UniondebSyndicate.com
Polisi Defnydd Teg a Phreifatrwydd

Polisi Defnydd Teg a Phreifatrwydd

RHYBUDD DEFNYDD DEG: Mae'r wefan hon yn cynnwys deunydd hawlfraint, nad yw ei ddefnydd bob amser wedi'i awdurdodi'n benodol gan berchennog yr hawlfraint. Mae'r deunydd hwn yn hyrwyddo'r ddealltwriaeth o amrywiol faterion sy'n ymwneud â chrefydd a Christnogaeth hefyd sy'n ymwneud â diwylliant, hanes a materion cymdeithasol cyfoes. Credwn fod hyn yn ddefnydd teg o unrhyw ddeunydd hawlfraint o'r fath. Yn unol â Theitl 17 USC Adran 107, mae'r deunydd ar y wefan hon yn cael ei ddosbarthu heb elw at ddibenion ymchwil ac addysgol. Os ydych yn dymuno defnyddio deunydd hawlfraint o'r wefan hon at ddibenion eich hun sy'n mynd y tu hwnt i ddefnydd teg, rhaid i chi gael caniatâd perchennog yr hawlfraint.

Mae'r wefan hon yn gyson â ffactorau sy'n arwain defnydd teg:

  1. Natur y gwaith hawlfraint yn nodweddiadol yw cyfieithiadau Saesneg o'r Beibl neu'r Testament Newydd. Mae goblygiadau diwylliannol i addysgu ac ymchwil ar bynciau Beiblaidd ac mae'n gwasanaethu budd y cyhoedd
  2. Mae swm a chynaliadwyedd y gyfran a ddefnyddir o'i chymharu â'r gwaith hawlfraint ei hun yn fach iawn. Yn nodweddiadol, ni ddyfynnir mwy na deg pennill yn olynol. Mae'r penillion a ddyfynnir yn gyfyngedig i'r pwnc penodol yr ymchwiliwyd iddo ac maent yn cynrychioli cyfran fach o'r gwaith hawlfraint (llai na 500 o 31,373 o benillion yn y Beibl neu o 7,959 o benillion yn y Testament Newydd)
  3. Ychydig iawn o effaith andwyol sydd gan y defnydd hwn ar werth marchnadol y gwaith hawlfraint. Mae canlyniad y defnydd hwn yn bennaf yn fodd i gynyddu gwerth y farchnad oherwydd cynnydd mewn amlygiad a hyrwyddiad fel ffynhonnell awdurdodol neu nodedig.
  4. Mae'r gwaith yn drawsnewidiol. Cyflwynir sylwadau i'r cyfeiriadau gwreiddiol, fe'u trefnir trwy berthnasedd i bwnc penodol, neu fe'u trefnir i gefnogi honiadau penodol gan gyfeirio at ddysgeidiaeth y Beibl.
  5. Mae pwrpas a chymeriad y defnydd yn bennaf at ddibenion addysgol dielw (nid yw'r defnydd yn fasnachol ei natur).

Ymwadiad Hawlfraint o dan adran 107 o Ddeddf Hawlfraint 1976, rhoddir lwfans ar gyfer “defnydd teg” at ddibenion fel beirniadaeth, sylw, adrodd newyddion, addysgu, ysgolheictod, addysg ac ymchwil. Mae defnydd teg yn ddefnydd a ganiateir gan statud hawlfraint a allai fel arall fod yn torri.

Pwy ydym ni

Dyma wefan Integrity Syndicate (https://integritysyndicate.com) neu chwaer safle

PREIFATRWYDD

1. mae amddiffyn eich preifatrwydd yn bwysig iawn i ni; felly nid ydym yn gwerthu eich gwybodaeth bersonol a dim ond at ddibenion busnes amlwg, cyfreithlon y byddwn yn ei defnyddio.

2. rydych yn cytuno y gallwn ddefnyddio'ch gwybodaeth adnabod bersonol i orfodi'r cytundeb hwn, ac wrth gydymffurfio â gorchymyn llys neu endid llywodraeth arall o awdurdodaeth gymwys.

3. rydym ni yn cwcis, ffeiliau log, a thrydydd partïon i greu proffil o'n defnyddwyr ac mae'r wybodaeth a gesglir yn bersonol adnabyddadwy fel un sy'n perthyn i chi fel y gallwn benderfynu yn well pa wasanaethau ac addasiadau system a fydd yn gwneud y gorau o'ch profiad ar y wefan. efallai y byddwn yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon ond dim ond mewn ffordd nad yw'n eich adnabod chi nac unrhyw berson penodol yn unigol.

3. mae'r system yn caniatáu ichi ddefnyddio a phrynu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau ar-lein. mae paypal neu ddarparwr gwasanaeth cyfrif masnachwr arall yn prosesu'ch taliadau, ac nid ydym yn storio'ch gwybodaeth ariannol.

4. efallai y byddwn yn cynnig cyfleoedd i chi gyfathrebu â thrydydd partïon, p'un ai eraill ar ein gwefan neu wefan cyswllt. cofiwch nad ydym yn rheoli nac yn gwarantu mewn unrhyw ffordd gywirdeb neu ddiogelwch y cynnwys ar wefannau nad ydyn ni'n cael eu gweithredu gennym ni na hyd yn oed gynnwys a ddarperir gan eraill ar ein gwefan.

5. daw unrhyw wybodaeth a ddatgelwyd gennych i drydydd partïon ar ein gwefan neu wefannau eraill yn wybodaeth gyhoeddus, a dylech fod yn ofalus wrth benderfynu datgelu unrhyw wybodaeth bersonol.

6. rydym yn dilyn gweithdrefnau diogelwch sefydledig i gadw'ch gwybodaeth bersonol yn ddiogel rhag trydydd partïon diawdurdod.

7. chi yn unig sy'n gyfrifol am gynnal diogelwch gwybodaeth mynediad eich cyfrif - hy enw defnyddiwr, cyfrinair a chyfeiriad e-bost.

8. chi yn unig sy'n gyfrifol am gadarnhau cywirdeb eich gwybodaeth bersonol a ddefnyddiwn i gysylltu â chi. bernir eich bod chi neu'ch asiant awdurdodedig priodol ag awdurdod llawn i weithredu ar eich rhan yn anfon unrhyw negeseuon e-bost a dderbyniwn yr ymddengys eu bod o'r cyfeiriad e-bost sydd gennym ar ffeil ar eich cyfer.

sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan, rydym yn casglu'r data a ddangosir yn y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr porwr i helpu i ganfod sbam.

Gellir darparu llinyn anhysbys a grëwyd o'ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i'r gwasanaeth Gravatar i weld a ydych chi'n ei ddefnyddio. Mae polisi preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo'ch sylw, mae eich darlun proffil yn weladwy i'r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

cyfryngau

Os ydych chi'n llwytho delweddau i'r wefan, dylech osgoi llwytho i fyny luniau gyda data lleoliad mewnosodedig (GPS EXIF) wedi'i gynnwys. Gall ymwelwyr â'r wefan lawrlwytho a dynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Cwcis

Os byddwch chi'n gadael sylw ar ein gwefan, gallwch optio i mewn i arbed eich enw, cyfeiriad e-bost a'ch gwefan mewn cwcis. Mae'r rhain er hwylustod i chi fel na fydd yn rhaid i chi lenwi'ch manylion eto pan fyddwch chi'n gadael sylw arall.

Os byddwch yn ymweld â'n tudalen mewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw eich porwr yn derbyn cwcis. Nid yw'r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn cael ei daflu pan fyddwch yn cau eich porwr.

Mae'r wefan hon yn defnyddio ei “chwcis” ei hun i gynyddu cyfeillgarwch defnyddwyr (mae “cwcis” yn gofnodion data sy'n cael eu hanfon o'r gweinydd gwe i borwr y defnyddiwr a'u storio yno i'w hadfer yn ddiweddarach). Nid oes unrhyw ddata personol yn cael ei storio yn ein “cwcis” ein hunain. Yn gyffredinol, gallwch atal defnyddio “cwcis” os ydych yn gwahardd storio “cwcis” yn eich porwr.

Rydych chi'n syrffio gwefan a gynhyrchir yn ddeinamig sy'n cynnwys hysbysebu trydydd parti. Caniateir lleoli technolegau olrhain fel a heb fod yn gyfyngedig i gwcis a / neu bannau gwe i gwmnïau hysbysebu trydydd parti. Gall y cwmnïau hysbysebu trydydd parti hyn ddefnyddio technolegau o'r fath i gasglu ystadegau gwefan anhysbys am eich ymweliadau â hwn a gwefannau eraill. Gall y cwmnïau hysbysebu trydydd parti hyn ddefnyddio'r ystadegau hyn i ddarparu hysbysebion sy'n berthnasol.

Efallai y bydd ein hysbysebwyr a ninnau'n cael yr achlysur i gasglu gwybodaeth am eich cyfrifiadur ar gyfer ein gwasanaethau. Mae'r wybodaeth yn cael ei chasglu mewn modd ystadegol at ein defnydd ni neu hysbysebwyr ar ein gwefan. Ni fydd y data a gesglir yn eich adnabod chi'n bersonol. Mae'n ddata ystadegol cyfanredol am ein hymwelwyr a sut y gwnaethant ddefnyddio ein hadnoddau ar y wefan. Ni fydd unrhyw wybodaeth bersonol adnabod yn cael ei rhannu ar unrhyw adeg trwy gwcis. Gallwch ddewis gwrthod pob cwci trwy'ch cyfrifiadur. Mae gan bob cyfrifiadur y gallu i wrthod lawrlwythiadau ffeiliau fel cwcis. Mae gan eich porwr opsiwn i alluogi dirywiad cwcis. Efallai y bydd unrhyw un o'n hysbysebwyr hefyd yn defnyddio cwcis. Nid ydym yn gyfrifol, ac nid oes gennym reolaeth ar y cwcis a lawrlwythir o hysbysebion. Dim ond os cliciwch ar yr hysbyseb y cânt eu lawrlwytho.

Gellir dod o hyd i ddolenni ar ein gwefan sy'n perthyn i drydydd partïon. Mae gan y gwefannau hyn eu Polisi Preifatrwydd, yr ydych chi'n cytuno iddo pan fyddwch chi'n cysylltu â'r wefan. Dylech ddarllen y polisi trydydd parti hwn. Nid ydym yn derbyn hawliadau atebolrwydd na chyfrifoldeb mewn unrhyw ffordd am y polisïau neu'r dolenni hyn, gan nad oes gennym unrhyw ffordd i reoli'r safleoedd trydydd parti.

 

Gall y dudalen hon gynnwys sgriptiau a gynhelir gan un o'n darparwyr porthiant hysbysebion.

 

Gall y wefan hon ddefnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi gwe Google Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis”, sef ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r wefan. Mae'r wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o'r wefan hon fel arfer yn cael ei throsglwyddo i weinydd Google yn UDA a'i storio yno. Fodd bynnag, os gweithredir anhysbysrwydd IP ar y wefan hon, bydd Google yn lleihau eich cyfeiriad IP o fewn Aelod-wladwriaethau'r Undeb Ewropeaidd neu mewn gwledydd eraill sy'n rhan o'r Cytundeb ar yr Ardal Economaidd Ewropeaidd ymlaen llaw. Dim ond mewn achosion eithriadol y bydd y cyfeiriad IP llawn yn cael ei drosglwyddo i weinydd Google yn UDA a'i fyrhau yno. Ar ran gweithredwr y wefan hon, bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth hon i werthuso'ch defnydd o'r wefan, i lunio adroddiadau ar weithgaredd gwefan ac i ddarparu gwasanaethau eraill i weithredwr y wefan sy'n ymwneud â defnyddio'r wefan a'r Rhyngrwyd. Nid yw'r cyfeiriad IP a drosglwyddir gan eich porwr yng nghyd-destun Google Analytics yn cael ei gyfuno â data Google arall. Gallwch wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch, os gwnewch hyn, efallai na fyddwch yn gallu defnyddio swyddogaeth lawn y wefan hon. Gallwch hefyd atal Google rhag casglu'r data a gynhyrchir gan y cwci ac sy'n ymwneud â'ch defnydd o'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) ac rhag prosesu'r data hwn gan Google trwy lawrlwytho a gosod yr ategyn porwr sydd ar gael o dan y canlynol. cyswllt

Cynnwys embeddedig o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon gynnwys cynnwys wedi'i fewnosod (ee fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys embeddedig o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un modd ag a yw'r ymwelydd wedi ymweld â'r wefan arall.

Gall y gwefannau hyn gasglu data amdanoch chi, defnyddio cwcis, ymgorffori tracio trydydd parti ychwanegol, a monitro eich rhyngweithiad â'r cynnwys sydd wedi'i fewnosod, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithiad â'r cynnwys wedi'i fewnosod os oes gennych gyfrif ac rydych wedi mewngofnodi i'r wefan honno.

Pwy rydyn ni'n rhannu'ch data gyda chi

Os gofynnwch am ailosod cyfrinair, bydd eich cyfeiriad IP yn cael ei gynnwys yn yr e-bost ailosod.

Am ba hyd y byddwn yn cadw'ch data

Os byddwch yn gadael sylw, cedwir y sylw a'i fetadata am gyfnod amhenodol. Mae hyn fel y gallwn gydnabod a chymeradwyo unrhyw sylwadau dilynol yn awtomatig yn hytrach na'u dal mewn ciw safoni.

Ar gyfer defnyddwyr sy'n cofrestru ar ein gwefan (os o gwbl), rydym hefyd yn storio'r wybodaeth bersonol a ddarparant yn eu proffil defnyddwyr. Gall pob defnyddiwr weld, golygu, neu ddileu eu gwybodaeth bersonol ar unrhyw adeg (ac eithrio na allant newid eu henw defnyddiwr). Gall gweinyddwyr gwefan hefyd weld a golygu'r wybodaeth honno.

Pa hawliau sydd gennych chi dros eich data

Os oes gennych chi gyfrif ar y wefan hon, neu os ydych wedi gadael sylwadau, gallwch ofyn i chi dderbyn ffeil allforio o'r data personol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi, gan gynnwys unrhyw ddata a ddarparwyd gennych. Gallwch hefyd ofyn ein bod yn dileu unrhyw ddata personol sydd gennym amdanoch chi. Nid yw hyn yn cynnwys unrhyw ddata y mae'n rhaid i ni ei chadw at ddibenion gweinyddol, cyfreithiol neu ddiogelwch.

Ble rydym yn anfon eich data

Gellir gwirio sylwadau ymwelwyr trwy wasanaeth sganio awtomataidd.