Mewn Cariad, Mewn Gwirionedd ac Yn yr Ysbryd
Mewn Cariad, Mewn Gwirionedd ac Yn yr Ysbryd

Mewn Cariad, Mewn Gwirionedd ac Yn yr Ysbryd

Mewn Cariad, Mewn Gwirionedd ac Yn yr Ysbryd

Cawn ein cymell gan gariad, ein tywys gan wirionedd, a chael ein grymuso gan yr Ysbryd Glân yn ein taith gerdded bersonol, ein cymuned Gristnogol, a'n gweinidogaeth i'r byd.

Mewn cariad

Cariad Duw sydd wedi'i draddodi i ddynoliaeth trwy ei Grist yw sylfaen ein holl weithredoedd. Oherwydd cariad, cododd Duw Iesu i fod yn iachawdwriaeth i'r byd.[1] A chael calon y Tad, aberthodd Iesu ei fywyd ei hun er cariad.[2] Trwy'r cariad hwn mae gennym bellach faddeuant pechodau,[3] gyda bywyd newydd yn yr Ysbryd,[4] fel meibion ​​Duw.[5] A’r cariad hwn sy’n rhoi’r gobaith mawr inni gymryd rhan yn atgyfodiad bywyd,[6] gyda'r addewid y gallwn fynd i mewn i deyrnas ein Duw.[7] Yn wir ein gweinidogaeth yw gras a thrugaredd aruthrol cariad Duw a roddwyd inni trwy Grist Iesu;[8] sef, yr Efengyl.[9]

Cariad yw Duw.[10] Felly mae ein ffyddlondeb iddo yn dibynnu ar ein hymrwymiad i gariad.[11] Cyflawnir Cyfraith Duw gyfan yn y prif rinwedd hon.[12] Yn wir, wrth gael ei holi am y gorchymyn mwyaf, dywedodd Iesu, “Y pwysicaf yw, 'Gwrandewch, O Israel: Yr Arglwydd ein Duw, yr Arglwydd yw un. A byddwch caru yr Arglwydd eich Duw â'ch holl galon ac â'ch holl enaid ac â'ch holl feddwl ac â'ch holl nerth. ' Yr ail yw hwn: 'Byddwch chi caru eich cymydog fel chi'ch hun. ' Nid oes unrhyw orchymyn arall yn fwy na’r rhain. ”[13] Gweld mai cariad yw pwrpas holl bobl Dduw, dyna bwrpas canolog yr eglwys hon.[14] Mae cariad yn ailddiffinio, yn clymu at ei gilydd ac yn cronni.[15] Mae cariad yn dwyn popeth, yn gobeithio popeth ac yn credu popeth.[16] Mae cariad perffaith Duw yn dinistrio pob ofn gan ddod â'r heddwch sy'n rhagori ar ddealltwriaeth.[17] Yn wir, rhaid gwneud popeth er cariad ac mewn cariad.[18] Boed i gariad Duw gael ei berffeithio ynom fel ein bod yn wirioneddol yn ddilynwyr Crist![19]

Mewn Gwirionedd

Perffeithir cariad mewn gwirionedd, gan fod cariad Duw yn anwahanadwy oddi wrth ei wirionedd a'i gyfiawnder. Canys trwy ffydd yn y gwirionedd yr ydym yn gyfiawn trwy ac yn derbyn gras ac iachawdwriaeth y Goruchaf.[20] Felly mae'n rhaid cyflawni gweinidogaeth cariad Duw yn unol â dealltwriaeth ei Air. Mae Gair Duw yn sylfaenol i’r weinidogaeth gan ein bod yn derbyn yr addewid ar ei delerau o dan ei amodau. Rhoddwyd addewid a datguddiad dwyfol trwy Abraham, Isaac a Jacob, trwy Moses a'r Gyfraith, a thrwy'r Proffwydi. Mae Ysgrythur arall yn cofnodi ymwneud Duw â'i bobl gan arddangos ei air gyda llawer o arwyddion a thystiolaethau. Yn unol â'r gair a lefarwyd trwy'r Gyfraith a'r Proffwydi, tystiwn i gynllun a phwrpas Duw ar gyfer y byd.[21] Yn wir, mae prynedigaeth Duw ar gyfer dynoliaeth yn canolbwyntio ar ei Grist, wrth i’w ras a’i wirionedd gael eu gwireddu yn Iesu. Felly, bydd ein gweinidogaeth apostolaidd cariad yn unol â gair y gwirionedd.[22] Yn gyfrinachol credwn mai'r Efengyl yw gair medrus Duw, ac nid dyfeisio unrhyw ddyn.[23]

Mae corff yr eglwys i gael ei sancteiddio mewn gwirionedd.[24] Yn ein holl ymdrechion rydym i weinidogaethu yng ngwirionedd y Beibl. Ein haddoliad o Dduw, ein ffydd yn yr Arglwydd Iesu, swyddogaeth corff yr eglwys - rhaid i bob peth gael ei arwain gan wirionedd Gair Duw.[25] Mae'r Ysgrythur o'r awdurdod mwyaf blaenllaw ym mhob mater o ffydd, sef y goleuni hwnnw sy'n ein tywys. Rydyn ni i gael ein harwain nid gan draddodiad ond yn hytrach gan Air Duw yn ysbryd y gwirionedd.[26]

Byddwn yn ymdrechu i gynnal dysgeidiaeth gadarn yn hytrach na dysgeidiaeth ddyneiddiol sy'n gweddu i nwydau unigolion.[27] Rhaid inni wrthsefyll cael ein cario gan bob gwynt o athrawiaeth gan ddysgeidiaeth gyfrwys neu grefftus dynol a chynlluniau twyllodrus.[28] Rhaid inni beidio â chofleidio dysgeidiaeth unrhyw athrawiaeth sy'n tanseilio nod cariad sy'n tarddu o galon bur, cydwybod dda a ffydd ddiffuant[29] Ni ddylem wyro oddi wrth y pethau hyn trwy grwydro i mewn i drafodaethau ofer am y gyfraith.[30]  Mae'r gyfraith wedi'i gosod nid ar gyfer y cyfiawn ond ar gyfer y digyfraith a'r anufudd, i'r annuwiol a'r pechaduriaid, i'r anniddig a'r halogedig, i'r anfoesol - beth bynnag sy'n groes i athrawiaeth gadarn.[31] Rhaid inni osgoi dysgeidiaeth wag a gwallgof sy'n gwrthgyferbyniol ac a elwir yn wybodaeth ar gam.[32] Mae'r rhai sy'n proffesu athrawiaethau dynion wedi gwyro oddi wrth y ffydd.[33] Ystyriwch dystion y Beibl a lefarodd Air Duw - ystyriwch ganlyniad eu ffordd o fyw ac efelychu eu ffydd.[34]

Yn yr Ysbryd

Tra mai gwirionedd Gair Duw yw ein bwyd solet, Ysbryd Duw yw ein diod.[35] O ganlyniad i'w gariad a amlygwyd yn Iesu Grist, rydym bellach yn derbyn yr Ysbryd Glân.[36] Derbyniodd Iesu gan y Tad yr addewid i fedyddio yn yr Ysbryd Glân gan ei fod bellach wedi ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw.[37] Bydd addewid yr Ysbryd yn cael ei wireddu yn ein gweinidogaeth yr Efengyl.[38] Ysbryd yw Duw, a rhaid i'r rhai sy'n ei addoli addoli mewn ysbryd a gwirionedd.[39] Yng Nghrist, rydyn ni i gael ein llenwi â Duw yn derbyn ei Anadl Sanctaidd.[40] Trwy'r Ysbryd a adneuwyd ynom, rydym yn dod yn demlau i'r Duw byw.[41] Yn wir, mae ei ysbryd ymbleidiol yn ein sefydlu fel meibion ​​Duw.[42] Mae bywyd newydd yr Ysbryd yn ein puro ac yn ein gorfodi ym mhob cyfiawnder.[43] Trwy Grist, mae Duw yn tywallt dŵr byw yr Ysbryd atom, gan lenwi ein calonnau â chariad, gan roi heddwch rhyfeddol inni â llawenydd yn annhraethol.[44] Yr Ysbryd yw ein cysurwr sy'n darparu agosatrwydd â Duw yn dwyn tystiolaeth ynom i wirionedd ein hiachawdwriaeth.[45] Mae pawb sy'n cael eu harwain gan Ysbryd Duw yn feibion ​​i Dduw oherwydd rydyn ni'n dod i adnabod Duw a chyflawni ei ewyllys trwy'r Ysbryd.[46]

Mae gweinidogaethu'r Efengyl yn llawn yn golygu gweithredu yn yr Ysbryd o dan yr eneiniad. Nid ydym i wasanaethu o dan hen god ysgrifenedig, ond ym mywyd newydd yr Ysbryd.[47] Ni fyddwn ychwaith yn dysgu geiriau huawdl doethineb heb yr Ysbryd, rhag i groes Crist gael ei lleihau.[48] Yn hytrach, os oes angen, byddwn yn aros ac yn aros i gael pŵer oddi ar Uchel.[49] Yr Ysbryd Glân fydd ein grym gyrru - gan ein trawsnewid, ein rhyng-gipio, a'n grymuso yn ôl ewyllys Duw.[50] Cyflawnir gweinidogaeth ymwared gwyrthiol o gadarnleoedd cythreulig yng ngrym yr Ysbryd.[51] Dylem fynd ar drywydd rhoddion ysbrydol, ond yn enwedig er mwyn inni broffwydo.[52] Nid o ewyllys dyn y daw proffwydoliaeth, ond pan fydd rhywun yn siarad oddi wrth Dduw wrth i'r Ysbryd Glân ddarparu uniad dwyfol a'i gario ymlaen.[53] Gwneir arwyddion a rhyfeddodau gan nerth yr Ysbryd.[54] Mae ein hyfdra a'n hysbrydoliaeth i'w hanfodololi gan yr anadl hon o Dduw.[55] Rydyn ni i amlygu'r tyst sy'n rhoi dwyfol i wirionedd Duw trwy ei allu.[56] Nid ydym i fod o grefydd sych, ond yn hytrach ffydd fyw - cyfranogi o Ysbryd Duw sy'n dod trwy Grist.[57]

[1] Ioan 3:16, Rhufeiniaid 5: 8, 1John 4: 9-10

[2] 2Corinthiaid 5:14, Ioan 15:17, Effesiaid 5: 2

[3] Luc 24: 46-47, Actau 2:38, Actau 10:43, Actau 13:38, Actau 26:18, Effesiaid 1: 7, Hebreaid 2:17, 1Peter 2:24, 1Peter 3:18, 1John 4: 10, Datguddiad 1: 5

[4] Rhufeiniaid 5: 5, Galatiaid 3:14, 4: 6, Effesiaid 1:13

[5] Luc 6:35, 20: 34-36, Rhufeiniaid 8: 14-16, 23, Galatiaid 3:26, Galatiaid 4: 4-7, 1John 3: 1

[6] Luc 1:78, Ioan 3:16, Rhufeiniaid 6:23, 1John 4: 9 Jude 1:21

[7] Luc 4:43, Luc 12: 31-33, Marc 12: 32-34, Rhufeiniaid 8: 16-17, Effesiaid 2: 4, 2Corinthiaid 4: 1, Jwd 1:21 Iago 2: 5

[8] Rhufeiniaid 3:24, Rhufeiniaid 5:15, 1Corinthiaid 2: 9, Effesiaid 1: 6-7, Effesiaid 2: 5, 8, Hebreaid 4:16

[9] Marc 1: 14-15, Marc 16:15, Actau 20:24, Rhufeiniaid 1:16, 1Corinthiaid 9:23, Datguddiad 14:16

[10] 1John 4: 7-8, Salmau 100: 5, 103: 8,

[11] Ioan 15: 9-10, 1John 3: 10-11, 1John 4: 7-8, 16, 19-21

[12] Deuteronomium 6: 5, Luc 10:27, Galatiaid 5: 13-14, Iago 2: 8

[13] Ground 12: 29-31

[14] Ioan 15: 9-10, Rhufeiniaid 13: 8-10, Galatiaid 5: 6, Effesiaid 1: 4 

[15] 1Corinthians 8:1, Col.3:14

[16] 1Corinthians 13: 7

[17] Rhufeiniaid 5: 1, Rhufeiniaid 14:17, Philip 4: 7, 1John 4:18,

[18] 1Corinthiaid 13: 1-3, 13, 1Corinthiaid 16:14

[19] Ioan 13: 34-35, Ioan 14: 21-24, Ioan 15: 9-13, Ioan 17: 20-26, Effesiaid 3:19, Effesiaid 4: 15-16, 1John 3:23

[20] Effesiaid 1:13, Colosiaid 1: 5, 2John 1: 3

[21] Effesiaid 3: 4 12-

[22] Ioan 14: 6, Colosiaid.1: 5, Effesiaid 1:13, Effesiaid 4:21

[23] Galatiaid 1: 11-12

[24] John 17: 17-9

[25] 2Corinthiaid 13: 5-8

[26] 2Corinthians 4: 2

[27] 2Timothy 4: 2-4

[28] Effesiaid 4: 14

[29] 1Timothy 1: 3-5, 1Timothy 6: 3, 1Timothy 6: 12-14, Titus 2: 1-10

[30] 1Timothy 1: 6-7, 1Timothy 4: 1-5, Colosiaid 2: 12-23, Hebreaid 13: 9

[31] 1Timothy 1:8-10, 1Timothy 6:3-5

[32] 1Timothy 6:20, 1Corinthians 1:18-30

[33] 1Timothy 6: 21

[34] Hebreaid 13: 9, 2Thessaloniaid 2:15, 1Corinthiaid 11: 1-2, Effesiaid 5: 1-21

[35] Ioan 4: 10-14, 1Corinthiaid 12:13, Effesiaid 5:18

[36] Actau 2: 32-33, Rhufeiniaid 5: 5

[37] Actau 2: 32-33, Ioan 1: 32-34, Ioan 7:39, Marc 1: 8, Luc 3:16, Luc 24:49, Actau 1: 4-5, Actau 2:38, Rhufeiniaid 8:34

[38] Luc 24:49, Actau 1: 4-6 Actau 2: 38-39, Actau 8: 14-17

[39] John 4: 23-24

[40] Ioan 6:63, Actau 2: 32-33, Actau 8: 14-17, Galatiaid 3:14, 1John 4:13

[41] 1Corinthiaid 3:16, 6:19, Effesiaid 2:22

[42] Ioan 3: 3-8, Rhufeiniaid 8: 15-16, Galatiaid 4: 6, Effesiaid 4: 30

[43] Ioan 6:63, Actau 15: 8-9, Rhufeiniaid 8: 10-14, 1Corinthiaid 6:11, 2Thessaloniaid 2:13, Galatiaid 5: 5, Titus 3: 5

[44] Rhufeiniaid 5: 5, Rhufeiniaid 8: 6, Rhufeiniaid 14:17, Rhufeiniaid 15:13, Galatiaid 5: 22-23

[45] Actau 5: 30-32, 2Corinthiaid 1:22, 5: 4-5, Galatiaid 5: 5, Effesiaid 1: 13-14, Effesiaid 2:18

[46] a: Rhufeiniaid 8:14 - b: Luc 3: 21-22 Luc 4: 18-19, Actau 10: 37-38, Luc 3:16, Actau 2: 1-4, 17-18, 38-39, Ioan 3: 3-8, Ioan 6:63

[47] Actau 7:51, Rhufeiniaid 7: 6, 2Corinthiaid 3: 3-6, Galatiaid 3: 2-3, Galatiaid 5:22

[48] 1Corinthiaid 1:17, 1Corinthiaid 2: 1-5, 1Thessaloniaid 1: 5-6, 1Thessaloniaid 5:19

[49] Luc 11:13, Luc 24: 47-49, Ioan 14: 12-13, Actau 2: 4-5, Actau 4: 29-31, Jwde 1: 19-20

[50] Rhufeiniaid 8: 26-27, 2Corinthiaid 3: 17-18, Effesiaid 3:16

[51] Actau 4: 29-31, Actau 10: 37-39

[52] 1Corinthiaid 14: 1-6

[53] 2Peter 1:21, Datguddiad 1:10

[54] Actau 4: 29-31, Rhufeiniaid 15:19, Galatiaid 3: 5, Hebreaid 2: 4

[55] Actau 4: 29-31, Rhufeiniaid 12:11, Luc 12: 11-12, Mathew 10:19

[56] Acts 4:29-31, 1Corinthians 2:1-5, 1Thessalonians 1:5-6

[57] 1Corinthians 10:1-4, Acts 2:1-39