Preexistence Crist
Preexistence Crist

Preexistence Crist

Preexistence Proffwydol Crist

Mae llawer o'r Ysgrythur yn tystio i'r ymdeimlad yr oedd Crist yn preexisted mewn ystyr broffwydol. Gwnaeth y rhai a gynllwyniodd yn erbyn gwas sanctaidd Duw Iesu, a eneiniodd ef, beth bynnag yr oedd ei law a'i gynllun wedi rhagweld ei fod yn digwydd. (Actau 4: 27-28) Mae'r holl Gyfraith a'r Proffwydi yn tystio i gyfiawnder Duw sydd bellach wedi'i amlygu ar wahân i'r gyfraith - cyfiawnder Duw trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu. (Rhuf 3: 21-22). O ran yr iachawdwriaeth hon, bu’r proffwydi a broffwydodd am y gras hwn yn chwilio ac yn ymholi’n ofalus, wrth i ysbryd Crist ynddynt ragweld dioddefiadau Crist a’r gogoniannau dilynol. (1 Pet 1: 10-11) Roedd Abraham yn llawenhau y byddai’n gweld dydd Crist - fe’i gwelodd ac roedd yn falch. (Ioan 8:56). Mae datguddiad Crist yn bodoli cyn Abraham. (Ioan 8:58). 

Luc 10:24 (ESV), M.unrhyw broffwydi a brenhinoedd sy'n dymuno gweld yr hyn a welwch

“Oherwydd dywedaf hynny wrthych roedd llawer o broffwydi a brenhinoedd yn dymuno gweld yr hyn a welwch, ac heb ei weld, a chlywed yr hyn rydych chi'n ei glywed, a heb ei glywed. ” 

Deddfau 2:23 (ESV), Iesu, a draddodwyd yn ôl y cynllun pendant a'r rhagwybodaeth o Dduw

“Yr Iesu hwn, a draddododd yn ôl y cynllun pendant a'r rhagwybodaeth o Dduw, croeshoeliwyd a lladdwyd chi gan ddwylo dynion digyfraith. ”

Deddfau 2: 30-32 (ESV), Bod felly proffwyd -rhagwelodd a siarad am atgyfodiad Crist

 Frodyr, efallai y dywedaf wrthych yn hyderus am y patriarch David iddo farw a'i gladdu, ac mae ei feddrod gyda ni hyd heddiw.  Bod felly proffwyd, a chan wybod fod Duw wedi tyngu llw iddo y byddai'n gosod un o'i ddisgynyddion ar ei orsedd, rhagwelodd a siarad am atgyfodiad Crist, na chafodd ei adael i Hades, ac na welodd ei gnawd lygredd. Cododd yr Iesu Dduw hwn, ac o hynny yr ydym i gyd yn dystion.

Deddfau 3: 18-26 (ESV), Beth Rhagfynegodd Duw trwy enau yr holl broffwydi, y byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly

Ond beth Rhagfynegodd Duw trwy enau yr holl broffwydi, y byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly. Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, fel y gall amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, y mae'n rhaid i'r nefoedd ei dderbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y mae Siaradodd Duw trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwmDywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag a ddywed wrthych. A bydd pob enaid nad yw'n gwrando ar y proffwyd hwnnw yn cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' Cyhoeddodd yr holl broffwydi sydd wedi siarad, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.'  Anfonodd Duw ef atoch yn gyntaf, wedi iddo godi ei was, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Deddfau 4: 27-28 (ESV), I wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragflaenu i ddigwydd

“Oherwydd yn wir yn y ddinas hon casglwyd ynghyd yn erbyn eich gwas sanctaidd Iesu, y gwnaethoch ei eneinio, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, i wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragweld i ddigwydd.

Deddfau 10: 42-43 (ESV), Iddo fe mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth 

“Ac fe orchmynnodd inni bregethu i’r bobl a thystio mai ef yw’r un wedi ei benodi gan Dduw i fod yn farnwr y byw a'r meirw. Iddo fe mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ” 

Deddfau 26: 22-23 (ESV), Byddai dweud dim byd ond yr hyn a ddywedodd y proffwydi a Moses yn dod i ben: bod yn rhaid i'r Crist ddioddef a hynny

“Rwyf wedi cael y cymorth a ddaw oddi wrth Dduw, ac felly rwy’n sefyll yma yn tystio i fach a mawr, ni fyddai dweud dim ond yr hyn a ddywedodd y proffwydi a Moses yn dod i ben: bod yn rhaid i'r Crist ddioddef a hynny, trwy fod y cyntaf i godi oddi wrth y meirw, byddai'n cyhoeddi goleuni i'n pobl ac i'r Cenhedloedd. ”

Rhufeiniaid 3: 21-22 (ESV), Mae'r Gyfraith a'r Proffwydi yn dyst iddi

Ond nawr mae cyfiawnder Duw wedi cael ei amlygu ar wahân i'r gyfraith, er mae'r Gyfraith a'r Proffwydi yn tystio iddi— cyfiawnder Duw trwy ffydd yn Iesu Grist i bawb sy'n credu.

2 Timotheus 1: 8-10 (ESV), Ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd i ni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau,

 8 Felly peidiwch â bod â chywilydd o'r dystiolaeth am ein Harglwydd, na minnau ei garcharor, ond rhannwch wrth ddioddef dros yr efengyl trwy nerth Duw, 9 a'n hachubodd a'n galw i alwad sanctaidd, nid oherwydd ein gweithredoedd ond oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd inni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau, 10 ac sydd bellach wedi ei amlygu trwy ymddangosiad ein Gwaredwr Crist Iesu, a ddiddymodd farwolaeth ac a ddaeth â bywyd ac anfarwoldeb i'r amlwg trwy'r efengyl

1 Pedr 1: 10-11 (ESV), Bu'r proffwydi a broffwydodd am y gras a oedd i fod yn eiddo i chi yn chwilio ac yn ymholi'n ofalus

“O ran yr iachawdwriaeth hon, bu'r proffwydi a broffwydodd am y gras a oedd i fod yn eiddo i chi yn chwilio ac yn ymholi'n ofalus, gan ymholi pa berson neu amser yr oedd Ysbryd Crist ynddynt yn nodi pryd y gwnaeth darogan dioddefiadau Crist a'r gogoniannau dilynol. "

Ioan 8: 54-58 (ESV), Roedd eich tad Abraham yn llawenhau y byddai'n gweld fy niwrnod. Fe'i gwelodd ac roedd yn falch

54 Atebodd Iesu, “Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni.' 55 Ond nid ydych wedi ei adnabod. Rwy'n ei adnabod. Pe bawn i'n dweud nad wyf yn ei adnabod, byddwn yn gelwyddgi fel chi, ond rwy'n ei adnabod ac rwy'n cadw at ei air. 56 Roedd eich tad Abraham yn llawenhau y byddai'n gweld fy niwrnod. Fe'i gwelodd ac roedd yn falch. " 57 Felly dywedodd yr Iddewon wrtho, “Nid ydych chi'n hanner cant oed eto, ac a ydych chi wedi gweld Abraham?” 58 Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, cyn bod Abraham, yr wyf fi. "

Ioan 8: 54-58 (Peshitta, Lamsa), Llawenhaodd eich tad Abraham i weld fy niwrnod; a gwelodd ef ac yr oedd yn llawen

“Dywedodd Iesu wrthynt, Os anrhydeddaf fy hun, nid yw fy anrhydedd yn ddim; ond fy Nhad sy'n fy anrhydeddu, yr un yr ydych yn ei ddweud, Ef yw ein Duw ni. Ac eto nid ydych wedi ei adnabod, ond rwy'n ei adnabod; a phe buaswn yn dywedyd nad wyf yn ei adnabod, buaswn yn gelwyddog fel chwi; ond rwy'n ei adnabod ac rwy'n ufuddhau i'w air. Llawenhaodd eich tad Abraham i weld fy niwrnod; a gwelodd ef ac yr oedd yn llawen. Dywedodd yr Iddewon wrtho, Nid ydych chi eto yn hanner cant oed, ac eto a welsoch Abraham? Dywedodd Iesu wrthynt, Yn wir, yn wir, Rwy'n dweud wrthych, Cyn bod Abraham, roeddwn i.

PreexistenceOfChrist.com

Iesu yw canolbwynt cynllun a phwrpas Duw

Iesu yw canolbwynt cynllun a phwrpas Duw a sefydlwyd o'r hen amser fel y dywedodd Moses, “Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith. (Deut 18: 15-19) Iesu yw’r Crist a ragwelir gan geg yr holl broffwydi (Actau 3: 18-26). Yng nghyflawnder amser, anfonodd Da ei Fab, a anwyd o ddynes, a anwyd o dan y gyfraith. (Gal 4: 4-5). Fe wnaeth Duw ein rhagflaenu a hefyd ein rhagflaenu i gydymffurfio â delwedd ei Fab, er mwyn iddo fod y swm cyntaf-anedig llawer o frodyr (Rhuf 8: 28-29). Dirgelwch ewyllys Duw yw'r pwrpas, a nododd yng Nghrist fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo. (Eff 1: 9-10) Ynddo ef yr ydym wedi sicrhau etifeddiaeth, ar ôl cael ei ragflaenu yn ôl pwrpas yr hwn sy'n gweithio popeth yn ôl cyngor ei ewyllys. (Eff 1:11) Mae cynllun y dirgelwch sydd wedi’i guddio am oesoedd yn Dda, a greodd bob peth, wedi ei ddwyn i’r amlwg. (Eff 3: 9-10) Mae hyn yn ôl y pwrpas tragwyddol y mae wedi’i sylweddoli yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. ” (Eff 3:11) Nid yw Duw wedi ein tynghedu i ddigofaint, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist. (1 Thess 5: 9) Roedd yn hysbys cyn sefydlu’r byd ond fe’i gwnaed yn amlwg yn yr amseroedd olaf er ein mwyn ni. (1 Pet 1:20) I'r rhai sy'n cael eu galw, Crist yw pŵer Duw a doethineb Duw (1 Cor 1:24) Tystiolaeth Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth. (Parch 19:10) Yr enw y mae’n cael ei alw drwyddo yw Gair Duw. (Parch 19:13) Nid i angylion y gwnaeth Duw ddarostwng y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano (Heb 2: 5)

Deuteronomium 18:15, 18-19 (ESV), Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith

"Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith, oddi wrth eich brodyr - iddo ef y byddwch chi'n gwrando... Byddaf yn codi ar eu cyfer broffwyd fel chi o blith eu brodyr. A rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg, a bydd yn siarad â hwy bopeth yr wyf yn ei orchymyn iddo. A phwy bynnag na fydd yn gwrando ar fy ngeiriau y bydd yn siarad yn fy enw i, byddaf i ei hun yn gofyn amdano

Micah 5: 2 (ESV), O chwi y dewch allan drosof un a fydd yn llywodraethwr yn Israel, y mae ei ddyfodiad yn dod o hen

Ond ti, O Bethlehem Effraim, sy'n rhy ychydig i fod ymhlith claniau Jwda, oddi wrthych y dewch allan drosof un sydd i fod yn llywodraethwr yn Israel, y mae ei ddyfodiad allan o'r hen, o'r hen ddyddiau.

Deddfau 3: 18-26 (ESV), Cyhoeddodd yr holl broffwydi sydd wedi siarad - y dyddiau hyn hefyd

 18 Ond yr hyn a ragfynegodd Duw trwy geg yr holl broffwydi, y byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly. 19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 y gall amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd eu derbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y siaradodd Duw â hwy trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm. 22 Dywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag y mae'n ei ddweud wrthych. 23 A bydd pob enaid nad yw'n gwrando ar y proffwyd hwnnw'n cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' 24 Cyhoeddodd yr holl broffwydi sydd wedi siarad, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. 25 Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.' 26 Anfonodd Duw ef atoch yn gyntaf, wedi iddo godi ei was, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. "

Galatiaid 4: 4-5 (ESV), Pan fydd y roedd cyflawnder o amser wedi dod, Anfonodd Duw ei Fab

"Ond pan fydd y roedd cyflawnder o amser wedi dod, Anfonodd Duw ei Fab, geni o fenyw, geni dan y gyfraith, i adbrynu y rhai oedd o dan y gyfraith, er mwyn inni dderbyn mabwysiadu fel meibion. "

Rhufeiniaid 8: 28-29 (ESV), Rhagfynegir i gydymffurfio â delwedd ei Mae ei

“Ac rydyn ni’n gwybod bod popeth yn gweithio gyda’i gilydd er daioni, i’r rhai sy’n cael eu galw yn ôl ei bwrpas. I'r rhai yr oedd yn eu rhagweld, roedd hefyd yn rhagweld y byddai'n cydymffurfio â delwedd ei Mae ei, er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frawds.

Effesiaid 1: 3-5 (ESV), He dewisodd ni ynddo ef cyn sefydlu'r byd

“Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio yng Nghrist gyda phob bendith ysbrydol yn y lleoedd nefol, hyd yn oed fel he dewisodd ni ynddo ef cyn sefydlu'r byd, y dylem fod yn sanctaidd a di-fai o'i flaen. Mewn cariad rhagflaenodd ni i'w fabwysiadu iddo'i hun yn feibion ​​trwy Iesu Grist, yn ôl pwrpas ei ewyllys. "

Effesiaid 1: 9-11 (ESV), A.ccording at ei bwrpas, a osododd allan yng Nghrist fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser

9 gwneud yn hysbys i ni dirgelwch ei ewyllys, yn ôl ei bwrpas, a osododd allan yng Nghrist 10 fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo ef, pethau yn y nefoedd a phethau ar y ddaear.11 Ynddo ef yr ydym wedi sicrhau etifeddiaeth, wedi inni gael ei rhagflaenu yn ôl pwrpas yr hwn sy'n gweithio popeth yn ôl cyngor ei ewyllys

Effesiaid 3: 9-11 (ESV), Y cynllun - y doethineb luosog Duw - y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu

“I ddod â goleuni i bawb beth sydd cynllun y dirgelwch sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw, a greodd bob peth, fel bod trwy'r eglwys y doethineb luosog Duw a allai bellach gael ei wneud yn hysbys i'r llywodraethwyr a'r awdurdodau yn y lleoedd nefol. Roedd hyn yn yn ôl y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu ein Harglwydd. "

1 Thesaloniaid 5: 9-10 (ESV), Nid yw Duw wedi ein tynghedu am ddigofaint, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Christian

“O blaid Nid yw Duw wedi ein tynghedu am ddigofaint, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Christian, a fu farw drosom fel y gallem fyw gydag ef p'un a ydym yn effro neu'n cysgu. "

1 Corinthiaid 1: 18-25 (ESV), Gair y groes- i ni sy'n cael ei achub yw pŵer duw - rydyn ni'n pregethu Crist croeshoeliedig

18 Ar gyfer y ffolineb yw gair y groes i'r rhai sy'n difetha, ond i ni sy'n cael ei achub pŵer Duw ydyw. 19 Oherwydd y mae'n ysgrifenedig, “Dinistriaf ddoethineb y doeth, a dirnadaeth craff y craff y byddaf yn ei rwystro.” 20 Ble mae'r un sy'n ddoeth? Ble mae'r ysgrifennydd? Ble mae debater yr oes hon? Onid yw Duw wedi gwneud ffôl yn ddoethineb y byd? 21 Oherwydd ers hynny, yn ddoethineb Duw, nad oedd y byd yn adnabod Duw trwy ddoethineb, roedd yn plesio Duw trwy ffolineb yr hyn rydyn ni'n ei bregethu i achub y rhai sy'n credu. 22 I Iddewon mynnu arwyddion ac mae Groegiaid yn ceisio doethineb, 23 ond yr ydym yn pregethu Crist croeshoeliedig, maen tramgwydd i Iddewon a ffolineb i Genhedloedd, 24 ond i'r rhai a elwir, yn Iddewon ac yn Roegiaid, Crist gallu Duw a doethineb Duw. 25 Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion, ac mae gwendid Duw yn gryfach na dynion.

2 Timotheus 1: 8-10 (ESV), Ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd i ni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau

 8 Felly peidiwch â bod â chywilydd o'r dystiolaeth am ein Harglwydd, nac amdanaf ei garcharor, ond rhannwch mewn dioddefaint am yr efengyl trwy nerth Duw, 9 a'n hachubodd a'n galw i alwad sanctaidd, nid oherwydd ein gweithredoedd ond oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd inni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau, 10 ac sydd bellach wedi ei amlygu trwy ymddangosiad ein Gwaredwr Crist Iesu, a ddiddymodd farwolaeth ac a ddaeth â bywyd ac anfarwoldeb i'r amlwg trwy'r efengyl

1 Pedr 1:20 (ESV), Roedd yn hysbys cyn sefydlu'r byd ond fe'i gwnaed yn amlwg yn yr amseroedd diwethaf

Roedd yn hysbys cyn sefydlu'r byd ond fe'i gwnaed yn amlwg yn yr amseroedd olaf er eich mwyn chi.

Datguddiad 19:10, 13 (ESV), T.mae'n dystiolaeth o Iesu yw ysbryd proffwydoliaeth - fe'i gelwir yn Air Duw

“Addoli Duw. Ar gyfer tystiolaeth proffwydoliaeth yw tystiolaeth Iesu… Mae wedi ei wisgo mewn gwisg wedi ei drochi mewn gwaed, a yr enw y mae'n cael ei alw drwyddo yw Gair Duw. "

Hebreaid 2: 5-6 (ESV), Darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano

Canys nid i angylion oedd Darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano. Tystiwyd yn rhywle, “Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu fab dyn, eich bod yn gofalu amdano? 

PreexistenceOfChrist.com

Fel Iesu, bwriadodd y Tad ni am ogoniant cyn i'r byd fodoli

Nid yw'n werth cymharu dioddefiadau'r amser presennol hwn y gogoniant mae hynny i'w ddatgelu i ni. (Rhuf 8:18) Roedd y greadigaeth yn destun oferedd mewn gobaith y bydd y greadigaeth ei hun yn cael ei rhyddhau o’i chaethiwed i lygredd a chael y rhyddid o ogoniant plant Duw. (Rhuf 8: 20-21) Rydyn ni sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd, yn griddfan yn fewnol wrth i ni aros yn eiddgar am fabwysiadu fel meibion. (Rhuf 8:23) I'r rhai sy'n caru Duw, mae popeth yn gweithio gyda'i gilydd yn dduw i'r rhai sy'n cael eu galw yn ôl ei bwrpas. (Rhuf 8:28) Roedd y rhai a ragflaenodd a rhagflaenodd hefyd yn cydymffurfio â delwedd ei Fab, er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frodyr. (Rhuf 8:29) Llongau trugaredd, Paratôdd Duw ymlaen llaw er gogoniant - defnyddiwch hyd yn oed y mae wedi galw y gallem gael ein galw'n 'feibion ​​y Duw byw'. (Rhuf 9: 22-26) Dyma ddoethineb gyfrinachol a chudd Duw, a ddyfarnodd Duw cyn yr oesoedd am ein gogoniant. (1 Cor 2: 6-7) Nid oes yr un llygad wedi gweld, na chlywed clust, na dychmygu calon, yr hyn y mae Duw wedi’i baratoi ar gyfer y rhai sy’n ei garu. ” (1 Cor 2: 9) Mae'r cartref sydd gennym yn dragwyddol yn y nefoedd wedi'i wneud nid â dwylo ond adeilad gan Dduw. (2 Cor 5: 1) Yr hwn sydd wedi paratoi ar ein cyfer annedd nefol ac anfoesoldeb yw Duw (2 Cor 5: 2-5)

Mae Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, wedi ein bendithio yng Nghrist ac wedi ein dewis ni ynddo cyn sefydlu'r byd. (Eff 1: 3-4). Mewn cariad fe wnaeth ein rhagflaenu ar gyfer ei fabwysiadu iddo'i hun fel meibion ​​trwy Iesu Grist, yn ôl pwrpas ei ewyllys. (Eff 3: 5) Yn ôl ei ras mae dirgelwch ei ewyllys, yn ôl ei bwrpas, a nododd yng Nghrist fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo, wedi cael ei wneud yn hysbys i ni. (Eff 1: 7-10) Ynddo ef yr ydym yn cael etifeddiaeth, ar ôl cael ei rhagflaenu yn ôl pwrpas yr hwn sy'n gweithio popeth yn ôl cyngor ei ewyllys. (Eff 1:11). Ni yw ei grefftwaith, a grëwyd yng Nghrist Iesu ar gyfer gweithredoedd da, a baratôdd Duw ymlaen llaw, y dylem gerdded ynddynt. (Eff 2:10) Galwodd Duw a’n hachubodd ni i alwad sanctaidd oherwydd ei bwrpas a’i ras ei hun, a roddodd inni yng Nghrist Iesu cyn i’r oesoedd ddechrau. (2 Tim 1: 8-9)

I ganiatâd eistedd ar dde neu chwith llaw Crist nid ei grant ef, ond y mae wedi'i baratoi gan y Tad ar ei gyfer. (Mat 20:23) Pan ddaw Mab y Dyn yn ei ogoniant, bydd y brenin yn dweud wrth y rhai ar ei dde, 'Dewch, y rhai sydd wedi eu bendithio gan fy Nhad, etifeddwch y deyrnas a baratowyd ar eich cyfer o sylfaen y byd' . (Mat 25: 31-34) Dywedodd Iesu wrth y Tad, “Fe’th ogoneddais di ar y ddaear, ar ôl cyflawni’r gwaith a roesoch imi ei wneud. Ac yn awr, O Dad, gogoneddwch fi yn eich presenoldeb eich hun gyda’r gogoniant a gefais gyda chi cyn i’r byd fodoli. ” (Ioan 17: 4-5) Yna parhaodd Iesu i weddïo ar ran y rhai a fydd yn credu ynddo gan ddweud “Y gogoniant a roddaist i mi a roddais iddynt, er mwyn iddyn nhw fod yn un hyd yn oed fel rydyn ni'n un, fi ynddyn nhw a chi ynof fi, er mwyn iddyn nhw ddod yn berffaith, er mwyn i'r byd wybod eich bod chi wedi fy anfon i a'u caru hyd yn oed fel roeddech chi'n fy ngharu i. " (Ioan 17: 20-23) a gweddïodd Iesu, “O Dad, rwy’n dymuno y byddan nhw hefyd, yr ydych chi wedi eu rhoi i mi, gyda mi lle rydw i, i weld fy ngogoniant a roesoch i mi oherwydd eich bod wedi fy ngharu i cyn y sylfaen y byd. ” (Ioan 17:24). Gan fod Crist wedi ei fendithio a'i garu cyn sefydlu'r byd, felly hefyd yr oeddem ni. (Eff 1: 3-4).

Rhufeiniaid 8: 18-23 (ESV), y gogoniant sydd i'w ddatgelu i ni -datguddiad meibion ​​Duw

Oherwydd rwyf o'r farn nad yw'n werth cymharu dioddefiadau'r amser presennol hwn y gogoniant sydd i'w ddatgelu inni. Oherwydd mae'r greadigaeth yn aros gyda hiraeth eiddgar am ddatguddiad meibion ​​Duw. Oherwydd oferedd oedd y greadigaeth, nid yn ewyllysgar, ond oherwydd yr hwn a'i darostyngodd, mewn gobaith y bydd y greadigaeth ei hun yn cael ei rhyddhau o'i chaethiwed i lygredd a chael rhyddid gogoniant plant Duw. Oherwydd rydyn ni'n gwybod bod y greadigaeth gyfan wedi bod yn griddfan gyda'i gilydd yn y poenau o eni plentyn tan nawr. Ac nid yn unig y greadigaeth, ond rydyn ni ein hunain, sydd â blaenffrwyth yr Ysbryd, yn griddfan yn fewnol wrth i ni aros yn eiddgar am mabwysiadu fel meibion, prynedigaeth ein cyrff.

Rhufeiniaid 8: 28-29 (ESV), Ei bwrpas - rhagflaenodd hefyd i gydymffurfio â delwedd ei Fab

“Ac rydyn ni’n gwybod bod popeth yn gweithio gyda’i gilydd er daioni, i’r rhai sy’n cael eu galw yn ôl ei bwrpas. Ar gyfer y rhai y rhagwelodd ef a ragflaenodd hefyd i gydymffurfio â delwedd ei Fab, er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frawds.

Rhufeiniaid 9: 22-26 (ESV), Cyfoeth ei ogoniant ar gyfer llestri trugaredd, y mae wedi'u paratoi ymlaen llaw ar gyfer gogoniant

Beth os yw Duw, sy'n dymuno dangos ei ddigofaint a gwneud ei allu yn hysbys, wedi dioddef gyda llawer o amynedd llestri digofaint a baratowyd i'w dinistrio, er mwyn gwneud yn hysbys cyfoeth ei ogoniant i lestri trugaredd, sydd hmae wedi paratoi ymlaen llaw ar gyfer gogoniant- hyd yn oed ni y mae wedi ei alw, nid gan yr Iddewon yn unig ond hefyd gan y Cenhedloedd? Fel yn wir mae'n dweud yn Hosea, “Y rhai nad oedden nhw'n bobl y byddaf yn eu galw'n 'fy mhobl,' a hi nad oedd yn annwyl byddaf yn ei galw'n 'annwyl.' Ac yn yr union le y dywedwyd wrthynt, 'Nid ti yw fy mhobl i,' yno fe'u gelwir 'meibion ​​y Duw byw.'"

1 Corinthiaid 2: 6-9 (ESV), Rydyn ni'n rhannu doethineb gyfrinachol a chudd Duw, sy'n Penderfynodd Duw cyn yr oesoedd er ein gogoniant

Ac eto ymhlith yr aeddfed rydym yn rhannu doethineb, er nad doethineb yr oes hon na llywodraethwyr yr oes hon, sydd wedi eu tynghedu i farw. Ond rydyn ni'n rhannu doethineb cudd a chudd Duw, sy'n Penderfynodd Duw cyn yr oesoedd er ein gogoniant. Nid oedd unrhyw un o lywodraethwyr yr oes hon yn deall hyn, oherwydd pe byddent, ni fyddent wedi croeshoelio Arglwydd y gogoniant. Ond, fel y mae'n ysgrifenedig, “Yr hyn na welodd unrhyw lygad, na chlust wedi'i glywed, na chalon dyn wedi'i ddychmygu, yr hyn y mae Duw wedi'i baratoi ar gyfer y rhai sy'n ei garu"

2 Corinthiaid 5: 1-5 (ESV), Y byddem ni'n gwisgo ymhellach - Yr un sydd wedi ein paratoi ar gyfer yr union beth hwn yw Duw

Oherwydd gwyddom, os caiff y babell sy'n gartref daearol inni ei dinistrio, mae gennym ni adeilad gan Dduw, tŷ heb ei wneud â dwylo, yn dragwyddol yn y nefoedd. Oherwydd yn y babell hon rydym yn griddfan, yn hiraethu am roi ar ein preswylfa nefol, os yn wir trwy ei rhoi ymlaen efallai na chawn ein canfod yn noeth. Oherwydd tra ein bod yn dal yn y babell hon, rydym yn griddfan, yn cael ein beichio - nid y byddem yn ddillad, ond y byddem yn gwisgo ymhellach, er mwyn i'r hyn sy'n farwol gael ei lyncu gan fywyd. Yr hwn sydd wedi ein paratoi ar gyfer yr union beth hwn yw Duw, sydd wedi rhoi’r Ysbryd inni fel gwarant.

Effesiaid 1: 3-11 (ESV), Duw - fe’n dewisodd ni yng Nghrist cyn sefydlu’r byd

3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, sydd wedi ein bendithio yng Nghrist gyda phob bendith ysbrydol yn y lleoedd nefol, 4 hyd yn oed fel dewisodd ni ynddo ef cyn sefydlu'r byd, y dylem fod yn sanctaidd a di-fai o'i flaen. Mewn cariad 5 rhagflaenodd ni i'w fabwysiadu iddo'i hun fel meibion ​​trwy Iesu Grist, yn ôl pwrpas ei ewyllys, 6 i ganmoliaeth ei ras gogoneddus, y mae wedi ein bendithio â hi yn yr Anwylyd. 7 Ynddo ef y cawn brynedigaeth trwy ei waed, maddeuant ein camweddau, yn ol cyfoeth ei ras, 8 yr oedd yn ei garu arnom, ym mhob doethineb a mewnwelediad 9 gan wneud yn hysbys i ni y dirgelwch ei ewyllys, yn ôl ei bwrpas, a nododd yng Nghrist 10 fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo, pethau yn y nefoedd a phethau ar y ddaear. 11 Ynddo ef rydym wedi sicrhau etifeddiaeth, wedi cael ei ragflaenu yn ôl pwrpas yr hwn sy'n gweithio popeth yn ôl cyngor ei ewyllys

Effesiaid 2:10 (ESV), Rydyn ni'n cael ein creu yng Nghrist Iesu ar gyfer gweithredoedd da - a baratôdd Duw ymlaen llaw

“Canys ni yw ei grefftwaith, a grëwyd yng Nghrist Iesu ar gyfer gweithredoedd da, a baratôdd Duw ymlaen llaw, y dylem gerdded ynddynt. ”

2 Timotheus 1: 8-10 (ESV), Duw a'n hachubodd - o'i bwrpas a'i ras ei hun - a roddodd i ni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau

"Duw a'n hachubodd a'n galw i alwad sanctaidd, nid oherwydd ein gweithiau ond oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd i ni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau, ac sydd bellach wedi cael ei amlygu trwy ymddangosiad ein Gwaredwr Crist Iesu. ”

Titus 1: 2-3 (ESV), I.n gobaith o fywyd tragwyddol, a addawodd Duw cyn i'r oesoedd ddechrau

 2 mewn gobaith o fywyd tragwyddol, a addawodd Duw, nad yw byth yn dweud celwydd, cyn i'r oesoedd ddechrau 3 ac ar yr adeg briodol yn cael ei amlygu yn ei air trwy'r pregethu yr ymddiriedwyd i mi trwy orchymyn Duw ein Gwaredwr;

Mathew 20:23 (ESV), I eistedd ar fy neheulaw ac ar fy chwith - mae ar gyfer y rhai y paratowyd ar eu cyfer gan fy Nhad

Dywedodd wrthynt, “Byddwch yn yfed fy nghwpan,” ond i eistedd ar fy neheulaw ac ar fy chwith nid yw'n eiddo i mi ei ganiatáu, ond y mae i'r rhai y bu a baratowyd gan fy Nhad. "

Mathew 25: 31-34 (ESV), B.wedi'i leihau gan fy Nhad, etifeddwch y deyrnas a baratowyd ar eich cyfer o sylfaen y byd

“Pan ddaw Mab y Dyn yn ei ogoniant, a'r holl angylion gydag ef, yna bydd yn eistedd ar ei orsedd ogoneddus. Cyn iddo gael ei gasglu'r holl genhedloedd, a bydd yn gwahanu pobl oddi wrth ei gilydd wrth i fugail wahanu'r defaid oddi wrth y geifr. Ac fe osod y defaid ar ei dde, ond y geifr ar y chwith. Yna bydd y Brenin yn dweud wrth y rhai ar ei dde, 'Dewch, chi sydd wedi'ch bendithio gan fy Nhad, etifeddwch y deyrnas a baratowyd ar eich cyfer o sylfaen y byd.

Ioan 17: 1-5 (ESV), Gogoneddwch fi yn eich presenoldeb eich hun gyda'r gogoniant a gefais gyda chi cyn i'r byd fodoli

Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dywedodd, “O Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, ers rhoddaist awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb a roddaist iddo. A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon. Fe'ch gogoneddais ar y ddaear, ar ôl cyflawni'r gwaith a roesoch imi ei wneud. Ac yn awr, Dad, gogoneddwch fi yn eich presenoldeb eich hun gyda'r gogoniant a gefais gyda chi cyn i'r byd fodoli.

Ioan 17: 20-26 (ESV), Y gogoniant a roesoch imi a roddais iddynt, er mwyn iddynt fod yn un hyd yn oed fel yr ydym ymlaen

“Nid wyf yn gofyn am y rhain yn unig, ond hefyd ar gyfer y rhai a fydd yn credu ynof trwy eu gair, fel y byddan nhw i gyd yn un, yn union fel yr ydych chi, Dad, ynof fi, a minnau ynoch chi, fel y byddan nhw hefyd ynom ni, er mwyn i'r byd gredu eich bod chi wedi fy anfon i. Y gogoniant a roddaist i mi a roddais iddynt, er mwyn iddynt fod yn un hyd yn oed fel yr ydym yn un, myfi ynddynt hwy a chwi ynof fi, er mwyn iddynt ddod yn berffaith yn un, er mwyn i'r byd wybod eich bod wedi fy anfon a'u caru hyd yn oed fel yr oeddech yn fy ngharu i. Dad, rwy'n dymuno y byddan nhw hefyd, yr ydych chi wedi'u rhoi i mi, gyda mi lle rydw i, i weld fy ngogoniant yr ydych wedi'i roi imi oherwydd eich bod wedi fy ngharu cyn sefydlu'r byd. O Dad cyfiawn, er nad yw'r byd yn dy adnabod, rwy'n dy adnabod, ac mae'r rhain yn gwybod dy fod wedi fy anfon. Gwneuthum eich enw yn hysbys iddynt, a byddaf yn parhau i'w wneud yn hysbys, y gall y cariad yr ydych wedi fy ngharu ag ef fod ynddynt, a minnau ynddynt. ”

PreexistenceOfChrist.com

Gwnaethpwyd Iesu yn Arglwydd a Christ (nid ef oedd hynny i ddechrau)

Eseia 42:1 (ESV), Wele fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy newis, yn yr hwn y mae fy enaid yn ymhyfrydu

Wele fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy newis, yn yr hwn y mae fy enaid yn ymhyfrydu; Mae gen i rhowch fy Ysbryd arno; bydd yn dwyn cyfiawnder i'r cenhedloedd.

Luc 1: 30-33 (ESV), Bydd yn fawr - bydd yr Arglwydd Dduw yn rhoi iddo orsedd ei dad Dafydd

A dywedodd yr angel wrthi, “Peidiwch ag ofni, Mair, oherwydd cawsoch ffafr gyda Duw. Ac wele, byddwch yn beichiogi yn eich croth ac yn dwyn mab, a byddwch yn galw ei enw Iesu. Bydd yn wych a bydd yn cael ei alw'n Fab y Goruchaf. A bydd yr Arglwydd Dduw yn rhoi iddo orsedd ei dad Dafydd, a bydd yn teyrnasu ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd diwedd. ”

Luc 9:35 (ESV), Dyma fy Mab, fy Un Dewisedig

A daeth llais allan o’r cwmwl, gan ddweud, “Dyma fy Mab, fy Un Dewisedig; gwrandewch arno!

Deddfau 2:36 (ESV), Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch

Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

Deddfau 3:13 (ESV), T.ef Dduw ein tadau, gogoneddodd ei was Iesu

Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau.

Deddfau 5: 30-31 (ESV), Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau.

Deddfau 10: 42-43 (ESV), Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr y byw a'r meirw

“Ac fe orchmynnodd inni bregethu i’r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr y byw a'r meirw. Iddo ef mae’r holl broffwydi yn tystio bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ” 

Actau 17: 30-31 (ESV), Duw - wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi

Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, oherwydd mae wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Philipiaid 2: 8-11 (ESV), Mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw

Ac wedi ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, fel bod wrth enw Iesu dylai pob pen-glin ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

1 Timotheus 2: 5-6 (ESV), Mae un Duw, a mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

Am mae un Duw, a mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

Hebreaid 5: 1-5 (ESV), Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd

I bob archoffeiriad penodir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. Felly hefyd Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe’i penodwyd ganddo gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni di”

Hebreaid 9:24 (ESV), C.hrist wedi mynd i mewn i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan

Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

Ioan 3:35 (ESV), Mae'r Tad yn caru'r Mab ac hfel y rhoddwyd pob peth yn ei law

Mae'r Tad yn caru'r Mab ac hfel y rhoddwyd pob peth yn ei law.

Ioan 17:2 (ESV), Mae'r Tad wedi rhoi awdurdod iddo dros bob cnawd

Mae'r Tad wedi rhoi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb y mae wedi'u rhoi iddo.

Ioan 17:3 (ESV), Bywyd tragwyddol, eu bod yn eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych wedi ei anfon

Ac mae hyn bywyd tragwyddol, eu bod yn eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych wedi ei anfon.

PreexistenceOfChrist.com

Iesu yw cynllun cyntaf ac olaf Duw ar gyfer iachawdwriaeth

Iesu yw'r cyntaf o'r atgyfodiad ac mae pawb sy'n cael eu hachub o'r dechrau i'r diwedd yn cael eu hachub trwy Grist. Iesu yw'r cyntaf a'r olaf o'r greadigaeth newydd (nid y greadigaeth wreiddiol). Mae cyntaf-anedig yr holl greadigaeth yn ymwneud â'r greadigaeth newydd (cyntaf-anedig oddi wrth y meirw)

Deddfau 4: 11-12 (ESV), Nid oes iachawdwriaeth yn neb arall

Yr Iesu hwn yw'r garreg a wrthodwyd gennych chi, yr adeiladwyr, sydd wedi dod yn gonglfaenAc y mae iachawdwriaeth yn neb arall, canys nid oes enw arall dan y nefoedd a roddir ymhlith dynion y mae'n rhaid inni gael ein hachub ganddo. "

Rhufeiniaid 5: 18-19 (ESV), Trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn

Felly, wrth i un tresmasu arwain at gondemniad i bob dyn, felly mae un weithred o gyfiawnder yn arwain at gyfiawnhad a bywyd i bob dyn. Oherwydd fel trwy anufudd-dod yr un dyn gwnaed y nifer yn bechaduriaid, felly trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn.

Rhufeiniaid 8:29 (ESV), Er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frodyr

Tpibell y mae ef yn ei rhagweld hefyd predestined i gydymffurfio â delwedd ei Fab, er mwyn iddo fod y cyntaf-anedig ymhlith llawer o frodyr.

1 Corinthiaid 8: 4-6 (ESV), Mae yna un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli

“Nid oes Duw ond un.” Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

1 Corinthiaid 15: 20-22 (ESV), Oherwydd fel gan ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn y daeth hefyd atgyfodiad y meirw

Codwyd Crist oddi wrth y meirw, blaenffrwyth y rhai sydd wedi cwympo i gysgu. Oherwydd fel gan ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn y daeth hefyd atgyfodiad y meirw. Oherwydd fel yn Adda mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist y gwnaed pawb yn fyw.

2 Corinthiaid 5: 17-18 (ESV), Os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd 

Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi marw; wele'r newydd ddod. Mae hyn i gyd gan Dduw, sydd trwy Grist cymodi ni ag ef ei hun a rhoddodd weinidogaeth y cymod inni.

Effesiaid 1: 9-10 (ESV), H.yw pwrpas - sy'n gosododd allan yng Nghrist - fel cynllun i uno pob peth ynddo

9 gan wneud yn hysbys i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn ôl ei bwrpas, Sy'n aeth allan yng Nghrist 10 fel cynllun ar gyfer cyflawnder amser, i uno pob peth ynddo ef, pethau yn y nefoedd a phethau ar y ddaear.

Effesiaid 3: 7-11 (ESV), T.mae'n cynllunio - doethineb luosog Duw - y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu 

Of yr efengyl hon Fe'm gwnaed yn weinidog yn ôl rhodd gras Duw, a roddwyd imi trwy weithrediad ei allu. I mi, er mai fi yw'r lleiaf o'r holl saint, rhoddwyd y gras hwn, i bregethu i'r Cenhedloedd gyfoeth anchwiliadwy Crist, a dwyn i'r amlwg i bawb. beth yw cynllun y dirgelwch sydd wedi'i guddio am oesoedd yn Nuw, a greodd bob peth, er mwyn i'r doethineb luosog Duw gael ei wneud yn hysbys trwy'r eglwys erbyn hyn i'r llywodraethwyr a'r awdurdodau yn y lleoedd nefol. Roedd hyn yn ôl y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu ein Harglwydd,

Colosiaid 1: 12-20 (ESV), Ef yw'r dechreuad, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, hynny ym mhopeth Efallai rhagorach

Diolch i'r Tad, sydd wedi'ch cymhwyso i rannu etifeddiaeth y saint mewn goleuniMae wedi ein gwaredu o barth y tywyllwch ac wedi ein trosglwyddo i deyrnas ei annwyl Fabyn yr hwn y mae gennym brynedigaeth, maddeuant pechodau. Efe yw delwedd y Duw anweledig, cyntaf-anedig yr holl greadigaeth. Oherwydd ganddo ef y crëwyd pob peth, yn y nefoedd ac ar y ddaear, yn weladwy ac yn anweledig, boed yn orseddau neu'n arglwyddiaethau neu'n llywodraethwyr neu'n awdurdodau - crëwyd pob peth trwyddo ef ac iddo ef. Ac y mae o flaen pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-ddal. Ac ef yw pennaeth y corff, yr eglwys. Ef yw'r dechreuad, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, hynny ym mhopeth Efallai rhagorach. Oherwydd ynddo ef yr oedd holl gyflawnder Duw yn falch o drigo, a trwyddo i gymodi ag ef ei hun bob peth, boed hynny ar y ddaear neu yn y nefoedd, yn gwneud heddwch trwy waed ei groes.

Hebreaid 1: 1-5 (ESV), Eisteddodd i lawr ar ddeheulaw'r Fawrhydi yn uchel - wedi dod gymaint yn well nag angylion

Amser maith yn ôl, ar lawer gwaith ac mewn sawl ffordd, siaradodd Duw â'n tadau gan y proffwydi, ond yn y dyddiau diwethaf hyn mae wedi siarad â ni gan ei Fab, yr hwn a benododd yn etifedd pob peth, trwy yr hwn hefyd y creodd y byd. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw ac union argraffnod ei natur, ac mae'n cynnal y bydysawd trwy air ei allu. Ar ôl gwneud puro dros bechodau, eisteddodd i lawr ar ddeheulaw'r Fawrhydi yn uchel, ar ôl dod cymaint yn well nag angylion ag y mae'r enw y mae wedi'i etifeddu yn fwy rhagorol na hwy.. Oherwydd i ba un o'r angylion y dywedodd Duw erioed, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”? Neu eto, “I. Bydd yn iddo dad, a bydd fod yn fab i mi ”? Ac eto, pan ddaw â'r cyntaf-anedig i’r byd, meddai, “Bydded i holl angylion Duw ei addoli.”

Hebreaid 2: 5-13 (ESV), I.Nid oedd i angylion fod Duw wedi darostwng y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano

Am nid i angylion y darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano. Tystiwyd yn rhywle, “Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu fab dyn, eich bod yn gofalu amdano? Gwnaethoch ef am ychydig yn is na'r angylion; rwyt ti wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd, gan roi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. ” Nawr wrth roi popeth yn ddarostyngedig iddo, ni adawodd unrhyw beth y tu hwnt i'w reolaeth. Ar hyn o bryd, nid ydym eto yn gweld popeth yn ddarostyngedig iddo. Ond rydyn ni'n ei weld a gafodd ei wneud yn is na'r angylion am ychydig, sef Iesu, wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd dioddefaint marwolaeth, er mwyn iddo, trwy ras Duw, flasu marwolaeth i bawb. Canys yr oedd yn addas ei fod, y dylai pwy a phwy y mae pob peth yn bodoli, wrth ddwyn llawer o feibion ​​i ogoniant sylfaenydd eu hiachawdwriaeth perffaith trwy ddioddefaint. Oherwydd mae gan y sawl sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell. Dyna pam nad oes ganddo gywilydd eu galw brodyr, gan ddweud, “Dywedaf am eich enw wrth fy mrodyr; yng nghanol y gynulleidfa canaf eich mawl. ” Ac eto, “Fe roddaf fy ymddiried ynddo.” Ac eto, “Wele, wele Rydw i a'r plant mae Duw wedi'u rhoi i mi. "

Datguddiad 1: 12-18 (ESV), bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades

Yna mi droi i weld y llais oedd yn siarad â mi, ac wrth droi gwelais saith lamp lamp euraidd, ac yng nghanol y lampstands un fel mab dyn, wedi ei wisgo â gwisg hir a gyda sash euraidd o amgylch ei frest. Roedd blew ei ben yn wyn, fel gwlân gwyn, fel eira. Roedd ei lygaid fel fflam dân, ei draed fel efydd wedi'i losgi, wedi'i fireinio mewn ffwrnais, a'i lais fel rhuo llawer o ddyfroedd. Yn ei law dde daliodd saith seren, o'i geg daeth cleddyf miniog dau ymyl, a'i wyneb fel yr haul yn tywynnu mewn nerth llawn. Pan welais ef, cwympais wrth ei draed fel pe bai wedi marw. Ond gosododd ei law dde arnaf, gan ddweud, “Peidiwch ag ofni, Fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades.

PreexistenceOfChrist.com

Onid Iesu yw'r Gair (Logos) a oedd gyda Duw yn y dechrau?

Mae logos (Word wedi'i gyfieithu) yn golygu rhywbeth a ddywedwyd (gan gynnwys y meddwl). Mae bob amser yn ymwneud â chynnwys rhesymol. Roedd bron pob cyfieithiad Saesneg o’r Roeg a oedd cyn y cyfieithiad KJV, yn dehongli’r Logos (Gair) yn Ioan 1: 3, fel “it” yn hytrach nag “ef”. Yng nghyd-destun prolog Ioan, mae'r Logos (Gair) yn agwedd ar Dduw yn hytrach nag “ef” sy'n awgrymu person preexistent. Yn y mwyafrif o gyfieithiadau Saesneg modern, mae Ioan 1: 1-3 fel arfer yn cael ei gyfieithu yn y fath fodd i ragfarnu'r darllenydd i ddehongli'r Gair fel “ef”. Fodd bynnag, dylid deall bod y Gair (Logos) yn enw haniaethol sy'n ymwneud â'r agwedd ar ddoethineb Duw gan gynnwys ei resymeg, rhesymu, bwriadau, cynllun, neu bwrpas ar gyfer dynoliaeth. Trwy'r Logos (Gair) hwn y daeth popeth. Gwnaethpwyd y Gair hefyd yn gnawd pan lefarwyd Iesu i fodolaeth gan mai Crist yw canolbwynt cynllun a phwrpas Duw ar gyfer dynoliaeth. Fodd bynnag, nid yw hyn i ddweud bod y Gair yn berson preexistent a oedd yn bodoli cyn cenhedlu Iesu.

I gael dadansoddiad manylach o'r prolog i John, gwelwch y wefan UnderstandingLogos.com - https://understandinglogos.com

PreexistenceOfChrist.com

Beth am Colosiaid 1:16 “Cyntaf-anedig yr holl greadigaeth”?

Yr allwedd i ddeall Colosiaid 1 yw bod hyn yn broffwydol (siarad tuag at y dyfodol). Dim ond oherwydd bod cyfieithiad Saesneg yn amlwg naill ai yn yr amser gorffennol, presennol neu amser dyfodol, nid yw o reidrwydd yn golygu mai dyma a awgrymir gan y gwreiddiol. Mae rhywun yn aml yn dod ar draws y defnydd o’r “perffaith broffwydol”, lle mae proffwydoliaeth o rywbeth nad yw eto wedi dod i ben yn yr amser perffaith, ac felly’n aml yn cael ei gyfieithu gyda’r amser gorffennol Saesneg, ee… gyda’i streipiau, cawsom ein hiacháu. (Eseia 53: 5), pan o safbwynt y proffwyd, roedd yn siarad am rywbeth yn y dyfodol.

Dywed Colosiaid 1:16 mai “trwyddo ef y crëwyd pob peth” a bod “pob peth wedi’i greu trwyddo ef ac iddo ef.” Fodd bynnag, yn y cyd-destun gwelwn fod hyn yn ymwneud â'r greadigaeth newydd wrth i'r darn siarad am etifeddiaeth, y deyrnas sydd i ddod, ac achubiaeth. Mae'n siarad â Iesu fel cyntafanedig yr holl greadigaeth yn yr ystyr mai “ef yw'r dechrau, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw. Ac mae’n siarad â chymhelliad Duw: “y gallai fod ym mhopeth ym mhob peth” ac felly y gallai Duw trwyddo “gymodi ag ef ei hun bob peth”. Mae Colosiaid 1 yn edrych ymlaen ac yn siarad yn broffwydol fel y dywed, “mae o flaen popeth” (nid ei fod). Yn unol â hynny, nid neges am y greadigaeth wreiddiol yw Colosiaid 1, ond yn hytrach am efengyl ein hiachawdwriaeth - yr etifeddiaeth i deyrnas Dduw sydd i ddod (y greadigaeth newydd). Mae sawl pennill yn ychydig benodau cyntaf y Datguddiad yn cadarnhau'r ddealltwriaeth bod y cyntaf-anedig o'r holl greadigaeth = cyntaf-anedig oddi wrth y meirw. Iesu yw'r cyntaf a'r olaf o'r greadigaeth newydd y bydd pawb sy'n cael eu hachub yn cael bywyd ac yn rhan o'r nefoedd newydd a'r ddaear newydd. 

Colosiaid 1: 12-20 (ESV), Ef yw cyntafanedig yr holl greadigaeth - ef yw'r dechrau, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw

12 gan ddiolch i'r Tad, sydd wedi eich cymhwyso i rannu yn etifeddiaeth y saint mewn goleuni. 13 Mae wedi ein gwaredu o barth y tywyllwch ac wedi ein trosglwyddo i deyrnas ei annwyl Fab, 14 yn yr hwn y mae gennym brynedigaeth, maddeuant pechodau. 15 Ef yw delwedd y Duw anweledig, cyntafanedig yr holl greadigaeth. 16 Oherwydd ganddo ef y crëwyd pob peth, yn y nefoedd ac ar y ddaear, yn weladwy ac yn anweledig, boed yn orseddau neu'n arglwyddiaethau neu'n llywodraethwyr neu'n awdurdodau - crëwyd pob peth trwyddo ef ac iddo ef. 17 Ac y mae o flaen pob peth, ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd-ddal. 18 Ac ef yw pennaeth y corff, yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, y gallai fod ym mhopeth ym mhopeth. 19 Oherwydd ynddo ef yr oedd holl gyflawnder Duw yn falch o drigo, 20 ac trwyddo i gymodi ag ef ei hun bob peth, boed hynny ar y ddaear neu yn y nefoedd, gan wneud heddwch trwy waed ei groes.

Datguddiad 1: 5 (ESV), Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw

ac o Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw, a phren mesur brenhinoedd ar y ddaear.

Datguddiad 1: 17-18 (ESV), Fi yw'r cyntaf a'r olaf - Bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth 

Pan welais ef, cwympais wrth ei draed fel pe bai wedi marw. Ond gosododd ei law dde arnaf, gan ddweud, “Peidiwch ag ofni, Fi yw'r cyntaf a'r olaf, a'r un byw. Bu farw, ac wele fy mod yn fyw am byth, ac mae gen i allweddi Marwolaeth a Hades.

Datguddiad 2: 8, 10 (ESV), Geiriau'r cyntaf a'r olaf, a fu farw ac a ddaeth yn fyw

“Ac at angel yr eglwys yn Smyrna ysgrifennwch: 'Mae'r geiriau'r cyntaf a'r olaf, a fu farw ac a ddaeth yn fyw… Byddwch ffyddlon hyd angau, a rhoddaf ichi coron bywyd

Datguddiad 3: 14, 21 (ESV), Dechreuad creadigaeth Duw - Mae un sy'n gorchfygu, Byddaf yn caniatáu iddo eistedd gyda mi ar fy orsedd

“Ac at angel yr eglwys yn Laodicea ysgrifennwch: 'Geiriau'r Amen, y tyst ffyddlon a gwir, dechrau creadigaeth Duw… Mae'r un sy'n gorchfygu, Byddaf yn caniatáu iddo eistedd gyda mi ar fy orsedd, wrth imi hefyd orchfygu ac eistedd i lawr gyda fy Nhad ar ei orsedd.

PreexistenceOfChrist.com

Beth am Philipiaid 2: 6-7?

Isod mae rendro llythrennol Philipiaid 2: 5-11. Mae'n cyd-fynd yn agos â threfn geiriau'r Groeg. Dangosir hefyd gyfieithiad deongliadol llai llythrennol. Nid yw'r cyfieithiadau hyn, sy'n gyson â'r ystyr Roegaidd, yn awgrymu ymgnawdoliad. Dylai hefyd fod yn amlwg bod pob gosodiad yn y darn yn gwneud synnwyr perffaith o ystyried cyd-destun y darn yn ei gyfanrwydd sy'n dysgu bod â meddwl Crist.

Mae'r rhan fwyaf o gyfieithiadau Saesneg o Philipiaid 2: 6-7 yn dangos gogwydd i awgrymu ymgnawdoliad. Mae adolygiad agosach o'r Groegiaid yn dangos nad yw hyn yn wir. Rydyn ni'n gwybod mai Iesu bellach yw mynegiant Duw wedi cael ei ddyrchafu a chael enw uwchlaw pob enw. Nid ef oedd hynny i ddechrau. Yn rhinwedd ufudd-dod y dyn Iesu Grist y mae bellach wedi cael pŵer ac awdurdod ac wedi cael ei wneud yn Arglwydd a Christ (Actau 2:36).

Am ddadansoddiad manylach gweler y wefan FormOfGod.com - https://FormOfGod.com

Philipiaid 2: 5-11 Cyfieithiad Llenyddol

5 Y meddwl hwn ynoch chi

hynny hefyd mewn eneiniog, yn Iesu,

6 yr hwn sydd ar ffurf Duw yn ymsuddo,

nid trawiad,

dyfarnodd ei hun

bod yn gyfartal â Duw,

7 yn hytrach ei hun gwagiodd,

ffurf servile a gafodd,

yn debygrwydd dynion achoswyd iddo fod,

ac mewn cyfansoddiad

 daethpwyd o hyd iddo fel dyn.

8 Darostyngodd ei hun

wedi dod yn ufudd hyd farwolaeth

hyd yn oed ar groes. 

9 Am hynny hefyd y Duw ei hun a ddyrchafodd

a rhoddodd iddo

yr enw y tu hwnt i bob enw

10 hynny yn enw Iesu,

byddai pob pen-glin yn ymgrymu,

o'r nefoedd ac o'r ddaear ac o dan y ddaear,

11 a byddai pob tafod yn cyfaddef

eneiniodd yr Arglwydd Iesu

er gogoniant Duw, o Dad.

Philipiaid 2: 5-11 Cyfieithiad Deongliadol

5 Y meddwl hwn cael ynoch chi,

y meddwl hefyd yn y Meseia - yn Iesu,

6 yr hwn sydd yn meddu ar fynegiant Duw,

nid priodoldeb,

haerodd ei hun

bod yn ddirprwy i Dduw,

7 yn hytrach nid oedd yn parchu ei hun,

mynegiant o was a dderbyniodd,

yn debygrwydd dynion y gwnaed ef,

ac mewn cyfansoddiad,

cafodd ei gydnabod fel dyn.

8 Darostyngodd ei hun

wedi dod yn ufudd hyd angau,

hyd yn oed ar groes.

9 Am hynny hefyd y dyrchafwyd Duw ei hun

a rhoddodd iddo,

yr awdurdod uwchlaw pob awdurdod, 

10 Hynny yn awdurdod Iesu,

byddai pob pen-glin yn ymgrymu,

o'r nefoedd, ac o'r ddaear ac o rhai dan y ddaear,

11 a byddai pob tafod yn cyfaddef

fod Iesu is Arglwydd Meseia,

i foliant y Tad Dduw.

PreexistenceOfChrist.com

Beth am ddarnau eraill yn John?

Mae nifer o ddarnau yn Ioan yn sôn am Iesu o flaen Ioan, yn dod i lawr o'r nefoedd, yn cael ei anfon i'r byd, yn codi i fyny lle'r oedd o'r blaen, ac yn dod oddi wrth y Tad ac yn dychwelyd at y Tad. Esboniad o'r “darnau anodd” hyn (o'r Sylwebaeth REV Bible) darperir isod.

“Oherwydd yr oedd o fy mlaen.” (Ioan 1:15, 1:30)

Y gwir syml yw bod y Meseia bob amser yn rhagori ar Ioan. Defnyddir yr adnodau hyn weithiau i gefnogi’r Drindod oherwydd gellir cyfieithu’r pennill, “oherwydd ei fod ef [Iesu] o fy mlaen i” [Ioan], a thybir bod yr adnod yn dweud bod Iesu yn bodoli cyn Ioan Fedyddiwr. Mewn gwirionedd, mae nifer o fersiynau modern yn cyfieithu’r ymadrodd olaf rhywbeth fel, “oherwydd ei fod ef [Iesu] yn bodoli o fy mlaen.” Fodd bynnag, nid oes unrhyw reswm i ddod â'r Drindod i'r adnod hon, ac mae rhesymau da iawn nad yw'n cyfeirio at y Drindod mewn unrhyw ffordd.

Mae yna ysgrythurau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw yn broffwydoliaethau o'r Meseia nad oedd yr Iddewon yn amser Crist yn berthnasol i'r Meseia. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwybod bod gan yr hen Iddewon lawer o ddisgwyliadau am eu Meseia a oedd yn seiliedig ar yr Ysgrythur. Roedd y Meseia yr oedd yr Iddewon yn ei ddisgwyl yn un o ddisgynyddion Efa (Gen. 3:15), ac yn un o ddisgynyddion Abraham (Gen. 22:18), o lwyth Jwda (Gen. 49:10); un o ddisgynyddion Dafydd (2 Sam. 7:12, 13; Isa. 11: 1), y byddai’n “arglwydd” o dan yr ARGLWYDD (Ps. 110: 1), y byddai’n was i’r ARGLWYDD (Eseia 42 : 1-7), bydd yn “un eu hunain” ac yn gallu agosáu at yr ARGLWYDD (Jer. 30:21), a bydd yn dod allan o Fethlehem (Micah 5: 2).

Mae’r disgwyliad hwn yn gweddu’n berffaith i ddysgeidiaeth Ioan i’w ddisgyblion mai Iesu oedd “Oen Duw” (Ioan 1:29; h.y., yr Oen a anfonwyd oddi wrth Dduw) a datganiad Ioan mai Iesu oedd “Mab Duw” (Ioan 1:34). Pe bai Ioan wedi dweud wrth ei ddisgyblion fod Iesu’n bodoli’n llythrennol cyn iddo wneud, ni fyddent wedi deall yr hyn yr oedd yn ei ddweud, a fyddai wedi ennyn trafodaeth ac esboniad mawr o athrawiaeth cyn-fodolaeth y Meseia. Nid oes trafodaeth nac esboniad o'r fath am y ffaith syml nad oedd Ioan yn dweud bod Iesu'n llythrennol yn bodoli o'i flaen. Nid oedd John yn dysgu, ac ni soniodd am y Drindod yn y cyd-destun hwn.

Mae gan lawer o fersiynau’r cyfieithiad bod Iesu “cyn” Ioan. Yn y cyfieithiad hwnnw, y gair Groeg a gyfieithir “oedd” yw’r ferf ēn (ἦν), sydd yn yr amser amherffaith, llais gweithredol eimi, (εἰμί) y gair cyffredin am “i fod” (sy'n digwydd fwy na 2000 gwaith yn y Testament Newydd). Yn y cyd-destun hwn mae'n hanfodol ein bod yn deall mai grym yr amser amherffaith yw, “roedd ac mae'n parhau i fod.” Yna daw'r gair Groeg protos, sy'n golygu “yn gyntaf.” Gall gyfeirio at fod yn “gyntaf” mewn amser, ac felly gael ei gyfieithu “cyn,” neu gall olygu cyntaf mewn rheng, a chael ei gyfieithu yn “brif,” “arweinydd,” “mwyaf,” “gorau,” ac ati. Mae yna llawer o enghreifftiau yn cyfeirio at bobl yn brotos lle mae protos yn cyfeirio at y rheng neu'r pwysigrwydd uchaf (cp. Matt. 19:30, 20:27; Marc 6:21; 9:35; 10:31, 44; Luc 19:47; Actau 17: 4; 25: 2; 28:17; ac 1 Cor. 12:28). Yn yr un modd, defnyddir protos o bethau sydd orau neu bwysicaf. Er enghraifft, y gorchymyn “cyntaf” a mawr oedd y cyntaf o ran pwysigrwydd, a’r fantell “gyntaf” oedd y fantell “orau” (Luc 15:22).

O ystyried meddylfryd y disgyblion a’r ffaith nad oedd Ioan yn eu dysgu am fodolaeth y Meseia, ond yn hytrach ei fod yn ceisio tynnu sylw mai Iesu oedd y Meseia, mae’n ymddangos bod Ioan yn gwneud y datganiad syml bod Iesu bob amser wedi wedi bod yn rhagori arno, gan fynd yn ôl ymhell cyn iddynt ddechrau ar eu gweinidogaethau. Nid oes rhaid i ddatganiad Ioan fod Iesu “o’r blaen” olygu bod Iesu yn Dduw na hyd yn oed fod yn gyfeiriad at holl broffwydoliaethau’r Meseia yn yr Hen Destament gan fynd yn ôl at Genesis 3:15. Cyn i Ioan neu Iesu gael eu geni, pan ddaeth Mair i ymweld ag Elizabeth, neidiodd Ioan yn y groth am lawenydd wrth fod yn agos at ei achubwr. I Ioan, roedd Iesu bob amser wedi bod yn rhagori arno.

Wrth gwrs mae'n bosibl, ond nid oes unrhyw ffordd i'w brofi, pan ddywedodd Ioan fod Iesu o'i flaen, roedd ganddo hefyd yn ei feddwl holl broffwydoliaethau'r Meseia yn yr Hen Destament, a bod Iesu wedi bod ym meddwl Duw am filenia. Mae bodolaeth Crist ym meddwl Duw mor eglur fel nad oes angen dadlau yn ei gylch. Cyn sefydlu'r byd roedd yn hysbys (1 Pet. 1:20); o sylfaen y byd cafodd ei ladd (Dat. 13: 8); a chyn sylfaen y byd fe'n dewiswyd ni, yr Eglwys, ynddo (Eff. 1: 4). Mae'r sicrwydd am y Meseia a fynegir yn y proffwydoliaethau amdano yn datgelu'n bendant fod pob agwedd ar ei fywyd a'i farwolaeth yn amlwg ym meddwl Duw cyn i unrhyw un ohonynt ddigwydd. Pe bai gan Ioan broffwydoliaethau’r Meseia mewn golwg pan wnaeth y datganiad hwn, yna byddai’n debyg i pan ddywedodd Iesu ei hun ei fod “cyn” Abraham (gweler y sylwebaeth ar Ioan 8:58).

Mae’n amlwg yn y cyd-destun mai’r prif reswm dros ddatganiad Ioan oedd chwyddo Iesu Grist o’i gymharu ag ef ei hun, ac “oedd fy uwch-swyddog” yn gwneud hynny. Mae'r Meseia bob amser wedi bod yn rhagori ar y proffwydi eraill.

“Ond yr hwn a ddaeth i lawr o’r nefoedd” (Ioan 3:13, 6:38)

Dywedwyd bod rhywbeth wedi dod oddi wrth Dduw neu wedi dod o'r nefoedd os mai Duw oedd ei ffynhonnell. Er enghraifft, dywed Iago 1:17 fod pob rhodd dda “oddi uchod” ac yn “dod i lawr” oddi wrth Dduw. Mae'r hyn y mae James yn ei olygu yn glir. Duw yw Awdur a ffynhonnell y pethau da yn ein bywydau. Mae Duw yn gweithio y tu ôl i'r llenni i ddarparu'r hyn sydd ei angen arnom. Nid yw'r pennill yn golygu bod y pethau da yn ein bywydau yn dod i lawr yn uniongyrchol o'r nefoedd. Mae'r ymadrodd “yr hwn a ddaeth i lawr o'r nefoedd” yn Ioan 3:13 i'w ddeall yn yr un ffordd ag yr ydym yn deall geiriau Iago - mai Duw yw ffynhonnell Iesu Grist, yr oedd Ef. Cynllun Duw oedd Crist, ac yna fe wnaeth Duw beri Iesu yn uniongyrchol.

Mae yna adnodau eraill hefyd sy’n dweud bod Iesu “wedi ei anfon oddi wrth Dduw,” ymadrodd sy’n dangos Duw fel ffynhonnell eithaf yr hyn sy’n cael ei anfon. Dyn a anfonwyd oddi wrth Dduw oedd Ioan Fedyddiwr (Ioan 1: 6), a’r hwn a ddywedodd fod Iesu “yn dod oddi uchod” ac yn “dod o’r nefoedd” (Ioan 3:31). Pan oedd Duw eisiau dweud wrth y bobl y byddai’n eu bendithio pe byddent yn rhoi eu degwm, dywedodd wrthynt y byddai’n agor ffenestri’r “nefoedd” ac yn tywallt bendith (Mal. 3:10 - KJV). Wrth gwrs, roedd pawb yn deall yr idiom yn cael ei ddefnyddio, ac nid oedd unrhyw un yn credu y byddai Duw yn llythrennol yn arllwys pethau o'r nefoedd. Roeddent yn gwybod bod yr ymadrodd yn golygu mai Duw oedd tarddiad y bendithion a gawsant. Enghraifft arall o hyd yw pan oedd Crist yn siarad a dweud, “Bedydd Ioan - o ble y daeth? A oedd o'r nefoedd neu gan ddynion? ” (Matt. 21:25). Wrth gwrs, y ffordd y byddai bedydd Ioan wedi bod “o’r nefoedd” oedd pe bai Duw yn ffynhonnell y datguddiad. Ni chafodd John y syniad ar ei ben ei hun, fe ddaeth “o’r nefoedd.” Mae’r pennill yn gwneud yr idiom yn glir: gallai pethau fod “o’r nefoedd,” hy, oddi wrth Dduw, neu gallent fod “oddi wrth ddynion.” Mae'r idiom yr un peth pan gaiff ei ddefnyddio gan Iesu. Mae Iesu “oddi wrth Dduw,” “o’r nefoedd” neu “oddi uchod” yn yr ystyr mai Duw yw ei Dad ac felly ei darddiad.

Mae'r syniad o ddod oddi wrth Dduw neu gael ei anfon gan Dduw hefyd yn cael ei egluro gan eiriau Iesu yn Ioan 17. Dywedodd, “Wrth i chi fy anfon i'r byd, dw i wedi eu hanfon i'r byd” (Ioan 17:18). Rydyn ni'n deall yn berffaith beth oedd Crist yn ei olygu pan ddywedodd, “Rydw i wedi eu hanfon i'r byd.” Roedd yn golygu iddo ein comisiynu, neu ein penodi. Nid yw'r datganiad yn awgrymu ein bod yn y nefoedd gyda Christ ac yna'n ymgnawdoli i'r cnawd. Dywedodd Crist, “Fel yr ydych wedi fy anfon, anfonais hwy.” Felly, yn yr un ffordd ag y gwnaeth Crist ein hanfon ni yw sut y dylem ddeall yr ymadrodd a anfonodd Duw Grist.

"nid bod unrhyw un wedi gweld y Tad heblaw'r sawl sydd oddi wrth Dduw, mae wedi gweld y Tad." (John 6: 46)

Mae Ioan 6:46 yn dangos y berthynas agos oedd gan Iesu â Duw. Roedd gan Iesu lefel o agosatrwydd na fu neb erioed â Duw, cyn nac ers hynny. Datgelodd Iesu’r agosatrwydd a gafodd gyda Duw yn ei ddeialog gyda’r bobl ger Môr Galilea, torf a oedd yn cynnwys arweinyddiaeth Iddewig, disgyblion, a gwylwyr, i barhau i ddweud wrthynt, er mewn termau braidd yn ddrygionus, mai ef oedd y Meseia addawedig . Awgrymodd Iesu mai ef oedd y Meseia mewn sawl ffordd. Dywedodd fod Duw wedi gosod ei sêl arno, gan olygu bod gan Iesu sêl dilysrwydd a chymeradwyaeth Duw (Ioan 6:27). Dywedodd fod gwneud gwaith Duw yn golygu credu ynddo (Ioan 6:29). Dywedodd mai ef oedd Bara'r Bywyd ac na fyddai pobl sy'n ei fwyta byth yn newynu (Ioan 6:35; cp. Ioan 6:48, 51). Hefyd, dywedodd y byddai gan bobl a gredai yn “y Mab” fywyd yn yr Oes i ddod oherwydd y byddai’n eu codi oddi wrth y meirw (Ioan 6:40, 44, 47, 54). Roedd y ffordd anuniongyrchol hon o ddysgu yn nodweddiadol o'r ffordd y siaradodd Iesu - gan awgrymu'n glir y gwir mai ef oedd y Meseia fel y gallai pobl â chalon dros Dduw glywed a chredu, ond ni nododd y ffaith mor blaen nes iddo orfodi ei wrthwynebwyr i mewn i arddangos allan ac allan. Yn gyffredinol, ni allai ei wrthwynebwyr amgyffred yr hyn yr oedd yn ei ddweud a daeth i ben i ddadlau yn ei gylch (Ioan 6: 41-44).

Mae rhai pobl yn casglu o Ioan 6:46 fod yn rhaid i Iesu fod yn Dduw, neu o leiaf ei fod yn bodoli cyn ei eni oherwydd ei fod wedi “gweld y Tad.” Fodd bynnag, nid oes a wnelo'r pennill hwn â'r Drindod na bodolaeth. Yr allwedd i ddeall Ioan 6:46 yw gwybod nad yw’r ymadrodd “gweld y Tad” yn cyfeirio at weld â llygaid corfforol rhywun ond yn ffigurol at “adnabod y Tad.” Roedd Iesu’n adnabod Duw, nid oherwydd ei fod yn byw ac yn siarad â Duw yn y nefoedd cyn ei eni ar y ddaear, ond oherwydd bod Duw wedi datgelu ei Hun yn gliriach i Iesu nag oedd ganddo i unrhyw un arall. Gwnaeth Iesu hyn yn glir mewn dysgeidiaeth eraill pan ddywedodd, “Oherwydd bod y Tad yn caru’r Mab ac yn dangos iddo bopeth y mae’n ei wneud…” (Ioan 5:20).

Yn Hebraeg a Groeg, mae geiriau sy'n cael eu cyfieithu “gweld” trwy'r Beibl yn aml yn golygu “gwybod neu sylweddoli.” Defnyddir y gair Hebraeg ra'ah o weld gyda'r llygaid a gwybod rhywbeth, neu ei ganfod (Gen. 16: 4; Exod. 32: 1; Num. 20:29). Yn yr un modd, cyfieithodd y gair Groeg horaō (ὁράω), “gweler” yn Ioan 1:18, 6:46; a 3 Ioan 1:11, gall olygu “gweld gyda’r llygaid” neu “weld gyda’r meddwl, canfod, gwybod.” Hyd yn oed yn Saesneg, un o'r diffiniadau ar gyfer “gweld” yw “gwybod neu ddeall.” Er enghraifft, pan fydd dau berson yn trafod rhywbeth, efallai y bydd un yn dweud wrth y llall, “Rwy'n gweld beth rydych chi'n ei olygu.”

Mae'r defnydd o “gweld” fel y mae'n ymwneud â “gwybod” i'w gael mewn sawl man yn y Testament Newydd. Er enghraifft, dywedodd Iesu wrth Philip, “… Mae unrhyw un sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad…” (Ioan 14: 9). Yma eto defnyddir y gair “gweld” i nodi “gwybod.” Byddai unrhyw un a oedd yn adnabod Iesu (nid dim ond y rhai a'i “gwelodd”) yn adnabod y Tad. Mewn gwirionedd, roedd Iesu wedi gwneud hynny'n glir ddau bennill yn gynharach pan ddywedodd wrth Philip, “Pe byddech chi wir yn fy adnabod, byddech chi'n adnabod fy Nhad hefyd. O hyn ymlaen, rydych chi'n ei adnabod ac wedi ei weld ”(Ioan 14: 7). Yn yr adnod hon, dywed Iesu fod y rhai sy’n ei adnabod wedi “gweld” y Tad.

Adnod arall sy’n defnyddio’r gair “a welwyd” yn yr ystyr “hysbys” yw Ioan 1:18: “Nid oes neb erioed wedi gweld Duw; yr unig Fab, sydd ym mynwes y Tad, mae wedi ei wneud yn hysbys. ” Mae’r ymadrodd “gweld Duw” yn gyfochrog yn gymesur â’r ymadrodd “wedi ei wneud yn hysbys,” ac mae’r ddau ymadrodd yn cyfeirio at y rôl a gyflawnodd Iesu, yr unig Fab. Nid oedd unrhyw ddyn yn adnabod Duw yn llawn, ond gwnaeth Iesu ef yn hysbys. Trwy gydol yr Hen Destament, roedd yr hyn roedd pobl yn ei wybod am Dduw yn gyfyngedig iawn. Mewn gwirionedd, mae 2 Corinthiaid 3: 13-16 yn cyfeirio at y ffaith bod gan yr Iddewon sy'n gwrthod Crist len ​​dros eu calonnau hyd yn oed heddiw. Daeth y wybodaeth lawn, y “gwir” am Dduw, trwy Iesu Grist (Ioan 1:17). Ef oedd yr un a “welodd” (a ddeallodd yn llawn) Dduw, ac yna dysgodd eraill - dyna beth mae Ioan 1:18 yn ei gyfleu. Cyn i Iesu Grist ddod, nid oedd unrhyw un wir yn adnabod Duw fel y mae Ef yn wir, yn Dad nefol cariadus, ond fe wnaeth Iesu Grist “weld” (adnabod) Duw yn agos oherwydd i'r Tad ddatgelu ei Hun iddo mewn ffyrdd nad yw neb arall erioed wedi eu hadnabod.

“Fel yr anfonodd y Tad byw ataf.”  (John 6: 57)

Mae'r ddysgeidiaeth a anfonodd Duw Iesu Grist yn digwydd dros ddeugain gwaith yn y Testament Newydd, a gall fod â gwahanol ystyron mewn gwahanol gyd-destunau. Gall Duw anfon Iesu i'r byd gael cwpl o wahanol naws. Yn un peth, Iesu yw’r “Adda olaf” (1 Cor. 15:45), ac yn union fel y creodd Duw Adda, felly creodd Duw Iesu trwy ei Dadu yn Mair. Felly, gall anfon Duw Iesu gyfeirio at ei feichiogi a'i eni, ac yna'r weinidogaeth ddilynol i achub dynolryw, neu gall gyfeirio'n syml at ddigwyddiad llawer hwyrach Duw yn anfon Iesu i gyflawni ei weinidogaeth i fod yn achubwr dynolryw. Yr ystyr olaf honno, er enghraifft, yw’r hyn y mae Ioan 17:18 (NET) yn ei olygu pan weddïodd Iesu ar Dduw a dweud: “Yn union fel y gwnaethoch fy anfon i’r byd, felly anfonais hwy i’r byd.” Comisiynodd Iesu ei apostolion a'u hanfon allan yn union fel yr oedd Duw wedi'i gomisiynu a'i anfon allan.

Mae yna rai sy’n mynnu, oherwydd i Dduw “anfon” Iesu, fod yn rhaid i Iesu fod yn Dduw. Ond mae hynny'n darllen llawer gormod i'r cysyniad syml o gael eich “anfon.” Defnyddiwyd y syniad bod rhywbeth wedi ei “anfon” gan Dduw yn gyffredin ac yn syml, mae’n golygu mai Duw yw ffynhonnell eithaf, neu “anfonwr,” yr hyn a anfonwyd. Nid oes unrhyw reswm i gredu bod Iesu yn cael ei anfon gan Dduw yn ei wneud yn Dduw - dim byd arall sy'n cael ei “anfon” gan Dduw yw Duw. Mae'r ymadrodd yn golygu'r hyn y mae'n ei ddweud, mai Duw a anfonodd Iesu. Mae gan y Beibl ddwsinau o enghreifftiau o bethau yn cael eu hanfon gan Dduw, pob un yn golygu mai Duw oedd y ffynhonnell. Anfonodd Duw dywydd gwael ar yr Aifft (Exod. 9:23), seirff tanbaid ar yr Israeliaid (Num. 21: 6), Moses (Deut. 34:11), proffwydi (Barnwyr 6: 8), a llawer mwy o bobl a phethau . Dyn a anfonwyd oddi wrth Dduw oedd Ioan Fedyddiwr (Ioan 1: 6). Mae geiriau Ioan Fedyddiwr am gael eu hanfon yn glir iawn ac, os cânt eu cymryd yr un ffordd mae rhai Trinitariaid yn cymryd Iesu yn cael ei “anfon” gan Dduw, byddent yn gwneud Ioan Dduw hefyd. Dywedodd Ioan, “Nid fi yw’r Meseia, ond rwyf wedi cael fy anfon o’i flaen” (Ioan 3:28 HCSB). Rydyn ni i gyd yn gwybod bod yr hyn roedd John yn ei olygu wrth “Rydw i wedi cael fy anfon o’i flaen” yn syml yn golygu bod Duw wedi comisiynu Ioan ar adeg a ragflaenodd y Meseia. Ond pe bai rhywun eisoes yn credu bod John rywsut yn bedwerydd aelod o'r Duwdod, yna gellid defnyddio'r hyn a ddywedodd John fel tystiolaeth sy'n cefnogi'r gred honno. Y pwynt yw mai’r unig reswm y byddai rhywun yn dweud bod Iesu’n cael ei “anfon” gan Dduw yn golygu ei fod yn Dduw neu ei fod yn bodoli yn y nefoedd fyddai pe bai eisoes yn arddel y gred honno. Nid yw'r geiriau eu hunain yn dweud nac yn golygu hynny.

Fe wnaeth Iesu’n glir bod yr un sy’n “anfon” yn fwy na’r un “a anfonwyd.” Yn Ioan 13:16 dywedodd, “Nid yw gwas yn fwy na’i arglwydd, ac nid oes un sy’n cael ei anfon yn fwy na’r un a’i hanfonodd.” Felly os anfonodd y Tad Iesu, yna mae'r Tad yn fwy na Iesu. Yna gwnaeth hynny'n glir iawn pan ddywedodd yn y bennod nesaf un, “Mae fy Nhad yn fwy na minnau” (Ioan 14:28).

“Dod i fyny i’r lle yr oedd o’r blaen.” (Ioan 6:62)

Mae'r pennill hwn yn cyfeirio at atgyfodiad Crist. Mae'r ffaith hon yn glir o astudio'r cyd-destun. Oherwydd bod y cyfieithwyr wedi dewis cyfieithu anabainō (ἀναβαίνω) fel “esgyn,” mae pobl yn credu ei fod yn cyfeirio at esgyniad Crist o’r ddaear fel y’i cofnodir yn Actau 1: 9, ond nid yw Deddfau 1: 9 yn defnyddio’r gair hwn. Yn syml, ystyr Anabainō yw “mynd i fyny.” Fe’i defnyddir o “fynd i fyny” i ddrychiad uwch fel wrth ddringo mynydd (Mathew 5: 1, 14:23, et al.), O Iesu’n “dod i fyny” o dan y dŵr wrth ei fedydd (Matt. 3 : 16; Marc 1:10), o blanhigion sy’n “tyfu i fyny” allan o’r ddaear (Mathew 13: 7; Marc 4: 7, 8, 32), neu hyd yn oed “mynd i fyny,” hy, “dringo , ”Coeden (Luc 19: 4). Roedd Crist yn syml yn gofyn a fyddent yn troseddu pe byddent yn ei weld yn “dod i fyny” allan o'r ddaear, hy, yn cael ei atgyfodi, a bod lle yr oedd o'r blaen, hy, yn fyw ac ar y ddaear.

Mae'r cyd-destun yn cadarnhau bod Iesu'n siarad am fod yn fara o'r nefoedd a rhoi bywyd trwy ei atgyfodiad. Mae penillion fel Ioan 6: 39-40 a 6:44 yn cadarnhau hyn: Dywedodd Iesu dro ar ôl tro, “… fe’i codaf ef [pob credadun] i fyny ar y diwrnod olaf.” Rhyfeddodd Crist fod hyd yn oed rhai o'i ddisgyblion wedi troseddu yn ei ddysgeidiaeth. Roedd wedi bod yn siarad am yr atgyfodiad, ac fe’u tramgwyddwyd, felly gofynnodd iddynt a fyddent yn troseddu pe byddent yn ei weld yn cael ei atgyfodi, sydd yn anffodus wedi ei gyfieithu fel “esgyn” yn Ioan 6:62. [Norton, op. cit., Datganiad o'r Rhesymau dros beidio â Chredu Athrawiaethau Trinitariaid, tt. 248-252; Snedeker, op. cit., Nid oes gan ein Tad Nefol Gyfartal, t. 215.]

“Nid dyma wnaeth Abraham” (Ioan 8:40)

Mae rhai yn honni bod Ioan 8:40 yn awgrymu bod Iesu wedi preexisted oherwydd eu bod yn cymryd Iesu fel un a ddywedodd na laddodd Abraham ef. Fodd bynnag, y cyd-destun yw bod Iesu wedi cyfeirio ato’i hun fel “dyn sydd wedi dweud wrthych y gwir a glywais gan Dduw.” ac yn flaenorol yn adnod 39 dywedodd, “Pe byddech chi'n blant i Abraham, byddech chi'n gwneud y gweithredoedd a wnaeth Abraham." Mae'n amlwg o'r cyd-destun bod Iesu'n gwneud y pwynt bod eu gweithredoedd yn anghyson â gweithredoedd Abraham ac na cheisiodd Abraham ladd dynion a ddywedodd y gwir wrth iddynt glywed gan Dduw. Hynny yw, ni cheisiodd Abraham ladd y proffwydi fel yr oeddent yn cynllwynio i'w wneud. Mewn man arall, yn Luc a Mathew mae Iesu’n gwneud sawl cyfeiriad at ladd y proffwydi gan arweinwyr crefyddol rhagrithiol (Luc 6: 22-23, Luc 11: 47-54, Luc 13: 33-34). 

“Cyn i Abraham fod, myfi yw” (Ioan 8:58)

Mae rhai yn honni, oherwydd bod Iesu “cyn” Abraham, ei bod yn rhaid bod Iesu wedi bod yn Dduw. Ond nid oedd Iesu’n bodoli’n llythrennol cyn ei feichiogi ym Mair, ond roedd yn “bodoli” yng nghynllun Duw, ac fe’i rhagwelwyd mewn proffwydoliaeth. Mae proffwydoliaethau'r prynwr sydd i ddod yn cychwyn mor gynnar â Genesis 3:15, a oedd gerbron Abraham. Iesu oedd “yr un,” y Gwaredwr, ymhell cyn Abraham. Nid oedd yn rhaid i’r Eglwys fodoli’n llythrennol fel pobl i Dduw ein dewis ni cyn sylfaen y byd (Eff. 1: 4), roeddem yn bodoli ym meddwl Duw. Yn yr un modd, nid oedd Iesu’n bodoli fel person corfforol gwirioneddol yn ystod amser Abraham, ond roedd yn “bodoli” ym meddwl Duw fel cynllun Duw ar gyfer prynedigaeth dyn.

Mae hefyd yn bwysig sylwi bod llawer o bobl yn camddarllen Ioan 8:58 ac yn meddwl ei fod yn dweud bod Iesu wedi gweld Abraham. Rhaid inni ddarllen y Beibl yn ofalus oherwydd nid yw'n dweud y fath beth. Nid yw'n dweud bod Iesu wedi gweld Abraham, mae'n dweud bod Abraham wedi gweld Dydd Crist. Mae darlleniad gofalus o gyd-destun yr adnod yn dangos bod Iesu’n siarad am “fodoli” yn rhagwybodaeth Duw. Dywed Ioan 8:56, “Roedd eich tad Abraham yn llawenhau gweld fy niwrnod, ac fe’i gwelodd, ac roedd yn falch.” Dywed yr adnod hon fod Abraham wedi “gweld” diwrnod Crist (mae dydd Crist fel arfer yn cael ei ystyried gan ddiwinyddion fel y diwrnod y mae Crist yn concro'r ddaear ac yn sefydlu ei deyrnas - ac mae'n ddyfodol o hyd). Byddai hynny'n cyd-fynd â'r hyn y mae llyfr yr Hebreaid yn ei ddweud am Abraham: “Oherwydd roedd yn edrych ymlaen at y ddinas gyda sylfeini, a'i bensaer a'i adeiladwr yw Duw” (Heb. 11:10). Dywed y Beibl fod Abraham wedi “gweld” dinas sy’n dal i fod yn y dyfodol. Ym mha ystyr y gallai Abraham fod wedi gweld rhywbeth a oedd yn y dyfodol? Fe wnaeth Abraham “weld” ddydd Crist oherwydd bod Duw wedi dweud wrtho ei fod yn dod, ac fe wnaeth Abraham ei “weld” trwy ffydd. Er i Abraham weld diwrnod Crist trwy ffydd, roedd y diwrnod hwnnw'n bodoli ym meddwl Duw ymhell cyn Abraham. Felly, yng nghyd-destun cynllun Duw a oedd yn bodoli o’r dechrau, roedd Crist yn sicr “cyn” Abraham. Crist oedd cynllun Duw ar gyfer prynedigaeth dyn ymhell cyn i Abraham fyw.

“Wedi dod o… mynd at y Tad” (John 16: 28)

Mae'n hawdd iawn deall hyn os cymerwn yr Ysgrythur yn ôl ei gwerth, mai Iesu Grist yw Unig Anedig Fab y Tad. Fe ddaeth Iesu “oddi wrth y Tad pan wnaeth E trwytho Mair, yn union fel y daeth pob un ohonom oddi wrth ein tadau pan gafodd ein mamau eu trwytho ganddyn nhw. Roedd Iesu’n gwybod o’r Ysgrythur y byddai’n mynd at y Tad rywbryd ar ôl ei atgyfodiad, ac felly mae’n nodi hynny i’r apostolion yma yn y Swper Olaf, ychydig cyn ei arestio a’i groeshoelio. Nid yw’r adnod hon yn cyfeirio at athrawiaeth yr “ymgnawdoliad.”

PreexistenceOfChrist.com

Llygredd ysgrythurol amrywiol sy'n awgrymu preexistence:

Mae nifer o ddarnau yn y Testament Net wedi cael eu llygru i gefnogi rhagdybiaethau uniongred Iesu yn preexisting ac yn ymgnawdoliad o Dduw. 

 • Jude 1: 5 - Newidiwyd “Traddododd yr Arglwydd ei bobl allan o’r Aifft” i “Traddododd Iesu” mewn ychydig o lawysgrifau i wneud i Iesu fodoli yn yr Hen Destament. Darllenodd y testun Beirniadol a KJV, “Nawr rwyf am eich atgoffa, er eich bod yn gwybod popeth unwaith ac am byth, fod yr Arglwydd, ar ôl achub pobl allan o wlad yr Aifft, wedi dinistrio’r rhai nad oeddent yn credu wedi hynny.” Amrywiad sy'n cynrychioli llygredd orthodoox a ddefnyddir mewn peth cyfieithu yw bod “Iesu” yn cael ei ddisodli gan “Arglwydd”. Mae rhai cyfieithiadau modern yn ymgorffori'r llygredd hwn gan gynnwys ESV. 
 • Matthew 1: 18 - Mae Mathew yn cofnodi “dechrau” Iesu Grist. Trinitariaid a oedd yn anghyffyrddus â “genesisNewidiodd “(dechrau, tarddiad, genedigaeth) i“gennesis”(“ Genedigaeth ”).
 • Luc 9: 34 - Newidiodd ysgrifenyddion yr ymadrodd “yr un a ddewiswyd” i “yr wyf yn falch iawn ohono.” Mae hwn yn newid cynnil, ond mae'n cymryd y pwyslais oddi ar y ffaith bod Iesu dewis gan Dduw, nad yw rhai pobl yn ei gydnabod yn gwneud synnwyr ai Iesu yw Duw
 • 1 15 Corinthiaid: 45 - Newidiwyd “y dyn cyntaf, Adda” gan ysgrifenyddion i ddarllen, “y cyntaf, Adda” i gael gwared ar y gair “dyn,” oherwydd trwy oblygiad gramadegol byddai’n rhaid i Grist fod yn ddyn hefyd.
 • Effesiaid 3: 9 - Newidiwyd “Duw a greodd bob peth” i “Dduw a greodd bob peth trwy Iesu Grist.”
 • 1 Timothy 3: 16 - Newidiwyd “Pwy” i “Dduw.” Roedd y newid hwn yn amlwg iawn yn y testunau ac mae ysgolheigion Trinitaraidd yn ei gyfaddef yn agored. Cynhyrchodd y newid ddadl Drindodaidd bwerus iawn, oherwydd bod y testun wedi'i newid yn darllen, “Amlygwyd Duw yn y cnawd,” yn lle “[Iesu] a amlygwyd yn y cnawd,” sef y darlleniad cywir a chydnabyddedig.
 • Rhestr fwy o lygredd gweadol sy'n ffafrio'r sefyllfa Drindodaidd - Dolen tudalen we: 
  https://www.biblicalunitarian.com/articles/textual-corruptions-favoring-the-trinitarian-position
 • Llygredd Uniongred yr Ysgrythur, Bart Ehrman, Cyswllt Llyfr Amazon: https://amzn.to/3chqeta
PreexistenceOfChrist.com

Beth am Genesis 1:26? - 'Gadewch inni wneud dyn ar ein delwedd'

Mae Genesis 1:27 a Genesis 5: 1-2 yn cyfeirio at Dduw yn yr unigol. Fodd bynnag, pan mae Duw yn siarad yn Genesis 1:26, defnyddir y lluosog. Mae'r rhai sy'n credu bod Crist wedi preexisted yn credu bod Duw yn siarad â Iesu cyn-ymgnawdoledig. Mae pennill rhybudd Gen 1:27 yn darllen “ei” ac “ef” ddwywaith (nid eu rhai nhw a nhw) ac felly hefyd Gen 5: 1-2. Er ei fod yn siarad â lluosogrwydd, ef yn unig yw’r Creawdwr (“ef a’u creodd”). 

Genesis 1: 26-27 (ESV), 

Yna dywedodd Duw, “Gadewch us gwneud dyn i mewn ein delwedd, ar ôl ein tebygrwydd. A gadewch iddyn nhw gael goruchafiaeth ar bysgod y môr a thros adar y nefoedd a thros y da byw a thros yr holl ddaear a thros bob peth ymgripiol sy'n ymlusgo ar y ddaear. ” Felly creodd Duw ddyn i mewn ei delwedd ei hun, ar ddelw Duw he ei greu; gwryw a benyw he eu creu.

Genesis 5: 1-2 (ESV), 

“Dyma lyfr cenedlaethau Adda. Pan greodd Duw ddyn, he a'i gwnaeth yn debygrwydd Duw. Gwryw a benyw he eu creu, a he eu bendithio a’u henwi’n Ddyn pan gawsant eu creu. ”

Esboniadau ar gyfer “Gadewch inni wneud dyn ar ein delwedd”

 1. Mae Duw yn siarad â'r llu nefol (meibion ​​Duw) a oedd yn bodoli ac yn dyst i'r greadigaeth. Mae Duw yn rhannu ei fwriadau gyda'i weision (Job 38: 1-7, Amos 3: 7, Gen 18:17). Mae Duw yn ymgynghori ag asiantau cyn gweithredoedd y greadigaeth (Isa 6: 8, Job 15: 8, Jer 23:18)
 2. Plural of Majesty - mae Duw mor aruthrol ynddo'i hun fel ei fod yn gallu cyfeirio ato'i hun yn y lluosog er ei fod yn unigol yn bersonol. (Ps 150: 1-2, Deut 33: 26-27) Gweler Royal we: https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_we
 3. Mae Duw yn siarad â'i nefoedd nerthol - mae'r nefoedd o dan ei reolaeth ac yn ufuddhau i'w ewyllys. Trwy air yr ARGLWYDD gwnaed y nefoedd, a thrwy anadl ei geg eu holl lu. (Deut 32:43, Deut 33:26, Ps 19: 1, Ps 33: 6, Ps 50: 4, Ps 66:33, Ps 136: 4-8, Ps 150: 1, Job 26:13)
 4. Mae Duw yn siarad ag ef ei hun (ei feddwl). Sefydlodd Duw y byd trwy ei Ddoethineb. Roedd doethineb gyda Duw yn y dechrau ac fe’i sefydlwyd cyn y greadigaeth (Ps 33: 6, Pr 3: 19-20, Pr 8: 22-31, Jer 10:12, Jer 51:15, Ioan 1: 1-3)
 5. Mae Duw yn siarad â’i ddwylo - mae Duw yn cyflawni pethau trwy weithredoedd ei ddwylo (Ex 15: 4-7, Deut 33:11, Ps 28: 5, Ps 92: 4, Ps 138: 7)
PreexistenceOfChrist.com

Adnod allweddol na ddylid ei chymryd mewn ystyr lythrennol

Rydyn ni'n gwybod bod Duw wedi bwriadu i'r Oen gael ei ladd yn ôl ei gynllun ar gyfer yr Efengyl cyn i'r byd fodoli. Fodd bynnag, lladdwyd yr Oen mewn gwirionedd o sylfaen y byd. Roedd y cynllun yn bodoli o'r dechrau na chafodd ei gyflawni hyd amser llawn.

Datguddiad 13: 8 (KJV), Yr oen a laddwyd o sylfaen y byd

A bydd pawb sy'n trigo ar y ddaear yn ei addoli, nad yw eu henwau wedi'u hysgrifennu yn llyfr y bywyd of lladdwyd yr Oen o sylfaen y byd.

PreexistenceOfChrist.com

Map Beiblaidd o Ystyr

Mae'r logos yn agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â meddwl a bwriadau Duw (doethineb). Mae'r Ysbryd Glân hefyd yn agwedd ar Dduw sy'n ymwneud â'i ddylanwad rheoli (pŵer). Trwy Fwriadau Duw (logos) a thrwy ddylanwad rheoli Duw (yr Ysbryd Glân), daw popeth i fodolaeth. Dyma sut y gwnaed y greadigaeth wreiddiol (Adda gyntaf) a dyma sut y daeth Iesu Grist (yr Adda olaf) i fodolaeth. Rydyn ni'n cael ein creu yn greadigaeth newydd, ac yn derbyn mabwysiadau meibion ​​ac etifeddiaeth i Deyrnas Dduw trwy Iesu y Meseia yn ôl doethineb dragwyddol Duw. 

Y Gair yn cael ei wneud yn gnawd = Duw yn siarad Iesu i fodolaeth yn ôl ei ddoethineb (logos)

Ioan 1:14 (ESV)

Ac daeth y Gair yn gnawd a phreswylio yn ein plith, a gwelsom ei ogoniant, ei ogoniant fel yr unig Fab gan y Tad, yn llawn gras a gwirionedd.

Cafodd Iesu ei genhedlu gan yr Ysbryd Glân (anadl Duw)

Luc 1:35 (ESV)

Ac atebodd yr angel hi, “Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi; felly y plentyn i gael ei eni yn cael ei alw'n sanctaidd - Mab Duw.

PreexistenceOfChrist.com

Beth yw'r niwed wrth gredu bod Crist yn ymgnawdoliad?

 1. Mae'n anghyson â'r Ysgrythur
 2. Mae'n ystumio neges yr Efengyl a gwir ystyr amryw ddarnau
 3. Mae'n tanseilio dynoliaeth Crist - I fod yn fod dynol go iawn mae'n rhaid ei fod wedi cael ei ddwyn i fodolaeth fel bod dynol - heb fod wedi preexisted fel Duw neu angel Duw. Mae credu yng ngwir ddynoliaeth Crist yn hanfodol i neges yr Efengyl. Mae 1 Ioan 4: 2 yn datgan bod yn rhaid i ni gredu bod Iesu Grist wedi dod ar y cnawd (bod dynol oedd). 

1 Ioan 4: 2 (ESV), Bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd oddi wrth Dduw

Trwy hyn rydych chi'n adnabod Ysbryd Duw: pob ysbryd sy'n cyfaddef bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd oddi wrth Dduw,

Deddfau 3:13 (ESV), T.ef Dduw ein tadau, a ogoneddodd ei was Iesu

Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, wedi ei ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau

Deddfau 17: 30-31 (ESV), Bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi

Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, oherwydd ei fod wedi pennu diwrnod y bydd bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Rhufeiniaid 5:19 (ESV), Trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn

Oherwydd fel trwy anufudd-dod yr un dyn gwnaed y nifer yn bechaduriaid, felly trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn.

1 Corinthiaid 15:21 (ESV), Trwy ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn wedi dod hefyd atgyfodiad y meirw

Am fel gan ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn wedi dod hefyd atgyfodiad y meirw.

Philipiaid 2: 8-9 (ESV), Cael eich darganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod ufudd i bwynt marwolaeth

Ac yn cael ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod ufudd i bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoddodd iddo yr enw sydd uwchlaw pob enw,

1 Timotheus 2: 5-6 (ESV), un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

Canys y mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddir ar yr adeg iawn.

Hebreaid 4: 15 (ESV), Nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau

nid oes gennym archoffeiriad nad yw'n gallu cydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, eto heb bechod.

Hebreaid 5: 1-5 (ESV), Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond penodwyd

Am penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd, gan ei fod ef ei hun wedi ei syfrdanu gan wendid. Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. Felly hefyd Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond penodwyd ganddo ef a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”

Hebreaid 5: 8-10 (ESV), Dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd

Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. Ac yn cael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

PreexistenceOfChrist.com

Dadlwythiadau PDF

Natur Preexistence yn y Testament Newydd

Anthony Bwncath

pdf lawrlwytho: https://focusonthekingdom.org/The%20Nature%20of%20Preexistence.pdf

Bodolaeth Iesu - Llythrennol neu Dybiannol

thebiblejesus.org

pdf lawrlwytho: Bodolaeth Iesu - Llenyddol neu Dybiannol?

Cymryd Philipiaid 2: 6-11 Allan o'r Gwactod

Dustin Smith

pdf lawrlwytho: http://focusonthekingdom.org/Taking.pdf

Beichiogi Virginal neu Begetio? Golwg ar Christoleg Mathew 1: 18-20

Dustin Smith

pdf lawrlwytho: http://focusonthekingdom.org/Virginal.pdf

 

PreexistenceOfChrist.com