Dolenni Gwefan Cysylltiedig
Dolenni Gwefan Cysylltiedig

Dolenni Gwefan Cysylltiedig

Cysylltiadau Allanol 

Dolenni i adnoddau a gwefannau allanol.

Cysylltiadau Undodaidd Beiblaidd

Beibl REV

Mae'r Revised English Version® (REV®) yn gyfieithiad modern o'r Beibl a gynhyrchwyd gan Spirit & Truth Fellowship International. Cyfieithir REV o safbwynt diwinyddol unedol Beiblaidd ac mae'n cynnwys llawer o sylwebaeth wrth glincio ar benillion penodol.

Yr Un Duw, y Tad, Ar Ddyn Cyfieithiad Meseia (Testament Newydd) 

Cyfieithiad o'r Testament Newydd Undodaidd Beiblaidd gan Syr Anthony F. Buzzard. Mae gwerth unigryw'r cyfieithiad hwn yn ei gyflwyniad a'i nodiadau cysylltiedig, a ddyluniwyd i gywiro camddealltwriaeth eang a achosir gan draddodiad ôl-Feiblaidd, heb ei archwilio. Mae rhai cyfieithiadau modern yn defnyddio cyfieithiadau eraill fel testun sylfaenol.

beiblaiddunitarian.com

Gwefan Undodaidd Feiblaidd gyda nifer o erthyglau ac adnoddau.

Sianel YouTube unedol Beiblaidd
Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd Rhyngwladol

Mae SPIRT & TRUTH yn blatfform dysgu aml-gyfrwng, aml-genhedlaeth, sy'n helpu pobl i ddod fel Crist gyda'i gilydd trwy fideos, podlediadau, erthyglau, blogiau, rhwydweithio cyfryngau cymdeithasol, prosiect cyfieithu a sylwebaeth o'r Beibl, canolfan ddysgu rithwir, cymrodoriaethau ar-lein a lleol, rhanbarthol a digwyddiadau cenedlaethol, a mwy.

gwirioneddortradition.com

Addysgu ac adnoddau Undodaidd Beiblaidd

Cymrodoriaeth Adfer

Ymroddedig i adfer credoau disgyblion canrif gyntaf Iesu, y Meseia. Sefydlwyd gan Syr Anthony Buzzard, Bt., MA (Oxon.) MA Th. ym 1981

Cymrodoriaeth Adfer Sianel YouTube
Diwygiad yr 21ain Ganrif

Mae gan bob un o'n pynciau ei adran gwefan ei hun wedi'i llenwi ag erthyglau, fideos, audios a nodweddion eraill gan rai o'r prif awduron a siaradwyr o blith un Duw sy'n credu heddiw.

onegodworship.com

Archwilio'r hyn y mae'r Beibl yn ei ddweud am yr Un Duw a sut y gall fod yn wahanol i draddodiad yr Eglwys.

trinities.org

Safle a phodlediad i arolygu, egluro a gwerthuso damcaniaethau am Dduw, Iesu, a'r Drindod.

Sianel YouTube Trinities
Cynghrair Gristnogol Undodaidd

Wedi'i sefydlu yn 2019, mae'r UCA yn rhwydwaith sydd wedi ymrwymo i wirionedd yr Un Duw. Wrth ddal at amrywiol gredoau mewn meysydd eraill, mae aelodau UCA i gyd yn cytuno mai Duw'r Beibl yw'r Tad yn unig, ac mai Iesu yw ei Feseia dynol. Cenhadaeth yr UCA a'i aelodaeth gynyddol i hyrwyddo diwinyddiaeth unedol ac i gysylltu credinwyr o'r un anian ar draws y byd.

Eglwys Disgybl Cristnogol Ar-lein
The Trinity Delusion - Ymddiheuriadau y Brawd Kel

Mae'r erthyglau ar y wefan hon wedi'u cyfeirio'n bennaf at ddiwinyddion ac ymddiheurwyr Trinitaraidd gwybodus, neu'r rhai sy'n dymuno cael eu hysbysu. p'un a ydyn nhw'n ddiwinyddion galwedigaethol ac yn ymddiheurwyr neu a ydyn nhw'n lleygwyr beunyddiol. Tra anwybodus neu laissez-faire Bydd “Trinitarians” yn dod o hyd i lawer o wybodaeth ddefnyddiol ar y tudalennau hyn, nid nhw yw'r gynulleidfa a fwriadwyd. Hynny yw, nid yw rhai o'r pwyntiau swnio mwy addawol y gallwn eu cyfeirio tuag at “Trinitariaid” o reidrwydd yn cael eu cyfeirio tuag atoch chi dim ond oherwydd eich bod wedi cael eich dysgu i gredu yn y Drindod. Mae'n peri cryn bryder imi fod ysgolheigion academaidd, diwinyddion ac ymddiheurwyr, yn gwybod rhai ffeithiau sy'n ymwneud â'r mater hwn ac nad ydynt yn eu datgelu'n onest i bobl bob dydd.

restitutio.org

AILSTRWYTHU CRISTNOGOL AWDURDODOL

Lle ar gyfer diwinyddiaeth, hanes eglwys, ymddiheuriadau, ysbrydoliaeth, ac ods a ends eraill

thebiblejesus.com

Safle Undodaidd Beiblaidd gyda nifer o erthyglau yn canolbwyntio ar bwy yw Duw'r Beibl a phwy yw Iesu Grist, a beth oedd pwrpas ei fywyd a'i ddysgeidiaeth.

thetrinityontrial.com

Casgliad cynyddol o erthyglau ymchwil exegetical a hanesyddol manwl am athrawiaeth y Drindod.

trinityexamined.com

Gwnaed y wefan hon ar ôl cael ei harwain gan Dduw i herio athrawiaeth Drindodaidd boblogaidd o safbwynt gramadegol a hanesyddol yr Ysgrythur.

plato.stanford.edu/entries/drindod/

Gwyddoniadur Athroniaeth Stanford - Mynediad y Drindod

App noTrinity

Archwiliad Beiblaidd o athrawiaeth y Drindod

UniondebSyndicate.com

Cenadaethau Undodaidd Beiblaidd

Cynhaeaf Rhyngwladol yr Arglwydd

Mae Lord's Harvest International yn ymdrechu i annog, cryfhau a chefnogi eglwysi, plant a theuluoedd dros Deyrnas Dduw.

UniondebSyndicate.com

Dolenni Athrawiaeth Apostolion

ApostlesDoctrine.net

Yn dilyn Dysgeidiaeth yr Apostolion yn llyfr yr Actau (Actau 2:38, Actau 8: 12-17, Actau 10: 44-48, Actau 19: 2-7) ac yn Rhufeiniaid 6: 2-4. Dyma safle sy'n ymroddedig i ddysgu'r Apostolion yn llyfr yr Actau.

Y Diwygiad Olaf

“Mae'r hyn rydyn ni'n ei ddarllen yn llyfr yr Actau hefyd ar gyfer heddiw a bod angen i ni ddod yn ôl i'r bywyd disgybl syml a gafodd y Cristnogion cyntaf. Diwygiad am y gwir efengyl a’r bywyd disgybl syml yw’r Diwygiad Olaf, ond hefyd ddiwygiad o’r eglwys. ”

Maen nhw'n ymarfer bedydd dŵr yn enw Iesu. 

Diwygiad yr 21ain Ganrif

Efallai fod y pwynt unigol mwyaf canolog yn athrawiaeth yr apostolion i’w gael o’r geiriau “Mae Duw wedi ei wneud i fod yn Arglwydd a Christ” yn Actau 2:36 i orchymyn Pedr i gael ei fedyddio yn enw Iesu “Crist” yn Actau 2: 38. Y gair Groeg a gyfieithir fel Crist yw “Christos” ac mae'n cyfeirio at un sydd wedi'i eneinio. Mae Pedr yn datgan yn Actau 10:38 fod Duw wedi “eneinio” Iesu o Nasareth. I'r apostolion, nid Duw yw Iesu, ond yn hytrach y Crist, un eneiniog Duw.

Nid yw gwir ddysgeidiaeth apostolaidd yn ail bennod yr Actau, yn ogystal ag yng nghydbwysedd Deddfau, yn canfod un enghraifft lle roedd yr apostolion yn dysgu'r bobl mai Iesu mewn gwirionedd oedd y Tad neu Dduw yn y cnawd. Felly, gadewch inni fod yn wirioneddol apostolaidd! Gadewch inni bregethu i’r cenhedloedd y neges apostolaidd wir a chyflawn - nid bod Iesu yn Dduw Hollalluog - ond yn hytrach mai ef yw’r un sydd wedi’i wneud yn “Arglwydd a Christ” gan Dduw. “Iesu” yw’r Meseia!

Eglwys Tir Uwch, TN

Ein hymateb i Dduw trwy Iesu Grist yw edifarhau (cael newid meddwl) a chredu'r efengyl (Marc 1:15), cyfaddef ein ffydd, cael ein bedyddio mewn dŵr trwy drochi yn enw Iesu a derbyn ysbryd Duw. Dywedodd yr Apostol Pedr:

Edifarhewch, a bedyddiwch bob un ohonoch yn enw Iesu Grist am faddeuant eich pechodau; a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân (Actau 2:38).

Mae dod i fod “yng Nghrist” yn gwneud person yn gyfranogwr yng nghyfamod newydd Duw (Heb. 13:20, 21). Yn y cyfamod hwn, Iesu yw ein cyfryngwr gyda Duw (1 Tim. 2: 5), ein harweinydd - ein pen (1 Cor. 11: 3). Yn y cyfamod newydd, Iesu yw ein hathro a byddwn yn cael ein barnu yn ôl ei eiriau (Ioan 12: 48-50).

Eglwys Feiblaidd Lakeshore, Temple AZ

Ymateb dyn i Dduw trwy Iesu Grist fydd cred yn yr efengyl, cyfaddefiad o ffydd, bedydd trwy drochi yn enw Iesu, a thwf ym mywyd Cristnogol (Rhufeiniaid 6: 4-6; Actau 2:38).

UniondebSyndicate.com

Beirniadaeth weadol / Hanes Cristnogol

Yr Achos yn Erbyn Q.

Mae'r ateb safonol i'r Broblem Synoptig yn tybio bod Matthew a Luke wedi gwneud defnydd annibynnol nid yn unig o Mark ond hefyd o ffynhonnell arall, sydd bellach ar goll, o'r enw 'Q'. Ond i mewn Yr Achos yn Erbyn Q. Mae Mark Goodacre yn cyfuno cadarnhad cryf o Markan Priority â beirniadaeth ofalus a manwl o'r rhagdybiaeth Q, gan roi persbectifau ffres ar y dystiolaeth a dynnwyd nid yn unig o ddulliau traddodiadol ond hefyd o ddulliau ysgolheigaidd cyfoes.

Y Broblem Synoptig 

Gellir dadlau mai'r enigma llenyddol mwyaf mewn hanes, mae'r Broblem Synoptig wedi swyno cenedlaethau o ysgolheigion sydd wedi bod yn ddryslyd dros y cytundebau, yr anghytundebau, yr amrywiadau, a hynodion y berthynas rhwng tair cyntaf ein Efengylau canonaidd. Eto i gyd, mae'r Broblem Synoptig yn parhau i fod yn anhygyrch i fyfyrwyr, yn fuan yn cael ei chlymu yn ei chymhlethdodau ymddangosiadol. Ond nawr mae Mark Goodacre yn cynnig ffordd trwy'r ddrysfa, gyda'r addewid o ddod i'r amlwg ar y diwedd, gan egluro mewn arddull fywiog ac adfywiol pa astudiaeth o'r Broblem Synoptig sy'n ei chynnwys, pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei datrys. Mae hwn yn ganllaw darllenadwy, cytbwys a chyfoes, sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr israddedig a'r darllenydd cyffredinol.

UniondebSyndicate.com

Prif Safle

Sail Safleoedd yr Ysgrythur

Safleoedd Athrawiaeth Apostolaidd

Safleoedd Undodaidd Beiblaidd