Philipiaid 2: 5-11 Interlinear
Philipiaid 2: 5-11 Interlinear

Philipiaid 2: 5-11 Interlinear

Beth mae'r Groeg yn ei Ddweud?

Er bod rhai cyfieithiadau Saesneg nodedig sy'n well nag eraill, maen nhw i gyd yn cael eu cyfieithu gyda gogwydd i awgrymu ymgnawdoliad. Isod mae'r testun Groeg ar gyfer Phil 2: 5-11 ac yna tabl rhynglinol. Yna darperir cyfieithiadau llythrennol a deongliadol o'r tabl rhynglinol manwl.

Philipiaid 2: 5-11 (NA28)

5 Τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ,

6 ὃς ἐν μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἴσα θεῷ,

7 ἀλλʼ ἑαυτὸν ἐκένωσεν μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος · καὶ σχήματι εὑρεθὶ

8 ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.

9 διὸ καὶ ὁ θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσεν καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ oτὸ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα,

10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων

11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτικύριος Ἰησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν θεοῦ πατρός.

Groeg

Cyfieithu

Parsio

Geirfa

5  Τοῦτο

5 Mae hyn yn

Rhagenw, Cyhuddwr, Neuter, Singular

houtos - hwn, yr un hwn, y rhai hyn; (fel gwrthrych) ef, hi, hi, nhw; gydag διά neu εἰς mae'n golygu am y rheswm hwn

φρονεῖτε

meddwl

Berf, Presennol, Egnïol, Gorfodol, 2il Berson, Plural

phroneō - meddwl, ystyried, dal barn; i osod meddwl rhywun arno; i gael agwedd (sicr)

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - Yn ofodol: yn, y tu mewn, yn, ymhlith, gyda; yn rhesymegol: trwy, gyda, oherwydd; o amser: yn ystod, tra

ὑμῖν

Chi

Rhagenw, Dative, (Dim Rhyw), Plural, 2il Berson

emyn - chi, eich

bod

Rhagenw, Enwebiadol, Neuter, Singular

PG - pwy, pa, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

καί

Hefyd

Adferiad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en -Spatially: in, inside, at, among, with; yn rhesymegol: trwy, gyda, oherwydd

Χριστῷ

mewn eneiniog

Noun, Dative, Masculine, Singular

Christos - Crist, Un Eneiniog, Meseia, cyfieithiad Groeg y Meseia Hebraeg

Ἰησοῦ

yn Iesu

Noun, Dative, Masculine, Singula

Iēsous - Iesu

6 ὅς

6 sy'n

Rhagenw, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

PG - pwy, sydd, beth, hynny; unrhyw un, rhywun, un penodol

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - Yn ofodol: yn, y tu mewn, yn, ymhlith, gyda; yn rhesymegol: trwy, gyda, oherwydd; o amser: yn ystod, tra

μορφῇ

ar ffurf

Noun, Dative, Feminine, Singular

morphē - ffurf, ymddangosiad allanol, siâp

θεοῦ

o Dduw

Noun, Genitive, Masculine, Singular

theos - Duw, fel rheol yn cyfeirio at yr un gwir Dduw; mewn ychydig iawn o gyd-destunau mae'n cyfeirio at dduw neu dduwies

ὑπάρχων

mae'n bodoli

Berf, Presennol, Gweithredol, Cyfranogol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

hyparchō - Bod yno mewn gwirionedd, bodoli, bod yn bresennol, bod ar gael i chi, bod mewn cyflwr neu amgylchiad, i fod mewn meddiant

οὐχ

Nodyn

Gronyn

ou - na, ddim, dim o gwbl, mewn unrhyw ffordd, ddim o gwbl

ἁρπαγμὸν

atafaelu

Enwog, Cyhuddol, Gwrywaidd, Canol

harpagmos - Cipio eiddo yn dreisgar, lladrad; rhywbeth y gall rhywun hawlio neu haeru teitl iddo trwy afael neu afael, rhywbeth a honnir

ἡγήσατο

dyfarnodd ei hun

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

hēgeomai - Bod mewn swyddogaeth oruchwylio, arwain, tywysydd; cymryd rhan mewn proses ddeallusol, meddwl, ystyried, ystyried

τὸ

hwn

Penderfynydd, Cyhuddwr, Neuter, Singular

ho - yr, hwn, hwnna, pwy

εἶναι

bod yn

Berf, Presennol, Gweithredol, Anfeidrol

einai - i fod, bodoli, bod yn bresennol

ἴσα

cyfartal

Adferiad

isos - cyfartal, yr un peth; yn gytûn

θεῷ

i Dduw

Noun, Dative, Masculine, Singular

theos - Duw, fel rheol yn cyfeirio at yr un gwir Dduw; mewn ychydig iawn o gyd-destunau mae'n cyfeirio at dduw neu dduwies

7 ἀλλʼ

7 yn hytrach ef

Rhagenw, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl, 3ydd Person

holl - ond, yn lle, eto, heblaw

ἑαυτὸν

ei hun

Rhagenw, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl, 3ydd Person

heautou - ei hun, ei hun, ei hun, eu hunain

ἐκένωσεν

gwagiodd

Berf, Aorist, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

kenoō - i wag, amddifadu; (pasio.) i fod yn wag, yn wag, heb unrhyw werth

μορφὴν

ffurflen

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

morphē -form, ymddangosiad allanol, siâp

δούλου

o servile

Noun, Genitive, Masculine, Singular

doulos - slafaidd, caeth, wedi'i reoli'n llwyr, fel ffig. estyn system gaethwasiaeth

λαβών

derbyniodd

Berf, Aorist, Egnïol, Cyfranogol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

lambanō -o gymryd, derbyn; (pasio.) i'w dderbyn, ei ddewis

ἐν

in

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en - Yn ofodol: yn, y tu mewn, yn, ymhlith, gyda; yn rhesymegol: trwy, gyda, oherwydd; o amser: yn ystod, tra

ὁμοιώματι

tebygrwydd

Enw, Dyddiol, Niwtr, Sengl

homoiōma - ffurf; tebygrwydd, cyffelybiaeth; tebygrwydd

ἀνθρώπων

o ddynion

Noun, Genitive, Masculine, Plural

anthrōpos - bod dynol, person; ddynoliaeth, bobl; dyn, gwr

γενόμενος

achoswyd ef i fod

Berf, Aorist, Canol, Cyfranogwr, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ginomai -o achosi bod yn (“gen” -erate), hy (yn atblygol) i ddod (dod i fodolaeth), ei ddefnyddio gyda lledred mawr (llythrennol, ffigurol, dwys, ac ati): - codi, cael eich ymgynnull, bod (-come , -fall, -have self), cael ei ddwyn (i basio), (bod) dod (to pass)

καὶ 

ac

Cyfuniad

kai - ac; (cysylltu a pharhau) ac yna, yna; (fel disjunctive)

σχήματι

mewn ffasiwn

Enw, Dyddiol, Niwtr, Sengl

schēma - cyflwr neu ffurf rhywbeth a gydnabyddir yn gyffredinol; agwedd swyddogaethol rhywbeth

εὑρεθεὶς

daethpwyd o hyd iddo

Berf, Aorist, Goddefol, Cyfranog, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

heuriskō - (act.) I ddarganfod, darganfod, cwrdd; (canol.) i gael; (pasio.) i'w gael

ὡς

as

Gronyn

hōs - fel, bod, sut, am, pryd; fel, fel

ἄνθρωπος

dyn

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

anthrōpos - bod dynol, person; ddynoliaeth, bobl; dyn, gwr; defnyddio bodau dynol mewn cyferbyniad ag anifeiliaid neu ddwyfoldeb

8 ἐταπείνωσεν

8 darostyngodd

Berf, Aorist, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

tapeinoō - (act.) I ostyngedig (eich hun), is (eich hun); (pasio.) i fod yn wylaidd, ei ddwyn yn isel, mewn angen

ἑαυτὸν

ei hun

Rhagenw, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl, 3ydd Person

heautou - ei hun, ei hun, ei hun, eu hunain

γενόμενος

wedi dod

Berf, Aorist, Canol, Cyfranogwr, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

ginomai -o fod, dod, digwydd; i ddod i fodolaeth, cael ei eni

ὑπήκοος

ufudd

Ansoddair, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

hypēkoos - ufudd

μέχρι

hyd nes y

Arddodiad yn Llywodraethu'r Genadol

mechri -until, hyd y pwynt o

θανάτου

marwolaeth

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Thanatos - marwolaeth

δέ

hyd yn oed

Cyfuniad

de - hyd yn oed

σταυρός

o groes

Noun, Genitive, Masculine, Singular

stauros - stanc neu bost (fel y'i gosodwyd yn unionsyth), hy (yn arbennig), polyn neu groes (fel offeryn cosb gyfalaf)

9 διό

9 felly

Cyfuniad

es - felly, dyna pam, am y rheswm hwn

καί

Hefyd

Adferiad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ὁ θεός

y Duw

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

theos - Duw, fel rheol yn cyfeirio at yr un gwir Dduw; mewn ychydig iawn o gyd-destunau mae'n cyfeirio at dduw neu dduwies

αὐτὸν

ei hun

Rhagenw, Cyhuddwr, Masgwlîn, Sengl, 3ydd Person

Autos - ef, hi, hi; hefyd yn cael ei ddefnyddio fel inten.p., ei hun, ei hun, ei hun, eu hunain; yr un un

ὑπερύψωσεν

dyrchafodd

Berf, Aorist, Gweithredol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

hyperypsoō - i ddyrchafu i'r lle uchaf

καί

ac

Adferiad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

ἐχαρίσατο

a roddwyd

Berf, Aorist, Canol, Dangosol, 3ydd Person, Sengl

carizomai - rhoi fel ffafr, hy yn ddidwyll, mewn caredigrwydd, pardwn neu achub

αὐτῷ

iddo fe

Rhagenw, Dative, Masculine, Singular, 3rd Person

Autos - ef, hi, hi; hefyd yn cael ei ddefnyddio fel inten.p., ei hun, ei hun, ei hun, eu hunain; yr un un

ὁ ὄνομα

yr enw

Enwog, Cyhuddol, Niwtr, Unig

onoma -enw; teitl; enw da

τὸ ὑπέρ

y tu hwnt

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

hyper - (acc.) Uchod, y tu hwnt, yn fwy na; (gen.) am, ar ran, er mwyn; yn lle

πᾶν

bob

Ansoddair, Cyhuddol, Neuter, Singular

pas - popeth, unrhyw, bob, y cyfan

ὄνομα

enw

Enwog, Cyhuddol, Niwtr, Unig

onoma - enw; teitl; enw da

10 ἵνα

10 bod

Cyfuniad

hina - marciwr sy'n dangos pwrpas neu ganlyniad: er mwyn, er mwyn, felly, felly

ἐν

at

Arddodiad yn Llywodraethu'r Dative

en -Spatially: in, inside, at, among, with; yn rhesymegol: trwy, gyda, oherwydd

τῷ ὀνόματι

i'r enw

Enw, Dyddiol, Niwtr, Sengl

ho onoma -enw; teitl; enw da

Ἰησοῦ

o Iesu

Noun, Genitive, Masculine, Singular

Iēsous -Iesu

πᾶν

bob

Ansoddair, Cyhuddol, Neuter, Singular

pas - popeth, pob (peth, un), cyfan; bob amser

γονύ

pen-glin

Enwol, Enwebiadol, Neuter, Singular

gonny - pen-glin

κάμψῃ

byddai bwa

Berf, Aorist, Egnïol, Darostyngedig, 3ydd Person, Sengl

kamptō  - i blygu, bwa (ar ben-glin)

ἐπουρανίων

o'r nefoedd

Ansoddair, Genitive, Masculine, Plural

epouranios - nefol, nefol; tiroedd nefol

καί

ac

Adferiad

kai - a

ἐπιγείων

o bridd

Ansoddair, Genitive, Masculine, Plural

epigeios - bod ar y ddaear, daearol

καί

ac

Adferiad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

καταχθονίων

o dan y ddaear

Ansoddair, Genitive, Masculine, Plural

katachthonio - o dan y ddaear, tanddaearol; gall hyn gyfeirio at y meirw fel dosbarth o bobl

11  καί

11  ac

Adferiad

kai - a; ac yna, ynte; ond, eto, fodd bynnag; hefyd, hyd yn oed, yr un modd

πᾶσα

bob

Ansoddair, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

yn digwydd - popeth, pob (peth, un), cyfan; bob amser

γλῶσσα

tafod

Enwol, Enwebiadol, Ffeminaidd, Sengl

glōssa - tafod; iaith

ἐξομολογήσηται

yn cyfaddef

Berf, Aorist, Canol, Darostyngedig, 3ydd Person, Sengl

exomologeō - (gweithred.) I gydsynio; (canol.) i gyfaddef yn agored, cyfaddef, canmol

ὅτι

bod

Cyfuniad

hoti - hynny; oherwydd, ers; canys

κύριος

arglwydd

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

kyrios - arglwydd, meistr. Gall hwn fod yn deitl cyfeiriad i berson o statws uwch, arglwydd, syr

Iesu

Iesu

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Iēsous - Iesu

Χριστός

eneiniog

Enwol, Enwebiadol, Masgwlîn, Sengl

Christos - Crist, Un Eneiniog, Meseia, cyfieithiad Groeg y Meseia Hebraeg

εἰς

ar gyfer

Arddodiad yn Llywodraethu'r Cyhuddwr

gofyniad - i, tuag, i mewn; canys. Yn ofodol: symud tuag at neu i mewn i ardal (yn ymestyn i nod); yn rhesymegol: marciwr pwrpas neu ganlyniad

δόξαν

gogoniant

Enwog, Cyhuddol, Benywaidd, Unig

doxa - gogoniant, ysblander, disgleirdeb, o ystyr sylfaenol y golau anhygoel; anrhydedd, mawl

θεοῦ

o Dduw

Noun, Genitive, Masculine, Singular

theos - Duw, fel rheol yn cyfeirio at yr un gwir Dduw; mewn ychydig iawn o gyd-destunau mae'n cyfeirio at dduw neu dduwies

πατρός

o dad

Noun, Genitive, Masculine, Singular

noddwr - tad, rhiant gwrywaidd neu hynafiad; trwy estyniad: teitl anrhydeddus, arweinydd, archdeip

Cyfieithiadau Llenyddol a Deongliadol

Isod mae rendro llythrennol Philipiaid 2: 5-11 yn seiliedig ar y tabl rhynglinol (Interlinear). Mae'n cyd-fynd yn agos â threfn geiriau'r Groeg. Dangosir hefyd gyfieithiad deongliadol llai llythrennol. Nid yw'r cyfieithiadau hyn, sy'n gyson â'r ystyr Roegaidd, yn awgrymu ymgnawdoliad. Dylai hefyd fod yn amlwg bod pob gosodiad yn y darn yn gwneud synnwyr perffaith o ystyried cyd-destun y darn yn ei gyfanrwydd.

Philipiaid 2: 5-11 Cyfieithiad Llenyddol

5 Y meddwl hwn ynoch chi

hynny hefyd mewn eneiniog, yn Iesu,

6 yr hwn sydd ar ffurf Duw yn ymsuddo,

nid trawiad,

dyfarnodd ei hun

bod yn gyfartal â Duw,

7 yn hytrach ei hun gwagiodd,

ffurf servile a gafodd,

yn debygrwydd dynion achoswyd iddo fod,

ac mewn ffasiwn

 daethpwyd o hyd iddo fel dyn.

8 Darostyngodd ei hun

wedi dod yn ufudd hyd farwolaeth

hyd yn oed ar groes. 

9 Am hynny hefyd y Duw ei hun a ddyrchafodd

a rhoddodd iddo

yr enw y tu hwnt i bob enw

10 hynny yn enw Iesu,

byddai pob pen-glin yn ymgrymu,

o'r nefoedd ac o'r ddaear ac o dan y ddaear,

11 a byddai pob tafod yn cyfaddef

eneiniodd yr Arglwydd Iesu

er gogoniant Duw, o Dad.

Philipiaid 2: 5-11 Cyfieithiad Deongliadol

5 Y meddwl hwn cael ynoch chi,

y meddwl hefyd yn y Meseia - yn Iesu,

6 yr hwn sydd yn meddu ar fynegiant Duw,

nid priodoldeb,

haerodd ei hun

bod yn ddirprwy i Dduw,

7 yn hytrach nid oedd yn parchu ei hun,

mynegiant o was a dderbyniodd,

yn debygrwydd dynion y gwnaed ef,

ac mewn cyfansoddiad,

cafodd ei gydnabod fel dyn.

8 Darostyngodd ei hun

wedi dod yn ufudd hyd angau,

hyd yn oed ar groes.

9 Am hynny hefyd y dyrchafwyd Duw ei hun

a rhoddodd iddo,

yr awdurdod uwchlaw pob awdurdod, 

10 Hynny yn awdurdod Iesu,

byddai pob pen-glin yn ymgrymu,

o'r nefoedd, ac o'r ddaear ac o rhai dan y ddaear,

11 a byddai pob tafod yn cyfaddef

fod Iesu is Arglwydd Meseia,

i foliant y Tad Dduw.