Rheoli Dylanwad - Beth yw'r Ysbryd Glân
Rheoli Dylanwad - Beth yw'r Ysbryd Glân

Rheoli Dylanwad - Beth yw'r Ysbryd Glân

Beth yw'r Ysbryd Glân? - Crynhoi'r Ysbryd Glân

Anadl neu wynt Duw yw'r Ysbryd Glân. Dylanwad rheoli Duw sy'n rhyngweithio â dyn a'r byd. Trwy’r Ysbryd Glân, mae “llaw Duw” arnom ac mae’r Ysbryd yn symbolaidd o “fys” Duw. Mewn amrywiol ffyrdd mae'r Ysbryd Glân yn amlygu pŵer Duw i gyflawni ewyllys Duw. Ysbryd Duw, a roddwyd gan Dduw yw bod “elw oddi wrth y Tad” fel “rhodd nefol” y dylai credinwyr “ei dderbyn,” gael ei “lenwi ag ef,” a bod “ynddo”. Mae’r Ysbryd Glân yn rhywbeth y gellir ei “roi ymlaen,” “ei roi i mewn,” a’i “roi o fewn.” Gellir ei drosglwyddo o un person i'r llall, ei ddosrannu, ac mae'n rhanadwy. Mae’r Ysbryd Glân yn “cwympo ymlaen” ac yn cael ei “dywallt” wrth i gredinwyr gael eu “bedyddio gyda’r Ysbryd Glân”. Mae credinwyr i “yfed” a “blasu” y “dŵr byw” hwn. Rydyn ni i siarad a gweddïo “yn yr Ysbryd” wrth iddo gyflawni llawer o amrywiol weithredoedd Duw yn ein bywyd. Mae presenoldeb Duw yn cael ei amlygu trwy'r Ysbryd Glân fel y mae cysuron, cwnsela, ac yn ein cyfarwyddo. Rhaid inni fod yn ofalus i beidio â gwrthryfela yn erbyn, gwrthsefyll, galaru, quench neu gabledd dylanwad rheolaethol Duw. Gellir personoli'r Ysbryd Glân yn yr ystyr sy'n adlewyrchu personoliaeth a chymeriad Duw er nad yw'n berson yn llythrennol.

RheoliInfluence.com

Yr Ysbryd Glân mewn Cyfeiriad at y Greadigaeth

Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â'i ddylanwad rheoli. Trwy air Duw (Logos) a thrwy anadl Duw, yr Ysbryd Glân, gwnaed pob peth. Dyma sut y daeth y greadigaeth wreiddiol (Adda gyntaf) i fodolaeth a dyma sut y daeth Iesu Grist (yr Adda olaf) i fodolaeth. 

Salmau 33: 6 (ESV), Gan y gair yr ARGLWYDD gwnaed y nefoedd, a gan anadl ei geg

Gan y gair yr ARGLWYDD gwnaed y nefoedd, a gan anadl ei geg eu llu i gyd.

Salmau 104: 29-30 (ESV), Pan anfonwch eich Ysbryd allan, fe'u crëir

Pan fyddwch chi'n cuddio'ch wyneb, maen nhw'n siomedig; pan gymerwch ymaith eu anadl, maen nhw'n marw ac yn dychwelyd i'w llwch. Pan anfonwch eich Ysbryd allan, fe'u crëir, ac yr ydych yn adnewyddu wyneb y ddaear.

Genesis 2: 7 (ESV), Yr ARGLWYDD Dduw ffurfiodd y dyn llwch o'r ddaear a anadlu i mewn i'w ffroenau anadl bywyd

Yna, yr ARGLWYDD Dduw ffurfiodd y dyn llwch o'r ddaear a anadlu i mewn i'w ffroenau anadl bywyd, a daeth y dyn yn greadur byw.

Swydd 33: 4 (ESV), Mae ysbryd Duw wedi fy ngwneud i, a'r anadl o'r Hollalluog rhowch fywyd i mi.

Mae ysbryd Duw wedi fy ngwneud i, a'r anadl o'r Hollalluog rhowch fywyd i mi.

Luc 1:35 (ESV), Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi

Ac atebodd yr angel hi, “Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi; felly y plentyn i gael ei eni yn cael ei alw'n sanctaidd - Mab Duw.

RheoliInfluence.com

Ystyr yr Hebraeg a'r Groeg am Ysbryd

Y gair am ysbryd yn Hebraeg yw ruach sy'n golygu anadl, gwynt, ysbryd. Yn yr un modd, daw'r gair Ysbryd Glân yn y Groeg o'r cyfuniad o eiriau hagne pneuma (πνεῦμα ἅγιον), sy'n golygu yn llythrennol, “aer yn symud - mae hynny'n sanctaidd”. Yr Ysbryd Glân (Pneuma) yn llythrennol, defnyddiwyd anadl neu wynt Duw i greu'r bydysawd a bod Duw yn ei ddefnyddio i ryngweithio â dyn.

Geiriadur Strong

h7307. רוּחַ rûaḥ; o 7306; gwynt; trwy anadl debyg, hy exhalation synhwyrol (neu hyd yn oed dreisgar); yn ffigurol, bywyd, dicter, ansylweddol; trwy estyniad, rhanbarth o'r awyr; trwy ysbryd tebygrwydd, ond dim ond bod rhesymol (gan gynnwys ei fynegiant a'i swyddogaethau): - aer, dicter, chwyth, anadl, x cŵl, dewrder, meddwl, x chwarter, x ochr, ysbryd ((- ual)), tymestl, x ofer, ((corwynt -)) gwynt (-y).

g4151. pneuma πνεῦμα; o 4154; cerrynt o aer, hy anadl (chwyth) neu awel; trwy gyfatebiaeth neu'n ffigurol, ysbryd, hy (dynol) yr enaid rhesymol, (trwy oblygiad) egwyddor hanfodol, gwarediad meddyliol, ac ati, neu (goruwchddynol) angel, cythraul, neu Dduw (dwyfol), ysbryd Crist, yr Ysbryd Glân : - ysbryd, bywyd, ysbryd (-ual, -ually), meddwl.

Geirfa Ddadansoddol Testament Newydd Gwlad Groeg

πνεῦμα, ατος, τό. (1) fel sy'n deillio o πνέω (ergyd), symudiad aer; (a) chwythu, gwynt (JN 3.8a ac AU 1.7 yn ôl pob tebyg); (b) anadlu, anadl (2TH 2.8; MT 27.50 o bosibl yn yr ystyr “anadlodd ei olaf”)

Dangosir y gydberthynas rhwng yr Ysbryd ac anadl neu wynt Duw hefyd yn yr adnodau canlynol:

Job 26:13 (ESV), oherwydd ei wynt gwnaed y nefoedd yn deg

Gan ei gwynt gwnaed y nefoedd teg.

Job 32: 8 (ESV), Ond yr Ysbryd mewn dyn ydyw, yr anadl i'r Hollalluog

Ond yr Ysbryd mewn dyn ydyw, anadl yr Hollalluog, mae hynny'n gwneud iddo ddeall.

Ioan 3: 8 (ESV), Mae'r gwynt yn chwythu - Felly mae gyda phawb sy'n cael ei eni o'r Ysbryd

Mae gwynt yn chwythu o ble mae'n dymuno, ac rydych chi'n clywed ei sain, ond nid ydych chi'n gwybod o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phawb sy'n cael ei eni o'r Ysbryd. "

RheoliInfluence.com

Yr Ysbryd Glân yw Dylanwad Rheoli Duw

Y gair Groeg am Ysbryd yw pheuma. Disgrifir y defnydd o'r gair hwn yn y Testament Newydd ac ysgrifau Cristnogol cynnar eraill yn y Geirfa Roegaidd-Saesneg (BDAG) amlycaf:

(1) aer wrth symud, chwythu, anadlu

(2) yr hyn sy'n animeiddio neu'n rhoi bywyd i'r corff, anadl, (bywyd-) ysbryd

(3) rhan o bersonoliaeth ddynol, ysbryd

(4) bod anghorfforaidd annibynnol, mewn contract i fodolaeth y gellir ei weld gan y synhwyrau corfforol, ysbryd

(5) Bod Duw fel un sy'n rheoli dylanwad, gyda ffocws ar gysylltiad â bodau dynol, Ysbryd

"Bod Duw fel un sy'n rheoli dylanwad, gyda ffocws ar gysylltiad â bodau dynol" yn agwedd allweddol ar beth yw'r Ysbryd Glân. Hynny yw, estyniad bod Duw, a drosglwyddir oddi wrth Dduw, sy'n rhyngweithio â phobl ac yn dylanwadu arnynt. Ategir y ddealltwriaeth hon gan nifer o gyfeiriadau Ysgrythurol:

2 Pedr 1:21 (ESV), Siaradodd dynion oddi wrth Dduw wrth iddynt gael eu cario ymlaen gan yr Ysbryd Glân

Oherwydd ni chynhyrchwyd unrhyw broffwydoliaeth erioed trwy ewyllys dyn, ond siaradodd dynion oddi wrth Dduw wrth iddynt gael eu cario ymlaen gan yr Ysbryd Glân

Ioan 3:34 (ESV), F.neu y mae yn rhoddi yr Ysbryd heb fesur

Oherwydd y mae'r sawl y mae Duw wedi'i anfon yn traethu geiriau Duw, canys y mae yn rhoddi yr Ysbryd heb fesur."

Exodus 31: 3 (ESV),  Gydag Ysbryd Duw, gyda gallu a deallusrwydd, gyda gwybodaeth a phob crefftwaith

ac yr wyf wedi ei lenwi ag Ysbryd Duw, gyda gallu a deallusrwydd, gyda gwybodaeth a phob crefftwaith, dyfeisio dyluniadau artistig, gweithio mewn aur, arian ac efydd, wrth dorri cerrig ar gyfer gosod, ac wrth gerfio pren, i weithio ym mhob crefft.

Rhifau 11:25 (ESV), Cymryd peth o'r Ysbryd - ei roi ar y saith deg henuriad - gorffwysodd yr Ysbryd arnyn nhw - gwnaethon nhw broffwydo

Yna daeth yr ARGLWYDD i lawr yn y cwmwl a siarad ag ef a cymerodd beth o'r Ysbryd yr oedd arno ef a ei roi ar y saith deg henuriad. A chyn gynted â gorffwysodd yr Ysbryd arnynt, proffwydasant

1 Samuel 10: 6 (ESV), Bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn rhuthro arnoch chi, a byddwch yn proffwydo - oherwydd mae Duw gyda chi

yna y Bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn rhuthro arnoch chi, a byddwch yn proffwydo gyda nhw a chael ei droi yn ddyn arall. Nawr pan fydd yr arwyddion hyn yn cwrdd â chi, gwnewch yr hyn y mae eich llaw yn canfod ei wneud, canys y mae Duw gyda chwi

Nehemeia 9: 29-30 (ESV), Flynyddoedd lawer y buoch yn cyd-fynd â nhw a eu rhybuddio gan eich Ysbryd trwy eich proffwydi 

Flynyddoedd lawer buoch yn turio gyda nhw a eu rhybuddio gan eich Ysbryd trwy eich proffwydi. Ac eto ni fyddent yn rhoi clust…

Eseia 59:21 (ESV), Fy Ysbryd sydd arnoch chi, a'm geiriau a roddais yn eich ceg

“Ac i mi, dyma fy nghyfamod â nhw,” meddai'r ARGLWYDD: “Fy Ysbryd sydd arnoch chi, a'm geiriau a roddais yn eich ceg, ni fydd yn gadael allan o'ch ceg ... ”

Deddfau 10:38 (ESV),  Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth

sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef.

1 Corinthiaid 2: 10-12 (ESV), Nid oes unrhyw un yn amgyffred meddyliau Duw heblaw Ysbryd Duw 

Y pethau hyn y mae Duw wedi'u datgelu inni trwy'r Ysbryd. Oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio popeth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw. Oherwydd pwy a ŵyr feddyliau rhywun heblaw ysbryd y person hwnnw, sydd ynddo ef? Felly hefyd does neb yn amgyffred meddyliau Duw heblaw Ysbryd Duw. Nawr nid ydym wedi derbyn ysbryd y byd, ond yr Ysbryd sydd oddi wrth Dduw, er mwyn inni ddeall y pethau a roddwyd inni yn rhydd gan Dduw.

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Symbolaidd o “Law” neu “Bys” Duw

Mae “Ysbryd Duw” yn cyfateb i “law” neu “fys” Duw. Yn union fel y mae llaw a bys dyn yn ddarostyngedig i ewyllys dyn, felly mae Ysbryd Duw yn ddarostyngedig i ewyllys Duw. Mae person yn gwneud yr hyn sy'n cael ei wneud gan ei ddwylo ei hun. Yn yr un modd, Duw ei Hun sy'n gwneud y gwaith sy'n cael ei wneud trwy estyn ei law a'i fysedd. Trwy'r Ysbryd Glân, gweithredodd ewyllys Duw ar waith, gan berfformio bod yr hyn y mae'n ei anfon i'w berfformio.

Eseciel 1: 3 (ESV), Roedd llaw’r ARGLWYDD arno

y daeth gair yr ARGLWYDD i Eseciel yr offeiriad, mab Buzi, yng ngwlad y Caldeaid wrth gamlas Chebar, ac yr oedd llaw yr ARGLWYDD arno mae

Eseciel 3:14 (ESV), Yr Ysbryd - llaw'r ARGLWYDD yn gryf arnaf

Yr Ysbryd cododd fi a mynd â mi i ffwrdd, ac es i mewn chwerwder yng ngwres fy ysbryd, llaw yr ARGLWYDD yn gryf arnaf.

Roedd Eseciel 37: 1 (ESV), Llaw’r ARGLWYDD arnaf - yn yr Ysbryd

Llaw yr ARGLWYDD oedd arnaf, a daeth â mi allan yn Ysbryd yr ARGLWYDD a gosod fi i lawr yng nghanol y cwm; roedd yn llawn esgyrn.

2 Brenhinoedd 3: 15-16 (ESV), Yr daeth llaw yr ARGLWYDD arno

Ond nawr dewch â mi yn gerddor. ” A phan chwaraeodd y cerddor, y daeth llaw yr ARGLWYDD arno. Ac meddai, “Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD, 'Byddaf yn gwneud y gwely sych hwn yn llawn pyllau.'

Mathew 12:28 (ESV), Trwy Ysbryd Duw yr wyf yn bwrw allan gythreuliaid

“Ond os ydyw trwy Ysbryd Duw fy mod yn bwrw allan gythreuliaid, yna mae teyrnas Dduw wedi dod arnoch chi ”

Luc 11:20 (ESV), Trwy fys Duw fy mod yn bwrw allan gythreuliaid

“Ond os ydyw trwy fys Duw fy mod yn bwrw allan gythreuliaid, yna mae teyrnas Dduw wedi dod arnoch chi. ”

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Dynodi Pwer Duw

Defnyddir y termau pŵer ac ysbryd yn gyfnewidiol yn aml gan fod Duw yn cyflawni ei weithredoedd nerthol trwy ei Ysbryd a thrwy ei allu. Nid yw'n hollol gywir dweud mai pŵer Duw yw'r Ysbryd Glân, ond yn hytrach mae pobl yn derbyn pŵer pan ddaw'r Ysbryd Glân arnynt. Yn gyffredinol, mae pŵer Duw, fel y dangosir gan weithredoedd gwyrthiol mewn pobl, yn cael ei wireddu trwy broses sy'n cynnwys mewnlenwi'r Ysbryd Glân yn gyntaf ac yna gwaith pŵer neu ysbrydoliaeth ddwyfol ddilynol. Gan yr Ysbryd Glân, dylanwad rheolaethol Duw, gallwn ryngweithio â nerth a meddwl Duw. yn ôl Jwda 1:20, daw pŵer Duw o’r Ysbryd Glân, sy’n dweud, “Ond rwyt ti, anwylyd, yn adeiladu dy hun yn dy ffydd sanctaidd a gweddïo yn yr Ysbryd Glân”. Yn unol â hynny, Gweddïo yn yr Ysbryd Glân yw'r ffordd rydyn ni'n rhyngweithio â Duw i dderbyn ei eneiniad a'i rymuso - Dylanwad rheoli Duw. Mae sawl enghraifft fel a ganlyn:

Barnwyr 14: 5-6 (ESV), Rhuthrodd Ysbryd yr ARGLWYDD arno - rhwygodd y llew yn ddarnau wrth i un rwygo gafr ifanc

Yna aeth Samson i lawr gyda'i dad a'i fam i Timnah, a daethant i winllannoedd Timnah. Ac wele, daeth llew ifanc tuag ato yn rhuo. Yna rhuthrodd Ysbryd yr ARGLWYDD arno, ac er nad oedd ganddo ddim yn ei law, rhwygodd y llew yn ddarnau wrth i un rwygo gafr ifanc...

Barnwyr 15:14 (ESV), Yna rhuthrodd Ysbryd yr ARGLWYDD arno - a'i rwymau'n toddi oddi ar ei ddwylo

Pan ddaeth i Lehi, daeth y Philistiaid yn gweiddi i'w gyfarfod. Yna rhuthrodd Ysbryd yr ARGLWYDD arno, a daeth y rhaffau oedd ar ei freichiau fel llin sydd wedi mynd ar dân, a'i rwymau wedi toddi oddi ar ei ddwylo.

Luc 1:35 (ESV), Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi

Ac atebodd yr angel hi, “Mae Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi; felly bydd y plentyn sydd i'w eni yn cael ei alw'n sanctaidd - Mab Duw.

Deddfau 1: 8 (ESV), Byddwch yn derbyn pŵer pan fydd yr Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi

"Ond byddwch yn derbyn pŵer pan fydd yr Ysbryd Glân wedi dod arnoch chi, a byddwch yn dystion i mi yn Jerwsalem ac yn holl Jwdea a Samaria, ac hyd ddiwedd y ddaear. ”

Deddfau 2:4 (ESV), Llenwyd pob un ohonynt â'r Ysbryd Glân a dechreuwyd siarad wrth i'r Ysbryd draethu iddynt

Ac llanwyd pob un ohonynt â'r Ysbryd Glân a dechreuon nhw siarad mewn tafodau eraill wrth i'r Ysbryd draethu iddynt.

Deddfau 4:31 (ESV), Roedd y filled gyda'r Ysbryd Glân a pharhau i siarad gair Duw yn eofn

Ac wedi iddynt weddïo, ysgwyd y lle y cawsant eu casglu ynghyd, a roedden nhw i gyd llenwi â'r Ysbryd Glân a pharhau i siarad gair Duw yn eofn.

Deddfau 10:38 (ESV), Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth

sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef.

Rhufeiniaid 15:19 (ESV), Trwy nerth arwyddion a rhyfeddodau, trwy nerth Ysbryd Duw

Trwy nerth arwyddion a rhyfeddodau, trwy nerth Ysbryd Duw—O fy mod i o Jerwsalem a'r holl ffordd o gwmpas i Illyricum wedi cyflawni gweinidogaeth efengyl Crist

RheoliInfluence.com

Ysbryd Duw yw'r Ysbryd Glân a Roddir i Bobl sy'n elw o'r Tad

Mae nifer o dystion ysgrythurol yn ei gwneud yn glir bod yr Ysbryd Glân, yn rhodd gan Dduw sy'n deillio o'r Tad. Mae gwahaniaeth i'w wneud rhwng y Duw "Rhoddwr" a'r "Rhodd" sy'n dod oddi wrth Dduw, yr Ysbryd Glân - dylanwad rheoli Duw. 

1 Thesaloniaid 4: 8 (ESV), Duw, sy'n rhoi ei Ysbryd Glân i chi

Felly mae pwy bynnag sy'n diystyru hyn, yn diystyru nid dyn ond Duw, sy'n rhoi ei Ysbryd Glân i chi.

Ioan 15:26 (ESV), Ysbryd y gwirionedd, sy'n deillio o'r Tad

“Ond pan ddaw'r Cynorthwyydd, y byddaf yn ei anfon atoch oddi wrth y Tad, yr Ysbryd y gwirionedd, sy'n deillio o'r Tad...

Deddfau 2:33 (ESV), Wedi derbyn gan y Tad yr addewid o'r Ysbryd Glân

“Cael eich dyrchafu felly ar ddeheulaw Duw, a wedi derbyn gan y Tad yr addewid o'r Ysbryd Glân, mae wedi tywallt hyn yr ydych chi'ch hun yn ei weld a'i glywed. ”

Deddfau 5:32 (ESV), Yr Ysbryd Glân, yr hwn a roddodd Duw i'r rhai sy'n ufuddhau iddo

“Ac rydyn ni’n dystion i’r pethau hyn, ac felly hefyd yr Ysbryd Glân, y mae Duw wedi'i roi i'r rhai sy'n ufuddhau iddo. "

Deddfau 15:8 (ESV), Duw - gan roi'r Ysbryd Glân iddyn nhw yn union fel y gwnaeth i ni

Ac Da, sy'n adnabod y galon, yn dyst iddynt, gan gan roi'r Ysbryd Glân iddyn nhw yn union fel y gwnaeth i ni,

Deddfau 10:38 (ESV) - Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth

sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth â'r Ysbryd Glân a chyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef.

Hebreaid 2: 4 (ESV), Da hefyd yn dyst gan rhoddion yr Ysbryd Glân wedi'u dosbarthu yn ôl ei ewyllys

tra Da hefyd yn dyst i arwyddion a rhyfeddodau ac amryw wyrthiau a trwy roddion yr Ysbryd Glân wedi'u dosbarthu yn ôl ei ewyllys.

1 Ioan 3:24 (ESV), Yr Ysbryd a roddodd i ni

Mae pwy bynnag sy'n cadw ei orchmynion yn aros yn Nuw, a Duw ynddo. A thrwy hyn gwyddom ei fod yn aros ynom, gan y Ysbryd y mae wedi'i roi inni.

1 Ioan 4:13 (ESV), Duw - mae wedi rhoi inni o'i Ysbryd

Ni welodd neb Dduw erioed; os ydym yn caru ein gilydd, Da yn aros ynom ac mae ei gariad yn cael ei berffeithio ynom. Trwy hyn gwyddom ein bod yn aros ynddo ef ac ynom ynom, am iddo roi inni o'i Ysbryd.

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Rhywbeth i'w “Dderbyn” (fel Rhodd)

Cyfeiriadau ysgrythurol sy'n tystio i'r Ysbryd Glân fel rhywbeth i'w dderbyn:

Deddfau 1: 4-5 (ESV), aros am addewid y Tad - cewch eich bedyddio â'r Ysbryd Glân

Ac wrth aros gyda nhw fe orchmynnodd iddyn nhw beidio â gadael Jerwsalem, ond i aros am addewid y Tad, a ddywedodd, “clywsoch oddi wrthyf; canys Ioan a fedyddiwyd â dwfr, ond fe'ch bedyddir â'r Ysbryd Glân ychydig ddyddiau o nawr."

Deddfau 2:38 (ESV), Y.bydd ou yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân

A dywedodd Pedr wrthynt, “Edifarhewch a bedyddiwch bob un ohonoch yn enw Iesu Grist am faddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân.

Deddfau 8: 14-19 (ESV), Maent yn wedi derbyn yr Ysbryd Glân - y Rhoddwyd ysbryd

Nawr pan glywodd yr apostolion yn Jerwsalem fod Samaria wedi derbyn gair Duw, anfonon nhw atynt Pedr ac Ioan, a ddaeth i lawr a gweddïo drostyn nhw er mwyn iddyn nhw allu derbyn yr Ysbryd Glân, oherwydd nid oedd wedi syrthio ar yr un ohonynt eto, ond dim ond yn enw'r Arglwydd Iesu y cawsant eu bedyddio. Yna dyma nhw'n gosod eu dwylo arnyn nhw a maent yn wedi derbyn yr Ysbryd Glân. Nawr pan welodd Simon hynny y Rhoddwyd ysbryd trwy arddodi dwylo’r apostolion, cynigiodd arian iddynt, gan ddweud, “Rho imi’r pŵer hwn hefyd, er mwyn i unrhyw un yr wyf yn gosod fy nwylo arnynt derbyn yr Ysbryd Glân. "

Ioan 20:22 (ESV), R.eceive yr Ysbryd Glân

Ac wedi iddo ddweud hyn, anadlodd arnyn nhw a dweud wrthyn nhw, “Derbyn yr Ysbryd Glân."

Effesiaid 1:13 (ESV), Mae addawodd yr Ysbryd Glân

Ynddo ef hefyd, pan glywsoch air y gwirionedd, seliwyd efengyl eich iachawdwriaeth, a chredu ynddo y addawodd yr Ysbryd Glân,

Hebreaid 6: 4 (ESV), Wedi blasu'r rhodd nefol, ac wedi rhannu yn yr Ysbryd Glân

Oherwydd mae'n amhosibl, yn achos y rhai a fu unwaith yn oleuedig, sydd wedi blasu'r rhodd nefol, ac wedi rhannu yn yr Ysbryd Glân

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Rhywbeth i'w “Llenwi”

Cyfeiriadau ysgrythurol sy'n tystio i'r Ysbryd Glân fel rhywbeth i'w “Llenwi”:

Luc 1:15 (ESV), F.illed gyda'r Ysbryd Glân

canys bydd yn fawr gerbron yr Arglwydd. Ac rhaid iddo beidio ag yfed gwin na diod gref, a bydd ef wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân, hyd yn oed o groth ei fam.

Luc 1:41 (ESV), F.illed gyda'r Ysbryd Glân

A phan glywodd Elizabeth gyfarchiad Mair, neidiodd y babi yn ei chroth. Ac roedd Elizabeth wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân,

Luc 1:67 (ESV), F.illed gyda'r Ysbryd Glân

Ac yr oedd ei dad Sechareia wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân a phroffwydodd, gan ddweud. ”

Deddfau 4: 8 (ESV), F.illed gyda'r Ysbryd Glân

Yna Pedr, wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân, meddai wrthynt, “Rheolwyr y bobl a’r henuriaid

Deddfau 4: 31 (ESV), F.illed gyda'r Ysbryd Glân

Ac wedi iddynt weddïo, ysgwyd y lle y cawsant eu casglu ynghyd, ac roeddent i gyd wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân a pharhaodd i lefaru gair Duw yn eofn.

Deddfau 7: 55 (ESV), F.ull yr Ysbryd Glân

Ond fe, llawn yr Ysbryd Glân, syllu i'r nefoedd a gweld gogoniant Duw, a Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw.

Deddfau 9:17 (ESV), Cael eich llenwi â'r Ysbryd Glân

Felly gadawodd Ananias a mynd i mewn i'r tŷ. Wrth osod ei ddwylo arno dywedodd, “Mae'r Brawd Saul, yr Arglwydd Iesu a ymddangosodd i chi ar y ffordd y daethoch chi wedi fy anfon er mwyn i chi adennill eich golwg a cael eich llenwi â'r Ysbryd Glân. "

Deddfau 11:24 (ESV), Llawn yr Ysbryd Glân

canys dyn da ydoedd, llawn yr Ysbryd Glân ac o ffydd. Ac ychwanegwyd llawer iawn o bobl at yr Arglwydd.

Effesiaid 5:18 (ESV), B.e llenwi â'r Ysbryd

A pheidiwch â meddwi â gwin, oherwydd debauchery yw hynny, ond llanwch yr Ysbryd

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Rhywbeth i fod “ynddo”

Rydyn ni “yn” yr ysbryd wrth weithredu mewn grym, siarad o dan ysbrydoliaeth ddwyfol, ac mewn gweddi. Yn hytrach na bod yn “rhywun” rydyn ni’n gweddïo iddo neu’n addoli, mae’r ysbryd Sanctaidd yn “rhywbeth” rydyn ni’n gweddïo ac yn gweithredu “ynddo”. Nid oes unrhyw gyfeiriadau bod yr Ysbryd Glân yn rhywun y dylid ei weddïo neu ei addoli. Yn hytrach, mae'r Ysbryd Glân yn rhywbeth y dylem weithredu “ynddo”. Bydd gwir addolwyr yn addoli'r Tad “mewn” Ysbryd a gwirionedd.

Marc 12:36 (ESV), I.n yr Ysbryd Glân

David ei hun, yn yr Ysbryd Glân, datganodd, 'Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd, "Eisteddwch ar fy neheulaw, nes i mi roi eich gelynion dan eich traed."'.

Rhufeiniaid 9: 1 (ESV), I.n yr Ysbryd Glân

Rwy'n siarad y gwir yng Nghrist - nid wyf yn dweud celwydd; mae fy nghydwybod yn dwyn tystiolaeth i mi yn yr Ysbryd Glân,

1 Corinthiaid 12: 3 (ESV), I.n Ysbryd Duw

Felly, rwyf am ichi ddeall nad oes unrhyw un yn siarad yn Ysbryd Duw byth yn dweud “Mae Iesu ar ei draed!” ac ni all neb ddweud “Iesu yn Arglwydd” heblaw yn yr Ysbryd Glân

1 Thesaloniaid 1: 5 (ESV), I.n yr Ysbryd Glân

oherwydd daeth ein hefengyl atoch nid yn unig mewn gair, ond hefyd mewn grym a yn yr Ysbryd Glân a chydag argyhoeddiad llawn. Rydych chi'n gwybod pa fath o ddynion y gwnaethon ni brofi eu bod yn eich plith er eich mwyn chi

Effesiaid 6:18 (ESV), I.n yr Ysbryd

gweddïo bob amser yn yr Ysbryd, gyda phob gweddi ac ymbil. I'r perwyl hwnnw, cadwch yn effro gyda'r holl ddyfalbarhad, gan wneud ymbil dros yr holl saint

Ioan 4:23 (ESV), Bydd y gwir addolwyr yn addoli’r Tad mewn ysbryd

Ond mae'r awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y gwir addolwyr yn addoli'r Tad mewn ysbryd a gwirionedd, oherwydd mae'r Tad yn ceisio pobl o'r fath i'w addoli.

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Drosglwyddadwy, Yn Ddosranedig ac yn Rhanadwy

Mae sawl cyfeiriad Beibl yn tystio i'r Ysbryd gael ei gyffelybu i sylwedd y gellir ei drosglwyddo, y gellir ei ddosrannu, ac mae'n rhanadwy. Mae Pedr ar ddydd y Pentecost, yn darllen “meddai Duw: o fy Ysbryd byddaf yn tywallt allan” (Actau 2:17, Tyndale) ac mae 1 Ioan 4:13 yn nodi bod Duw wedi “rhoi inni o’i Ysbryd”. Yn ddealladwy yn llythrennol, ystyr y Groeg yw, “peth o” neu “rhan o” - gan nodi cyfran neu gyfran. Yn unol â hynny, rydym yn deall bod Ysbryd Duw yn rhywbeth y gellir ei ddosbarthu ymhlith llawer.

Rhifau 11:17 (ESV), Cymerwch ychydig o'r Ysbryd sydd arnoch chi a'i roi arnyn nhw

A byddaf yn dod i lawr ac yn siarad â chi yno. A gwnaf cymerwch beth o'r Ysbryd sydd arnoch chi a'i roi arnyn nhw, a byddan nhw'n dwyn baich y bobl gyda chi, er mwyn i chi beidio â dwyn eich hun yn unig.

Rhifau 11:25 (ESV), Cymerodd peth o'r Ysbryd oedd arno a'i roi ar y saith deg henuriad

Yna daeth yr ARGLWYDD i lawr yn y cwmwl a siarad ag ef, a Cymerodd peth o'r Ysbryd oedd arno a'i roi ar y saith deg henuriad. A chyn gynted ag y gorffwysodd yr Ysbryd arnyn nhw, gwnaethon nhw broffwydo…

2 Brenhinoedd 2: 9-10 (ESV), Os gwelwch yn dda gadewch fod cyfran ddwbl o'ch ysbryd arnaf

Pan oedden nhw wedi croesi, dywedodd Elias wrth Eliseus, “Gofynnwch beth fydda i'n ei wneud i chi, cyn i mi gael fy nhynnu oddi wrthych chi." Ac meddai Eliseus, “Os gwelwch yn dda gadewch fod cyfran ddwbl o'ch ysbryd arnaf"

2 Brenhinoedd 2: 15-16 (ESV), Mae ysbryd Elias yn gorffwys ar Eliseus

Nawr pan welodd meibion ​​y proffwydi a oedd yn Jericho ef gyferbyn â nhw, dywedon nhw, “Mae ysbryd Elias yn gorffwys ar Eliseus. ” Daethant i'w gyfarfod ac ymgrymu i'r llawr o'i flaen. A dywedasant wrtho, “Wele yn awr, mae hanner cant o ddynion cryf gyda'ch gweision. Gadewch iddyn nhw fynd i geisio'ch meistr. Efallai fod y Ysbryd yr ARGLWYDD wedi ei ddal i fyny a’i daflu ar ryw fynydd neu i mewn i ryw ddyffryn ”

Deddfau 2: 1-4 (ESV), Roedd tafodau rhanedig fel tân yn ymddangos iddynt ac yn gorffwys ar bob un ohonynt - pob un wedi'i lenwi â'r Ysbryd Glân

Pan gyrhaeddodd diwrnod y Pentecost, roeddent i gyd gyda'i gilydd mewn un lle. Ac yn sydyn daeth o'r nefoedd swn fel gwynt nerthol yn rhuthro, a llanwodd y tŷ cyfan lle'r oeddent yn eistedd. Ac roedd tafodau rhanedig fel tân yn ymddangos iddynt ac yn gorffwys ar bob un ohonynt. Ac roedden nhw i gyd wedi'u llenwi â'r Ysbryd Glân a dechreuodd lefaru mewn tafodau eraill wrth i'r Ysbryd draethu iddynt.

Actau 2:17 (Tyndale), O.f fy Ysbryd Rwy'n arllwys ar bawb

Bydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw: of fy Ysbryd Rwy'n arllwys ar bawb. Bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, bydd eich hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion.

Actau 2:17 (KJV), Arllwysaf o fy Ysbryd ar bob cnawd

A bydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw, Arllwysaf o fy Ysbryd ar bob cnawd: a bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, a'ch dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, a'ch hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion

Deddfau 2:17 (ASV), Arllwysaf o fy Ysbryd ar bob cnawd

A bydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw, Arllwysaf o fy Ysbryd ar bob cnawd: A bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, A'ch dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, A'ch hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion:

Deddfau 2:17 (NASB), BYDDWCH YN POUR FORTH FY YSBRYD AR BOB MANKIND

'A BYDD YN BOD YN Y DYDDIAU DIWETHAF,' meddai Duw, 'BYDDWCH YN POUR FORTH FY YSBRYD AR BOB MANKIND; AC MAE EICH SONS A’CH DAUGHTERS YN DANGOS PROPHESY, A BYDD EICH DYNION IFANC YN GWELD GWELEDIGAETHAU, A BYDD EICH HEN DDYN YN DANGOS DREAMAU;

1 Ioan 4:13 (ESV), Ef wedi rhoi inni o ei Ysbryd

Ni welodd neb Dduw erioed; os ydyn ni'n caru ein gilydd, mae Duw yn aros ynom ni ac mae ei gariad yn cael ei berffeithio ynom ni. Trwy hyn gwyddom ein bod yn cadw ynddo ef ac ynom ynom, oherwydd mae wedi rhoi inni o ei Ysbryd.

Hebreaid 2: 4 (ESV), Dosbarthwyd anrhegion yr Ysbryd Glân yn ôl ei ewyllys

tra y bu Duw hefyd yn dyst i arwyddion a rhyfeddodau ac amryw wyrthiau a chan rhoddion yr Ysbryd Glân wedi'u dosbarthu yn ôl ei ewyllys.

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Rhywbeth sy'n “Rhoi ymlaen” neu'n “Rhoi O fewn”, “Syrthio Ymlaen”, neu sydd wedi'i “Dynnu Allan”

Mae llawer o gyfeiriadau ysgrythurol yn dangos y gall yr Ysbryd Glân at rywbeth y gellir ei “wisgo”, “ddisgyn arno”, ac y gellir ei “dywallt”. Mae rhai cyfeiriadau Ysgrythurol yn disgrifio'r Ysbryd Glân at rywbeth a all fod "gwisgo ymlaen, ”“ rhoi o fewn, ”neu“ rhoi arno. ”

Rhifau 11:25 (ESV), T.ook peth o'r Ysbryd oedd arno ef a ei roi ar y saith deg henuriad

Yna daeth yr ARGLWYDD i lawr yn y cwmwl a siarad ag ef, a cymerodd beth o'r Ysbryd oedd arno ef a ei roi ar y saith deg henuriad. A chyn gynted ag y Gorffwysodd yr ysbryd arnynt, proffwydasant. Ond ni wnaethant barhau i'w wneud.

Rhifau 11: 27-29 (ESV), Y byddai'r ARGLWYDD yn rhoi ei Ysbryd arnyn nhw

A rhedodd dyn ifanc a dweud wrth Moses, “Mae Eldad a Medad yn proffwydo yn y gwersyll.” A dywedodd Josua fab Nun, cynorthwyydd Moses o'i ieuenctid, “Fy arglwydd Moses, stopiwch nhw.” Ond dywedodd Moses wrtho, “A ydych chi'n genfigennus er fy mwyn i? A fyddai holl bobl yr ARGLWYDD yn broffwydi, y byddai'r ARGLWYDD yn rhoi ei Ysbryd arnyn nhw! "

Eseia 42:1 (ESV), Rwyf wedi rhoi fy Ysbryd arno

Wele fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy newisedig, y mae fy enaid yn ymhyfrydu ynddo; Rwyf wedi rhoi fy Ysbryd arno; bydd yn dwyn cyfiawnder i'r cenhedloedd

Eseciel 36:27 (ESV), Byddaf yn rhoi fy Ysbryd ynoch chi

Ac Byddaf yn rhoi fy Ysbryd ynoch chi, ac achosi ichi gerdded yn fy neddfau a bod yn ofalus i ufuddhau i'm rheolau

Cyfeiriadau ysgrythurol sy'n debyg i'r Ysbryd Glân i rywbeth sy'n “cwympo arno” neu'n “disgyn arno” ac yn “aros”:

Luc 3: 21-22 (ESV), Yr Disgynnodd yr Ysbryd Glân arno ar ffurf corfforol, fel colomen

Nawr pan gafodd yr holl bobl eu bedyddio, a phan oedd Iesu hefyd wedi cael ei fedyddio ac yn gweddïo, agorwyd y nefoedd, a disgynodd yr Ysbryd Glân arno ar ffurf corfforol, fel colomen; a daeth llais o'r nefoedd, “Ti yw fy annwyl Fab; gyda chi rwy'n falch iawn. ”

Luc 4:18 (ESV), Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, am fod ganddo eneiniog me

"Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, am fod ganddo eneiniog me
i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, er mwyn gosod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gormesu

Ioan 1:33 (ESV), Yr hwn yr ydych yn gweld yr Ysbryd arno yn disgyn ac yn aros

Nid oeddwn i fy hun yn ei adnabod, ond dywedodd yr un a'm hanfonodd i fedyddio â dŵr wrthyf, 'Yr hwn yr ydych yn gweld yr Ysbryd arno yn disgyn ac yn aros, dyma'r hwn sy'n bedyddio gyda'r Ysbryd Glân. '

Deddfau 2: 1-4 (ESV), Ac roedd tafodau rhanedig fel tân yn ymddangos iddyn nhw ac yn gorffwys ar bob un ohonyn nhw

Pan gyrhaeddodd diwrnod y Pentecost, roeddent i gyd gyda'i gilydd mewn un lle. Ac yn sydyn yno daeth o'r nefoedd swn fel gwynt rhuthro nerthol, ac roedd yn llenwi'r tŷ cyfan lle'r oeddent yn eistedd. Ac roedd tafodau rhanedig fel tân yn ymddangos iddyn nhw ac yn gorffwys ar bob un ohonyn nhw. Ac roedden nhw i gyd wedi'u llenwi â'r Ysbryd Glân a dechrau siarad mewn tafodau eraill wrth i'r Ysbryd draethu iddyn nhw.

Deddfau 10:44 (ESV), Syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb

Tra roedd Peter yn dal i ddweud y pethau hyn, roedd y Syrthiodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair. A syfrdanodd y credinwyr o blith yr enwaediad a ddaeth gyda Pedr, oherwydd tywalltwyd rhodd yr Ysbryd Glân hyd yn oed ar y Cenhedloedd.

Deddfau 11:15 (ESV), Yr Ysbryd Glân syrthiodd arnynt

Wrth i mi ddechrau siarad, yr Ysbryd Glân syrthiodd arnynt yn union fel arnom ni ar y dechrau. A chofiais air yr Arglwydd, fel y dywedodd, 'Bedyddiodd Ioan â dŵr, ond mynnwch cael eich bedyddio â'r Ysbryd Glân. '

Cyfeiriadau ysgrythurol sy'n disgrifio'r Ysbryd Glân at rywbeth sydd is “Tywallt allan”:

Eseia 32:15 (ESV), tywalltir yr Ysbryd arnom oddi ar uchel

hyd nes y tywalltir yr Ysbryd arnom oddi ar uchel, a'r anialwch yn dod yn gae ffrwythlon, a'r maes ffrwythlon yn cael ei ystyried yn goedwig.

Eseia 44:3 (ESV), Arllwysaf fy Ysbryd ar eich plant

Oherwydd arllwysaf ddŵr ar y tir sychedig, a nentydd ar y tir sych;
Arllwysaf fy Ysbryd ar eich epil, a'm bendith ar eich disgynyddion.

Eseciel 39:29 (ESV), I tywallt fy Ysbryd ar dŷ Israel

Ac ni fyddaf yn cuddio fy wyneb mwyach oddi wrthynt, pan I tywallt fy Ysbryd ar dŷ Israel, yn datgan yr Arglwydd DDUW. ”

Joel 2: 28-29 (ESV), mi wnaf tywallt fy Ysbryd ar bob cnawd

“A bydd wedi hynny, hynny mi wnaf tywallt fy Ysbryd ar bob cnawd; bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, bydd eich hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion, a'ch dynion ifanc yn gweld gweledigaethau. Hyd yn oed ar y gweision gwrywaidd a benywaidd yn y dyddiau hynny roeddwn i yn tywallt fy Ysbryd.

Actau 2:17 (Tyndale), Of fy Ysbryd I. arllwys allan ar bawb

Bydd yn y dyddiau diwethaf, meddai Duw: of fy Ysbryd Rwy'n arllwys ar bawb. Bydd eich meibion ​​a'ch merched yn proffwydo, bydd eich dynion ifanc yn gweld gweledigaethau, bydd eich hen ddynion yn breuddwydio breuddwydion.

Deddfau 10:44 (ESV), Ysbryd Glân ei dywallt

Tra roedd Pedr yn dal i ddweud y pethau hyn, fe ddisgynnodd yr Ysbryd Glân ar bawb a glywodd y gair. A syfrdanodd y credinwyr o blith yr enwaediad a ddaeth gyda Pedr, oherwydd rhodd y Ysbryd Glân ei dywallt hyd yn oed ar y Cenhedloedd.

RheoliInfluence.com

Mae’r Ysbryd Glân yn “Bedyddiedig Gyda” ac yn “Ddŵr Byw” y gallwn ei “Yfed”

Mae'r gair bedyddio yn golygu trochi neu drochi. Mae nifer o gyfeiriadau Ysgrythurol yn nodi bod yr Ysbryd Glân yn rhywbeth y gellir bedyddio credinwyr, mewn cyferbyniad â bedydd dŵr. Mae derbyn yr Ysbryd yn cyfateb i gael ei eni eto. Mae derbyn yr Ysbryd yn cyfateb i gael ei eni eto. Mewn cyferbyniad â dŵr cyffredin, mae'r Ysbryd yn ddŵr byw y gallwn gymryd rhan ynddo a'i yfed. Mae'r ysbryd hwn i lifo allan o'n calon fel afonydd o ddŵr byw:

Luc 3:16 (ESV), Bydd ef yn bedyddiwch chi gyda'r Ysbryd Glân a thân.

Atebodd Ioan nhw i gyd, gan ddweud, “Rwy'n eich bedyddio â dŵr, ond yr hwn sy'n gryfach nag ydw i'n dod, strap nad ydw i'n deilwng o'i sandalau. Bydd ef yn bedyddiwch chi gyda'r Ysbryd Glân a thân.

Deddfau 1:5 (ESV), Byddwch chi bedyddiwyd â'r Ysbryd Glân

canys Ioan a fedyddiwyd â dwfr, ond byddwch chi bedyddiwyd â'r Ysbryd Glân dim llawer o ddyddiau o nawr. ”

Deddfau 2:38 (ESV), Y.bydd ou yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân

A dywedodd Pedr wrthynt, “Edifarhewch a bedyddiwch bob un ohonoch yn enw Iesu Grist am faddeuant eich pechodau, a byddwch yn derbyn rhodd yr Ysbryd Glân.

Deddfau 11: 15-16 (ESV), Y.ou fydd bedyddiwyd â'r Ysbryd Glân

Wrth i mi ddechrau siarad, syrthiodd yr Ysbryd Glân arnyn nhw yn union fel arnon ni ar y dechrau. A chofiais air yr Arglwydd, fel y dywedodd, Bedyddiodd John â dŵr, ond byddwch chi bedyddiwyd â'r Ysbryd Glân. '

Ioan 1:33 (ESV), Yr hwn yr ydych yn gweld yr Ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, dyma'r un sy'n bedyddio â'r Ysbryd Glân

Nid oeddwn i fy hun yn ei adnabod, ond dywedodd yr un a'm hanfonodd i fedyddio â dŵr wrthyf, 'Yr hwn yr ydych yn gweld yr Ysbryd yn disgyn ac yn aros arno, dyma'r un sy'n bedyddio â'r Ysbryd Glân. '

Ioan 3: 5-8 (ESV), U.na fydd un yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw

Atebodd Iesu, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, oni bai bod un yn cael ei eni o ddŵr a'r Ysbryd, ni all fynd i mewn i deyrnas Dduw. Yr hyn a aned o'r cnawd yw cnawd, a'r hyn sydd wedi ei eni o'r Ysbryd yw ysbryd. Peidiwch â rhyfeddu fy mod wedi dweud wrthych chi, 'Rhaid i chi gael eich geni eto.' Mae'r gwynt yn chwythu lle mae'n dymuno, ac rydych chi'n clywed ei sain, ond nid ydych chi'n gwybod o ble mae'n dod nac i ble mae'n mynd. Felly mae gyda phawb sydd wedi ei eni o'r Ysbryd. "

Ioan 4:10 (ESV), L.dwr iving

Atebodd Iesu hi, “Os oeddech chi'n gwybod rhodd Duw, a phwy yw hynny, mae'n dweud wrthych chi, 'Rho i mi ddiod,' byddech wedi gofyn iddo, a byddai wedi rhoi dŵr byw ichi. "

Ioan 7: 37-39 (ESV), Allan o'i galon yn llifo afonydd o ddŵr byw

Ar ddiwrnod olaf y wledd, y diwrnod mawr, fe safodd Iesu ar ei draed a gweiddi, “Os oes syched ar unrhyw un, gadewch iddo ddod ataf fi a yfed. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, fel y mae'r Ysgrythur wedi dweud, Allan o'i galon yn llifo afonydd o ddŵr byw. '" Nawr hyn meddai am yr Ysbryd, yr oedd y rhai a gredai ynddo i'w dderbyn hyd yn hyn nid oedd yr Ysbryd wedi ei roi, am nad oedd Iesu wedi ei ogoneddu eto.

1 Corinthiaid 12:13 (ESV), Mewn un Ysbryd bedyddiwyd ni i gyd yn un corff

Am mewn un Ysbryd cawsom ni i gyd ein bedyddio yn un corff—Gweision neu Roegiaid, caethweision neu rydd - a gwnaed pob un i yfed o un Ysbryd.

Effesiaid 5:18 (ESV), Peidiwch â meddwi â gwin - ond llanwch yr Ysbryd

Ac peidiwch â meddwi â gwin, canys debauchery yw hyny, ond llanwch yr Ysbryd,

RheoliInfluence.com

Mae'r Ysbryd Glân yn Cyflawni Llawer o Weithiau Duw

Cyfeirir at yr Ysbryd Glân fel “Ysbryd y gwirionedd (Ioan 14:17) ac mewn sawl ffordd mae’n cynrychioli dylanwad neu rym. Gellir cyferbynnu “ysbryd y byd” â’r “ysbryd sydd o Dduw” (1 Corinthiaid 2:12). Mae'r dylanwadau cystadleuol hyn ar waith yn y byd. Mae pob un yn ddylanwad sy'n deillio o ffynhonnell sy'n cynhyrchu agweddau, ymddygiadau neu “ffrwythau” amrywiol. Mae'r Ysbryd Glân yn cyfeirio pobl tuag at ewyllys Duw yw ei “anadl,” “gwynt,” “llaw,” neu “fys”. Disgrifir y nifer fawr o weithiau a gyflawnwyd trwy ddylanwad rheoli Duw yn yr adnodau hyn:

Luc 4:1 (ESV), A arweiniwyd gan yr Ysbryd yn yr anialwch

A dychwelodd Iesu, yn llawn o'r Ysbryd Glân, o'r Iorddonen a ei arwain gan yr Ysbryd yn yr anialwch.

Luc 4: 18-19 (ESV), Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion

 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, i osod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gorthrymu, i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. "

Deddfau 10:38 (ESV),  Eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a chyda nerth

sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a chyda nerth. Aeth ati i wneud daioni a iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef.

1 Corinthiaid 2: 9-13 (ESV), Y pethau hyn y mae Duw wedi'u datgelu inni trwy'r Ysbryd. Oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio popeth

Ond, fel y mae'n ysgrifenedig, “Yr hyn na welodd unrhyw lygad, na chlust wedi'i glywed, na chalon dyn wedi'i ddychmygu, yr hyn y mae Duw wedi'i baratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu” - y pethau hyn y mae Duw wedi'u datgelu inni trwy'r Ysbryd. Oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio popeth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw. Oherwydd pwy a ŵyr feddyliau rhywun heblaw ysbryd y person hwnnw, sydd ynddo ef? Felly hefyd does neb yn amgyffred meddyliau Duw heblaw Ysbryd Duw. Nawr nid ydym wedi derbyn ysbryd y byd, ond yr Ysbryd sydd oddi wrth Dduw, er mwyn inni ddeall y pethau a roddwyd inni yn rhydd gan Dduw. Ac rydyn ni'n rhannu hyn mewn geiriau nad ydyn nhw'n cael eu dysgu gan ddoethineb ddynol ond a ddysgir gan yr Ysbryd, gan ddehongli gwirioneddau ysbrydol i'r rhai sy'n ysbrydol.

1 Corinthiaid 14:1 (ESV), Earnestly awydd y rhoddion ysbrydol, yn enwedig er mwyn ichi broffwydo

Dilyn cariad, a o ddifrif awydd y rhoddion ysbrydol, yn enwedig er mwyn ichi broffwydo.

1 Corinthiaid 2: 10-12 (ESV), Oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio popeth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw

Y pethau hyn Mae Duw wedi datgelu i ni trwy'r Ysbryd. Oherwydd mae'r Ysbryd yn chwilio popeth, hyd yn oed ddyfnderoedd Duw. Oherwydd pwy a ŵyr feddyliau rhywun heblaw ysbryd y person hwnnw, sydd ynddo ef? Felly hefyd does neb yn amgyffred meddyliau Duw heblaw Ysbryd Duw. Nawr nid ydym wedi derbyn ysbryd y byd, ond yr Ysbryd sydd oddi wrth Dduw, er mwyn inni ddeall y pethau a roddwyd inni yn rhydd gan Dduw.

Rhufeiniaid 8: 13-14 (ESV), Oherwydd mae pawb sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn feibion ​​i Dduw.

Oherwydd os ydych chi'n byw yn ôl y cnawd byddwch chi'n marw, ond os trwy'r Ysbryd y byddwch chi'n rhoi gweithredoedd y corff i farwolaeth, byddwch chi'n byw. Oherwydd mae pawb sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn feibion ​​i Dduw.

Rhufeiniaid 8:27 (ESV), Mae'r Ysbryd yn ymyrryd dros y saint yn ôl ewyllys Duw

Ac mae'r sawl sy'n chwilio calonnau yn gwybod beth yw meddwl yr Ysbryd, oherwydd Mae'r Ysbryd yn ymyrryd dros y saint yn ôl ewyllys Duw.

Rhufeiniaid 14:17 (ESV), R.cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Glân

Oherwydd nid mater o fwyta ac yfed yw teyrnas Dduw ond cyfiawnder a heddwch a llawenydd yn yr Ysbryd Glân.

Rhufeiniaid 15:16 (ESV), Sancteiddiwyd gan yr Ysbryd Glân

i fod yn weinidog Crist Iesu i’r Cenhedloedd yng ngwasanaeth offeiriadol efengyl Duw, er mwyn i offrwm y Cenhedloedd fod yn dderbyniol, sancteiddiwyd gan yr Ysbryd Glân.

Rhufeiniaid 15:19 (ESV), Mae pŵer arwyddion a rhyfeddodau, trwy nerth Ysbryd Duw

by y pŵer arwyddion a rhyfeddodau, trwy nerth Ysbryd Duw—O fy mod i o Jerwsalem a'r holl ffordd o gwmpas i Illyricum wedi cyflawni gweinidogaeth efengyl Crist

Galatiaid 5: 22-25 (ESV), Ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd…

ond ffrwyth yr Ysbryd yw cariad, llawenydd, heddwch, amynedd, caredigrwydd, daioni, ffyddlondeb, addfwynder, hunanreolaeth; yn erbyn pethau o'r fath nid oes deddf. Ac mae'r rhai sy'n perthyn i Grist Iesu wedi croeshoelio'r cnawd gyda'i nwydau a'i ddymuniadau. Os ydym yn byw yn ôl yr Ysbryd, gadewch inni hefyd gadw mewn cam â'r Ysbryd.

Effesiaid 2: 18-22 (ESV), Rydych chi hefyd yn cael eich adeiladu gyda'ch gilydd i fod yn annedd i Dduw gan yr Ysbryd

Trwyddo ef mae gan y ddau ohonom fynediad mewn un Ysbryd i'r Tad. Felly yna nid ydych chi bellach yn ddieithriaid ac yn estroniaid, ond rydych chi'n gyd-ddinasyddion gyda'r saint ac aelodau o deulu Duw, wedi'u hadeiladu ar sylfaen yr apostolion a'r proffwydi, Crist Iesu ei hun yw'r conglfaen, y mae'r strwythur cyfan ynddo. wedi uno, yn tyfu i fod yn deml sanctaidd yn yr Arglwydd. Ynddo ef rydych chi hefyd yn cael eich adeiladu gyda'ch gilydd i fod yn annedd i Dduw gan yr Ysbryd.

1 Pedr 1:2 (ESV), Sancteiddiad yr Ysbryd

yn ol rhagwybodaeth Duw Dad, yn sancteiddiad yr Ysbryd, am ufudd-dod i Iesu Grist ac am daenellu â’i waed: Boed i ras a heddwch gael eu lluosi i chi.

Titus 3: 5 (ESV), Trwy olchi adfywio a adnewyddiad yr Ysbryd Glân

achubodd ni, nid oherwydd gweithredoedd a wnaethom ni mewn cyfiawnder, ond yn ôl ei drugaredd ei hun, trwy olchi adfywio a adnewyddiad yr Ysbryd Glân

RheoliInfluence.com

Gellir Gwrthryfel yr Ysbryd Glân yn erbyn, Gwrthsefyll, Gorweddi, Galaru, Quenched a Blasphemed yn erbyn

Pan fydd rhywun yn gwrthryfela yn erbyn neu'n dirmygu dylanwad rheoli Duw, sy'n gysylltiedig â phresenoldeb Duw, gellir dweud bod y person hwnnw'n galaru, yn gwrthsefyll neu'n diffodd ei Ysbryd:

Eseia 63:10 (ESV), T.hei gwrthryfela a galaru ei Ysbryd Glân

ond gwrthryfelasant a galaru ei Ysbryd Glân; am hynny trodd yn elyn iddynt, ac ymladdodd ei hun yn eu herbyn.

Deddfau 5: 3 (ESV), L.hy i'r Ysbryd Glân

Ond dywedodd Pedr, “Ananias, pam mae Satan wedi llenwi'ch calon gorwedd i'r Ysbryd Glân ac i gadw rhan o elw'r tir yn ôl i chi'ch hun?

Deddfau 7:51 (ESV), Rydych chi bob amser yn gwrthsefyll yr Ysbryd Glân

“Rydych chi'n bobl â stiff, heb enwaedu yn y galon a'r clustiau, rydych chi bob amser yn gwrthsefyll yr Ysbryd Glân. Fel y gwnaeth eich tadau, felly hefyd.

Effesiaid 4:30 (ESV), Peidiwch â galaru Ysbryd Glân Duw

Ac Nid yw galaru Ysbryd Glân Duw, gan bwy y cawsoch eich selio ar gyfer diwrnod y prynedigaeth.

1 Thesaloniaid 5: 19 (ESV), Peidiwch â quench yr Ysbryd

Peidiwch â quench yr Ysbryd

Salmau 51: 11 (ESV), Peidiwch â chymryd eich Ysbryd Glân oddi wrthyf

Peidiwch â bwrw fi oddi wrth eich presenoldeb a pheidiwch â chymryd eich Ysbryd Glân oddi wrthyf.

Luc 12: 10-12 (ESV), Ni fydd yr un sy'n cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân yn cael maddeuant

A bydd pawb sy'n siarad gair yn erbyn Mab y Dyn yn cael maddeuant, ond ni fydd y sawl sy'n cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân yn cael maddeuant. A phan ddônt â chi gerbron y synagogau a’r llywodraethwyr a’r awdurdodau, peidiwch â bod yn bryderus ynghylch sut y dylech amddiffyn eich hun na’r hyn y dylech ei ddweud, oherwydd bydd yr Ysbryd Glân yn eich dysgu yn yr union awr honno yr hyn y dylech ei ddweud. ”

Beth yw cabledd yr Ysbryd Glân?

Mae Blasphemy yr Ysbryd Glân yn priodoli gweithredoedd Duw i ryw endid arall fel cythraul neu ysbryd aflan. Mae hyn yn priodoli ar gam yr hyn sy'n sanctaidd i'r hyn sy'n aflan. 

Marc 3: 22-30 (ESV), Nid yw pwy bynnag sy'n cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân byth yn cael maddeuant

Ac roedd yr ysgrifenyddion a ddaeth i lawr o Jerwsalem yn dweud, “Mae Beelzebul yn ei feddiant,” a “gan dywysog y cythreuliaid mae’n bwrw allan y cythreuliaid.” Ac fe'u galwodd ato a dweud wrthyn nhw mewn damhegion, “Sut gall Satan fwrw Satan allan? Os yw teyrnas wedi'i rhannu yn ei herbyn ei hun, ni all y deyrnas honno sefyll. Ac os yw tŷ wedi'i rannu yn ei erbyn ei hun, ni fydd y tŷ hwnnw'n gallu sefyll. Ac os yw Satan wedi codi yn ei erbyn ei hun ac wedi ei rannu, ni all sefyll, ond mae'n dod i ben. Ond ni all unrhyw un fynd i mewn i dŷ dyn cryf a ysbeilio ei nwyddau, oni bai ei fod yn rhwymo'r dyn cryf yn gyntaf. Yna yn wir gall ysbeilio ei dŷ. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, bydd pob pechod yn cael ei faddau i blant dyn, a pha bynnag gableddau y maen nhw'n eu traddodi, ond ni chaiff maddeuant byth pwy bynnag sy'n cablu yn erbyn yr Ysbryd Glân, ond yn euog o bechod tragwyddol ”- oherwydd roedden nhw'n dweud, “Mae ganddo ysbryd aflan. "

RheoliInfluence.com

Nid Person Yn Llythrennol Yw'r Ysbryd Glân

Mae'r tystion ysgrythurol niferus yn yr adrannau uchod yn tystio bod yr Ysbryd Glân yn Rhodd sy'n tarddu o Dduw, a'i fod yn rhywbeth y gall rhywun ei dderbyn, ei lenwi ag ef, bod ynddo, ei wisgo, a chael ei fedyddio ag ef a'i fod yn rhywbeth mae hynny'n drosglwyddadwy a gellir ei ddosrannu. Mae hyn i gyd yn dangos bod yr Ysbryd Glân Dylanwad Rheoli Duw yn hytrach na bod yn bersonol yn gysylltiedig â Duw. Er bod yr Ysbryd Glân yn gwneud Duw yn bersonol, mae'n adlewyrchu cymeriad y Tad, ac mae'n cyflawni ewyllys Duw, nid yw'r Ysbryd Glân ei hun yn fod personol. Mae'r iaith a ddefnyddir yn yr ysgrythur sy'n ymwneud â'r Ysbryd Glân yn anghymhwyso'r syniad bod Ysbryd Duw yn llythrennol yn berson sydd hefyd yn wahanol i'r Tad. Mae'r Ysgrythur yn tystio bod yr Ysbryd Glân yn rhywbeth yn hytrach na rhywun.

Y gair Groeg am “ysbryd” (peneuma) yn ysbaddu sy'n ei nodi fel enw haniaethol amhersonol. Weithiau mae enwau eraill sy'n cyfeirio at swyddogaethau'r Ysbryd Glân yn y rhyw wrywaidd. Mae Groeg, fel llawer o ieithoedd eraill gan gynnwys Sbaeneg, Ffrangeg, Almaeneg, Lladin ac Hebraeg yn neilltuo rhyw i enwau er nad ydyn nhw'n cyfeirio at fodolaeth. Rheol ramadeg Roegaidd yw bod yn rhaid i ryw unrhyw ragenwau cysylltiedig gyd-fynd â'r enw. Er enghraifft, byddai lamp yn cael ei ystyried yn “ef” yn y Groeg er nad yw lamp yn amlwg yn byw nac yn berson. Mae rhywio enwau a rhagenwau yn aml yn arwain at rywfaint o ddryswch ynglŷn â chyfieithu darnau sy'n gysylltiedig â'r Ysbryd Glân, yn enwedig o ran swyddogaeth yr Ysbryd Glân fel “Ymyrraeth” (parakletos) a gyfieithir yn aml fel “Heliwr,” “Cysurwr,” “Cynghorydd,” neu “Ymyrrwr.”

Yn gyffredinol, mae cyfieithwyr y Testament Newydd, sydd â gogwydd Trinitaraidd, yn defnyddio rhagenwau gwrywaidd fel “ef,” “ef,” “pwy,” neu “pwy” y dylid eu cyfieithu fel “fe,” “ei,” “ei hun,” a “ sydd ”ar gyfer rhagenwau sydd mewn cyfeiriad at yr Ysbryd Glân. Wedi'i gyfieithu'n gywir, mae'r achos dros adnabod yr Ysbryd Glân fel person ar wahân i'r Tad bron yn absennol. Ni all y ddealltwriaeth o ddiwinyddiaeth Gristnogol sylfaenol ddibynnu ar ychydig o ragenwau, ond yn hytrach dylid ei seilio ar gydbwysedd yr Ysgrythur a phwysau'r dystiolaeth Feiblaidd a gyflwynir yn yr adrannau uchod.

Y ffordd orau o ddeall yr Ysbryd Glân yw rhywbeth y mae credinwyr yn ei dderbyn. O ystyried bod yr Ysbryd Glân Dylanwad rheoli Duw, mae nid yn unig yn adlewyrchu meddwl a chymeriad Duw ond hefyd yn estyniad o bresenoldeb Duw sy'n ein cysuro ac yn rhoi datguddiad ac yn “siarad” â ni. Mae cliw nad yw’r Ysbryd yn siarad ohono’i hun, yn Ioan 16:12 sy’n dweud, “Pan ddaw Ysbryd y gwirionedd,… ni fydd yn siarad ar ei awdurdod ei hun, ond beth bynnag y mae’n ei glywed bydd yn siarad.” Er y gellir defnyddio personoliad barddonol mewn perthynas â'r Cysurwr / Cynorthwyydd, mae hwn yn fynegiant ffigurol. Gellir personoli'r Ysbryd Glân yn yr ystyr ei fod yn cynrychioli natur a chymeriad Duw - nid oherwydd bod yr Ysbryd Glân ei hun yn llythrennol yn berson. Trwy Dduw rheoli dylanwad, mae'r Ysbryd Glân yn rhoi gorchmynion, yn gwahardd, yn nodi, yn dweud, neu'n cyfarwyddo dyn fel arall.

Deddfau 1:2 (ESV), Roedd wedi rhoi gorchmynion trwy'r Ysbryd Glân 

hyd y dydd pan gymerwyd ef i fyny, ar ol yr oedd wedi ei roi gorchmynion trwy'r Ysbryd Glân i'r apostolion a ddewisodd.

Deddfau 16: 6 (ESV), H.aving wedi bod gwaharddedig gan yr Ysbryd Glân

Aethant trwy ranbarth Phrygia a Galatia, wedi bod gwaharddedig gan yr Ysbryd Glân i siarad y gair yn Asia.

Deddfau 20:28 (ESV), Mae'r Ysbryd Glân wedi'ch gwneud chi'n oruchwylwyr

Rhowch sylw gofalus i chi'ch hun ac i'r holl braidd, lle mae mae'r Ysbryd Glân wedi'ch gwneud chi'n oruchwylwyr, i ofalu am eglwys Dduw…

Deddfau 28:25 (ESV), Roedd yr Ysbryd Glân yn iawn wrth ddweud

Ac yn anghytuno ymysg ei gilydd, fe wnaethant adael ar ôl i Paul wneud un datganiad: “Roedd yr Ysbryd Glân yn iawn wrth ddweud i'ch tadau trwy Eseia y proffwyd

Hebreaid 3: 7-8 (ESV), Fel y dywed yr Ysbryd Glân

Felly, fel y dywed yr Ysbryd Glân, “Heddiw, os ydych chi'n clywed ei lais, peidiwch â chaledu'ch calonnau fel yn y gwrthryfel, ar ddiwrnod y profi yn yr anialwch

Hebreaid 9: 8 (ESV), Mae'r Ysbryd Glân yn nodi

Gan hyn mae'r Ysbryd Glân yn nodi nad yw'r ffordd i mewn i'r lleoedd sanctaidd wedi'i hagor eto cyn belled â bod y rhan gyntaf yn dal i sefyll

Hebreaid 10: 15 (ESV), Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn dyst

Ac mae'r Ysbryd Glân hefyd yn dwyn tystiolaeth i ni; canys ar ôl dweud

1 Pedr 1:12 (ESV), Pregethodd y newyddion da i chi gan yr Ysbryd Glân a anfonwyd o'r nefoedd

Datgelwyd iddynt eu bod yn gwasanaethu nid hwy eu hunain ond chi, yn y pethau a fu bellach cyhoeddodd i chi trwy'r rhai sydd pregethodd y newyddion da i chi gan yr Ysbryd Glân a anfonwyd o'r nefoedd, pethau y mae angylion yn hir yn edrych i mewn iddynt

RheoliInfluence.com