Bedydd yn Iesu Enw
Bedydd yn Iesu Enw

Bedydd yn Iesu Enw

Sail Ysgrythyrol I Fedydd

Gweinidogaeth Ioan a bedydd Iesu

Roedd y Gyfraith a’r Proffwydi tan Ioan – ers hynny, mae’r newyddion da am deyrnas Dduw yn cael ei bregethu, ac mae pawb yn gorfodi ei ffordd i mewn iddi. (Luc 16:16) Cyhoeddodd Ioan fedydd edifeirwch er maddeuant pechodau. (Luc 3:2-3) Roedd y bobl yn amau ​​ai ef oedd y Crist. (Luc 3:15) Dywedodd Ioan ei fod wedi bedyddio â dŵr, ond bydd yr un sy'n dod ar ei ôl yn bedyddio â'r Ysbryd Glân a thân. (Luc 3:16) Ar ôl i Iesu gael ei fedyddio gan Ioan a gweddïo, disgynnodd yr Ysbryd Glân ac aros arno. (Luc 3:21-22) Roedd Ysbryd yr Arglwydd arno, oherwydd iddo ei eneinio i bregethu’r Efengyl. (Luc 4:18) Rydyn ni’n gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: sut yr eneiniodd Duw Iesu o Nasareth â’r Ysbryd Glân ac â nerth, ac fe aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb oedd yn cael eu gorthrymu gan y diafol, oherwydd Yr oedd Duw gydag ef. (Actau 10:37-38) Ef y gwelodd Ioan yr Ysbryd yn disgyn ac yn aros arno sy’n bedyddio â’r Ysbryd Glân. (Ioan 1:33) Dywedodd Iesu am ei ddilynwyr, “gyda’r bedydd yr wyf fi yn ei fedyddio, cewch eich bedyddio. (Marc 10:39)

Gweinidogaeth bedydd trwy Iesu

Iesu a'i ddisgyblion pan oedd yng nghefn gwlad Jwdea yn bedyddio tra roedd Ioan hefyd yn bedyddio oherwydd bod digon o ddŵr yno, a phobl yn dod ac yn cael eu bedyddio. (Ioan 3:22-24) Yn y diwedd roedd Iesu yn bedyddio ac yn gwneud mwy o ddisgyblion nag Ioan (er nad oedd Iesu ei hun yn bedyddio, ond dim ond ei ddisgyblion). (Ioan 4:1-2) Dywedodd Iesu: “Myfi yw’r ffordd, a’r gwirionedd, a’r bywyd – Nid oes neb yn dod at y Tad ond trwof fi.” (Ioan 14:6) Ysgrifennwyd Efengyl Ioan er mwyn inni gredu mai Iesu yw’r Crist, Mab Duw, ac er mwyn inni gael bywyd yn ei enw ef trwy gredu. (Ioan 20:31) Fel y mae’n ysgrifenedig y dylai Crist ddioddef ac atgyfodi oddi wrth y meirw ar y trydydd dydd, felly byddai edifeirwch am faddeuant pechodau yn cael ei gyhoeddi yn ei enw ef i’r holl genhedloedd, gan ddechrau o Jerwsalem. (Luc 24:46-47) Dywedodd Iesu, “mae pob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear wedi ei roi i mi” a “dos a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i.” (Mathew 28:18-19 Eusebius)

Anogaeth Peter ar y Pentecost

Pan oedd rhodd yr Ysbryd Glân wedi ei thywallt ar ddydd y Pentecost, dywedodd Pedr, “Gadewch i holl dŷ Israel wybod yn sicr fod Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. (Actau 2:36) Torrwyd y rhai a glywodd yn eu calon a gofyn, “Beth a wnawn”? (Actau 2:37) Dywedodd Pedr wrthyn nhw, “Edifarhewch a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. (Actau 2:38) Gyda llawer o eiriau eraill y tystiodd, a pharhaodd i’w hannog, gan ddweud, “Achubwch rhag y genhedlaeth gam hon.” ( Actau 2:40 ) Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air ef, ac ychwanegwyd yno y diwrnod hwnnw tua thair mil o eneidiau. (Actau 2:41) A dyma nhw'n ymroi i ddysgeidiaeth yr apostolion a'r gymdeithas, i dorri'r bara a'r gweddïau. (Actau 2:42) Ac fe ychwanegodd yr Arglwydd at eu rhif o ddydd i ddydd y rhai oedd yn cael eu hachub. (Actau 2:47)

Bedydd credinwyr yn Samaria

Pan glywodd y rhai a glywodd Philip y newyddion da am deyrnas Dduw ac enw Iesu Grist, a chredu, fe'u bedyddiwyd, yn wŷr a gwragedd. (Actau 8:12) Clywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn gair Duw ac wedi anfon atynt Pedr ac Ioan, (Actau 8:14) a ddaeth i lawr a gweddïo drostynt ar gael yr Ysbryd Glân (Actau 8: :15) gan mai yn enw yr Arglwydd Iesu yn unig yr oeddynt wedi eu bedyddio. ( Actau 8:16 ) Ac wedi iddynt ddodi eu dwylo arnynt, hwy a dderbyniasant yr Ysbryd Glân. (Actau 8:17)

Gorchmynnodd Pedr i'r Cenhedloedd gael eu bedyddio yn enw Iesu

Pan oedd Pedr yn pregethu i'r Cenhedloedd, syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair. (Actau 10:44) Roedd y rhai enwaededig wedi eu syfrdanu oherwydd bod dawn yr Ysbryd Glân wedi ei dywallt hyd yn oed ar y Cenhedloedd. ( Actau 10:45 ) Oherwydd yr oeddent yn eu clywed yn llefaru â thafodau ac yn canmol Duw. (Actau 10:46) Dywedodd Pedr, “A all unrhyw un ddal dŵr yn ôl at fedyddio’r bobl hyn, sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân yn union fel ninnau?” (Actau 10:47) Felly gorchmynnodd iddynt gael eu bedyddio yn enw Iesu Grist. (Actau 10:48)

Pregethiad Paul o fedydd yn enw Iesu

Pan oedd Paul yn pregethu yn Effesus, daeth o hyd i rai disgyblion, ac meddai wrthynt, “A dderbyniasoch yr Ysbryd Glân pan gredasoch?” (Actau 19:2) Pan atebon nhw eu bod nhw wedi cael eu bedyddio i fedydd Ioan, dywedodd Paul, “Bedydd edifeirwch oedd Ioan yn bedyddio, gan ddweud wrth y bobl am gredu yn yr un oedd i ddod ar ei ôl, hynny yw, Iesu.” (Actau 19:3-4) Wrth glywed hyn, cawson nhw eu bedyddio yn enw’r Arglwydd Iesu. (Actau 19:5) Ac wedi i Paul ddodi ei ddwylo arnynt, yr Ysbryd Glân a ddaeth arnynt, a hwy a ddechreuasant lefaru â thafodau a phroffwydo. (Actau 19:6)

Rydyn ni'n cael ein claddu gyda Christ yn y bedydd i farwolaeth

Dylai credinwyr edifarhau a chael eu bedyddio yn enw Iesu Grist er maddeuant pechodau, gan ddisgwyl y byddant yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. (Actau 2:38) Rydyn ni i gyd sydd wedi cael ein bedyddio i Grist Iesu wedi ein bedyddio i’w farwolaeth. (Rhufeiniaid 6:3) Felly, fe’n claddwyd gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ninnau, yn union fel y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ogoniant y Tad, rodio mewn newydd-deb buchedd. (Rhufeiniaid 6:4) Oherwydd os ydyn ni wedi bod yn unedig ag ef mewn marwolaeth debyg, byddwn ni’n sicr yn unedig ag ef mewn atgyfodiad tebyg iddo ef. (Rhufeiniaid 6:5) Ynddo ef yr ydym wedi ein henwaedu ag enwaediad heb ddwylo trwy ddileu corff y cnawd, trwy enwaediad Crist. (Colosiaid 2:11) Rydyn ni wedi’n claddu gydag ef yn y bedydd, ac ynddo rydyn ni hefyd wedi’n cyfodi gydag ef trwy ffydd yng ngweithrediad nerthol Duw, yr hwn a’i cyfododd ef oddi wrth y meirw. (Colosiaid 2:12)

Beirniadaeth Bedydd yn enw Iesu

Nid ydym i gael ein bedyddio mewn enw arall, gan nad yw Crist wedi ei rannu, ac ni groeshoeliwyd un arall trosom. (1 Corinthiaid 1:13) Rydyn ni’n cael ein golchi, rydyn ni’n cael ein sancteiddio, rydyn ni’n cael ein cyfiawnhau yn enw’r Arglwydd Iesu Grist a thrwy Ysbryd ein Duw. (1 Corinthiaid 6:11) Cafwyd iachawdwriaeth Noa trwy ddŵr, ac mae bedydd, sy’n cyfateb i hyn, bellach yn ein hachub, nid fel tynnu baw o’r corff ond fel apêl at Dduw am gydwybod dda, trwy’r atgyfodiad o lesu Grist. (1 Pedr 3:20-21) Athrawiaeth elfennol Crist yw sylfaen edifeirwch oddi wrth weithredoedd meirwon a ffydd tuag at Dduw a’r athrawiaethau bedydd ac arddodiad dwylo. (Hebreaid 6:1-2 Lamsa) Y rhai sydd unwaith wedi mynd i lawr i fedydd ac wedi blasu’r rhodd sydd o’r nef ac wedi derbyn yr Ysbryd Glân ac wedi blasu gair da Duw a gallu’r oes sydd i ddod. - disgwylir iddynt aros mewn edifeirwch. (Hebreaid 6:4-6 Lamsa) Edifarhewch a chael eich bedyddio yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau. (Actau 2:38) Iesu yw’r conglfaen ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, oherwydd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi ymhlith dynion y mae’n rhaid inni gael ein hachub trwyddo. (Actau 4:11-12) Bydd pwy bynnag sy'n credu ac yn cael ei fedyddio yn cael ei achub, ond pwy bynnag nad yw'n credu, fe'i condemnir. (Marc 16:16)

 ,

Llawlyfr Cyfeirio Bedydd

Cyflwyniad pfd yn rhoi trosolwg o fedydd Cristnogol yn ôl athrawiaeth yr Apostolion (Actau 2:38), arwyddocâd bedydd yn enw Iesu, ac amlinelliad o seremoni'r bedydd.


SSail Ysgrythyrol i Fedydd Dwfr yn Enw Iesu 

Luc 16:16 (ESV) 

 “Roedd y Gyfraith a’r Proffwydi tan Ioan; ers hynny pregethir newyddion da teyrnas Dduw, ac mae pawb yn gorfodi ei ffordd i mewn iddi.

Luc 3: 2-3 (ESV) 

 daeth gair Duw at Ioan fab Sechareia yn yr anialwch. Ac fe aeth i mewn i'r holl ranbarth o amgylch yr Iorddonen, cyhoeddi bedydd edifeirwch am faddeuant pechodau.

Luc 3: 15-16 (ESV) 

Gan fod y bobl yn disgwyl, a phawb yn cwestiynu yn eu calonnau ynghylch Ioan, a allai bydded y Crist, Atebodd Ioan nhw i gyd, gan ddweud, “Rwy'n eich bedyddio â dŵr, ond yr hwn sydd yn nerthol na myfi sydd yn dyfod, strap nad yw ei sandalau yn deilwng i'w ddatglymu. He yn eich bedyddio â'r Ysbryd Glân a thân.

Luc 3: 21-23 (ESV)

Nawr pan fedyddiwyd yr holl bobl, a pan fedyddiwyd Iesu hefyd ac yn gweddïo, agorwyd y nefoedd, a disgynodd yr Ysbryd Glân arno ar ffurf gorfforol, fel colomen; a daeth llais o'r nefoedd, “Ti yw fy annwyl Fab; gyda chi rwy'n falch iawn. Roedd Iesu, pan ddechreuodd ei weinidogaeth, tua deg ar hugain oed

Luc 4: 18-19 (ESV) 

 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi eneinio mi i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i’r caethion ac adfer golwg i’r deillion, er mwyn gosod rhyddid i’r rhai sy’n cael eu gorthrymu, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. ”

Marc 10: 37-40 (ESV)

A hwy a ddywedasant wrtho, "Grant i ni eistedd, un ar dy law dde ac un ar y chwith yn dy ogoniant." Meddai Iesu wrthynt, "Ni wyddoch beth yr ydych yn ei ofyn. A ydych chi'n gallu yfed y cwpan yr wyf yn ei yfed, neu gael fy medyddio gyda'r bedydd yr wyf yn cael fy medyddio ag ef? ” A dyma nhw'n dweud wrtho, “Rydyn ni'n gallu.” A dywedodd Iesu wrthynt, "Y cwpan yr wyf fi yn yfed y byddwch yn yfed, ac y bedydd rwy'n bedyddio ag ef, byddwch yn cael eich bedyddio, ond eistedd ar fy llaw dde neu ar fy chwith yw nid fy ganiatáu, ond mae'n ar gyfer y rhai y mae wedi'i baratoi ar eu cyfer. "

Ioan 1: 25-27 (ESV) 

Gofynasant iddo, “Yna pam ydych chi'n bedyddio, os nad ydych chi chwaith y Crist, nac Elias, na'r Proffwyd? ” Atebodd Ioan nhw, “Rwy’n bedyddio â dŵr, ond yn eich plith saif un nad ydych yn ei adnabod, hyd yn oed yr hwn a ddaw ar fy ol, strap nad yw ei sandalau yn deilwng i'w ddatglymu. "

Ioan 1: 29-34 (ESV) 

Drannoeth gwelodd Iesu yn dod tuag ato, a dywedodd, “Wele Oen Duw, sy'n tynnu ymaith bechod y byd! Dyma ef y dywedais i ohono, 'Ar fy ôl i daw dyn sy'n rheng o fy mlaen, oherwydd ei fod o fy mlaen.' Nid oeddwn i fy hun yn ei adnabod, ond at y diben hwn deuthum yn bedyddio â dŵr, er mwyn iddo gael ei ddatgelu i Israel. ” Ac roedd Ioan yn tystio: “Gwelais yr Ysbryd yn disgyn o'r nefoedd fel colomen, ac arhosodd arno. Nid oeddwn i fy hun yn ei adnabod, ond dywedodd yr un a'm hanfonodd i fedyddio â dŵr wrthyf, 'Yr hwn yr ydych yn gweld yr Ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, dyma'r un sy'n bedyddio â'r Ysbryd Glân. ' Ac rydw i wedi gweld ac wedi dwyn tystiolaeth mai Mab Duw yw hwn. ”

Ioan 3: 22-24 (ESV) 

Wedi hyn aeth Iesu a'i ddisgyblion i gefn gwlad Jwdan, ac arhosodd yno gyda nhw ac yr oedd yn bedyddio. Roedd John hefyd yn bedyddio yn Aenon ger Salim, oherwydd bod digon o ddŵr yno, ac roedd pobl yn dod a chael eich bedyddio (oherwydd nid oedd John wedi ei roi yn y carchar eto).

Ioan 4: 1-2 (ESV)

Nawr pan ddysgodd Iesu fod y Phariseaid wedi clywed bod Iesu'n gwneud a bedyddio mwy o ddisgyblion nag Ioan (er na fedyddiodd Iesu ei hun, ond ei ddisgyblion yn unig),

Ioan 14:6 (ESV)

Dywedodd Iesu wrtho, ““Myfi yw'r ffordd, a'r gwir, a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y Tad heblaw trwof fi. "

Ioan 20:31 (ESV)

“Ond mae’r rhain wedi eu hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw, ac y gallwch chi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw. "

Luc 24: 46-47 (ESV)

“Fel hyn y mae wedi ei ysgrifennu, y dylai Crist ddioddef ac ar y trydydd diwrnod godi oddi wrth y meirw, ac y dylid cyhoeddi edifeirwch am faddeuant pechodau yn ei enw i'r holl genhedloedd, gan ddechrau o Jerwsalem.

Deddfau 2: 36-42 (ESV)

Felly bydded i holl dŷ Israel wybod yn sicr fod Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ” Nawr pan glywson nhw hyn cawsant eu torri i'r galon, a dweud wrth Pedr a gweddill yr apostolion, “Frodyr, beth wnawn ni?” A dywedodd Pedr wrthynt, “Edifarhewch a bedyddiwch bob un ohonoch yn enw Iesu Grist er maddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân. Oherwydd mae'r addewid i chi ac i'ch plant ac i bawb sy'n bell i ffwrdd, pawb y mae'r Arglwydd ein Duw yn eu galw ato'i hun. " A chyda llawer o eiriau eraill fe dystiodd a pharhau i'w cymell, gan ddweud, “Arbedwch eich hunain rhag y genhedlaeth cam hon.” Felly bedyddiwyd y rhai a dderbyniodd ei air, ac ychwanegwyd tua thair mil o eneidiau y diwrnod hwnnw. Aethant ati i ymroi i ddysgeidiaeth yr apostolion a'r gymrodoriaeth, i dorri bara a'r gweddïau.

Deddfau 4: 11-12 (ESV) 

Yr Iesu hwn yw'r garreg a wrthodwyd gennych chi, yr adeiladwyr, sydd wedi dod yn gonglfaen. Ac y mae iachawdwriaeth yn neb arall, canys y mae dim enw arall dan y nefoedd a roddwyd ymhlith dynion y mae'n rhaid inni gael ein hachub trwyddi. ”

Deddfau 8: 12-17 (ESV)

Ond pan oedden nhw'n credu Philip wrth iddo bregethu newyddion da am deyrnas Dduw a enw Iesu Grist, fe'u bedyddiwyd, yn ddynion a menywod. Roedd hyd yn oed Simon ei hun yn credu, ac ar ôl cael ei fedyddio fe barhaodd gyda Philip. A gweld arwyddion a gwyrthiau mawr yn cael eu perfformio, cafodd ei syfrdanu. Nawr pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn gair Duw, anfonon nhw atynt Pedr ac Ioan, a ddaeth i lawr a gweddïo drostyn nhw am dderbyn yr Ysbryd Glân, oherwydd nid oedd eto wedi cwympo ar yr un ohonyn nhw, ond dim ond yn enw'r Arglwydd Iesu y cawsant eu bedyddio. Yna dyma nhw'n gosod eu dwylo arnyn nhw a derbynion nhw'r Ysbryd Glân.

Deddfau 10: 37-38 (ESV)

rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân ac â nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef.

Deddfau 10: 44-48 (ESV)

Tra roedd Pedr yn dal i ddweud y pethau hyn, fe ddisgynnodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair. A syfrdanodd y credinwyr o blith yr enwaediad a ddaeth gyda Pedr, oherwydd tywalltwyd rhodd yr Ysbryd Glân hyd yn oed ar y Cenhedloedd. Oherwydd yr oeddent yn eu clywed yn siarad mewn tafodau ac yn clodfori Duw. Yna datganodd Pedr, “A all unrhyw un ddal dŵr yn ôl am fedyddio'r bobl hyn, pwy sydd wedi derbyn yr Ysbryd Glân yn union fel rydyn ni? ” Gorchmynnodd iddynt gael eu bedyddio yn enw Iesu Grist... 

Deddfau 19: 2-7 (ESV)

Ac meddai wrthynt, “A dderbynioch chi'r Ysbryd Glân pan gredoch chi?” A dywedon nhw, “Na, nid ydym hyd yn oed wedi clywed bod Ysbryd Glân.” Ac meddai, “I mewn i beth y cawsoch eich bedyddio?” Dywedon nhw, “I mewn i fedydd Ioan.” A dywedodd Paul, ““Bedyddiodd Ioan â bedydd edifeirwch, gan ddweud wrth y bobl am gredu yn yr un a oedd i ddod ar ei ôl, hynny yw, Iesu.”Wrth glywed hyn, bedyddiwyd hwy yn enw'r Arglwydd Iesu. Ac wedi i Paul osod ei ddwylo arnyn nhw, daeth yr Ysbryd Glân arnyn nhw, a dyma nhw'n dechrau siarad mewn tafodau a phroffwydo. Roedd tua deuddeg dyn i gyd. 

Rhufeiniaid 6: 2-5 (ESV)

Sut allwn ni a fu farw i bechod barhau i fyw ynddo? nid ydych yn gwybod bod pob un ohonom sydd â bedyddio i Grist bedyddiwyd Iesu i'w farwolaethCladdwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn inni, yn yr un modd ag y codwyd Crist oddi wrth y meirw gan ogoniant y Tad, y gallem ninnau hefyd gerdded mewn newydd-deb bywyd. Oherwydd os ydym wedi bod yn unedig ag ef mewn marwolaeth fel ei un ef, byddwn yn sicr yn unedig ag ef mewn atgyfodiad fel ei un ef.

Colosiaid 2: 11-14 (ESV)

“Ynddo ef hefyd y cawsoch eich enwaedu ag enwaediad a wnaed heb ddwylo, trwy ohirio corff y cnawd, trwy enwaediad Crist, wedi ei gladdu gydag ef yn y bedydd, lle y'ch codwyd hefyd gydag ef trwy ffydd yng ngweithrediad pwerus Duw, a'i cododd oddi wrth y meirw. A chithau, a fu farw yn eich tresmasiadau a dienwaediad eich cnawd, gwnaeth Duw yn fyw ynghyd ag ef, ar ôl maddau i ni ein holl dresmasiadau, trwy ganslo'r cofnod o ddyled a safodd yn ein herbyn gyda'i gofynion cyfreithiol. Mae hyn efe a neilltuwyd, hoelio i'r groes. "

1 Corinthiaid 1:13 (ESV) 

"A yw Crist wedi ei rannuA groeshoeliwyd Paul ar eich rhan? Neu a fedyddiwyd chwi yn enw Paul?

1 Corinthiaid 6:11 (ESV)

“Ond fe'ch golchwyd, cawsoch eich sancteiddio, fe'ch cyfiawnhawyd yn enw'r Arglwydd Iesu Grist a thrwy Ysbryd ein Duw. ”

1 Pedr 3: 18-22 (ESV)

“Oherwydd i Grist hefyd ddioddef unwaith am bechodau, y cyfiawn dros yr anghyfiawn, er mwyn iddo ddod â ni at Dduw, cael ei roi i farwolaeth yn y cnawd ond ei wneud yn fyw yn yr ysbryd, yr aeth ynddo a'i gyhoeddi i'r ysbrydion yn y carchar, oherwydd ni wnaethant ufuddhau o'r blaen, pan arhosodd amynedd Duw yn nyddiau Noa, tra yr oedd yr arch yn cael ei pharatoi, lle yr oedd ychydig, hynny yw, wyth o bersonau, daethpwyd â nhw'n ddiogel trwy ddŵr. Mae bedydd, sy'n cyfateb i hyn, nawr yn eich arbed chi, nid fel tynnu baw o'r corff ond fel apêl at Dduw am gydwybod dda, trwy atgyfodiad Iesu Grist, sydd wedi mynd i'r nefoedd ac ar ddeheulaw Duw, gydag angylion, awdurdodau, a phwerau wedi eu darostwng iddo.

Hebreaid 6: 1-8 (Aramaeg Peshitta, Lamsa)

1 Felly gadawn air elfenol Crist, ac awn ymlaen i berffeithrwydd. Pam yr ydych eto yn gosod sylfaen arall ar gyfer edifeirwch oddi wrth weithredoedd y gorffennol a ffydd yn Nuw? 2 Ac am athrawiaeth bedyddiadau ac am arddodiad dwylaw, ac at atgyfodiad y meirw, a barn dragwyddol? 3 Os caniatâ yr Arglwydd, hyn a wnawn. 4 Ond y mae hyn yn anmhosibl i'r rhai a fedyddiwyd unwaith 5 ac a brofasant y rhodd o'r nef, ac a dderbyniasant yr Ysbryd Glân, ac a brofasant air da Duw, a galluoedd y byd a ddaw, 6 Canys, erddynt hwy. i bechu drachefn a chael eu hadnewyddu drachefn trwy edifeirwch, y maent yn croeshoelio Mab Duw eilwaith ac yn ei roi i gywilydd agored. 7 Canys y ddaear sydd yn yfed o'r gwlaw, yr hwn sydd yn disgyn arni yn helaeth, ac yn dwyn allan lysiau defnyddiol i'r rhai y mae yn cael ei drin, sydd yn derbyn bendith gan Dduw; 8 Ond os bydd yn cynhyrchu drain a mieri y mae wedi ei wrthod, ac nid ymhell o gael ei gondemnio; ac o'r diwedd bydd y cnwd hwn yn cael ei losgi i fyny. 

Marc 16:16 (ESV) 

Bydd pwy bynnag sy'n credu ac yn cael ei fedyddio yn cael ei achub, ond bydd pwy bynnag nad yw'n credu yn cael ei gondemnio

Enw Iesu

Iesu yn yr Ieithoedd Gwreiddiol

Hebraeg: Yeshua, Y'suah neu Yehoshua (ישוע neu יְהוֹשֻׁעַ)

Aramaeg: Yeshuʿ neu Yisho (ܝܫܘܥ)

Groeg: Iēsous (Ἰησοῦς)

Lladin: Iesu

Ystyr enw Iesu

Cafwyd amryw gynigion ynghylch ystyr etymolegol llythrennol yr enw Yəhôšuaʿ (Joshua, Hebraeg: יְהוֹשֻׁעַ), gan gynnwys yr ARGLWYDD / Yehowah yn arbed, (yw) iachawdwriaeth, (yw) gwaedd arbed, (yw) gwaedd am -saving, (is) a cry-for-help, (yw) fy help.

Yr enw Groeg Iēsous yn dod o Hebraeg / Aramaeg ac yn golygu “iachawr neu feddyg, a gwaredwr.”

Amrywiadau o enw Iesu yn Saesneg

Defnyddiodd John Wycliffe (1380au) y sillafu Ihesus a defnyddio Ihesu hefyd. Mae gan Tyndale yn yr 16eg ganrif ambell Iesu. Mae Fersiwn Brenin Iago 1611 yn defnyddio Iesus drwyddo draw, waeth beth fo'r gystrawen. Ar un adeg roedd 'J' yn amrywiad o 'I'. Nid oedd 'J' a 'I' yn cael eu hystyried yn llythyr ar wahân tan Feibl y Brenin Iago Diwygiad 1629af Caergrawnt 1 lle ymddangosodd “Iesu” 1af. Daeth Jesu i gael ei ddefnyddio yn Saesneg, yn enwedig mewn emynau.

Weithiau defnyddir Jesu (/ ˈdʒiːzuː / JEE-z; o'r Lladin Iesu) fel lleisiol Iesu yn Saesneg.

Iesu yw'r Model ar gyfer ein Iachawdwriaeth

Bu farw Iesu, cafodd ei gladdu a chodwyd ef oddi wrth y meirw (1 Corinthiaid 15: 1-4)

 • Mae edifeirwch yn symbolaidd o farwolaeth
 • Mae bedydd dŵr yn symbolaidd o gladdu
 • Mae derbyn yr Ysbryd Glân yn symbolaidd o gael eich codi oddi wrth y meirw (cael eich geni eto)

Rhaid inni farw a chael ein claddu gyda Christ fel y gallem gerdded mewn newydd-deb bywyd. (Rhufeiniaid 6: 2-4)

 • Rydyn ni'n marw i bechod / edifarhau (Rhuf 6: 2)
 • Rydyn ni wedi ein claddu gyda Christ yn y bedydd (Rhuf 6: 2-4, Col 2: 11-14)
 • Fe’n genir eto trwy dderbyn y Spirt Sanctaidd yn cadarnhau ein gobaith yn yr atgyfodiad oddi wrth y meirw (Rhuf 6: 4)
 • Credwn, os ydym yn marw ac yn cael ein claddu gyda Christ y byddwn hefyd yn cael ein codi gyda Christ

Pam Bedydd yn Iesu Enw?

 
 • Rydyn ni wedi ein claddu gyda Christ yn y bedydd (Rhuf 6: 2-4, Col 2: 11-14)
 • Iesu yw Crist (Meseia), Mab Duw (Luc 4:41, Ioan 4: 25-26, Ioan 20:31)
 • Trwy Iesu rydyn ni’n derbyn mabwysiadu fel meibion ​​Duw (Rhuf 8:29, Gal 4: 4-5, Eff 1: 5, Heb 2: 8-13)
 • Iesu yw'r unig enw a roddir ymhlith dynion y gallem gael ein hachub drwyddynt. (Ioan 4: 11-12, Ioan 4:16, Actau 4: 11-12, Actau 10: 42-43)
 • Mae'r Tad yn caru Iesu ac wedi rhoi popeth yn ei ddwylo (Ioan 3:35, Ioan 13: 3, Ioan 17: 2, Matt 28:18, 1Cor 15:27)
 • Iesu yw’r un cyfryngwr rhwng Duw a dyn (1Tim 2: 5-6, Heb 8: 6, Heb 9:15, Heb 12:24)
 • Iesu yw ein Apostol ac Archoffeiriad ein cyfaddefiad (Heb 2:17, Heb 3: 1-6, Heb 4: 14-15, Heb 5: 5-6, Heb 7:26, Heb 8: 1-2, Heb 9:24, Heb 10: 19-21)
 • Mae Duw wedi dyrchafu Iesu uwchlaw pob enw arall (Phil 2: 8-11, Eff 1: 20-22, Actau 2:36, Actau 5: 30-31, 1Cor 8: 5-6, Rhuf 10: 9-13)
 • Mae Duw wedi penodi Iesu i fod yn farnwr dros y byd (Actau 10:42, Actau 17: 30-31, 2Cor 5:10)
 • Iesu yw’r cynllun sydd wedi’i guddio am oesoedd yn Nuw i uno popeth iddo’i hun (Eff 1: 3-11, Eff 3: 9-11, 1Thes 5: 9-10, 2 Tim 1: 8-10)

Beth am fedyddio “yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân?”

 • Mae yna lawer o resymau cymhellol dros fedyddio yn enw Iesu, fel y nodwyd yn yr adrannau uchod
 • Mae bedyddio yn y fformiwla trinitaraidd yn colli ystyr symbolaidd marw a chael eich claddu gyda Christ
 • Iesu yw'r enw y mae gennym fynediad at y Tad a derbyn yr Ysbryd Glân
 • Yn llyfr Deddfau'r Apostolion, sy'n croniclo twf yr eglwys gynnar, dim ond bedydd enw Iesu a bregethodd yr apostolion a'u bedyddio yn enw Iesu
 • Bedyddiodd y Cristnogion cynharaf yn y 1af a dechrau'r 2il ganrif yn enw Iesu
 • Mae tadau cynnar yr eglwys yn tystio bod bedydd enw Iesu yn dderbyniol (fel dewis arall yn lle fformiwla trinitaraidd Matt 28:19)
 • Mae ysgolheictod modern yn honni nad yw fformiwla trinitaraidd Matt 28:19 yn debygol o fod yn wreiddiol i Matthew ond fe’i ychwanegwyd yn ddiweddarach

Tystiolaeth Eusebius

 • Ganwyd Eusebius Pamphili, neu Eusebius o Cesarea tua 270 OC a bu farw tua 340 OC
 •  Eusebius, y mae ein sêl arnom yn ddyledus i'r rhan fwyaf o'r hyn sy'n hysbys o hanes y Testament Newydd ”(Westcott, Arolwg Cyffredinol o Hanes Canon y Testament Newydd, tudalen 108).
 • “Gweithiodd Eusebius, athro Groegaidd mwyaf yr Eglwys a diwinydd mwyaf dysgedig ei gyfnod… yn ddiflino i dderbyn gair pur y Testament Newydd fel y daeth oddi wrth yr Apostolion. Mae Eusebius… yn dibynnu drwyddi draw ar lawysgrifau hynafol yn unig ”(EK yn y Christadelphian Monatshefte, Awst 1923; Ymwelydd Frawdol, Mehefin 1924)
 • “Eusebius Pamphilius, Esgob Cesarea ym Mhalestina, dyn o ddarllen a chyfeiliorni helaeth, ac un sydd wedi ennill enwogrwydd anfarwol gan ei lafur mewn hanes eglwysig, ac mewn canghennau eraill o ddysgu diwinyddol.”… Roedd yn byw mewn agosatrwydd mawr gyda’r merthyr Pamphilius, dyn dysgedig a defosiynol Cesarea, a sylfaenydd llyfrgell helaeth yno, y cafodd Eusebius ei storfa helaeth o ddysgu ohoni. ” (JL Mosheim, troednodyn golygyddol).
 • Yn ei lyfrgell, mae'n rhaid bod Eusebius wedi trin codau o'r Efengylau yn hŷn gan ddau gan mlynedd na'r cynharaf o'r pethau mawr sydd gennym bellach yn ein llyfrgelloedd. " (The Hibbert Journal, Hydref., 1902)
 • Roedd Eusebius yn llygad-dyst i Lyfr Mathew heb ei newid a oedd yn debygol o fod yn gopi cynnar yn agos at y Mathew gwreiddiol.
 • Mae Eusebius yn dyfynnu llyfr cynnar Matthew a oedd ganddo yn ei lyfrgell yng Nghaesarea. Mae Eusebius yn ein hysbysu o eiriau gwirioneddol Iesu i’w ddisgyblion yn nhestun gwreiddiol Mathew 28:19: “Gydag un gair a llais dywedodd wrth ei ddisgyblion:“ Ewch, a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd yn fy Enw i, gan eu dysgu i arsylwi pob peth o gwbl a orchmynnais ichi.
 • Yr MSS a etifeddodd Eusebius gan ei ragflaenydd, Pamphilus, yng Nghaesarea ym Mhalestina, roedd rhai o leiaf yn cadw'r darlleniad gwreiddiol, lle nad oedd sôn am Bedydd nac am y Tad, y Mab na'r Ysbryd Glân. " Mae'n amlwg mai hwn oedd y testun a ddarganfuwyd gan Eusebius yn y codiadau hynafol iawn a gasglwyd hanner cant i gant a hanner o flynyddoedd cyn ei eni gan ei ragflaenwyr mawr (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, t 105)

Dyfyniadau gan Eusebius (300-336 OC)

Prawf o'r Efengyl (y Demonstratio Evangelica)

Llyfr III, Pennod 7, 136 (ad), t. 157

“Ond er bod disgyblion Iesu yn fwyaf tebygol naill ai gan ddweud felly, neu feddwl felly, fe ddatrysodd y meistr eu hanawsterau, trwy ychwanegu un ymadrodd, gan ddweud y dylen nhw fuddugoliaeth“ Yn fy enw i. ” A nerth Ei enw mor fawr, nes bod yr apostol yn dweud: “Mae Duw wedi rhoi iddo enw sydd uwchlaw pob enw, bod yn enw Iesu dylai pob pen-glin ymgrymu, o bethau yn y nefoedd, a phethau yn y ddaear, a phethau o dan y ddaear, ”dangosodd rinwedd y pŵer yn ei Enw a guddiwyd rhag y dorf pan ddywedodd wrth ei ddisgyblion:“Ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. ” Mae hefyd yn rhagweld y dyfodol yn fwyaf cywir pan ddywed: “oherwydd yn gyntaf rhaid pregethu’r efengyl hon i’r holl fyd, fel tyst i’r holl genhedloedd.”

Llyfr III, Pennod 6, 132 (a), t. 152

Gydag un gair a llais dywedodd wrth ei ddisgyblion: “Ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i, gan eu dysgu i arsylwi ar bopeth o gwbl yr wyf wedi ei orchymyn ichi, ”…

Llyfr III, Pennod 7, 138 (c), t. 159

Fe'm gorfodir yn anorchfygol i dynnu fy nghamau yn ôl, a chwilio am eu hachos, a chyfaddef na allent ond fod wedi llwyddo yn eu menter feiddgar, trwy bŵer mwy dwyfol, a chryfach na dyn a thrwy gydweithrediad yr Hwn a ddywedodd i nhw; “Gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. "

Llyfr IX, Pennod 11, 445 (c), t. 175

Ac mae’n cynnig ei ddisgyblion ei hun ar ôl eu gwrthod, “Ewch chwi a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. "

Hanes yr Eglwys

Llyfr III, Pennod 5

“… Ond aeth gweddill yr apostolion, a gynllwyniwyd yn ddiangen gyda’r bwriad o’u dinistrio, ac a yrrwyd allan o wlad Jwdea, at yr holl genhedloedd i bregethu’r Efengyl, gan ddibynnu ar allu Crist, a ddywedodd wrthynt, Ewch a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i"

Troednodiadau a Chyfeiriadau’r Beibl Ynghylch Mathew 28:19

Beibl Jerwsalem, 1966

Efallai fod y fformiwla hon, cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o'r defnydd litwrgaidd a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig. Fe gofir bod yr Actau yn siarad am fedyddio “yn enw Iesu.”

Fersiwn Safonol Ddiwygiedig Newydd

Mae beirniaid modern yn honni mae'r fformiwla hon wedi'i phriodoli ar gam i Iesu a'i bod yn cynrychioli traddodiad eglwysig diweddarach (Catholig), oherwydd yn unman yn llyfr yr Actau (neu unrhyw lyfr arall o’r Beibl) y mae bedydd yn cael ei berfformio gydag enw’r Drindod…

Cyfieithiad y Testament Newydd James Moffett

Efallai fod y fformiwla hon (Trinitaraidd), cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o'r defnydd litwrgaidd (Catholig) a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig (Gatholig), Fe gofir bod Deddfau yn sôn am fedyddio “yn enw Iesu.”

The International Standard Bible Encyclopedia, Cyf. 4, tudalen 2637

“Mae Mathew 28:19 yn arbennig yn canoneiddio yn unig sefyllfa eglwysig ddiweddarach, bod ei gyffredinoliaeth yn groes i ffeithiau hanes Cristnogol cynnar, a'i fformiwla Drindodaidd (yn) estron i geg Iesu. "

Sylwadau'r Testament Newydd Tyndale, I, tudalen 275

“Cadarnheir yn aml nad y geiriau yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân yw ipsissima verba [union eiriau] Iesu, ond…ychwanegiad litwrgaidd diweddarach. "

Geiriadur Crist a'r Efengylau, J. Hastings, 1906, tudalen 170

Mae'n amheus a yw gwaharddeb benodol Matt. Gellir derbyn 28:19 fel y dywed Iesu. … Ond mae’r fformiwla Drindodaidd yng ngheg Iesu yn sicr yn annisgwyl.

Gwyddoniadur Britannica, 11eg Argraffiad, Cyfrol 3, tudalen 365

"Newidiwyd bedydd o enw Iesu i eiriau Tad, Mab ac Ysbryd Glân yn yr 2il Ganrif. "

Geiriadur Beibl Anchor, Cyf. 1, 1992, tudalen 585

“Nid yw’r rhidyll hanesyddol wedi’i ddatrys gan Mathew 28:19, ers hynny, yn ôl consensws ysgolheigaidd eang, nid yw’n ddywediad dilys am Iesu"

Geiriadur y Dehonglwyr o'r Beibl, 1962, tudalen 351

Mae dadl ar Mathew 28:19 “… ar sail destunol, ond ym marn llawer o ysgolheigion gellir ystyried y geiriau fel rhan o wir destun Mathew o hyd. Fodd bynnag, mae amheuaeth ddifrifol a all dy fod yn verba ipsissima Iesu. Tystiolaeth Deddfau 2:38; 10:48 (cf. 8:16; 19: 5), gyda chefnogaeth Gal. 3:27; Mae Rhuf 6: 3, yn awgrymu bod bedydd mewn Cristnogaeth gynnar wedi’i weinyddu, nid yn yr enw triphlyg, ond “yn enw Iesu Grist” neu “yn enw’r Arglwydd Iesu. ” Mae'n anodd cysoni hyn â chyfarwyddiadau penodol yr adnod ar ddiwedd Mathew. ”

Geiriadur y Beibl, 1947, tudalen 83

“Mae wedi bod yn arfer olrhain sefydliad yr arfer (bedydd) i eiriau Crist a gofnodwyd yn Mathew 28:19. Ond heriwyd dilysrwydd y darn hwn ar sail hanesyddol yn ogystal ag ar sail destunol. Rhaid cydnabod bod fformiwla'r enw triphlyg, sydd yma'n gysylltiedig, ymddengys nad oedd yr Eglwys gyntefig yn ei chyflogi"

Cyfeiriadau Ychwanegol Ynghylch Mathew 28:19 a Bedydd

Hanes Beirniadaeth y Testament Newydd, Conybeare, 1910, tudalennau, 98-102, 111-112

“Mae’n amlwg, felly, am yr MSS a etifeddodd Eusebius gan ei ragflaenydd, Pamphilus, yng Nghaesarea ym Mhalestina, roedd rhai o leiaf wedi cadw’r darlleniad gwreiddiol, lle nad oedd sôn am Bedydd nac am Dad, Mab a Sanctaidd Ghost. ”

Y Sylwebaeth Feirniadol Ryngwladol ar Ysgrythurau Sanctaidd yr Hen Destament a'r Newydd; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; Sylwebaeth Feirniadol ac Exegetical o Drydydd Argraffiad Sant Mathew, 1912, tudalennau 307-308

“Mae Eusebius yn dyfynnu yn y ffurf fer hon mor aml nes ei bod yn haws tybio ei fod yn bendant yn dyfynnu geiriau’r Efengyl, na dyfeisio rhesymau posib a allai fod wedi peri iddo aralleirio mor aml. Ac os ydym unwaith yn tybio bod ei ffurf fer wedi bod yn gyfredol yn MSS. o’r Efengyl, mae yna lawer o debygolrwydd yn y rhagdybiaeth mai testun gwreiddiol yr Efengyl ydyw, ac yn y canrifoedd diweddarach bod y cymal “bedyddio… Ysbryd” wedi disodli’r byrraf “yn fy enw i.” A byddai mewnosodwyr o'r math hwn sy'n deillio o ddefnydd litwrgaidd yn cael ei fabwysiadu'n gyflym iawn gan gopïwyr a chyfieithwyr. ” 

Geiriadur Hastings y Beibl 1963, tudalen 1015:

“Y prif destun Trinitaraidd yn yr YG yw’r fformiwla bedydd yn Mt 28: 19… Mae’r dywediad ôl-atgyfodiad hwyr hwn, nad yw i’w gael mewn unrhyw Efengyl arall nac yn unman arall yn yr YG, wedi cael ei ystyried gan rai ysgolheigion fel rhyngosodiad i Mathew. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod y syniad o wneud disgyblion yn parhau i'w dysgu, fel bod y cyfeiriad cyfamserol at fedydd gyda'i fformiwla Drindodaidd efallai yn fewnosodiad diweddarach yn y dywediad. Yn olaf, mae ffurf Eusebius o’r testun (hynafol) (“yn fy enw i” yn hytrach nag yn enw’r Drindod) wedi cael rhai eiriolwyr. Er bod y fformiwla Drindodaidd bellach i'w chael yn llyfr modern Mathew, nid yw hyn yn gwarantu ei ffynhonnell yn nysgeidiaeth hanesyddol Iesu. Diau ei bod yn well gweld y fformiwla (Trinitaraidd) yn deillio o ddefnydd bedydd Cristnogol cynnar (Catholig), efallai Syriaidd neu Balesteinaidd (cf Didache 7: 1-4), ac fel crynodeb byr o ddysgeidiaeth yr Eglwys (Gatholig) am Duw, Crist, a’r Ysbryd… ”

Sylwebaeth Feiblaidd Word, Cyf 33B, Mathew 14-28; Donald A. Hagner, 1975, tudalen 887-888

“Ar y llaw arall, ymddengys fod yr enw triphlyg (Trinitariaeth ddechreuol yn unig ar y mwyaf) lle roedd y bedydd i gael ei berfformio, yn ehangu litwrgaidd ar y gytsain efengylaidd ag arfer ei ddydd (felly Hubbard; cf. . 7.1). Mae posibilrwydd da, yn ei ffurf wreiddiol, fel y gwelwyd yn y ffurf Eusebian ante-Nicene, fod y testun yn darllen “gwnewch ddisgyblion yn fy enw i” (gweler Conybeare). Mae'r darlleniad byrrach hwn yn cadw rhythm cymesur y darn, ond mae'r fformiwla driadig yn ffitio'n lletchwith i'r strwythur fel y gallai rhywun ei ddisgwyl pe bai'n rhyngosod ... Kosmala, fodd bynnag, sydd wedi dadlau fwyaf effeithiol dros y darlleniad byrrach, gan bwyntio at y canolog pwysigrwydd “enw Iesu” mewn pregethu Cristnogol cynnar, yr arfer o fedyddio yn enw Iesu, a’r unigol “yn ei enw” gan gyfeirio at obaith y Cenhedloedd yn Isa. 42: 4b, a ddyfynnwyd gan Matthew yn 12: 18-21. Fel y noda Carson yn gywir am ein hynt: “Nid oes tystiolaeth bod gennym ipsissima verba Iesu yma” (598). Mae naratif Deddfau yn nodi’r defnydd o enw “Iesu Grist” yn unig mewn bedydd (Actau 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; cf. Rhuf. 6: 3; Gal. 3:27) neu yn syml “yr Arglwydd Iesu” (Actau 8:16; 19: 5)

Gwyddoniadur Schaff-Herzog Gwybodaeth Grefyddol, tudalen 435

“Fodd bynnag, ni all Iesu fod wedi rhoi’r drefn Bedydd Trinitaraidd hon i’w ddisgyblion ar ôl Ei atgyfodiad; oherwydd nid yw'r Testament Newydd yn gwybod ond un bedydd yn enw Iesu (Actau 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rhuf. 6: 3; 1 Cor. 1: 13- 15), sy'n dal i ddigwydd hyd yn oed yn yr ail a'r drydedd ganrif, tra bod y fformiwla Drindodaidd yn digwydd yn Matt yn unig. 28:19, ac yna dim ond eto (yn y) Didache 7: 1 a Justin, Apol. 1: 61… Yn olaf, mae cymeriad litwrgaidd amlwg y fformiwla… yn rhyfedd; nid dyna oedd ffordd Iesu i wneud fformiwlâu o’r fath… dilysrwydd ffurfiol Matt. Rhaid dadlau yn erbyn 28:19… ”.

Gwyddoniadur Crefydd a Moeseg

O ran Mathew 28:19, mae'n dweud: Dyma'r darn canolog o dystiolaeth ar gyfer y safbwynt traddodiadol (Trinitaraidd). Pe bai'n ddiamheuol, byddai hyn, wrth gwrs, yn bendant, ond mae ei ddibynadwyedd yn cael ei amharu ar sail beirniadaeth destunol, beirniadaeth lenyddol a beirniadaeth hanesyddol. Dywed yr un Gwyddoniadur ymhellach: “Yr esboniad amlwg o dawelwch y Testament Newydd ar yr enw triune, a’r defnydd o fformiwla arall (Enw Iesu) yn Actau a Paul, yw mai’r fformiwla arall hon oedd y cynharaf, a’r triune. ychwanegiad diweddarach yw'r fformiwla. ”

Beibl Jerwsalem, Gwaith Ysgolheigaidd Catholig

“Efallai bod y fformiwla hon, (Triune Mathew 28:19) cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o’r defnydd litwrgaidd (a wnaed gan ddyn) a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig (Catholig). Fe gofir bod Deddfau yn sôn am fedyddio “yn enw Iesu,“… ”

Gwyddoniadur y Beibl Safon Rhyngwladol, James Orr, 1946, tudalen 398

“Mae Feine (PER3, XIX, 396 f) a Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Yn dadlau bod y fformiwla Drindodaidd yn Mathew 28:19 yn annilys. Ni ellir darganfod unrhyw gofnod o’r defnydd o’r fformiwla Drindodaidd yn yr Actau neu epistolau yr apostolion ”.

Athroniaeth Tadau'r Eglwys, Cyf. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, tudalen 143

Mae ysgolheictod beirniadol, ar y cyfan, yn gwrthod priodoli traddodiadol fformiwla bedydd teiran i Iesu ac yn ei ystyried fel tarddiad diweddarach. Heb os, yna roedd y fformiwla bedydd yn wreiddiol yn cynnwys un rhan ac yn raddol datblygodd i'w ffurf deiran.

GR Beasley-Murray, Bedydd yn y Testament Newydd, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, tudalen 83

Mae “pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear wedi ei roi i mi” yn ein harwain i ddisgwyl o ganlyniad, “Ewch a gwnewch ddisgyblion ataf fi ymysg yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn fy enw i, gan eu dysgu i arsylwi ar yr holl bethau a orchmynnais ichi. ” Mewn gwirionedd, mae i'r arwyddocâd cyntaf a'r trydydd cymal yr arwyddocâd hwnnw: mae'n ymddangos bod yr ail gymal wedi'i addasu o fformiwla Christolegol i fformiwla Drindodaidd er budd y traddodiad litwrgaidd ”.

Y Gwyddoniadur Catholig, II, 1913, Bedydd

Mae'r awduron yn cydnabod y bu dadlau ynghylch y cwestiwn a oedd bedydd yn enw Crist yn unig wedi'i ddal yn ddilys erioed. Maent yn cydnabod bod testunau yn y Testament Newydd yn achosi'r anhawster hwn. Maen nhw'n nodi “Gorchymyn penodol Tywysog yr Apostolion:“ Bedyddiwch bob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist, er maddeuant eich pechodau (Actau, ii). ” … Oherwydd y testunau hyn mae rhai diwinyddion wedi honni bod yr Apostolion wedi bedyddio yn enw Crist yn unig. Mae St. Thomas, St. Bonaventure, ac Albertus Magnus yn cael eu galw fel awdurdodau am y farn hon, gan ddatgan bod yr Apostolion wedi gweithredu felly trwy ollyngiad arbennig. Mae ysgrifenwyr eraill, fel Peter Lombard a Hugh o St. Victor, yn dal hefyd y byddai bedydd o’r fath yn ddilys, ond yn dweud dim o ollyngiad i’r Apostolion. ”

Maen nhw'n nodi ymhellach, “Honnwyd bod awdurdod y Pab Stephen I am ddilysrwydd bedydd a roddir yn enw Crist yn unig. Dywed Sant Cyprian (Ep. Ad Jubaian.) Bod y pontiff hwn wedi datgan bod pob bedydd yn ddilys ar yr amod ei fod wedi'i roi yn enw Iesu Grist ... Anosach yw'r esboniad o ymateb y Pab Nicholas I i'r Bwlgariaid (cap. Civ; Labbe , VIII), lle mae’n nodi nad yw person i gael ei ail-ddal sydd eisoes wedi’i fedyddio “yn enw’r Drindod Sanctaidd nac yn enw Crist yn unig, fel rydyn ni’n darllen yn Actau’r Apostolion.”

Joseph Ratzinger (pab Benedict XVI) Cyflwyniad i Gristnogaeth: argraffiad 1968, tt. 82, 83

“Fe ffurfiodd ffurf sylfaenol ein proffesiwn ffydd yn ystod yr ail a’r drydedd ganrif mewn cysylltiad â seremoni bedydd. Cyn belled ag y mae ei darddiad yn y cwestiwn, daeth y testun (Mathew 28:19) o ddinas Rhufain. ”

Wilhelm Bousset, Cristnogaeth Kyrios, tudalen 295

“Mae’r dystiolaeth ar gyfer dosbarthiad eang y fformiwla bedydd syml [yn Enw Iesu] i lawr i’r ail ganrif mor llethol nes i fformiwla Drindodaidd gael ei mewnosod yn ddiweddarach ym Mathew 28:19.”

Er mwyn Crist, Tom Harpur, tudalen 103

“Mae pawb ond yr ysgolheigion mwyaf ceidwadol yn cytuno bod o leiaf ran olaf y gorchymyn hwn [rhan Triune o Mathew 28:19] wedi’i fewnosod yn ddiweddarach. Nid yw’r fformiwla [Drindodaidd] yn digwydd yn unman arall yn y Testament Newydd, a gwyddom o’r unig dystiolaeth sydd ar gael [gweddill y Testament Newydd] na fedyddiodd yr Eglwys gynharaf bobl gan ddefnyddio’r geiriau hyn (“yn enw’r Tad, a y Mab, a’r Ysbryd Glân ”) bedydd oedd“ i mewn ”neu“ yn ”enw Iesu yn unig. Felly dadleuir bod yr adnod wedi darllen yn wreiddiol “eu bedyddio yn Fy Enw i” ac yna cafodd ei ehangu [ei newid] i weithio yn y dogma [Trinitaraidd Catholig diweddarach]. Mewn gwirionedd, nodwyd y farn gyntaf a gyflwynwyd gan ysgolheigion beirniadol yr Almaen yn ogystal â’r Undodiaid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel safle derbyniol ysgolheictod prif linell mor bell yn ôl â 1919, pan gyhoeddwyd sylwebaeth Peake gyntaf: “Eglwys y cyntaf ni wnaeth dyddiau (OC 33) arsylwi ar y gorchymyn byd-eang (Trinitaraidd) hwn, hyd yn oed os oeddent yn ei wybod. Mae'r gorchymyn i fedyddio i'r enw triphlyg [Y Drindod] yn ehangiad athrawiaethol hwyr. ”

Hanes Yr Eglwys Gristnogol, Williston Walker, 1953, tudalen 63, 95

“Gyda’r disgyblion cynnar yn gyffredinol roedd bedydd“ yn enw Iesu Grist. ” Nid oes sôn am fedydd yn enw’r Drindod yn y Testament Newydd, ac eithrio yn y gorchymyn a briodolir i Grist yn Mathew 28:19. Mae'r testun hwnnw'n gynnar, (ond nid y gwreiddiol) fodd bynnag. Mae'n sail i Gred yr Apostolion, a'r arfer a gofnodwyd (* neu rhyngosod) yn yr Addysgu, (neu'r Didache) a chan Justin. Cadwodd arweinwyr Cristnogol y drydedd ganrif gydnabyddiaeth y ffurf gynharach, ac, yn Rhufain o leiaf, barnwyd bod bedydd yn enw Crist yn ddilys, os yn afreolaidd, yn sicr o amser yr Esgob Stephen (254-257). ”

Sedd yr Awdurdod mewn Crefydd, James Martineau, 1905, tudalen 568

“Mae’r union gyfrif sy’n dweud wrthym iddo, o’r diwedd, ar ôl ei atgyfodiad, gomisiynu ei apostolion i fynd i fedyddio ymhlith yr holl genhedloedd (Mth 28:19) yn bradychu ei hun trwy siarad yn iaith Drindodaidd y ganrif nesaf, ac yn ein gorfodi i gweld ynddo'r golygydd eglwysig, ac nid yr efengylydd, llawer llai y sylfaenydd ei hun. Nid oes unrhyw olrhain hanesyddol yn ymddangos o’r fformiwla bedydd hon yn gynharach na “Dysgeidiaeth y Deuddeg Apostol” (t. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, gol. Philip Schaff, 1887), ac Ymddiheuriad cyntaf Justin (Apol. I. 61.) tua chanol yr ail ganrif: a mwy na chanrif yn ddiweddarach, roedd Cyprian yn ei chael yn angenrheidiol mynnu ei ddefnyddio yn lle’r ymadrodd hŷn a fedyddiwyd “i Grist Iesu,” neu i “enw’r Arglwydd Iesu . ” (Gal. 3:27; Actau 19: 5; 10:48. Rhaid i Cyprian Ep. 73, 16-18, drosi’r rhai sy’n dal i ddefnyddio’r ffurf fyrrach.) Bedyddiwyd Paul yn unig, o’r apostolion, cyn iddo fod “Wedi ei lenwi â’r Ysbryd Glân;” ac yn sicr fe’i bedyddiwyd yn syml “i Grist Iesu.” . fel dyn cenhedloedd, ac ni fydd yn cyd-fynd â chi na chydnabyddiaeth Gristnogol yn eich bywyd, na chladdedigaeth Gristnogol yn eich marwolaeth. Mae'n rheol a fyddai'n condemnio fel annilys bob bedydd a gofnodwyd a gyflawnwyd gan apostol; oherwydd os gellir ymddiried yn llyfr yr Actau, y defnydd anweledig oedd bedydd “yn enw Crist Iesu,” (Actau 6:3) ac nid “yn enw’r tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân . ”

Sylwebaeth Peake ar y Beibl, 1929, tudalen 723

Mathew 28:19, “ni wnaeth Eglwys y dyddiau cyntaf gadw at y gorchymyn byd-eang hwn, hyd yn oed os oeddent yn ei wybod. Mae'r gorchymyn i fedyddio i'r enw triphlyg yn ehangiad athrawiaethol hwyr. Yn lle’r geiriau “bedyddio… Ysbryd” mae’n debyg y dylem ddarllen yn syml “i fy enw i,”

Edmund Schlink, Athrawiaeth Bedydd, tudalen 28

“Ni all y gorchymyn bedydd yn ei ffurf Mathew 28:19 fod yn darddiad hanesyddol bedydd Cristnogol. O leiaf, rhaid cymryd yn ganiataol bod y testun wedi'i drosglwyddo ar ffurf a ehangwyd gan yr eglwys [Gatholig]. ”

Hanes Dogma, Cyf. 1, Adolph Harnack, 1958, tudalen 79

”Roedd bedydd yn yr oes Apostolaidd yn enw’r Arglwydd Iesu (1 Cor. 1:13; Actau 19: 5). Ni allwn wneud yn siŵr pryd y daeth y fformiwla yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân i'r amlwg. ”

Catecism y Beibl, y Parch. John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, t. 164

“I mewn i Grist. Mae'r Beibl yn dweud wrthym i Gristnogion gael eu bedyddio i Grist (rhif 6). Maen nhw'n perthyn i Grist. Mae Deddfau’r Apostolion (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) yn dweud wrthym am fedyddio “yn enw (person) Iesu.” - gwell cyfieithiad fyddai “i enw (person) Iesu.” Dim ond yn y 4edd Ganrif y daeth y fformiwla “Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân” yn arferiad. ”

Beth am y Didache?

 • Trawsnewidiwyd Didache. Ystyr Didakhé yw “Addysgu” ac fe’i gelwir hefyd yn Ddysgeidiaeth yr Arglwydd Trwy’r Deuddeg Apostol i’r Cenhedloedd
 • Nid yw dyddiad ei waith gwreiddiol, ei awduraeth na'i darddiad yn hysbys er bod y mwyafrif o ysgolheigion modern yn ei ddyddio o'r ganrif gyntaf (90-120 OC)
 • Llawysgrif memrwn Groegaidd o'r unfed ganrif ar ddeg o'r enw Codex Hierosolymitanus neu Codex H, (1056 OC) yw'r prif dyst testunol i destun y Didache. 
 • Mae'n debygol iawn bod y Didache wedi'i addasu yn ystod yr oddeutu 950 mlynedd o'r adeg y cafodd ei darddu o'i gymharu â Codex H
 • Mae'r Didache yn dawel ar edifeirwch a'r farwolaeth symbolaidd i Grist
 • Dywed y Didache 7, “Ond ynglŷn â bedydd, felly byddwch yn bedyddio. Ar ôl adrodd yr holl bethau hyn yn gyntaf, bedyddiwch yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân mewn dŵr byw (rhedeg). Ond os nad oes genyf ddŵr byw, yna bedyddiwch mewn dwfr arall; ac os nad wyt ti'n gallu mewn oerfel yna yn gynnes. Ond os nad oes gennych chi un, yna arllwyswch ddŵr ar y pen deirgwaith (deirgwaith) yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. ”
 • Mae'r dystiolaeth fewnol yn pwyntio at Didache 7 fel rhyngosod, neu ychwanegiad diweddarach. Yn Didache 9, sy’n delio â chymundeb, dywed yr ysgrifennwr, “Ond gadewch i neb fwyta nac yfed o’r diolchgarwch ewcharistaidd hwn, ond y rhai a fu bedyddiwyd yn enw'r Arglwydd Iesu”(Dywed y testun Groeg“ Iesous ”sef Groeg i Iesu)
 • Yn fuan ar ôl dweud y dylid cyflawni bedydd yn y teitlau Tad, Mab ac Ysbryd Glân, mae’r Didache yn nodi’r rheidrwydd llwyr i gael eich bedyddio yn enw’r Arglwydd Iesu (h.y., “Iesous” - yr un gair Groeg ag yn Actau 2:38 ; Actau 8:16; Actau 10:48; Actau 19: 5). Tmae ei yn cynrychioli gwrthddywediad amlwg ac yn rhoi dilysrwydd i'r ddadl bod Didache 7 yn rhyngosod.
 • Er bod rhai cynnwys diddorol yn y Didache a ysgrifennwyd yn debygol ar ddechrau'r ail ganrif, mae'n amlwg bod rhyngosodiadau a rhifynnau diweddarach i'r Didache yn achosi ansicrwydd ynghylch cywirdeb unrhyw un o'i gynnwys.

Sylwadau ar y Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Cloddio Q, tt 134-135

“Mae'r Didache, cyfansoddiad Cristnogol o ddechrau'r ail ganrif, hefyd yn amlwg yn gyfansawdd, yn cynnwys adran“ Dau Ffordd ”(capiau. 1-6), llawlyfr litwrgaidd (7-10), cyfarwyddiadau ar dderbyn proffwydi teithiol ( 11-15), ac apocalypse byr (16). MMae gwahaniaethau bwaog o ran arddull a chynnwys ynghyd â phresenoldeb rhyngosodiadau diamheuol ac amlwg, yn egluro'r ffaith na thorwyd y Didache o frethyn cyfan. Y farn amlycaf heddiw yw bod y ddogfen wedi'i chyfansoddi ar sail sawl uned annibynnol, rhag-ymatebol a ymgynnull gan naill ai un neu ddwy adweithydds (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Mae cymhariaeth o'r adran “Dwy Ffordd” â sawl dogfen “Dwy Ffordd” arall yn awgrymu bod Didache 1-6 ei hun yn ganlyniad golygu amlddisgyblaethol. Dechreuodd y ddogfen gyda threfniadaeth eithaf di-drefn (cf. Barnabas 18-20), ond cafodd ei had-drefnu mewn ffynhonnell sy'n gyffredin i'r Didache, yr Doctrina apostolorum, a Gorchymyn yr Eglwys Apostolaidd… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Tudalen 36

 Ysgrifennodd Quasten na ysgrifennwyd y Didache yn ystod oes yr apostolion gwreiddiol: “ymyrrwyd â'r ddogfen trwy ei mewnosod yn ddiweddarach... nid yw'r ddogfen yn mynd yn ôl i'r amseroedd apostolaidd … Ar ben hynny, mae casgliad o'r fath o ordinhadau eglwysig yn rhagdybio cyfnod o sefydlogi o gryn hyd. Mae manylion gwasgaredig yn dangos nad yw’r oes apostolaidd bellach yn gyfoes, ond ei bod wedi pasio i mewn i hanes. ”

Hanes Eusebius 3:25

Yn gynnar yn y bedwaredd ganrif, ysgrifennodd Eusebius o Cesarea “… roedd Dysgeidiaeth yr Apostolion, fel y'i gelwir ... yn annilys. "