Llyfrau a Argymhellir
Llyfrau a Argymhellir

Llyfrau a Argymhellir

Cyfieithiadau o'r Beibl a'r Testament Newydd

Beibl Maint Personol Print Mawr ESV (TruTone, Forest / Tan, Dylunio Llwybr)

https://amzn.to/3e7iJqR

Mae Beibl Maint Personol Print Mawr ESV yn cynnwys testun Beibl 12 pwynt hynod ddarllenadwy mewn maint trim cludadwy - wedi'i wneud o ddeunyddiau o safon a chyda thestun wedi'i gyfateb â llinell i leihau arddangosiad o dudalen i dudalen, gyda'r bwriad o ddarparu profiad darllen glân.

Nodweddion:

  • Marciwr rhuban
  • Rhwymo wedi'i wnio â smyth
  • Math OT Milo Serif 12 pwynt

Y Testament Newydd Cynhwysfawr

https://amzn.to/2Rcl1vE

Wedi'i greu yn arbennig ar gyfer astudiaethau Beibl. Un o'r nodweddion allweddol yw bod troednodiadau yn cael eu darparu ar waelod pob tudalen gan gyfeirio at amrywiadau o'r testunau Groegaidd a ddosberthir yn gyffredinol mewn dau grŵp: Mae'r grŵp “Alexandrian” yn cynrychioli'r llawysgrifau hynaf sydd wedi goroesi. Mae'r grŵp “Bysantaidd” yn cynrychioli'r mwyafrif o lawysgrifau. Mae hefyd yn dangos mân amrywiadau hefyd. Ar waelod pob tudalen hefyd mae cyfarpar testunol cyfochrog sy'n cyflwyno dewisiadau testunol 20 fersiwn o'r Beibl ar gyfer pob pennill o'r Testament Newydd. Er ei fod wedi'i gyfieithu o safbwynt trinitaraidd, mae'r cyfieithiad hwn yn defnyddio'r Testun Beirniadol (NA-27) fel y testun ffynhonnell 100% o'r amser ac mae hefyd yn ddarllenadwy iawn. 

The Lexham English Septuagint: Cyfieithiad Newydd

https://amzn.to/3u6F0um

he Lexham Saesneg Septuagint Mae (LES) yn gyfieithiad newydd o'r Septuagint, y fersiwn Roegaidd o ysgrifau'r Hen Destament a ddefnyddiwyd yn ystod amseroedd y Testament Newydd ac yn yr eglwys gynnar. Wedi'i gysodi'n hyfryd mewn fformat cyfforddus, un golofn, mae'r LES yn darparu argraffiad Saesneg llythrennol, darllenadwy a thryloyw o'r Septuagint ar gyfer darllenwyr modern. Gan gadw'r ffurfiau cyfarwydd o enwau a lleoedd personol, mae'r LES yn rhoi'r gallu i ddarllenwyr ei ddarllen ochr yn ochr â'r Beibl Saesneg a ffefrir ganddynt. Wedi'i gyfieithu'n uniongyrchol o rifyn Swete o'r Septuagint, mae'r LES yn cynnal ystyr y testun gwreiddiol, gan wneud y Septuagint yn hygyrch i ddarllenwyr heddiw.

Beibl Sanctaidd: O'r Testun Hynafol Ddwyreiniol: Cyfieithiad George M. Lamsa O Aramaeg y Peshitta

https://amzn.to/3xEAZzE

Gyda'r llyfr hwn mae ysgolhaig blaenllaw yn y Testament Newydd yn gwneud cyfraniad amlwg i'r llenyddiaeth am amseroedd yr apostolion cyntaf. Mae'r cyfnod hwn, pan oedd y cof am Iesu yn ffres ond nid oedd unrhyw lenyddiaeth ysgrifenedig amdano yn bodoli, yn addas iawn i'r driniaeth ddisgrifiadol y mae Dr. Cadbury yn ei chyflogi. Pwrpas y tudalennau hyn, mae'n ysgrifennu, yw sefydlu cymaint â chywirdeb llyfr yr Actau â realiti'r golygfeydd a'r arferion a'r meddylfryd y mae'n eu hadlewyrchu…. Gallwn gerdded lle cerddodd yr Apostol Paul, gweld yr hyn a welodd, a dod yn fwyfwy gartrefol yn ei fyd. Mae pum pennod yn delio â phob un o'r pum llinyn diwylliannol sy'n bodoli ar y pryd: Rhufeinig, Groeg, Iddewig, Cristnogol a chosmopolitan. Mae'r chweched yn ceisio ail-greu hanes cynharaf llyfr yr Actau.

Yr Un Duw, y Tad, Un Dyn Cyfieithiad Meseia: Testament Newydd gyda Sylwebaeth

https://amzn.to/3nzMUK9

Nid yw'r rhan fwyaf o eglwyswyr yn ymwybodol bod yr hyn a dderbyniant yn yr eglwys fel 'Beibl' wedi'i hidlo iddynt trwy lens o feddwl athronyddol Gwlad Groeg. Mae'r traddodiad hwn yn effeithio'n andwyol ar ddysgeidiaeth Gristnogol gyfredol, gan guddio agweddau canolog ar gred wreiddiol Iesu a'r Apostolion. Gwnaeth cynghorau ôl-Feiblaidd lawer i dynnu gorchudd dros 'y ffydd ar ôl ei chyflawni.' Bydd ymholwyr gonest am wirionedd achubol yr Ysgrythur yn gweld y cyfieithiad hwn o agoriad llygad y Testament Newydd. Mae'r rhan fwyaf o gyfieithiadau yn tueddu i 'ddarllen i mewn' y syniadau testun Beiblaidd na fwriadwyd erioed gan ysgrifenwyr y Testament Newydd.

Testament Newydd Tyndale

https://amzn.to/3gRunrl

Argraffwyd y cyfieithiad hwn o'r Testament Newydd i'r Saesneg o'i Roeg wreiddiol yn yr Almaen ym 1534 a'i smyglo yn ôl i Loegr. Felly llwyddodd i ddianc rhag tynged fersiwn flaenorol Tyndale, a atafaelwyd ac a losgwyd yn gyhoeddus gan yr awdurdodau. Roedd rhifyn 1534 yn drech na'r sefydliad clerigol trwy roi mynediad i'r lleygwyr i air Duw, mewn print yn Saesneg am y tro cyntaf. Cafodd Tyndale, a oedd eisoes yn alltud am resymau gwleidyddol, ei hela i lawr a'i losgi yn y fantol am gabledd. Am yr wyth deg mlynedd nesaf - blynyddoedd Shakespeare ymhlith eraill - roedd cyfieithiad meistrolgar Tyndale yn sail i bob beibl Saesneg. A phan gyhoeddwyd Beibl awdurdodedig y Brenin Iago ym 1611, cymerwyd llawer o'i ddarnau gorau yn ddigyfnewid, er nad oeddent yn cael eu cydnabod, o waith Tyndale.

Canon /

Beirniadaeth Testunol

Ffurfio'r Canon Beiblaidd Cristnogol

https://amzn.to/3ny2FBi

Mae Lee McDonald wedi ysgrifennu adroddiad eglur a hygyrch o ffurfio'r Beibl Cristnogol, yn amlwg yn trefnu'r brif dystiolaeth, yn gweithio trwy'r prif broblemau, ac yn dod i gasgliadau perswadiol. Gan drin canonau'r Hen Destament a'r Newydd ar wahân, mae'n darparu cyfieithiadau o'r rhan fwyaf o'r ffynonellau cynradd hynafol, crynodebau da o ddadleuon ysgolheigaidd, a chanllaw defnyddiol i'r llenyddiaeth ysgolheigaidd helaeth ar y pwnc. Bydd y llyfr hwn yn dod o hyd i ddarlleniad gwerthfawrogol ymhlith myfyrwyr, bugeiliaid, a lleygwyr ymholgar.

Y Bedwaredd Efengyl mewn Beirniadaeth a Dehongliad Diweddar, 4ydd Argraffiad

https://amzn.to/3wECHkk

Roedd Wilbert Howard yn ddatguddiwr nodedig o'r Bedwaredd Efengyl, ac yn y llyfr hwn profodd yn ganllaw sicr i fyfyrwyr a darllenwyr cyffredinol trwy ddrysfeydd beirniadaeth hanesyddol a mewnol gan fod y rhain yn effeithio ar ddehongliad yr Efengyl hon. Ychwanegodd CK Barrett adrannau ei hun i roi ystyriaeth briodol i ddilyn gwaith, trwy 1961, ar broblem y Bedwaredd Efengyl.

Testun y Testament Newydd: Ei Drosglwyddiad, Llygredd, a'i Adferiad (4ydd Argraffiad) 

https://amzn.to/3e61mXj

Yr argraffiad diwygiedig hwn o waith clasurol Bruce M. Metzger yw'r llawlyfr mwyaf diweddar sydd ar gael ar gyfer beirniadaeth destunol y Testament Newydd. Testun y Testament Newydd. Mae'r adolygiad hwn yn dod â'r drafodaeth ar faterion mor bwysig â llawysgrifau Gwlad Groeg cynnar a dulliau beirniadaeth destunol yn gyfredol, gan integreiddio canfyddiadau ac ymagweddau ymchwil diweddar i gorff y testun (yn hytrach na diwygiadau blaenorol, a luniodd ddeunydd a nodiadau newydd yn atodiadau ). Y testun safonol ar gyfer cyrsiau mewn astudiaethau Beiblaidd a hanes Cristnogaeth ers ei gyhoeddi gyntaf ym 1964.

* Dim ond ar gyfer ei waith cynnar mewn beirniadaeth destunol y dylid ystyried Bart Ehrman – nid ei waith mwy diweddar (dros 20 mlynedd) ar ddehongli beiblaidd.

Llygredd Uniongred yr Ysgrythur: Effaith Dadleuon Christolegol Cynnar ar Testun y Testament Newydd

https://amzn.to/3nDaZA2

Mae dioddefwyr nid yn unig yn ysgrifennu hanes: maen nhw hefyd yn atgynhyrchu'r testunau. Mae hyn yn archwilio’r berthynas agos rhwng hanes cymdeithasol Cristnogaeth gynnar a thraddodiad testunol y Testament Newydd sy’n dod i’r amlwg, gan archwilio sut yr effeithiodd brwydrau cynnar rhwng “heresi” Cristnogol ac “uniongrededd” ar drosglwyddiad y dogfennau y cyflogwyd llawer o’r dadleuon drostynt. 

* Dim ond ar gyfer ei waith cynnar mewn beirniadaeth destunol y dylid ystyried Bart Ehrman – nid ei waith mwy diweddar (dros 20 mlynedd) ar ddehongli beiblaidd.

Yr Achos yn Erbyn Q: Astudiaethau â Blaenoriaeth Markan a'r Broblem Synoptig

https://amzn.to/331iuHm /

http://www.markgoodacre.org/Q/

Am dros ganrif mae ysgoloriaeth yr Efengyl wedi derbyn dogfen ddamcaniaethol o'r enw Q fel un o brif ffynonellau'r Efengylau Synoptig. Yn ddiweddar, mae hyd yn oed wedi cael ei drawsnewid o ffynhonnell dywediadau i Efengyl ynddo'i hun. Ond, meddai Mark Goodacre yn The Case Against Q, ni all derbyn mwyafrif Q weithredu fel dadl dros ei fodolaeth. O bryd i'w gilydd mae lleisiau anghytuno wedi siarad yn erbyn derbyn Q mor eang ag Efengyl. Mae ysgolheigion wedi tynnu sylw, er enghraifft, y byddai gwybodaeth Luc am Mathew a Marc yn galluogi un i hepgor C. Ond eto i gyd, yn aml mae lleisiau o'r fath wedi mynd yn ddigyfaddawd oherwydd diffyg triniaeth glir, gytbwys ac ysgolheigaidd o'r achos yn erbyn Q. Felly, mae The Case Against Q Goodacre yn cynnig beirniadaeth ofalus a manwl o'r rhagdybiaeth Q, gan archwilio dadleuon pwysicaf gwrthwynebwyr Q.

Y broblem synoptig: ffordd trwy'r ddrysfa

https://archive.org/details/synopticproblemw00good/mode/2uphttps://amzn.to/331iuHm /

https://amzn.to/3nMaEuL

O bosib yr enigma llenyddol mwyaf mewn hanes, mae'r Broblem Synoptig wedi swyno cenedlaethau o ysgolheigion. Eto i gyd, mae'r Broblem Synoptig yn parhau i fod yn anhygyrch i fyfyrwyr, yn fuan yn cael ei chlymu yn ei chymhlethdodau ymddangosiadol. Ond nawr mae Mark Goodacre yn cynnig ffordd trwy'r ddrysfa, gyda'r addewid o ddod i'r amlwg ar y diwedd, gan egluro mewn arddull fywiog ac adfywiol pa astudiaeth o'r Broblem Synoptig sy'n ei chynnwys, pam ei bod yn bwysig a sut y gellir ei datrys. Mae hwn yn ganllaw darllenadwy, cytbwys a chyfoes, sy'n ddelfrydol ar gyfer myfyrwyr israddedig a'r darllenydd cyffredinol.

Hanes Eglwys Gynnar 

Cofiodd Iesu: Cristnogaeth yn y Gwneud, Cyfrol 1

https://amzn.to/3BJKMVE

Mae James Dunn yn cael ei ystyried ledled y byd fel un o ysgolheigion beiblaidd mwyaf blaenllaw heddiw. Ar ôl ysgrifennu astudiaethau arloesol o'r Testament Newydd a gwaith safonol ar ddiwinyddiaeth Paul, mae Dunn yma'n troi ei gorlan at gynnydd Cristnogaeth ei hun. Cofiodd Iesu yw'r rhandaliad cyntaf yn yr hyn a fydd yn hanes coffa tair cyfrol o 120 mlynedd gyntaf y ffydd.

Gan ganolbwyntio ar Iesu, mae gan y gyfrol gyntaf hon sawl nodwedd wahanol. Mae'n casglu'r gwersi sydd i'w dysgu o'r “cwest am yr Iesu hanesyddol” ac yn cwrdd â'r heriau hermeneutical i asesiad hanesyddol a diwinyddol o draddodiad Iesu. Mae'n rhoi persbectif newydd ar yr effaith a wnaed gan Iesu ac ar y traddodiadau am Iesu fel traddodiad llafar - a dyna'r rheswm am y teitl “Jesus Remembered.” Ac mae'n cynnig dadansoddiad o'r newydd o fanylion y traddodiad hwnnw, gan bwysleisio ei nodweddion nodweddiadol (yn hytrach nag annhebyg). Mae'n werth nodi hefyd driniaethau Dunn o'r cwestiwn ffynhonnell (yn enwedig Q a'r Efengylau noncanonaidd) ac Iesu yr Iddew yn ei gyd-destun Galileaidd.

Yn ei ddadansoddiad manwl o draddodiad y Bedyddwyr, motiff y deyrnas, yr alwad i ddisgyblaeth a'i chymeriad, beth oedd barn cynulleidfaoedd Iesu amdano, beth oedd yn ei feddwl ohono'i hun, pam y cafodd ei groeshoelio, a sut a pham y dechreuodd y gred yn atgyfodiad Iesu , Mae Dunn yn cymryd rhan yn galonnog yn y ddadl gyfoes, gan ddarparu llawer o fewnwelediadau pwysig a chynnig disgrifiad cwbl argyhoeddiadol o sut y cofiwyd Iesu o’r cyntaf, a pham.

Yn cychwyn o Jerwsalem: Cristnogaeth yn y Gwneud, Cyfrol 2

https://amzn.to/3nV1lJp

Yr ail gyfrol yn y Gristnogaeth magisterial yn y drioleg Gwneud, Yn cychwyn o Jerwsalem yn ymdrin â ffurfiad cynnar y ffydd Gristnogol o 30 i 70 CE. Ar ôl amlinellu’r cwest am yr eglwys hanesyddol (yn gyfochrog â’r cwest am yr Iesu hanesyddol) ac adolygu’r ffynonellau, mae James Dunn yn dilyn cwrs y mudiad yn deillio o Iesu “gan ddechrau o Jerwsalem.” 

Mae Dunn yn agor gyda dadansoddiad agos o'r hyn y gellir ei ddweud am gymuned gynharaf Jerwsalem, yr Hellenistiaid, cenhadaeth Peter, ac ymddangosiad Paul. Yna mae'n canolbwyntio'n llwyr ar Paul - cronoleg ei fywyd a'i genhadaeth, ei ddealltwriaeth o'i alwad fel apostol, a chymeriad yr eglwysi a sefydlodd. Mae'r drydedd ran yn olrhain dyddiau olaf a chymynroddion llenyddol tri phrif ffigur Cristnogaeth y genhedlaeth gyntaf: Paul, Peter, a James, brawd Iesu. Mae pob adran yn cynnwys rhyngweithio manwl â'r cyfoeth helaeth o lenyddiaeth eilaidd ar y pynciau niferus sy'n cael sylw.

Nid Iddew na Groeg: Hunaniaeth a Wrthwynebir: Cristnogaeth wrth Wneud, Cyfrol 3

https://amzn.to/2YiBaDS

Y trydydd rhandaliad olaf a'r olaf o hanes magisterial James Dunn o darddiad Cristnogol trwy 190 CE, Nid Iddew na Groeg: Hunaniaeth a Wrthwynebir yn cwmpasu'r cyfnod ar ôl dinistrio Jerwsalem yn 70 CE trwy'r ail ganrif, pan gadarnhaodd y mudiad Iesu llonydd ei nodau adnabod unigryw a'r strwythurau y byddai'n sefydlu ei apêl gynyddol yn y degawdau a'r canrifoedd canlynol.
 
Mae Dunn yn edrych yn fanwl ar y prif ffactorau a luniodd Gristnogaeth y genhedlaeth gyntaf a thu hwnt, gan archwilio rhaniad y ffyrdd rhwng Cristnogaeth ac Iddewiaeth, Hellenization Cristnogaeth, ac ymatebion i Gnosticiaeth. Mae'n cloddio holl ffynonellau'r ganrif gyntaf a'r ail ganrif, gan gynnwys Efengylau'r Testament Newydd, apocryffa'r Testament Newydd, a thadau eglwysig fel Ignatius, Justin Martyr, ac Irenaeus, gan ddangos sut mae traddodiad Iesu a ffigurau Iago, Paul, Pedr, ac roedd John yn dal i fod yn ddylanwadau uchel eu parch ond roeddent hefyd yn destun dadleuon dwys wrth i'r eglwys gynnar ymgodymu â'i hunaniaeth esblygol.

Eusebius: Hanes yr Eglwys

https://amzn.to/3CJ5qGG

Yn cynnwys cyfieithiad Maier, sylwebaeth hanesyddol ar bob llyfr o Hanes yr Eglwys, a deg map a llun. Yn aml yn cael ei alw’n “Dad Hanes Eglwys,” cofnododd Eusebius wybodaeth hanfodol am fywydau disgyblion Iesu, datblygiad y Testament Newydd, gwleidyddiaeth Rufeinig, ac erledigaeth Cristnogion cynnar.

Y Traddodiad Cristnogol: Hanes Datblygiad Athrawiaeth, Cyf. 1: Eginiad y Traddodiad Catholig (100-600) (Cyfrol 1)

https://amzn.to/3gRB4tt

Erbyn y flwyddyn roedd 600 o athrawiaeth Gristnogol wedi cyflawni'r hyn y mae Jaroslav yn ei alw'n “gonsensws uniongred.” Roedd y blynyddoedd 100 i 600 yn gyfnod o eplesu a bywiogrwydd mawr. Dyma hanes yr amser cythryblus beirniadol hwn. Mae Pelikan yn canolbwyntio ar y berthynas gynnil rhwng yr hyn yr oedd y ffyddloniaid yn ei gredu, yr hyn yr oedd athrawon yn uniongred ac yn hereticaidd - yn ei ddysgu, a'r hyn a gyfaddefodd yr eglwys fel dogma yn ystod ei chwe chanrif gyntaf o dwf. 

Luc - Actau

Diwinyddiaeth Luc ac Actau: Rhaglen Addawol Duw, Wedi'i Gwireddu ar gyfer yr Holl Genhedloedd (Cyfres Diwinyddiaeth Feiblaidd Cyfres y Testament Newydd)

https://amzn.to/3t4RPUJ

Mae'r gwaith arloesol hwn gan Darrell Bock yn archwilio diwinyddiaeth efengyl Luc a llyfr yr Actau yn drylwyr. Yn ei ysgrifennu, mae Luc yn cofnodi stori Duw yn gweithio trwy Iesu i dywysydd mewn oes newydd o addewid a Galluogi Ysbryd fel y gall pobl Dduw fod yn bobl Dduw hyd yn oed yng nghanol byd gelyniaethus. Mae'n neges sydd ei hangen ar yr eglwys heddiw. Mae Bock ill dau yn ymdrin â phrif themâu Lukan ac yn nodi cyfraniad nodedig Luc-Actau i'r Testament Newydd a chanon yr Ysgrythur, gan roi gafael manwl a chyfannol ar ddiwinyddiaeth Lukan i ddarllenwyr yng nghyd-destun mwy y Beibl.

Trosi yn Luc-Actau: Gweithredu Dwyfol, Gwybyddiaeth Ddynol, a Phobl Dduw

https://amzn.to/3vwQM1n

Mae edifeirwch a throsi yn bynciau allweddol yn nehongliad y Testament Newydd ac ym mywyd Cristnogol. Fodd bynnag, mae'r astudiaeth o dröedigaeth mewn Cristnogaeth gynnar wedi'i phlagu gan ragdybiaethau seicolegol estron i fyd y Testament Newydd. Mae ysgolhaig blaenllaw'r Testament Newydd, Joel Green, yn credu bod rhoi sylw gofalus i naratif Luc-Acts yn galw am ailfeddwl yn sylweddol am natur trosi Cristnogol. Gan dynnu ar y gwyddorau gwybyddol ac archwilio tystiolaeth allweddol yn Luc-Acts, mae'r llyfr hwn yn pwysleisio natur ymgorfforedig bywyd dynol wrth iddo archwilio'r trawsnewid bywyd a arwyddir gan neges trosi, gan gynnig darlleniad newydd o agwedd allweddol ar ddiwinyddiaeth y Testament Newydd.

Diwinyddiaeth Charismatig Sant Luc: Trywyddion o'r Hen Destament i Luc-Actau

https://amzn.to/3gRTGtw

Beth yw ystyr gweithgaredd yr Ysbryd Glân yn Luc-Actau, a beth yw ei oblygiadau ar gyfer heddiw? Mae Roger Stronstad yn cynnig astudiaeth rymus a phryfoclyd o Luc fel diwinydd carismatig y cafodd ei ddealltwriaeth o'r Ysbryd ei siapio'n llwyr gan ei ddealltwriaeth o Iesu a natur yr eglwys gynnar. Mae Stronstad yn lleoli niwmatoleg Luke yng nghefndir hanesyddol Iddewiaeth ac yn ystyried Luke fel diwinydd annibynnol sy'n gwneud cyfraniad unigryw i niwmatoleg y Testament Newydd. Mae'r gwaith hwn yn herio Protestaniaid traddodiadol i ail-archwilio effaith y Pentecost ac yn archwilio rôl yr Ysbryd wrth arfogi pobl Dduw ar gyfer y dasg anorffenedig o genhadaeth. Mae'r ail argraffiad wedi'i ddiwygio a'i ddiweddaru drwyddo draw ac mae'n cynnwys rhagair newydd gan Mark Allan Powell.

Luc: Hanesydd a Diwinydd

https://amzn.to/3gUarEf

Ar wahân i'r apostol Paul, gellir dadlau mai Luc yw'r grym mwyaf dylanwadol yng nghanon y Testament Newydd. Mae ei Efengyl a’i Actau yn meddiannu bron i draean o’r Testament Newydd, a gyda’i gilydd mae eu llais naratif yn ein cludo dros gyfnod o fwy na thrigain mlynedd, o enedigaeth Iesu hyd at garchariad Paul yn Rhufain. Mae'n anodd dychmygu ein dealltwriaeth o gyfnod y Testament Newydd heb ysgrifau Luc. Am y rheswm hwn, ymchwiliwyd dro ar ôl tro i gwestiwn dibynadwyedd hanesyddol Luke. Yn yr astudiaeth hon mae Howard Marshall yn cadarnhau dibynadwyedd Luke fel hanesydd. Ond mae Luc yn fwy na hanesydd. Mae hefyd yn ddiwinydd sy'n canfod ei allwedd ddeongliadol yn thema fawr iachawdwriaeth. Mae Marshall yn darparu canllaw eglur i ni ar ddiwinyddiaeth iachawdwriaeth Luc gan ei fod yn ddi-sail yn naratif yr Efengyl, ond bob amser gyda llygad ar ei ddatblygiad parhaus yn y gwaith cydymaith, Deddfau'r Apostolion. Mae ôl-nodyn yn asesu cwrs astudiaethau Lukan yn ystod degawd 1979-1988.

Deddfau'r Apostolion

https://amzn.to/3nW6uRk

Wedi'i hawduro gan un o brif ysgolheigion y Testament Newydd yn y byd, cyhoeddwyd y sylwebaeth hon ar Ddeddfau'r Apostolion yn wreiddiol ym 1996. Mae James Dunn yn tywys y darllenydd yn gyntaf trwy gwestiynau awduriaeth, cynulleidfa, dyddiad, pwrpas a strwythur llenyddol. Yna mae'n ystyried y math o ysgrifennu hanes yr ydym yn ei ddarganfod yn naratif Deddfau, yn amlinellu dysgeidiaeth ddiwinyddol y llyfr, ac yn cynnig sylwadau llyfryddol ar ffynonellau ac astudiaethau dethol, gan gynnwys gwaith a gyhoeddwyd rhwng 1996 a 2016. Mae'r sylwebaeth hon yn ei chyfanrwydd yn darparu'r wybodaeth a persbectif sy'n angenrheidiol er mwyn darllen yn effeithiol yr hyn y mae Dunn yn credu yw'r llyfr mwyaf cyffrous yn y Testament Newydd.

Beibl y Ganrif Newydd, Sant Luc: Cyflwyniad, Fersiwn Ddiwygiedig Gyda Nodiadau, Mynegai a Mapiau (Adargraff Clasurol)

Fersiwn awdurdodedig o Luke gyda throednodiadau a sylwebaeth helaeth (1906)

https://amzn.to/3xCEGp9

Am ddim ar Archif Rhyngrwyd:

https://archive.org/details/stlukeintroducti42aden/page/n11/mode/2up

Cychwyn / Bedydd yr Ysbryd Glân

Iesu a’r Ysbryd: Astudiaeth o Brofiad Crefyddol a Charismatig Iesu a’r Cristnogion Cyntaf fel yr Adlewyrchir yn y Testament Newydd

https://amzn.to/3e1rr9Y

Yn y llyfr hynod ddiddorol hwn mae James DG Dunn yn archwilio natur y profiadau crefyddol a oedd ar flaen y gad o ran Cristnogaeth sy'n dod i'r amlwg. Yn gyntaf, mae Dunn yn edrych ar brofiad crefyddol Iesu, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ei brofiad o Dduw o ran ei ymdeimlad o soniant a'i ymwybyddiaeth o'r Ysbryd. Mae hefyd yn ystyried y cwestiwn a oedd Iesu'n garismatig. Mae Dunn Nesaf yn archwilio profiadau crefyddol y cymunedau Cristnogol cynharaf, yn enwedig ymddangosiadau’r atgyfodiad, y Pentecost, a’r arwyddion a’r rhyfeddodau a adroddir gan Luc. Yn olaf, mae Dunn yn archwilio'r profiadau crefyddol sy'n gwneud Paul mor ddylanwadol ac a luniodd Gristnogaeth Pauline a bywyd crefyddol ei eglwysi wedi hynny.

Bedydd yn yr Ysbryd Glân

https://amzn.to/3e3Rz3P

Mae'r clasur hwn, sydd bellach mewn rhifyn clawr meddal, yn cyflwyno'r darllenydd i'r agwedd fwyaf nodedig ar ddiwinyddiaeth Bentecostaidd - bedydd yn yr Ysbryd Glân. Mae James Dunn yn gweld bedydd dŵr fel un elfen yn unig ym mhatrwm trosi a chychwyn y Testament Newydd. Rhodd yr Ysbryd, mae'n credu, yw'r elfen ganolog. I ysgrifenwyr y Testament Newydd dim ond y rhai a dderbyniodd yr Ysbryd y gellid eu galw'n Gristnogion. Iddyn nhw, roedd derbyniad yr Ysbryd yn brofiad pendant iawn a dramatig yn aml - y profiad pendant a hinsoddol wrth gychwyn trosi - y cafodd y Cristion ei alw’n ôl iddo fel arfer wrth ei atgoffa o ddechrau ei ffydd a’i brofiad Cristnogol. 

Cychwyn Cristnogol a Bedydd yn yr Ysbryd Glân: Ail Argraffiad Diwygiedig (Llyfrau Michael Glazier)

https://amzn.to/3gPOPsN

Hyd yn hyn mae'r ddysgeidiaeth ar fedydd yn yr Ysbryd Glân wedi'i seilio ar ychydig o destunau ysgrythurol, yr oedd dadl ynghylch eu dehongliad. Mae'r amheuaeth hon yn taflu ei gysgod ar y rhai sy'n hyrwyddo bedydd yn yr Ysbryd Glân.

Nawr mae tystiolaeth newydd wedi’i darganfod mewn awduron ôl-Feiblaidd cynnar (Tertullian, Hilary of Poitiers, Cyril of Jerusalem, John Chrysostom, Philoxenus, a’r Syriaid) sy’n dangos bod yr hyn a elwir yn fedydd yn yr Ysbryd Glân yn rhan annatod o gychwyniad Cristnogol (bedydd , cadarnhad, Cymun). Oherwydd ei fod yn rhan o gychwyniad i'r Eglwys, nid mater o dduwioldeb preifat ydoedd, ond addoliad cyhoeddus. Felly roedd yn normadol ac yn parhau i fod yn normadol.

Pobl Gristnogol yr Ysbryd: Hanes Dogfennol o Ysbrydolrwydd Pentecostaidd o'r Eglwys Gynnar hyd at y Presennol

https://amzn.to/3ujekqx

Ymhlith yr holl grwpiau yn y Bedydd, mae'r mudiad Pentecostaidd / Carismatig yn ail o ran maint i'r Eglwys Babyddol yn unig, gyda thwf nad yw'n dangos unrhyw arwyddion o ostyngiad. Mae ei ymlynwyr yn datgan bod y Mudiad Pentecostaidd, a ddechreuodd yn Azusa Street ym 1906, yn ddigynsail yn hanes Cristnogol ers canrif gyntaf yr Eglwys yn ei chofleidiad o amlygiadau o'r Ysbryd Glân fel iachâd dwyfol, gwyrthiau, a siarad mewn tafodau. Ac eto er y gallai fod yn ddigynsail o ran maint a chyfradd y twf, mae Stanley M. Burgess yn dadlau nad yw bron yn ddigynsail yn y cysyniad. Yn Christian Peoples of the Spirit, mae Burgess yn casglu tystiolaeth ddogfennol am ddwy fil o flynyddoedd o unigolion a grwpiau sydd wedi tystio i roddion, addoliad a phrofiad ysbrydol Pentecostaidd / carismatig.

Canrif yr Ysbryd Glân: 100 Mlynedd o Adnewyddu Pentecostaidd a Charismatig, 1901-2001

https://amzn.to/3vzjTku

Hanes diffiniol o'r mudiad Pentecostaidd a Charismatig a chyfeiriad diddorol i bobl y tu allan i'r mudiad, Canrif yr Ysbryd Glân yn manylu ar stori wyrthiol twf Pentecostaidd / Carismatig - yn yr UD ac ar draws y byd. Mae'r llyfr hwn yn cynnwys pum pennod gan y prif hanesydd Pentecostaidd, Vinson Synan, gyda chyfraniadau ychwanegol gan awdurdodau Pentecostaidd / Carismatig blaenllaw - David Barrett, David Daniels, David Edwin Harrell Jr., Peter Hocken, Sue Hyatt, Gary McGee, a Ted Olsen.

Diwinyddiaeth / Christoleg

Athrawiaeth y Drindod: Clwyf Hunan-greiddiol Cristnogaeth

https://amzn.to/3vBdnd1

Mae'r awduron yn herio'r syniad bod monotheistiaeth Feiblaidd yn cael ei chynrychioli'n gyfreithlon gan farn Drindodaidd ar Dduw ac yn dangos bod Iesu, o fewn ffiniau canon yr Ysgrythur, yn cael ei gyfaddef fel Meseia, Mab Duw, ond nid Duw ei Hun. Roedd datblygiadau Christolegol diweddarach a ddechreuodd yn yr ail ganrif yn cam-gynrychioli athrawiaeth Feiblaidd Duw a Christ trwy newid telerau cyflwyniad Beiblaidd y Tad a'r Mab. Gosododd y datblygiad tyngedfennol hwn sylfaen credo anysgrifenedig diwygiedig y mae angen ei herio. Mae'r llyfr hwn yn debygol o fod yn gyflwyniad diffiniol o Gristoleg wedi'i wreiddio, fel yr oedd yn wreiddiol, yn y Beibl Hebraeg. Mae'r awduron yn cyflwyno apêl a ddadleuwyd yn sydyn am ddealltwriaeth o Dduw a Iesu yng nghyd-destun y dogfennau Cristnogol gwreiddiol.

Adfer y Crist Beiblaidd: A yw Iesu yn Dduw?

https://amzn.to/2QCadar

Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno gwerthusiad beirniadol o athrawiaeth y Drindod, gan olrhain ei datblygiad ac ymchwilio i'r cefndir deallusol, athronyddol a diwinyddol a luniodd yr athrawiaeth ddylanwadol hon ar Gristnogaeth. Er gwaethaf canologrwydd meddwl Trinitaraidd i Gristnogaeth, a'i bwysigrwydd fel un o'r daliadau sylfaenol sy'n gwahaniaethu Cristnogaeth oddi wrth Iddewiaeth ac Islam, nid yw'r athrawiaeth wedi'i llunio'n llawn yng nghanon testunau ysgrythurol Cristnogol. Yn lle hynny, esblygodd trwy gydberthynas darnau dethol o'r ysgrythur â syniadau athronyddol a chrefyddol milieu Hellenistig hynafol. Mae Marian Hillar yn dadansoddi datblygiad meddwl Trinitaraidd yn ystod blynyddoedd ffurfiannol Cristnogaeth o'i wreiddiau mewn cysyniadau athronyddol Groegaidd hynafol a meddwl crefyddol yn rhanbarth Môr y Canoldir. Mae'n nodi sawl ffynhonnell bwysig o feddwl Trinitaraidd a anwybyddwyd yn bennaf gan ysgolheigion, gan gynnwys ysgrifau athronyddol canol-Platonaidd Gwlad Groeg Numenius ac ysgrifau a henebion metaffisegol Aifft sy'n cynrychioli dewiniaeth fel endid triune.

Crist Cyn Credoau: Ailddarganfod Iesu Hanes

https://amzn.to/3naoyZr

Nid yw'r rhan fwyaf o Gristnogion yn ymwybodol o ba mor wahanol yw eu golwg fyd-eang Orllewinol i'r rhai a ysgrifennodd y cyfrifon gwreiddiol o fywyd Iesu. Mae'r gweinidog Jeff Deuble yn cyhoeddi galwad clir i flaenoriaethu tystiolaeth Feiblaidd dros y credoau eglwysig diweddarach a gafodd eu dylanwadu gan feddwl athronyddol Gwlad Groeg, er mwyn ailddarganfod Cristnogaeth syml, anniben.

Wrth gyflwyno gwybodaeth yn ofalus o ffynonellau Beiblaidd, hanesyddol, Iddewig a Christnogol am sut roedd dilynwyr cynnar Crist yn meddwl amdano, mae'r llyfr hwn yn addo mewnwelediad newydd a dealltwriaeth gyfoethog o hunaniaeth Crist. Yn fwy nag addysgiadol, Crist Cyn Credoau yn wahoddiad i archwilio hunaniaeth Iesu y Meseia, gan ymgysylltu â pharch a gras.

Yr Unig Wir Dduw: Astudiaeth o Monotheism Beiblaidd

https://amzn.to/3eKXyd9

Nid yw ffydd y Beibl yn drindodaidd ond yn undonog monotheistig. Neges Duw i'r ddynoliaeth yw galwad i ffydd yn yr ARGLWYDD, un ac unig Dduw Israel. Cymerodd Monotheism wreiddyn yn y Gyfraith a'r Proffwydi, a ffynnodd yng nghalonnau pobl Dduw. Cadarnhaodd Iesu undduwiaeth Feiblaidd pan weddïodd ar ei Dad, “Dyma fywyd tragwyddol, er mwyn iddyn nhw dy adnabod di, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr wyt ti wedi eu hanfon.” Yn yr astudiaeth hon o undduwiaeth Feiblaidd ac o honiadau trinitariaeth i undduwiaeth, rydym yn talu sylw arbennig i'r testunau Beiblaidd, yn bennaf Ioan 1: 1-18, a ddefnyddir yn nodweddiadol i danategu athrawiaeth drindodaidd. Daw'r llyfr i ben ar nodyn llawen pan ddaw â'r bendithion gogoneddus i bobl Dduw yn y gwir bod y Gair wedi dod yn gnawd yn Iesu Grist ac yn preswylio yn ein plith.

Beth yw'r Drindod?: Meddwl am y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân 

https://amzn.to/332xUei

Os yw'r Drindod yn ddryslyd, nid ydych chi ar eich pen eich hun! Beth mae'n ei olygu i ddweud bod Duw yn “dri Pherson mewn un hanfod”? Mae'n gallai yn golygu nifer o bethau, ac mae diwinyddion wedi ei ddeall mewn sawl ffordd. Ond sut Os gellir ei ddeall, a sut y cafodd ei olygu yn wreiddiol? Mae'r llyfr hwn yn taflu goleuni ar y niwl yn crebachu'r pwnc hwn, gan eich arfogi â gwybodaeth sylfaenol am ystyr a hanes syniadau trinitaraidd, fel y gallwch weld yr amrywiol opsiynau a chwilio'r ysgrythurau â llygaid ffres.

Duw Iesu yng ngoleuni Dogma Gristnogol

https://amzn.to/3tevPa8

Yn gynnar iawn yn hanes yr Eglwys, roedd dylanwadau o'r byd Greco-Rufeinig yn pwyso'n gryf ar Dduw traddodiadol Iddewiaeth trwy system o athroniaeth baganaidd. Cynhyrchodd y brwydrau diwinyddol a ddilynodd broblemau difrifol i Gristnogaeth, a gwnaeth golygiadau imperialaidd dderbyn datganiadau athronyddol am Dduw yn fater o fywyd neu farwolaeth. Yn The God of Jesus in Light of Christian Dogma, mae Chandler yn cychwyn ar ymchwiliad deinamig i hanes datblygiadol diwinyddiaeth uniongred a’i effaith ar ddehongliadau poblogaidd o’r Testament Newydd. Wedi'i ail-rannu mewn dwy ran, mae'r cyntaf yn rhoi golwg panoramig o ddylanwad Hellenig ar y ffydd Gristnogol gynnar, tra bod yr ail yn ailedrych ar ddehongliad Beiblaidd. Wrth ysgrifennu ar gyfer y myfyriwr Cristnogol ymroddedig a'r cyhoedd sydd â diddordeb, mae Chandler yn apelio yn eofn at hanes hynafol ac ysgolheictod modern i'n hysbysu am darddiad ein traddodiadau mwyaf cysegredig, ac yn herio'r darllenydd i gyferbynnu'r syniadau hynny â geiriau Iesu.

Un Duw ac Un Arglwydd: Ailystyried conglfaen y Ffydd Gristnogol

https://amzn.to/3vxdG8L

Gan adeiladu achos trawiadol a chymhellol dros undod y dystiolaeth Feiblaidd ynglŷn â gwir ddynoliaeth Iesu, “yr Adda olaf,” mae’r awduron yn datgelu arwyddocâd dwys dwy agwedd ei ddyfodiad: dioddefaint a gogoniant. Maent yn ceisio barn am Grist sy'n caniatáu gwerthfawrogiad llwyr o'i ufudd-dod diysgog i Dduw yn wyneb temtasiwn, dioddefaint a hyd yn oed marwolaeth waradwyddus. Wedi'i gyfiawnhau gan ei atgyfodiad, aeth i ogoniant ac mae bellach yn eistedd mewn safle o gydraddoldeb swyddogaethol â Duw, yn debyg i berthynas Joseff a Pharo yn Llyfr Genesis. Oherwydd bod Efengyl Ioan yn aml yn cael ei hynysu a’i chwyddo i sefydlu a chryfhau Christoleg uniongred, mae’r awduron yn archwilio’n fanwl ddarlun unigryw Crist yn “y Bedwaredd Efengyl”. Maent yn llwyddo i osod tystiolaeth Ioan yn gytûn ac yn ddealladwy ar gyrion y portread proffwydol o'r Meseia. 

Duw a Iesu; Archwilio'r Rhagoriaeth Feiblaidd

https://amzn.to/3hXk7P3

Wedi'i ysgrifennu gan gyn-gredwr undod (moddist), Joel W. Hemphill, i ddangos y 760 o ddarnau NT sy'n gwneud y gwahaniaeth rhwng Duw a Iesu. Mae'r darnau hyn wedi'u hysgrifennu yn y drefn fel y maent yn ymddangos yn yr Ysgrythur Sanctaidd. Ar ôl 50 mlynedd fel gweinidog Pentecostaidd Oneness, daeth Joel Hemphill i’r ddealltwriaeth nid yn unig nad yw Athrawiaeth y Drindod yn ysgrythurol, ond bod athrawiaeth Oneness yr oes fodern yn brin hefyd. Tra bod y Brawd Hemphill yn dal i ddal at Enw Iesu - neges Apostolaidd, mae wedi sylweddoli nad oedd yr Iesu Enw Apostoligion yn Llyfr yr Actau yn cyhoeddi barn Undod ôl-Feiblaidd ar Dduw.

Erthyglau ynghylch athrawiaeth undod (moddoliaeth) gan gyn-gredinwyr undod: https://www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/

O Logos i'r Drindod: Esblygiad Credoau Crefyddol o Pythagoras i Tertullian

https://amzn.to/3e7eQ5d

Mae'r llyfr hwn yn cyflwyno gwerthusiad beirniadol o athrawiaeth y Drindod, gan olrhain ei datblygiad ac ymchwilio i'r cefndir deallusol, athronyddol a diwinyddol a luniodd yr athrawiaeth ddylanwadol hon ar Gristnogaeth. Er gwaethaf canologrwydd meddwl Trinitaraidd i Gristnogaeth, a'i bwysigrwydd fel un o'r daliadau sylfaenol sy'n gwahaniaethu Cristnogaeth oddi wrth Iddewiaeth ac Islam, nid yw'r athrawiaeth wedi'i llunio'n llawn yng nghanon testunau ysgrythurol Cristnogol. Yn lle hynny, esblygodd trwy gydberthynas darnau dethol o'r ysgrythur â syniadau athronyddol a chrefyddol milieu Hellenistig hynafol. Mae Marian Hillar yn dadansoddi datblygiad meddwl Trinitaraidd yn ystod blynyddoedd ffurfiannol Cristnogaeth o'i wreiddiau mewn cysyniadau athronyddol Groegaidd hynafol a meddwl crefyddol yn rhanbarth Môr y Canoldir. Mae'n nodi sawl ffynhonnell bwysig o feddwl Trinitaraidd a anwybyddwyd yn bennaf gan ysgolheigion, gan gynnwys ysgrifau athronyddol canol-Platonaidd Gwlad Groeg Numenius ac ysgrifau a henebion metaffisegol Aifft sy'n cynrychioli dewiniaeth fel endid triune.

Yr Undodiaid: Hanes Byr

https://amzn.to/3t6u4LV

Mae'r hanes byr hwn o Undodiaeth yn archwilio'n gryno darddiad a chynnydd traddodiad crefyddol rhyddfrydol byd-eang sydd wedi ymrwymo i egwyddorion rhyddid, rheswm a goddefgarwch. Mae Uitaryddion wedi arfer dylanwad sy'n gymesur â'u statws lleiafrifol. Trwy eu hasiantaeth, mwynhaodd Gwlad Pwyl a Transylvania gyfnodau o oddefgarwch crefyddol. Ym Mhrydain Fawr, fel arloeswyr addysg uwch fodern gynnar mewn Academïau Ymneilltuol, fe wnaethant gymhwyso rhesymu Goleuedigaeth i astudio crefydd, gwyddoniaeth a'r dyniaethau. Yn yr Unol Daleithiau, fe wnaethant arwain y mudiad Transcendentalist, y blodeuo mawr cyntaf yn niwylliant deallusol America. Mae'r llyfr hwn yn olrhain hanes yr enwadau Undodaidd (ac Universal Undodaidd) ar wahân ond cysylltiedig yn Ewrop, Prydain Fawr, a'r Unol Daleithiau, ac yn cyffwrdd â'r grwpiau newydd sydd wedi codi, neu sydd wrthi'n dod i'r amlwg, mewn rhannau eraill o'r byd. .

Islam

Yng Nghysgod y Cleddyf: Geni Islam a Chynnydd yr Ymerodraeth Arabaidd Fyd-eang

https://amzn.to/2PDFHfL

Esblygiad yr ymerodraeth Arabaidd yw un o naratifau goruchaf hanes yr hen fyd, stori sy'n hynod o gyfoethog mewn drama, cymeriad a chyflawniad. Yn yr hanes cyffrous ac ysgubol hwn - y trydydd yn ei drioleg o lyfrau ar yr hen fyd - mae Holland yn disgrifio sut y daeth yr Arabiaid i'r amlwg i gerfio goruchafiaeth anferthol helaeth mewn mater o ddegawdau, gan oresgyn ods ymddangosiadol na ellir eu creu i greu agweddau gwareiddiad imperialaidd y mae agweddau ohonynt yn ymddangos. goddef hyd heddiw. Gyda dylanwad dwys ar ddigwyddiadau mwyaf canlyniadol ein hoes, mae Holland yn clymu stori gyffrous esgyniad Islam i argyfyngau a dadleuon y presennol.

Y Qur'an a'r Beibl: Testun a Sylwebaeth

https://amzn.to/3u9Hs3k

Mae'r ysgolhaig crefyddol nodedig Gabriel Said Reynolds yn tynnu ar ganrifoedd o astudiaethau Qur'ānic a Beiblaidd i gynnig sylwebaeth drwyadl a datguddiedig ar sut mae'r llyfrau sanctaidd hyn wedi'u cysylltu'n gynhenid. Mae Reynolds yn dangos sut mae cymeriadau, delweddaeth a dyfeisiau llenyddol Iddewig a Christnogol yn cael lle amlwg yn y Qur'ān, gan gynnwys straeon am angylion yn ymgrymu cyn Adda ac am Iesu'n siarad fel baban. Mae'r cyfraniad pwysig hwn i astudiaethau crefyddol yn cynnwys cyfieithiad llawn o'r Qur'ān ynghyd â dyfyniadau o'r testunau Iddewig a Christnogol. Mae'n cynnig dadansoddiad clir o'r dadleuon yng nghymunedau ysgolheigion crefyddol ynghylch perthynas yr ysgrythurau hyn, gan ddarparu lens newydd i edrych ar y cysylltiadau pwerus sy'n bondio'r tair prif grefydd hon.

Astudiaethau Quranic: Ffynonellau a Dulliau Dehongli Ysgrythurol

https://amzn.to/3bayImb

Un o'r meddylwyr mwyaf arloesol ym maes Astudiaethau Islamaidd oedd John Wansbrough (1928-2002), Athro Astudiaethau Semitig a Dirprwy Gyfarwyddwr Ysgol Astudiaethau Dwyreiniol ac Affricanaidd Prifysgol Llundain. Gan feirniadu cyfrifon traddodiadol gwreiddiau Islam fel rhai sy'n annibynadwy yn hanesyddol ac sydd dan ddylanwad dogma crefyddol, awgrymodd Wansbrough ddehongliadau radical newydd yn wahanol iawn i farn uniongrededd Mwslimaidd a mwyafrif ysgolheigion y Gorllewin. Cyhoeddwyd yn Quranic Studies ym 1977, exegesis testunol dyfnder y Quran yn seiliedig ar ddadansoddiad ffurf. Gan nodi’r defnydd parhaus o ddelweddau monotheistig yn deillio o ffynonellau Judeo-Gristnogol, dehonglodd gynnydd Islam fel datblygiad yr hyn a oedd yn wreiddiol yn sect Judeo-Gristnogol. Wrth i'r sect hon esblygu a gwahaniaethu ei hun o'i gwreiddiau Judeo-Gristnogol, esblygodd y Quran hefyd ac roedd yn barhaus mewn fflwcs am dros ganrif. Daeth Wansbrough i’r casgliad nad oedd canoneiddio’r testun yr ydym heddiw yn ei alw’n Quran, a hyd yn oed ymddangosiad y cysyniad o “Islam,” wedi digwydd tan ddiwedd yr wythfed ganrif, fwy na 150 mlynedd ar ôl marwolaeth Muhammad.

Mwslimiaid: Eu Credoau a'u Harferion Crefyddol (Llyfrgell Credoau ac Arferion Crefyddol)

https://amzn.to/3eKlXzt

Mwslimiaid: Eu Credoau a'u Harferion Crefyddol yn cynnig arolwg o hanes a meddwl Islamaidd o gyfnod ffurfiannol y grefydd hyd at y cyfnod cyfoes. Mae'n archwilio'r elfennau unigryw sydd wedi cyfuno i ffurfio Islam, yn benodol, y Qurʾān a chanfyddiadau'r Proffwyd Muḥammad, ac yn olrhain y ffyrdd y mae'r syniadau hyn wedi rhyngweithio i ddylanwadu ar lwybr Islam i'r presennol. Gan gyfuno deunyddiau ffynhonnell craidd â darllediadau o ysgolheictod cyfredol a digwyddiadau diweddar yn y byd Islamaidd, mae Bernheimer a Rippin yn cyflwyno'r grefydd hynod arwyddocaol hon, gan gynnwys gweledigaethau amgen o Islam a geir yn Shi'ism a Sufism, mewn ffordd gryno, heriol ac adfywiol. Mae'r pumed rhifyn wedi'i wella a'i ehangu yn cael ei ddiweddaru drwyddo draw ac mae'n cynnwys blychau testun newydd.

Brenhinllin Gyntaf Islam: Caliphate Umayyad OC 661-750

https://amzn.to/3nzY0yM

Mae llyfr Gerald Hawting wedi cael ei gydnabod ers amser maith fel yr arolwg rhagarweiniol safonol o'r cyfnod cymhleth hwn yn hanes Arabaidd ac Islamaidd. Nawr mae ar gael unwaith eto, gydag ychwanegiad newydd gan yr awdur sy'n archwilio cyfraniadau sylweddol diweddar i ysgolheictod yn y maes. Mae'n sicr o gael ei groesawu gan fyfyrwyr ac academyddion fel ei gilydd.

Gweld Islam fel Eraill Yn Ei Weld: Arolwg a Gwerthusiad o Ysgrifau Cristnogol, Iddewig a Zoroastraidd ar Islam Gynnar

https://amzn.to/3eEj82Y

Mae'r llyfr hwn yn cynnig agwedd newydd at y cwestiwn blinderus ynghylch sut i ysgrifennu hanes cynnar Islam. Mae'r rhan gyntaf yn trafod natur y deunydd ffynhonnell Mwslimaidd ac an-Fwslimaidd ar gyfer y Dwyrain Canol o'r seithfed a'r wythfed ganrif ac yn dadlau, trwy leihau'r rhaniad rhwng y ddau draddodiad hyn, a godwyd i raddau helaeth gan ysgolheictod modern, y gallwn ddod i gwell gwerthfawrogiad o'r cyfnod tyngedfennol hwn. Mae'r ail ran yn rhoi arolwg manwl o ffynonellau a dadansoddiad o ryw 120 o destunau nad ydynt yn Fwslimiaid, y mae pob un ohonynt yn darparu gwybodaeth am ganrif a hanner gyntaf Islam (tua 620-780 OC yn fras). Mae'r drydedd ran yn darparu enghreifftiau, yn ôl y dull a awgrymir yn y rhan gyntaf a chyda'r deunydd a gyflwynir yn yr ail ran, sut y gallai rhywun ysgrifennu hanes yr amser hwn. Mae'r bedwaredd ran ar ffurf gwibdeithiau ar bynciau amrywiol, megis y broses Islamization, ffenomen trosi i Islam, datblygu technegau ar gyfer pennu cyfeiriad gweddi, a goresgyniad yr Aifft.

Masnach Meccan a Chynnydd Islam

https://amzn.to/3uccAz5

Mae Patricia Crone yn ailasesu un o'r dogmas a dderbynnir fwyaf eang mewn adroddiadau cyfoes am ddechreuadau Islam, y dybiaeth fod Mecca yn ganolfan fasnachu a oedd yn ffynnu ar allforio sbeisys aromatig i Fôr y Canoldir. Gan dynnu sylw bod y farn gonfensiynol yn seiliedig ar gyfrifon clasurol o'r fasnach rhwng de Arabia a Môr y Canoldir rhyw 600 mlynedd ynghynt nag oed Muhammad, dadleua Dr. Crone fod y llwybr tir a ddisgrifir yn y cofnodion hyn yn fyrhoedlog a bod y Mwslim nid yw ffynonellau'n crybwyll nwyddau o'r fath. Yn ogystal â newid ein barn am rôl masnach, mae'r awdur yn ailadrodd y dystiolaeth ar gyfer statws crefyddol Mecca cyn-Islamaidd ac yn ceisio egluro natur y ffynonellau y dylem ail-greu ein llun o enedigaeth y grefydd newydd ynddynt Arabia. Mae Patricia Crone yn athro hanes Islamaidd yn y Sefydliad Astudio Uwch, Princeton.

Croesffordd i Islam: Gwreiddiau'r Grefydd Arabaidd a'r Wladwriaeth Arabaidd (Astudiaethau Islamaidd)

https://amzn.to/3vyCPA1

Mae'r archeolegydd Yehuda D. Nevo a'r ymchwilydd Judith Koren yn cyflwyno theori chwyldroadol o darddiad a datblygiad y wladwriaeth Islamaidd a chrefydd. Tra bo mwyafrif y gweithiau ar y pwnc hwn yn deillio eu barn am hanes y cyfnod hwn o'r llenyddiaeth Fwslimaidd, mae Croesffyrdd i Islam hefyd yn archwilio mathau pwysig o dystiolaeth a esgeuluswyd hyd yma: llenyddiaeth y boblogaeth leol (Gristnogol), cloddiadau archeolegol, niwmismateg, ac yn enwedig roc arysgrifau. Mae'r dadansoddiadau hyn yn gosod y sylfaen ar gyfer golwg radical ar ddatblygiad Islam. Yn unol â Nevo a Koren, mae'r dystiolaeth yn awgrymu bod yr Arabiaid mewn gwirionedd yn baganaidd pan oeddent yn tybio pŵer yn y rhanbarthau a arferai gael eu rheoli gan yr Ymerodraeth Fysantaidd. Maen nhw'n dadlau bod yr Arabiaid wedi cymryd rheolaeth bron heb frwydr, oherwydd roedd Byzantium i bob pwrpas wedi tynnu allan o'r ardal ymhell o'r blaen. Ar ôl sefydlu rheolaeth, mabwysiadodd yr elit Arabaidd newydd undduwiaeth syml dan ddylanwad Judaeo-Gristnogaeth, y daethant ar eu traws yn eu tiriogaethau newydd eu caffael, a'i ddatblygu'n raddol i'r grefydd Arabaidd. Nid tan ganol yr 8fed ganrif y cwblhawyd y broses hon. Mae'r dehongliad hwn o'r dystiolaeth yn cadarnhau barn ysgolheigion eraill, sydd, ar wahanol seiliau, yn cynnig bod cyfnod hir o ddatblygiad yn rhagflaenu Islam a fersiwn ganoneiddiedig y Koran.

Archif o lyfrau y gellir eu gweld am ddim