Gwrthbrofi Cyfreithlondeb Torah
Gwrthbrofi Cyfreithlondeb Torah

Gwrthbrofi Cyfreithlondeb Torah

Beth yw Judaizers?

Mae “Judaizer” yn derm technegol sy'n ymwneud â charfan o Gristnogion Iddewig, o darddiad Iddewig ac an-Iddewig, sy'n ystyried bod deddfau Lefalaidd yr Hen Destament yn dal i fod yn rhwymol ar bob Cristion. Fe wnaethant geisio gorfodi enwaediad Iddewig ar drosiadau’r Cenhedloedd i Gristnogaeth gynnar a chawsant eu gwrthwynebu a’u beirniadu’n egnïol am eu hymddygiad gan yr Apostol Paul, a gyflogodd lawer o’i epistolau i wrthbrofi eu gwallau athrawiaethol. Mae'r term yn deillio o'r gair Groeg Koine Ἰουδαΐζειν (Ioudaizein) a ddefnyddir unwaith yn y Testament Newydd Gwlad Groeg (Galatiaid 2:14).[1] Er nad yw Judaizwyr yn yr oes sydd ohoni fel rheol yn cefnogi enwaediad y cnawd, maent yn cefnogi cadw Torah mewn llawer o ddeddfau Lefiaidd eraill gan gynnwys cadw Saboth, deddfau dietegol ac arsylwi gwleddoedd a dyddiau sanctaidd.

Ystyr y ferf Judaize[2], y mae'r enw Judaizer yn deillio ohono, yn gallu deillio o'i amrywiol ddefnyddiau hanesyddol yn unig. Rhaid casglu ei ystyr Feiblaidd hefyd ac nid yw wedi'i ddiffinio'n glir y tu hwnt i'w berthynas amlwg â'r gair “Iddew.” Dywed Geiriadur y Beibl Angor, er enghraifft: “Y goblygiad clir yw bod cenhedloedd yn cael eu gorfodi i fyw yn ôl arferion Iddewig.”[3] Daw'r gair Judaizer o Judaize, nas defnyddir yn aml mewn cyfieithiadau o'r Beibl Saesneg (eithriad yw Cyfieithiad Llythrennol yr Ifanc ar gyfer Galatiaid 2:14).

[1] Cyfranwyr Wikipedia. “Judaizers.” Wikipedia, Y Gwyddoniadur Am Ddim. Wikipedia, The Free Encyclopedia, 9 Gorff. 2021 Gwe. 26 Awst 2021.

[2] oddi wrth y Groeg Koine Ioudaizō (Ιουδαϊζω); Gweld hefyd Strong's G2450

[3] Geiriadur Beibl Angor, Cyf. 3. “Judaizing.”

Galatiaid 2: 14-16, Cyfieithiad Llenyddol Youngs

14 Ond pan welais nad ydyn nhw'n cerdded yn unionsyth at wirionedd y newyddion da, dywedais wrth Pedr o'r blaen, 'Os wyt ti, yn Iddew, yn null y cenhedloedd yn byw, ac nid yn null yr Iddewon , sut mae'r cenhedloedd yr ydych chi'n gorfodi iddynt Iddewiaeth? 15 ni trwy Iddewon natur, ac nid pechaduriaid y cenhedloedd,16 wedi gwybod hefyd nad yw dyn yn cael ei ddatgan yn gyfiawn trwy weithredoedd cyfraith, os nad trwy ffydd Iesu Grist, hefyd roeddem ni yng Nghrist Iesu yn credu, y gallem gael ein datgan yn gyfiawn trwy ffydd Crist, ac nid trwy weithredoedd cyfraith , am hynny ni ddatganir yn gyfiawn trwy weithredoedd cyfraith yn ddim cnawd. '

Cerydd Paul

Mae'r rhai sy'n ceisio ein gorfodi i'r gyfraith Fosaig yn ceisio ein caethiwo. (Gal 2: 4) Fel buddiolwyr y Cyfamod Newydd, rydyn ni i amddiffyn ein rhyddid yng Nghrist. (Gal 2: 4-5) Arsylwi diwrnodau a misoedd a thymhorau a blynyddoedd yw troi’n ôl eto yn gaethwas i’r praeseptau gwan ac israddol. (Gal 4: 9-10) Mae Crist wedi ein rhyddhau i roi rhyddid inni; sefyll yn gadarn felly, a pheidiwch ag ymostwng eto i iau o gaethwasiaeth. (Gal 5: 1) Mae ychydig o lefain yn gadael y lwmp cyfan. (Gal 5: 9) Fe’n galwyd i ryddid. (Gal 5:13)

Ni ddylem fynd ar drywydd cyfiawnder drwy’r gyfraith (trwy gyfreithlondeb), fel yr ysgrifennodd Paul, “Pe bawn yn ailadeiladu’r hyn yr wyf yn ei rwygo i lawr, profaf fy hun yn droseddwr” (Gal 2:18) a, “Pe bai cyfiawnder drwy’r gyfraith, yna bu farw Crist i ddim pwrpas. (Gal 2:21) Unwaith eto rydyn ni’n gwybod nad yw person yn cael ei gyfiawnhau trwy weithredoedd y gyfraith ond trwy ffydd yn Iesu Grist. (Gal 2:16) Mae Paul yn gywir yn cyhuddo’r Iddewon o ystumio efengyl Crist (Gal 1: 6-7) Nid ydym yn derbyn yr Ysbryd trwy weithredoedd y gyfraith ond trwy glywed gyda ffydd (Gal 3: 2) Yr hwn sy’n cyflenwi mae'r Ysbryd i ni ac yn gweithio gwyrthiau yn ein plith yn gwneud hynny trwy glywed gyda ffydd, nid gweithredoedd y gyfraith. (Gal 3: 5-6) Ni ddylem ddychwelyd yn ôl at yr hen ffyrdd o gael eu perffeithio gan y cnawd ar ôl dechrau yn ffordd newydd yr Ysbryd. (Gal 3: 3) Fel arall mae pregethu’r Efengyl yn ofer. (Gal 3: 4) 

Mae'r rhai sy'n dibynnu ar weithredoedd y gyfraith o dan felltith; oherwydd y mae yn ysgrifenedig, “Melltigedig fyddo pawb nad ydynt yn cadw at bob peth sydd wedi ei ysgrifennu yn Llyfr y Gyfraith a'u gwneud." (Gal 3:10) Fe wnaeth Crist ein rhyddhau ni o felltith y gyfraith trwy ddod yn felltith i ni - oherwydd mae'n ysgrifenedig, “Melltigedig yw pawb sy'n cael eu crogi ar goeden” - er mwyn i fendith Abraham ddod yng Nghrist Iesu. i'r Cenhedloedd, er mwyn inni dderbyn yr Ysbryd addawedig trwy ffydd. (Gal 3: 13-14) Y gyfraith oedd ein gwarcheidwad hyd nes y daeth Crist, er mwyn inni gael ein cyfiawnhau trwy ffydd. (Gal 3:24) Nawr bod ffydd wedi dod, nid ydym ni bellach o dan warcheidwad, oherwydd yng Nghrist Iesu, rydyn ni'n blant i Dduw, trwy ffydd. (Gal 3: 25-26)

 Mae'r rhai a fedyddiwyd yng Nghrist wedi gwisgo Crist. (Gal 3:27) Mae'r rhai a fyddai'n cael eu cyfiawnhau gan y gyfraith yn cael eu gwahanu oddi wrth Grist - maen nhw wedi cwympo oddi wrth ras. (Gal 5: 4) Trwy’r Ysbryd, trwy ffydd, mae gennym obaith cyfiawnder. (Gal 5: 5) Y cyfan sy’n cyfrif am unrhyw beth yw Crist Iesu yw ffydd yn gweithio trwy gariad. (Gal 5: 6) Oherwydd cyflawnir yr holl gyfraith mewn un gair: “Byddwch yn caru eich cymydog fel chi eich hun.” (Gal 5:14) Dygwch feichiau eich gilydd, ac felly cyflawnwch gyfraith Crist. (Gal 6: 2)

Yng Nghrist Iesu rydyn ni'n un - does dim gwahaniaeth rhwng Iddew na Groeg, gwryw neu fenyw. (Gal 3:28) Ac os ydym yn Grist, yna epil Abraham ydym, yn etifeddion yn ôl yr addewid. (Gal 3:29) Rydyn ni wedi cael ein rhyddhau o’r gyfraith. (Gal 4: 4-5) Bydd yr un sy'n hau i'r Ysbryd o'r Ysbryd yn medi bywyd tragwyddol. (Gal 6: 8) Mae parchu neu ddiffyg cadw at enwaediad (cysegriad i'r Gyfraith Fosaig) yn cyfrif am unrhyw beth, ond dim ond dod yn greadigaeth newydd. (Gal 6:15)

Mathew 5: 17-18, deuthum nid i ddinistrio’r gyfraith, ond i’w chyflawni

Yn Mathew 5: 17-18 dywedodd Iesu, “Deuthum nid i ddinistrio’r gyfraith, ond i’w chyflawni.” Beth yw ystyr “cyflawni'r gyfraith”? A yw “cyflawni'r gyfraith” yn golygu ei pherfformio yn ôl gofynion Moses? Fodd bynnag, camgymeriad sylfaenol yw tybio nad oedd Iesu ond yn atgyfnerthu'r angen i gadw at yr holl gyfreithiau a roddwyd i Israel trwy Moses. 

Os yw Iesu'n mynnu ein bod ni'n cyflawni praeseptau'r gyfraith fel y'u rhoddwyd gan Moses, yna mae'n amlwg bod enwaediad yn y cnawd yn orfodol i bawb o hyd. Dylem gofio bod enwaediad yn y cnawd yn arwydd o’r cyfamod a wnaed ag Abraham (ar ôl iddo gredu’r Efengyl, Gal 3: 8; gweler Rhuf 4: 9-12) ac yn arwydd o’r Israeliad gwir, ufudd. Roedd y gyfraith wedi dweud yn eithaf clir: “Siaradwch â meibion ​​Israel, gan ddweud, 'Pan fydd merch yn esgor ac yn dwyn plentyn gwrywaidd, yna bydd hi'n aflan am saith diwrnod ... Ar yr wythfed diwrnod bydd enwaedu cnawd ei blaengroen '”(Lef 12: 2-3). Sylwch hefyd ar y gorchymyn a sicrhaodd “na chaiff unrhyw berson dienwaededig fwyta [Pasg]. Bydd yr un gyfraith yn berthnasol i’r brodor ag i’r dieithryn sy’n gorfoleddu yn eich plith ”(Ex 12: 48-49) Yn Exodus 4: 24-26 roedd Duw wedi bygwth marwolaeth i Moses pe na bai’n gweld bod ei blant yn enwaedu. Dyma oedd un o orchmynion mwyaf sylfaenol Duw i Israel. Ac eto nid oes yr un ohonom yn teimlo'r rhwymedigaeth i gyflawni'r rhan hon o gyfraith Duw, er na allwn ddod o hyd i ddim yn nysgeidiaeth gofnodedig Iesu a fyddai'n dileu'r gofyniad enwaediad corfforol.

Mae enwaediad bellach “yn y galon,” oherwydd “mae'n Iddew sy'n un yn fewnol; ac enwaediad yw’r hyn sydd o’r galon, gan yr ysbryd, nid gan y llythyren ”(Rhuf 2: 28-29). Mae'n siŵr bod gwahaniaeth enfawr rhwng enwaediad yn y cnawd ac enwaediad yn yr ysbryd. Ac eto mae'r Testament Newydd yn gweld enwaediad ysbrydol, mewnol fel yr ymateb priodol i'r gorchymyn ein bod i gael ein henwaedu. Mae'r gyfraith wedi ei hysbrydoli ac felly wedi ei "chyflawni." Nid yw wedi cael ei ddinistrio. Yn sicr mae wedi cymryd ffurf dra gwahanol o dan y Cyfamod Newydd.

Dechreuodd Iesu ar y fath ysbrydoli o’r deg gorchymyn a deddfau eraill pan gyhoeddodd yn y Bregeth ar y Mynydd, “Rydych wedi clywed bod yr henuriaid wedi cael gwybod,‘ Ni fyddwch yn cyflawni llofruddiaeth ’… ond dywedaf wrthych…” ( Matt. 5: 21-22). “Rydych chi wedi clywed y dywedwyd,‘ Ni wnewch odineb, ’ond dywedaf wrthych…” (Matt. 5: 27-28). “Caniataodd Moses ichi ysgaru eich gwragedd, ond o’r dechrau nid yw wedi bod fel hyn. Ac rwy’n dweud wrthych chi… ”(Matt 19: 8-9).

Trwy “gyflawni” y gyfraith mae Iesu yn ei newid - ei newid mewn gwirionedd - ond nid ei dinistrio. Mae mewn gwirionedd yn cyflwyno gwir fwriad y gyfraith, gan ei gwneud yn fwy radical, mewn rhai achosion (ysgariad) yn diddymu cyfraith Moses yn Deuteronomium 24, gan nodi bod y ddarpariaeth hon dros dro. Mae hon yn ffaith bwysig: Mae dysgeidiaeth Iesu mewn gwirionedd yn golygu bod deddf ysgariad Moses yn ddi-rym. Mae'n mynd â ni yn ôl at gyfraith briodas gynharach a roddwyd gan Dduw yn Genesis 2:24. Felly mae Iesu'n apelio at ran gynharach a mwy sylfaenol o'r Torah. Mae'n diystyru'r consesiwn diweddarach a roddwyd gan Moses fel Torah.

Daeth Iesu â’r gyfraith i’w therfyn tyngedfennol, y pwrpas eithaf y cafodd ei deddfu ar ei gyfer yn wreiddiol (Rhuf. 10: 4). Er enghraifft, beth am gyfraith cigoedd glân ac aflan? A yw Iesu'n dweud unrhyw beth am ystyr y gyfraith honno i Gristnogion? Mae Iesu’n mynd at galon problem aflendid: “Ni all beth bynnag sy’n mynd i mewn i’r dyn o’r tu allan ei halogi, oherwydd nid yw’n mynd i’w galon, ond i’w stumog, ac yn cael ei ddileu” (Marc 7: 18-19). Yna mae Marc yn nodi: “Felly datganodd Iesu bob bwyd yn lân” (Marc 7:19). Nid oedd deddf bwyd glân ac aflan mewn grym mwyach. Roedd Iesu wedi bod yn cyfeirio at y newid hwn o dan y Cyfamod Newydd.

Mathew 5: 17-18 (ESV), y Gyfraith neu'r Proffwydi; Nid wyf wedi dod i'w diddymu ond i'w cyflawni

17 “Peidiwch â meddwl fy mod i wedi dod i ddileu y Gyfraith neu'r Proffwydi; Nid wyf wedi dod i'w diddymu ond i'w cyflawni. 18 Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nes i'r nefoedd a'r ddaear fynd heibio, nid iota, nid dot, fydd yn pasio o'r Gyfraith nes bod popeth wedi'i gyflawni.

Mathew 5:19, Pwy bynnag sy’n ymlacio un o’r lleiaf o’r gorchmynion hyn

Defnyddir Mathew 5: 17-19 yn aml gan y rhai sy'n eirioli yn dilyn cyfraith Moses. Mae hyn yn cynnwys Mathew 5:19 sy’n dweud, “Felly bydd pwy bynnag sy’n ymlacio un o’r gorchmynion lleiaf hyn ac yn dysgu eraill i wneud yr un peth yn cael ei alw leiaf yn nheyrnas nefoedd.” Maent yn methu â chydnabod mai cyflwyniad i bregeth Iesu ar y mynydd yw hwn ac mai'r gorchmynion y mae'n cyfeirio atynt yw'r rhai sy'n dod allan o'i geg. Mae Mathew 5: 19-20 yn gyflwyniad i ddysgeidiaeth Iesu ar gyfiawnder yr ymhelaethir arno ym mhenodau 5-7. Pwysleisiodd yr Ysgrifenyddion a'r Phariseaid ymlyniad cyfreithlon i'r Gyfraith Fosaig, ond roedd y gorchmynion y mae Iesu'n eu pwysleisio yn ymwneud â chael calon bur ac ymddygiad cyfiawn yn ymdrin â phynciau fel dicter, chwant, ysgariad, llwon, dial, gelynion cariadus, rhoi i'r anghenus, gweddïo , maddeuant, ymprydio, pryder, barnu eraill, y rheol euraidd, a dwyn ffrwyth.

Mae’n amlwg o’r cyd-destun bod Iesu’n cymell y dorf i beidio â chyfaddawdu ei ddysgeidiaeth pan ddywed, “bydd pwy bynnag sy’n ymlacio un o’r gorchmynion lleiaf hyn ac yn dysgu eraill i wneud yr un peth yn cael ei alw leiaf yn nheyrnas nefoedd, ond pwy bynnag fydd bydd eu gwneud a’u dysgu yn cael eu galw’n fawr yn nheyrnas nefoedd. ” (Mathew 5:19) Nid yw’n cyfeirio at yr ordinhadau a osodwyd gan Moses yr oedd yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid yn dadlau drostyn nhw yn gyson. Yn hytrach, dywedodd Iesu, “oni bai bod eich cyfiawnder yn fwy na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, ni fyddwch byth yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd.” (Mathew 5:20) Y cyfiawnder y mae’n cyfeirio ato yw ei orchmynion wedi’u crynhoi yn ei ddysgeidiaeth a roddir dros dair pennod. 

Pan fydd Iesu'n cyfeirio at y Gyfraith neu'r Proffwydi, mae yng nghyd-destun eu cyflawni. Ef yw'r un a fyddai'n cyflawni popeth sydd wedi'i ysgrifennu amdano. Trwy'r cyflawniad hwn, mae wedi sefydlu cyfamod newydd yn ei waed. Nawr rydyn ni'n cael ein rhyddhau o'r gyfraith, ar ôl marw i'r hyn a'n daliodd ni'n gaeth, fel ein bod ni'n gwasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd ac nid yn hen ffordd y cod ysgrifenedig. (Rhuf 7: 6)

Mathew 5: 17-20 (ESV), Oni bai mae eich cyfiawnder yn fwy na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid

17 "Peidiwch â meddwl fy mod wedi dod i ddiddymu'r Gyfraith na'r Proffwydi; Nid wyf wedi dod i'w diddymu ond i'w cyflawni. 18 Yn wir, rwy'n dweud wrthych, nes i'r nefoedd a'r ddaear fynd heibio, nid iota, nid dot, fydd yn pasio o'r Gyfraith nes bod popeth wedi'i gyflawni. 19 Felly pwy bynnag sy'n ymlacio un o'r lleiaf hyn bydd gorchmynion a dysgu eraill i wneud yr un peth yn cael eu galw leiaf yn nheyrnas nefoedd, ond bydd pwy bynnag sy'n eu gwneud ac yn eu dysgu yn cael ei alw'n fawr yn nheyrnas nefoedd. 20 Oherwydd rwy'n dweud wrthych, oni bai mae eich cyfiawnder yn fwy na chyfiawnder yr ysgrifenyddion a'r Phariseaid, ni fyddwch byth yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd.

21 Rydych chi wedi clywed iddo gael ei ddweud wrth rai hen… Ond dw i'n dweud wrthych chi…

 • O ran Llofruddiaeth a Dicter: Mathew 5: 21-26
 • O ran godineb a chwant: Mathew 5: 27-30
 • O ran Ysgariad: Mathew 5: 31-32
 • O ran Tyngu a llwon: Mathew 5: 33-37
 • O ran dial: Mathew 5: 38-42
 • O ran Gelynion Cariadus: Mathew 5: 43-48
 • O ran Rhoi i'r Angenrheidiol: Mathew 6: 1-4
 • O ran Gweddïo: Mathew 6: 5-13
 • O ran Maddeuant: Mathew 6:14 
 • O ran Ymprydio: Mathew 6: 16-18
 • O ran Pryder: Mathew 6: 25-34
 • O ran Barnu Eraill: Mathew 7: 1-5
 • O ran y Rheol Aur: Mathew 7: 12-14
 • O ran dwyn ffrwythau: Mathew 7: 15-20

Rhufeiniaid 7: 6 (ESV), Rydym yn gwasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd ac nid yn hen ffordd y cod ysgrifenedig

6 Ond nawr rydyn ni'n cael ein rhyddhau o'r gyfraith, ar ôl marw i'r hyn a'n daliodd ni'n gaeth, fel ein bod ni'n gwasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd ac nid yn hen ffordd y cod ysgrifenedig.

Mathew 7: 21-23, D.epart oddi wrthyf, chi weithwyr anghyfraith

Yn aml, mae geiriau Iesu yn cael eu cymryd allan o’u cyd-destun yn Mathew 7:23 lle mae Iesu’n dweud wrth y rhai nad ydyn nhw’n adnabod Crist, y bydd yn datgan iddyn nhw, ‘Doeddwn i erioed yn eich adnabod chi; gwyro oddi wrthyf, chwi weithwyr anghyfraith. ' Maent yn diffinio nad yw cyfraith anghyfraith yn cynnal y gyfraith y maent yn deall yr hen gyfraith Mosaig gyfamodol. Mae'r cwestiwn yng nghyd-destun gweinidogaeth Iesu, beth yw ei ddealltwriaeth o anghyfraith? Yn wir nid fel y mae'r Iddewon yn ei gwneud hi'n amlwg fel y gwelir yn Mathew 23: 27-28 lle mae Iesu'n galw'r ysgrifenyddion (cyfreithwyr) a'r Phariseaid yn rhagrithwyr, gan ddweud, “Rydych chi fel beddrodau gwyngalchog, sy'n ymddangos yn hardd yn allanol, ond o fewn yn llawn esgyrn pobl farw a phob aflendid. Felly rydych chi hefyd yn allanol yn ymddangos yn gyfiawn i eraill, ond o'ch mewn rydych chi'n llawn rhagrith ac anghyfraith. 

Trwy eiriau Iesu ei hun rydym yn deall yr hyn y mae'n cymryd i anghyfraith fod. Iddo ef y cyflwr mewnol sy'n cyfrif a bod ymddangosiadau allanol cyfiawnder yn cyfrif am ddim. I Grist, mae “anghyfraith” yn amod o gyflwr bod mewnol rhywun, nid ei enw da bydol o gydymffurfio â gorchmynion ac ordnans. Nid yw dilyn y Torah yn atal rhywun rhag bod yn anghyfraith nac yn ei sefydlu fel cyfiawnder. Unwaith eto, galwodd Iesu allan y rhai a ganolbwyntiodd yn ddiangen ar y cod ysgrifenedig fel rhai oedd yn llawn rhagrith ac anghyfraith.

Mae yna lawer o dystiolaeth arall o’r ysgrifau Apostolaidd sy’n cefnogi’r ddealltwriaeth hon o’r hyn y mae’r gair “anghyfraith” yn ei olygu fel y’i defnyddiwyd gan Grist a’i Apostolion. Yn Luc 13:27 dywed Iesu am y rhai sy’n anwir, “Ymadaw â mi, holl weithredoedd drygioni.” Y gair yma i mewn yw'r gair Groeg adicia (ἀδικία) y mae geiriadur BDAG yn ei ddiffinio fel (1) gweithred sy'n torri safonau ymddygiad cywir, camwedd, (2) ansawdd anghyfiawnder, anghyfiawnder, drygioni, anghyfiawnder. O ystyried bod y geiriad yn debyg iawn i Mathew 7:23, gallwn gasglu bod yr hyn y mae Iesu yn ei olygu wrth anghyfraith yn gamwedd neu anghyfiawnder, ac na ddefnyddiodd y term ar gyfer disgrifio un nad yw'n cydymffurfio â'r gyfraith Fosaig.

 Mae'r gair 'anghyfraith' fel y'i ceir yn y Testament Newydd yn ymwneud â drygioni neu bechod. Ar ôl bod yn rhydd o bechod, rydyn ni wedi dod yn gaethweision cyfiawnder (Rhuf 6:18) Roedd Paul yn deall cyferbyniad cyfiawnder yn erbyn anghyfraith yn yr un modd ag y dywedodd, “yn union fel y gwnaethoch chi gyflwyno'ch aelodau fel caethweision i amhuredd ac i anghyfraith arwain i fwy o anghyfraith, felly nawr cyflwynwch eich aelodau fel caethweision i gyfiawnder gan arwain at sancteiddiad. (Rhuf 6:19) Roedd yn cyferbynnu cyfiawnder ag anghyfraith, yn olau â thywyllwch. (2Cor 6:14) Mae gras Duw wedi ymddangos, gan ein hyfforddi i ymwrthod ag annuwioldeb a nwydau bydol, ac i fyw bywyd hunanreoledig, unionsyth a duwiol yn yr oes sydd ohoni, (Tit 2: 11-12) Iesu wedi rhoi ei hun er mwyn inni ein rhyddhau rhag pob anghyfraith a phuro drosto'i hun yn bobl. (Tit 2:14) Mae cysylltiad anghyfraith y Testament Newydd â phechod, nid diffyg cydymffurfio â'r gyfraith Fosaig. Cadarnheir hyn gan 1 Ioan 3: 4 sy’n dweud, “Mae pawb sy’n gwneud arfer o bechu hefyd yn ymarfer anghyfraith; anghyfraith yw pechod. ” Felly, mae cysyniad y Testament Newydd o anghyfraith yn ymwneud â bod yn was i bechod a thywyllwch yn hytrach na dilyn y goleuni a chadw at yr Ysbryd. Rydyn ni i wasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd, ac nid hen ffordd y cod ysgrifenedig. (Rhuf 7: 6)

Mathew 7: 21-23 (ESV), gwyro oddi wrthyf, chwi weithwyr anghyfraith

21 “Ni fydd pawb sy'n dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd,' yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd, ond yr un sy'n gwneud ewyllys fy Nhad sydd yn y nefoedd. 22 Ar y diwrnod hwnnw bydd llawer yn dweud wrthyf, 'Arglwydd, Arglwydd, oni wnaethom broffwydo yn dy enw, a bwrw allan gythreuliaid yn dy enw, a gwneud llawer o weithredoedd nerthol yn dy enw di?' 23 Ac yna byddaf yn datgan iddynt, 'Nid oeddwn erioed yn eich adnabod; gwyro oddi wrthyf, chwi weithwyr anghyfraith. '

Mathew 23: 27-28 (ESV), Yn ymddangos yn allanol yn gyfiawn i eraill, ond o'ch mewn rydych chi'n llawn rhagrith ac anghyfraith

27 “Gwae chwi, ysgrifenyddion a Phariseaid, ragrithwyr! Oherwydd rydych chi fel beddrodau gwyngalchog, sy'n ymddangos yn hardd yn allanol, ond oddi mewn yn llawn esgyrn pobl farw a phob aflendid. 28 So rydych hefyd yn allanol yn ymddangos yn gyfiawn i eraill, ond o'ch mewn rydych chi'n llawn rhagrith ac anghyfraith.

Luc 13: 26-27 (ESV), Ymadaw â mi, bob un ohonoch chi weithwyr drygioni

26 Yna byddwch chi'n dechrau dweud, 'Fe wnaethon ni fwyta ac yfed yn eich presenoldeb, a gwnaethoch chi ddysgu yn ein strydoedd.' 27 Ond bydd yn dweud, 'Rwy'n dweud wrthych, nid wyf yn gwybod o ble rydych chi'n dod. Ymadaw â mi, bob un ohonoch weithwyr drygioni!'

Rhufeiniaid 6: 15-19 (ESV), Fe wnaethoch chi gyflwyno'ch aelodau fel caethweision i amhuredd, anghyfraith gan arwain at fwy o anghyfraith

15 Beth felly? Ydyn ni i bechu oherwydd nid ydym dan gyfraith ond dan ras? Nid o bell ffordd! 16 Oni wyddoch, os cyflwynwch eich hun i unrhyw un fel caethweision ufudd, rydych chi'n gaethweision i'r un yr ydych chi'n ufuddhau iddo, naill ai o bechod, sy'n arwain at farwolaeth, neu ufudd-dod, sy'n arwain at gyfiawnder? 17 Ond diolch i Dduw, eich bod chi a fu unwaith yn gaethweision pechod wedi dod yn ufudd o'r galon i safon y ddysgeidiaeth yr oeddech chi wedi ymrwymo iddi, 18 ac, wedi eu rhyddhau o bechod, wedi dod yn gaethweision cyfiawnder. 19 Rwy'n siarad yn nhermau dynol, oherwydd eich cyfyngiadau naturiol. Ar gyfer yn union fel y gwnaethoch gyflwyno'ch aelodau fel caethweision i amhuredd ac i anghyfraith gan arwain at fwy o anghyfraith, felly nawr cyflwynwch eich aelodau fel caethweision i gyfiawnder gan arwain at sancteiddiad.

2 Corinthiaid 6:14 (ESV), Cyfiawnder ag anghyfraith? Neu pa gymrodoriaeth sydd â goleuni â thywyllwch

14 Peidiwch â chael eich tagu yn anghyfartal ag anghredinwyr. Ar gyfer pa bartneriaeth sydd â chyfiawnder ag anghyfraith? Neu pa gymrodoriaeth sydd â goleuni â thywyllwch?

Titus 2: 11-14 (ESV), a roddodd ei hun inni er mwyn ein hachub oddi wrth bob anghyfraith ac i buro ei hun yn bobl

11 Oherwydd y mae gras Duw wedi ymddangos, gan ddod ag iachawdwriaeth i bawb, 12 ein hyfforddi i ymwrthod ag annuwioldeb a nwydau bydol, ac i fyw bywydau hunanreoledig, unionsyth a duwiol yn yr oes sydd ohoni, 13 yn aros am ein gobaith bendigedig, ymddangosiad gogoniant ein Duw mawr a'n Gwaredwr Iesu Grist, 14 a roddodd ei hun inni er mwyn ein hachub oddi wrth bob anghyfraith ac i buro ei hun yn bobl am ei feddiant ei hun sy'n selog dros weithredoedd da.

1 Ioan 3: 4 (ESV), Mae pawb sy'n gwneud arfer o bechu hefyd yn ymarfer anghyfraith; anghyfraith yw pechod

4 Mae pawb sy'n gwneud arfer o bechu hefyd yn ymarfer anghyfraith; anghyfraith yw pechod.

Mathew 19:17, Pe byddech chi'n mynd i mewn i fywyd, cadwch y gorchmynion

Pan ofynnwyd i Iesu gan ddyn cyfoethog yn Mathew 19: 16-21, “Pa weithred dda y mae’n rhaid i mi ei gwneud i gael bywyd tragwyddol,” meddai Iesu, “Pe byddech yn mynd i mewn i fywyd, cadwch y gorchmynion.” Ond wrth gael ei holi ynglŷn â pha rai, ni ddywedodd Iesu bob un ohonynt na chyfraith gyfan Moses. Dim ond chwe gorchymyn y soniodd amdanynt. Mae pump ohonynt yn dod o'r deg gorchymyn gan gynnwys, Ni fyddwch yn llofruddio, Ni fyddwch yn godinebu, Ni fyddwch yn dwyn, Ni fyddwch yn dwyn ffug dyst, ac yn Anrhydeddu eich tad a'ch mam ac ychwanegodd, 'Byddwch yn caru'ch cymydog fel eich hun. ' Yn hytrach nag apelio at y gyfraith gyfan, fe apeliodd at y grŵp dethol hyn o orchmynion sy'n gyson â'i ddysgeidiaeth o gyfiawnder.

Dywedodd y dyn, “Y rhain i gyd rydw i wedi’u cadw, Beth ydw i dal yn brin ohono?” Dywed Iesu ymhellach yn Mathew 19:21, “Pe byddech yn berffaith, ewch, gwerthwch yr hyn yr ydych yn ei feddu a’i roi i’r tlodion, a bydd gennych drysor yn y nefoedd; a deuwch, dilynwch fi. ” Yma gwelwn nad safon Iesu yw'r Gyfraith Fosaig gyfan ond yr egwyddorion hynny o gyfraith Duw sy'n ymwneud â charu dynoliaeth a byw bywyd anhunanol. Pe bai Iesu'n credu bod 613 gorchymyn y gyfraith Fosaig yn hollbwysig, byddai hwn wedi bod yn gyfle perffaith i ddweud hynny. Yn hytrach, presgripsiwn Iesu i ganolbwyntio ar egwyddorion daioni sy'n ymwneud â chariad ac elusen. Yn hytrach na chydymffurfiad llwyr â chyfraith Moses, safon ei berffeithrwydd oedd byw bywyd anhunanol fel gwas.

Mathew 19: 16-21 (ESV), Pe byddech chi'n berffaith

16 Ac wele, daeth dyn i fyny ato, gan ddweud, “Athro, pa weithred dda sy'n rhaid i mi ei gwneud i gael bywyd tragwyddol?” 17 Ac meddai wrtho, “Pam ydych chi'n gofyn imi am yr hyn sy'n dda? Nid oes ond un sy'n dda. Pe byddech chi'n mynd i mewn i fywyd, cadwch y gorchmynion. " 18 Dywedodd wrtho, “Pa rai?” A dywedodd Iesu, “Ni lofruddiwch, Ni wnewch odineb, Ni fyddwch yn dwyn, Ni fyddwch yn dwyn tystiolaeth anwir19 Anrhydeddwch eich tad a'ch mam, a, Byddwch yn caru'ch cymydog fel chi eich hun. " 20 Dywedodd y dyn ifanc wrtho, “Y rhain i gyd rydw i wedi’u cadw. Beth sydd gen i o hyd? ” 21 Dywedodd Iesu wrtho, “Pe byddech chi'n berffaith, ewch, gwerthwch yr hyn sydd gennych chi a'i roi i'r tlodion, a bydd gennych chi drysor yn y nefoedd; a deuwch, dilynwch fi. "

Dibyniaeth ar Mathew

Hyd yn hyn rydym wedi ymdrin â dywediadau yn Mathew bod Judaizwyr yn troi at eu dant ac mae'n amlwg eu bod yn dibynnu'n fawr ar Mathew. O ddywediadau Iesu y maen nhw'n tynnu sylw atynt yn Mathew, nid oes paralel yn unrhyw un o'r Efengylau eraill na gweddill y Testament Newydd. Os oedd dilyn y Gyfraith Fosaig yn sylfaenol i ddysgeidiaeth Iesu, dylid ailadrodd y dywediadau hyn y mae Iddewon yn eu camddefnyddio i eirioli cadw Torah hefyd mewn man arall yn yr ysgrifau Apostolaidd. Dylid ei arddangos yn arbennig yn Luc-Actau a ysgrifennwyd yng ngoleuni Mathew ac sy'n ceisio gosod y cofnod yn syth o ran yr hyn a wnaeth ac a ddysgodd Iesu gan yr un person a oedd hefyd yn dogfennu'r hyn a wnaeth ac a ddysgodd yr Apostolion. Am fwy ar hygrededd Luc-Actau o'i gymharu â Mathew gweler https://ntcanon.com

Luc 22: 7-20, mae Iesu’n Bwyta Pryd y Pasg

Mae rhai yn pwyntio bod swper olaf Iesu a'i ddisgyblion yn bryd Pasg yn arwydd y dylem gadw Pasg y Pasg (fel gwledd flynyddol). Cyn i ni neidio i gasgliad dylem nodi, yn Luc 22, fod y pwyslais ar y pryd (gwledd) gan fod Iesu’n dymuno gwledda mewn ystafell fawr wedi’i dodrefnu (lleoliad braf) fel ei bryd olaf gyda’i ddisgyblion. Nid cyd-destun hyn yw bod yn arsylwi arferol ond bod yn achlysur arbennig lle na fydd Iesu'n gwledda nes bod teyrnas Dduw wedi'i chyflawni. (Luc 22:17) Pan ddywedodd, “Ni fyddaf yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas Dduw” yn amlwg ei fod yn gwneud cyfeiriad cyffredinol at wledda. (Luc 22:18) Roedd Iesu’n ystyried y pryd yn arbennig oherwydd mai hon oedd ei wledd olaf gyda’i ddisgyblion cyn sefydlu teyrnas Dduw. Dywedodd Iesu “Rwyf wedi dymuno’n daer i fwyta’r Pasg hwn gyda chi cyn i mi ddioddef.” (Luc 22:15) Mae'r pwyslais yma ar fwynhau pryd olaf gyda'r rhai a oedd yn agos ato. 

Mae Iesu ymhellach yn gwneud y wledd yn ymwneud â chyfamod newydd (nid yr hen) pan ddywed am y bara, “Dyma fy nghorff, a roddir ar eich cyfer chi,” ac am y gwin, “y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw y cyfamod newydd yn fy ngwaed. ” (Luc 2: 19-20) Yn wir mae arwyddocâd y Pasg yn coffáu Israel yn cael ei draddodi o wlad yr Aifft yn cael ei orlethu gan y cyfamod newydd a sefydlwyd gan waed Iesu. Yn hytrach na dweud i gymryd rhan yn y bara er cof am Israel, dywedodd, “Gwnewch hyn er cof amdanaf.” (Luc 22:19) Mor aml ag yr ydym yn cymryd corff a gwaed Crist rydym yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes iddo ddod (1Cor 11: 23-26) Crist yw ein Pasg wedi cael ei aberthu. (1Cor 5: 7). Y bara croyw yw didwylledd a gwirionedd (1Cor 5: 8) 

Yn 1 Corinthiaid 5: 7-8 mae Paul yn cymhwyso’r un egwyddor “ysbrydololi” i Bara Croyw a Dyddiau Bara Croyw blynyddol â’r Saboth. “Mae Crist ein Pasg wedi cael ei aberthu.” Nid yw ein Pasg Cristnogol bellach yn oen a laddir yn flynyddol ond yn Waredwr a laddir unwaith ac am byth, gyda'r pŵer i'n gwaredu bob dydd, nid unwaith y flwyddyn. “Gad inni felly gadw gwyl, nid gyda hen lefain, nac â lefain malais a drygioni, ond â bara croyw didwylledd a gwirionedd” (1Cor 5: 8). Am y rheswm hwn nid ydym i fwyta'r bara nac yfed cwpan yr Arglwydd mewn modd annheilwng ond i archwilio ein hunain yn gyntaf. (1Cor 11: 27-29) Yr hyn sydd i’w lanhau o’n plith yw anfoesoldeb rhywiol, trachwant, twyll, eilunaddoliaeth, meddwdod ’ac ymddygiad ymosodol. (1Cor 5: 9-11) Dyma'r drwg sydd i'w lanhau - nid methu â chydymffurfio â'r hen god ysgrifenedig. (1Cor 5: 9-13) Dyma'r materion ysbrydol go iawn, nid mater glanhau lefain o'n ceir a'n tai am wythnos yn y flwyddyn. Mae Cristnogion, meddai Paul, i fod yn “cadw gŵyl” yn barhaol. Mae system rhyddid Mosaig fel set o statudau wedi cael ei disodli gan gyfraith rhyddid yn yr ysbryd, wedi'i chrynhoi yn yr un gorchymyn i garu ein cymdogion fel ni ein hunain (Gal 5:14).

Luc 22: 7-13 (ESV), Ewch i baratoi Pasg y Pasg i ni, er mwyn inni ei fwyta.

7 Yna daeth diwrnod y Bara Croyw, yr oedd yn rhaid aberthu oen Pasg arno. 8 Felly anfonodd Iesu Pedr ac Ioan, gan ddweud, “Ewch i baratoi Pasg y Pasg i ni, er mwyn inni ei fwyta. " 9 Dywedon nhw wrtho, “Ble byddwch chi wedi i ni ei baratoi?” 10 Dywedodd wrthynt, “Wele, pan fyddwch wedi dod i mewn i'r ddinas, bydd dyn sy'n cario jar o ddŵr yn cwrdd â chi. Dilynwch ef i mewn i'r tŷ y mae'n mynd i mewn iddo 11 a dywed wrth feistr y tŷ, 'Mae'r Athro'n dweud wrthych chi, Ble mae'r ystafell westeion, lle y gallaf fwyta Pasg fy nisgyblion? ' 12 A bydd yn dangos ystafell fawr fawr wedi'i dodrefnu i chi; paratowch ef yno. ” 13 Aethant a dod o hyd iddo yn union fel y dywedodd wrthynt, a pharatasant y Pasg.

Luc 22: 14-20 (ESV), ni fyddaf yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas Dduw

14 A phan ddaeth yr awr, fe lewygodd wrth fwrdd, a'r apostolion gydag ef. 15 Ac meddai wrthynt, “Rwyf wedi dymuno o ddifrif i fwyta'r Pasg hwn gyda chi cyn i mi ddioddef. 16 Oherwydd rwy'n dweud wrthych na fyddaf yn ei fwyta nes iddo gael ei gyflawni yn nheyrnas Dduw. " 17 Cymerodd gwpan, ac wedi iddo ddiolch, dywedodd, “Cymerwch hwn, a'i rannu yn eich plith eich hun. 18 Oherwydd dywedaf wrthych o hyn ymlaen Ni fyddaf yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas Dduw. " 19 Cymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd a'i roi iddynt, gan ddweud, “Dyma fy nghorff, a roddir ar eich rhan. Gwnewch hyn er cof amdanaf. ” 20 Ac yn yr un modd y cwpan ar ôl iddyn nhw fwyta, gan ddweud, “Y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed.

1 Corinthiaid 5: 6-8 (ESV), Oherwydd mae Crist, ein oen Pasg, wedi'i aberthu

6 Nid yw eich brolio yn dda. Oni wyddoch fod ychydig o lefain yn gadael y lwmp cyfan? 7 Glanhewch yr hen lefain y gallech fod yn lwmp newydd, gan eich bod yn wirioneddol croyw. Oherwydd mae Crist, ein oen Pasg, wedi'i aberthu8 Gadewch inni felly ddathlu’r ŵyl, nid gyda’r hen lefain, lefain malais a drygioni, ond â bara croyw didwylledd a gwirionedd.

1 Corinthiaid 11: 23-32 (ESV),  Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch chi'n ei yfed, er cof amdanaf

23 Oherwydd derbyniais gan yr Arglwydd yr hyn a draddodais i chi hefyd, fod yr Arglwydd Iesu y noson y cafodd ei fradychu yn cymryd bara, 24 ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd, a dywedodd, “Dyma fy nghorff, sydd ar eich cyfer chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. ” 25 Yn yr un modd hefyd cymerodd y cwpan, ar ôl swper, gan ddweud, “Y cwpan hwn yw’r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch chi'n ei yfed, er cof amdanaf. " 26 Mor aml ag y byddwch chi'n bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan, rydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes iddo ddod.
27 Bydd pwy bynnag, felly, sy'n bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr Arglwydd mewn modd annheilwng yn euog o ran corff a gwaed yr Arglwydd. 28 Gadewch i berson archwilio ei hun, felly, ac felly bwyta bara ac yfed y cwpan. 29 I unrhyw un sy'n bwyta ac yn yfed heb ddirnad mae'r corff yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun.

1 Ioan 5: 1-5, Dyma gariad Duw, ein bod ni'n cadw ei orchmynion

1 Mae Ioan 5: 1-5 yn aml yn cael ei dynnu allan o'i gyd-destun. Mae rhai yn cysylltu gorchmynion Duw yn awtomatig â'r gyfraith Fosaig (Torah) ac felly'n honni bod Ioan yn dweud wrthym am ddilyn y gyfraith Fosaig. Fodd bynnag, mae hwn yn droelli o eiriau a bwriadau John sy'n amlwg o edrych ar gyd-destun cyffredinol 1John. O edrych ar 1John, mae'r gorchmynion sy'n cael eu cyfleu yn ymwneud â'r cyfamod newydd ac nid yr hen. Crynhoir gorchymyn Duw yn 1John 3:23 fel un sy’n credu yn enw Iesu Grist ac yn caru ei gilydd. Gan gymryd arolwg o lyfr 1 Ioan, gorchmynion Duw yn ôl Ioan yw (1) credu ym mhwy yw Iesu, (2) ymatal rhag pechod a drygioni, (3) cadw at ddysgeidiaeth Iesu, (4) cael eich arwain gan yr Ysbryd a (5) caru ei gilydd. Dyma orchmynion Duw o dan y Cyfamod Newydd a grynhodd John: 

Gorchmynion Duw yn ôl 1 Ioan

 1. Credwch pwy yw Iesu (y Crist, Mab Duw):  1John 1:1-3, 1John 2:1-2, 1John 2:22-25, 1John 4: 2-3, 1John 4:10, 1John 4: 14-16, 1John 5: 1, 1John 5: 4-15, 1John 5:20
 2. Ymatal rhag pechod a drygioni (tywyllwch): 1John 1:5-10, 1John 2:15-17, 1John 3:2-10, 1John 5:16-19 
 3. Cadwch at ddysgeidiaeth Iesu (cerddwch wrth iddo gerdded): 1John 2:3-6, 1John 3:21-24
 4. Cael eich arwain gan yr Ysbryd (cadw at eneiniad Duw): 1John 2:20-21, 1John 2:27-29, 1John 4: 13
 5. Carwch eich gilydd (carwch eich brawd): 1John 2:7-11, 1John 3:10-18, 1John 4:7-12, 1John 4:16-21

1 Ioan 5: 1-5 (ESV), Dyma gariad Duw, ein bod ni'n cadw ei orchmynion

1 Mae pawb sy'n credu mai Iesu yw Crist wedi cael ei eni o Dduw, ac mae pawb sy'n caru'r Tad yn caru pwy bynnag sydd wedi'i eni ohono. 2 Trwy hyn rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n caru plant Duw, pan rydyn ni'n caru Duw ac yn ufuddhau i'w orchmynion. 3 Oherwydd dyma gariad Duw, ein bod ni'n cadw ei orchmynion. Ac nid yw ei orchmynion yn feichus. 4 I bawb sydd wedi cael eu geni o Dduw yn goresgyn y byd. A dyma'r fuddugoliaeth sydd wedi goresgyn y byd - ein ffydd. 5 Pwy ydyw sy'n goresgyn y byd ac eithrio'r un sy'n credu mai Iesu yw Mab Duw?

1 Ioan 3: 21-24 (ESV), Dyma ei orchymyn, ein bod ni'n credu yn enw ei Fab Iesu Grist ac yn caru ein gilydd

21 Anwylyd, os nad yw ein calon yn ein condemnio, mae gennym hyder gerbron Duw; 22 a beth bynnag a ofynnwn a gawn ganddo, oherwydd ein bod yn cadw ei orchmynion ac yn gwneud yr hyn sy'n ei blesio. 23 A dyma ei orchymyn, ein bod ni'n credu yn enw ei Fab Iesu Grist ac yn caru ein gilydd, yn union fel y mae wedi gorchymyn inni. 24 Mae pwy bynnag sy'n cadw ei orchmynion yn aros yn Nuw, a Duw ynddo. A thrwy hyn rydyn ni'n gwybod ei fod yn aros ynom ni, gan yr Ysbryd y mae wedi'i roi inni.

1 Ioan 4: 20-21 (ESV), A'r gorchymyn hwn sydd gennym ganddo: rhaid i bwy bynnag sy'n caru Duw garu ei frawd hefyd

20 Os dywed unrhyw un, “Rwy’n caru Duw,” ac yn casáu ei frawd, mae’n gelwyddgi; oherwydd ni all yr hwn nad yw'n caru ei frawd a welodd garu Duw nad yw wedi'i weld. 21 A'r gorchymyn hwn sydd gennym ganddo: rhaid i bwy bynnag sy'n caru Duw garu ei frawd hefyd.

2 Pedr 3: 15-17, Paul - rhai pethau y mae'r anwybodus ac ansefydlog yn eu troi i'w dinistrio eu hunain

Mae Judaizes yn clamio bod Peter yn cyfeirio yma at y rhai sy'n gwrthod dilyn y Gyfraith oherwydd ei fod yn siarad mewn cyfeiriad at Paul ac oherwydd ei fod yn cyfeirio hyn at wall pobl ddigyfraith. Edrych ar BDAG Lexicon am y gair Groeg athesmos (ἄθεσμος), Mae'r prif ystyr yn ymwneud â “bod yn ddi-egwyddor, yn anweledig, yn warthus, yn anghyfraith. Nid yw'r gyfraith yn y cyd-destun hwn o reidrwydd yn rhai nad ydynt yn ymarfer y Gyfraith Fosaig ond y rhai sy'n ddi-egwyddor ac sy'n defnyddio ysgrifau Paul fel trwydded i fyw mewn pechod.

Yr hyn sy'n dweud yn adnod 16, yw bod Pedr yn dweud mai ef yw'r ansefydlog sy'n troelli pethau o'r fath er mwyn eu dinistrio. Y gair Groeg yma am ansefydlog yw astēriktos (ἀστήρικτος). Defnyddir y gair hwn dim ond un lle arall yn y Testament Newydd sydd hefyd yn llyfr 2 Pedr, felly dylai'r cyd-destun roi arwydd pellach inni o bwy mae Peter yn cyfeirio, sef y rhai sy'n troi Paul. 2 Mae Pedr 2:14 yn cyfeirio at y rhai sy’n hudo simsan (astēriktos) eneidiau fel y rhai sydd “â llygaid yn llawn godineb, yn anniwall am bechod” - cael calonnau “wedi eu hyfforddi mewn trachwant.” Yn yr un darn, dywed ymhellach eu bod “wrth eu bodd yn ennill o gamwedd” (2Pet 2:15) ac, “maent yn hudo trwy nwydau cnawdol y cnawd.” (2Pet 2:18) Yn amlwg yng nghyd-destun 2 Peter, mae Peter yn cyfeirio at y rhai sy’n defnyddio ysgrifau Paul fel trwydded i fyw mewn pechod gan gynnwys anfoesoldeb rhywiol a thrachwant. Nid yw hyn yn ymwneud â Christnogion sy'n byw yn ôl dysgeidiaeth Crist, ond eto nid o dan y Gyfraith Fosaig.   

2 Nid yw Pedr 3: 15-17 yn drwydded i wrthod dysgeidiaeth Paul. Nid yw Peter yn dweud y dylent ddiystyru dysgeidiaeth Paul, yn hytrach mae'n eu cadarnhau trwy ddweud, “Ysgrifennodd ein brawd annwyl Paul atoch hefyd yn ôl y doethineb a roddwyd iddo.” (2Pet 3:15). Nid yw Peter yn annilysu Paul - mae'n ei gadarnhau. Mae gennym gymaint o ddysgeidiaeth benodol gan Paul ynghylch y ddealltwriaeth gywir gan gynnwys y ffaith nad ydym yn gwasanaethu o dan hen ffordd y cod ysgrifenedig ond ffordd newydd yr Ysbryd. (Rhuf 7: 6-7) Nid yw pobl sy’n parhau i fyw mewn pechod yn gwasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd fel y dywedodd Paul, “Os ydych yn byw yn ôl y cnawd byddwch yn marw, ond os drwy’r Ysbryd y byddwch yn rhoi marwolaeth gweithredoedd y corff, byddwch chi'n byw. ” (Rhuf 8:13). Mae deddf Ysbryd bywyd wedi ein rhyddhau ni yng Nghrist Iesu o gyfraith pechod a marwolaeth. (Rhuf 8: 2)

2 Pedr 3: 15-18 (ESV), Mae yna rai pethau ynddynt - y mae'r anwybodus a'r ansefydlog yn eu troi i'w dinistrio eu hunain

15 A chyfrif amynedd ein Harglwydd fel iachawdwriaeth, yn union fel yr ysgrifennodd ein brawd annwyl Paul atoch hefyd yn ôl y doethineb a roddwyd iddo, 16 fel y gwna yn ei holl lythyrau pan fydd yn siarad ynddynt am y materion hyn. Mae yna rai pethau ynddynt sy'n anodd eu deall, y mae'r anwybodus a'r ansefydlog (astēriktos) troelli i'w dinistr eu hunain, fel y gwnânt yr Ysgrythurau eraill. 17 Rydych chi, annwyl, yn gwybod hyn ymlaen llaw, yn ofalus nad ydych chi'n cael eich cario i ffwrdd â chamgymeriad pobl anghyfraith ac yn colli'ch sefydlogrwydd eich hun

2 Pedr 2: 14-20 (ESV), Mae ganddyn nhw lygaid llawn godineb, yn anniwall am bechod. Maent yn denu eneidiau simsan.

14 Mae ganddyn nhw lygaid llawn godineb, yn anniwall am bechod. Maent yn denu simsan (astēriktos) eneidiau. Mae ganddyn nhw galonnau wedi'u hyfforddi mewn trachwant. Plant gwallgof! 15 Wrth gefn y ffordd iawn, maen nhw wedi mynd ar gyfeiliorn. Maent wedi dilyn ffordd Balaam, mab Beor, a oedd wrth ei fodd yn ennill o gamwedd, 16 ond ceryddwyd ef am ei gamwedd ei hun; siaradodd asyn di-leferydd â llais dynol a ffrwyno gwallgofrwydd y proffwyd. 17 Ffynhonnau a niwloedd di-ddŵr yw'r rhain sy'n cael eu gyrru gan storm. Ar eu cyfer mae tywyllwch tywyllwch llwyr wedi'i gadw. 18 Oherwydd, mae siarad uchel yn ymffrostio mewn ffolineb, maent yn hudo trwy nwydau cnawdol y cnawd y rhai sydd prin yn dianc rhag y rhai sy'n byw mewn camgymeriad. 19 Maen nhw'n addo rhyddid iddyn nhw, ond maen nhw eu hunain yn gaethweision llygredd. Am beth bynnag sy'n goresgyn person, i hynny mae'n gaeth. 20 Oherwydd, ar ôl iddynt ddianc rhag halogiadau’r byd trwy wybodaeth ein Harglwydd a’n Gwaredwr Iesu Grist, eu bod eto wedi ymgolli ynddynt ac yn goresgyn, mae’r wladwriaeth olaf wedi gwaethygu iddynt na’r cyntaf.

Rhufeiniaid 2:13, Nid gwrandawyr y gyfraith - ond gwneuthurwyr y gyfraith a fydd yn gyfiawn

Pe gallai unrhyw un ddod o hyd i un pennill i awgrymu bod Paul yn cynnal y gyfraith, hon fyddai'r un. Maen nhw'n gwneud hyn trwy gymryd hwn fel pennill ynysig - allan o'i gyd-destun â'r pwynt mae Paul yn ei wneud. Rhaid inni edrych ar y cyd-destun i ddeall yn gywir yr hyn y dylid ystyried bod geiriau Paul yma yn ystyr. Yn amlwg, mae Paul yn cyfeirio at y “gyfraith” mewn ystyr rhydd. Yma defnyddir “cyfraith” i fynegi egwyddorion arweiniol moesoldeb yn hytrach na'r gyfraith Fosaig yn ei chyfanrwydd gan gynnwys ordnans penodol y cod ysgrifenedig. Dim ond yn yr ystyr hwn y gellir dweud bod y rhai heb y gyfraith “yn natur yn gwneud yr hyn y mae’r gyfraith yn ei ofyn” (Rhuf 2:14). Yr egwyddorion cyffredinol hynny yn y gyfraith yw’r hyn y mae Paul yn cyfeirio ato fel y “gyfraith” - nid y 613 o ddeddfau Lefalaidd a sefydlwyd gan Moses. Gallwn weld yn Rhufeiniaid 2: 8-9, mae Paul yn gwneud cyferbyniad rhwng y rhai sy'n ceisio iachawdwriaeth (gogoniant ac anrhydedd ac anfarwoldeb) a'r rhai sy'n hunan-geisiol ac nad ydyn nhw'n ufuddhau i'r gwir, ond sy'n ufuddhau i anghyfiawnder. Mae'r cyferbyniad rhwng y rhai sy'n gwneud penillion da y rhai sy'n gwneud drwg heb ystyried bod yn Iddew neu'n Gentile. (Rhuf 2: 9-10) Mae Paul yn honni nad yw Duw yn dangos unrhyw ranoldeb. (Rhuf 2:11) 

Sut mae'r Duw nad yw'n dangos unrhyw ranoldeb, yn cyfiawnhau'r rhai sydd heb y gyfraith? Y Pwynt allweddol y mae Paul yn ei wneud yw bod y rhai sydd o ffydd yn dilyn egwyddorion uwch y gyfraith er nad ydyn nhw'n dilyn y gyfraith i'r llythyr. Mae'n wir yn bosibl i Genhedloedd nad oes ganddyn nhw'r gyfraith wneud yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. (Rhuf 2:14) Maen nhw'n dangos bod gwaith y gyfraith wedi'i ysgrifennu ar eu calonnau, tra bod eu cydwybod hefyd yn dwyn tystiolaeth. (Rhuf 2:15) Credai Paul, os bydd dyn dienwaededig yn cadw praeseptau'r gyfraith, bydd ei ddienwaediad yn cael ei ystyried yn enwaediad. (Rhuf 2:26) I gloi, credai Paul fod Iddew yn un yn fewnol, ac mae enwaediad yn fater o’r galon, gan yr Ysbryd, nid gan y llythyr. (Rhuf 2:29) Yn wir, mae Rhufeiniaid 2:29 yn darparu gwrthbrofiad uniongyrchol o’r rhai sy’n camddehongli Rhufeiniaid 2:13, fel Paul o blaid dilyn y Gyfraith Fosaicaidd. Mae pwyslais Paul ar yr Ysbryd (nid y llythyr) gan gynnwys cael y galon iawn, a chadw at yr egwyddorion uwch hynny a fynegir gan y gyfraith. (Rhuf 2:29)

Rhufeiniaid 2: 6-29 (ESV), Nid yw Duw yn dangos unrhyw ranoldeb

6 Bydd yn rhoi i bob un yn ôl ei weithiau: 7 i'r rhai sydd, trwy amynedd wrth wneud yn dda, yn ceisio am ogoniant ac anrhydedd ac anfarwoldeb, bydd yn rhoi bywyd tragwyddol; 8 ond i'r rhai sy'n hunan-geisiol ac nad ydyn nhw'n ufuddhau i'r gwir, ond sy'n ufuddhau i anghyfiawnder, bydd digofaint a chynddaredd. 9 Bydd gorthrymder a thrallod i bob bod dynol sy'n gwneud drwg, yr Iddew yn gyntaf a hefyd y Groegwr, 10 ond gogoniant ac anrhydedd a heddwch i bawb sy'n gwneud daioni, yr Iddew yn gyntaf a hefyd y Groegwr. 11 Oherwydd nid yw Duw yn dangos unrhyw ranoldeb.

Rhufeiniaid 2: 12-16 (ESV), Mae cenhedloedd, nad oes ganddyn nhw'r gyfraith, yn ôl natur yn gwneud yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith

12 Oherwydd bydd pawb sydd wedi pechu heb y gyfraith hefyd yn darfod heb y gyfraith, a bydd pawb sydd wedi pechu o dan y gyfraith yn cael eu barnu gan y gyfraith. 13 Oherwydd nid gwrandawyr y gyfraith sy'n gyfiawn gerbron Duw, ond gwneuthurwyr y gyfraith a fydd yn gyfiawn. 14 Am pan fydd Cenhedloedd, nad oes ganddynt y gyfraith, yn ôl eu natur yn gwneud yr hyn sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith, maent yn gyfraith iddynt eu hunain, er nad oes ganddynt y gyfraith. 15 Maent yn dangos bod gwaith y gyfraith wedi'i ysgrifennu ar eu calonnau, tra bod eu cydwybod hefyd yn dwyn tystiolaeth, a'u meddyliau gwrthgyferbyniol yn eu cyhuddo neu hyd yn oed eu hesgusodi 16 ar y diwrnod hwnnw pan fydd Duw, yn ôl fy efengyl, yn barnu cyfrinachau dynion gan Grist Iesu.

Rhufeiniaid 2: 25-29 (ESV), Mae enwaedu yn fater o'r galon, gan yr Ysbryd, nid trwy'r llythyr

25 Yn wir, mae enwaediad o werth os ydych chi'n ufuddhau i'r gyfraith, ond os byddwch chi'n torri'r gyfraith, bydd eich enwaediad yn ddienwaedu. 26 Felly, os yw dyn dienwaededig yn cadw praeseptau'r gyfraith, oni fydd ei enwaediad yn cael ei ystyried yn enwaediad? 27 Yna bydd yr un sydd yn ddienwaededig yn gorfforol ond sy'n cadw'r gyfraith yn eich condemnio sydd â'r cod ysgrifenedig a'r enwaediad ond sy'n torri'r gyfraith. 28 Oherwydd nid oes unrhyw un yn Iddew sydd ddim ond yn un allanol, ac nid yw enwaediad yn allanol ac yn gorfforol. 29 Ond mae Iddew yn un o'r tu mewn, ac enwaediad yw'r mater o'r galon, gan yr Ysbryd, nid trwy'r llythyr. Nid oddi wrth ddyn y mae ei ganmoliaeth ond oddi wrth Dduw.

Eseia 56 - Yr estroniaid - pawb sy'n cadw'r Saboth 

Mae Judaizes yn pwyntio at Eseia 56 fel un sy'n ymwneud â'r iachawdwriaeth sydd i ddod a bod disgwyl i'r Saboth seithfed diwrnod gael ei ymarfer ar gyfer Iddewon a thramorwyr (Eseia 56: 2, 4, 6). Yr hyn sy’n wir gan fod y darn hwn yn siarad am ddigwyddiad yn y dyfodol pan, “cyn bo hir bydd fy iachawdwriaeth yn dod a bydd fy nghyfiawnder yn cael ei ddatgelu.” (Isa 56: 2) Yn wir, y cyfiawnder a oedd i’w ddatgelu yw y Lleiandy Newydd trwy'r rhoddwr deddf newydd, Iesu Grist. Bydd gan Iddewon a thramorwyr fynediad i'r cyfiawnder newydd hwn trwy Grist a chadw at ei ddysgeidiaeth. O ystyried bod Eseia yn siarad am gyfamod newydd, nid yw’n siarad am gyfraith Mosaig o ran Saboth y seithfed diwrnod gan fod y ffordd honno o gyfiawn eisoes wedi’i datgelu yn y gyfraith. Mae'n sôn am y ffordd newydd a byw o arsylwi Saboth gan yr Ysbryd Glân y mae gennym fynediad iddo trwy waed Iesu. 

Mae egwyddor gyffredinol Saboth yn gyfnod o orffwys o waith ac ymroddiad tuag at Dduw. Gall ymwneud ag unrhyw ddiwrnod neu gyfnod o orffwys. Er bod y rhai sy'n ymarfer yn ôl yr hen gyfraith a chod ysgrifenedig yn rhagdybio mai dyma'r seithfed diwrnod Saboth, nid oes unrhyw reswm i ddarllen hynny i'r darn hwn sy'n edrych ymlaen at yr iachawdwriaeth a'r cyfiawnder sydd ar ddod. Mae Saboth fel egwyddor gyffredinol yn wahanol i gymhwysiad penodol arsylwi dyddiau sanctaidd penodol. Er nad yw paganiaid yn arsylwi ar y Saboth yn ôl y gyfraith Fosaig, dywedir yn yr Ysgrythur eu bod yn arsylwi ar Sabothi. (Hos 2: 11-13) Mae Duw yn casáu’r Saboth a gynhaliwyd gan bobl ddrygionus sy’n cymryd rhan mewn drygioni (Isa 1: 13-17) Er gwaethaf y ffaith bod yr ysgrifenyddion a’r Phariseaid yn dathlu’r seithfed diwrnod Saboth, galwodd Iesu nhw yn anghyfraith am gael y ymddangosiad sancteiddrwydd ar y tu allan ond bod yn aflan ar y tu mewn. (Mat 23: 27-28)

I beidio â halogi'r Saboth yw peidio ag esgeuluso neilltuo amser ar gyfer defosiwn i Dduw ac ar gyfer cyfryngu ar bethau Duw - nid bod yn rhaid ei arsylwi yn ôl y gyfraith Fosaig neu arferion Iddewig. Yn Eseia, yr hyn sy'n cael ei bwysleisio yw cadw cyfiawnder, gwneud cyfiawnder, (Isa 56: 1) cadw dwylo rhag gwneud unrhyw ddrwg (Isa 56: 2), a dewis y pethau sy'n plesio Duw (Isa 56: 4) Unwaith eto Saboth i mewn y cyd-destun hwn yw cynnal defosiwn a gweddi i Dduw. Iesu yw ein hesiampl orau o sut y dylem ddod o hyd i orffwys yn Nuw yn ôl ffordd newydd yr Ysbryd ac nid hen ffordd y cod ysgrifenedig. 

Roedd offeiriaid a gynigiodd roddion yn ôl y gyfraith yn gopi ac yn gysgod o'r pethau nefol. (Heb 8: 4-5) Nid oes gan y gyfraith ond cysgod o’r pethau sydd i ddod yn lle gwir ffurf y realiti hyn. (Heb 10: 1) Peidied neb â rhoi barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth - mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist . (Col 2: 16-17)

Eseia 56: 1-8 (ESV), Cyn bo hir daw fy iachawdwriaeth, a datguddir fy nghyfiawnder

1 Fel hyn y dywed yr ARGLWYDD:
"Cadwch gyfiawnder, a gwnewch gyfiawnder,
canys buan y daw fy iachawdwriaeth,
a datguddir fy nghyfiawnder.
2 Gwyn ei fyd y dyn sy'n gwneud hyn,
a mab dyn sy'n ei ddal yn gyflym,
sy'n cadw'r Saboth, nid yn ei halogi,
ac yn cadw ei law rhag gwneud unrhyw ddrwg."
3 Na fydded i'r estron sydd wedi ymuno ei hun â'r ARGLWYDD ddweud,
“Bydd yr ARGLWYDD yn sicr o fy gwahanu oddi wrth ei bobl”;
ac na fydded i'r eunuch ddweud,
“Wele, coeden sych ydw i.”
4 Oherwydd fel hyn y dywed yr ARGLWYDD:
"I'r eunuchiaid sy'n cadw fy Saboth,
sy'n dewis y pethau sy'n fy mhlesio i
a dal yn gyflym fy nghyfamod,
5 Byddaf yn rhoi yn fy nhŷ ac o fewn fy waliau
cofeb ac enw
gwell na meibion ​​a merched;
Rhoddaf enw tragwyddol iddynt
ni chaiff hynny ei dorri i ffwrdd.
6 "A'r estroniaid sy'n ymuno eu hunain â'r ARGLWYDD,
i weinidogaethu iddo, i garu enw'r ARGLWYDD,
ac i fod yn weision iddo,
pawb sy'n cadw'r Saboth ac nad yw'n ei halogi,
ac yn dal fy nghyfamod yn gyflym-
7 y rhai hyn a ddof i'm mynydd sanctaidd,
a'u gwneud yn llawen yn nhŷ fy ngweddi;
eu poethoffrymau a'u haberthion
yn cael ei dderbyn ar fy allor;
canys gelwir fy nhŷ yn dŷ gweddi
i bobloedd. ”
8 Yr Arglwydd DDUW,
sy'n casglu alltudion Israel, yn datgan,
“Byddaf yn casglu eraill ato eto
ar wahân i'r rhai a gasglwyd eisoes. ”

Eseia 1: 13-17 (ESV), Lleuad newydd a Saboth - ni allaf ddioddef anwiredd a chynulliad difrifol

  13 Dewch â mwy o offrymau ofer;
mae arogldarth yn ffiaidd i mi.
Lleuad a Saboth newydd a galw argyhoeddiadau—
Ni allaf ddioddef anwiredd a chynulliad difrifol.
14 Eich lleuadau newydd a'ch gwleddoedd penodedig
mae fy enaid yn casáu;
maen nhw wedi dod yn faich i mi;
Dwi wedi blino eu dwyn.
15 Pan fyddwch chi'n lledaenu'ch dwylo,
Cuddiaf fy llygaid oddi wrthych;
er eich bod yn gwneud llawer o weddïau,
Ni fyddaf yn gwrando;
mae eich dwylo'n llawn gwaed.
16 Golchwch eich hunain; gwnewch eich hunain yn lân;
tynnwch ddrwg eich gweithredoedd o flaen fy llygaid;
yn peidio â gwneud drwg,
17 dysgu gwneud daioni;
ceisio cyfiawnder,
gormes cywir;
dewch â chyfiawnder i'r di-dad,
pledio achos y weddw.

Colosiaid 2: 16-23 (ESV), Gwyl neu leuad newydd neu Saboth - mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod

16 Felly, gadewch i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth. 17 Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist. 18 Na fydded i neb eich anghymhwyso, gan fynnu asceticiaeth ac addoliad angylion, gan fynd ymlaen yn fanwl am weledigaethau, wedi ei bwffio heb reswm gan ei feddwl synhwyrol, 19 a pheidio â dal yn gyflym at y Pen, y mae'r corff cyfan, yn maethu ac yn gwau gyda'i gilydd trwy ei gymalau a'i gewynnau, yn tyfu gyda thwf sydd oddi wrth Dduw.
20 Os buoch chi gyda Christ farw i ysbrydion elfennol y byd, pam, fel petaech chi'n dal yn fyw yn y byd, ydych chi'n ymostwng i reoliadau- 21 "Peidiwch â thrin, Peidiwch â blasu, Peidiwch â chyffwrdd" 22 (gan gyfeirio at bethau y mae pawb yn darfod wrth iddynt gael eu defnyddio) —cofnodi i braeseptau a dysgeidiaeth ddynol? 23 Yn wir, mae gan y rhain ymddangosiad doethineb wrth hyrwyddo crefydd hunan-wneud ac asceticiaeth a difrifoldeb i'r corff, ond nid ydynt o unrhyw werth i atal ymgnawdoliad y cnawd.

Eseia 66:17, i'r gerddi - bwyta cnawd ping a'r ffieidd-dra a'r llygod

Mae Judaizes yn pwyntio at Eseia 66:17 fel arwydd bod deddfau dietegol Torah yr Hen Destament yn dal i fod yn honni cnawd mochyn cysylltiad â'r hyn sy'n ffiaidd. Mae'r pennill hwn, yn mynd i'r afael ag addoliad paganaidd. Mae'r cyfeiriad at “Y rhai sy'n sancteiddio ac yn puro eu hunain i fynd i'r gerddi, gan ddilyn un yn y canol” yn debygol o ymwneud â Pholyn Asherah. Roedd y polion hyn neu weithiau coed â steil, yn sefyll fel heneb gysegredig ac yn deyrnged i'r dduwies Canaaneaidd, Asherah. Er bod bwyta cnawd a llygod moch yn gysylltiedig â phobloedd baganaidd, nid bwyta moch a llygod (yr hyn a ystyrid yn aflan ar un adeg) yw'r prif reswm y bydd y bobl hyn yn dod i ben. Mae hyn yn sylfaenol oherwydd bod y rhain yn addolwyr paganaidd ac maen nhw'n gwneud yr hyn sy'n ffiaidd. Rhestrir cnawd a llygod mochyn bwyta ar wahân “y ffieidd-dra”. Mae hyn yn nodi beth bynnag “y ffieidd-dra” yw ei fod yn waeth na bwyta cnawd a llygod moch gan nad yw cnawd mochyn yn cael ei alw'n “ffieidd-dra.”

Peidied neb â rhoi barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod. (Col 2:16) Os buoch chi gyda Christ farw i sbrintiau elfennol y byd, pam, fel petaech yn dal yn fyw yn y byd, i chi ymostwng i reoliadau - “Peidiwch â thrin, Peidiwch â blasu, Peidiwch â chyffwrdd. ” (Col 2: 20-21) Gwyliwch rhag y rhai sydd angen ymatal rhag bwydydd a greodd Duw i’w derbyn gyda diolchgarwch gan y rhai sy’n credu ac yn gwybod y gwir - Oherwydd mae popeth a grëwyd gan Dduw yn dda, ac nid oes unrhyw beth i’w wrthod os ydyw. a dderbynnir gyda diolchgarwch, oherwydd fe'i gwnaed yn sanctaidd trwy air Duw a gweddi. (1 Tim 4: 1-5) Pan ddatganodd Iesu, “ni all beth bynnag sy’n mynd i mewn i berson o’r tu allan ei halogi, gan nad yw’n mynd i mewn i’w galon ond ei stumog, ac yn cael ei ddiarddel,” datganodd bob bwyd yn lân. (Marc 15-19) Dywedodd, “Yr hyn sy’n dod allan o berson yw’r hyn sy’n ei halogi - Oherwydd o’r tu mewn, allan o galon dyn, daw meddyliau drwg, anfoesoldeb rhywiol, lladrad, llofruddiaeth, godineb, cuddio, drygioni, twyll , cnawdolrwydd, cenfigen, athrod, balchder, ffolineb. ” (Marc 7: 21-22) Mae'r holl bethau drwg hyn yn dod o'r tu mewn, ac maen nhw'n halogi person. (Marc 7:23)

Eseia 66:17 (ESV), Y rhai sy'n sancteiddio ac yn puro eu hunain i fynd i'r gerddi, gan ddilyn un yn y canol

17 “Bydd y rhai sy'n sancteiddio ac yn puro eu hunain i fynd i'r gerddi, gan ddilyn un yn y canol, bwyta cnawd mochyn a'r ffieidd-dra a'r llygod, yn dod i ben gyda'i gilydd, yn datgan yr ARGLWYDD.

Colosiaid 2: 16-23 (ESV), Felly, gadewch i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod

16 Felly, gadewch i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth. 17 Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist. 18 Na fydded i neb eich anghymhwyso, gan fynnu asceticiaeth ac addoliad angylion, gan fynd ymlaen yn fanwl am weledigaethau, wedi ei bwffio heb reswm gan ei feddwl synhwyrol, 19 a pheidio â dal yn gyflym at y Pen, y mae'r corff cyfan, yn maethu ac yn gwau gyda'i gilydd trwy ei gymalau a'i gewynnau, yn tyfu gyda thwf sydd oddi wrth Dduw.
20 Os buoch chi gyda Christ farw i ysbrydion elfennol y byd, pam, fel petaech chi'n dal yn fyw yn y byd, ydych chi'n ymostwng i reoliadau- 21 "Peidiwch â thrin, Peidiwch â blasu, Peidiwch â chyffwrdd" 22 (gan gyfeirio at bethau y mae pawb yn darfod wrth iddynt gael eu defnyddio) —cofnodi i braeseptau a dysgeidiaeth ddynol? 23 Yn wir, mae gan y rhain ymddangosiad doethineb wrth hyrwyddo crefydd hunan-wneud ac asceticiaeth a difrifoldeb i'r corff, ond nid ydynt o unrhyw werth i atal ymgnawdoliad y cnawd.

1 Timotheus 4: 1-5 (ESV), Mae popeth a grëwyd gan Dduw yn dda, ac nid oes unrhyw beth i’w wrthod os caiff ei dderbyn gyda diolchgarwch

1 Nawr mae'r Ysbryd yn dweud yn benodol y bydd rhai yn ddiweddarach yn gwyro oddi wrth y ffydd trwy ymroi i ysbrydion twyllodrus a dysgeidiaeth cythreuliaid, 2 trwy anwiredd liars y mae eu cydwybodau'n cael eu morio, 3 sy'n gwahardd priodas a ei gwneud yn ofynnol ymatal rhag bwydydd a greodd Duw i gael eu derbyn gyda diolchgarwch gan y rhai sy'n credu ac yn gwybod y gwir. 4 Oherwydd mae popeth a grëwyd gan Dduw yn dda, ac nid oes unrhyw beth i'w wrthod os caiff ei dderbyn gyda diolchgarwch, 5 canys fe'i gwneir yn sanctaidd trwy air Duw a gweddi.

Marc 7: 14-23 (ESV), Nid oes unrhyw beth y tu allan i berson a all, trwy fynd i mewn iddo, ei halogi

14 Galwodd y bobl ato eto a dweud wrthynt, “Gwrandewch arnaf, bob un ohonoch, a deallwch: 15 Nid oes unrhyw beth y tu allan i berson a all, trwy fynd i mewn iddo, ei halogi, ond y pethau sy'n dod allan o berson yw'r hyn sy'n ei halogi. " 17 Ac wedi iddo fynd i mewn i'r tŷ a gadael y bobl, gofynnodd ei ddisgyblion iddo am y ddameg. 18 Ac meddai wrthynt, “Yna wyt ti hefyd heb ddeall? Onid ydych chi'n gweld na all beth bynnag sy'n mynd i mewn i berson o'r tu allan ei halogi, 19 gan nad yw’n mynd i mewn i’w galon ond ei stumog, ac yn cael ei ddiarddel? ” (Felly datganodd fod pob bwyd yn lân.) 20 Ac meddai, “Yr hyn sy'n dod allan o berson yw'r hyn sy'n ei halogi. 21 Oherwydd o'r tu mewn, allan o galon dyn, dewch feddyliau drwg, anfoesoldeb rhywiol, lladrad, llofruddiaeth, godineb, 22 chwennych, drygioni, twyll, cnawdolrwydd, cenfigen, athrod, balchder, ffolineb. 23 Daw’r holl bethau drwg hyn o’r tu mewn, ac maen nhw yn halogi person. ”

Sechareia 14: 15-19, Y gosb i'r holl genhedloedd nad ydyn nhw'n mynd i fyny i gadw Gwledd y Bwthiau

Mae Sechareia 14: 16-19 yn siarad am ddiwrnod i ddod yr Arglwydd. Mae hyn ar ôl cyfnod gorthrymder ac mae'n ymwneud â goroeswyr yr holl genhedloedd sydd wedi dod yn erbyn Jerwsalem. Mae'r darn hwn yn sôn am felltith o newyn a phla i'r rhai na fyddant yn mynd i fyny i Jerwsalem i gadw Gwledd y Bwthiau (Gwledd y Tabernaclau). Mae'r wledd hon, sy'n cael ei dathlu ar ddiwedd tymor y cynhaeaf, yn cynnwys byw mewn cytiau dros dro am saith diwrnod. Yn y Gyfraith Fosaicaidd, roedd yr holl Israeliaid brodorol i breswylio mewn bythau, er mwyn i'w cenedlaethau wybod bod Duw wedi gwneud i bobl Israel drigo mewn bythau pan ddaeth â nhw allan o wlad yr Aifft. (Lef 23: 42-43) Yn ôl Sechareia 14, dim ond yn Jerwsalem y bydd yn cael ei arsylwi’n iawn. Nid yw llawer sy'n eirioli yn dilyn y gwleddoedd a'r dyddiau, gan gynnwys gwledd Booths (Sukkot) yn teithio i Jerwsalem i arsylwi ar y wledd mewn ffordd sy'n cydymffurfio â phroffwydoliaeth Sechareia 14: 15-19.  

Yng nghyd-destun y broffwydoliaeth, ymddengys ei bod yn gosb i'r cenhedloedd hynny a oedd gynt yn elynion i Israel, am iddynt gydnabod Duw Israel. Nid yw'r gofyniad hwn yn angenrheidiol yn gyffredinol ac nid yw'n berthnasol i'r oes bresennol, er ei bod yn ymddangos y bydd yn berthnasol ar ôl y gorthrymder yn nheyrnas filflwyddol Crist. Er y gellir sefydlu a rhagnodi gwleddoedd penodol mewn oes yn y dyfodol, nid yw hyn yn golygu bod y wledd hon yn berthnasol yn gyffredinol yn yr oes sydd ohoni. Pan fydd Iesu'n cymryd grym, bydd y rhai sydd yn ei deyrnas yn hapus i gymryd rhan ym mha bynnag draddodiadau ac arsylwadau y mae'n eu sefydlu. Pan fydd Iesu'n dychwelyd bydd yn teyrnasu fel brenin ar yr holl genhedloedd a bydd y bobl yn ufuddhau iddo yn unol â'r rheolau y mae'n eu sefydlu'n glir. 

Fel credinwyr yn yr Efengyl, rydym yn dal bod un yn cael ei gyfiawnhau gan ffydd ar wahân i weithredoedd y gyfraith. (Rhuf 3:28). Gwyddom nad yw person yn cael ei gyfiawnhau trwy weithredoedd y gyfraith ond trwy ffydd yn Iesu Grist, felly rydym hefyd wedi credu yng Nghrist Iesu, er mwyn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist ac nid trwy weithredoedd y gyfraith, oherwydd trwy weithredoedd y gyfraith ni fydd unrhyw un yn cael ei gyfiawnhau. (Gal 2:16) Yng Nghrist rydyn ni’n rhwygo’r hen ffordd ar ôl marw i’r gyfraith, er mwyn inni fyw i Dduw trwy ffydd ym Mab Duw, a oedd yn ein caru ni ac yn rhoi ei hun drosom. (Gal 2: 18-20)  Mae pawb sy'n dibynnu ar weithredoedd y gyfraith o dan felltith. (Gal 3:10). Bydd y cyfiawn yn byw trwy ffydd ac nid yw'r gyfraith o ffydd. (Gal 3: 11-12) Yng Nghrist Iesu mae bendith Abraham wedi dod at y Cenhedloedd, er mwyn inni dderbyn yr Ysbryd addawedig trwy ffydd. (Gal 3:14) Peidied neb â rhoi barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth - Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist . (Col 2: 16-17)

Sechareia 14: 16-19 (ESV), y gosb i'r holl genhedloedd nad ydyn nhw'n mynd i fyny i gadw Gwledd y Bwthiau

16 Yna pawb sy'n goroesi o'r holl genhedloedd sydd wedi dod yn erbyn Jerwsalem yn mynd i fyny flwyddyn ar ôl blwyddyn i addoli'r Brenin, ARGLWYDD y Lluoedd, ac i gadw Gwledd y Bwthiau. 17 Ac os na fydd unrhyw un o deuluoedd y ddaear yn mynd i fyny i Jerwsalem i addoli'r Brenin, ARGLWYDD y Lluoedd, ni fydd glaw arnyn nhw. 18 Ac os na fydd teulu’r Aifft yn mynd i fyny ac yn cyflwyno eu hunain, yna arnyn nhw ni fydd glaw; bydd y pla y mae'r ARGLWYDD yn cystuddio'r cenhedloedd nad ydynt yn mynd i fyny i gadw Gwledd y Bwthiau. 19 Mae hyn yn fydd y gosb i'r Aifft a'r gosb i'r holl genhedloedd nad ydyn nhw'n mynd i fyny i gadw Gwledd y Bwthiau.

Rhufeiniaid 3:28 (ESV), Mae un yn cael ei gyfiawnhau gan ffydd ar wahân i weithredoedd y gyfraith

28 Am rydym yn dal bod un yn cael ei gyfiawnhau gan ffydd ar wahân i weithredoedd y gyfraith.

Galatiaid 2: 16-21 (ESV), Rydyn ni wedi credu yng Nghrist Iesu, er mwyn cael ein cyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist ac nid trwy weithredoedd y gyfraith

15 Iddewon ydym ni ein hunain trwy enedigaeth ac nid pechaduriaid Cenhedloedd; 16 eto gwyddom nad yw person yn cael ei gyfiawnhau trwy weithredoedd y gyfraith ond trwy ffydd yn Iesu Grist, felly rydym hefyd wedi credu yng Nghrist Iesu, er mwyn cael ei gyfiawnhau trwy ffydd yng Nghrist ac nid trwy weithredoedd y gyfraith, oherwydd trwy weithredoedd y gyfraith ni fydd unrhyw un yn cael ei gyfiawnhau. 17 Ond os canfuwyd ein bod ninnau hefyd yn bechaduriaid yn ein hymdrech i gael ein cyfiawnhau yng Nghrist, a yw Crist wedyn yn was i bechod? Yn sicr ddim! 18 Oherwydd pe bawn i'n ailadeiladu'r hyn yr wyf yn ei rwygo, rwy'n profi fy mod yn droseddwr. 19 Oherwydd trwy'r gyfraith bu farw i'r gyfraith, er mwyn imi fyw i Dduw. 20 Cefais fy nghroeshoelio gyda Christ. Nid fi bellach sy'n byw, ond Crist sy'n byw ynof fi. A'r bywyd rydw i nawr yn byw yn y cnawd rydw i'n byw trwy ffydd ym Mab Duw, a oedd yn fy ngharu ac yn rhoi ei hun ar fy rhan. 21 Nid wyf yn diddymu gras Duw, oherwydd pe bai cyfiawnder trwy'r gyfraith, yna bu farw Crist i ddim pwrpas.

Galatiaid 3: 10-14 (ESV), Nid yw'r gyfraith o ffydd

10 Am mae pawb sy'n dibynnu ar weithredoedd y gyfraith o dan felltith; oherwydd y mae yn ysgrifenedig, “Melltigedig fyddo pawb nad ydynt yn cadw at bob peth sydd wedi ei ysgrifennu yn Llyfr y Gyfraith, a'u gwneud." 11 Nawr mae'n amlwg nad oes unrhyw un wedi'i gyfiawnhau gerbron Duw gan y gyfraith, oherwydd “Bydd y cyfiawn yn byw trwy ffydd.” 12 Ond nid yw'r gyfraith o ffydd, yn hytrach “Yr un sy'n eu gwneud fydd yn byw ganddyn nhw.” 13 Fe wnaeth Crist ein rhyddhau ni o felltith y gyfraith trwy ddod yn felltith i ni- Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “Melltigedig yw pawb sy'n cael eu crogi ar goeden” - 14 fel bod yng Nghrist Iesu gallai bendith Abraham ddod at y Cenhedloedd, er mwyn inni dderbyn yr Ysbryd addawedig trwy ffydd.

Colosiaid 2: 16-17 (ESV), L.et does neb yn pasio barn arnoch chi o ran gŵyl na lleuad newydd na Saboth

16 Felly, gadewch i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth. 17 Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist.