Llygredd yr Ysgrythur
Llygredd yr Ysgrythur

Llygredd yr Ysgrythur

Llygredd Testunol Yn ffafrio'r Sefyllfa Drindodaidd

Mae gan drinitariaid arfer o apelio at rai penillion fel tystiolaeth ar gyfer eu hathrawiaeth er y gwyddys bod gan yr adnodau hyn ddarlleniadau amrywiol sy'n dangos bod y llawysgrifau wedi'u llygru.

Sechareia 12: 10

Mae Trinitariaid yn darllen yr adnod hon fel petai Iesu yn ARGLWYDD a ddywedodd, “Byddan nhw'n edrych arna i pwy wnaethon nhw eu tyllu.” Fodd bynnag, mae rhai llawysgrifau Hebraeg wedi “edrych arno” nid “edrych arna i.” Yn wir, mae'r dyfyniad a ddefnyddiodd yr Apostol John yn Ioan 19:37 yn tynnu sylw at ddilysrwydd y darlleniad blaenorol yn hytrach na'r olaf. Nid yn unig felly, nid yw'r amrywiad “look upon Me” yn gwneud unrhyw synnwyr yn ei gyd-destun gan ei fod yn dweud Maen nhw'n edrych ar “ME”A gafodd ei dyllu ond alaru am rywun arall,“EF. "

John 1: 18

Mae rhai llawysgrifau yn darllen “monogenau Mab ”tra bod eraill yn darllen“monogenau Duw. ” Mae ysgrifau Cristnogol cynnar yn dyfynnu darlleniad y “Mab” yn bennaf ac nid y darlleniad “Duw”. Mae’r darlleniad “Duw” yn seiliedig ar ein llawysgrif gynharaf o’r adnod hon a geir yn yr un cyffiniau â Nag Hammadi, yr Aifft. Fodd bynnag, mae'n ffaith adnabyddus nad yw'r cynharaf yn golygu orau ers i lygredd gychwyn yn gynnar iawn. Mae'r dystiolaeth hanesyddol yn dangos mai traddodiad Aifft yn bennaf oedd y darlleniad “Duw” gan fod y darlleniad hwn hefyd wedi'i ardystio gyntaf ymhlith Eifftiaid fel Origen a Clement o Alexandria. Gallai’r darlleniad “Duw” fod yn llygredd Gnostig ers y “monogenau Roedd Duw ”yn nodwedd bwysig o’u credoau.

Deddfau 7: 59

Mewnosododd cyfieithiad y Brenin Iago y gair “Duw” yn yr adnod hon sy'n ei gwneud hi'n ymddangos bod Iesu'n cael ei nodi fel Duw.

Deddfau 20: 28

Mae llawysgrifau cynnar pwysig fel Codex Alexandrinus, Codex Bezae, a Codex Ephraemi Rescriptus yn darllen “eglwys yr Arglwydd” yn hytrach nag “eglwys Dduw.” Mae Irenaeus hefyd yn dyfynnu “eglwys yr Arglwydd.

1 10 Corinthiaid: 9

Mae gan rai llawysgrifau “Grist” tra bod llawysgrifau hynafol eraill yn darllen “Arglwydd.”

Effesiaid 3: 9

Mae gan rai llawysgrifau “trwy Iesu Grist” na fydd llawysgrifau eraill yn gwneud hynny.

1 Timothy 3: 16

Mae pwysau ysgubol tystiolaeth y llawysgrif wedi gorfodi ysgolheigion i gydnabod bod y “Da amlygwyd yn y cnawd ”mae fersiwn yr adnod hon yn llygredigaeth. Mae hefyd yn nonsensical gan y byddai'n arwain at weld Duw yn cael ei weld gan angylion (pam nodwch yr amlwg?) A bod Duw wedi'i gyfiawnhau yn yr Ysbryd.

2 Peter 1: 1

Mae Trinitariaid yn aml yn apelio at Reol Granville Sharp ynghylch yr adnod hon i ddadlau bod Iesu yn cael ei nodi fel Duw. Fodd bynnag, nid yw Codex Sinaiticus, llawysgrif gynnar iawn, yn darllen “Duw a Gwaredwr” ond “Arglwydd a Gwaredwr.”

1 John 3: 16

Mewnosododd cyfieithiad y Brenin Iago y gair “Duw” yn yr adnod hon sy’n ei gwneud yn ymddangos bod Ioan yn adnabod Iesu fel “Duw.”

1 John 5: 7

Mae pwysau ysgubol tystiolaeth y llawysgrif wedi gorfodi ysgolheigion i gydnabod bod yr adnod hon yn llygredd penodol a fewnosodwyd yn yr Ysgrythurau.

Am fwy o enghreifftiau o lygredigaethau gweadol, gweler yr erthygl ar BiblicalUnitarian.com: 

https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position

Llygredd Uniongred yr Ysgrythur: Effaith Dadleuon Christolegol Cynnar ar Testun y Testament Newydd

Llwytho: https://www.academia.edu/15883758/Orthodox_Corruption_of_Scripture

Amazon: https://amzn.to/3nDaZA2

Mae dioddefwyr nid yn unig yn ysgrifennu hanes: maen nhw hefyd yn atgynhyrchu'r testunau. Mae’r gwaith hwn yn archwilio’r berthynas agos rhwng hanes cymdeithasol Cristnogaeth gynnar a thraddodiad testunol y Testament Newydd sy’n dod i’r amlwg, gan archwilio sut yr effeithiodd brwydrau cynnar rhwng “heresi” Cristnogol ac “uniongrededd” ar drosglwyddiad y dogfennau y cyflogwyd llawer o’r dadleuon drostynt . 

* Dim ond am ei waith cynnar ym maes beirniadaeth weadol y dylid ystyried Bart Ehrman - nid ei waith mwy diweddar (dros 20 mlynedd) ar ddehongliad Beiblaidd.

Testun y Testament Newydd: Ei Drosglwyddiad, Llygredd, a'i Adferiad (4ydd Argraffiad) 

https://amzn.to/3e61mXj

Yr argraffiad diwygiedig hwn o waith clasurol Bruce M. Metzger yw'r llawlyfr mwyaf diweddar sydd ar gael ar gyfer beirniadaeth destunol y Testament Newydd. Testun y Testament Newydd, Pedwerydd Argraffiad. Mae'r adolygiad hwn yn dod â'r drafodaeth ar faterion mor bwysig â llawysgrifau Gwlad Groeg cynnar a dulliau beirniadaeth destunol yn gyfredol, gan integreiddio canfyddiadau ac ymagweddau ymchwil diweddar i gorff y testun (yn hytrach na diwygiadau blaenorol, a luniodd ddeunydd a nodiadau newydd yn atodiadau ). Y testun safonol ar gyfer cyrsiau mewn astudiaethau Beiblaidd a hanes Cristnogaeth ers ei gyhoeddi gyntaf ym 1964.

* Dim ond am ei waith cynnar ym maes beirniadaeth weadol y dylid ystyried Bart Ehrman - nid ei waith mwy diweddar (dros 20 mlynedd) ar ddehongliad Beiblaidd.

Y Testament Newydd Cynhwysfawr

https://amzn.to/2Rcl1vE

Wedi'i greu yn arbennig ar gyfer astudiaethau Beibl. Un o'r nodweddion allweddol yw bod troednodiadau yn cael eu darparu ar waelod pob tudalen gan gyfeirio at amrywiadau o'r testunau Groegaidd a ddosberthir yn gyffredinol mewn dau grŵp: Mae'r grŵp “Alexandrian” yn cynrychioli'r llawysgrifau hynaf sydd wedi goroesi. Mae'r grŵp “Bysantaidd” yn cynrychioli'r mwyafrif o lawysgrifau. Mae hefyd yn dangos mân amrywiadau hefyd. Ar waelod pob tudalen hefyd mae cyfarpar testunol cyfochrog sy'n cyflwyno dewisiadau testunol 20 fersiwn o'r Beibl ar gyfer pob pennill o'r Testament Newydd. Er ei fod wedi'i gyfieithu o safbwynt trinitaraidd, mae'r cyfieithiad hwn yn defnyddio'r Testun Beirniadol (NA-27) fel y testun ffynhonnell 100% o'r amser ac mae hefyd yn ddarllenadwy iawn.