Hebreaid_10: 26, A ellir achub y rhai sy'n backslide?
Hebreaid_10: 26, A ellir achub y rhai sy'n backslide?

Hebreaid_10: 26, A ellir achub y rhai sy'n backslide?

Cyflwyniad

Weithiau mae dau ddarn yn Hebreaid (10:26 a 6: 4-6) yn cael eu camddeall fel rhai sy'n dweud os ydych chi'n pechu'n fwriadol ar ôl derbyn gwybodaeth am y gwir a dod yn gredwr, na ellir maddau i chi am bechod bwriadol. Fodd bynnag, mae hyn yn gamddealltwriaeth o'r hyn sy'n cael ei ddweud. Gadewch i ni edrych ar gyd-destun y darn a'r hyn y mae'r Groegwr yn ei gyfleu mewn gwirionedd. Dewch i ddechrau trwy edrych ar gyfieithiad ESV o hynt Hebreaid 10: 22-39 a hefyd Hebreaid 10:26 yn y KJV. 

Hebreaid 10: 22-39 (ESV)

22 gadewch inni agosáu gyda gwir galon mewn sicrwydd llawn o ffydd, gyda'n calonnau wedi'u taenellu'n lân o gydwybod ddrwg a'n cyrff wedi'u golchi â dŵr pur. 23 Gadewch inni dal yn gyflym gyfaddefiad ein gobaith heb aros, canys ffyddlon yw'r hwn a addawodd. 24 A gadewch inni ystyried sut i gyffroi ein gilydd i garu a gweithredoedd da, 25 nid esgeuluso cyfarfod gyda'n gilydd, fel sy'n arferol i rai, ond annog ein gilydd, a mwy fyth wrth i chi weld y Dydd yn agosáu.

26 Oherwydd os awn ymlaen i bechu’n fwriadol ar ôl derbyn gwybodaeth y gwir, nid oes aberth dros bechodau mwyach, 27 ond disgwyliad ofnus o farn, a chynddaredd o dân a fydd yn yfed y gwrthwynebwyr. 28 Mae unrhyw un sydd wedi rhoi cyfraith Moses o’r neilltu yn marw heb drugaredd ar dystiolaeth dau neu dri thyst. 29 Faint o gosb waeth, yn eich barn chi, fydd yn haeddiannol gan yr un sydd wedi sathru dan draed Mab Duw, ac sydd wedi gwaedu gwaed y cyfamod y cafodd ei sancteiddio trwyddo, ac sydd wedi trechu Ysbryd gras? 30 Oherwydd yr ydym yn ei adnabod a ddywedodd, “Mae Vengeance yn eiddo i mi; Byddaf yn ad-dalu. ” Ac eto, “Bydd yr Arglwydd yn barnu ei bobl. " 31 Peth ofnus yw syrthio i ddwylo'r Duw byw.
32 Ond cofiwch y dyddiau gynt pan, ar ôl i chi gael eich goleuo, gwnaethoch chi ymdrechu'n galed gyda dioddefiadau, 33 weithiau bod yn agored yn gyhoeddus i waradwydd a chystudd, ac weithiau'n bartneriaid gyda'r rhai sy'n cael eu trin felly. 34 Oherwydd gwnaethoch drugaredd â'r rhai yn y carchar, a'ch bod yn llawen yn derbyn ysbeilio'ch eiddo, gan eich bod yn gwybod bod gennych chi'ch hun well meddiant ac un parchus. 35 Felly, peidiwch â thaflu'ch hyder, sydd â gwobr fawr. 36 Am mae angen dygnwch arnoch chi, fel y gallwch dderbyn yr hyn a addawyd pan fyddwch wedi gwneud ewyllys Duw. 37 Canys, “Eto ychydig, a daw'r un sydd i ddod ac ni fydd yn oedi; 38 ond bydd fy un cyfiawn yn byw trwy ffydd, ac os bydd yn crebachu yn ôl, nid oes gan fy enaid bleser ynddo. ” 39 Ond nid ydym o'r rhai sy'n crebachu yn ôl ac yn cael eu dinistrio, ond o'r rhai sydd â ffydd ac sy'n gwarchod eu heneidiau.

Hebreaid 10:26 (KJV)

26 Oherwydd os ydym yn pechu’n fwriadol wedi hynny ein bod wedi derbyn gwybodaeth y gwir, nid oes aberth mwy dros bechodau.

Trosolwg Cyd-destunol

Thema'r darn hwn yw cynnal ein ffydd wrth i Ddydd (yr Arglwydd) agosáu. Nid ydym am gael ein canfod mewn pechod pan fydd yr Arglwydd yn dychwelyd ac mae'n rhaid inni wynebu Barn. Daw adnod 26 ar ôl adnod 25 sy'n cyfeirio'n uniongyrchol at y “Day drawing near”. Dyma'r cyd-destun y dylid deall adnod 26 ynddo. Mae ESV yn amlwg yn well cyfieithiad yn yr achos hwn o'i gymharu â KJV oherwydd bod y gair Groeg am bechu yn y genetig mewn gwirionedd. Hynny yw, nid pechod bwriadol sy'n ein condemnio ond yn hytrach yn barod i ddisgyn yn ôl i ffordd o fyw bechadurus (pechu'n barhaus heb gyfyngiad). Yr hyn sy'n cael ei ddisgrifio yma yw os ydym yn diystyru'r ffydd (cyflawni apostasi) ac yn cael ein canfod yn byw bywyd o bechod, pan ddaw'r dydd, mae'r aberth dros bechod wedi'i daflu. Mae Apostasy yn ddiffaith y ffydd. Os ydym yn gadael y ffydd, rydym yn gadael ein haberth. Mae edrych yn agosach ar y Groeg yn cadarnhau'r asesiad hwn yn glir. 

ChristianRefutation.com

Beth mae'r Groeg yn ei Ddweud yn adnod 26?

Isod mae'r testun beirniadol Groegaidd ar gyfer Hebreaid 10:26 wedi'i ddilyn gan dabl rhynglinol manwl gyda phob gair Groeg mewn trefn ddilyniannol, y rendro Saesneg, y Parsing, a diffiniad geirfa o bob gair Groeg. Darperir Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol o dan y tabl rhynglinol

Hebreaid 10:26 (NA28)

26 Ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶῶ

Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol

Isod mae rendro llythrennol Hebreaid 10:26 yn seiliedig ar y tabl rhynglinol. Mae'n cyd-fynd yn agos â threfn geiriau'r Groeg. Dangosir hefyd gyfieithiad deongliadol llai llythrennol.

Groeg

Cyfieithu

Parsio

Diffiniad

26 Ἑκουσίως

yn barod

Adferiad

heb orfodaeth, hy yn fwriadol, yn fwriadol

γὰρ

ar gyfer

Cyfuniad

yn dangos casgliad neu barhad: oherwydd, oherwydd, yn wir, ond

ἁμαρτανόντων

os-o-bechu

Berf, Presennol, Gweithredol, Cyfranogol, Genadol, Masgwlîn, Plural

pechu, cyflawni pechod, gwneud cam

ἡμῶν

we

Rhagenw, Genadol, (Dim Rhyw), Plural, Person 1af

Myfi, fi, fy; ni, ni, ein; yn aml yn cael ei ychwanegu am bwyslais: fy hun, ein hunain

μετὰ

ar ôl (gyda)

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

(gen.) gyda, ymhlith, marciwr cysylltiad o wahanol fathau ac ystyron; (acc.) ar ôl, yn ddiweddarach, marciwr amser

τὸ

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Neuter, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it; τοῦ gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

λαβεῖν

wedi derbyn

Berf, Aorist, Gweithredol, Anfeidrol

cymryd, derbyn; (pasio.) i'w dderbyn, ei ddewis

τὴν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Ffeminaidd, Sengl

y, hwn, hyny, pwy

ἐπίγνωσιν

gwybodaeth

Noun, Genitive, Feminine, Singular

gwybodaeth, cydnabyddiaeth, ymwybyddiaeth

τῆς

y

Penderfynydd, Genitive, Feminine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it; τοῦ gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

ἀληθείας

o wirionedd

Noun, Genitive, Feminine, Singular

Gwir

οὐκέτι

Dim mwy

Adferiad

mwyach, nid eto, dim mwy, dim pellach

περὶ

yn ymwneud

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

(1) gen. am, ynghylch, o, gan gyfeirio at; canys; oherwydd (π. ἁμαρτίας yn aml yn aberthu pechod); (2) acc. o gwmpas, tua; ger; o, gan gyfeirio at, ynglŷn â

ἁμαρτιῶν

o bechod

Noun, Genitive, Feminine, Plural

pechod, camwedd; fel arfer unrhyw weithred sy'n groes i ewyllys a chyfraith Duw

ἀπολείπεται

mae'n cael ei adael

Berf, Presennol, Goddefol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

gadael ar ôl; cefnu, anialwch (yn oddefol, aros); trwy oblygiad, i gefnu

θυσία

offrwm

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

aberth, offrwm; gweithred o gynnig

ChristianRefutation.com

Hebreaid 10:26 Cyfieithiad Llythrennol

Oherwydd os yn fwriadol o bechu - ein hunain  

- ar ôl derbyn gwybodaeth y gwir -

- ddim mwy - yn ymwneud â phechod -

mae'n cael ei adael - offrwm

Hebreaid 10:26 Cyfieithiad Deongliadol

 Oherwydd os ydym yn pechu'n fwriadol

ar ôl derbyn gwybodaeth y gwir,

nid oes offrwm mwyach ynglŷn â phechod - 

mae'n cael ei adael

 

ChristianRefutation.com

Dadansoddi

Gadewch i ni ddadelfennu'r pennill gan gyfeirio at eiriau Groeg allweddol a ddefnyddir sy'n aml yn cael eu camddeall.

“Yn fwriadol”

ystyr y gair Groeg Ἑκουσίως (hekousiōs) yn fwriadol, yn fwriadol neu'n fwriadol. Dim ond dwywaith y caiff ei ddefnyddio yn y Testament Newydd Mae ystyr y gair hwn yn cael ei lywio ymhellach gan y digwyddiad arall yn 1 Pedr 2: 5, “bugeilio praidd Duw sydd yn eich plith, gan arfer goruchwyliaeth, ddim o dan orfodaeth, Ond yn barod, fel y byddai Duw gyda chi. ” Yn yr adnod hon cyferbynnir parodrwydd â gair Groeg sy'n golygu dan orfodaeth. Hynny yw Ἑκουσίως (hekousiōs) yw gwrthdro gorfodaeth. Y goblygiad yw “os-pechu” heb gyfyngiad, yna gwrthodir yr aberth. Dyna'r un sy'n cyflawni'r pechod yn gwneud hynny gyda diystyrwch llwyr i'r gwir. Pan mae rhywun yn gwerthu ei hun i bechod maen nhw wedi cefnu ar eu ffydd.

“O-bechu”

Mae'r gair Groeg ἁμαρτανόντων (hamartanontōn) yn achos genetig Gwlad Groeg. Y defnydd mwyaf cyffredin o'r genetig yw pan fydd y gair yn y genetig yn rhoi rhywfaint o ddisgrifiad o'r pen sy'n hysbys (mae'n ddisgrifiadol). Hynny yw, mae'r gair yn gweithredu rhywfaint fel ansoddair. Yn nodweddiadol, ychwanegir y gair “of” cyn y ferf am ddigwyddiadau o'r genetig. Beth sy'n cael ei gyfleu gan y cyfranogwr yn y lluosog genetig “os-o-bechu.” Hynny yw, os ydym yn “pechu” (nid ein bod wedi pechu’n fwriadol) mae ein haberth / offrwm wedi ei adael.

Yr eglurhad pwysig yma yw ei fod yn cyfeirio at gyflwr presennol o gael ei ddisgrifio fel rhywun sy'n cymryd rhan weithredol mewn pechod. Mae'r achos genetig yn addasu ystyr sylfaenol berf yn y fath fodd fel bod y ferf yn ddisgrifiadol o batrwm ymddygiad cyfredol yn hytrach nag un blaenorol. Yr hyn sydd ymhlyg yw'r ferf “pechu” yn disgrifio'r cyflwr presennol o fod, patrwm ymddygiad, neu gymeriadu. Yn wir nid ydym am gael ein dal i fyny mewn pechod pan fydd yr Arglwydd yn dychwelyd. Os ydym wedi taflu ein ffydd, rydym hefyd wedi taflu ein haberth. Nid yw'r darn yn dweud dim i'r perwyl, os ydym wedi taflu ein ffydd, ei bod yn amhosibl ei hawlio yn ôl. Ond mae angen i ni edifarhau a throi i ffwrdd eto oddi wrth bechod rhag i ddiwrnod yr Arglwydd ddod arnon ni gan syndod. 

“Mae wedi ei adael”

Ystyr y gair Groeg ἀπολείπεται (apoleipetai) yw gadael ar ôl neu gefnu. Y goblygiad yw cefnu. Os cefnwn ar ein ffydd, cefnwn ar ein haberth. Os ydym yn cefnu ar ein ffydd, rydym yn cefnu ar ein haberth. Fodd bynnag, nid oes unrhyw beth yn y darn yn nodi, os ydym yn baglu i'r tywyllwch, ni allwn ddod yn ôl i'r goleuni ac adfer ein ffydd. 

ChristianRefutation.com

Fersiwn Safonol Llenyddol

Rhoddir fersiwn briodol o Hebreaid 10:26 gan y Fersiwn Safonol Llenyddol. lle ychwanegir y gair “are” i addasu'r gair “pechu.” Mae hyn yn rhoi goblygiad mwy cywir ein bod y tu allan i addewidion Duw os ydym yn pechu (nid ein bod wedi pechu'n fwriadol ar ôl bod yn gredwr). Ni allwn ddod o hyd i ni mewn cyflwr o anufudd-dod bwriadol pan fydd yr Arglwydd yn dychwelyd. Os gwrthodwn ef - bydd yn ein gwrthod.   

Hebreaid 10:26 (LSV)

Ar gyfer [os] ni yn pechu'n barod ar ôl derbyn gwybodaeth lawn y gwir - nid oes aberth mwy dros bechodau o hyd,

ChristianRefutation.com

Cydbwyso'r Ysgrythur

Isod mae sawl cyfeiriad i roi pethau mewn persbectif. Mae Duw yn drugarog ac yn maddau. 

Salmau 32: 5 (ESV), Cyfaddefaf fy nhroseddau i'r ARGLWYDD, ”a gwnaethoch faddau anwiredd fy mhechod

5 Fe wnes i gydnabod fy mhechod i chi, ac ni wnes i gwmpasu fy anwiredd; Dywedais, “Cyfaddefaf fy nhroseddau i'r ARGLWYDD,” a gwnaethoch faddau anwiredd fy mhechod. Selah

Eseciel 18: 21-23 (ESV), A oes gennyf unrhyw bleser ym marwolaeth yr annuwiol, yn datgan yr Arglwydd DDUW

  21 “Ond os bydd rhywun drygionus yn troi cefn ar ei holl bechodau y mae wedi'u cyflawni ac yn cadw fy holl statudau ac yn gwneud yr hyn sy'n gyfiawn ac yn iawn, bydd yn sicr o fyw; ni chaiff farw. 22 Ni fydd yr un o'r camweddau a gyflawnodd yn cael ei gofio yn ei erbyn; am y cyfiawnder a wnaeth, bydd yn byw. 23 A oes gennyf unrhyw bleser ym marwolaeth yr annuwiol, yn datgan yr Arglwydd DDUW, ac nid yn hytrach y dylai droi oddi ar ei ffordd a byw?

Luc 17: 3-4 (ESV), Os yw'n pechu yn eich erbyn saith - ac yn troi atoch saith gwaith, gan ddweud, 'Rwy'n edifarhau,' rhaid i chi faddau iddo.

3 Rhowch sylw i chi'ch hun! Os yw dy frawd yn pechu, ceryddwch ef, ac os edifarha efe, maddau iddo, 4 ac os yw'n pechu yn eich erbyn saith gwaith yn y dydd, ac yn troi atoch saith gwaith, gan ddweud, 'Rwy'n edifarhau,' rhaid i chi faddau iddo. "

Deddfau 17: 30-31 (ESV), Nawr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 am ei fod wedi pennu diwrnod y mae bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

1 Ioan 1: 5-9 (ESV), Os ydyn ni'n cyfaddef ein pechodau, mae'n ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau i ni ein pechodau

5 Dyma'r neges rydyn ni wedi'i chlywed ganddo ac yn ei chyhoeddi i chi, fod Duw yn ysgafn, ac ynddo ef nid oes tywyllwch o gwbl. 6 Os dywedwn fod gennym gymrodoriaeth ag ef wrth gerdded mewn tywyllwch, rydym yn dweud celwydd ac nid ydym yn ymarfer y gwir. 7 Ond os ydym yn cerdded yn y goleuni, fel y mae yn y goleuni, mae gennym gymdeithasu â'n gilydd, ac mae gwaed Iesu ei Fab yn ein glanhau rhag pob pechod. 8 Os dywedwn nad oes gennym bechod, twyllwn ein hunain, ac nid yw'r gwir ynom. 9 Os ydyn ni'n cyfaddef ein pechodau, mae'n ffyddlon ac yn gyfiawn i faddau i ni ein pechodau ac i'n glanhau ni oddi wrth bob anghyfiawnder.

1 Thesaloniaid 5: 2-6 (ESV), L.et ni chawn gysgu, fel y gwna eraill, ond gadewch inni gadw'n effro a bod yn sobr

2 I chi'ch hun, rydych chi'n gwbl ymwybodol o hynny daw dydd yr Arglwydd fel lleidr yn y nos. 3 Tra bod pobl yn dweud, “Mae heddwch a diogelwch,” yna daw dinistr sydyn arnynt wrth i boenau llafur ddod ar fenyw feichiog, ac ni fyddant yn dianc. 4 Ond nid ydych mewn tywyllwch, frodyr, i'r diwrnod hwnnw eich synnu fel lleidr. 5 Oherwydd rydych chi i gyd yn blant goleuni, plant y dydd. Nid ydym o'r nos na'r tywyllwch. 6 Felly yna gadewch inni beidio â chysgu, fel y mae eraill yn ei wneud, ond gadewch inni gadw'n effro a bod yn sobr.

1 Corinthiaid 1: 4-9 (ESV), Wrth i chi aros am ddatguddiad ein Harglwydd Iesu Grist

4 Rwy'n diolch i'm Duw bob amser drosoch chi oherwydd gras Duw a roddwyd i chi yng Nghrist Iesu, 5 eich bod ym mhob ffordd wedi'ch cyfoethogi ynddo ym mhob lleferydd a phob gwybodaeth— 6 hyd yn oed fel y cadarnhawyd y dystiolaeth am Grist yn eich plith— 7 fel nad ydych yn brin o unrhyw rodd, wrth i chi aros am ddatguddiad ein Harglwydd Iesu Grist, 8 pwy fydd yn eich cynnal hyd y diwedd, yn ddieuog yn nydd ein Harglwydd Iesu Grist. 9 Mae Duw yn ffyddlon, trwy'r hwn y cawsoch eich galw i mewn i gymrodoriaeth ei Fab, Iesu Grist ein Harglwydd.

Iago 5: 14-15 (ESV), Bydd gweddi ffydd yn achub yr un sy'n sâl - os cyflawnodd bechodau, bydd yn cael maddeuant.

14 A oes unrhyw un yn eich plith yn sâl? Gadewch iddo alw am henuriaid yr eglwys, a gweddïo arnyn nhw drosto, gan ei eneinio ag olew yn enw'r Arglwydd. 15 A bydd gweddi ffydd yn achub yr un sy'n sâl, a bydd yr Arglwydd yn ei godi i fyny. Ac os cyflawnodd bechodau, bydd yn cael maddeuant.

Hebreaid 3: 12-15 (ESV), Anogwch eich gilydd bob dydd, cyhyd â'i fod yn cael ei alw'n “heddiw”

12 Cymerwch ofal, frodyr, rhag bydd calon ddrwg, anghrediniol yn unrhyw un ohonoch, gan eich arwain i ddisgyn oddi wrth y Duw byw. 13 Ond anogwch eich gilydd bob dydd, cyhyd ag y’i gelwir yn “heddiw,” fel na chaiff yr un ohonoch ei galedu gan dwyllodrusrwydd pechod. 14 Oherwydd rydyn ni wedi dod i rannu yng Nghrist, os yn wir rydym yn dal ein cwmni hyder gwreiddiol hyd y diwedd. 15 Fel y dywedir, “Heddiw, os clywch ei lais, peidiwch â chaledu eich calonnau fel yn y gwrthryfel.”

Datguddiad 2: 4-5 (ESV), R.epent, a gwnewch y gweithiau a wnaethoch ar y dechrau. Os na, byddaf yn tynnu'ch lampstand o'i le

4 Ond mae gen i hyn yn eich erbyn chi, hynny rydych chi wedi cefnu ar y cariad a gawsoch ar y dechrau. 5 Cofiwch felly o'r lle rydych chi wedi cwympo; edifarhewch, a gwnewch y gwaith a wnaethoch ar y dechrau. Os na, dof atoch a thynnu'ch lampstand o'i le, oni bai eich bod yn edifarhau.

Datguddiad 2: 14-16 (ESV), R.epent. Os na, dof atoch yn fuan a rhyfela yn eu herbyn â chleddyf fy ngheg.

14 Ond mae gen i ychydig o bethau yn eich erbyn: mae gennych chi rai yno sy'n dal dysgeidiaeth Balaam, a ddysgodd Balak i roi maen tramgwydd o flaen meibion ​​Israel, er mwyn iddyn nhw fwyta bwyd a aberthwyd i eilunod ac ymarfer anfoesoldeb rhywiol. 15 Felly hefyd mae gennych chi rai sy'n arddel dysgeidiaeth y Nicolaitiaid. 16 Felly edifarhewch. Os na, dof atoch yn fuan a rhyfela yn eu herbyn â chleddyf fy ngheg.

Datguddiad 2: 20-22 (ESV), Y rhai sy'n godinebu gyda hi byddaf yn taflu i gystudd mawr, oni bai eu bod yn edifarhau am ei gwaiths

20 Ond mae gen i hyn yn eich erbyn, eich bod yn goddef y fenyw honno Jesebel, sy'n galw ei hun yn broffwydoliaeth ac yn dysgu ac yn hudo fy ngweision i ymarfer anfoesoldeb rhywiol ac i fwyta bwyd wedi'i aberthu i eilunod. 21 Rhoddais amser iddi edifarhau, ond mae hi'n gwrthod edifarhau am ei anfoesoldeb rhywiol. 22 Wele, mi a'i taflaf ar wely sâl, a'r rhai sy'n godinebu â hi byddaf yn taflu i gystudd mawr, oni bai eu bod yn edifarhau am ei gwaiths,

Datguddiad 3: 1-3 (ESV), R.epent - Os na fyddwch yn deffro, deuaf fel lleidr

1 “Ac at angel yr eglwys yn Sardis ysgrifennwch: 'Geiriau'r sawl sydd â saith ysbryd Duw a'r saith seren. “'Rwy'n gwybod eich gweithiau. Mae gennych chi'r enw da o fod yn fyw, ond rydych chi wedi marw. 2 Deffro, a chryfhau'r hyn sy'n weddill ac ar fin marw, oherwydd nid wyf wedi dod o hyd i'ch gweithredoedd yn gyflawn yng ngolwg fy Nuw. 3 Cofiwch, felly, yr hyn a gawsoch ac a glywsoch. Cadwch ef, ac edifarhewch. Os na fyddwch yn deffro, deuaf fel lleidr, ac ni fyddwch yn gwybod ar ba awr y deuaf yn eich erbyn.

Datguddiad 3: 15-20 (ESV), Y rhai yr wyf yn eu caru, yr wyf yn eu ceryddu a'u disgyblu, felly byddwch yn selog ac yn edifarhau

15 “'Rwy'n gwybod eich gweithredoedd: nid ydych yn oer nac yn boeth. A fyddech chi naill ai'n oer neu'n boeth! 16 Felly, oherwydd eich bod yn llugoer, a ddim yn boeth nac yn oer, byddaf yn eich poeri allan o fy ngheg. 17 Oherwydd dywedwch, yr wyf yn gyfoethog, yr wyf wedi ffynnu, ac nid oes angen dim arnaf, heb sylweddoli eich bod yn druenus, yn pitw, yn dlawd, yn ddall ac yn noeth. 18 Rwy'n eich cynghori i brynu oddi wrthyf aur wedi'i fireinio gan dân, er mwyn i chi fod yn gyfoethog, a dillad gwyn fel y gallwch ddilladu'ch hun ac efallai na fydd cywilydd eich noethni yn cael ei weld, ac yn hallt i eneinio'ch llygaid, er mwyn i chi gael gwel. 19 Y rhai yr wyf yn eu caru, yr wyf yn eu ceryddu a'u disgyblu, felly byddwch yn selog ac yn edifarhau. 20 Wele fi'n sefyll wrth y drws ac yn curo. Os bydd unrhyw un yn clywed fy llais ac yn agor y drws, byddaf yn dod i mewn ato ac yn bwyta gydag ef, ac yntau gyda mi.

ChristianRefutation.com

Beth am Hebreaid 6: 1-8?

Mae Hebreaid 6: 4-6 yn aml yn cael eu cyfuno ag Hebreaid 10:26 i gyflwyno achos, os byddwch chi'n cwympo i ffwrdd, rydych chi ar goll yn ddigymell. Sut y bydd dadansoddiad agosach yn dangos beth yw'r ystyr a fwriadwyd gan yr awdur mewn perthynas â'r Roeg wreiddiol. Nid yw cyfieithiadau Saesneg o reidrwydd yn rhoi'r rendro priodol. Yr allwedd ar gyfer deall cyd-destun Adnodau 4-6 yw penillion 7-8. 

Hebreaid 6: 1-8 (ESV)

1 Felly gadewch inni adael athrawiaeth elfennol Crist a mynd ymlaen i aeddfedrwydd, heb osod sylfaen edifeirwch eto oddi wrth weithredoedd marw a ffydd tuag at Dduw, 2 ac o gyfarwyddyd am olchi, gosod dwylo, atgyfodiad y meirw, a barn dragwyddol. 3 A gwnawn hyn os bydd Duw yn caniatáu. 4 Oherwydd mae'n amhosibl, yn achos y rhai a fu unwaith yn oleuedig, sydd wedi blasu'r rhodd nefol, ac wedi rhannu yn yr Ysbryd Glân, 5 ac wedi blasu daioni gair Duw a phwerau'r oes sydd i ddod, 6 ac yna wedi cwympo i ffwrdd, i'w hadfer eto i edifeirwch, gan eu bod yn croeshoelio Mab Duw unwaith eto i'w niwed eu hunain ac yn ei ddal i ddirmyg. 7 Mae tir sydd wedi yfed y glaw sy'n aml yn cwympo arno, ac sy'n cynhyrchu cnwd sy'n ddefnyddiol i'r rhai y mae'n cael ei drin er ei fwyn, yn derbyn bendith gan Dduw. 8 Ond os yw'n dwyn drain ac ysgall, mae'n ddi-werth ac yn agos at gael ei felltithio, a'i ddiwedd yw cael ei losgi.

ChristianRefutation.com

Beth mae'r Groeg yn ei Ddweud yn adnod Hebreaid 6: 4-6?

Isod mae'r testun beirniadol Groegaidd ar gyfer Heb 6-4-6 wedi'i ddilyn gan dabl rhynglinol manwl gyda phob gair Groeg mewn trefn ddilyniannol, y rendro Saesneg, y Parsing, a diffiniad geiriadurol o bob gair Groeg. Mae cyfieithiadau llythrennol a deongliadol o'r tabl rhynglinol manwl o dan y tabl.

Hebreaid 6: 4-6 (NA-28)

4 Ἀδύνατον γὰρ τοὺς ἅπαξ φωτισθέντας, γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς τῆς ἐπουρανίου καὶ μετόχους γενηέ

5 καὶ καλὸν γευσαμένους θεοῦ ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος

6 καὶ παραπεσόντας, πάλιν ἀνακαινίζειν εἰς μετάνοιαν, ἀνασταυροῦντας ἑαυτοῖς τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καὶ.

Groeg

Cyfieithu

Parsio

Geirfa

4 Ἀδύνατον

di-rym

Ansoddair, Enwebiadol, Neuter, Singular

i ddiffyg gallu i weithredu'n ddigonol, yn ddi-rym, yn analluog

γὰρ

ond

Cyfuniad

yn dangos casgliad neu barhad: oherwydd, oherwydd, yn wir, ond

τοὺς

rhai

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Plural

y; hyn, hynny; ef, hi, it; τοῦ gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

ἅπαξ

yn gyntaf

Adferiad

dechrau, yn gyntaf

φωτισθέντας

cawsant eu goleuo

Berf, Aorist, Goddefol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

rhoi goleuni i, goleuo, disgleirio ymlaen; dod â goleuni, datgelu, gwneud yn hysbys; goleuo, goleuo

γευσαμένους

maen nhw wedi blasu

Berf, Aorist, Canol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

i flasu, bwyta, cymryd rhan (awgrymu mwynhad o'r profiad)

τε

y ddau

Cyfuniad

ac, ond (yn aml heb ei gyfieithu); y ddau… a

τῆς

y

Penderfynydd, Genitive, Feminine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it; τοῦ gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

δωρεᾶς

rhodd

Noun, Genitive, Feminine, Singular

rhodd

τῆς

y

Penderfynydd, Genitive, Feminine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it; τοῦ gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

ἐπουρανίου

o'r nefoedd

Noun, Genitive, Feminine, Singular

nefol; nefol

καὶ

Hefyd

Adferiad

a, hefyd, ond, hyd yn oed; hynny yw, sef

μετόχους

o rannu

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

un sy'n rhannu mewn, partner; cydymaith, cymrawd

γενηθέντας

hwy o achos-i-fod

Noun, Genitive, Feminine, Plural

dod, fod; digwydd, digwydd, codi (aor. yn aml yn mewnblannu. digwyddodd neu digwyddodd); dod i fodolaeth, cael eich geni neu eich creu; cael ei wneud (o bethau), dod yn rhywbeth (o bersonau); deuwch, ewch

πνεύματος

Ysbryd

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

ysbryd, bywyd mewnol, hunan; gwarediad, cyflwr meddwl; ysbryd, ysbryd neu rym, pŵer (ysbrydion drwg yn aml); bywyd

ἁγίου

sanctaidd

Ansoddair, Genitive, Neuter, Singular

wedi ei osod ar wahân i neu gan Dduw, wedi'i gysegru; sanctaidd, moesol bur, unionsyth;

5 καὶ

5 ac

Cyfuniad

ac; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

καλὸν

hardd

Ansoddair, Cyhuddol, Neuter, Singular

da; iawn, priodol, addas; gwell; anrhydeddus, gonest; cain, hardd, gwerthfawr

γευσαμένους

maen nhw wedi blasu

Berf, Aorist, Canol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

blas; bwyta; profiad

θεοῦ

o Dduw

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Duw yn ôl ewyllys Duw, duwiol; ar ôl cyffelybiaeth Duw

ῥῆμα

ymadroddion

Enwog, Cyhuddol, Niwtr, Unig

yr hyn a ddywedir, air, gan ddywedyd; peth, mater, digwyddiad, digwydd

δυνάμεις

pwerau

Noun, Accusative, Feminine, Plural

nerth, nerth; gweithred o rym, gwyrth

τε

hyd yn oed

Cyfuniad

ac; ac felly, felly

μέλλοντος

o ddod

Berf, Presennol, Gweithredol, Cyfranogol, Genadol, Masgwlîn, Sengl

bod yn mynd, bod o gwmpas, bwriadu; rhaid, wedi ei dynghedu; (ptc. heb inf.) yn dod, dyfodol

αἰῶνος

mewn oed

Noun, Genitive, Masculine, Singular

oed; trefn y byd; tragwyddoldeb

6 καὶ

6 ac

Cyfuniad

a, hefyd, ond, hyd yn oed; hynny yw

παραπεσόντας

os ydynt yn cwympo

Berf, Aorist, Gweithredol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

cwympo i ffwrdd, ymrwymo apostasy

πάλιν

eto

Adferiad

eto, unwaith eto

ἀνακαινίζειν

i'w adfer

Berf, Presennol, Gweithredol, Anfeidrol

adnewyddu, adfer

εἰς

i mewn i

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

gyda acc. i mewn, i; yn, at, on, upon, by, near; ymhlith; yn erbyn; yn peri pryder; fel

μετάνοιαν

edifeirwch

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

edifeirwch, newid calon, troi oddi wrth bechodau rhywun, newid ffordd

ἀνασταυροῦντας

maent yn croeshoelio

Berf, Presennol, Gweithredol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

croeshoelio; croeshoelio eto

ἑαυτοῖς

ynddynt eu hunain

Rhagenw, Dative, Masculine, Plural, 3rd Person

ei hun, ei hun, ei hun, eu hunain; meddiannol pro. ei, hers, ac ati; dwyochrog pro. ei gilydd, ei gilydd

τὸν

y

Penderfynydd, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl

y; hyn, hynny; ef, hi, it; gyda inf. er mwyn, felly, gyda hynny

υἱὸν

ei

Enwog, Cyhuddol, Gwrywaidd, Canol

mab; disgynydd, epil, etifedd; (gyda gen.) yn aml un sy'n rhannu perthynas arbennig â rhywun neu rywbeth neu'n debyg iddo; disgybl, dilynwr

τοῦ

of

Penderfynydd, Genitive, Masculine, Singular

y; hyn, hynny; ef, hi, it

θεοῦ

o Dduw

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Duw, duwiol; ar ôl cyffelybiaeth Duw

καὶ

Hefyd

Cyfuniad

a, hefyd, ond, hyd yn oed; hynny yw

παραδειγματίζοντας

maent yn gwarthu

Berf, Presennol, Gweithredol, Cyfranogol, Cyhuddol, Masgwlîn, Plural

yn destun gwarth cyhoeddus, dal i ddirmyg, datgelu gwawd cyhoeddus

ChristianRefutation.com

Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol

Isod mae cyfieithiad llythrennol wedi'i seilio ar y tabl rhynglinol uchod. Darperir hefyd gyfieithiad deongliadol mwy darllenadwy yn seiliedig ar y llythrennol.

Hebreaid 6: 4-6 Cyfieithiad Llythrennol

4 Ond di-rym y rhai cyntaf

cawsant eu goleuo

maen nhw wedi blasu

y ddau o rodd y nefoedd

hefyd yn achosi i fod yn rhannu'r Ysbryd Glân

5 ac maent wedi blasu pethau hyfryd Duw

hyd yn oed bwerau oes yn dod

6 Ac os ydyn nhw'n cwympo

eto i gael ei adfer yn edifeirwch

croeshoelias ynddynt eu hunain fab Duw

hefyd maent yn gwarthio

Hebreaid 6: 4-6 Cyfieithiad Deongliadol

4 Ond â nam yw'r rhai sy'n gyntaf

wedi eu goleuo

wedi blasu

y ddau o rodd y nefoedd

hefyd wedi cael eu gwneud yn gyfranogwyr o'r Ysbryd Glân

5 ac wedi profi pethau hyfryd Duw

hyd yn oed pwerau'r oes sydd i ddod

6 Ac os ydyn nhw'n cwympo -

eto i gael ei adfer yn edifeirwch -

croeshoelias ynddynt eu hunain Fab Duw

a'i warthio.

ChristianRefutation.com

Dadansoddi

“Nam”

Mae'r gair Groeg Ἀδύνατον (adynatos) yn gyfranogwr negyddol o δυνατός (dynatos) sy'n golygu pŵer. Felly mae'r ystyr yn llythrennol ddi-rym (nid "amhosibl" fel y mae llawer o gyfieithiadau Saesneg yn eu darllen). Gellir dehongli hyn i nodi analluedd, diffyg, nam neu ddiffyg gweithredu.

“Ar ôl blasu rhodd y nefoedd hefyd wedi cael eu gwneud yn gyfranogwyr o’r Ysbryd Glân ac wedi profi pethau hyfryd Duw” ”

Ymddengys fod hyn yn cyfeirio at fedydd ”yr Ysbryd Glân a siarad tafodau wrth i’r Ysbryd roi’r ymadrodd. Nid yw pawb sy'n uniaethu fel Cristion wedi derbyn profiad mor gyfoethog. Y goblygiad yma yw, os ydych chi wedi derbyn profiad o'r fath nid oes unrhyw reswm y dylech chi gwympo. Os gwnewch chi mae eich ffydd yn ddifrifol ddiffygiol. 

“Eto i gael ei adfer yn edifeirwch”

Mae'n dweud edifeirwch yn hytrach nag iachawdwriaeth. Y goblygiad yw, os nad yw blasu pethau da Duw a derbyn yr Ysbryd Glân yn ddigon i gynnal ymrwymiad i edifeirwch, mae gan un ffydd gamweithredol sy'n annhebygol o gael ei datrys. Dylai cael ein goleuo, ar ôl blasu rhodd y nefoedd, a rhannu yn yr Ysbryd Glân, a phrofi pethau hyfryd Duw fod yn ddigon i’n cadw mewn cyflwr o edifeirwch. Os na, mae gennym rai problemau difrifol. Fodd bynnag, nid yw pawb sy'n uniaethu fel Cristnogion wedi cael profiad mor gyfoethog. Nid yw'r darn yn berthnasol yn llawn i bawb nad ydynt eto wedi profi Duw mewn ffordd mor ddramatig. 

“Maen nhw'n croeshoelio ynddynt eu hunain Fab Duw ac yn ei warthio”

Nid yw'r datganiad hwn yn rhesymeg pam na ellir adfer rhywun i edifeirwch. Ni ddefnyddir yr hyn sy'n cyfateb i Wlad Groeg o “for” neu “because”. Yn hytrach mae'n sôn am oblygiad erchyll cwympo i ffwrdd o warthio Crist. Mae un sy'n cwympo i ffwrdd ac yn parhau i fod yn farw yn ei ffydd yn haeddu cael ei losgi ar ddydd barn Duw. Nid yw hyn yn golygu nad oes gennym gyfle i edifarhau a throi yn ôl at Dduw tra bod heddiw yn dal i fod heddiw. Y cyd-destun uniongyrchol eto yw adnod 7-8:

Hebreaid 6: 7-8 (ESV)

7 Mae tir sydd wedi yfed y glaw sy'n aml yn cwympo arno, ac sy'n cynhyrchu cnwd sy'n ddefnyddiol i'r rhai y mae'n cael ei drin er ei fwyn, yn derbyn bendith gan Dduw. 8 Ond os yw'n dwyn drain ac ysgall, mae'n ddi-werth ac yn agos at gael ei felltithio, a'i ddiwedd yw cael ei losgi.

ChristianRefutation.com

Casgliad

Yr hyn sy'n cael ei ddweud, os na fyddwch chi'n dwyn ffrwyth ar ôl i chi gymryd rhan yn nwr byw yr Ysbryd, mae eich ffydd wedi dod yn analluog. Hynny yw, mae nam arnoch chi (mewn cyflwr o ddiffyg gweithredu) sy'n eich gwneud chi'n annhebygol o ddychwelyd i ddwyn ffrwyth. Nid yw'n dweud na ellir adfer rhywun i'r ffydd ond yn hytrach mae'n awgrymu os nad ydyn nhw'n dwyn ffrwyth mae eu ffydd yn ddi-rym ac yn gamweithredol. Mae pennill rhybudd Heb 6: 8 yn dweud “yn agos at gael ei felltithio” (ddim yn cael ei felltithio). Mae cyfle o hyd i ddwyn ffrwyth cyn diwedd y cynhaeaf. Edifarhewch tra heddiw heddiw!

Nid yw Hebreaid 6: 4-6 nac Hebreaid 10:26 yn nodi na ellir achub rhywun os ydyn nhw unwaith wedi credu ac wedi cwympo yn ôl i bechod ac anghrediniaeth. Mae'r ddau ddarn yn ymwneud â bod yn barod ar gyfer diwrnod yr Arglwydd. Os canfyddir ein bod wedi cefnu ar ein ffydd, bydd aberth Crist (fel y mae'n berthnasol i ni) yn cael ei adael. Os ydym yn cefnu ar yr Efengyl, byddwn yn cael ein gwrthod. Mae'r darnau hyn yn ymwneud ag aros mewn cyflwr apostasi. Nid yw'n dysgu pe byddem unwaith yn troi cefn, nid oes gobaith dod yn ôl. Edifarhewch, oherwydd mae Teyrnas Dduw wrth law!