Credadwyedd Mathew Rhan 3: Mathew 28:19
Credadwyedd Mathew Rhan 3: Mathew 28:19

Credadwyedd Mathew Rhan 3: Mathew 28:19

Tystiolaeth yn erbyn Geiriad Traddodiadol Mathew 28:19

Nid yw fformiwla bedydd trinitaraidd Mathew 28:19, “eu bedyddio yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân” yn debygol o fod yn wreiddiol i Mathew. Mae'r dystiolaeth am hyn yn cynnwys dyfyniadau o nifer o gyfeiriadau yn ogystal â dyfyniadau Eusebius. Yn seiliedig ar y dyfyniadau hyn roedd darlleniad gwreiddiol Mathew 28:19 yn debygol: “Ewch felly a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd yn fy enw i.”

Tystiolaeth Eusebius

 • Ganwyd Eusebius Pamphili, neu Eusebius o Cesarea tua 270 OC a bu farw tua 340 OC
 •  Eusebius, y mae ein sêl arnom yn ddyledus i'r rhan fwyaf o'r hyn sy'n hysbys o hanes y Testament Newydd ”(Westcott, Arolwg Cyffredinol o Hanes Canon y Testament Newydd, tudalen 108).
 • “Gweithiodd Eusebius, athro Groegaidd mwyaf yr Eglwys a diwinydd mwyaf dysgedig ei gyfnod… yn ddiflino i dderbyn gair pur y Testament Newydd fel y daeth oddi wrth yr Apostolion. Mae Eusebius… yn dibynnu drwyddi draw ar lawysgrifau hynafol yn unig ”(EK yn y Christadelphian Monatshefte, Awst 1923; Ymwelydd Frawdol, Mehefin 1924)
 • “Eusebius Pamphilius, Esgob Cesarea ym Mhalestina, dyn o ddarllen a chyfeiliorni helaeth, ac un sydd wedi ennill enwogrwydd anfarwol gan ei lafur mewn hanes eglwysig, ac mewn canghennau eraill o ddysgu diwinyddol.”… Roedd yn byw mewn agosatrwydd mawr gyda’r merthyr Pamphilius, dyn dysgedig a defosiynol Cesarea, a sylfaenydd llyfrgell helaeth yno, y cafodd Eusebius ei storfa helaeth o ddysgu ohoni. ” (JL Mosheim, troednodyn golygyddol).
 • Yn ei lyfrgell, mae'n rhaid bod Eusebius wedi trin codau o'r Efengylau yn hŷn gan ddau gan mlynedd na'r cynharaf o'r pethau mawr sydd gennym bellach yn ein llyfrgelloedd. " (The Hibbert Journal, Hydref., 1902)
 • Roedd Eusebius yn llygad-dyst i Lyfr Mathew heb ei newid a oedd yn debygol o fod yn gopi cynnar yn agos at y Mathew gwreiddiol.
 • Mae Eusebius yn dyfynnu llyfr cynnar Matthew a oedd ganddo yn ei lyfrgell yng Nghaesarea. Mae Eusebius yn ein hysbysu o eiriau gwirioneddol Iesu i’w ddisgyblion yn nhestun gwreiddiol Mathew 28:19: “Gydag un gair a llais dywedodd wrth ei ddisgyblion:“ Ewch, a gwnewch ddisgyblion o’r holl genhedloedd yn fy Enw i, gan eu dysgu i arsylwi pob peth o gwbl a orchmynnais ichi.
 • Yr MSS a etifeddodd Eusebius gan ei ragflaenydd, Pamphilus, yng Nghaesarea ym Mhalestina, roedd rhai o leiaf yn cadw'r darlleniad gwreiddiol, lle nad oedd sôn am Bedydd nac am y Tad, y Mab na'r Ysbryd Glân. " Mae'n amlwg mai hwn oedd y testun a ddarganfuwyd gan Eusebius yn y codiadau hynafol iawn a gasglwyd hanner cant i gant a hanner o flynyddoedd cyn ei eni gan ei ragflaenwyr mawr (FC Conybeare, Hibbert Journal, 1902, t 105)

Dyfyniadau gan Eusebius

Prawf o'r Efengyl (y Demonstratio Evangelica), 300-336 OC

Llyfr III, Pennod 7, 136 (ad), t. 157

“Ond er bod disgyblion Iesu yn fwyaf tebygol naill ai gan ddweud felly, neu feddwl felly, fe ddatrysodd y meistr eu hanawsterau, trwy ychwanegu un ymadrodd, gan ddweud y dylen nhw fuddugoliaeth“ Yn fy enw i. ” A nerth Ei enw mor fawr, nes bod yr apostol yn dweud: “Mae Duw wedi rhoi iddo enw sydd uwchlaw pob enw, bod yn enw Iesu dylai pob pen-glin ymgrymu, o bethau yn y nefoedd, a phethau yn y ddaear, a phethau o dan y ddaear, ”dangosodd rinwedd y pŵer yn ei Enw a guddiwyd rhag y dorf pan ddywedodd wrth ei ddisgyblion:“Ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. ” Mae hefyd yn rhagweld y dyfodol yn fwyaf cywir pan ddywed: “oherwydd yn gyntaf rhaid pregethu’r efengyl hon i’r holl fyd, fel tyst i’r holl genhedloedd.”

Llyfr III, Pennod 6, 132 (a), t. 152

Gydag un gair a llais dywedodd wrth ei ddisgyblion: “Ewch, a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i, gan eu dysgu i arsylwi ar bopeth o gwbl yr wyf wedi ei orchymyn ichi, ”…

Llyfr III, Pennod 7, 138 (c), t. 159

Fe'm gorfodir yn anorchfygol i dynnu fy nghamau yn ôl, a chwilio am eu hachos, a chyfaddef na allent ond fod wedi llwyddo yn eu menter feiddgar, trwy bŵer mwy dwyfol, a chryfach na dyn a thrwy gydweithrediad yr Hwn a ddywedodd i nhw; “Gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. "

Llyfr IX, Pennod 11, 445 (c), t. 175

Ac mae’n cynnig ei ddisgyblion ei hun ar ôl eu gwrthod, “Ewch chwi a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd yn fy enw i. "

Troednodiadau a Chyfeiriadau’r Beibl Ynghylch Mathew 28:19

Beibl Jerwsalem, 1966

Efallai fod y fformiwla hon, cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o'r defnydd litwrgaidd a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig. Fe gofir bod yr Actau yn siarad am fedyddio “yn enw Iesu.”

Fersiwn Safonol Ddiwygiedig Newydd

Mae beirniaid modern yn honni mae'r fformiwla hon wedi'i phriodoli ar gam i Iesu a'i bod yn cynrychioli traddodiad eglwysig diweddarach (Catholig), oherwydd yn unman yn llyfr yr Actau (neu unrhyw lyfr arall o’r Beibl) y mae bedydd yn cael ei berfformio gydag enw’r Drindod…

Cyfieithiad y Testament Newydd James Moffett

Efallai fod y fformiwla hon (Trinitaraidd), cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o'r defnydd litwrgaidd (Catholig) a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig (Gatholig), Fe gofir bod Deddfau yn sôn am fedyddio “yn enw Iesu.”

The International Standard Bible Encyclopedia, Cyf. 4, tudalen 2637

“Mae Mathew 28:19 yn arbennig yn canoneiddio yn unig sefyllfa eglwysig ddiweddarach, bod ei gyffredinoliaeth yn groes i ffeithiau hanes Cristnogol cynnar, a'i fformiwla Drindodaidd (yn) estron i geg Iesu. "

Sylwadau'r Testament Newydd Tyndale, I, tudalen 275

“Cadarnheir yn aml nad y geiriau yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân yw ipsissima verba [union eiriau] Iesu, ond…ychwanegiad litwrgaidd diweddarach. "

Geiriadur Crist a'r Efengylau, J. Hastings, 1906, tudalen 170

Mae'n amheus a yw gwaharddeb benodol Matt. Gellir derbyn 28:19 fel y dywed Iesu. … Ond mae’r fformiwla Drindodaidd yng ngheg Iesu yn sicr yn annisgwyl.

Gwyddoniadur Britannica, 11eg Argraffiad, Cyfrol 3, tudalen 365

"Newidiwyd bedydd o enw Iesu i eiriau Tad, Mab ac Ysbryd Glân yn yr 2il Ganrif. "

Geiriadur Beibl Anchor, Cyf. 1, 1992, tudalen 585

“Nid yw’r rhidyll hanesyddol wedi’i ddatrys gan Mathew 28:19, ers hynny, yn ôl consensws ysgolheigaidd eang, nid yw’n ddywediad dilys am Iesu"

Geiriadur y Dehonglwyr o'r Beibl, 1962, tudalen 351

Mae dadl ar Mathew 28:19 “… ar sail destunol, ond ym marn llawer o ysgolheigion gellir ystyried y geiriau fel rhan o wir destun Mathew o hyd. Fodd bynnag, mae amheuaeth ddifrifol a all dy fod yn verba ipsissima Iesu. Tystiolaeth Deddfau 2:38; 10:48 (cf. 8:16; 19: 5), gyda chefnogaeth Gal. 3:27; Mae Rhuf 6: 3, yn awgrymu bod bedydd mewn Cristnogaeth gynnar wedi’i weinyddu, nid yn yr enw triphlyg, ond “yn enw Iesu Grist” neu “yn enw’r Arglwydd Iesu. ” Mae'n anodd cysoni hyn â chyfarwyddiadau penodol yr adnod ar ddiwedd Mathew. ”

Geiriadur y Beibl, 1947, tudalen 83

“Mae wedi bod yn arfer olrhain sefydliad yr arfer (bedydd) i eiriau Crist a gofnodwyd yn Mathew 28:19. Ond heriwyd dilysrwydd y darn hwn ar sail hanesyddol yn ogystal ag ar sail destunol. Rhaid cydnabod bod fformiwla'r enw triphlyg, sydd yma'n gysylltiedig, ymddengys nad oedd yr Eglwys gyntefig yn ei chyflogi"

Cyfeiriadau Ychwanegol Ynghylch Mathew 28:19 a Bedydd

Hanes Beirniadaeth y Testament Newydd, Conybeare, 1910, tudalennau, 98-102, 111-112

“Mae’n amlwg, felly, am yr MSS a etifeddodd Eusebius gan ei ragflaenydd, Pamphilus, yng Nghaesarea ym Mhalestina, roedd rhai o leiaf wedi cadw’r darlleniad gwreiddiol, lle nad oedd sôn am Bedydd nac am Dad, Mab a Sanctaidd Ghost. ”

Y Sylwebaeth Feirniadol Ryngwladol ar Ysgrythurau Sanctaidd yr Hen Destament a'r Newydd; S. Driver, A. Plummer, C. Briggs; Sylwebaeth Feirniadol ac Exegetical o Drydydd Argraffiad Sant Mathew, 1912, tudalennau 307-308

“Mae Eusebius yn dyfynnu yn y ffurf fer hon mor aml nes ei bod yn haws tybio ei fod yn bendant yn dyfynnu geiriau’r Efengyl, na dyfeisio rhesymau posib a allai fod wedi peri iddo aralleirio mor aml. Ac os ydym unwaith yn tybio bod ei ffurf fer wedi bod yn gyfredol yn MSS. o’r Efengyl, mae yna lawer o debygolrwydd yn y rhagdybiaeth mai testun gwreiddiol yr Efengyl ydyw, ac yn y canrifoedd diweddarach bod y cymal “bedyddio… Ysbryd” wedi disodli’r byrraf “yn fy enw i.” A byddai mewnosodwyr o'r math hwn sy'n deillio o ddefnydd litwrgaidd yn cael ei fabwysiadu'n gyflym iawn gan gopïwyr a chyfieithwyr. ” 

Geiriadur Hastings y Beibl 1963, tudalen 1015:

“Y prif destun Trinitaraidd yn yr YG yw’r fformiwla bedydd yn Mt 28: 19… Mae’r dywediad ôl-atgyfodiad hwyr hwn, nad yw i’w gael mewn unrhyw Efengyl arall nac yn unman arall yn yr YG, wedi cael ei ystyried gan rai ysgolheigion fel rhyngosodiad i Mathew. Tynnwyd sylw hefyd at y ffaith bod y syniad o wneud disgyblion yn parhau i'w dysgu, fel bod y cyfeiriad cyfamserol at fedydd gyda'i fformiwla Drindodaidd efallai yn fewnosodiad diweddarach yn y dywediad. Yn olaf, mae ffurf Eusebius o’r testun (hynafol) (“yn fy enw i” yn hytrach nag yn enw’r Drindod) wedi cael rhai eiriolwyr. Er bod y fformiwla Drindodaidd bellach i'w chael yn llyfr modern Mathew, nid yw hyn yn gwarantu ei ffynhonnell yn nysgeidiaeth hanesyddol Iesu. Diau ei bod yn well gweld y fformiwla (Trinitaraidd) yn deillio o ddefnydd bedydd Cristnogol cynnar (Catholig), efallai Syriaidd neu Balesteinaidd (cf Didache 7: 1-4), ac fel crynodeb byr o ddysgeidiaeth yr Eglwys (Gatholig) am Duw, Crist, a’r Ysbryd… ”

Sylwebaeth Feiblaidd Word, Cyf 33B, Mathew 14-28; Donald A. Hagner, 1975, tudalen 887-888

“Ar y llaw arall, ymddengys fod yr enw triphlyg (Trinitariaeth ddechreuol yn unig ar y mwyaf) lle roedd y bedydd i gael ei berfformio, yn ehangu litwrgaidd ar y gytsain efengylaidd ag arfer ei ddydd (felly Hubbard; cf. . 7.1). Mae posibilrwydd da, yn ei ffurf wreiddiol, fel y gwelwyd yn y ffurf Eusebian ante-Nicene, fod y testun yn darllen “gwnewch ddisgyblion yn fy enw i” (gweler Conybeare). Mae'r darlleniad byrrach hwn yn cadw rhythm cymesur y darn, ond mae'r fformiwla driadig yn ffitio'n lletchwith i'r strwythur fel y gallai rhywun ei ddisgwyl pe bai'n rhyngosod ... Kosmala, fodd bynnag, sydd wedi dadlau fwyaf effeithiol dros y darlleniad byrrach, gan bwyntio at y canolog pwysigrwydd “enw Iesu” mewn pregethu Cristnogol cynnar, yr arfer o fedyddio yn enw Iesu, a’r unigol “yn ei enw” gan gyfeirio at obaith y Cenhedloedd yn Isa. 42: 4b, a ddyfynnwyd gan Matthew yn 12: 18-21. Fel y noda Carson yn gywir am ein hynt: “Nid oes tystiolaeth bod gennym ipsissima verba Iesu yma” (598). Mae naratif Deddfau yn nodi’r defnydd o enw “Iesu Grist” yn unig mewn bedydd (Actau 2:38; 8:16; 10:48; 19: 5; cf. Rhuf. 6: 3; Gal. 3:27) neu yn syml “yr Arglwydd Iesu” (Actau 8:16; 19: 5)

Gwyddoniadur Schaff-Herzog Gwybodaeth Grefyddol, tudalen 435

“Fodd bynnag, ni all Iesu fod wedi rhoi’r drefn Bedydd Trinitaraidd hon i’w ddisgyblion ar ôl Ei atgyfodiad; oherwydd nid yw'r Testament Newydd yn gwybod ond un bedydd yn enw Iesu (Actau 2:38; 8:16; 10:43; 19: 5; Gal. 3:27; Rhuf. 6: 3; 1 Cor. 1: 13- 15), sy'n dal i ddigwydd hyd yn oed yn yr ail a'r drydedd ganrif, tra bod y fformiwla Drindodaidd yn digwydd yn Matt yn unig. 28:19, ac yna dim ond eto (yn y) Didache 7: 1 a Justin, Apol. 1: 61… Yn olaf, mae cymeriad litwrgaidd amlwg y fformiwla… yn rhyfedd; nid dyna oedd ffordd Iesu i wneud fformiwlâu o’r fath… dilysrwydd ffurfiol Matt. Rhaid dadlau yn erbyn 28:19… ”.

Gwyddoniadur Crefydd a Moeseg

O ran Mathew 28:19, mae'n dweud: Dyma'r darn canolog o dystiolaeth ar gyfer y safbwynt traddodiadol (Trinitaraidd). Pe bai'n ddiamheuol, byddai hyn, wrth gwrs, yn bendant, ond mae ei ddibynadwyedd yn cael ei amharu ar sail beirniadaeth destunol, beirniadaeth lenyddol a beirniadaeth hanesyddol. Dywed yr un Gwyddoniadur ymhellach: “Yr esboniad amlwg o dawelwch y Testament Newydd ar yr enw triune, a’r defnydd o fformiwla arall (Enw Iesu) yn Actau a Paul, yw mai’r fformiwla arall hon oedd y cynharaf, a’r triune. ychwanegiad diweddarach yw'r fformiwla. ”

Beibl Jerwsalem, Gwaith Ysgolheigaidd Catholig

“Efallai bod y fformiwla hon, (Triune Mathew 28:19) cyn belled ag y mae cyflawnder ei mynegiant yn y cwestiwn, yn adlewyrchiad o’r defnydd litwrgaidd (a wnaed gan ddyn) a sefydlwyd yn ddiweddarach yn y gymuned gyntefig (Catholig). Fe gofir bod Deddfau yn sôn am fedyddio “yn enw Iesu,“… ”

Gwyddoniadur y Beibl Safon Rhyngwladol, James Orr, 1946, tudalen 398

“Mae Feine (PER3, XIX, 396 f) a Kattenbusch (Sch-Herz, I, 435 f. Yn dadlau bod y fformiwla Drindodaidd yn Mathew 28:19 yn annilys. Ni ellir darganfod unrhyw gofnod o’r defnydd o’r fformiwla Drindodaidd yn yr Actau neu epistolau yr apostolion ”.

Athroniaeth Tadau'r Eglwys, Cyf. 1, Harry Austryn Wolfson, 1964, tudalen 143

Mae ysgolheictod beirniadol, ar y cyfan, yn gwrthod priodoli traddodiadol fformiwla bedydd teiran i Iesu ac yn ei ystyried fel tarddiad diweddarach. Heb os, yna roedd y fformiwla bedydd yn wreiddiol yn cynnwys un rhan ac yn raddol datblygodd i'w ffurf deiran.

GR Beasley-Murray, Bedydd yn y Testament Newydd, Grand Rapids: Eerdmans, 1962, tudalen 83

Mae “pob awdurdod yn y nefoedd ac ar y ddaear wedi ei roi i mi” yn ein harwain i ddisgwyl o ganlyniad, “Ewch a gwnewch ddisgyblion ataf fi ymysg yr holl genhedloedd, gan eu bedyddio yn fy enw i, gan eu dysgu i arsylwi ar yr holl bethau a orchmynnais ichi. ” Mewn gwirionedd, mae i'r arwyddocâd cyntaf a'r trydydd cymal yr arwyddocâd hwnnw: mae'n ymddangos bod yr ail gymal wedi'i addasu o fformiwla Christolegol i fformiwla Drindodaidd er budd y traddodiad litwrgaidd ”.

Y Gwyddoniadur Catholig, II, 1913, Bedydd

Mae'r awduron yn cydnabod y bu dadlau ynghylch y cwestiwn a oedd bedydd yn enw Crist yn unig wedi'i ddal yn ddilys erioed. Maent yn cydnabod bod testunau yn y Testament Newydd yn achosi'r anhawster hwn. Maen nhw'n nodi “Gorchymyn penodol Tywysog yr Apostolion:“ Bedyddiwch bob un ohonoch chi yn enw Iesu Grist, er maddeuant eich pechodau (Actau, ii). ” … Oherwydd y testunau hyn mae rhai diwinyddion wedi honni bod yr Apostolion wedi bedyddio yn enw Crist yn unig. Mae St. Thomas, St. Bonaventure, ac Albertus Magnus yn cael eu galw fel awdurdodau am y farn hon, gan ddatgan bod yr Apostolion wedi gweithredu felly trwy ollyngiad arbennig. Mae ysgrifenwyr eraill, fel Peter Lombard a Hugh o St. Victor, yn dal hefyd y byddai bedydd o’r fath yn ddilys, ond yn dweud dim o ollyngiad i’r Apostolion. ”

Maen nhw'n nodi ymhellach, “Honnwyd bod awdurdod y Pab Stephen I am ddilysrwydd bedydd a roddir yn enw Crist yn unig. Dywed Sant Cyprian (Ep. Ad Jubaian.) Bod y pontiff hwn wedi datgan bod pob bedydd yn ddilys ar yr amod ei fod wedi'i roi yn enw Iesu Grist ... Anosach yw'r esboniad o ymateb y Pab Nicholas I i'r Bwlgariaid (cap. Civ; Labbe , VIII), lle mae’n nodi nad yw person i gael ei ail-ddal sydd eisoes wedi’i fedyddio “yn enw’r Drindod Sanctaidd nac yn enw Crist yn unig, fel rydyn ni’n darllen yn Actau’r Apostolion.”

Joseph Ratzinger (pab Benedict XVI) Cyflwyniad i Gristnogaeth: argraffiad 1968, tt. 82, 83

“Fe ffurfiodd ffurf sylfaenol ein proffesiwn ffydd yn ystod yr ail a’r drydedd ganrif mewn cysylltiad â seremoni bedydd. Cyn belled ag y mae ei darddiad yn y cwestiwn, daeth y testun (Mathew 28:19) o ddinas Rhufain. ”

Wilhelm Bousset, Cristnogaeth Kyrios, tudalen 295

“Mae’r dystiolaeth ar gyfer dosbarthiad eang y fformiwla bedydd syml [yn Enw Iesu] i lawr i’r ail ganrif mor llethol nes i fformiwla Drindodaidd gael ei mewnosod yn ddiweddarach ym Mathew 28:19.”

Er mwyn Crist, Tom Harpur, tudalen 103

“Mae pawb ond yr ysgolheigion mwyaf ceidwadol yn cytuno bod o leiaf ran olaf y gorchymyn hwn [rhan Triune o Mathew 28:19] wedi’i fewnosod yn ddiweddarach. Nid yw’r fformiwla [Drindodaidd] yn digwydd yn unman arall yn y Testament Newydd, a gwyddom o’r unig dystiolaeth sydd ar gael [gweddill y Testament Newydd] na fedyddiodd yr Eglwys gynharaf bobl gan ddefnyddio’r geiriau hyn (“yn enw’r Tad, a y Mab, a’r Ysbryd Glân ”) bedydd oedd“ i mewn ”neu“ yn ”enw Iesu yn unig. Felly dadleuir bod yr adnod wedi darllen yn wreiddiol “eu bedyddio yn Fy Enw i” ac yna cafodd ei ehangu [ei newid] i weithio yn y dogma [Trinitaraidd Catholig diweddarach]. Mewn gwirionedd, nodwyd y farn gyntaf a gyflwynwyd gan ysgolheigion beirniadol yr Almaen yn ogystal â’r Undodiaid yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, fel safle derbyniol ysgolheictod prif linell mor bell yn ôl â 1919, pan gyhoeddwyd sylwebaeth Peake gyntaf: “Eglwys y cyntaf ni wnaeth dyddiau (OC 33) arsylwi ar y gorchymyn byd-eang (Trinitaraidd) hwn, hyd yn oed os oeddent yn ei wybod. Mae'r gorchymyn i fedyddio i'r enw triphlyg [Y Drindod] yn ehangiad athrawiaethol hwyr. ”

Hanes Yr Eglwys Gristnogol, Williston Walker, 1953, tudalen 63, 95

“Gyda’r disgyblion cynnar yn gyffredinol roedd bedydd“ yn enw Iesu Grist. ” Nid oes sôn am fedydd yn enw’r Drindod yn y Testament Newydd, ac eithrio yn y gorchymyn a briodolir i Grist yn Mathew 28:19. Mae'r testun hwnnw'n gynnar, (ond nid y gwreiddiol) fodd bynnag. Mae'n sail i Gred yr Apostolion, a'r arfer a gofnodwyd (* neu rhyngosod) yn yr Addysgu, (neu'r Didache) a chan Justin. Cadwodd arweinwyr Cristnogol y drydedd ganrif gydnabyddiaeth y ffurf gynharach, ac, yn Rhufain o leiaf, barnwyd bod bedydd yn enw Crist yn ddilys, os yn afreolaidd, yn sicr o amser yr Esgob Stephen (254-257). ”

Sedd yr Awdurdod mewn Crefydd, James Martineau, 1905, tudalen 568

“Mae’r union gyfrif sy’n dweud wrthym iddo, o’r diwedd, ar ôl ei atgyfodiad, gomisiynu ei apostolion i fynd i fedyddio ymhlith yr holl genhedloedd (Mth 28:19) yn bradychu ei hun trwy siarad yn iaith Drindodaidd y ganrif nesaf, ac yn ein gorfodi i gweld ynddo'r golygydd eglwysig, ac nid yr efengylydd, llawer llai y sylfaenydd ei hun. Nid oes unrhyw olrhain hanesyddol yn ymddangos o’r fformiwla bedydd hon yn gynharach na “Dysgeidiaeth y Deuddeg Apostol” (t. 7: 1,3 The Oldest Church Manuel, gol. Philip Schaff, 1887), ac Ymddiheuriad cyntaf Justin (Apol. I. 61.) tua chanol yr ail ganrif: a mwy na chanrif yn ddiweddarach, roedd Cyprian yn ei chael yn angenrheidiol mynnu ei ddefnyddio yn lle’r ymadrodd hŷn a fedyddiwyd “i Grist Iesu,” neu i “enw’r Arglwydd Iesu . ” (Gal. 3:27; Actau 19: 5; 10:48. Rhaid i Cyprian Ep. 73, 16-18, drosi’r rhai sy’n dal i ddefnyddio’r ffurf fyrrach.) Bedyddiwyd Paul yn unig, o’r apostolion, cyn iddo fod “Wedi ei lenwi â’r Ysbryd Glân;” ac yn sicr fe’i bedyddiwyd yn syml “i Grist Iesu.” . fel dyn cenhedloedd, ac ni fydd yn cyd-fynd â chi na chydnabyddiaeth Gristnogol yn eich bywyd, na chladdedigaeth Gristnogol yn eich marwolaeth. Mae'n rheol a fyddai'n condemnio fel annilys bob bedydd a gofnodwyd a gyflawnwyd gan apostol; oherwydd os gellir ymddiried yn llyfr yr Actau, y defnydd anweledig oedd bedydd “yn enw Crist Iesu,” (Actau 6:3) ac nid “yn enw’r tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân . ”

Sylwebaeth Peake ar y Beibl, 1929, tudalen 723

Mathew 28:19, “ni wnaeth Eglwys y dyddiau cyntaf gadw at y gorchymyn byd-eang hwn, hyd yn oed os oeddent yn ei wybod. Mae'r gorchymyn i fedyddio i'r enw triphlyg yn ehangiad athrawiaethol hwyr. Yn lle’r geiriau “bedyddio… Ysbryd” mae’n debyg y dylem ddarllen yn syml “i fy enw i,”

Edmund Schlink, Athrawiaeth Bedydd, tudalen 28

“Ni all y gorchymyn bedydd yn ei ffurf Mathew 28:19 fod yn darddiad hanesyddol bedydd Cristnogol. O leiaf, rhaid cymryd yn ganiataol bod y testun wedi'i drosglwyddo ar ffurf a ehangwyd gan yr eglwys [Gatholig]. ”

Hanes Dogma, Cyf. 1, Adolph Harnack, 1958, tudalen 79

”Roedd bedydd yn yr oes Apostolaidd yn enw’r Arglwydd Iesu (1 Cor. 1:13; Actau 19: 5). Ni allwn wneud yn siŵr pryd y daeth y fformiwla yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân i'r amlwg. ”

Catecism y Beibl, y Parch. John C Kersten, SVD, Catholic Book Publishing Co., NY, NY; l973, t. 164

“I mewn i Grist. Mae'r Beibl yn dweud wrthym i Gristnogion gael eu bedyddio i Grist (rhif 6). Maen nhw'n perthyn i Grist. Mae Deddfau’r Apostolion (2:38; 8:16; 10:48; 19: 5) yn dweud wrthym am fedyddio “yn enw (person) Iesu.” - gwell cyfieithiad fyddai “i enw (person) Iesu.” Dim ond yn y 4edd Ganrif y daeth y fformiwla “Yn enw’r Tad, a’r Mab, a’r Ysbryd Glân” yn arferiad. ”

Beth am y Didache?

 • Trawsnewidiwyd Didache. Ystyr Didakhé yw “Addysgu” ac fe’i gelwir hefyd yn Ddysgeidiaeth yr Arglwydd Trwy’r Deuddeg Apostol i’r Cenhedloedd
 • Nid yw dyddiad ei waith gwreiddiol, ei awduraeth na'i darddiad yn hysbys er bod y mwyafrif o ysgolheigion modern yn ei ddyddio o'r ganrif gyntaf (90-120 OC)
 • Llawysgrif memrwn Groegaidd o'r unfed ganrif ar ddeg o'r enw Codex Hierosolymitanus neu Codex H, (1056 OC) yw'r prif dyst testunol i destun y Didache. 
 • Mae'n debygol iawn bod y Didache wedi'i addasu yn ystod yr oddeutu 950 mlynedd o'r adeg y cafodd ei darddu o'i gymharu â Codex H
 • Mae'r Didache yn dawel ar edifeirwch a'r farwolaeth symbolaidd i Grist
 • Dywed y Didache 7, “Ond ynglŷn â bedydd, felly byddwch yn bedyddio. Ar ôl adrodd yr holl bethau hyn yn gyntaf, bedyddiwch yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân mewn dŵr byw (rhedeg). Ond os nad oes genyf ddŵr byw, yna bedyddiwch mewn dwfr arall; ac os nad wyt ti'n gallu mewn oerfel yna yn gynnes. Ond os nad oes gennych chi un, yna arllwyswch ddŵr ar y pen deirgwaith (deirgwaith) yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. ”
 • Mae'r dystiolaeth fewnol yn pwyntio at Didache 7 fel rhyngosod, neu ychwanegiad diweddarach. Yn Didache 9, sy’n delio â chymundeb, dywed yr ysgrifennwr, “Ond gadewch i neb fwyta nac yfed o’r diolchgarwch ewcharistaidd hwn, ond y rhai a fu bedyddiwyd yn enw'r Arglwydd Iesu”(Dywed y testun Groeg“ Iesous ”sef Groeg i Iesu)
 • Yn fuan ar ôl dweud y dylid cyflawni bedydd yn y teitlau Tad, Mab ac Ysbryd Glân, mae’r Didache yn nodi’r rheidrwydd llwyr i gael eich bedyddio yn enw’r Arglwydd Iesu (h.y., “Iesous” - yr un gair Groeg ag yn Actau 2:38 ; Actau 8:16; Actau 10:48; Actau 19: 5). Tmae ei yn cynrychioli gwrthddywediad amlwg ac yn rhoi dilysrwydd i'r ddadl bod Didache 7 yn rhyngosod.
 • Er bod rhai cynnwys diddorol yn y Didache a ysgrifennwyd yn debygol ar ddechrau'r ail ganrif, mae'n amlwg bod rhyngosodiadau a rhifynnau diweddarach i'r Didache yn achosi ansicrwydd ynghylch cywirdeb unrhyw un o'i gynnwys.

Sylwadau ar y Didache

John S. Kloppenborg Verbin, Cloddio Q, tt 134-135

“Mae'r Didache, cyfansoddiad Cristnogol o ddechrau'r ail ganrif, hefyd yn amlwg yn gyfansawdd, yn cynnwys adran“ Dau Ffordd ”(capiau. 1-6), llawlyfr litwrgaidd (7-10), cyfarwyddiadau ar dderbyn proffwydi teithiol ( 11-15), ac apocalypse byr (16). MMae gwahaniaethau bwaog o ran arddull a chynnwys ynghyd â phresenoldeb rhyngosodiadau diamheuol ac amlwg, yn egluro'r ffaith na thorwyd y Didache o frethyn cyfan. Y farn amlycaf heddiw yw bod y ddogfen wedi'i chyfansoddi ar sail sawl uned annibynnol, rhag-ymatebol a ymgynnull gan naill ai un neu ddwy adweithydds (Neiderwimmer 1989: 64-70, ET 1998: 42-52). Mae cymhariaeth o'r adran “Dwy Ffordd” â sawl dogfen “Dwy Ffordd” arall yn awgrymu bod Didache 1-6 ei hun yn ganlyniad golygu amlddisgyblaethol. Dechreuodd y ddogfen gyda threfniadaeth eithaf di-drefn (cf. Barnabas 18-20), ond cafodd ei had-drefnu mewn ffynhonnell sy'n gyffredin i'r Didache, yr Doctrina apostolorum, a Gorchymyn yr Eglwys Apostolaidd… ”

Johannes Quasten, Patrology Vol. 1, Tudalen 36

 Ysgrifennodd Quasten na ysgrifennwyd y Didache yn ystod oes yr apostolion gwreiddiol: “ymyrrwyd â'r ddogfen trwy ei mewnosod yn ddiweddarach... nid yw'r ddogfen yn mynd yn ôl i'r amseroedd apostolaidd … Ar ben hynny, mae casgliad o'r fath o ordinhadau eglwysig yn rhagdybio cyfnod o sefydlogi o gryn hyd. Mae manylion gwasgaredig yn dangos nad yw’r oes apostolaidd bellach yn gyfoes, ond ei bod wedi pasio i mewn i hanes. ”

Hanes Eusebius 3:25

Yn gynnar yn y bedwaredd ganrif, ysgrifennodd Eusebius o Cesarea “… roedd Dysgeidiaeth yr Apostolion, fel y'i gelwir ... yn annilys. "