu hunain, ddweud wrthyn nhw, “Pam ydych chi'n cwestiynu'r pethau hyn yn eich calonnau? 9 Sy'n haws, i ddweud wrth y paralytig, 'Mae eich pechodau yn cael eu maddau,' neu i ddweud, 'Codwch, codwch eich gwely a cherdded'? 10 Ond er mwyn i chi wybod bod gan Fab y Dyn awdurdod ar y ddaear i faddau pechodau”- dywedodd wrth y paralytig— 11 “Rwy'n dweud wrthych chi, codwch, codwch eich gwely, a mynd adref.”

Mae Ioan 5: 25-27 (ESV), Y Tad - wedi caniatáu i’r Mab hefyd gael bywyd ynddo’i hun

25 “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych chi, mae awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y meirw yn clywed llais Mab Duw, a’r rhai sy’n clywed yn byw. 26 Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo'i hun, felly mae wedi caniatáu i'r Mab hefyd gael bywyd ynddo'i hun. 27 Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn.

Rhufeiniaid 5:19 (ESV), Trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn

19 Oherwydd fel trwy anufudd-dod yr un dyn gwnaed y nifer yn bechaduriaid, felly trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn.

Ioan 20: 21-23 (ESV), Os ydych chi'n maddau pechodau unrhyw un, maen nhw'n cael maddeuant iddyn nhw

21 Dywedodd Iesu wrthynt eto, “Heddwch fyddo gyda chwi. Fel y mae'r Tad wedi fy anfon, er hynny yr wyf yn eich anfon. " 22 Ac wedi iddo ddweud hyn, anadlodd arnyn nhw a dweud wrthyn nhw, “Derbyn yr Ysbryd Glân. 23 Os ydych chi'n maddau pechodau unrhyw un, maen nhw'n cael maddeuant iddyn nhw; os ydych yn dal maddeuant oddi wrth unrhyw un, caiff ei ddal yn ôl. ”

Beth am Farnwyr 13: 21-23? 

Mae Barnwyr 13: 21-23 yn cadarnhau nad angel yr ARGLWYDD yn llythrennol yw'r ARGLWYDD Dduw. Mae hyn oherwydd na fu farw Manona a'i wraig. Pe bai’n llythrennol yr ARGLWYDD (YHWH) a welsant yna byddent yn sicr wedi marw (Ex 33:20), Ef yw’r unig Sofran, na welodd neb erioed na’i weld (1 Tim 6:16). Daw'r gair am Dduw yn Barnwyr 13: 21-23 o'r Hebraeg elohim sy'n golygu un nerthol ac y gellir ei gymhwyso hefyd i angylion. Er iddynt weld un nerthol (angel yr ARGLWYDD) ni wnaethant farw oherwydd na welsant yr ARGLWYDD ei hun.

Barnwyr 13: 21-23 (ESV), Byddwn yn sicr o farw oherwydd ein bod wedi gweld Duw

21 Ymddangosodd angel yr ARGLWYDD ddim mwy i Manoah ac i'w wraig. Yna roedd Manoah yn gwybod hynny ef oedd angel yr ARGLWYDD. 22 A dywedodd Mano wrth ei wraig, “Byddwn yn sicr o farw, oherwydd gwelsom Dduw. " 23 Ond dywedodd ei wraig wrtho, “Pe bai'r ARGLWYDD wedi golygu ein lladd, ni fyddai wedi derbyn poethoffrwm ac aberth grawn wrth ein dwylo, nac wedi dangos yr holl bethau hyn inni, nac yn awr wedi cyhoeddi pethau fel y rhain inni.. "

Exodus 33: 17-20 (ESV), Ni allwch weld fy wyneb, oherwydd ni fydd dyn yn fy ngweld ac yn byw

17 A dywedodd yr ARGLWYDD wrth Moses, “Yr union beth hwn yr ydych wedi siarad y byddaf yn ei wneud, oherwydd yr ydych wedi cael ffafr yn fy ngolwg, ac yr wyf yn eich adnabod yn ôl enw.” 18 Dywedodd Moses, “Dangoswch eich gogoniant i mi os gwelwch yn dda.” 19 Ac meddai, “Byddaf yn gwneud i'm holl ddaioni basio o'ch blaen a chyhoeddi fy enw 'Yr ARGLWYDD o'ch blaen.' A byddaf yn raslon i bwy y byddaf yn raslon, ac yn dangos trugaredd tuag at y dangosaf drugaredd. 20 Ond, ”meddai,“ni allwch weld fy wyneb, oherwydd ni fydd dyn yn fy ngweld ac yn byw."

1 Timotheus 6:16 (ESV), Pwy nad oes neb erioed wedi ei weld neu ei weld

16 sydd ag anfarwoldeb yn unig, sy'n trigo mewn goleuni anghyraeddadwy, nad yw neb erioed wedi'i weld na'i weld. Iddo ef y bydd anrhydedd ac arglwyddiaeth dragwyddol. Amen.