Cyfieithiadau Gorau o'r Beibl Saesneg
Cyfieithiadau Gorau o'r Beibl Saesneg

Cyfieithiadau Gorau o'r Beibl Saesneg

Cyfieithiadau Saesneg Gorau o'r Beibl

Mae’r wefan hon yn amlinellu’r Cyfieithiadau Saesneg Gorau o’r Beibl o ran cywirdeb a darllenadwyedd. Rhoddir sylw hefyd i bynciau megis rhagfarn mewn cyfieithu a phenderfyniadau golygyddol. Yn olaf, darperir adnoddau Astudiaeth Feiblaidd a ffefrir gan gynnwys gwefannau, apiau ac adnoddau meddalwedd uwch. 

Pam ei fod yn bwysig ...

 • Y Beibl yw sylfaen y ffydd Gristnogol
 • Dyma ein ffynhonnell ar gyfer deall gwirionedd yr hyn y dylem ei gredu a sut y dylem fyw
 • Nid ydym am fod mewn camgymeriad na pharhau'r hyn sy'n ffug
 • Mae ein bywyd a'n gobaith yn yr Efengyl yn dibynnu arno

Cywirdeb Cyfieithiadau Saesneg

Isod mae siart o gyfieithiadau Saesneg o gywirdeb gostyngol, mewn perthynas â'r Testun Beirniadol (NA27) o'r chwith i'r dde. Daw'r data hwn o'r Testament Newydd Cynhwysfawr, © Cornerstone Publications, 2008.

Beth Mae Cywirdeb yn ei olygu?

 • Rhifyn Beirniadol y Testament Newydd yw'r testun yng Ngwlad Groeg wreiddiol Koine y Testament Newydd wedi'i seilio ar feirniadaeth weadol ac ysgolheictod modern.
  • Gelwir y Testun Beirniadol yn Novum Testamentum Graece, Wikipedia Link: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece
  • Mae dwy fersiwn unfath Nestle-Aland, Argraffiad 28ain Ar hyn o bryd (NA28) ac United Bible Societies, Ar hyn o bryd 5ed argraffiad (UBS5)
  • Mae'r testun hwn yn ffurfio seiliau'r mwyafrif o gyfieithiadau modern o'r Beibl
 • Fodd bynnag, mae cyfieithiadau beiblaidd modern yn gwyro o'r testun beirniadol i ryw raddau neu'i gilydd
   • Maent yn dewis defnyddio amrywiadau o'r testun beirniadol yn seiliedig ar ystyriaethau gan gynnwys gwell aliniad â diwinyddiaeth “uniongred” ac wrth gynnal y traddodiad Saesneg gweadol
 • Mae cywirdeb yn cael ei fesur gan ba mor gyson yw cyfieithiad i'r golygiad beirniadol. 
  • Mae cywirdeb, fel y'i mesurir uchod, yn ymwneud â'r dewis rhwng testunau amrywiol y dewisir eu cyfieithu yn hytrach na pha mor llythrennol yw'r cyfieithiad. 
 • Mae'r weithdrefn ar gyfer cyfrifo cywirdeb fel y'i defnyddir gan COM fel a ganlyn:

   1. Cyfieithwch wahaniaethau gweadol mewn llawysgrifau hynafol i'r Saesneg
   2. Cymharwch y testun sylfaen ym mhob cyfieithiad â'r amrywiadau a phenderfynu pa amrywiad sy'n agosach at y cyfieithiad. 
   3. Rhannwch gyfanswm yr amseroedd y mae pob cyfieithiad yn cael ei fapio i amrywiad (gan gyfeirio at destun beirniadol NA27) â chyfanswm nifer yr adnodau ag amrywiadau, a thynnwch y canlyniad o 100%.

 

Darllenadwyedd

Mae darllenadwyedd hefyd yn ystyriaeth bwysig. Y rhwyddineb y gall darllenydd ddeall testun ysgrifenedig. Mewn iaith naturiol, mae darllenadwyedd testun yn dibynnu ar ei gynnwys (cymhlethdod ei eirfa a'i gystrawen). Cymerir data ar gyfer darllenadwyedd o'r Testament Newydd Cynhwysfawr (COM) © Cornerstone Publications 2008 a ddefnyddiodd fersiwn 1.2.0.0 © Readability Studio i gyfrifo lefel ddarllen y COM o'i gymharu ag ugain o gyfieithiadau yn eu hastudiaeth gymhariaeth a gyfrifwyd yn ôl y Coleman-Liau system sgorio. Dangosir sawl cyfieithiad isod gyda darllenadwyedd gostyngol o'r chwith i'r dde.

Rhagfarnau a Arddangosir mewn Cyfieithiadau o'r Beibl

Mae rhywfaint o ragfarn yn yr holl gyfieithiadau Saesneg. Dyma'r ffyrdd y mae gogwydd yn cael ei gyflwyno i gyfieithiad:

 • Anghywirdeb gyda'r testun ffynhonnell (defnyddio amrywiadau)
 • Cywerthedd sylfaen testun (amnewid testun)
 • Ddim yn cyfieithu geiriau yn llythrennol
 • Cywerthedd Swyddogaethol - cefnu ar ymlyniad llym â strwythur gramadegol y testun gwreiddiol o blaid rendro mwy naturiol yn yr iaith darged
 • Rhagfarn wrth gyfieithu geiriau ac ymadroddion unigol
 • Eisegesis - Y broses o ddehongli testun yn y fath fodd ag i gyflwyno rhagdybiaethau, agendâu neu ragfarnau eich hun - y cyfeirir atynt yn gyffredin fel darllen i'r testun
 • Penawdau adrannau awgrymog sy'n arwain y darllenydd i rai rhagdybiaethau
 • Cyfalafu, atalnodi, a dewisiadau golygyddol eraill gan gynnwys Beiblau llythrennau coch
 • Troednodiadau, sylwebaeth a chroesgyfeiriadau dethol

Cyfieithiad Gorau o'r Testament Newydd

Testament Newydd Cynhwysfawr (COM)

Cyhoeddiadau Cornerstone (2008)

Cyswllt Amazon: https://amzn.to/38PDy6Q

Mae'r Testament Newydd Cynhwysfawr (COM) yn cynrychioli dewisiadau testunol y Testun Groeg Beirniadol (Nestle-Aland 27ain argraffiad) mewn fformat Saesneg darllenadwy. Crëwyd y Testament Newydd hwn yn arbennig ar gyfer astudiaethau Beibl ac mae ganddo'r cywirdeb uchaf o'i gymharu â'r testun Groeg beirniadol. Cyfieithir dros 15,000 o amrywiadau mewn llawysgrifau hynafol yn y troednodiadau. Amrywiadau o'r testunau Groegaidd ac fe'u dosbarthir yn gyffredinol mewn dau grŵp: Mae'r grŵp “Alexandrian” yn cynrychioli'r llawysgrifau hynaf sydd wedi goroesi, ac mae'r grŵp “Bysantaidd” yn cynrychioli'r mwyafrif o lawysgrifau. Mae darlleniadau ansicr wedi'u marcio'n glir mewn cromfachau. Ar waelod pob tudalen mae cyfarpar testunol cyfochrog sy'n cyflwyno dewisiadau testunol 20 fersiwn o'r Beibl Saesneg ar gyfer pob pennill o'r Testament Newydd. Dyma'r cyfarpar testunol cyfochrog mwyaf ar gyfer fersiynau o'r Beibl sydd ar gael pan gaiff ei gyhoeddi. Mae'r COM hefyd yn cynnig darllenadwyedd uwch o'i gymharu â chyfieithiadau ESV a NASB isod. Cyfieithir y COM gyda phersbectif diwinyddol Trinitaraidd traddodiadol.  

Cyfieithiadau Gorau a Ddefnyddir yn Eang

Fersiwn Safonol Saesneg (ESV)

Croesffordd (2001, 2007, 2011, a 2016)

Wicipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/English_Standard_Version

Ynglŷn â Gwefan ESV: https://www.esv.org/translation

Beibl ESV Ar-lein:  https://www.esv.org/Luke+1

Rhifynnau Argraffu ESV: https://www.crossway.org/bibles

Mae'r ESV (2001) yn ffrydio o gyfieithiadau Saesneg hanesyddol gan ddechrau gyda Tyndale (1526) ac yn parhau gyda KJV (1611), ASV (1901) ac RSV (1952, 1971). RSV 1971 oedd man cychwyn y cyfieithiad ESV. Cyfieithiad “llythrennol yn y bôn” yw’r ESV, ac mae ei bwyslais ar ohebiaeth “air am air” yn hytrach na rhai fersiynau o’r Beibl sydd wedi dilyn “meddwl am feddwl” gan bwysleisio “cywerthedd deinamig” yn hytrach na’r “yn ei hanfod” llythrennol ”ystyr y gwreiddiol. Mae hyn yn well na chyfieithiad “meddwl am feddwl” gan fod “gair am air” yn fwy tueddol o adlewyrchu barn ddeongliadol y cyfieithydd. Mae'r ESV yn wynebu tueddiadau yn y cyfieithiad sy'n cyfateb i dîm sy'n “rhannu ymrwymiad cyffredin… i uniongrededd Cristnogol.” Yn ogystal, cymerir rhyddid golygyddol wrth roi gair ailadroddus yn y Groeg sy'n cyfateb i “ac,” ond, ”ac“ o blaid ”hefyd yw ychwanegu penawdau adrannau deongliadol. Mae'r gogwyddiadau amlycaf tuag at ddiwinyddiaeth Drindodaidd sydd hefyd yn cael ei ardystio gan yr ymroddiad sy'n darllen, “Felly i'n Duw buddugoliaethus ac i'w bobl rydyn ni'n cynnig yr hyn rydyn ni wedi'i wneud."

Mae Hen Destament ESV wedi'i seilio ar destun Masoretig y Beibl Hebraeg fel y'i ceir yn Biblia Hebraica Stuttgartensia (5ed arg., 1997), a'r Testament Newydd ar y testun Groeg yn rhifynnau 2014 o'r Testament Newydd Gwlad Groeg (5ed arg wedi'i gywiro.), Cyhoeddwyd gan y United Bible Societies (UBS), a Novum Testamentum Graece (28ain arg., 2012), wedi'i olygu gan Nestle ac Aland. Mewn rhai achosion, mae'r ESV yn dilyn testun Groeg sy'n wahanol i'r testun beirniadol (UBS5 / NA28) ac felly mae'n is o ran cywirdeb i'r testun beirniadol o'i gymharu â COM. Mae'r ESV yn cynnig cydbwysedd da rhwng ystyr lythrennol a darllenadwyedd. Mae'r ESV ychydig yn llai llythrennol na NASB ond mae'n amlwg ei fod wedi gwella darllenadwyedd. 

Beibl Safonol Americanaidd Newydd (NASB) 

Sefydliad Lockman (1971, 1977, 1995, a 2020)

Wicipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/New_American_Standard_Bible

gwefan: https://www.lockman.org/nasb-bible-info

Honiad y cyhoeddwr yw nad yw'r NASB yn ceisio dehongli'r Ysgrythur trwy gyfieithu a bod NASB yn cadw at egwyddorion cyfieithu cywerthedd ffurfiol. Roeddent yn anelu at “ddull cyfieithu mwyaf manwl a heriol” gan ymdrechu i gyfieithu air am air sy'n gywir ac yn glir. Mae'r dull hwn yn dilyn patrymau geiriau a brawddegau'r awduron beiblaidd yn agosach er mwyn galluogi'r darllenydd i astudio'r Ysgrythur yn ei fformat mwyaf llythrennol. Mewn rhai achosion, gwnaed newidiadau yn y prif destun i gyfeiriad idiom Saesneg mwy cyfredol gyda'r rendro mwy llythrennol wedi'i nodi yn y troednodiadau. Er bod y cyfieithiad yn ddarllenadwy iawn, nid yw'r sgôr ar gyfer darllenadwyedd mor uchel ag ar gyfer COM neu ESV. ac mae'r darlleniad yn fwy coediog. Er bod yr NASB yn gyfieithiad llythrennol iawn mae'n cael ei gyfieithu â gogwydd Trinitaraidd traddodiadol ac mae'n cynnwys cyfalafu gormodol yn ogystal â phenawdau adrannau awgrymog sy'n gogwyddo'r darllenydd ymhellach. 

Fersiwn Orau Ddim o dan Gyfyngiadau Hawlfraint

Fersiwn Safonol America (ASV)

Thomas Nelson & Sons, 1901

Wicipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/American_Standard_Version

Cyswllt Amazon: https://amzn.to/30Qg25o

Mae'r ASV, a gyhoeddwyd ym 1901 fel y “American Revision,” wedi'i wreiddio yn y gwaith a ddechreuwyd ym 1870 i adolygu Fersiwn King James (KJV) 1611. Mae'r ASV, sy'n gynnyrch ysgolheictod Prydeinig ac Americanaidd, wedi cael parch mawr am ei ysgolheictod a'i gywirdeb. Mae'r testun ASV yn arddangos yr hyn yr oedd rhai yn ei ystyried yn llythrennedd gormodol ac, yn gyfatebol, mae'n sgorio'n isel o ran darllenadwyedd. Mae ASV yn defnyddio llawer o eiriau sy'n anghyfarwydd i glustiau modern ac yn ymgorffori strwythur brawddegau anodd. Mae'r ASV yn un o'r cyfieithiadau Saesneg hynaf sydd â lefel uchel o gywirdeb o'i gymharu â'r testun beirniadol Groegaidd sy'n seiliedig ar feirniadaeth destunol fodern. Gwellodd yr ASV rai penillion yn y KJV ac mewn lleoedd eraill hepgorodd yr adnodau amheus o'r prif destun a gafodd eu cynnwys yn wallus yn y KJV. Yna cafodd yr amrywiadau hyn eu trosglwyddo i droednodiadau. Er bod gan yr ASV gynrychiolaeth Undodaidd ar y pwyllgor cyfieithu, mae'n adlewyrchu'r rhagfarnau Trinitaraidd uniongred nodweddiadol ers i benderfyniadau cyfieithu gael eu gwneud yn seiliedig ar fwyafrif y pwyllgor. Mae’r ASV wedi cael ei ddefnyddio ers blynyddoedd lawer gan Dystion Jehofa gan ei fod yn defnyddio “Jehofa” fel yr Enw Dwyfol. Mae'r ASV wedi bod yn sail i chwe fersiwn Saesneg ddilynol gan gynnwys y Fersiwn Safonol Ddiwygiedig (RSV), a gyhoeddwyd gyntaf ym 1952 ac yna ei diweddaru ym 1971, a'r Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV) 2013-2021 a ddefnyddiwyd gan Undodiaid Beiblaidd.

Fersiynau Dethol Eraill gyda Throthwy Cywirdeb> 80%

Fersiwn Safonol Ddiwygiedig (RSV), 1952 a 1971

Fersiwn Safonol Ddiwygiedig Newydd (NRSV), 1989

Beibl Americanaidd Newydd (NAB), 1970

Cyfieithiad Saesneg Newydd (NET), 2006 a 2019

Beibl Safon Gristnogol Holman (HCSB), 1999-2003, a 2009 

Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), 2013-2021

Fersiwn King James (KJV) is Llygredig

Nid yw nifer o benillion yn Fersiwn Brenin Iago o'r Testament Newydd i'w cael mewn cyfieithiadau modern o'r Beibl. Yn gyffredinol, mae ysgolheigion yn ystyried yr adnodau hyn sydd bellach wedi'u hepgor fel adnodau a ychwanegwyd at y testunau Groegaidd. Roedd y maen prawf ar gyfer y penderfyniad golygyddol ar gyfer eithrio'r darnau hyn yn seiliedig ar p'un a oedd y dystiolaeth bendant yn dangos bod y darn yn debygol yn nhestun gwreiddiol y Testament Newydd neu a oedd yn ychwanegiad diweddarach. Mae hyn yn unol ag egwyddor golygu beirniadol, fel y'i mynegwyd gan yr hyn a ysgrifennodd y Parch. Samuel T. Bloomfield ym 1832, “Siawns na ddylid derbyn unrhyw beth amheus yn 'air sicr' 'Llyfr y Bywyd'." Mae'r KJV yn cynnwys 26 pennill a darn sy'n cael eu hepgor neu eu bocsio mewn cyfieithiadau modern nad ydyn nhw'n debygol o fod yn wreiddiol. Mae’r adnodau hyn yn cynnwys Mathew 17:21, 18:11, 20:16 (b), 23:14, Marc 6:11 (b), 7:16, 9:44, 9:46, 11,26, 15:28 , 15:28, 16: 9-20, Luc 4: 8 (b), 9: 55-56 17:36, 23:17, Ioan 5: 3-4, Ioan 7: 53-8: 11, Actau 8 : 37, 9: 5-6, 13:42, 15:34, 23: 9 (b), 24: 6-8, 28:29, Rhuf 16:24, a’r Comma Johanneum o 1 Ioan 5: 7- 8. O ran diweddglo hir Marc (16: 9-20), mae rheswm cryf i amau ​​bod y geiriau’n rhan o destun gwreiddiol yr Efengylau, fel y nododd Philip Shaff, “Yn ôl dyfarniad y beirniaid gorau, mae'r ddwy adran bwysig hyn yn ychwanegiadau i'r testun gwreiddiol o'r traddodiad apostolaidd. " Mae'r KJV hefyd yn arddangos llygredigaethau uniongred lle newidiwyd penillion i gefnogi tybiaethau diwinyddol Trinitaraidd. Mae deuddeg enghraifft o lygredigaethau diwinyddol a ysgogwyd yn y KJV yn cynnwys Mathew 24:36, Marc 1: 1, Ioan 6:69, Actau 7:59, Actau 20:28, Colosiaid 2: 2, 1 Timotheus 3:16, Hebreaid 2:16 , Jwd 1:25, 1 Ioan 5: 7-8, Datguddiad 1: 8, a Datguddiad 1: 10-11.

Roedd ffynhonnell testunau Groeg y Testament Newydd a ddefnyddiwyd i gynhyrchu'r KJV yn dibynnu'n bennaf ar lawysgrifau o'r math testun Bysantaidd hwyr. Gydag adnabod llawysgrifau llawer cynharach yn ddiweddarach, mae'r rhan fwyaf o ysgolheigion testunol modern yn gwerthfawrogi tystiolaeth llawysgrifau sy'n perthyn i'r teulu Alexandraidd fel tystion gwell i destun gwreiddiol yr awduron beiblaidd, heb roi blaenoriaeth awtomatig iddo. Testun Groeg yr 16eg Ganrif Offeryn Newydd omne a luniwyd gan Desiderius Erasmus, a elwid yn ddiweddarach yn Textus Receptus, yn ddylanwad mawr ar Fersiwn y Brenin Iago. Roedd Erasmus yn offeiriad Catholig, a arhosodd yn aelod o'r Eglwys Gatholig ar hyd ei oes. Fe wnaeth hefyd fwynhau'r llysenw “Prince of the Humanists.” Roedd ei drydydd argraffiad o 1522 yn seiliedig ar lai na dwsin o lawysgrifau Groegaidd yn dyddio o'r 12fed i'r 16eg ganrif ond eto roedd yn destun ffynhonnell y cyfieithiad KJV. Roedd llawysgrifau diweddarach y Textus Receptus yn arddangos effaith gronnus newidiadau ysgrifenyddol dros mileniwm o leiaf ac yn amrywio'n fawr gyda'r llawysgrifau cynharaf a ddyddiwyd o fewn y pum canrif gyntaf ar ôl Crist. 

Fersiynau Undodaidd Gorau

Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV)

Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd Rhyngwladol, 2013-2021

Beibl REV Ar-lein gyda Sylwebaeth: https://www.revisedenglishversion.com/Luke/1

Dechreuodd yr REV gyda Fersiwn Safonol America (ASV) 1901 fel y testun cychwynnol. Dyluniwyd yr REV i fod yn gyfieithiad mwy llythrennol pryd bynnag y gellir adlewyrchu'r dehongliad llythrennol a'i ddeall yn gywir mewn iaith werinol Saesneg fodern. Weithiau mae'r REV yn gwyro oddi wrth gyfieithiad llythrennol caeth er mwyn gwella darllenadwyedd a dealltwriaeth yn Saesneg. Gall cyfieithiadau cwbl lythrennol fod yn anoddach na defnyddiol ar brydiau oherwydd bod mecaneg Groeg ac Hebraeg yn wahanol iawn i'r Saesneg. Eu dull yw defnyddio mynegiad sy'n cyfateb yn swyddogaethol os yw cyfieithiad llythrennol yn rhwystro'r nod hwn i gyfleu ystyr yr iaith wreiddiol. Mae darllenadwyedd REV yn gymharol ag ESV ac RSV. 

Nodau'r cyfieithwyr oedd cywirdeb diwinyddol yn ogystal â chywirdeb gweadol. Maent yn cydnabod bod diwinyddiaeth y cyfieithydd bob amser yn dylanwadu ar y ffordd y mae’r Groeg neu Hebraeg yn cael ei gyfieithu i’r Saesneg, mae’r graddau y mae’r Beibl yn cael ei gyfieithu’n gywir “yn dibynnu ar y graddau y mae’r cyfieithydd yn deall yn gywir beth mae’r Beibl yn ei olygu,” a “ mae pob cyfieithiad yn adlewyrchu diwinyddiaeth y cyfieithydd. ” Maen nhw'n credu bod darllenwyr y Beibl yn “cael eu gwasanaethu'n well trwy ddarllen fersiwn sy'n ddiwinyddiaeth gywir yn lle gorfod gwneud cywiriadau meddyliol neu sgert o amgylch penillion sy'n cael eu cyfieithu gyda diwinyddiaeth amgen mewn golwg.” Y nod gyda'r REV felly yw rhwystro'r darllenydd rhag gorfod ymdopi â thueddiadau diwinyddol anghywir y mwyafrif o gyfieithwyr. Cyfieithiad o safbwynt Undodaidd Beiblaidd yw REV ac mae'n ceisio bod yn rhydd o ragfarn Drindodaidd draddodiadol. Mae'r fersiwn ar-lein o REV hefyd yn cynnwys sylwebaeth a ddarperir wrth glicio ar benillion penodol. 

Yr Un Duw, Y Tad, Un Dyn Meseia NT Cyfieithiad (OGF)

Cymrodoriaeth Adfer, 2015 a 2020

Cyswllt Ar-lein: https://onegodtranslation.com/

Dolen Amazon: https://amzn.to/3vEUpn0

Nid cyfieithiad llythrennol “gair am air” yw cyfieithiad Testament Newydd OGF o Syr Anthony Buzzard ond yn hytrach cyfieithiad esboniadol iawn o safbwynt Undodaidd Beiblaidd, fel y dyfynnwyd yn y cyflwyniad,  “Rydyn ni’n cynnig y fersiwn hon o’r Testament Newydd gyda’r bwriad o adfer y gwir mai Duw yw un Person, mai Iesu yw’r Meseia, Mab Duw trwy wyrth a bod yr Efengyl achubol yn ymwneud â Theyrnas Dduw, fel y gwnaeth Iesu ei phregethu, ac am bopeth a ddywedodd ac a wnaeth Iesu i gyfarwyddo yn y ffordd sy'n arwain at fywyd anorchfygol yn Nheyrnas Dduw yn y dyfodol. ”  Mae gwerth unigryw'r cyfieithiad hwn yn y dadansoddiad cyd-destunol a ddarperir yn y cyflwyniad a'r troednodiadau helaeth drwyddo draw. Fe'i cynlluniwyd i gywiro camddealltwriaeth eang a achosir gan draddodiad anesboniadwy ôl-Feiblaidd. 

Cyfieithiadau o'r Hen Destament o Ieithoedd Eraill

Y Testun Hebraeg sydd wedi bod yn sail i'r mwyafrif o gyfieithiadau o'r Hen Destament i'r Saesneg yw a Masoretig derbyniad wedi'i seilio bron yn gyfan gwbl ar Leningrad Codex, sy'n dyddio o 1008 OC O'i gymharu â'r dystiolaeth destunol sydd gennym ar gyfer testun Groeg y Testament Newydd, llawysgrif hwyr iawn yw hon. Mae hyn ymhell ar ôl y Groeg Septuagint cyfieithwyd (3edd ganrif cyn Crist), yr Aramaeg Peshitta (Canrifoedd 1af ac 2il Ganrif OC), neu'r Lladin Vulgate (4edd Ganrif OC). Yn ôl y traddodiad Cristnogol, dechreuodd yr Iddewon nad oeddent yn Gristnogion wneud newidiadau yn nhestun yr Hen Destament i danseilio defnydd Cristnogol proffwydoliaethau'r Hen Destament ynghylch dyfodiad Crist.

Mae Septuagint, dylid ymddiried yn fwy yn y fersiwn Roegaidd o ysgrifau'r Hen Destament a ddefnyddiwyd yn ystod amseroedd y Testament Newydd ac yn yr eglwys gynnar Masoretig Profion Hebraeg y mae'r rhan fwyaf o Gyfieithiadau Saesneg yn seiliedig arnynt. Mae hyn am y rhesymau a ganlyn:

 • Mae dyfyniadau’r Hen Destament ac a geir yn y Testament Newydd yn defnyddio testun Septuagint yn bennaf.
 • Mae'r Septuagint wedi'i seilio ar destunau Hebraeg sydd o leiaf ddeuddeg canrif yn hŷn na'r testunau y mae'r fersiwn Masoretig yn seiliedig arnynt.
 • Mae'r Septuagint yn rhagddyddio ymddangosiad cyntaf y testun Masoretig ers bron i ddeng canrif.
 • Ers darganfod Sgroliau'r Môr Marw, rydym hefyd yn gwybod bod y Septuagint wedi'i seilio ar destun Hebraeg hŷn na'r testun Masoretig.

Nodiadau Metropolitan Hilarion (Alfeyev) yn Athrawiaeth ac Addysgu'r Eglwys Uniongred:

… Sail testun yr Hen Destament yn y traddodiad Uniongred yw'r Septuagint, cyfieithiad Groeg gan y “saith deg dehonglydd” a wnaed yn y drydedd i'r ail ganrif BCE ar gyfer yr Hebreaid Alexandriaidd a'r diaspora Iddewig. Mae awdurdod y Septuagint yn seiliedig ar dri ffactor. Yn gyntaf oll, er nad y testun Groeg yw iaith wreiddiol llyfrau'r Hen Destament, mae'r Septuagint yn adlewyrchu cyflwr y testun gwreiddiol fel y byddai wedi'i ddarganfod yn y drydedd i'r ail ganrif BCE, tra bod testun Hebraeg cyfredol y Golygwyd Beibl, a elwir y “Masoretig,” hyd at yr wythfed ganrif CE. Yn ail, mae rhai o'r dyfyniadau a gymerwyd o'r Hen Destament ac a geir yn y Newydd yn defnyddio'r testun Septuagint yn bennaf. Yn drydydd, defnyddiwyd y Septuagint gan Dadau Gwlad Groeg yr Eglwys, a gwasanaethau litwrgaidd Uniongred (mewn geiriau eraill, daeth y testun hwn yn rhan o Draddodiad yr eglwys Uniongred). Gan ystyried y tri ffactor a gyfrifir uchod, mae Sant Philaret o Moscow yn ystyried ei bod yn bosibl honni “wrth ddysgu Uniongred yr Ysgrythur Sanctaidd mae angen priodoli teilyngdod dogmatig i'r Cyfieithiad ... mewn rhai achosion gan ei roi ar yr un lefel â'r gwreiddiol a hyd yn oed ei ddyrchafu uwchlaw'r testun Hebraeg, fel y derbynnir yn gyffredinol yn y rhifynnau diweddaraf (Cristnogaeth Uniongred, Cyfrol II: Athrawiaeth ac Addysgu'r Eglwys Uniongred, (Efrog Newydd: Gwasg Seminary St. Vladimir, 2012) t. 34) .

Cyfieithiad Saesneg Newydd o'r Septuagint (NETS)

Gwasg Prifysgol Rhydychen (2007)

Dolen Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/New_English_Translation_of_the_Septuagint

Cyswllt Amazon: https://amzn.to/312ZrM0

Mae'r Cyfieithiad Saesneg Newydd o'r Septuagint (NETS) yn gyfieithiad modern o'r Septuagint (LXX), dyna'r ysgrythurau a ddefnyddir gan Gristnogion sy'n siarad Groeg ac Iddewon hynafiaeth. Dewisodd y cyfieithwyr NETS y rhifynnau beirniadol gorau o'r Septuagint, yn bennaf y Göttingen Septuagint mwy a defnyddio'r Fersiwn Safonol Ddiwygiedig Newydd (NRSV) fel y testun sylfaenol. Ceisiodd cyfieithwyr NETS gadw'r NRSV i'r graddau y mae'r testun Groeg yn cyfarwyddo neu'n caniatáu tra hefyd yn dileu iaith sy'n gynhwysol o ran rhyw nad oedd y testunau ffynhonnell sylfaenol yn cyfiawnhau hynny. Y gobaith oedd y byddai'r berthynas rhwng yr NETS a'r NRSV yn adlewyrchu'r berthynas rhwng y LXX a'i destun Hebraeg sylfaenol, gan ei gwneud hi'n hawdd i ddarllenwyr astudio'r anghysondebau rhwng y ddau draddodiad testunol heb astudio'r ieithoedd gwreiddiol yn helaeth.

Y Lexham English Septuagint (LES)

Gwasg Lexham (2020)

Dolen Cyhoeddwr: https://lexhampress.com/product/188040/the-lexham-english-septuagint-2nd-ed

Cyswllt Amazon: https://amzn.to/3vNWT2r

Mae Lexham Saesneg Septuagint Mae (LES) yn gyfieithiad mwy newydd o'r cysod Septuagint yn hyfryd mewn fformat cyfforddus, un golofn. Mae'r LES yn darparu argraffiad Saesneg llythrennol, darllenadwy a thryloyw ar gyfer darllenwyr modern. Gan gadw'r ffurfiau cyfarwydd o enwau a lleoedd personol, mae'r LES yn rhoi'r gallu i ddarllenwyr ei ddarllen ochr yn ochr â'r Beibl Saesneg a ffefrir ganddynt. Mae'r LES yn cynnal ystyr y testun gwreiddiol (rhifyn Swete), gan wneud y Septuagint yn hygyrch i ddarllenwyr heddiw.

Beibl Sanctaidd o destun hynafol yr Dwyrain o'r Peshitta Aramaeg (Beibl Lamsa)

Harper Un (1933 a 1985)

Dolen Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Lamsa_Bible

Cyswllt Amazon: https://amzn.to/3tAfEnM

Beibl Lamsa Ar-lein: https://www.studylight.org/bible/eng/glt

Cyhoeddwyd y Beibl Sanctaidd o Lawysgrifau’r Dwyrain Hynafol (Beibl Lamsa) gan George M. Lamsa ym 1933. Roedd yn deillio o’r Peshitta Syrieg, y Beibl a ddefnyddir gan Eglwys Assyriaidd y Dwyrain a thraddodiadau Cristnogol Syrieg eraill. Honnodd Lamsa, yn dilyn traddodiad ei eglwys, fod y Testament Newydd Aramaeg wedi'i ysgrifennu cyn y fersiwn Roegaidd. Mae hyn yn cyferbynnu â'r consensws academaidd mai Groeg oedd iaith y Testament Newydd. Tra bod honiadau Lamsa o uchafiaeth Aramaeg yn cael eu gwrthod gan y gymuned academaidd, mae ei gyfieithiad yn parhau i fod y mwyaf adnabyddus o gyfieithiadau Aramaeg i Saesneg o'r Testament Newydd ac mae'n gyfeirnod gwerthfawr ar gyfer cymharu'r traddodiad Aramaeg â chyfieithiadau o soruces eraill. Mae Beibl Lamsa yn arbennig o ddefnyddiol fel tyst i grefft Aramaeg yr Hen Destament. Mae Hen Destament Lamsa yn seiliedig ar Codex Ambrosianus sydd wedi'i nodi fel pumed ganrif OC ac yn rhagflaenu unrhyw destun OT sy'n bodoli yn Hebraeg (Leningrad Codex) erbyn tua 500 mlynedd.

Gwella Cywirdeb Deall gydag Adnoddau Ychwanegol

Er mai brasamcan ansoddol yn hytrach na meintiol yw'r siart isod, mae'n rhoi syniad cyffredinol o sut y gellir gwella “cywirdeb” deall ystyr wreiddiol pennill trwy ymgorffori offer astudio Beibl ar gyfer gwerthuso testun y llawysgrifau cynharaf ac astudio'r ystyr geiriau gan gyfeirio at eu defnyddio yn yr iaith wreiddiol. Mae hyn hefyd yn rhoi cynrychiolaeth ansoddol o rai mwy llythrennol yn erbyn llai llythrennol.

Sut i Lefelu gydag Adnoddau Astudiaeth Feiblaidd

Gellir gwella dealltwriaeth o'r testun trwy ddefnyddio offer astudio'r Beibl yn arbennig ar gyfer astudio'r Iaith wreiddiol. Gellir dod o hyd i'r offer hyn ar ffurf brintiedig, ar wefannau am ddim neu eu hymgorffori mewn amrywiol apiau meddalwedd astudiaeth Feiblaidd. 

Beibl cyfochrog 

Mae cymharu gwahanol gyfieithiadau o’r Beibl yn arf sylfaenol a ddefnyddir ar gyfer astudio’r Beibl. Dylai fod gan y cyfieithiadau a ddefnyddir lefel dderbyniol o gywirdeb (y rhai o'r llinell ganol i'r chwith yn y diagram uchod). Mae'r rhain yn cynnwys ESV, NAS / NASB / NASU, ASV, NRSV, ac RSV. Mae Beibl Genefa (GNV) hefyd yn gyfeiriad da ar gyfer y traddodiad gweadol cyn KJV. Dylid cymharu'r REV (Fersiwn Saesneg Diwygiedig) a sylwebaeth hefyd â'r cyfieithiadau hyn sydd â thueddiadau diwinyddol traddodiadol y mae'n rhaid eu cyrchu o wefan REV. 

Concordance Strong

Pwrpas Concordance Strong yw darparu mynegai i'r Beibl. Mae hyn yn caniatáu i'r darllenydd ddod o hyd i eiriau lle maen nhw'n ymddangos yn y Beibl. Mae'r mynegai hwn yn caniatáu i fyfyriwr o'r Beibl ail-ddarganfod ymadrodd neu ddarn a astudiwyd o'r blaen. Mae hefyd yn gadael i'r darllenydd gymharu'n uniongyrchol sut y gellir defnyddio'r un gair mewn man arall yn y Beibl. Rhoddir rhif mynediad i bob gair iaith wreiddiol yng ngeiriadur y geiriau iaith wreiddiol hynny a restrir yng nghefn y cytgord. Gelwir y rhain yn “rifau Strong”. Mae'r prif gytgord yn rhestru pob gair sy'n ymddangos yn y Beibl KJV yn nhrefn yr wyddor gyda phob pennill yr ymddengys ei fod wedi'i restru yn nhrefn ei ymddangosiad yn y Beibl, gyda phytyn o'r testun o'i amgylch (gan gynnwys y gair mewn llythrennau italig). Yn ymddangos i'r dde o gyfeirnod yr ysgrythur mae rhif y Strong. Mae hyn yn caniatáu i ddefnyddiwr y cytgord edrych i fyny ystyr y gair iaith wreiddiol yn y geiriadur cysylltiedig yn y cefn,

Interlinear

Beibl iaith wreiddiol yw Interlinear wedi'i gyfuno â chyfieithiad Saesneg ac yn aml mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol ar ffurf grid o dan y geiriau llawysgrif ee lemma, rhif Strong, tagio morffolegol (dosrannu). Rhestrir rhai gwefannau sy'n cynnwys offer rhynglinol isod.

Geirfa / Geiriadur

geiriadur yw geirfa iaith neu bwnc. Geiriaduron yw geiriaduron mewn gwirionedd, er bod geiriadur fel arfer yn cynnwys iaith hynafol neu eirfa arbennig awdur neu faes astudio penodol. Mewn ieithyddiaeth, mae'r geiriadur yw cyfanswm y stoc o eiriau ac elfennau geiriau sydd ag ystyr. Geirfa yn dod o Roeg lexikon (llyfryddiaeth) sy'n golygu “gair (llyfr).”

Tagio Morffolegol (Parsio)

Mapiau Tagio Morffolegol, nid yn unig y lemma (ffurf sylfaenol gair), ond gwybodaeth ramadegol benodol am y gair fel rhan o leferydd, gwreiddyn, coesyn, amser, person, ac ati.

Testun Beirniadol (Argraffiad Beirniadol)

Testun Groegaidd o'r Testament Newydd yw'r Testun Beirniadol sy'n tynnu o grŵp o lawysgrifau Groegaidd hynafol a'u hamrywiadau mewn ymgais i ddiogelu'r geiriad mwyaf cywir posibl trwy'r broses o feirniadaeth weadol fodern. Gyda darganfyddiad tystiolaeth llawysgrif newydd, mae'r Testun Beirniadol wedi'i ddiwygio lawer gwaith. Ar hyn o bryd, Novum Testamentum Graece, testun Nestle-Aland (bellach yn ei 28ain argraffiad) yw'r testun beirniadol a ddefnyddir yn gyffredin, ynghyd â'r Testament Newydd Gwlad Groeg cyhoeddwyd gan y United Bible Societies (UBS5). Gweler mwy ar y ddolen wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Novum_Testamentum_Graece

Offer Beirniadol

Offer beirniadol mewn beirniadaeth destunol o ddeunydd ffynhonnell cynradd, yw system drefnus o nodiannau i gynrychioli, mewn un testun, hanes cymhleth a darlleniadau amrywiol y testun hwnnw mewn ffurf gryno sy'n ddefnyddiol i ddarllenwyr ac ysgolheigion diwyd. Mae'r cyfarpar fel arfer yn cynnwys troednodiadau, talfyriadau safonol ar gyfer y llawysgrifau ffynhonnell, a symbolau ar gyfer dynodi problemau sy'n codi dro ar ôl tro (un symbol ar gyfer pob math o wall ysgrifennu). Mae'r opsiynau meddalwedd uwch yn yr adran isod yn darparu integreiddiadau gyda'r testun critigol a'r cyfarpar. Nid yw mynediad i'r cyfarpar critigol blaenllaw (NA-28 ac UBS-5) ar gael am ddim. Dyma ychydig o ddolenni i gyfarpar rhad ac am ddim arall sydd ar gael ar-lein.

Adnoddau Astudio Beibl Ar-lein Am Ddim

  Apiau am ddim ar gyfer Android / iPhone / iPad

  Meddalwedd Astudiaeth Feiblaidd Am Ddim ar gyfer PC 

  Meddalwedd ac Adnoddau Beibl Uwch

  Isod mae pecynnau meddalwedd dethol ac adnoddau sydd ar gael trwy Olive Tree, Accordance a Logos.

  Meddalwedd Beibl OliveTree

  Lawrlwythiad Am Ddim: https://www.olivetree.com/bible-study-apps/

  Adnoddau Cychwynnol

  Adnoddau Canolradd

  Adnoddau Gwlad Groeg Uwch

  Adnoddau Hebraeg Uwch

  Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn A)

  Y pecyn craidd a argymhellir yw Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn A) a'r pecyn pro Groeg a argymhellir yw Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn B). 

  Casgliad Cychwynnol 13 - Arbenigedd Iaith Groeg

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/starter-collection-13-greek-language-specialty/

  Dyma'r pecyn meddalwedd o adnoddau craidd sy'n cynnwys ymarferoldeb rhynglinol ac offer pwerus. Argymhellir hefyd ychwanegu'r NT Cynhwysfawr (COM) isod.

  NT cynhwysfawr (COM) gyda Chroesgyfeiriadau o'r Beibl

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/comprehensive-bible-cross-references/

  Cyfieithiad cywir a darllenadwy o'r Testament Newydd gyda nodiadau manwl a chroesgyfeiriadau. 

  Cyfieithir dros 15,000 o amrywiadau mewn llawysgrifau hynafol yn y troednodiadau.

  Dim ond ar ffurf ddigidol ar Accordance y mae'r NT Cynhwysfawr (COM) ar gael.  

   

  Meddalwedd Beibl Accordance (Opsiwn B)

  Casgliad Pro Gwlad Groeg 13

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/greek-pro-collection-accordance-13/

  Pecyn meddalwedd pro yw hwn sydd â'r holl adnoddau Groegaidd datblygedig a argymhellir. Mae hyn hefyd yn cynnwys yr NT Cynhwysfawr (COM).

  Sicrhewch 20% yn ychwanegol trwy ddefnyddio'r cod cwpon “Switcher”

  Meddalwedd Beibl Logos

  Logos 9 Hanfodion

  Tudalen Cynnyrch: https://www.accordancebible.com/product/basic-starter-collection-accordance-13/

  Dyma'r pecyn meddalwedd craidd. Gallwch ychwanegu ar yr adnoddau a argymhellir yn unigol. Am yr adnoddau a argymhellir, gweler y rhai a restrir o dan Feddalwedd Beibl OliveTree. Sylwch nad yw'r NT Cynhwysfawr (COM) ar gael ar Logos. 

  Verbum 9 Gweithiwr Proffesiynol Academaidd

  Tudalen Cynnyrch: https://www.logos.com/product/195565/verbum-9-academic-professional

  Dyma'r pecyn meddalwedd datblygedig sy'n well gan Logos ond nid yw'n cynnwys yr NT Cynhwysfawr (COM ar gael ar Accordance yn unig).