Cydberthynas y Beibl
Cydberthynas y Beibl

Cydberthynas y Beibl

Cyflwyniad: Cydberthynas, Amwyseddau, a Ffug Syllogiaeth

Yn hytrach na chadarnhau'r Ysgrythurau hynny sy'n eglur wrth ddangos gwahaniaeth rhwng Iesu a Duw mewn hunaniaeth bersonol ac ontoleg (1Tim 2: 5-6), mae llawer o ymddiheurwyr Cristnogol yn cyfuno penillion gyda'i gilydd, yn defnyddio syllogiaethau, ac yn dadlau bod Iesu yn Dduw trwy gasgliad ( y weithred o basio o un cynnig, datganiad, neu ddyfarniad a ystyrir yn wir i un arall y credir bod ei wirionedd yn dilyn o wirionedd y cyntaf). Mae gwall cyffredin yn rhagdybio oherwydd bod gan Iesu gysylltiad agos â Duw ac wedi cael teitlau, awdurdod a phwerau dwyfol, mae hyn yn profi ei fod yn Dduw mewn ystyr ontolegol llythrennol (yn ei fodolaeth a'i hunaniaeth bersonol). Mae'r ymddiheurwyr hyn yn anwybyddu cyfraith asiantaeth Iddewig yn barhaus - cysyniad allweddol o'r Beibl (gweler https://biblicalagency.com)

Cydberthynas

Cydberthynas yw uno dwy set neu fwy o wybodaeth, testunau, syniadau, ac ati, yn un, yn aml mewn camgymeriad. Mewn rhesymeg, mae'n arfer trin dau gysyniad neu gysyniad tebyg mewn dau gyd-destun gwahanol fel pe baent yn gyfwerth gan arwain at wall. Y math cyffredin o gydberthynas yw cyfuno darn o'r Hen Destament am yr ARGLWYDD Dduw â darn o'r Testament Newydd sy'n ymwneud â'r Arglwydd Iesu Grist, gan ffurfio syllogiaeth rhwng y ddau, a dod i gasgliadau trwy gasgliad.  Cydweddiad anghydweddol yn digwydd pan nad yw'r ymadroddion yn golygu'r un peth, ond yn rhannu gair neu thema gyffredin. Mae hyn yn aml yn cael ei gyflogi gan athrawon Beibl rhy or-syml sydd mor sefydlog gan eiriau a themâu cyffredin fel eu bod yn methu â gwerthfawrogi'r cyd-destun y cânt eu defnyddio.

Prif enghraifft os a anghydweddol mae cydberthynas yn rhagdybio bod Iesu’n honni i Dduw, “Myfi yw fy mod i” yn Exodus 3:14, pan fydd yn nodi ei hun gan ddefnyddio’r termau “Myfi” (ego eimi mewn Groeg) yn yr efengylau. Maen nhw'n gwneud hyn heb gyfeirio at y cyd-destun a'r eglurhad y mae Iesu'n ei wneud wrth ddisgrifio'i hun. Er enghraifft, dywedodd Iesu yn Ioan 8:28, “Pan fyddwch chi wedi codi'r Mab y Dyn, yna byddwch chi'n gwybod hynny Yr wyf yn he (ego eimi), ac nad wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond yn siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. Yma mae Iesu'n nodi ei hun fel Mab y Dyn (nad yw'n gwneud dim ar ei awdurdod ei hun) ac mae hefyd yn gwahaniaethu ei hun oddi wrth y Tad a'i dysgodd. Yn Ioan 9: 9, mae dyn dall a gafodd olwg yn dweud fy mod i’n defnyddio’r un termau Groegaidd “ego eimi.” Y peth mwyaf ysblennydd yw cymysgu clod fel generig fel “yr wyf fi” yn cael ei ddefnyddio o Fab y Dyn (y Meseia) â Duw Hollalluog. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae Iesu’n nodi ei hun yn yr Efengyl gan gynnwys adolygiad o’r datganiadau “Myfi”, gweler https://iamstatements.com. 

Amwyseddau

Mae amwysedd yn aml wrth wraidd dehongliadau, cydberthnasau a syllogiaethau diffygiol y Beibl. An Amwysedd yn digwydd pan nad yw ymadrodd, datganiad neu ddatrysiad wedi'i ddiffinio'n benodol, gan wneud sawl dehongliad yn gredadwy. Y prif fathau o amwysedd sy'n agor y drws ar gyfer gwall yw amwysedd geiriol a semantig. A. amwysedd geirfaol yn digwydd pan fydd gan air neu ymadrodd fwy nag un ystyr yn yr iaith y mae'r gair yn perthyn iddi. A. Amwysedd semantig yn digwydd pan fydd gan air, ymadrodd neu frawddeg, wedi'i dynnu allan o'i gyd-destun, fwy nag un rhyngweithrediad. Yn nodweddiadol lle mae amwysedd o'r fath, bydd ymddiheurwyr penodol yn gosod yr ystyr maen nhw ei eisiau ar yr adnod yn hytrach na cheisio datrys yr amwysedd trwy edrych ar y cyd-destun cyfagos. Yn yr erthygl hon, byddwn yn mynd i’r afael â chydgysylltiadau nodweddiadol y rhai sy’n dadlau mai Iesu yw Duw ac yn datrys amwysedd ymddangosiadol trwy apelio’n uniongyrchol at gyd-destun. 

Er nad dyna ganolbwynt yr erthygl, dylid sôn hefyd bod yna lawer hefyd amwysedd cystrawennol yn y Beibl sy'n codi pan all brawddeg fod â dau (neu fwy) o wahanol ystyron oherwydd strwythur y frawddeg (ei chystrawen). Mae rhai penillion yn cael eu rhoi i awgrymu mai Iesu yw Duw, gan gynnwys Rhufeiniaid 9: 5, Titus 2:13, a 2 Pedr 1, ac 1 Ioan 5:20. Gall gwahanol gyfieithiadau wneud yr adnodau hyn yn wahanol oherwydd bod y gystrawen yn yr iaith wreiddiol yn amwys ac mae sawl opsiwn ar gyfer strwythuro'r frawddeg. Mae'r adnodau hyn yn dangos amwysedd cystrawennol sylweddol ac yn aml fe'u cyfieithir yn y ffordd fwyaf ffafriol i “uniongrededd”. Dylid nodi fodd bynnag, hyd yn oed os gallai pennill gyfeirio at Iesu fel Duw, nid yw'n angenrheidiol mewn ystyr ontolegol lythrennol. Gellir galw asiantau Duw yn Dduw ar sail cyfraith asiantaeth. Mae corff eang yr Ysgrythur yn dangos bod Iesu yn gynrychiolydd o Dduw - y Meseia dynol. (gw https://onemediator.faith)

Syllogrwydd Ffug

syllogiaeth yn fath o ddadl resymegol i ddod i gasgliad yn seiliedig ar ddau gynnig yr honnir neu y tybir eu bod yn wir. Mae dros ddwsin o fathau o ddiffygion yn gysylltiedig â syllogiaethau. Mae llawer o ymddiheurwyr Cristnogol yn defnyddio'r defnydd o syllogiaethau yn eang ac yn gwneud hynny mewn modd gwallgof. Ffuglen yw'r defnydd o resymu diffygiol, yn aml gyda symudiadau anghywir, wrth lunio dadl. Gall dadl wallgof fod yn dwyllodrus trwy ymddangos yn well nag y mae mewn gwirionedd. Mae rhai diffygion wedi ymrwymo'n fwriadol i drin neu berswadio trwy dwyll, tra bod eraill yn ymrwymedig yn anfwriadol oherwydd diofalwch neu anwybodaeth.

Enghraifft o syllogiaeth wallgof yw 

P1: Mae Duw yn frenin

P2: Mae David yn frenin

C: Duw yw Dafydd neu Dduw yw Dafydd

Mae'r casgliad gwallus yn tybio bod yn rhaid i chi fod yn Dduw er mwyn bod yn frenin a bod y brenin teitl yn unigryw i Dduw. Efallai bod agwedd ar i Dduw fod yn frenin sy'n arbennig ond nid yw hynny'n golygu bod yn rhaid i un arall fod yn frenin yn yr un ystyr. Mae ymddiheurwyr Cristnogol yn aml yn cyflogi syllogiaethau tebyg yn eu hymgais i gasglu Iesu yw Duw. Yn yr enghraifft uchod gellir defnyddio geiriau eraill yn gyfnewid am “brenin” gan gynnwys “arglwydd”, “barnwr”, a “gwaredwr”. Pan gymhwysir iaith gyfochrog (yr un iaith neu iaith debyg) i ddau endid gwahanol, nid yw'n eu gwneud yr un person, pŵer nac awdurdod. Byddwn yn mynd i'r afael â chysylltiadau cyffredin Iesu â Duw gan ddefnyddio'r mathau hyn o syllogiaethau gwallgof. Yn gyntaf, gadewch i ni gwmpasu'n fyr y cysyniad o asiantaeth yn ogystal ag yn y pen draw yn erbyn agos (achosion sylfaenol yn erbyn achosion eilaidd).

Achos agos ac yn y pen draw

achos agos yw'r hyn sydd agosaf at, neu'n gyfrifol ar unwaith am achosi, rhywfaint o ganlyniad a arsylwyd. Mae hyn yn bodoli mewn cyferbyniad â lefel uwch achos eithaf a ystyrir fel arfer fel y rheswm “go iawn” y digwyddodd rhywbeth. (https://en.wikipedia.org/wiki/Proximate_and_ultimate_causation)

Thema gyffredinol y Beibl yw mai Duw yw'r achos eithaf bob amser a bod Duw yn defnyddio asiantau i weithredu ei ddibenion sef yr achos agos neu eilaidd. Gadewch i ni gymryd esiampl 2 Samuel 3:18 isod. Yr ARGLWYDD (y prif) yw'r cyntaf /yn y pen draw achos iachawdwriaeth tra mai David (ei asiant) yw'r uwchradd / agos achos fel y dywed, “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl.” Mae Duw a Dafydd yn achubwyr mewn perthynas ag Israel. Nawr mae Duw wedi dod ag Israel i achubwr, Iesu fel yr addawodd (Actau 13:23)

2 Samuel 3:18 (ESV), “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl”

18 Nawr, dewch â hyn, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi addo i Ddafydd, gan ddweud, 'Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf fy mhobl Israel o law'r Philistiaid, ac o law eu holl elynion. '”

Actau 13: 22-23 (ESV), mae Duw wedi dod â Gwaredwr i Iesu, Iesu fel yr addawodd

22 Ac wedi iddo ei symud, cododd Dafydd i fod yn frenin arnyn nhw, a thystiodd ohono a dweud, 'Rwyf wedi dod o hyd i Ddafydd fab Jesse ddyn ar ôl fy nghalon, a fydd yn gwneud fy holl ewyllys.' 23 O epil y dyn hwn Mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd

Cyfraith asiantaeth

Mewn meddwl Hebraeg, nid yw'r achos cyntaf neu'r achos eithaf bob amser yn cael ei wahaniaethu oddi wrth achosion eilaidd neu agos. Hynny yw, nid yw'r pennaeth bob amser yn cael ei wahaniaethu'n glir o'r asiant (yr un a gomisiynwyd i gyflawni gweithred ar ran un arall). Weithiau bydd yr asiant sy'n sefyll dros y pennaeth yn cael ei drin fel pe bai'n brifathro ei hun, er nad yw hyn yn llythrennol felly. Mae'r pennaeth a'r asiant yn parhau i fod yn ddau berson gwahanol. Yr asiant sy'n gweithredu ac yn siarad ar ran y pennaeth yw'r pennaeth trwy ddirprwy (person sydd wedi'i awdurdodi i weithredu dros un arall). 

Y term Hebraeg am asiant neu emissary cyfreithiol yw Shaliach sy'n gymharol â byd Gwlad Groeg Apostolion a'r gair Saesneg Apostol. Mae apostol yn asiant a gomisiynir gan brifathro. Rydym yn darllen yn Hebreaid 3: 1-2, Iesu yw apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad ac roedd yn ffyddlon i'r sawl a'i penododd, yn yr un modd ag yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw. Yn wir tystiolaeth yr Ysgrythur yw bod Iesu yn asiant i Dduw. Am fwy ar hyn gweler https://biblicalagency.com

asiant, Gwyddoniadur y Grefydd Iddewig, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, t. 15.

Asiant (Hebraeg. Shaliach); Mynegir prif bwynt cyfraith asiantaeth Iddewig yn y dictwm, “mae asiant person yn cael ei ystyried fel y person ei hun” (Ned. 72B; Kidd, 41b) Felly, ystyrir bod unrhyw weithred a gyflawnwyd gan asiant a benodwyd yn briodol wedi bod wedi'i gyflawni gan y pennaeth, sydd felly'n ysgwyddo cyfrifoldeb llawn amdano. 

“Tarddiad a Hanes Cynnar y Swyddfa Apostolaidd,” T. Korteweg, yn Yr Oes Apostolaidd mewn Meddwl Patristig, gol. Hilhorst, t 6f.

Mae tarddiad y swyddfa apostolaidd yn gorwedd ... er enghraifft ym Mishnah Berakhot 5.5: 'mae asiant dyn yn debyg iddo'i hun.' cnewyllyn nid yn unig y dynodiad Iddewig o saliach, ond hefyd o’r apostolaidd Cristnogol fel yr ydym yn ei gael yn yr YG… y cysyniad Semitaidd ac Iddewig penodol o awdurdod cynrychioliadol sydd ymhlyg wrth ddynodi shaliach.

Hebreaid 3: 1-2 (ESV), Iesu yr apostol (shaliach) ac archoffeiriad (cyfryngwr) ein cyfaddefiad

1 Felly, frodyr sanctaidd, ti sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, 2 a oedd yn ffyddlon iddo a'i penododd, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

Myfi yw'r ARGLWYDD, ac ar wahân i mi nid oes achubwr

Duw yw achos eithaf a cyntaf iachawdwriaeth. Ar wahân i Dduw nid oes darpariaeth ar gyfer iachawdwriaeth. Fodd bynnag, mae Duw yn gweithio trwy asiantau dynol i gyflawni ei gynlluniau a gellir dweud eu bod yn achubwyr hefyd. Yr asiantau dynol hyn yw achos agosrwydd neu eilaidd iachawdwriaeth. Gwaredwyr Duw yw'r rhai a ddewiswyd gan Dduw i weithredu ei gyfarwyddebau gan gynnwys y rhai sy'n gweithredu fel gweision Duw i weithredu cynllun Duw ar gyfer iachawdwriaeth. Er gwaethaf ymdrechion asiantau dynol, nid oes iachawdwriaeth ar wahân i Dduw. 

Tystiolaeth yr Ysgrythur yw bod Duw wedi rhoi gwaredwyr inni. Mae hyn yn amlwg yn wir fel y nodwyd yn Nehemeia 9:27. Unwaith eto, y peth pwysig i'w ddeall yw mai Duw yw achos eithaf iachawdwriaeth a bod y rhai y mae Duw yn eu heneinio yn asiantau a hefyd yn achubwyr o fewn fframwaith dibenion Duw. Dywed Eseia 43:10 “Ti yw fy nhystion, yn datgan yr ARGLWYDD, a’m gwas yr wyf wedi’i ddewis.” Yn yr un modd, mae Chwyldro 1: 5-6 yn nodi Iesu fel, “y tyst ffyddlon, cyntaf-anedig y meirw, a rheolwr brenhinoedd ar y ddaear” ac yna’n cyfeirio ato fel, “yr hwn sy’n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau ni oddi wrth ein pechodau trwy ei waed a'n gwneud ni'n deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad. ” Dyrchafodd Duw ein gwaredwr Iesu i'w law dde fel arweinydd a gwaredwr (Actau 5: 30-31).

Eseia 43: 10-11, “Myfi yw'r ARGLWYDD (YHWY), ac ar wahân i mi nid oes achubwr”

10 "Ti yw fy nhystion, ”meddai'r ARGLWYDD, “A fy gwas yr wyf wedi'i ddewis, er mwyn i chi fy adnabod a fy nghredu a deall mai myfi yw ef. O fy mlaen ni ffurfiwyd duw, ac ni fydd neb ar fy ôl. 11 I, Myfi yw'r ARGLWYDD,  ac heblaw fi nid oes gwaredwr.

Eseia 45:21, “Duw cyfiawn a Gwaredwr; does neb wrth fy ymyl ”

21 Datgan a chyflwyno'ch achos; gadewch iddyn nhw fynd â chyngor gyda'i gilydd! Pwy ddywedodd hyn ers talwm? Pwy a'i datganodd yn hen?
Onid fi, yr ARGLWYDD? Ac nid oes duw arall heblaw fi, a Duw cyfiawn a Gwaredwr; nid oes yr un heblaw fi

Hosea 13: 4, Nid ydych yn adnabod unrhyw Dduw ond fi, ac ar wahân i mi nid oes achubwr

4 Ond myfi yw'r ARGLWYDD eich Duw o wlad yr Aifft; nid ydych yn adnabod unrhyw Dduw ond fi, ac ar wahân i mi nid oes gwaredwr.

2 Samuel 3:18, “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl”

18 Nawr, dewch â hyn, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi addo i Ddafydd, gan ddweud, 'Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf fy mhobl Israel o law'r Philistiaid, ac o law eu holl elynion. '”

Nehemeia 9:27, Rhoesoch iddynt achubwyr a'u hachubodd o law eu gelynion

27 Am hynny gwnaethoch eu rhoi yn llaw eu gelynion, a barodd iddynt ddioddef. Ac yn amser eu dioddefaint gwaeddasant arnoch a chlywsoch hwy o'r nefoedd, ac yn ôl eich trugareddau mawr rhoesoch iddynt achubwyr a'u hachubodd o law eu gelynion.

Luc 2: 11-14, Oni'ch genir heddiw yn Waredwr, sef Crist yr Arglwydd. (pwy yw'r Arglwydd Meseia)

11 Canys i chwi y ganed heddiw yn ninas Dafydd yn Waredwrpwy yw Crist yr Arglwydd12 A bydd hyn yn arwydd i chi: fe welwch fabi wedi'i lapio mewn clytiau swaddling ac yn gorwedd mewn preseb. ” 13 Ac yn sydyn bu gyda'r angel lu o'r llu nefol yn moli Duw ac yn dweud, 14 “Gogoniant i Dduw yn yr uchaf, ac ar y ddaear heddwch ymhlith y rhai y mae'n falch gyda nhw!”

Actau 5: 30-31, Dyrchafodd Duw Iesu ar ei law dde fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau.

Actau 13: 22-23, mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd

22 Ac wedi iddo ei symud, cododd Dafydd i fod yn frenin arnyn nhw, a thystiodd ohono a dweud, 'Rwyf wedi dod o hyd i Ddafydd fab Jesse ddyn ar ôl fy nghalon, a fydd yn gwneud fy holl ewyllys.' 23 O epil y dyn hwn mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd.

1 Ioan 4:14, Mae'r Tad wedi anfon ei Fab i fod yn Waredwr y byd

Ac rydym wedi gweld a thystio hynny mae'r Tad wedi anfon ei Fab i fod yn Waredwr y byd.

Datguddiad 1: 5-6, Iesu Grist y tyst ffyddlon - a'n gwnaeth yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad

5 ac o Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw, a rheolwr brenhinoedd ar y ddaear.
Iddo ef sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed 6 a'n gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen.

Iesu Grist - ef yw Arglwydd dros bawb

Gadewch i ni gymryd, er enghraifft, y datganiad “Iesu yw Arglwydd Pawb.” Mae hwn yn ddatganiad sy'n berthnasol fel rheol gyffredinol gydag un eithriad pwysig - yr Un Duw a'r Tad. Felly dylem ddeall bod y datganiad “Arglwydd pawb” yn colli'r “creu” cymwys. Hynny yw Iesu yw “Arglwydd yr holl greadigaeth” nid “Arglwydd pawb” mewn ystyr absoliwt yn ddieithriad. Mae yna nifer o benillion i ddangos yr eithriad i'r cyffredinoli.

Actau 10: 36-43 (ESV), Iesu Grist - ef yw Arglwydd pawb

36 O ran y gair a anfonodd at Israel, gan bregethu newyddion da am heddwch trwyddo Iesu Grist (ef yw Arglwydd pawb), 37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân ac â nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef. 39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond cododd Duw ef ar y trydydd dydd a gwneud iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae’r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

 • Dadansoddi
  • Yng nghyd-destun y darn hwn gwelwn mai Iesu “yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw”
  • Ystyr cyd-destunol “Arglwydd pawb” = barnwr y byw a'r meirw
  • Yr eithriad i'r cyffredinoli “ef yw Arglwydd Pawb” yw'r Duw a'i penododd yn farnwr

1 Corinthiaid 15: 25-27 (ESV), mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed

25 Oherwydd rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion o dan ei draed. 26 Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth. 27 Am "Mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. " Ond pan mae'n dweud, “mae pob peth yn cael ei ddarostwng,” mae'n amlwg ei fod wedi'i eithrio sy'n rhoi popeth yn ddarostyngedig oddi tano.

 • Dadansoddi
  • Gallwn ddweud bod Iesu yn “Arglwydd Pawb” oherwydd bod Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed.
  • Mae Duw wedi'i eithrio sy'n rhoi pob peth yn ddarostyngedig iddo. (mae adnod 27 yn dweud hyn yn benodol) 
  • Yr ystyr gyd-destunol yw bod Iesu yn Arglwydd pob peth heblaw'r Duw a ddarostyngodd bob peth iddo.

Actau 2: 34-36 (ESV), mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

34 Oherwydd nid esgynnodd Dafydd i'r nefoedd, ond dywed ef ei hun, “'Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd, “Eisteddwch ar fy neheulaw, 35 nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. ”' 36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

 • Dadansoddi
  • Y Meseia yw Arglwydd Dafydd
  • Gwnaeth yr ARGLWYDD Dduw ef yn Arglwydd ac yn Grist (Meseia)
  • Yr ARGLWYDD Dduw yw Arglwydd Iesu

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu’n fawr ac wedi rhoi’r enw sydd uwchlaw pob enw iddo.

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

 • Dadansoddi
  • Dyrchafodd Duw ef (Iesu) a rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw
  • Mae'r rhai a ddylai ymgrymu iddo yn cael eu cyffredinoli fel y rhai “yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear”
  • Dylai pob tafod gyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd (Iesu yw Arglwydd Meseia) er gogoniant Duw (y Tad)
  • Mae Duw (yr un a'i dyrchafodd) wedi'i eithrio o'r rhai a ddylai ymgrymu at Iesu

Mae penillion ychwanegol sy'n egluro'r eithriad fel a ganlyn

Actau 5: 30-31, Dyrchafodd Duw Iesu ar ei law dde fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau.

1 Corinthiaid 11: 3, Pen Crist yw Duw

3 Ond rwyf am ichi ddeall hynny pen pob dyn yw Crist, pennaeth gwraig yw ei gŵr, a phen Crist yw Duw.

Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi

Cyfeirir at Dduw sy’n “trigo mewn goleuni anadferadwy” ac “nad yw neb erioed wedi ei weld na’i weld” fel “yr unig Sofran, Brenhinoedd brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi” yn 1 Tim 1: 15-16. Yn Datguddiad 14:14 a Datguddiad 19:14, cyfeirir at Iesu (yr Oen) hefyd fel Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi. Fel y gwelsom yn yr adran flaenorol mae Iesu yn “Arglwydd pawb” ac eithrio Duw a'i gwnaeth yn arglwydd. Yn yr un modd, mae'n wir y gellir galw Duw a Iesu yn “Frenin brenhinoedd ac arglwydd Arglwyddi” gan fod y cyffredinoli hwn yn berthnasol i Dduw ac Iesu. Fodd bynnag, yn achos Iesu, mae Duw yn parhau i fod yn eithriad (1 Cor 15:27). Gwelwn yn Datguddiad 12: 10-10, “mae teyrnas ein Duw awdurdod ei Grist wedi dod. Gwelwn yn y darn hwn fod Crist yn wahanol i Dduw ac nad oedd yr awdurdod nad oedd Crist (Meseia) yn bodoli bob amser.

Ffugni syllogistig (damwain) fyddai cydweddu hunaniaeth bersonol ac ontoleg Iesu â Duw oherwydd bod y derminoleg yn cael ei defnyddio ar gyfer Duw mewn ystyr absoliwt ond hefyd yn berthnasol i Iesu mewn ystyr sydd ychydig yn gyfyngedig (gyda Duw yn eithriad). Yn y Beibl, defnyddir “brenin y brenhinoedd” hefyd ar gyfer y llywodraethwyr penigamp hynny ar y ddaear gan gynnwys Artaxerxes yn Esra 7:12, a Nebuchadnesar brenin Babilon yn Eseciel 26: 7 a Darnel 2:37.

1 Timotheus 6: 15-16 (ESV), dim ond Sofran, brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi

15 y bydd yn ei arddangos ar yr adeg iawn - yr hwn yw'r bendigedig a'r dim ond Sofran, Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi, 16 sydd ag anfarwoldeb yn unig, sy'n trigo mewn goleuni anghyraeddadwy, nad yw neb erioed wedi'i weld na'i weld. Iddo ef y bydd anrhydedd ac arglwyddiaeth dragwyddol. Amen.

Datguddiad 12: 10-11 (ESV), Mae teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist wedi dod

10 A chlywais lais uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Nawr iachawdwriaeth a nerth a theyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist wedi dyfod, oherwydd mae cyhuddwr ein brodyr wedi cael ei daflu i lawr, sy'n eu cyhuddo ddydd a nos gerbron ein Duw. 11 Ac maen nhw wedi ei orchfygu trwy waed yr Oen a thrwy air eu tystiolaeth, oherwydd nid oeddent yn caru eu bywydau hyd angau.

Datguddiad 17:14 (ESV), yr Oen, mae'n Arglwydd arglwyddi ac yn Frenin y brenhinoedd

14 Byddant yn rhyfela ar yr Oen, a'r Bydd Oen yn eu gorchfygu, oherwydd ef yw Arglwydd yr arglwyddi a Brenin y brenhinoedd, ac mae’r rhai gydag ef yn cael eu galw a’u dewis yn ffyddlon. ”

 • Dadansoddi
  • Mae Crist yn cael ei wahaniaethu oddi wrth Dduw yn Parch 12:10
  • Crist yw'r oen Rev 12:11
  • Mae'r Oen yn wahanol i Dduw
  • Oen Duw yw “Arglwydd arglwyddi a Brenin brenhinoedd” ac eithrio Duw

Datguddiad 19:16 (ESV), Enw ysgrifenedig, Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi

16 Ar ei wisg ac ar ei glun mae ganddo enw ysgrifenedig, Brenin y brenhinoedd ac Arglwydd yr arglwyddi.

Esra 7:12 (ESV), Artaxerxes, brenin y brenhinoedd

12 "Artaxerxes, brenin y brenhinoedd, i Esra'r offeiriad, ysgrifennydd Cyfraith Duw'r nefoedd. Heddwch.

Eseciel 26: 7 (ESV), Nebuchodonosor brenin Babilon, brenin y brenhinoedd

7 “Oherwydd fel hyn y dywed yr Arglwydd DDUW: Wele, mi a ddof yn erbyn Tyrus o'r gogledd Nebuchodonosor brenin Babilon, brenin y brenhinoedd, gyda cheffylau a cherbydau, a chyda marchogion a llu o lawer o filwyr.

Daniel 2:37 (ESV), brenhinoedd brenhinoedd, y mae Duw'r nefoedd wedi rhoi i'r deyrnas iddynt

37 Ti, O frenin, brenin y brenhinoedd, i'r hwn y mae Duw y nefoedd wedi rhoi i'r deyrnas, y pŵer, a'r nerth, a'r gogoniant,

Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd, Salmau 110

Cyfeirir at Salmau 110: 1 ”mewn sawl man yn y Testament Newydd gan gynnwys Mathew 22:44, Marc 12:36, Luc 20:42, Actau 2:34 ac Hebreaid 1:13. Mae'n ymddangos bod yr ymadrodd hwn y mae'r “ARGLWYDD yn ei ddweud wrth fy Arglwydd” yn dynodi bod dau Arglwydd ac fe all rhai dybio bod hyn yn dystiolaeth mai Iesu yw Duw. Fodd bynnag, mae Salmau 110 yn ymwneud â'r hyn y mae YHWH yn ei ddweud wrth y Meseia dynol.

Salmau 110: 1-4 (ESV), dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd

1 Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd: "Eisteddwch ar fy ochr dde, nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. " 2 Mae'r ARGLWYDD yn anfon eich teyrnwialen nerthol allan o Seion. Rheol yng nghanol eich gelynion! 3 Bydd eich pobl yn cynnig eu hunain yn rhydd ar ddiwrnod eich gallu, mewn dillad sanctaidd; o groth y bore, gwlith eich ieuenctid fydd eich un chi. 4 Mae'r ARGLWYDD wedi tyngu llw ac ni fydd yn newid ei feddwl, “Rydych chi'n offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek.”

Salmau 110: 1-4 (LSV), YHWH i'm Harglwydd

Datganiad o YHWH i'm Harglwydd: "Eistedd wrth fy neheulaw, || Hyd nes i mi wneud Eich gelynion yn stôl droed i chi. ” Mae YHWH yn anfon gwialen Eich nerth oddi wrth Seion, || Rheol yng nghanol Dy elynion. Mae eich pobl [yn] rhoddion ewyllys rydd yn nydd dy nerth, yn anrhydeddau sancteiddrwydd, || O'r groth, o'r bore, || Mae gennych wlith Eich ieuenctid. Mae YHWH wedi tyngu, ac nid yw’n digio, “Rydych chi [yn] offeiriad am byth, || Yn ôl trefn Melchizedek. "

Cyfieithiad i'r gair Arglwydd

Yn ein Beiblau Saesneg, mae'r un gair “arglwydd” yn cyfieithu sawl gair Hebraeg gwahanol. Mae “confensiwn cyfieithwyr” hirsefydlog yn defnyddio gwahanol gyfuniadau o lythrennau bach a llythrennau bach (“ARGLWYDD,” “Arglwydd,” ac “arglwydd”) i wahaniaethu rhwng y geiriau Hebraeg gwreiddiol. Pan welwn “Arglwydd” wedi ei ysgrifennu gydag uwch-lythyren “L,” mae’r rhai ohonom nad ydyn nhw’n darllen Hebraeg yn dibynnu ar y confensiwn sefydledig ei fod, yn amlaf, yn gyfieithiad o “Adonai.” Y broblem yw nad “adonai” yw’r gair Hebraeg gwreiddiol yn yr adnod hon ond yn hytrach “adoni,” Yn yr Hebraeg mae gwahaniaeth yn y geiriau a gyfieithir “ARGLWYDD ac Arglwydd” yn y ddau achos hyn. Mae Young Concordance yn rhestru un ar ddeg o eiriau Hebraeg sy'n cael eu cyfieithu “arglwydd.” Mae'r pedwar sy'n peri pryder i ni yma fel a ganlyn:

YHWH

(Yr ARGLWYDD neu Jehofa) Y gair hwn yw’r “ARGLWYDD” cyntaf yn Salm 110: 1. Dyma'r Enw Dwyfol sy'n cael ei ystyried mor gysegredig gan yr Iddewon fel nad yw byth yn cael ei ynganu. Yn lle wrth ddarllen o'r Ysgrythurau maent yn amnewid y gair “Adonai.” Y confensiwn a dderbynnir yw ei fod bob amser mewn cyfieithiadau Saesneg yn ymddangos fel naill ai ARGLWYDD, neu DDUW (pob achos uchaf) gan ein galluogi i gydnabod mai'r gair gwreiddiol yw “Yahweh.”

ADON

Ffurfir y gair hwn o'r cytseiniaid Hebraeg Aleph, Dalet, Lleian. Mae'n ymddangos yn aml ar y ffurf hon (heb unrhyw ôl-ddodiad). Ar wahân i tua 30 achlysur lle mae'n cyfeirio at yr Arglwydd Dwyfol, mae'r holl ddigwyddiadau eraill yn cyfeirio at arglwyddi dynol.

Nwyddau Cymuned

Yn ei brif ffurf, mae bob amser yn cyfeirio at Dduw, a neb arall. Y “confensiwn cyfieithwyr” a dderbynnir yw ei fod bob amser yn ymddangos yn Saesneg fel “Lord” (gyda llythrennau bras “L”) yn y ffurf hon.

ADONI

Ffurfir hyn trwy ychwanegu'r ôl-ddodiad “i” at “adon.” Gyda'r ôl-ddodiad hwn mae'n golygu “fy arglwydd.”(Weithiau fe'i cyfieithir weithiau fel“ meistr. ”) Mae'n ymddangos 195 gwaith, ac fe'i defnyddir bron yn gyfan gwbl o arglwyddi dynol (ond weithiau angylion). Wrth ei gyfieithu yn “arglwydd,” mae bob amser yn ymddangos gyda llythrennau bach “l” (heblaw am yr un tro hwnnw yn Salm 110: 1) Rhestr pdf o’r 195 digwyddiad o adoni mae 163 o benillion yma: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874

Y gair Hebraeg gwirioneddol a ddefnyddir am “Arglwydd” wrth gyfeirio at Iesu, “Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd”Yw ADONI. Mae'r gair hwn yn cyfeirio at arglwyddi dynol. Mae'n sôn am DDYNOLIAETH Iesu - nid Duwdod. Yn y Groeg y gair kyrios yn cael ei ddefnyddio yn y ddau achos. Kyrios, mae cyfieithu “arglwydd” yn derm generig sy'n golygu meistr ac nid yw'n derm a ddefnyddir ar gyfer Duw yn unig. Rydyn ni'n gwybod bod yna lawer o “arglwyddi” fel y'u gelwir ond o ran ein ffydd Iesu yw'r un Arglwydd yr ydym yn derbyn iachawdwriaeth drwyddo fel darpariaeth gan yr un Duw a Thad - y mae pob peth oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto (1 Cor 8 : 5-6).

Yng nghyd-destun Salmau 110: 1-4, gwelwn fod yr Arglwydd (adoni) yn cael ei wneud yn offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek. Mae hwn hefyd yn gliw pwysig. Mae archoffeiriaid yn asiantau i Dduw sy'n cael eu dewis o ddynion. Hebreaid 5 Yn gwneud cysylltiad uniongyrchol â Salmau 110:

Hebreaid 5: 1-10 (ESV), penodwyd Crist ganddo a ddywedodd wrtho, “Rydych yn offeiriad am byth”

1 Am penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr un a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych chi'n offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek. " 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 Ac yn cael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

James Dunn, Y Crist a'r Ysbryd, Cyfrol 1: Christoleg, 315-344, t. 337

I Paul yr kyrios mae teitl yn gweithredu amlaf fel ffordd o wahaniaethu Crist oddi wrth yr un Duw. Gwelwn hyn yn glir yn yr ymadrodd ailadroddus “the Da a Thad of ein Arglwydd Iesu Grist ”(Rhuf. 15: 6; 2 Cor. 1: 3, 11:31; Eff. 1: 3, 17; Col. 1: 3); hefyd yn 1 Cor. 8: 6, lle mae Crist yn cael ei broffesu fel un Arglwydd ochr yn ochr â phroffesiwn Shema yr un Duw; ac yn fwyaf nodedig yn 1 Cor. 15: 24-28, lle mae arglwyddiaeth Crist o ran y ddau Ps. 110: 1 a Ps. Uchafbwyntiau 8: 6 yn ddarostyngiad y Mab ei hun i Dduw Dad, “fel y bydd Duw i gyd yn gyfan. Rhaid sôn hyd yn oed emyn y Philipiaid yma; oblegid yn fy marn i mae'n fynegiant o nadolig Adam, fel bod Phil. Mae'n well ystyried 2:10 fel cyfaddefiad o arglwyddiaeth Crist fel Adda (olaf), lle, mae Paul yn ei gwneud hi'n blaen, mae'r greadigaeth i gyd yn cydnabod arglwyddiaeth Crist “Er gogoniant Duw Dad” (Phil 2: 11)

Galw ar enw'r Arglwydd

Defnyddir yr ymadrodd “galwad ar enw’r Arglwydd” ar gyfer yr ARGLWYDD Dduw a’r Arglwydd Iesu Grist. Mae rhai yn ceisio cyfuno Salm 116: 4 neu Joel 2:32 ag 1 Corinthiaid 1: 2 i gasglu mai’r Arglwydd Iesu yw’r ARGLWYDD Dduw. Fodd bynnag, rydyn ni wedi dangos eu bod ill dau yn achubwyr (Iesu yw darpariaeth Duw ar gyfer iachawdwriaeth) ac mai'r ARGLWYDD Dduw yw Arglwydd ein Harglwydd Iesu. Iesu, Mab dynol Duw yw’r un cyfryngwr rhwng Duw a dynion (1 Tim 2: 5-6). Mae Crist yn sefyll i mewn fel dirprwy i Dduw fod yr Arglwydd a roddodd Duw mewn sefyllfa i gyfryngu rhyngddo ef a dynion. Iesu yw ein huchel offeiriad yr ydym yn cymodi â Duw trwyddo (Gweler Hebreaid 8: 1-6, Hebreaid 9: 11-14, ac Hebreaid 9: 23-28). 

Mae gan alw ar enw'r Arglwydd oblygiad gwahanol yn yr hen gyfamod nag y mae nawr yn y cyfamod newydd. Yn yr hen gyfamod nodwyd yr ARGLWYDD Dduw yn bennaf fel Arglwydd yn ôl cred Israel, “Gwrandewch ar Israel: yr ARGLWYDD ein Duw ni, mae'r ARGLWYDD yn un.” (Deut 6: 5) O ran y gair Arglwydd a gyfieithwyd o’r gair Groeg kurios, mae hwn yn air generig am “arglwydd” ac nid yw o reidrwydd yn ymwneud â’r ARGLWYDD (YHWH) Duw Hollalluog yn Salm 116: 4. Yr hyn sy'n digwydd yma yw cydgysylltu enw penodol yr Arglwydd Dduw â'r gair generig am arglwydd mewn Groeg. Isod mae'r diffiniad o eirfa BDAG ar gyfer y gair Groeg κύριος (arglwydd wedi'i gyfieithu).

κύριος, (Gk-EnLex_NT) BDAG

 Y mng cynradd. yn ymwneud â meddiant o bŵer neu awdurdod, mewn sawl ystyr: 'dyfarniad cryf, awdurdodol, dilys,'; yna i'r hyn sy'n brif egwyddor bwysig iawn, yn hanfodol

1 un sydd â gofal yn rhinwedd meddiant, perchennog

2 un sydd mewn swydd o awdurdod, arglwydd, meistr

Crynodeb

Yn y cyfamod newydd mae Duw wedi gwneud Iesu yn Arglwydd ac yn Grist (Actau 2:36). Os oes cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Iesu Grist (1 Tim 2: 5-6). Ef yw’r un a ddyrchafodd Duw i’w law dde fel arweinydd a gwaredwr (Actau 5:31). O fewn y patrwm newydd hwn, er bod yna lawer o “dduwiau” fel y’u gelwir a llawer o’r hyn a elwir yn “arglwyddi,” i ni mae un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist (1 Cor 8: 5-6). Yn y categori “duwiau” - mae yna un Duw Dad. Yn y categori “arglwyddi” - mae un Arglwydd, Iesu Grist. Er bod Duw Dad yn parhau i fod yr ARGLWYDD (YHWH) dros y cyfan (mewn ystyr absoliwt), gwnaeth Iesu Grist yn Arglwydd fel yr un a fydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder ac i deyrnasu yn y deyrnas a fydd yn cael ei sefydlu. Hynny yw, Iesu yw'r Meseia dynol a fydd yn cael teyrnas dragwyddol. Fodd bynnag, daw'r awdurdod hwn gan yr un Duw a Thad, y mae pob peth oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto (1 Cor 8: 5-6).

Salmau 116: 4, Galwyd ar enw'r ARGLWYDD

4 Yna mi galw ar enw'r ARGLWYDD: “O ARGLWYDD, atolwg, gwared fy enaid!”

Rhufeiniaid 10: 12-13, bydd pawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael eu hachub

12 Oherwydd nid oes gwahaniaeth rhwng Iddew a Groeg; oherwydd mae'r un Arglwydd yn Arglwydd pawb, gan roi ei gyfoeth i bawb sy'n galw arno. 13 Am "bydd pawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael eu hachub. "

Joel 2:32, Bydd pawb sy'n galw ar enw'r ARGLWYDD yn cael eu hachub

32 Ac fe ddaw bydd pawb sy'n galw ar enw'r ARGLWYDD yn cael eu hachub. Oherwydd ym Mynydd Seion ac yn Jerwsalem bydd yna rai sy'n dianc, fel y dywedodd yr ARGLWYDD, ac ymhlith y goroeswyr bydd y rhai y mae'r ARGLWYDD yn eu galw.

Actau 2: 20-21, Bydd pawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd yn cael eu hachub

20 troir yr haul yn dywyllwch a'r lleuad yn waed, cyn y daw dydd yr Arglwydd, y diwrnod mawr a godidog. 21 Ac fe ddaw achubir pawb sy'n galw ar enw'r Arglwydd. '

1 Corinthiaid 1: 1-3, Galw ar enw ein Harglwydd Iesu Grist

1 Paul, a alwyd trwy ewyllys Duw i fod yn apostol Crist Iesu, a'n brawd Sosthenes, 2 I eglwys Dduw sydd yng Nghorinth, i'r rhai a sancteiddiwyd yng Nghrist Iesu, a alwyd i fod yn saint ynghyd â phawb sydd ym mhob man galw ar enw ein Harglwydd Iesu Grist, eu Harglwydd a'n un ni: 3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist 

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr fod Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

1 Corinthiaid 8: 5-6, I ni mae un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth yr hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

1 Timotheus 2: 5-6, Un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

5 Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

Sedd barn Duw / Crist 

Mae rhai yn cymysgu Rhufeiniaid 14: 9-12 a 2 Corinthiaid 5: 9-10 i gasglu bod set farn Duw yn cael ei defnyddio mewn un achos a bod sedd barn Crist yn cael ei defnyddio yn y llall i awgrymu mai Crist yw Duw yn ei hunaniaeth ontolegol. Roedd yr enghraifft arall hon eto o wallgofrwydd yn ymwneud â’r diffyg dealltwriaeth bod Duw wedi penodi Iesu i Farnu’r byd mewn cyfiawnder (Actau 17: 30-31). Er mai Iesu Grist fydd yn gwneud y gwir farnu, Duw yw’r awdurdod y tu ôl iddo (rhoddodd Duw iddo) fel y dywed Actau 10:42, “ef yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw.” Yn unol â hynny, mae'n gwneud synnwyr perffaith bod sedd y Farn yn gysylltiedig â Duw a Christ, yr un cyfryngwr rhwng Duw a dynion (1 Tim 2: 5-6). 

Mae Datguddiad 20: 11-13 yn disgrifio dyfarniad yr orsedd wen. Er nad yw’r un sy’n beirniadu wedi’i nodi, gallwn ddweud o dystiolaeth gytbwys yr Ysgrythur mai Iesu Grist ydyw (mae’r testunau Groegaidd mwy cywir yn darllen “gorsedd” yn Dat. 20:12, nid “Duw”). Ym meddwl Iddewig Beiblaidd, nid oes unrhyw reswm i gael eich drysu gan y cysyniad mai sedd barn “Duw” yw sedd barn “Crist.” Mae'r cysyniad o Asiantaeth yn ddigonol. Duw yw'r pŵer y tu ôl i'r farn, a gyflawnwyd trwy ei asiant iddo ddyrchafu i'w ddeheulaw, Iesu Grist. Felly, sedd barn Duw yw hi oherwydd bod ganddo Ei awdurdod eithaf. Fodd bynnag, dyma sedd barn Crist oherwydd ei fod yn gwneud y beirniadu go iawn. Fe wnaeth Iesu Grist yn glir y byddai’n gwneud y beirniadu go iawn pan ddywedodd: “nid yw’r Tad yn barnu neb, ond mae wedi ymddiried pob barn i’r Mab… Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo farnu oherwydd ei fod yn Fab y Dyn. Ar fy mhen fy hun ni allaf wneud dim; Barnaf yn unig wrth imi glywed, ac mae fy marn yn gyfiawn, oherwydd ceisiaf beidio â phlesio fy hun ond yr hwn a’m hanfonodd ”(Ioan 5:22, 27, 30).

Rhufeiniaid 14: 9-12 (ESV), sedd barn Duw

9 I'r perwyl hwn bu farw Crist a byw eto, er mwyn iddo fod yn Arglwydd y meirw a'r byw. 10 Pam ydych chi'n pasio barn ar eich brawd? Neu chi, pam ydych chi'n dirmygu'ch brawd? Oherwydd byddwn ni i gyd yn sefyll gerbron sedd barn Duw; 11 canys y mae yn ysgrifenedig, “Wrth imi fyw, medd yr Arglwydd, bydd pob pen-glin yn ymgrymu ataf, a bydd pob tafod yn cyfaddef i Dduw. " 12 Felly yna bydd pob un ohonom ni'n rhoi cyfrif ohono'i hun i Dduw.

2 Corinthiaid 5: 9-10 (ESV), sedd barn Crist

9 Felly p'un a ydym gartref neu i ffwrdd, rydym yn ei gwneud yn nod i'n plesio. 10 Oherwydd mae'n rhaid i ni i gyd ymddangos gerbron sedd barn Crist, er mwyn i bob un dderbyn yr hyn sy'n ddyledus am yr hyn y mae wedi'i wneud yn y corff, p'un a yw'n dda neu'n ddrwg.

Actau 10:42 (ESV), Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr

42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw.

Actau 17: 30-31 (ESV), bydd Duw yn barnu’r byd gan ddyn y mae wedi’i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd mae wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Ioan 5: 25-29 (ESV), Mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn - Mab y Dyn

25 “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych chi, mae awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y meirw yn clywed llais Mab Duw, a’r rhai sy’n clywed yn byw. 26 Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo'i hun, felly mae wedi caniatáu i'r Mab hefyd gael bywyd ynddo'i hun. 27 Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn. 28 Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd mae awr yn dod pan fydd pawb sydd yn y beddrodau yn clywed ei lais 29 a dod allan, y rhai sydd wedi gwneud daioni i atgyfodiad bywyd, a'r rhai sydd wedi gwneud drwg i atgyfodiad barn.

Datguddiad 20: 11-12 (ESV), Yn sefyll o flaen yr orsedd (llawysgrifau cynharaf)

11 Yna gwelais orsedd wen fawr ac ef a oedd yn eistedd arni. O'i bresenoldeb ffodd y ddaear a'r awyr i ffwrdd, ac ni chafwyd lle iddynt. 12 A gwelais y meirw, mawr a bach, sefyll o flaen yr orsedd, ac agorwyd llyfrau. Yna agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd. A barnwyd y meirw yn ôl yr hyn a ysgrifennwyd yn y llyfrau, yn ôl yr hyn a wnaethant.

Datguddiad 20: 11-12 (KJV), Sefwch gerbron Duw (llawysgrifau diweddarach)

11 A gwelais orsedd wen fawr, a'r hwn oedd yn eistedd arni, y ffodd y ddaear a'r nefoedd oddi wrthi; ac ni chafwyd lle iddynt. 12 A gwelais y meirw, bach a mawr, sefyll ger bron Duw; ac agorwyd y llyfrau: ac agorwyd llyfr arall, sef llyfr y bywyd: a barnwyd y meirw allan o'r pethau hynny a ysgrifennwyd yn y llyfrau, yn ôl eu gweithredoedd.

Myfi yw'r hwn sy'n chwilio'r meddwl a'r galon

Mae Datguddiad 2:23, “Myfi yw'r un sy'n chwilio'r meddwl a'r galon, yn rhoi i bob un ohonoch yn ôl eich gweithredoedd,” sy'n ymwneud ag Iesu, yn aml yn gysylltiedig â 1 Croniclau 28: 9, “Mae’r ARGLWYDD yn chwilio pob calon ac yn deall pob cynllun a meddwl” neu gyda Jeremeia 17:10, “Myfi yw’r ARGLWYDD sy’n chwilio’r galon ac yn profi’r meddwl, i roi i bob dyn yn ôl ei ffyrdd, yn ôl ffrwyth ei weithredoedd.” Mae pobl yn casglu oherwydd bod yr ARGLWYDD (YHWH) yn chwilio pob calon ac mae Iesu bellach yn gwneud cystal eu bod yn un yn y bôn a bod Iesu yn Dduw mewn ystyr ontolegol. Er ei bod yn wir yn yr Hen Destament mai Duw oedd barnwr gweithredol y ddynoliaeth, nid yw'r un Duw a'r Tad yn barnu neb mwyach ond mae wedi rhoi pob barn i'r Mab. (Ioan 5:22)

Mae’n eglur yn Actau 10:42, “Iesu yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw,” ac yn Actau 17:32, “mae Duw… wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu’r byd ynddo cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ” Mae hyn yn hollol gyson â dealltwriaeth Undodaidd Feiblaidd 1 Tim 2: 5-6, “Mae yna un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb.” Er bod yna lawer o 'dduwiau' ac 'arglwyddi' bondigrybwyll eto i ni mae yna un Duw, y Tad, o'r hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth. a thrwy bwy yr ydym yn bodoli (h.y., trwy yr hwn y mae gennym iachawdwriaeth). (1 Cor 8: 5-6). Mae Duw wedi gwneud Iesu yn Arglwydd ac yn Grist. (Actau 2:36)

Yn amlwg, mae Iesu wedi cael ei roi mewn sefyllfa o farn (chwilio calonnau) a gall wneud hyn oherwydd ei fod wedi'i rymuso gan Dduw - nid oherwydd ei fod yn Dduw yn ontologaidd. Rhoddir y pwerau i roi bywyd ac i farnu iddo gan yr un Duw a Thad (Ioan 5: 25-29). Mae ar gyfrif mai Mab y Dyn ydyw, iddo gael yr awdurdod i weithredu barn. (Ioan 5:27). Trwy nerth yr Ysbryd Glân, y mae Iesu wedi ei gynysgaeddu ag ef, gellir chwilio calonnau, fel y dywed yn Rhufeiniaid 8:27, “Mae'r sawl sy'n chwilio calonnau yn gwybod beth yw meddwl yr Ysbryd, oherwydd mae'r Ysbryd yn ymyrryd dros y saint. yn ôl ewyllys Duw. 

Mae proffwydoliaeth feseianaidd Eseia 11: 1-4 yn amlwg y bydd y Meseia yn cael yr awdurdod i farnu ond mae hefyd yn glir y bydd yn barnu’n gyfiawn oherwydd iddo gael ei rymuso gan Ysbryd Duw i wneud hynny, fel y dywed, “yr Bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno, Ysbryd doethineb a dealltwriaeth, Ysbryd cyngor a nerth, Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr ARGLWYDD. ” (Isa 11: 2) Ni fydd Iesu, ein Harglwydd Meseia, yn barnu yn ôl yr hyn y mae ei lygaid yn ei weld, nac yn penderfynu ar anghydfodau yn ôl yr hyn y mae ei glustiau’n ei glywed, ond gyda chyfiawnder, gan Ysbryd yr ARGLWYDD (YHWH), bydd yn barnu. (Isa 11: 3-4) 

Datguddiad 2:23 (ESV), fi yw'r hwn sy'n chwilio'r meddwl a'r galon

3 a byddaf yn taro ei phlant yn farw. A bydd yr holl eglwysi yn gwybod hynny Myfi yw'r hwn sy'n chwilio meddwl a chalon, a rhoddaf i bob un ohonoch yn ôl eich gweithredoedd.

1 Cronicl 28: 9 (ESV), mae'r ARGLWYDD yn chwilio pob calon ac yn deall pob meddwl

9 “A thithau, Solomon fy mab, adnabod Duw eich tad a'i wasanaethu â chalon gyfan a chyda meddwl parod, oherwydd mae'r ARGLWYDD yn chwilio pob calon ac yn deall pob cynllun a meddwl.

Jeremeia 17:10 (ESV), myfi yw'r ARGLWYDD yn chwilio'r galon ac yn profi'r meddwl

10 “Myfi yw'r ARGLWYDD sy'n chwilio'r galon ac yn profi'r meddwl, i roi i bob dyn yn ôl ei ffyrdd, yn ôl ffrwyth ei weithredoedd.”

Ioan 5: 19-22 (ESV), T.nid yw'r Tad yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob barn i'r Mab

19 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, ni all y Mab wneud dim o'i gydnaws ei hun, ond dim ond yr hyn y mae'n gweld y Tad yn ei wneud. Oherwydd beth bynnag mae'r Tad yn ei wneud, mae'r Mab yn gwneud yr un peth. 20 Oherwydd mae'r Tad yn caru'r Mab ac yn dangos iddo bopeth y mae ef ei hun yn ei wneud. A gweithredoedd mwy na'r rhain y bydd yn eu dangos iddo, er mwyn i chi ryfeddu. 21 Oherwydd fel mae'r Tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddyn nhw, felly hefyd mae'r Mab yn rhoi bywyd i'r ewyllys. 22 Oherwydd nid yw'r Tad yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob barn i'r Mab

Actau 10:42 (ESV), Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr

42 Gorchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio mai ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw.

Deddfau 17: 30-31 (ESV), H.Bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd mae wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

1 Timotheus 2: 5-6 (ESV), T.dyma un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

5 Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

1 Corinthiaid 8: 5-6 (ESV), Mae un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth yr hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli..

Actau 2:36 (ESV), mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Felly bydded i holl dŷ Israel wybod yn sicr fod Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Ioan 5: 25-29 (ESV), Mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn

25 “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych chi, mae awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y meirw yn clywed llais Mab Duw, a’r rhai sy’n clywed yn byw. 26 Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo'i hun, felly mae wedi caniatáu i'r Mab hefyd gael bywyd ynddo'i hun. 27 Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn. 28 Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd mae awr yn dod pan fydd pawb sydd yn y beddrodau yn clywed ei lais 29 a dod allan, y rhai sydd wedi gwneud daioni i atgyfodiad bywyd, a y rhai sydd wedi gwneud drwg i atgyfodiad barn.

Rhufeiniaid 8: 26-27 (ESV), Mae'r sawl sy'n chwilio calonnau yn gwybod beth yw meddwl yr Ysbryd

26 Yn yr un modd mae'r Ysbryd yn ein helpu yn ein gwendid. Oherwydd nid ydym yn gwybod beth i weddïo amdano fel y dylem, ond mae'r Ysbryd ei hun yn ymyrryd ar ein rhan â griddfanau rhy ddwfn i eiriau. 27 Ac mae'r sawl sy'n chwilio calonnau yn gwybod beth yw meddwl yr Ysbryd, oherwydd mae'r Ysbryd yn ymyrryd dros y saint yn ôl ewyllys Duw.

Eseia 11: 1-4 (ESV), Bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno

1 Fe ddaw saethiad allan o fonyn Jesse,
a bydd cangen o'i wreiddiau yn dwyn ffrwyth.
2 Ac bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno,
Ysbryd doethineb a dealltwriaeth,
Ysbryd cyngor a nerth,
Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr ARGLWYDD.
3 A bydd ei hyfrydwch yn ofn yr ARGLWYDD.
Ni fydd yn barnu yn ôl yr hyn y mae ei lygaid yn ei weld,
neu benderfynu anghydfodau yn ôl yr hyn y mae ei glustiau'n ei glywed,
4 ond gyda chyfiawnder bydd yn barnu'r tlodion,
a phenderfynu gyda thegwch ar gyfer addfwyn y ddaear;

Bydd pob pen-glin yn ymgrymu a phob tafod yn cyfaddef

Mae rhai yn honni bod bwa a chyfaddef fel Arglwydd yn rhywbeth sy'n unigryw i Dduw ac felly Iesu yw Duw trwy gasgliad. Mae hyn yn seiliedig ar rai darnau sy'n dynodi ymgrymu a chyffesu Duw ag eraill sy'n dynodi ymgrymu a chyfaddef i Iesu Grist (Meseia). Mae'r broblem gyda'r rhesymu hwn fel y bydd pob pen-glin yn ymgrymu a phob tafod yn cyfaddef person fel Arglwydd nid yn unig yn berthnasol i Dduw, ond gall hefyd fod yn berthnasol i gynrychiolydd Duw sydd ar ddeheulaw Duw.

Dyrchafodd Duw Iesu a’i wneud yn arweinydd ac yn achubwr (Actau 5:31). Rydym yn darllen yn Philipiaid 2: 8-11, oherwydd bod Iesu’n ufudd hyd at bwynt marwolaeth, fod Duw wedi ei ddyrchafu’n fawr ac wedi rhoi’r enw sydd uwchlaw pob enw iddo (awdurdod uwchlaw pob awdurdod). Rydyn ni’n darllen yn Ioan 3:35, “Mae’r Tad yn caru’r Mab ac wedi rhoi popeth yn ei law” ac yn Ioan 5: 22-23, “nid yw’r Tad yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob barn i’r Mab, bod popeth gallant anrhydeddu’r Mab, yn union fel y maent yn anrhydeddu’r Tad. ” Ac eto, eglurodd Iesu nad yw’n Dduw pan ddywedodd, “Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni.' ”(Ioan 8:54)

Mae Datguddiad yn darparu manylion pwysig am sut mae Iesu’n cael ei adnabod a’r cyd-destun y mae’n cael ei ganmol a’i anrhydeddu iddo. Nodir Iesu cyntaf yn y cyflwyniad (Datguddiad 1: 5-6) fel “y tyst ffyddlon, cyntaf-anedig y meirw, a rheolwr y brenhinoedd ar y ddaear.” ac yna yn adnod 6 fel “yr hwn sy’n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed ac wedi ein gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i’w Dduw a’i Dad.” Dyma adnabyddiaeth o Iesu fel y Meseia dyrchafedig sy'n was i Dduw. Cadarnheir hyn ymhellach yn Datguddiad 5: 6-14, lle yn adnod 9-10, rhoddir sylw i’r Oen mewn cân gan, “fe’ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch bridwerth pobl dros Dduw… gwnaethoch eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw ni, a theyrnasant ar y ddaear. ” Sylwch nad yw'r oen yn cael sylw fel Duw. Yn dilyn hynny yn adnod 13, mae pob creadur yn dweud “Iddo ef sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r Oen fod yn fendith ac anrhydedd a gogoniant ac a allai am byth bythoedd!” Yn y cyd-destun hwn, mae Duw sy'n eistedd ar yr orsedd yn wahanol i'r Oen ond mae'r ddau yn cael eu hanrhydeddu a'u canmol. Mae hyn yn cyfateb i'r cyhoeddiad bod un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist (1 Cor 8: 5-6).

Eseia 45: 22-23 (ESV), “I mi bydd pob pen-glin yn ymgrymu, a bydd pob tafod yn tyngu teyrngarwch”

22 “Trowch ataf a chael fy achub, holl bennau'r ddaear! Canys myfi yw Duw, ac nid oes neb arall. 23 Ar fy mhen fy hun yr wyf wedi tyngu; o fy ngheg wedi mynd allan mewn cyfiawnder air na ddychwel: 'I mi bydd pob pen-glin yn ymgrymu, bydd pob tafod yn tyngu teyrngarwch. '

Rhufeiniaid 14:11 (ESV), Bydd pob pen-glin yn ymgrymu a bydd pob tafod yn cyfaddef i Dduw

11 canys y mae yn ysgrifenedig, “Wrth imi fyw, medd yr Arglwydd, bydd pob pen-glin yn ymgrymu ataf, a bydd pob tafod yn cyfaddef i Dduw. "

Philipiaid 2: 8-11 (ESV), Dylai pob pen-glin ymgrymu a phob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin ymgrym yn enw Iesu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Ioan 3: 35-36 (ESV), Mae'r Tad wedi rhoi popeth mewn llaw

35 Mae'r Tad yn caru'r Mab ac wedi rhoi popeth yn ei law. 36 Mae gan bwy bynnag sy'n credu yn y Mab fywyd tragwyddol; pwy bynnag sydd ddim ufuddhau i y Mab ni wel bywyd, ond erys digofaint Duw arno.

Ioan 5: 22-23 (ESV), Mae'r Tad wedi rhoi pob barn i'r Mab

22 Ar gyfer y Nid yw'r Tad yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob barn i'r Mab, 23 er mwyn i bawb anrhydeddu'r Mab, yn union fel y maen nhw'n anrhydeddu'r Tad.

Nid yw'r sawl nad yw'n anrhydeddu'r Mab yn anrhydeddu'r Tad a'i hanfonodd.

Ioan 8:54 (ESV), Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim

54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni. '

Ioan 15:10 (ESV), Cadwch fy ngorchmynion fel yr wyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad

10 Os ydych chi'n cadw fy ngorchmynion, byddwch chi'n cadw at fy nghariad, yn union fel rydw i wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

Actau 5: 30-31 (ESV), dyrchafodd Duw Iesu ar ei law dde fel arweinydd a gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau.

Datguddiad 1: 5-6 (ESV), Iesu Grist, rheolwr brenhinoedd ar y ddaear

5 ac oddi wrth Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw, a pren mesur brenhinoedd ar y ddaear. Iddo ef sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed 6 a'n gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen.

Datguddiad 5: 6-14 (ESV), I'r sawl sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r Oen

6 Ac rhwng yr orsedd a'r pedwar creadur byw ac ymhlith yr henuriaid gwelais Oen yn sefyll, fel petai wedi'i ladd, gyda saith corn a chyda saith llygad, sef saith ysbryd Duw a anfonwyd allan i'r holl ddaear. 7 Ac aeth a chymryd y sgrôl o ddeheulaw'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. 8 Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, cwympodd y pedwar creadur byw a'r pedwar henuriad ar hugain i lawr o flaen yr Oen, pob un yn dal telyn, a bowlenni euraidd yn llawn arogldarth, sef gweddïau'r saint. 9 Ac fe wnaethant ganu cân newydd, gan ddweud “Teilwng ydych chi i fynd â'r sgrôl ac agor ei morloi, oherwydd fe'ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch ransomio pobl dros Dduw o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, 10 ac yr ydych wedi eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw, a theyrnasant ar y ddaear. ”
11 Yna edrychais, a chlywais o amgylch yr orsedd a'r creaduriaid byw a'r henuriaid lais llawer o angylion, yn rhifo myrdd o fyrdd a miloedd o filoedd, 12 gan ddweud gyda llais uchel, “Teilwng yw'r Oen a laddwyd, i dderbyn pŵer a chyfoeth a doethineb ac nerth ac anrhydedd a gogoniant a bendith! "
13 A chlywais bob creadur yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear ac yn y môr, a phopeth sydd ynddynt, gan ddweud, “Iddo ef sy'n eistedd ar yr orsedd ac i'r Oen bod yn fendith ac anrhydedd a gogoniant a gallai am byth bythoedd! " 14 A dywedodd y pedwar creadur byw, “Amen!” a syrthiodd yr henuriaid i lawr ac addoli.

1 Corinthiaid 8: 5-6 (ESV), Mae un Duw, y Tad, ac un Arglwydd, Iesu Grist

5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth yr hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

 • “Trwy bwy yr ydym yn bodoli” = trwy'r hwn yr ydym yn derbyn iachawdwriaeth ac etifeddiaeth yn nheyrnas Dduw

Arglwydd Dduw - yr Hollalluog, Datguddiad 1: 8

Pan mae Ioan yn siarad bendith “Gras i chi a heddwch” Datguddiad 1: 4-8, mae’n galw tair plaid gan gynnwys (1) oddi wrtho pwy sydd a phwy sydd a phwy sydd i ddod, (2) o’r saith ysbryd sydd o flaen ei orsedd, a (3) oddi wrth Iesu Grist y tyst ffyddlon. Mae “yr hwn sydd a phwy oedd a phwy sydd i ddod” yn adnod 4 yn cael ei wahaniaethu oddi wrth Iesu, tyst ffyddlon adnodau 5-7. Fel y dangosir yn y diagram isod, mae adnodau 5-7 yn berthnasol i Iesu tra bod adnod 4 ac adnod 8 yn berthnasol i'r un sydd a phwy oedd a phwy sydd i ddod, Duw a Thad Iesu. Felly yr Arglwydd Dduw Hollalluog sy'n cael ei alw'n Alpha ac Omega yn y cyd-destun hwn (nid Iesu y tyst ffyddlon). Dylid nodi hefyd bod Iesu wedi ein gwneud ni'n “offeiriaid i'w Dduw a'i Dad” ac mai ei Dduw a'i Dad yw'r Arglwydd Dduw yr Hollalluog.

Alpha ac Omega, Datguddiad 1:11 

Ychwanegwyd “Alpha ac Omega, cyntaf ac olaf” yn ddiweddarach at Ddatguddiad 1:11. Nid yn y testun beirniadol sy'n adlewyrchu'r llawysgrifau Groegaidd cynharaf. Nid yw ychwaith yn y testun Mwyafrif sy'n cynrychioli traddodiad Koine yn iawn. Mae hyn yn amlwg yn rhyngosod a ychwanegwyd yn ddiweddarach. Am y rheswm hwn, nid yw'r mwyafrif o gyfieithiadau modern yn cynnwys hyn. Mae'r ffaith hon yn enghraifft wych o sut, er gwaethaf melltith Datguddiadau 22: 18-19, bod llyfrau'r Testament Newydd wedi'u llygru mewn amrywiol ffyrdd i bropio dogma “Uniongred”. Gweld mwy yn https://kjviscorrupt.com

Datguddiad 1: 10-11 (ESV), heb ryngosod

10 Roeddwn i yn yr Ysbryd ar ddydd yr Arglwydd, a chlywais ar fy ôl lais uchel fel trwmped 11 gan ddweud, “Ysgrifennwch yr hyn a welwch mewn llyfr a’i anfon at y saith eglwys, i Effesus ac i Smyrna ac i Pergamum ac i Thyatira ac i Sardis ac i Philadelphia ac i Laodicea.”

Datguddiad 1: 10-11 (KJV), gyda rhyngosodiad diweddarach

10 Roeddwn i yn yr Ysbryd ar ddydd yr Arglwydd, a chlywais ar fy ôl lais gwych, fel trwmped, 11 Dweud, Alpha ac Omega ydw i, y cyntaf a'r olaf: a, Yr hyn yr ydych yn ei weld, ysgrifennwch mewn llyfr, a'i anfon at y saith eglwys sydd yn Asia; i Effesus, ac i Smyrna, ac i Pergamos, ac i Thyatira, ac i Sardis, ac i Philadelphia, ac i Laodicea.

Yn Gyntaf ac yn Olaf, Datguddiad 1:17

Yn aml mae “cyntaf ac olaf” yn Eseia 44: 6 yn gysylltiedig â Datguddiad 1:17. Fodd bynnag, mae'r rhain yn ddau lyfr gwahanol gyda dau gyd-destun gwahanol. Deellir ystyr “cyntaf ac olaf” wrth gyfeirio at y cyd-destun ac nid oes iddo ystyr sefydlog o reidrwydd. Yn Eseia 44, Duw, ARGLWYDD y Lluoedd yw'r “cyntaf a'r olaf” o ran bod yr unig Dduw. Yn Datguddiad 1:17 Iesu yw “cyntaf ac olaf” o ran bod yr un byw a fu farw ac sy’n fyw am byth, ac mae ganddo allweddi Marwolaeth a Hades. Yn ei gyd-destun mae’n amlwg bod Iesu yn “Gyntaf ac Olaf” yn yr ystyr ei fod yn ddarpariaeth Duw ar gyfer iachawdwriaeth i ddynolryw o’r dechrau i’r diwedd.

Mae'r asesiad hwn yn gyson â'r ffaith bod un o'r llawysgrifau Groegaidd cynharaf o'r 5ed ganrif, yn darllen “Fi yw'r cyntaf-anedig a'r olaf” yn hytrach na'r “cyntaf a'r olaf” (Codex Alexandrinus).

Eseia 44: 6-8 (ESV), heblaw fi nid oes duw

6 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, Brenin Israel a'i Waredwr, yr ARGLWYDD y Lluoedd: "Fi yw'r cyntaf a fi yw'r olaf; heblaw fi nid oes duw. 7 Pwy sydd fel fi? Gadewch iddo ei gyhoeddi. Gadewch iddo ddatgan a'i osod ger fy mron, ers i mi benodi pobl hynafol. Gadewch iddyn nhw ddatgan beth sydd i ddod, a beth fydd yn digwydd. 8 Peidiwch ag ofni, na bod ofn nad wyf wedi dweud wrthych o hen a'i ddatgan? A ti yw fy nhystion! A oes Duw ar wahân i mi? Nid oes unrhyw Graig; Nid wyf yn gwybod dim. ”

Eseia 48: 12-13 (ESV), Gosododd fy llaw sylfaen y ddaear

12 “Gwrandewch arnaf, O Jacob, ac Israel, y gelwais arnynt! Myfi yw ef; Fi yw'r cyntaf, a fi yw'r olaf. 13 Gosododd fy llaw sylfaen y ddaear, a lledaenodd fy neheulaw y nefoedd allan; pan alwaf arnynt, maent yn sefyll allan gyda'i gilydd.

Datguddiad 1: 12-18 (ESV), bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades

12 Yna mi droi i weld y llais oedd yn siarad â mi, ac wrth droi gwelais saith lamp lamp euraidd, 13 ac yng nghanol y lampstands un fel mab dyn, wedi ei wisgo â gwisg hir a gyda sash euraidd o amgylch ei frest. 14 Roedd blew ei ben yn wyn, fel gwlân gwyn, fel eira. Roedd ei lygaid fel fflam dân, 15 roedd ei draed fel efydd wedi'i losgi, wedi'i fireinio mewn ffwrnais, a'i lais fel rhuo llawer o ddyfroedd. 16 Yn ei law dde daliodd saith seren, o'i geg daeth cleddyf miniog dau ymyl, a'i wyneb fel yr haul yn tywynnu mewn nerth llawn. 17 Pan welais ef, cwympais wrth ei draed fel pe bai wedi marw. Ond gosododd ei law dde arnaf, gan ddweud, “Peidiwch ag ofni, Fi yw'r cyntaf a'r olaf, 18 a'r un byw. Bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades.

Datguddiad 1: 17b-18 (Codex Alexandrinus, 5ed Ganrif), “cyntaf-anedig a’r olaf”

 “Peidiwch ag ofni, Fi yw'r cyntaf-anedig a'r olaf, a'r un byw. Bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades. ”

“Fi yw’r cyntaf a’r olaf”, Sylwebaeth REV

Mae’r ymadrodd, “y cyntaf a’r olaf,” yn deitl a ddefnyddir bum gwaith yn y Beibl, ddwywaith yn Eseia Duw (Isa 44: 6; 48:12), a thair gwaith yn Datguddiad y Mab (Parch 1 : 17; 2: 8; 22:13). Weithiau mae Trinitariaid yn cymryd yn ganiataol, gan fod yr un teitl yn berthnasol i'r Tad a'r Mab, bod yn rhaid iddyn nhw fod yn Dduw. Fodd bynnag, nid oes unrhyw gyfiawnhad Beiblaidd i seilio'r dybiaeth honno arno. Pan astudir yr Ysgrythur gyfan, gallwn weld bod yr un teitlau'n cael eu defnyddio ar gyfer Duw, Crist a dynion. Ymhlith yr enghreifftiau mae “Arglwydd,” “Gwaredwr,” a “Brenin y brenhinoedd.” Os yw teitlau eraill yn berthnasol i Dduw, Crist a dynion heb wneud pob un ohonynt yn “un Duw,” yna nid oes unrhyw reswm i dybio y byddai'r teitl penodol hwn yn golygu bod Duw a Iesu yn un Duw oni bai bod yr Ysgrythur wedi dweud wrthym yn benodol, y mae'n ei wneud ddim.

Yn yr Hen Destament, Duw yn wir oedd “y cyntaf a’r olaf.” Ni roddir ystyr y teitl yn benodol, ac felly mae ysgolheigion yn ei drafod, ond mae'n ymddangos bod allwedd i'w ystyr wedi'i rhoi yn Eseia 41: 4, lle mae Duw yn dweud ei fod wedi galw cenedlaethau dynion allan, ac yr oedd gyda'r yn gyntaf ohonynt ac mae gyda'r olaf ohonynt. Dywed Eseia 41: 4, “Pwy sydd wedi gwneud hyn a’i gario drwodd, gan alw’r cenedlaethau allan o’r dechrau? Myfi, yr ARGLWYDD - gyda'r cyntaf ohonynt a chyda'r olaf - myfi yw ef. " Felly, mae'r Beibl yn cysylltu'r ymadrodd “y cyntaf a'r olaf” â galw'r cenedlaethau allan.

Tra mai Duw oedd yr un a alwodd allan y cenedlaethau yn yr Hen Destament, mae bellach wedi rhoi’r awdurdod hwnnw i’w Fab. Felly, mae’n hawdd gweld pam y gelwir yr Arglwydd Iesu yn “y cyntaf a’r olaf” yn llyfr y Datguddiad. Iesu Grist fydd yn galw cenedlaethau'r bobl o'r bedd i fynd i mewn i fywyd tragwyddol. Rhoddodd Duw awdurdod i Iesu godi’r meirw (Ioan 5: 25-27). Bydd ei lais yn codi pob Cristion marw (1 Thess. 4: 16-17), a bydd yn newid ein cyrff yn gyrff gogoneddus newydd (Phil. 3: 20-21). Fodd bynnag, hyd yn oed pan ddywedodd Iesu fod ganddo'r awdurdod i godi'r meirw, ni honnodd erioed fod ganddo'r awdurdod hwnnw yn ei hanfod oherwydd ei fod yn Dduw. Roedd bob amser yn dweud bod ei Dad wedi rhoi awdurdod iddo. Wrth ddysgu am ei awdurdod, roedd Iesu Grist yn glir iawn ynghylch pwy oedd yr awdurdod eithaf: “Ni all y Mab wneud dim ar ei ben ei hun ... mae’r Tad… wedi ymddiried pob barn i’r Mab… Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo’i hun, felly mae ganddo Ef caniatáu i'r Mab gael bywyd ynddo'i hun. Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo farnu ”(Ioan 5:19, 22, 26-27). Pe bai gan Iesu’r awdurdod i godi’r meirw oherwydd ei fod mewn rhyw ffordd yn Dduw, ni ddywedodd hynny byth. Dywedodd fod ganddo ei awdurdod oherwydd bod ei Dad wedi ei roi iddo. Gyda’r awdurdod i godi’r cenedlaethau daeth y teitl sy’n gysylltiedig â bodolaeth y cenedlaethau, ac felly mae hynny’n rheswm mawr bod Iesu Grist ar ôl ei atgyfodiad yn cael ei alw’n “y cyntaf a’r olaf.”

Ffordd arall y gallwn ddweud nad yw'r teitl “cyntaf ac olaf” yn gwneud Iesu Dduw yn syml yw'r ffordd y defnyddiodd Iesu ef. Sylwch ar yr hyn y mae’r pennill yn y Datguddiad yn ei ddweud: “Fi yw’r cyntaf a’r olaf, a’r Un Byw, ac roeddwn i wedi marw, ac Edrychwch! Rwy’n fyw am byth, ac mae gen i allweddi marwolaeth a’r bedd ”(Dat. 1:17, 18). Mae Patrick Navas yn arsylwi:

“Iesu yw’r un a oedd‘ wedi marw ’ond sydd bellach yn byw…. Mewn dau allan o dri achos lle mae Iesu'n disgrifio'i hun fel 'y Cyntaf a'r Olaf' yn llyfr y Datguddiad, mae'r datganiad yn cael ei wneud ar y cyd â'i farwolaeth a'i atgyfodiad wedi hynny. … Os yw 'y Cyntaf a'r Olaf' yn yr achos hwn yn golygu, neu'n awgrymu yn y pen draw, 'Duw (Hollalluog), yr Un Tragwyddol,' ym mha ffordd y byddai'n gwneud synnwyr i Iesu ddweud, i bob pwrpas, 'Myfi yw'r Duw Tragwyddol , Bûm farw ond deuthum yn fyw '? Pa mor rhyfedd a pha mor annhebygol - os nad yn amhosibl - fyddai hi wedi bod i Dduw fod wedi marw neu ddweud iddo farw? Mae hyd yn oed llawer o Trinitariaid yn dysgu na fu farw 'Duw,' na 'natur / agwedd ddwyfol Crist' mewn unrhyw ffordd. … Felly byddai'n rhaid i Trinitariaid ddadlau, yn y pen draw, fod Iesu'n nodi ei hun fel Duw trwy alw ei hun yn 'y Cyntaf a'r Olaf' ac, yn syth ar ôl, newid i, neu siarad allan o'i 'natur ddynol,' oherwydd y ffaith iddo farw. Byddai hyn yn amlwg yn achos o 'chwarae'n gyflym ac yn rhydd' gyda'r Ysgrythur. ” (Gwirionedd Dwyfol neu Draddodiad Dynol, tt. 585, 586).

Mae’r ffaith, pan ddefnyddiodd Iesu’r teitl “y cyntaf a’r olaf” ei gysylltu â’i farwolaeth a’i atgyfodiad yn dangos inni ei fod, ymhell o fod yn honiad i fod yn Dduw, yn dangos sut, fel y Mab a ufuddhaodd i’w Dad yr holl ffordd iddo y groes a'r farwolaeth, roedd gan Iesu bellach awdurdod gan Dduw i hyd yn oed godi'r meirw. Gallwn weld hyn yn enwedig ers iddo orffen Parch 1:18 trwy ddweud bod ganddo'r allweddi i farwolaeth a'r bedd, a fyddai ond yn gwneud synnwyr iddo ddweud os nad oedd cael yr allweddi hynny yn rhan annatod o'i natur. Os oedd yn Dduw, pam dweud bod ganddo'r allweddi i farwolaeth a'r bedd. Wrth gwrs mae gan Dduw yr allweddi hynny, ond dim ond pe bai Duw Dad yn eu rhoi iddo y byddai gan Fab dynol Duw nhw.

Daw llawer o'r sylwebaeth uchod o Sylwebaeth Feiblaidd REV (Fersiwn Saesneg Diwygiedig), https://www.revisedenglishversion.com/Revelation/chapter1/17, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd Rhyngwladol

Crynodeb

Iesu yn “gyntaf ac olaf” yn yr ystyr nad oes iachawdwriaeth yn neb arall a bod ei aberth unwaith ac am byth. Fel y dywed yn Hebreaid 10: 12-13, “Fe offrymodd Crist am byth aberth sengl dros bechod, oherwydd trwy offrwm signal mae wedi perffeithio am byth y rhai sy'n cael eu sancteiddio.” Ac mae’n dweud yn Hebreaid 10:10, “Rydyn ni wedi cael ein sancteiddio trwy offrwm corff Iesu Grist unwaith i bawb”. Rydyn ni'n gweld Iesu, wedi'i goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd dioddefaint marwolaeth, er mwyn iddo, trwy ras Duw, flasu marwolaeth i bawb (Hebreaid 2: 9). Dylai Duw, y mae popeth yn bodoli iddo a chan bwy, wrth ddod â llawer o feibion ​​i ogoniant, wneud sylfaenydd ein hiachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefaint (Hebreaid 2:10). Oherwydd mae gan y sawl sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell (Hebreaid 2:11).

Ar ben hynny, fe wnaeth Duw ein rhagflaenu i fod yn cydymffurfio â delweddau ei Fab, er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frodyr (Rhufeiniaid 8:29, 1 Thes 5: 9-10). Crist yw blaenffrwyth y rhai sydd wedi cwympo i gysgu (1 Cor 15: 20-22). Dirgelwch pwrpas Duw yw'r hyn a nododd yng Nghrist fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser i uno pob peth ynddo (Eff 1: 9-10). Y cynllun sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw yw doethineb luosog Duw - y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i wireddu yng Nghrist Iesu ein Harglwydd (Eff 3: 9-11). Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, oherwydd nid oes enw arall o dan y nefoedd a roddir ymhlith dynion y mae'n rhaid inni gael ein hachub trwyddo (Actau 4:12). Ef yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw (Actau 10:43). Mae'r awr yn dod pan fydd y meirw'n clywed llais Mab Duw, a bydd y rhai sy'n clywed yn byw (Ioan 5:26). Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn (Ioan 5:27). Mae yna un Duw, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb (1Tim 2: 5-6). Mae'r Tad yn caru'r Mab ac wedi rhoi popeth yn ei law (Ioan 3:35).

Hebreaid 2: 9-11 (ESV), fe allai flasu marwolaeth i bawb

9 Ond rydyn ni'n ei weld a gafodd ei wneud yn is na'r angylion am ychydig, sef Iesu, wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd dioddefaint marwolaeth, fel bod trwy ras Duw efallai y byddai'n blasu marwolaeth i bawb. 10 Oherwydd yr oedd yn addas y dylai ef, y mae pob peth yn bodoli iddo a chan bwy, wrth ddod â llawer o feibion ​​i ogoniant sylfaenydd eu hiachawdwriaeth perffaith trwy ddioddefaint. 11 Canys yr hwn sydd yn sancteiddio a'r rhai a sancteiddir mae gan bob un un ffynhonnell.

Hebreaid 10: 10-14 (ESV), trwy offrwm corff Iesu Grist unwaith i bawb - am byth

10 A thrwy hynny yr ydym wedi ein sancteiddio trwy offrwm corff Iesu Grist unwaith i bawb. 11 Ac mae pob offeiriad yn sefyll yn feunyddiol wrth ei wasanaeth, gan offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, na all fyth dynnu ymaith bechodau. 12 Ond wedi offrymu Crist am byth yn aberth sengl dros bechodau, eisteddodd i lawr ar ddeheulaw Duw, 13 yn aros o'r amser hwnnw nes y dylid gwneud ei elynion yn stôl droed am ei draed. 14 Ar gyfer trwy offrwm sengl mae wedi perffeithio am byth y rhai sy'n cael eu sancteiddio.

Yr Alpha a’r Omega, y cyntaf a’r olaf, Datguddiad 22:13

Mae llawer o ymddiheurwyr yn rhagdybio bod “yr Alpha ac Omega” yn deitl sydd ond yn berthnasol i'r Arglwydd Dduw, yr Hollalluog. Fodd bynnag, dim ond ffordd arall o ddweud “cyntaf ac olaf” neu “dechrau a diwedd” yw hyn, ymddengys bod y termau hyn yn gyfnewidiol ac yn ffyrdd o ddweud yr un peth. Mae hyn yn amlwg yn y ffaith bod gan rai llawysgrifau cynnar orchmynion geiriau gwahanol ar gyfer Datguddiad 22:13. Mae “Alpha ac Omega” yn berthnasol i Grist yn yr un ystyr bod “Cyntaf ac Olaf” yn berthnasol i Grist (gweler y nodiadau manwl yn yr adran flaenorol, Yn Gyntaf ac yn Olaf, Datguddiad 1:17). Nid oes unrhyw reswm i gredu bod “Alpha ac Omega” yn berthnasol i Dduw yn unig ac fel cysyniadau a theitlau eraill a all hefyd fod yn berthnasol i Grist. Ffugni cyffredin yw rhagdybio oherwydd bod teitl neu gysyniad yn cael ei gymhwyso i Dduw, ei fod o reidrwydd yn berthnasol i Dduw yn unig.

Datguddiad 22:13 (ESV)

13 Fi ydy'r Alpha a'r Omega, y cyntaf a'r olaf, y dechrau a'r diwedd. ”

 “Yr Alpha a’r Omega”, Sylwebaeth REV

Dywed sylwebaeth boblogaidd ar y Datguddiad (Bullinger) fod yr ymadrodd “yn Hebraiaeth, a ddefnyddir yn gyffredin ymhlith yr hen sylwebyddion Iddewig i ddynodi unrhyw beth cyfan o'r dechrau i'r diwedd; ee, 'Troseddodd Adda yr holl gyfraith o Aleph i Tau' (Jalk. Reub., fol. 17.4). ” Byddai hynny'n gwneud yr ymadrodd yn ffigwr lleferydd. Mae'r meddyliau ysgolheigaidd gorau wedi dod i'r casgliad bod gan yr ymadrodd rywbeth i'w wneud â dechrau a gorffen rhywbeth, neu rywbeth yn ei gyfanrwydd. Mae Norton yn ysgrifennu bod y geiriau hyn, “yn dynodi cyflawniad penodol ei ddibenion; y bydd yr hyn y mae wedi dechrau yn ei gario ymlaen i'w consummeiddio ”(Datganiad o'r Rhesymau dros beidio â Chredu Athrawiaethau Trinitariaid; 1877, tt. 479, 480).

Gan mai Duw ac Iesu Grist yw “yr Alpha a’r Omega” yn eu priod ffyrdd eu hunain, mae rheswm da dros gredu y gall y teitl fod yn berthnasol i’r ddau ohonyn nhw, a dim rheswm da pam mae’r teitl hwn yn gwneud y ddau yn “un Duw” . ” Mae'r teitlau “Arglwydd,” “Gwaredwr,” a “brenin y brenhinoedd yn berthnasol i Dduw a Christ, yn ogystal ag i ddynion eraill. Yn yr un modd ag “Arglwydd,” “Gwaredwr” a “Brenin y brenhinoedd,” mae’r teitl hwn yn gweddu i’r ddau ohonyn nhw. Duw yn wir yw dechrau a diwedd pob peth, tra mai Crist yw dechrau a diwedd oherwydd mai ef yw'r cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, Awdur a Gorffenwr ffydd, y Dyn y bydd Duw yn barnu'r byd trwyddo, a'r un penigamp o'r oesoedd newydd i ddod.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV),  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/1/8, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

“Y cyntaf a'r olaf”

Gweler yr adran flaenorol gan gyfeirio at “gyntaf ac olaf” yn Datguddiad 1:17.

“Dechrau a diwedd”, Sylwebaeth REV

“Dechreuad a’r diwedd.” Mae'r ymadrodd yn ymddangos ddwywaith: yma a Datguddiad 22:13. Ni roddir union ystyr yr ymadrodd “y dechrau a’r diwedd”. Mae ysgolheigion yn rhoi esboniadau gwahanol o’r ymadrodd, ond rhaid bod cysylltiad agos rhwng yr ystyr â chysyniadau “Alpha ac Omega” a “First and Last” oherwydd bod y teitlau hyn yn gysylltiedig â’i gilydd (cp. Parch. 22:13). Rydym wedi gweld o’r astudiaeth o’r teitl “Alpha ac Omega” ei fod yn cyfeirio at ddechrau a gorffen rhywbeth, ac rydym wedi gweld o’r teitl “Cyntaf ac Olaf” (Dat. 1:17) y bydd Crist yn codi’r cenedlaethau o bobl hyd fywyd tragwyddol. Mae’n amlwg pam y byddai Crist yn cael ei alw’n “ddechrau a diwedd” mewn cysylltiad â’r cysyniadau hyn. Ef yw'r cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, ac ef fydd yr un i alw'r bobl olaf allan o'u beddau, ef yw Awdur a Gorffenwr ffydd, ef yw'r Dyn y bydd Duw yn barnu'r byd trwyddo ac ef yw'r un a fydd wedyn yn creu ac yn dod â'r oesoedd nesaf i ben (gweler y sylwebaeth ar Heb. 1:10). Nid oes unrhyw reswm cymhellol i dybio mai Iesu yw Duw yn syml oherwydd y teitl, “y Dechreuad a’r Diwedd.” Mae'n gyffredin i bobl o statws tebyg ddefnyddio'r un teitl.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV),  https://www.revisedenglishversion.com/Rev/21/6, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

Fe’i gelwir yn Dduw nerthol, yn dad tragwyddol, Eseia 9: 6

Mae Eseia 9: 6 yn destun arall o'r Hen Destament a ddefnyddir yn aml i awgrymu mai Iesu yw Duw oherwydd y pethau y bydd yn cael eu galw. Wrth edrych ar y cyd-destun mae'n amlwg nad Duw ei hun yw pwnc y darn hwn ond y Meseia. 

Eseia 9: 6-7 (ESV), I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab

6 I ni y mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab; a'r llywodraeth bydd ar ei ysgwydd, a'i enw yn cael ei alw Cynghorydd Rhyfeddol, Duw Mighty, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch. 7 O gynnydd ei lywodraeth ac o heddwch ni fydd diwedd, ar orsedd Dafydd a thros ei deyrnas, i'w sefydlu a'i gynnal â chyfiawnder ac â chyfiawnder o'r amser hwn ymlaen ac am byth. Mae sêl bydd ARGLWYDD y Lluoedd yn gwneud hyn.

Eseia 9: 6-7 (NETS Septuagint), ganwyd plentyn i ni, mab a roddwyd inni hefyd

oherwydd bod plentyn wedi'i eni i ni, mab a roddwyd inni hefyd, yr oedd ei sofraniaeth ar ei ysgwydd, ac fe'i enwir yn Negesydd y Cwnsler Mawr, canys mi a ddof â heddwch ar y llywodraethwyr, heddwch ac iechyd iddo. Mae ei sofraniaeth yn fawr, ac nid oes gan ei heddwch unrhyw ffin ar orsedd Dauid a'i deyrnas, i'w gwneud yn ffynnu a'i chynnal â chyfiawnder a chyda barn o'r amser hwn ymlaen ac am byth Bydd sêl yr ​​Arglwydd Sabaoth yn gwneud y pethau hyn.

“I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab”, Sylwebaeth REV

Mae Eseia 9: 6 yn rhoi’r rheswm inni, yn yr adnodau blaenorol, “na fydd mwy o dywyllwch i’r rhai a oedd mewn ing” (Eseia 9: 1), bydd y bobl a gerddodd mewn tywyllwch yn gweld golau mawr (Eseia 9: 2) bydd pobl yn llawenhau (Eseia 9: 3), bydd iau eu baich a gwialen eu gormeswr yn cael eu torri (Eseia 9: 4), bydd dillad a ddefnyddir mewn rhyfel yn cael eu llosgi (Eseia 9: 5). Y rheswm am hyn yw y bydd y Meseia yn dod i reoli'r ddaear mewn cyfiawnder am byth (Eseia 9: 6-7).

Mae'r testun Hebraeg yn darllen, “mae plentyn wedi'i eni ... mae mab wedi'i roi." Yn Saesneg byddem yn dweud, “bydd plentyn yn cael ei eni,” oherwydd bod genedigaeth Iesu Grist yn dal i fod yn fwy na 700 mlynedd yn y dyfodol. Mae'r testun Hebraeg yn enghraifft o idiom Hebraeg y perffaith proffwydol, sy'n digwydd pan siaredir am ddigwyddiad yn y dyfodol fel petai wedi digwydd eisoes oherwydd y bydd yn digwydd yn llwyr. Roedd yr idiom berffaith broffwydol yn ffordd o adael i bobl wybod nad oedd amheuaeth am ddigwyddiad yn y dyfodol ond byddai'n digwydd yn llwyr.

“A bydd y llywodraeth ar ei ysgwyddau”, Sylwebaeth REV

Mae Eseia 9: 6-7 yn un o'r penillion niferus yn yr Hen Destament sy'n portreadu'r Meseia fel un a anwyd ac yna'n tyfu i fyny i ddinistrio'r drygionus a rheoli'r byd mewn cyfiawnder heb ddweud dim am ei farwolaeth, ei atgyfodiad, ei esgyniad, na'r Gorthrymder Mawr a Brwydr Armageddon. Mae yna lawer o Ysgrythurau yn yr Hen Destament sy'n sôn am ddyfodiad Crist a dialedd Duw ar yr annuwiol fel petaen nhw'n mynd i ddigwydd ar yr un pryd (Isa. 9: 6-7; 11: 1-9; 61: 1 -3; Micah 5: 2; Zech. 9: 9-10; Mal. 3: 1-3; 4: 1-3). 

“Mighty God”, Sylwebaeth REV

Mae'r ymadrodd fel arfer yn cael ei gam-gyfieithu fel “Mighty God” yn y mwyafrif o Feiblau Lloegr. A dweud y gwir, ni fyddai “mighty god” yn gyfieithiad gwael pe bai pobl yn sylweddoli bod gan y gair “god / God” (Elohim; hefyd El) yn yr iaith Hebraeg ystod lawer ehangach o gymhwysiad nag sydd ganddo yn Saesneg. Mae pobl sy’n gyfarwydd â’r ieithoedd Semitaidd yn gwybod y gellir galw dyn sy’n gweithredu gydag awdurdod Duw yn “dduw.” Cyfieithiad amgen o Eseia 9: 6 i’r darllenydd Saesneg fyddai “mighty hero,” neu “dwyfol arwr.” Cyfieithodd Martin Luther a James Moffatt yr ymadrodd fel “arwr dwyfol” yn eu Beiblau.

Enghraifft glir sy'n dangos y gellir defnyddio'r gair a gyfieithir “Duw” yn Eseia 9: 6 o lywodraethwyr daearol pwerus yw Eseciel 31:11, sy'n cyfeirio at y brenin Babilonaidd. Gellir gweld gogwydd Trinitaraidd cyfieithwyr y mwyafrif o fersiynau Saesneg yn glir trwy gymharu Eseia 9: 6, lle mae’r gair Hebraeg e yn cael ei gyfieithu “Duw” ag Eseciel 31:11, lle mae el fel arfer yn cael ei gyfieithu fel “pren mesur.” Rhaid penderfynu p'un a yw'r gair el yn cyfeirio at Dduw neu reolwr dynol yn ôl cyd-destun, ac nid Duw yw'r Meseia. Pe bai galw'r Meseia el yn ei wneud yn Dduw, yna byddai'r brenin Babilonaidd yn Dduw hefyd. Mae Eseia yn siarad am Feseia Duw ac yn ei alw’n llywodraethwr nerthol, a fydd wrth gwrs.

Yr ymadrodd yn Eseia 9: 6 y mae’r mwyafrif o fersiynau Saesneg yn ei gyfieithu fel “Mighty God” yw el gibbor yn yr Hebraeg. Defnyddir yr union ymadrodd hwnnw, yn y ffurf luosog, Eseciel 32:21 o “arwyr” a dynion nerthol. Mae’r NIV yn cyfieithu’r ymadrodd yn Eseciel fel “arweinwyr nerthol,” ac mae’r KJV a’r NASB yn ei gyfieithu fel “y cryf ymhlith y cedyrn.” Gall yr ymadrodd Hebraeg, pan gaiff ei ddefnyddio yn yr unigol, gyfeirio at un “arweinydd nerthol” yn union fel pan gaiff ei ddefnyddio yn y lluosog gall gyfeirio at lawer o “arweinwyr nerthol.”

Mae Eseia 9 yn cyfeirio at reolwr penodedig Duw. Mae pennill agoriadol y bennod yn rhagweld amser pan “ni fydd mwy o dywyllwch i’r rhai a oedd mewn ing.” Bydd pob rhyfel a marwolaeth yn dod i ben, a “bydd pob cist o’r rhyfelwr sathru… a’r dillad wedi’u rholio mewn gwaed… yn danwydd i’r tân” (Isa. 9: 5). Sut y daw hyn i ben? Mae'r bennod yn mynd ymlaen: “i ni mae plentyn yn cael ei eni” (Isa. 9: 6). Roedd y Meseia yn mynd i fod yn ddyn a eneiniwyd gan Dduw. Byddai'n cychwyn fel plentyn, na allai byth fod wrth gwrs YHWH y Duw tragwyddol. A beth fyddai rheolwr mawr y dyn hwn yn tyfu i fod: “bydd y llywodraeth ar ei ysgwyddau. Ac fe’i gelwir yn Gynghorydd Rhyfeddol, Arwr Mighty, Tad yr Oes sy’n Dod, Tywysog Heddwch. ” Ymhellach, “bydd yn teyrnasu ar orsedd Dafydd (Isa. 9: 7), na ellid byth ei ddweud am Dduw. Ni allai Duw byth eistedd ar orsedd Dafydd. Ond fe allai Meseia Duw, “Mab Dafydd,” (Mathew 9:27). Felly, mae astudiaeth o'r adnod yn ei gyd-destun yn datgelu nad yw'n cyfeirio at Dduw mewn ystyr ontolegol, ond at y Meseia, mab Dafydd a Mab Duw.

Mae “Duw Mighty” yn cyfeirio at y pŵer a’r awdurdod goruchaf a fydd ganddo yn y deyrnas hon sydd wedi’i sefydlu a’i gadarnhau ganddo. Gellir galw cynrychiolwyr Duw yn “Dduw” yn seiliedig ar y cysyniad o asiantaeth. Nid yw'r llanast yn Dduw yn llythrennol ond mae ganddo awdurdod dwyfol fel asiant dewisol Duw i reoli'r byd mewn cyfiawnder.

Mae’r Septuagint yn darllen “Cennad y Cwnsler Mawr” yn hytrach na “Duw Mighty” a “Tad Tragwyddol”

“Tad Tragwyddol”, Parch Sylwebaeth

Mae bron pob Beibl Saesneg yn cam-gyfieithu Eseia 9: 6. Roedd lle da i ddal camgyfieithiad Eseia 9: 6 yn yr ymadrodd hwn, y mae bron pob Beiblaidd Saesneg yn ei gyfieithu fel “Tad Tragwyddol,” oherwydd nid yw Iesu byth yn cael ei alw’n “Dad Tragwyddol” yn unman arall yn yr Ysgrythur. Ar ben hynny, mae Trinitariaid yn gwadu’n gywir mai Iesu yw’r “Tad Tragwyddol.” Mae'n egwyddor sylfaenol o athrawiaeth Drindodaidd na ddylai Cristnogion “ddrysu'r Personau na rhannu'r Sylwedd” (Credo Athanasiaidd). Felly, os mai “Tad Tragwyddol” yw'r cyfieithiad cywir o'r testun Hebraeg, yna mae gan Gristnogion Trinitaraidd broblem go iawn. Fodd bynnag, mae “Tad Tragwyddol” yn gamgyfieithiad.

Mae'r gair Hebraeg a gyfieithir “oed” (neu “dragwyddol” yn y mwyafrif o Feiblau), yn cyfeirio at rywbeth sy'n para am amser hir neu am byth, neu rywbeth sy'n para am oes neu oesoedd, a all fod o'r gorffennol neu'r dyfodol. Felly, pan fydd Habacuc 3: 6 yn siarad am y mynyddoedd a fydd yn cael eu chwalu rywbryd yn y dyfodol, fe'u gelwir yn “fynyddoedd hynafol” mewn rhai cyfieithiadau (NAB; NET), neu gan hyperbole, “y mynyddoedd tragwyddol” (KJV ). Wrth gwrs, pan mae'n cyfeirio at Dduw mae'n golygu tragwyddol, ac mae'r Oes sydd i ddod yn dragwyddol hefyd, er pe bai gan yr adnod hon yn Eseia ddim ond cam cyntaf teyrnasiad Crist yn y dyfodol, yna Oedran neu hyd yn oed “hirhoedlog hir” ”Yn fwy cywir. 

Gan fod Gair Duw yn dangos y ddwy oes, yr oes ddrwg bresennol a’r Oes Feseianaidd i ddod, cyfieithiad rhagorol yw y bydd Iesu’n cael ei alw’n “dad yr oes [sydd i ddod].” Yn niwylliant y Beibl, gelwid unrhyw un a ddechreuodd unrhyw beth neu a oedd yn bwysig iawn i rywbeth yn “dad.” Er enghraifft, oherwydd mai Jabal oedd yr un cyntaf i fyw mewn pabell a chodi da byw, dywed y Beibl, “ef oedd tad y rhai sy’n byw mewn pebyll ac yn codi da byw” (Gen. 4:20). Ar ben hynny, oherwydd mai Jubal oedd dyfeisiwr cyntaf offerynnau cerdd, fe’i gelwir, yn “dad i bawb sy’n chwarae’r delyn a’r ffliwt” (Gen. 4:21). Nid yw’r Ysgrythur yn defnyddio “tad” yn yr ystyr tad neu hynafiad llythrennol yn yr adnodau hyn, oherwydd roedd y ddau ddyn hyn yn ddisgynyddion Cain, a bu farw eu holl ddisgynyddion yn llifogydd Noa. Roedd “tad” yn cael ei ddefnyddio yn nealltwriaeth ddiwylliannol naill ai un oedd y cyntaf i wneud rhywbeth neu rywun a oedd yn bwysig mewn rhyw ffordd.

Y Meseia fydd yr un i sefydlu’r oes sydd i ddod, codi’r meirw ynddo, a llywodraethu fel brenin ynddo, felly fe’i gelwir yn gywir yn “dad yr oes sydd i ddod.” Nododd Adam Clarke, y gweinidog Methodistaidd nodedig ac awdur Sylwebaeth Clarke, y dylai’r hyn a gyfieithir fel arfer yn “Dad tragwyddol” fod yn “Dad yr oes dragwyddol” sydd hefyd yn gyfieithiad rhagorol. Mae “Tad Tragwyddol” yn ymwneud ag ef yn sefydlu’r deyrnas hon (sef y tad sefydlol) a bod yn rheolwr (patriarch) y deyrnas y bydd yn ei chynnal.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter9/6, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

Bydd yn galw ei enw Immanuel (Duw gyda ni)

Mae rhai pobl yn credu, oherwydd bod Iesu i gael ei alw’n Immanuel (sy’n golygu “Duw gyda ni”) bod yn rhaid iddo felly fod yn Dduw yn ymgnawdoledig. Nid yw hynny'n wir. Ystyr yr enw “Immanuel” yw “Duw gyda ni,” ac roedd yn symbolaidd o’r ffaith y byddai Duw gyda’i bobl i’w cefnogi a’u cyflwyno. Mae'r enw “Immanuel” yn gweddu i'r broffwydoliaeth ddwbl yn dda adeg Eseia ac adeg Iesu. Mae Eseia 7:14 yn broffwydoliaeth gyda dau gyflawniad ar wahân wedi'u gwahanu gan dros 700 mlynedd. Roedd yn broffwydoliaeth am fenyw ifanc yn amser Eseia ac Ahaz, ac roedd yn broffwydoliaeth am enedigaeth Iesu Grist. Mae gan y testun Hebraeg lawer o eiriau a all fod â dau ystyr, a dyna un rheswm bod cymaint o wahanol gyfieithiadau Saesneg o'r pennill. Wrth gwrs mae hynny'n gwneud synnwyr pan sylweddolwn ei fod yn berthnasol i broffwydoliaeth amser presennol o'r hyn sy'n digwydd ar y pryd, ac mae hefyd yn gysylltiedig â Mathew fel proffwydoliaeth yn y dyfodol a ddigwyddodd mewn 700 mlynedd arall.

Eseia 7: 13-16 (ESV)

13 Ac meddai, “Gwrandewch wedyn, O dŷ Dafydd! A yw'n rhy ychydig i chi ddynion blinedig, eich bod yn blino fy Nuw hefyd? 14 Am hynny bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi. Wele, bydd y forwyn yn beichiogi ac yn dwyn mab, ac yn galw ei enw Immanuel. 15 Bydd yn bwyta ceuled a mêl pan fydd yn gwybod sut i wrthod y drwg a dewis y da. 16 Oherwydd cyn i'r bachgen wybod sut i wrthod y drwg a dewis y da, bydd y wlad y mae ei ddau frenin yn codi ofn arnoch yn anghyfannedd.

Mathew 1: 22-23 (ESV)

22 Digwyddodd hyn i gyd i gyflawni'r hyn a lefarodd yr Arglwydd gan y proffwyd: 23 "Wele y forwyn yn beichiogi ac yn dwyn mab, a galwant ei enw Immanuel”(Sy’n golygu, Duw gyda ni).

“Immanuel”, Sylwebaeth REV

Un o enwau Iesu Grist yw “Immanuel,” y gellir ei gyfieithu fel, “Duw gyda ni” neu “mae Duw gyda ni.” Rydyn ni'n gwybod bod Duw gyda ni yn Iesu Grist, a dywedodd Iesu ei hun pe bai rhywun wedi ei weld, roedd wedi gweld y Tad. Mae enwau yn aml yn symbolaidd, ystyr yr enw yn mewnforio rhyw nodwedd y mae Duw eisiau inni ei wybod. Pan elwir Iesu yn Llew Jwda, yr Oen, neu begyn y babell (Zech. 10: 4), mae Duw yn mewnforio nodweddion am Iesu y mae E eisiau inni eu gwybod. Pan ddaw at Immanuel, mae Duw eisiau inni wybod bod Duw gyda ni trwy Iesu Grist. Nid gyda ni yn llythrennol, ond gan weithredu’n rymus trwy ei Fab, yn union fel y mae 2 Corinthiaid 5:19 yn nodi: “Bod Duw yng Nghrist, yn cymodi’r byd ag Ei Hun.” Mae'n bwysig darllen yn union yr hyn a ysgrifennwyd: Duw oedd yng Nghrist, nid Duw oedd Crist.

Yn amser Ahaz ac Eseia, roedd pethau'n edrych yn ddrwg i Jwda. Roedd Syria ac Israel ill dau yn genhedloedd mwy na Jwda, ac ni fyddai Jwda yn sefyll llawer o siawns mewn rhyfel yn eu herbyn. Ond roedd Eseia yn rhagweld gwaredigaeth Jwda, wedi’i ategu gan y ffaith y byddai Duw gyda nhw i’w gwaredu, wedi’i symboleiddio gan enedigaeth plentyn a fyddai’n cael ei enwi’n “Immanuel,” ac yn wir roedd Duw gyda Jwda ac fe’u gwaredwyd oddi wrth y gelyn. Yna, fwy na 700 mlynedd yn ddiweddarach, adeg genedigaeth Crist, roedd yr enw Immanuel unwaith eto'n symbolaidd ac yn briodol oherwydd bod Duw yn gweithio'n rymus yng Nghrist i gefnogi a gwaredu Ei bobl a sicrhau bod iachawdwriaeth ar gael i bawb, a gwnaeth Iesu.

Gellir gweld symbolaeth mewn enwau trwy'r Beibl i gyd, nid yw'n rhywbeth sy'n unigryw i Iesu Grist. Rhoddwyd enwau i lawer o bobl a fyddai'n achosi problemau mawr pe byddent yn cael eu credu'n llythrennol. Ydyn ni i gredu bod Bithiah, merch i Pharo, yn chwaer i Iesu oherwydd bod ei henw yn “ferch yr ARGLWYDD?” A ydym i gredu mai Eliab oedd y Meseia go iawn gan fod ei enw yn golygu “Fy Nuw [yw fy] nhad?” Wrth gwrs ddim. Camgymeriad mawr fyddai honni bod ystyr enw yn profi gwirionedd llythrennol. Rydyn ni'n gwybod bod enw Iesu yn arwyddocaol iawn - mae'n cyfleu'r gwir bod Duw, fel Mab Duw ac fel delwedd Duw, gyda ni yn Iesu, ond nid yw'r enw'n gwneud Iesu yn Dduw. 

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), https://www.revisedenglishversion.com/Matthew/chapter1/23, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

Mae hyn yn cyfateb yn agos i'r cysyniad Beiblaidd o Asiantaeth lle mae asiantau Duw yn cael eu hystyried yn Dduw trwy ddirprwy. gweld mwy yn https://biblicalagency.com

“Virgin”, Sylwebaeth REV

Er bod gan lawer o fersiynau Saesneg o’r Beibl “forwyn” yn lle “merch ifanc,” mae’r gair Hebraeg yn cyfeirio at fenyw ifanc, naill ai o oedran priodasol ond heb briodi eto (ac felly yn forwyn yn ôl pob tebyg), neu fenyw ifanc sy’n briod . Mae tystiolaeth dda y dylid cyfieithu almah yn “fenyw ifanc” yn Eseia 7:14 ac nid “gwyryf.” Un yw bod “arwydd” y ddynes ifanc wedi’i rhoi’n benodol i Ahaz y byddai Israel a Syria yn cael eu trechu cyn bo hir mewn rhyfel. Dywedodd Eseia, “… bydd yr Arglwydd ei hun yn rhoi arwydd i chi [y brenin Ahaz]. Wele'r fenyw ifanc yn beichiogi ac yn dwyn mab, ac yn galw ei enw Immanuel ... cyn i'r plentyn wybod gwrthod y drwg a dewis y da, bydd y wlad y mae ei dau frenin yn ei ffieiddio [Israel a Syria] yn cael ei gwrthod ”(Isa . 7:14, 16). Digwyddodd y digwyddiad hwnnw tua 730 CC, ymhell cyn geni Crist. Y goblygiad eto yw bod y mab a roddir yn amser Ahaz yn cael ei alw'n Immanuel yn ychwanegol at Iesu.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), https://www.revisedenglishversion.com/Isaiah/chapter7/14, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

Byddaf yn anfon fy negesydd, a bydd yn paratoi'r ffordd ger fy mron

Mae Malachi 3 yn siarad am negesydd y cyfamod yn paratoi'r ffordd i Dduw, ac yna byddai'r Arglwydd yn dod i'w deml yn sydyn. Defnyddir yr adnod hon yn aml i awgrymu oherwydd y bydd y negesydd “yn paratoi’r ffordd o fy mlaen,” meddai ARGLWYDD y Lluoedd, a chan fod Ioan Fedyddiwr wedi paratoi ffordd yr Arglwydd Iesu, trwy gasgliad, Iesu yw’r Arglwydd Dduw. Fodd bynnag, mae hwn yn gydberthynas lle mae camddealltwriaeth o sut mae “paratoi ffordd yr Arglwydd” i'w ddeall.  

Malachi 3: 1-3 (ESV), “Rwy'n anfon fy negesydd, a bydd yn paratoi'r ffordd ger fy mron”

1 “Wele, Rwy'n anfon fy negesydd, a bydd yn paratoi'r ffordd ger fy mron. A bydd yr Arglwydd yr ydych yn ei geisio yn dod i'w deml yn sydyn; a negesydd y cyfamod yr ydych yn ymhyfrydu ynddo, wele ef yn dod, medd ARGLWYDD y Lluoedd. 2 Ond pwy all ddioddef diwrnod ei ddyfodiad, a phwy all sefyll pan fydd yn ymddangos? Oherwydd mae fel tân purwr ac fel sebon llawnwyr. 3 Bydd yn eistedd fel coethwr a phurwr arian, a bydd yn puro meibion ​​Lefi ac yn eu mireinio fel aur ac arian, a byddan nhw'n dod ag offrymau mewn cyfiawnder i'r ARGLWYDD.

Eseia 40: 3-6 (ESV), “Yn yr anialwch paratowch ffordd yr ARGLWYDD”

3 Mae llais yn gweiddi: “Yn yr anialwch paratowch ffordd yr ARGLWYDD; gwneud yn syth yn yr anialwch briffordd i'n Duw. 4 Codir pob dyffryn, a gwneir pob mynydd a bryn yn isel; bydd y tir anwastad yn dod yn wastad a'r lleoedd garw yn wastadedd. 5 A bydd gogoniant yr ARGLWYDD yn cael ei ddatgelu, a bydd pob cnawd yn ei weld gyda'i gilydd, oherwydd mae ceg yr ARGLWYDD wedi siarad. ”

Dadansoddi

Mae Genesis 18:19, Eseia 35:8-10, Salmau 5:8, Salmau 25:8, Salmau 27:11, Salmau 86:11, a Diarhebion 12:28 yn allweddol i ddeall mai “ffordd yr ARGLWYDD” yw “Ffordd Sancteiddrwydd” a bod “ffordd yr ARGLWYDD yn gadarnle i'r di-fai.” Felly, mae “ffordd yr ARGLWYDD” yn cyfeirio at ffordd cyfiawnder a sancteiddrwydd. Roedd Ioan Fedyddiwr a Iesu yn bregethwyr sancteiddrwydd a sancteiddrwydd yw ffordd yr Arglwydd! Paratoi ffordd yr Arglwydd yw parotoi ffordd sancteiddrwydd yn cyfateb i bregethiad Efengyl edifeirwch er maddeuant pechodau. Roedd Iesu ac Ioan Fedyddiwr ill dau yn negeswyr Duw a dywedodd Iesu hynny yn Luc 4:16-21, Mathew 12:18, Ioan 4:34, Ioan 5:30, Ioan 7:16-18, Ioan 8:26-29 , Ioan 8:40, ac Ioan 12:49-50. Mae Datguddiad 1:5 yn nodi Iesu Grist fel y tyst ffyddlon (negesydd).

Nid yw “Ffordd yr Arglwydd” yn y cyd-destun hwn yn dynodi mai Iesu Grist (Meseia) yw'r Arglwydd Dduw. Mae “Arglwydd” Eseia 40: 3 a Malachi 3: 1 yn ymwneud â YHWH (yr un Duw a Thad). Ac eto mae llawer o ymddiheurwyr yn honni bod yr adnod hon yn ymwneud â Christ ac mai Iesu yw'r Arglwydd y sonnir amdano gyda'r goblygiad yw mai Iesu yw YHWH. Fodd bynnag, mae'n anghywir darllen Malachi 3:1 neu Eseia 40:3 wrth i Ioan baratoi ffordd Iesu. Mae'r ddau ddyn yn weision i YHWH. Nid Iesu yw YHWH ei hun ond yn hytrach cyfeirir ato fel corn iachawdwriaeth a godwyd yn nhŷ Dafydd (Luc 1:69). Gorchwyl loan oedd parotoi y bobl i dderbyn y Tad. A hyn a wnaed trwy gael iawn eu calonnau trwy edifeirwch.

Cadarnheir y ddealltwriaeth gywir eto gan Luc 1: 73-79 a siaredir yn ymwneud ag Ioan Fedyddiwr a fydd “yn cael ei alw’n broffwyd y Goruchaf; oherwydd byddwch yn mynd gerbron yr Arglwydd i baratoi ei ffyrdd, i roi gwybodaeth am iachawdwriaeth i'w bobl yn maddeuant eu pechodau, oherwydd trugaredd dyner ein Duw. ” Yn amlwg, Arglwydd yn y cyd-destun hwn yw'r Duw Goruchaf. Unwaith eto, roedd Ioan yn paratoi'r ffordd i'r Arglwydd ddod at y bobl trwy ddweud wrthyn nhw am edifarhau a dod yn gyfiawn. Mewn diwylliannau hynafol, anfonir rhagflaenydd cyn ymweliad y brenin i gyhoeddi ei fod ar ddod. Ioan oedd y rhagflaenydd hwnnw, a anfonwyd i gyhoeddi ymweliad yr Arglwydd Dduw.

Pan oedd Ioan yn bedyddio gyda bedydd edifeirwch i'w puro a'u mireinio fel arian, daeth Iesu hefyd i gael ei fedyddio, ac aeth yr Arglwydd Dduw Hollalluog i mewn i Iesu yn sydyn. Pan ymwelodd Duw â’i bobl mewn gwirionedd, gwnaeth hynny trwy breswylio, preswylio yn ei fab Iesu, a’i ddefnyddio fel teml symudol. Cyfarfu Duw â'r bobl y cyfarfu Iesu â nhw. Gwelodd y rhai a welodd Iesu, Mab Duw, Dduw hefyd. Galwodd Iesu ei gorff yn deml Duw. Rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a chyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef. (Actau 10: 37-38)

Eseia 35: 8 (ESV), Ffordd Sancteiddrwydd

8 A bydd priffordd yno, a gelwir ef yn Ffordd Sancteiddrwydd; ni chaiff yr aflan basio drosto. Bydd yn perthyn i'r rhai sy'n cerdded ar y ffordd; hyd yn oed os ydyn nhw'n ffyliaid, ni fyddant yn mynd ar gyfeiliorn.

Genesis 18:19 I gadw ffordd yr ARGLWYDD trwy wneud cyfiawnder a chyfiawnder

19 Canys myfi a’i dewisais ef, fel y gorchmynnodd efe i’w blant, ac i’w deulu ar ei ôl ef i gadw ffordd yr ARGLWYDD trwy wneud cyfiawnder a chyfiawnder, er mwyn i'r ARGLWYDD ddod â'r hyn a addawodd iddo.”

Deuteronomium 5:33 Byddwch yn cerdded yr holl ffordd ... mae Duw wedi gorchymyn i chi

33 Byddi'n cerdded yr holl ffordd a orchmynnodd yr ARGLWYDD dy Dduw iti, fel y byddoch byw, ac y byddo yn dda i chwi, ac y byddoch fyw yn hir yn y wlad a feddwch.

Salm 1:6, ffordd y cyfiawn

6 canys yr ARGLWYDD a wyr ffordd y cyfiawn, ond ffordd y drygionus a ddifethir.

Salm 5:8, unionwch dy ffordd o'm blaen

8 Arwain fi, O ARGLWYDD, yn dy gyfiawnder oherwydd fy ngelynion; gwnewch eich ffordd yn union o'm blaen.

Salm 25:8, mae'n cyfarwyddo pechaduriaid yn y ffordd

8 Da ac uniawn yw'r ARGLWYDD; am hynny y mae yn cyfarwyddo pechaduriaid yn y ffordd.

Salm 27:11, O ARGLWYDD, dysg i mi dy ffordd

11 Dysg i mi dy ffordd, O ARGLWYDD, ac arwain fi ar lwybr gwastad oherwydd fy ngelynion.

Salm 86:11, O ARGLWYDD, dysg i mi dy ffordd

11 Dysg i mi dy ffordd, O ARGLWYDD, fel y rhodiaf yn dy wirionedd; una fy nghalon i ofni dy enw.

Diarhebion 10: 29-30 (ESV), Mae ffordd yr ARGLWYDD yn gadarnle i'r di-fai

29 Mae ffordd yr ARGLWYDD yn gadarnle i'r di-fai, ond dinistr i ddrygioni. 30 Ni fydd y cyfiawn byth yn cael ei symud, ond ni fydd yr annuwiol yn trigo yn y wlad.

Diarhebion 12:28 (ESV), Yn llwybr cyfiawnder mae bywyd

28 Yn llwybr cyfiawnder mae bywyd, ac yn ei lwybr nid oes marwolaeth.

Marc 1: 1-4 (ESV), Wele, rwy'n anfon fy negesydd o flaen eich wyneb

1 Dechreuad efengyl Iesu Grist, Mab Duw. 2 Fel y mae wedi ei ysgrifennu yn Eseia y proffwyd, “Wele, anfonaf fy negesydd o flaen eich wyneb, a fydd yn paratoi eich ffordd3 llais un yn llefain yn yr anialwch: 'Paratowch ffordd yr Arglwydd, gwnewch ei lwybrau'n syth, '" 4 Ymddangosodd Ioan, yn bedyddio yn yr anialwch ac yn cyhoeddi bedydd edifeirwch am faddeuant pechodau.

Luc 1: 73- 79 (ESV), A gelwir chi, blentyn, yn broffwyd y Goruchaf

73 y llw a dyngodd i'n tad Abraham, i'n caniatáu 74 y byddem ni, wrth gael ein gwaredu o law ein gelynion, yn ei wasanaethu heb ofn, 75 mewn sancteiddrwydd a chyfiawnder ger ei fron ef ar hyd ein dyddiau. 76 A byddwch chi, blentyn, yn cael eich galw'n broffwyd y Goruchaf; canys ewch o flaen yr Arglwydd i baratoi ei ffyrdd, 77 i roi gwybodaeth am iachawdwriaeth i'w bobl yn maddeuant eu pechodau, 78 oherwydd trugaredd dyner ein Duw, lle bydd codiad yr haul yn ymweld â ni o uchel 79 i roi goleuni i’r rhai sy’n eistedd mewn tywyllwch ac yng nghysgod marwolaeth, i dywys ein traed i ffordd heddwch. ”

Luc 3: 2-6 (ESV), “Llais un yn crio yn yr anialwch”

2 yn ystod archoffeiriadaeth Annas a Caiaffas, daeth gair Duw at Ioan fab Sechareia yn yr anialwch. 3 Ac aeth i mewn i'r holl ranbarth o amgylch yr Iorddonen, gan gyhoeddi bedydd edifeirwch am faddeuant pechodau. 4 Fel y mae yn ysgrifenedig yn llyfr geiriau Eseia y proffwyd,
"Llais un yn crio yn yr anialwch: 'Paratowch ffordd yr Arglwydd, gwneud ei lwybrau yn syth. 5 Llenwir pob cwm, a bydd pob mynydd a bryn yn isel, a bydd y cam yn dod yn syth, a bydd y lleoedd garw yn dod yn ffyrdd gwastad, 6 a bydd pob cnawd yn gweld iachawdwriaeth Duw. '"

Luc 3: 21-22 (ESV), Disgynnodd yr Ysbryd Glân arno

21 Nawr pan fedyddiwyd yr holl bobl, a phryd Roedd Iesu hefyd wedi cael ei fedyddio ac yn gweddïo, agorwyd y nefoedd, 22 a disgynodd yr Ysbryd Glân arno ar ffurf gorfforol, fel colomen; a daeth llais o'r nefoedd, “Ti yw fy annwyl Fab; gyda chi rwy'n falch iawn. "

Luc 4: 16-21 (ESV), Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio ”

16 Daeth i Nasareth, lle cafodd ei fagu. Ac yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a safodd i fyny i ddarllen. 17 A rhoddwyd sgrôl y proffwyd Eseia iddo. Fe reolodd y sgrôl a dod o hyd i'r man lle cafodd ei ysgrifennu, 18 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, er mwyn gosod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gormesu, 19 i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. ” 20 Ac fe roliodd y sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r cynorthwyydd ac eistedd i lawr. Ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn sefydlog arno. 21 A dechreuodd ddweud wrthyn nhw, “Heddiw mae'r Ysgrythur hon wedi'i chyflawni yn eich gwrandawiad. "

Actau 10: 37-38 (ESV), eneiniodd Duw Iesu o Nasareth - roedd Duw gydag ef

37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy Jwdea i gyd, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef.

Mathew 12:18 (ESV), Wele fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis

18 "Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Datguddiad 1: 5-6 (ESV), Iesu Grist y tyst ffyddlon

5 ac o Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntaf-anedig y meirw, a phren mesur brenhinoedd ar y ddaear. Iddo ef sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed 6 a'n gwneud yn deyrnas, offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen.

Mathew 12:18 (ESV), Wele fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis

18 "Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Hebreaid 1: 8-12 mewn cyfeiriad at Salmau 102: 25-28

Mae camddarlleniad cyffredin yn cymysgu Hebreaid 1:10 â Salmau 102: 25 yn y fath fodd lle mae Iesu’n cael ei gasglu i fod yr un a “o hen a osododd sylfaen y ddaear,” ac felly Iesu yw crëwr Duw. Fodd bynnag, mae hyn er mwyn camliwio cysylltiad Hebreaid 1: 8-9 ag Hebreaid 1: 10-12. Dewch i edrych ar benillion Salmau a ddyfynnir yn Hebreaid a dyfyniad Hebreaid 1: 8-12.

Salmau 45: 6-7 (ESV), mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio

6 Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd. Teyrnwialen unionsyth yw teyrnwialen eich teyrnas; 7 yr ydych wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni. Felly mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew llawenydd y tu hwnt i'ch cymdeithion;

Salmau 102: 25-28 (ESV), Fel gwisg byddwch yn eu rholio i fyny, fel dilledyn byddant yn cael eu newid

25 O henaint gosodaist sylfaen y ddaear, a'r nefoedd yw gwaith dy ddwylo. 26 Byddan nhw'n diflannu, ond byddwch chi'n aros; byddant i gyd yn gwisgo allan fel dilledyn. Byddwch chi'n eu newid fel gwisg, a byddan nhw'n marw, 27 ond yr un ydych chwi, ac nid oes diwedd ar eich blynyddoedd. 28 Bydd plant eich gweision yn trigo'n ddiogel; sefydlir eu plant o'ch blaen.

Hebreaid 1: 8-12 (ESV), fel gwisg byddwch chi'n eu rholio i fyny, fel dilledyn byddan nhw'n cael eu newid

8 Ond am y Mab [meddai], “Mae dy orsedd, O Dduw, am byth bythoedd, teyrnwialen unionsyth yw teyrnwialen dy deyrnas 9 Rydych chi wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni; felly Mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew llawenydd y tu hwnt i'ch cymdeithion. " 10 Ac, “Chi, Arglwydd, a osododd sylfaen y ddaear yn y dechrau, a'r nefoedd yw gwaith eich dwylo; 11 byddant yn darfod, ond byddwch yn aros; byddant i gyd yn gwisgo allan fel dilledyn, 12 fel gwisg byddwch chi'n eu rholio i fyny, fel dilledyn byddan nhw'n cael eu newid. Ond rydych chi'r un peth, ac ni fydd diwedd ar eich blynyddoedd. ”

“Mae eich gorsedd, O Dduw, am byth bythoedd”, Sylwebaeth REV

Mae Hebreaid 1: 8 yn gyfeiriad at Salm 45: 6 sydd â phosibiliadau ar gyfer cyfieithu “Mae eich gorsedd oddi wrth Dduw,” neu “Mae eich gorsedd yn gorsedd o Duw ”((Sylwebaeth Feiblaidd yr Arddangoswr). Mae “dy orsedd yn Dduw am byth” yn golygu mai Duw yw’r awdurdod, “gorsedd” y brenin, ac mae’r brenin yn teyrnasu gydag awdurdod Duw. Mae’r brenin hwn, a thrwy estyniad y Meseia, gwir frenin Israel, wedi cael ei gyfarch a’i fendithio gan Dduw (Salmau 45: 2). Yn y goleuni hwnnw, mae’n briodol bod y brenin hwn yn cydnabod mai Duw yw ffynhonnell ei awdurdod brenhinol, sef pwynt Salm 45: 9. Salm briodas frenhinol i Frenin Dafydd, efallai Solomon hyd yn oed, yw Salm 45, a thrwy estyniad, mae peth ohono'n berthnasol i'r Meseia. Fe’i gelwir yn “y brenin” a “Solomon” yn y cofnod sylwebaeth hwn er hwylustod i’w ddeall, ond efallai fod brenin Dafydd arall mewn golwg.

Mae testun Hebraeg Salm 45: 6 yn agored i nifer o ddehongliadau a chyfieithiadau gwahanol. Mae Allen Ross yn ysgrifennu: “… mae o leiaf bum dehongliad credadwy” (Llyfrgell Exegetical Kregel: Sylwebaeth ar y Salmau, Cyf. 2). O ystyried y cyfieithiadau posibl, efallai na fyddwn byth yn gallu dweud, “Dyma’r dehongliad cywir sengl,” ond gallwn roi tystiolaeth am yr hyn sy’n ymddangos fel y cyfieithu a’r dehongli mwyaf hyfyw. Mae Robert Alter, yn Y Beibl Hebraeg: Cyfieithiad â Sylwebaeth, yn cyfieithu Salm 45: 7 fel “Mae gorsedd Duw am byth,” ac mae’n ysgrifennu yn y sylwebaeth, “Mae rhai yn llunio’r Hebraeg yma i olygu,‘ Eich gorsedd, O Dduw , ”Ond byddai’n anghyson cael cyfeiriad at Dduw yng nghanol y gerdd oherwydd bod y salm gyfan yn cael ei chyfeirio at y brenin neu at ei briodferch.”

Er mwyn deall Salm 45: 6, rhaid i ni ddysgu rhai ffeithiau amdano yn gyntaf. Er enghraifft, y siaradwr yw'r salmydd, nid Duw. Mae’r salmydd yn siarad am Dduw yn y trydydd person, er enghraifft, “Mae Duw wedi eich bendithio am byth” (Salm 45: 2), ac “mae Duw wedi eich eneinio chi” (Salm 45: 7). Mae rhai pobl yn meddwl mai Duw yw'r siaradwr, ond mae'r testun yn dadlau yn erbyn hynny. Hefyd, salm “proffwydoliaeth ddeuol” yw’r salm. Testun y salm yw brenin Israel, y brenin Dafydd sy'n teyrnasu ar orsedd Dafydd (Solomon tebygol), sy'n priodi ac sydd â phlant (gweler y sylwebaeth ar Salmau 45: 9) a hefyd y Meseia, y “Dafydd mwyaf” a fydd yn etifeddu’r orsedd am byth yn y pen draw. Felly, mae rhai penillion yn y salm yn pwyntio'n gliriach at y Meseia tra bod eraill yn pwyntio'n gliriach at y brenin Dafydd, fel y rhai amdano'n cael brenhines, yn briod ac yn cael meibion. Gan fod Salm 45 yn cynnwys proffwydoliaethau deuol (fel y gwelsom uchod), ac mae Salm 45: 6-7 yn berthnasol i Solomon a’r Meseia, os yw’r adnod yn galw’r brenin yn “Dduw,” yna byddai hynny’n gwneud Solomon a’r Meseia yn Dduw, sy’n anghynaladwy, ac nid oes rheswm mewnol i gymhwyso Salm 45: 6 i’r Meseia heb adnod 7 yn berthnasol i’r un brenin

Roedd Salm 45 yn ddatguddiad Duw i’r Iddewon i’w hysbysu am eu brenin, a bu’r Iddewon yn darllen y Salm am ganrifoedd ac yn gwybod ei bod yn y pen draw am eu Meseia, ond byth yn dod i’r casgliad bod y Meseia yn “Dduw yn y cnawd” neu’n rhan o Triune Duw. Bod yr Iddewon yn gwybod bod Salm 45 yn y pen draw yn cyfeirio at eu Meseia yn cael ei gadw yn eu hysgrifennu. Er enghraifft, mae’r Targum (sylwebaeth Aramaeg ar yr Hen Destament) yn dehongli Salm 45: 2 fel, “Mae dy harddwch, O frenin Meseia, yn fwy na harddwch meibion ​​dynion” (Alfred Edersheim, The Life and Times of Jesus the Messiah, William B. Eerdmans Publishing Co., Grand Rapids, MI. Rhan dau, t. 718). Felly pe bai Duw yn rhoi’r datguddiad i’w bobl i ddweud wrthyn nhw mai Duw fyddai’r Meseia, roedd ei ymdrech yn fethiant epig, ac mae hynny’n dystiolaeth dda nad yw’r salm yn dweud mai Duw yn y cnawd oedd y Meseia.

Mae yna nifer o ddatganiadau yn Salm 45 sy'n dangos nad Duw yw'r brenin yn y salm, ond bod dynol. Er enghraifft, dywed Salm 45: 2, “Ti yw’r harddaf o feibion ​​dynion,” a thrwy hynny ei adnabod fel bod dynol trwy ddefnyddio’r idiom cyffredin ar gyfer bod dynol, “mab dyn,” ac yna mynd ymlaen i ddweud, “Mae Duw wedi dy fendithio am byth.” Wrth ddweud bod y “mab dyn” hwn (bod dynol) wedi cael ei fendithio gan Dduw, mae’r salm yn rhoi mwy fyth o dystiolaeth nad Duw yw’r brenin y cyfeirir ato. Nid oes tystiolaeth yn yr Ysgrythur i Dduw gael ei fendithio gan Dduw, ac nid yw'n ymddangos bod rheswm nac angen am hynny, ond mae angen i fodau dynol gael eu bendithio gan Dduw ac yn aml maent mor fendigedig yn yr Ysgrythur. Mae mwy o dystiolaeth bod y salm yn siarad am frenin dynol yn Salm 45: 7, sy’n dweud, “Rydych chi wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni. Felly mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew exultation uwch eich cyfoedion. ” Bod y testun yn galw Duw, “eich Duw chi,” hy, Duw'r brenin, yn dangos bod y brenin yn israddol i Dduw. Nid oes gan “Dduw” Dduw.

Ar ben hynny, fe wnaeth Duw y brenin ei “eneinio”, gan ei osod uwchlaw ei “gyfoedion.” Mae hyn yn dystiolaeth yn erbyn dehongliad Trinitaraidd o'r pennill am nifer o resymau. Un yw nad oes gan “Dduw” unrhyw gyfoedion i'w gosod uchod, ond mae gan frenin dynol Israel, gan gynnwys y Meseia, gyfoedion. Roedd gan y Meseia, Iesu Grist, gyfoedion oherwydd ei fod yn hollol ddynol ac nid yn ddyn Duw fel y mae diwinyddiaeth Drindodaidd yn honni. Hefyd, mae Salm 45: 7 yn dweud bod y brenin hwn yn caru cyfiawnder ac yn casáu drygioni, ac “felly” eneiniodd Duw ef. Mae hyn yn gwneud synnwyr perffaith os yw’r brenin yn ddynol, ond os yw’r brenin hwn yn “Dduw,” a gafodd ei eneinio mewn gwirionedd oherwydd ei fod yn caru cyfiawnder? Nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr bod angen eneinio “Duw” o gwbl ac nid yw’n gwneud synnwyr ychwaith fod Duw wedi ei eneinio oherwydd ei fod yn “caru cyfiawnder.” Gan fod Duw, trwy ddiffiniad, yn gyfiawn ac yn caru cyfiawnder, nid yw'n gwneud unrhyw synnwyr dweud bod Duw wedi'i eneinio oherwydd ei fod yn caru cyfiawnder. I grynhoi, nid Duw sy'n siarad â Duw yw Salm 45. Y salmydd sy'n siarad, ac mae'r pwnc yn frenin dynol.

Mae llawer o Undodiaid Beiblaidd yn derbyn cyfieithiad o Salm 45: 6 sy'n debyg iawn i'r cyfieithiad Trinitaraidd cyffredin. Fodd bynnag, maent yn cydnabod y gall “Elohim” (“Duw” neu “dduw”) gyfeirio at fod dynol, ac yn yr achos hwn maent yn ei gymhwyso i frenin dynol a Meseia dynol. Cyfieithiad Undodaidd Beiblaidd cyffredin yw: “Mae eich gorsedd, O dduw, am byth bythoedd.” Gellir galw asiantau Duw yn Dduw. (Ioan 10: 34-36, Salmau 82: 6-7, Exodus 7: 1, Exodus 21: 6, Exodus 22: 8-9). Mae'r un sy'n cael ei alw'n Dduw yma yn cael ei gymhwyso i'r un sydd wedi'i eneinio gan Dduw. Mae'r term Duw yn cyfeirio at y pŵer a'r awdurdod goruchaf a fydd ganddo yn y deyrnas hon sy'n cael ei sefydlu a'i gadarnhau ganddo. Nid yw'r llanast yn Dduw yn llythrennol ond mae ganddo awdurdod dwyfol fel asiant dewisol Duw i reoli'r byd mewn cyfiawnder. Mae hyn yn amlwg yn adnod 9 lle mae'n dweud “Mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio”. Hynny yw, yr un a eneiniwyd gan Dduw yw “Duw” yn yr ystyr mai ef yw'r un a ddewiswyd gan Dduw i'w reoli. Mae'n Dduw trwy ddirprwy ond nid trwy ontoleg. Am fwy ar hyn gweler y cysyniad Beiblaidd o Asiantaeth gweler https://biblicalagency.com

Daw llawer o'r sylwebaeth uchod o Sylwebaeth Feiblaidd REV (Fersiwn Saesneg Diwygiedig): https://www.revisedenglishversion.com/Psalms/chapter45/6 , a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd

“Yn hen, chi a osododd sylfaen y ddaear - fel gwisg byddwch yn eu rholio i fyny, fel dilledyn byddant yn cael eu newid”

Mae Hebreaid 1: 10-12 yn gyfeiriad at Salm 102: 25-28. Dyfynnir yr adnod yn Hebreaid o destun Septuagint yr Hen Destament, sy'n wahanol i raddau i'r testun Hebraeg. Mae penillion 10-12 yn gysylltiedig ag adnodau 8-9 gan yr “and” ond nid yw'r gymdeithas wedi'i nodi. Mae Trinitariaid yn cydgysylltu’r “chi, Arglwydd” a osododd sylfaen y ddaear yn y dechrau â “Mab” adnod 8. Fodd bynnag, y cysylltiad cywir yw “Mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio ag olew llawenydd y tu hwnt eich cymdeithion ”gyda“ fel gwisg byddwch yn eu rholio i fyny, fel dilledyn byddant yn cael eu newid. ” Hynny yw, cynllun Duw yw defnyddio ei eneiniog i farnu'r byd mewn cyfiawnder (Actau 17: 30-31). Trwy Grist, asiant penodedig Duw, bydd Duw yn cymodi popeth ag ef ei hun. (1 Cor 15: 24-28)

Mae Hebreaid 1: 10-12 yn gyfeiriad proffwydol sy'n cyfeirio at y greadigaeth newydd yn hytrach na'r greadigaeth wreiddiol. Os ydym yn syml yn parhau i ddarllen Hebreaid, gan gofio na chafodd y testun gwreiddiol unrhyw doriadau mewn penodau, mae Hebreaid 2: 5 yn darparu’r eglurhad, “Nid i angylion y mae wedi darostwng y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano.” Yn unol â hynny, nid pwnc y rhan hon o'r Hebreaid yw'r nefoedd a'r ddaear gyfredol, a greodd Duw, ond y nefoedd a'r ddaear yn y dyfodol, y bydd y Mab yn eu goruchwylio. Rhaid i’r darllenydd gofio nad oes rhaid i’r gair “dechrau” fod yn berthnasol i ddechrau absoliwt amser, ond yn hytrach ddechrau rhywbeth y mae’r awdur yn cyfeirio ato.

Mae llawer o gyfeiriadau o’r Hen Destament a’r Testament Newydd yn dweud wrthym y bydd nefoedd a daear newydd ar ôl i’r un hon, yr ydym yn preswylio ar hyn o bryd, farw. Yn gyntaf nefoedd a daear Teyrnas Filflwyddol 1000 mlynedd Iesu, a fydd yn diflannu (Eseia 65:17; Dat. 20: 1-10), ac yna nefoedd a daear Datguddiad 21: 1-22: 21, a fydd yn para am byth. Byddai'r cyd-destun yn awgrymu bod Hebreaid 1:10 yn siarad am y nefoedd a'r ddaear hon yn y dyfodol. Mae Hebreaid 1: 6, sy’n dweud, “pan ddaw Ef eto â’r cyntaf-anedig i’r byd”, yn gyfeiriad at swyddogaeth Iesu fel sylfaenydd y byd sydd i ddod yn y Deyrnas. Rhaid i benillion achlysurol a allai fod â chysylltiad amwys â'i gilydd beidio â diystyru'r dystiolaeth blaen a ddosberthir trwy'r Ysgrythur.

Daw llawer o'r sylwebaeth uchod o Sylwebaeth Feiblaidd REV (Fersiwn Saesneg Diwygiedig): https://www.revisedenglishversion.com/Hebrews/chapter1/10, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd

Actau 17: 30-31 (ESV), bydd Duw yn barnu’r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi’i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd ei fod wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

1 Corinthiaid 15: 24-28 (ESV), mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed.

24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn cyflwyno'r deyrnas i Dduw Dad ar ôl dinistrio pob rheol a phob awdurdod a phwer. 25 Oherwydd mae'n rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion dan ei draed. 26 Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth. 27 Am "Mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. " Ond pan mae'n dweud, “mae pob peth yn cael ei ddarostwng,” mae'n amlwg ei fod wedi'i eithrio sy'n rhoi popeth yn ddarostyngedig oddi tano. 28 Pan fydd pob peth yn ddarostyngedig iddo, yna bydd y Mab ei hun hefyd yn ddarostyngedig iddo sy'n rhoi pob peth yn ddarostyngedig iddo, er mwyn i Dduw fod yn bopeth.

Hebreaid 2: 5 (ESV), fe ddarostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano

5 Oherwydd nid i angylion y darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano.

Eseia 65:17 (ESV), “Rwy’n creu nefoedd newydd a daear newydd”

17 “Canys wele, Rwy'n creu nefoedd newydd a daear newydd, ac ni fydd y pethau blaenorol yn cael eu cofio na dod i'r meddwl.

Datguddiad 21: 1-2 (ESV), gwelais nefoedd newydd a daear newydd

1 yna Gwelais nefoedd newydd a daear newydd, oherwydd roedd y nefoedd gyntaf a'r ddaear gyntaf wedi marw, ac nid oedd y môr mwy. 2 A gwelais y ddinas sanctaidd, Jerwsalem newydd, yn dod i lawr o'r nefoedd oddi wrth Dduw, wedi'i pharatoi fel priodferch wedi'i haddurno ar gyfer ei gŵr.d.

Byddan nhw'n edrych arno pwy maen nhw wedi'i dyllu, Sechareia 12:10

Darllenodd rhai i mewn i Sechareia 12:10 mai’r Arglwydd Dduw yw’r un sy’n cael ei dyllu, oherwydd mae rhai fersiynau Saesneg o Sechareia 12:10 yn darllen: “Byddan nhw’n edrych arna i, yr un maen nhw wedi’i dyllu…” Fodd bynnag, mae yna faterion testunol ynghlwm â ​​nhw trosglwyddiad y testun Hebraeg i'w archwilio fel bod gennym gyfieithiad ac ystyr cywir yr adnod. Mae rhai cyfieithwyr yn cyflenwi rhagenw person cyntaf (“fi”) oherwydd eu bod yn gweld yr adnod hon yn cyfeirio'n ôl at Dduw ac felly maen nhw'n cyfieithu “byddan nhw'n edrych arna i.” Ond mae cyfieithwyr eraill yn cyflenwi rhagenw trydydd person (“ef,” neu “yr un”) oherwydd eu bod yn gweld yr ymadrodd yn cyfeirio at rywun heblaw Duw. Mae'r Fersiwn Safonol Ddiwygiedig (RSV) a'r Beibl Americanaidd Newydd (NAB) yn cyfieithu'r ymadrodd fel “fel pan fyddant yn edrych arno….” Nid oes gan y Septuagint (fersiwn Roegaidd o'r Hen Destament, a ddyfynnir yn helaeth yn y Testament Newydd) unrhyw gyfeiriad at un yn cael ei dyllu. 

Sechareia 12:10 (ESV)

10 “A thywalltaf ar dŷ Dafydd a thrigolion Jerwsalem ysbryd gras a phledion am drugaredd, fel, pan edrychant arnaf, arno ef y maent wedi tyllu, byddant yn galaru amdano, wrth i un alaru am unig blentyn, ac wylo'n chwerw drosto, wrth i un wylo dros gyntafanedig.

Sechareia 12:10 (RSV)

“A byddaf yn tywallt ysbryd tosturi ac ymbil ar dŷ Dafydd a thrigolion Jerwsalem, fel, pan fyddant yn edrych arno ef y maent wedi'i dyllu, byddant yn galaru amdano, fel y mae un yn galaru am unig blentyn, ac wylo'n chwerw drosto, wrth i un wylo dros gyntaf-anedig.

Sechareia 12:10 (NETS, Cyfieithiad Septuagint)

10 Ac arllwysaf ysbryd gras a thosturi ar dŷ Dauid ac ar drigolion Ierousalem, a byddant yn edrych ataf am eu bod wedi dawnsio'n fuddugoliaethus, a byddant yn galaru amdano gyda galar fel am anwylyd, a phoenant â phoen fel am y cyntaf-anedig.

Ioan 19:37 (ESV), Byddan nhw'n edrych arno ef y maen nhw wedi'i dyllu

37 Ac eto mae Ysgrythur arall yn dweud, “Byddan nhw'n edrych arno fe maen nhw wedi'i dyllu. "

“Byddan nhw'n edrych ar yr un maen nhw wedi'i dyllu”, Sylwebaeth REV

Mae cyfieithwyr a sylwebyddion sy’n credu y dylai’r gair “tyllu” gyfeirio’n ôl at y rhagenw “ef” gan ddyfynnu amrywiadau testunol sy’n darllen “ef yn gliriach.” Mae hyn yn cytuno â llif y frawddeg sy’n parhau gyda’r gair “ef” yn yr ymadroddion “byddant yn galaru amdano” ac yn “galaru’n chwerw amdano.” Y ddealltwriaeth Iddewig o’r adnod hon erioed oedd bod yr un a dyllwyd yn un mewn perthynas agos â Duw, ond nid oes cofnod bod unrhyw sylwebydd Iddewig cynnar yn deall Sechareia 12:10 i fod yn dweud y byddai’r ARGLWYDD ei hun rywsut yn dod i’r cnawd a cael eich “tyllu.” Yn lle, mae'r adnod hon yn ymwneud â thyllu'r Meseia addawedig, y byddai llawer yn Jerwsalem yn galaru ac yn wylo amdano, ac felly mae'n amlwg bod yr RSV a'r NAB yn cynnig gwell cyfieithiad o'r pennill er mwyn cyfleu'r ystyr hwn.

Rheswm pwysig arall dros gredu mai “ef” yw darlleniad cywir testun gwreiddiol Sechareia 12:10 yw’r ffordd y mae’n cael ei ddyfynnu yn Ioan 19:37, ar ôl i’r milwr Rhufeinig daflu ei waywffon i ochr Crist. Mae testun Groeg Ioan 19:37 yn darllen: “ac unwaith eto, mae ysgrythur arall yn dweud,‘ Byddant yn edrych ar yr un a dyllwyd ganddynt. ’” Efallai y bydd gwahanol fersiynau Saesneg yn anghytuno a yw testun Hebraeg Sechareia 12:10 yn dweud “fi” neu “Ef,” ond does yr un ohonyn nhw'n anghytuno ar gyfieithu'r testun Groeg yn y Testament Newydd. Nid yw'r un o'r fersiynau'n cynnwys rhagenw person cyntaf (“fi”), ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cyflenwi'r gair “ef” fel y mae'r KJV, NAB ac RSV. Pe bai darlleniad gwreiddiol Sechareia 12:10 yn darllen “fi” yn lle “ef,” yna “fi” fyddai bron yn sicr yn ddarlleniad Ioan 19:37. Ar y llaw arall, mae dyfyniad y Testament Newydd yn Ioan 19:37 yn cytuno â darlleniad Sechareia 12:10 yn yr RSV a fersiynau eraill. Felly darlleniad priodol Sechareia 12:10 yw “ef,” ac adlewyrchir hynny yn Ioan 19.

Dyfynnir nid yn unig Sechareia 12:10 yn Ioan, ond cyfeirir ato hefyd yn y Datguddiad. Dywed Datguddiad 1: 7, “Edrychwch, mae’n dod gyda’r cymylau, a bydd pob llygad yn ei weld, hyd yn oed y rhai a’i tyllodd; a bydd holl bobloedd y ddaear yn galaru o'i herwydd. Felly y bydd! Amen. ” Mae sylwebyddion yn cyfaddef yn rhydd fod yr adnod hon yn cyfeirio yn ôl at Sechareia, ac mae'n defnyddio'r rhagenw “ef” ac nid “fi.” Mae hyn yn fwy o dystiolaeth y dylai testun Hebraeg Sechareia ddarllen “ef,” neu “yr un,” ac felly rydym yn dod i’r casgliad nad yw tystiolaeth fewnol yr Ysgrythur yn awgrymu nad Duw ei Hun yw’r un sy’n cael ei dyllu yn Sechareia ond un sydd ynddo perthynas agos â Duw, h.y., y Meseia.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), https://www.revisedenglishversion.com/Zechariah/chapter12/10, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)