Un Cyfryngwr
Un Cyfryngwr

Un Cyfryngwr

Trosolwg:

Mae dynoliaeth Crist yn hanfodol i'r efengyl. Nid dyn mo Duw ond mae Meseia proffwydoliaeth o reidrwydd yn was dynol i Dduw - ei eneiniog gan fod Iesu yn Fab Dyn y proffwydoliaethau cenhadol. Math o un oedd Adam i ddod a Iesu yw'r Adda olaf. Mae cymod trwy gnawd a gwaed y Meseia dynol (Crist). Mae Iesu, ein huchel offeiriad yn cyfryngu gwell cyfamod â'i waed ei hun. Mae Iesu yn was i Dduw sy'n cyfryngu droson ni. Yr un Duw a Thad yw Duw a Thad Iesu. Dyrchafodd Duw ein gwaredwr Iesu ar ei law dde fel arweinydd a gwaredwr. Mae Mab y Dyn i fod i farnu'r byd mewn cyfiawnder. 

UnMediator.faith

Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

Mae 1 Timotheus 2: 5-6, yn crynhoi’r Efengyl mewn un frawddeg, “Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddir ar yr adeg iawn. ” Dyma'r hyn y mae Paul yn cyfeirio ato fel “gwybodaeth y gwir” yn adnod 4 y mae Duw eisiau i bawb ddod ato a chael ei achub ganddo. Am yr union reswm hwn yn adnod 7 y penodwyd Paul yn bregethwr ac yn apostol, yn athro i'r Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd.

1 Timotheus 2: 3-7 (ESV)

3 Mae hyn yn dda, ac mae'n braf yng ngolwg Da ein Gwaredwr, 4 sy'n dymuno i bawb gael eu hachub a dod i wybodaeth y gwir. 5 Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn. 7 Am hyn penodwyd fi yn bregethwr ac yn apostol (Rwy'n dweud y gwir, nid wyf yn dweud celwydd), athro i'r Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd.

1 Mae Tim 2: 5-6 wedi’i fframio fel gwirionedd yr Efengyl. Beth yw'r gwirionedd craidd hwn? Fe'i crynhoir fel a ganlyn:

  1. Mae yna un Duw (Duw yw ein Gwaredwr ac mae'n dymuno i bawb gael eu hachub a dod i wybodaeth y gwir)
  2. Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion
  3. Dyn yw'r cyfryngwr
  4. Y cyfryngwr yw Crist (y Meseia) Iesu
  5. Rhoddodd y cyfryngwr ei hun i fyny fel pridwerth i bawb
  6. Rhoddwyd tystiolaeth y Meseia ar yr adeg iawn. (h.y., yn ôl cynllun rhagarweiniol Duw)

Mae'r holl bwyntiau uchod yn hanfodol i'n dealltwriaeth o hunaniaeth Duw a Iesu a'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Yma mae Iesu'n cael ei wahaniaethu oddi wrth Dduw mewn pedair ffordd:

 1. Iesu yw'r cyfryngwr rhwng Duw a dynion
 2. Dyn yw Iesu
 3. Rhoddodd Iesu ei hun fel pridwerth i bawb
 4. Iesu yw cynllun Meseia Duw

Mae'r pedair agwedd hon ar bwy mae Iesu yn cadarnhau bod dynoliaeth Iesu yn greiddiol i neges yr Efengyl. Gan gyfateb i'r meini prawf hyn, ni all Iesu fod yn Dduw mewn ystyr ontolegol lythrennol:

1. Mae cyfryngwr rhwng Duw a dyn yn barti ar wahân i'r Duw a'r dynion y mae'n cyfryngu drostynt. Mae hynny'n gyfryngwr yn drydydd parti. Dim ond un Duw sydd, felly mae'n rhaid i'r cyfryngwr rhwng Duw gael gwahaniaeth ontolegol ar wahân i Dduw. 

2. Dyn yw'r cyfryngwr. Nid yw ac ni all Duw ddod yn ddyn. Mae Duw yn anfeidrol, mae dyn yn feidrol. Ni all yr anfeidrol fod yn feidrol ac aros yn anfeidrol. Mae dyn yn ddibynnol ar ocsigen, bwyd a dŵr. Mae Duw yn ddibynnol ar ddim. Mae dyn yn farwol tra bod Duw yn anfarwol. Ni all Duw sy'n anfarwol farw trwy ddiffiniad. Mae dosbarthiadau ontolegol Duw yn erbyn dyn yn wahaniaethau pendant na ellir eu croesi.

3. Rhoddodd y cyfryngwr ei hun fel pridwerth i bawb. Ni all Duw roi ei hun yn bridwerth gan fod Duw yn anadferadwy ac yn methu marw. Yn hytrach, roedd yn angenrheidiol bod y rhwymedi ar gyfer pechod dyn o fath o Adda - dyn a wnaethpwyd yn debyg i'r Adda cyntaf - creadigaeth uniongyrchol o Dduw a wnaed heb bechod. 

4. Y cyfryngwr yw Meseia (Crist) cynllun Duw a ragwelwyd gan y proffwydi. Mae Meseia proffwydoliaeth yn asiant dynol i Dduw - “Mab y Dyn”

UnMediator.faith

Nid Dyn mo Duw

Nid yw Duw yn ddyn nac yn dioddef cyfyngiadau dyn. Ni all y nefoedd gynnwys Duw, na chorff dynol. Mae dynion yn farwol, mae Duw yn anfarwol. 

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Rhifau 23: 19-20, nid dyn, na mab dyn mo Duw

19 Nid dyn yw Duw, y dylai ddweud celwydd, neu fab dyn, y dylai newid ei feddwl. A yw wedi dweud, ac oni wnaiff ef? Neu a yw wedi siarad, ac oni fydd yn ei gyflawni? 20 Wele, cefais orchymyn i fendithio: mae wedi bendithio, ac ni allaf ei ddirymu.

1 Samuel 15: 28-29, Nid dyn mohono (YHWH)

28 A dywedodd Samuel wrtho, ““Yr Arglwydd wedi rhwygo teyrnas Israel oddi wrthych heddiw ac wedi ei rhoi i gymydog i chi, sy'n well na chi. 29 A hefyd ni fydd Gogoniant Israel yn dweud celwydd nac yn difaru, canys nid dyn mohono, y dylai fod yn edifar ganddo. ”

Hosea 11: 9, “Duw ydw i ac nid dyn”

9 Ni fyddaf yn cyflawni fy dicter llosgi; Ni fyddaf eto yn dinistrio Effraim; oherwydd Duw ydw i ac nid dyn, y Sanctaidd yn eich plith, ac ni ddeuaf mewn digofaint.

Salmau 118: 8-9, Gwell cymryd lloches yn yr ARGLWYDD (YHWH) nag ymddiried mewn dyn

8 Mae'n well lloches yn yr ARGLWYDD nag ymddiried mewn dyn. 9 Mae'n well lloches yn yr ARGLWYDD nag ymddiried mewn tywysogion.

1 Brenhinoedd 8:27, Ni all nefoedd a’r nefoedd uchaf eich cynnwys chi

27 "Ond a fydd Duw yn wir yn trigo ar y ddaear? Wele, ni all nefoedd a'r nefoedd uchaf eich cynnwys chi; faint yn llai y tŷ hwn yr wyf wedi'i adeiladu!

Actau 7: 48-50, Nid yw'r Goruchaf yn preswylio mewn tai a wneir â dwylo

48 Ac eto nid yw'r Goruchaf yn trigo mewn tai a wneir gan ddwylo, fel y dywed y proffwyd, 49 “'Nefoedd yw fy orsedd, a'r ddaear yw fy stôl droed. Pa fath o dŷ fyddwch chi'n ei adeiladu i mi, meddai'r Arglwydd, neu beth yw lle fy ngweddill?50 Oni wnaeth fy llaw yr holl bethau hyn? '

Rhufeiniaid 1: 22-23, Duw Anfarwol - dyn marwol

22 Gan honni eu bod yn ddoeth, daethant yn ffyliaid, 23 a chyfnewid gogoniant y Duw anfarwol ar gyfer delweddau yn debyg dyn marwol ac adar ac anifeiliaid a phethau ymgripiol.

1 Timotheus 1:17, Anfarwol yn unig Dduw

17 I Frenin yr oesoedd, anfarwol, anweledig, yr unig Dduw, byddwch anrhydedd a gogoniant am byth bythoedd. Amen.

1 Timotheus 6:16, Mae anfarwoldeb gan Who Alone

16 sydd ag anfarwoldeb yn unig, sy'n trigo mewn goleuni anghyraeddadwy, nad yw neb erioed wedi'i weld na'i weld. Iddo ef y bydd anrhydedd ac arglwyddiaeth dragwyddol. Amen.

UnMediator.faith

Mae Meseia proffwydoliaeth yn was dynol i Dduw - Ei eneiniog

Mae proffwydoliaethau Meseianaidd yr Hen Destament (Tanakh) yn disgrifio Mab y Dyn sydd i ddod fel asiant Duw y bydd Duw yn sefydlu offeiriadaeth a theyrnas dragwyddol drwyddo. 

Deuteronomium 18: 15-19 (ESV), “Bydd Duw yn codi i chi broffwyd - byddaf yn rhoi fy ngeiriau yn ei geg”

15 "Bydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith, oddi wrth eich brodyr - iddo ef y byddwch chi'n gwrando- 16 yn union fel y dymunwch gan yr ARGLWYDD eich Duw yn Horeb ar ddiwrnod y cynulliad, pan ddywedasoch, 'Peidiwn â chlywed eto lais yr ARGLWYDD fy Nuw na gweld y tân mawr hwn mwyach, rhag imi farw.' 17 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, 'Maen nhw'n iawn yn yr hyn maen nhw wedi'i siarad. 18 Byddaf yn codi ar eu cyfer broffwyd fel chi o blith eu brodyr. A rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg, a bydd yn siarad â hwy bopeth yr wyf yn ei orchymyn iddo. 19 A phwy bynnag na fydd yn gwrando ar fy ngeiriau y bydd yn siarad yn fy enw i, byddaf i ei hun yn gofyn amdano.

Salmau 2 (KJV), Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain yn erbyn yr ARGLWYDD ac yn erbyn ei eneiniog

1 Pam mae'r cenhedloedd yn cynddeiriogi, a'r bobl yn dychmygu peth ofer? 2 Mae brenhinoedd y ddaear yn gosod eu hunain, a'r llywodraethwyr yn cymryd cyngor gyda'i gilydd, yn erbyn yr ARGLWYDD, ac yn erbyn ei eneiniog, gan ddweud, 3 Gadewch inni dorri eu bandiau yn rhuthro, a bwrw eu cortynnau oddi wrthym. 4 Bydd yr un sy'n eistedd yn y nefoedd yn chwerthin: bydd gan yr Arglwydd nhw mewn gwrthodiad. 5 Yna bydd yn siarad â nhw yn ei ddigofaint, ac yn eu blino yn ei anfodlonrwydd dolurus. 6 Ac eto a wyf wedi gosod fy brenin ar fy bryn sanctaidd Seion. 7 Byddaf yn datgan yr archddyfarniad: yr ARGLWYDD a ddywedodd wrthyf, Ti yw fy Mab; y dydd hwn yr wyf wedi dy eni di. 8 Gofynnwch amdanaf, a rhoddaf i ti'r cenhedloedd ar gyfer dy etifeddiaeth, a rhannau eithaf y ddaear er dy feddiant. 9 Yr wyt yn eu torri â gwialen o haearn; byddwch yn eu torri mewn darnau fel llestr crochenydd. 10 Byddwch ddoeth nawr, O frenhinoedd: cewch gyfarwyddyd, chwi farnwyr y ddaear. 11 Gwasanaethwch yr ARGLWYDD gydag ofn, a llawenhewch â chrynu. 12 Kiss the Son, rhag iddo fod yn ddig, a byddwch yn darfod o'r ffordd, pan nad yw ei ddigofaint yn garedig ond ychydig. Gwyn eu byd yr holl rai sy'n ymddiried ynddynt.

Salmau 8: 4-6 (ESV), “Rydych chi wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo”

4 beth yw dyn yr ydych yn ymwybodol ohono, a mab dyn eich bod yn gofalu amdano 5 Ac eto rydych wedi ei wneud ychydig yn is na'r bodau nefol a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. 6 Rydych wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo; rydych chi wedi rhoi popeth o dan ei draed,

Salmau 110: 1-6 (ESV), “Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd”

1 Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd: “Eisteddwch ar fy neheulaw, nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. " 2 Mae'r ARGLWYDD yn anfon eich teyrnwialen nerthol allan o Seion. Rheol yng nghanol eich gelynion! 3 Bydd eich pobl yn cynnig eu hunain yn rhydd ar ddiwrnod eich gallu, mewn dillad sanctaidd; o groth y bore, gwlith eich ieuenctid fydd eich un chi. 4 Mae’r ARGLWYDD wedi tyngu ac ni fydd yn newid ei feddwl, “Rydych chi'n offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek. ” 5 Mae'r Arglwydd ar eich llaw dde; bydd yn chwalu brenhinoedd ar ddiwrnod ei ddigofaint. 6 Bydd yn gweithredu barn ymhlith y cenhedloedd, gan eu llenwi â chorfflu; bydd yn chwalu penaethiaid dros y ddaear lydan.

Salmau 110: 1 (LSV), YHWH i'm Harglwydd

PSALM O DAVID. Datganiad o YHWH i'm Harglwydd: "Eistedd wrth fy neheulaw, || Hyd nes i mi wneud Eich gelynion yn stôl droed i chi. ”

Eseia 9: 6-7 (ESV), “I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab”

6 I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab; a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd, a gelwir ei enw yn Gynghorydd Rhyfeddol, Duw Mighty, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch. 7 O gynnydd ei lywodraeth ac o heddwch ni fydd diwedd, ar orsedd Dafydd a thros ei deyrnas, i'w sefydlu a'i gynnal â chyfiawnder ac â chyfiawnder o'r amser hwn ymlaen ac am byth. Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn gwneud hyn.

 • Nodiadau ar Eseia 9: 6
  • I ni mae plentyn yn cael ei eni, a rhoddir mab: Mae'r mab hwn i'w roi a'i eni yn y dyfodol.
  • Nid yw'r llywodraeth ar ei ysgwydd eto - bydd
  • Mae'r teitlau / enwau hyn yn rhywbeth y bydd yn cael ei alw (nid ef oedd y pethau hyn o'r blaen)
  • Mae “Duw Mighty” yn cyfeirio at y pŵer a’r awdurdod goruchaf a fydd ganddo yn y deyrnas hon sydd wedi’i sefydlu a’i gadarnhau ganddo. Mae gan y Meseia awdurdod dwyfol fel asiant dewisol Duw i reoli'r byd mewn cyfiawnder. Gellir galw cynrychiolwyr Duw yn “Dduw” yn seiliedig ar y cysyniad o asiantaeth. gwel https://biblicalagency.com
  • Mae “Tad Tragwyddol” yn ymwneud ag ef yn sefydlu’r deyrnas hon (sef y tad sefydlol) a bod yn rheolwr (patriarch) y deyrnas y bydd yn ei chynnal.
  • Dyma'r Meseia dynol a fydd yn eistedd ar orsedd Dafydd
  • Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn cyflawni'r rhodd i ni fab ac yn rhoi'r llywodraeth ar ei ysgwydd. Mae gwahaniaeth clir yma oddi wrth y mab sy'n cael ei roi ac ARGLWYDD y Lluoedd sy'n darparu ar gyfer ei eni a'i dynged i dderbyn pŵer ac awdurdod.

Eseia 11: 1-5 (ESV), Saethiad o fonyn Jesse - bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno

1 Fe ddaw saethiad allan o fonyn Jesse, a bydd cangen o'i wreiddiau yn dwyn ffrwyth. 2 A bydd Ysbryd yr ARGLWYDD yn gorffwys arno,
Ysbryd doethineb a dealltwriaeth, Ysbryd cyngor a nerth, Ysbryd gwybodaeth ac ofn yr ARGLWYDD. 3 A bydd ei hyfrydwch yn ofn yr ARGLWYDD. Ni fydd yn barnu yn ôl yr hyn y mae ei lygaid yn ei weld, nac yn penderfynu anghydfodau yn ôl yr hyn y mae ei glustiau'n ei glywed, 4 ond gyda chyfiawnder bydd yn barnu'r tlodion, ac yn penderfynu gyda thegwch dros addfwyn y ddaear; a bydd yn taro'r ddaear â gwialen ei geg, a chydag anadl ei wefusau bydd yn lladd yr annuwiol. 5 Cyfiawnder fydd gwregys ei ganol, a ffyddlondeb gwregys ei lwynau.

Eseia 42: 1-4 (ESV), Wele fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy newis

1 Wele fy ngwas, yr wyf yn ei gynnal, fy newis, y mae fy enaid yn ymhyfrydu ynddo; Rwyf wedi rhoi fy Ysbryd arno; bydd yn dwyn cyfiawnder i'r cenhedloedd. 2 Ni fydd yn crio yn uchel nac yn codi ei lais, nac yn ei glywed yn y stryd; 3 corsen gleisiedig ni fydd yn torri, a wic gwangalon na fydd yn diffodd; bydd yn ffyddlon yn dwyn cyfiawnder. 4 Ni fydd yn tyfu'n wangalon nac yn digalonni nes iddo sefydlu cyfiawnder yn y ddaear; ac mae'r arfordiroedd yn aros am ei gyfraith.

Eseia 52: 13-15 (ESV), “Bydd fy ngwas yn gweithredu’n ddoeth - bydd yn taenellu llawer o genhedloedd”

13 Wele, bydd fy ngwas yn gweithredu'n ddoeth; bydd yn uchel ac yn cael ei ddyrchafu, ac yn cael ei ddyrchafu. 14 Gan fod cymaint wedi synnu arnoch chi— roedd ei ymddangosiad mor rhyfedd, y tu hwnt i semblance dynol, a'i ffurf y tu hwnt i ffurf plant y ddynoliaeth— 15 felly y bydd yn taenellu llawer o genhedloedd. Bydd brenhinoedd yn cau eu cegau o'i herwydd, am yr hyn na ddywedwyd wrthynt ei fod yn ei weld, a'r hyn na chlywsant yn ei ddeall.

Eseia 53: 10-12 (ESV), “Trwy ei wybodaeth ef bydd yr un cyfiawn, fy ngwas, yn gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn”

10 Ac eto, ewyllys yr ARGLWYDD oedd ei falu; mae wedi ei roi i alar; pan fydd ei enaid yn offrwm dros euogrwydd, bydd yn gweld ei epil; bydd yn estyn ei ddyddiau; bydd ewyllys yr ARGLWYDD yn ffynnu yn ei law. 11 Allan o ing ei enaid bydd yn gweld ac yn cael ei fodloni; trwy ei wybodaeth ef y bydd y cyfiawn, fy ngwas, gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn, ac efe a ddwg eu hanwireddau. 12 Am hynny byddaf yn rhannu cyfran iddo â'r nifer, ac yn rhannu'r ysbail â'r cryf, am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth ac fe'i rhifwyd gyda'r troseddwyr; eto fe ddygodd bechod llawer, ac yn gwneud ymyrraeth ar gyfer y troseddwyr.

Eseia 53 (KJV) - Trwy ei wybodaeth ef y bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer; canys efe a ddwg eu hanwireddau

1 Pwy sydd wedi credu ein hadroddiad? ac i bwy y mae braich yr ARGLWYDD wedi'i datgelu? 2 Canys bydd yn tyfu i fyny o'i flaen fel planhigyn tyner, ac fel gwraidd allan o dir sych: nid oes ganddo ddim ffurf na charedigrwydd; a phan welwn ni ef, nid oes harddwch y dylem ei ddymuno. 3 Mae'n cael ei ddirmygu a'i wrthod gan ddynion; dyn gofidiau, ac yn gyfarwydd â galar: a chuddiasom fel petai ein hwynebau oddi wrtho; cafodd ei ddirmygu, ac nid oeddem yn ei barchu.

4 Diau ei fod wedi dwyn ein galar, ac wedi cario ein gofidiau: eto roeddem yn ei barchu wedi ei dagu, ei daro gan Dduw a'i gystuddio. 5 Ond cafodd ei glwyfo am ein camweddau, cafodd ei gleisio am ein hanwireddau: yr oedd cosbedigaeth ein heddwch arno; a chyda'i streipiau rydyn ni'n cael ein hiacháu. 6 Mae popeth rydyn ni'n ei hoffi fel defaid wedi mynd ar gyfeiliorn; rydym wedi troi pob un i'w ffordd ei hun; a'r ARGLWYDD a osododd arno anwiredd pob un ohonom. 7 Gormeswyd ef, a chystuddiwyd ef, eto ni agorodd ei geg: dygir ef fel oen i'r lladdfa, ac fel dafad o flaen ei chneifwyr yn fud, felly nid yw yn agor ei geg. 8 Cymerwyd ef o'r carchar ac o farn: a phwy a ddatgan ei genhedlaeth? canys torrwyd ef allan o wlad y byw: am gamwedd fy mhobl y cafodd ei dagu. 9 Gwnaeth ei fedd gyda'r annuwiol, a chyda'r cyfoethog yn ei farwolaeth; am nad oedd wedi gwneud unrhyw drais, ac nid oedd unrhyw dwyll yn ei geg ychwaith.

10 Ac eto, roedd yn dda gan yr ARGLWYDD ei gleisio; rhoddodd ef i alar: pan wnewch ei enaid yn offrwm dros bechod, bydd yn gweld ei had, bydd yn estyn ei ddyddiau, a bydd pleser yr ARGLWYDD yn ffynnu yn ei law. 11 Bydd yn gweld am drallod ei enaid, ac yn cael ei fodloni: trwy ei wybodaeth ef y bydd fy ngwas cyfiawn yn cyfiawnhau llawer; canys efe a ddwg eu hanwireddau. 12 Am hynny y byddaf yn rhannu cyfran iddo â'r mawr, ac yn rhannu'r ysbail â'r cryf; am iddo dywallt ei enaid hyd angau: a rhifwyd ef â'r troseddwyr; ac efe a noethodd bechod llawer, ac a wnaeth ymbiliau dros y troseddwyr.

UnMediator.faith

Iesu yw Mab y Proffwydoliaeth

Trwy gydol y Testament Newydd mae Iesu yn cael ei nodi fel Mab y Dyn - Un eneiniog - Meseia proffwydoliaeth.  

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Mathew 12: 15-21, Wele fy ngwas a ddewisais, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono.

15 Tynnodd Iesu, yn ymwybodol o hyn, yn ôl o'r fan honno. Dilynodd llawer ef, ac iachaodd hwy i gyd 16 a gorchmynnodd iddynt beidio â'i wneud yn hysbys. 17 Roedd hyn er mwyn cyflawni'r hyn a lefarwyd gan y proffwyd Eseia: 18 "Wele, fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno,
a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd. 19 Ni fydd yn ffraeo nac yn crio yn uchel, ac ni fydd neb yn clywed ei lais yn y strydoedd;  20 corsen gleisiedig ni fydd yn torri, a wic fudlosgi ni fydd yn diffodd, nes iddo ddod â chyfiawnder i fuddugoliaeth; 21 ac yn ei enw ef bydd y Cenhedloedd yn gobeithio. ”

Luc 9: 21-22, rhaid lladd Mab y Dyn (Crist / Meseia), ac ar y trydydd diwrnod ei godi

18 Nawr fe ddigwyddodd, gan ei fod yn gweddïo ar ei ben ei hun, fod y disgyblion gydag ef. A gofynnodd iddyn nhw, “Pwy mae'r torfeydd yn dweud fy mod i?” 19 A dyma nhw'n ateb, “Ioan Fedyddiwr. Ond mae eraill yn dweud, Elias, ac eraill, fod un o broffwydi’r hen wedi codi. ” 20 Yna dywedodd wrthyn nhw, “Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod i?” Ac atebodd Pedr, ““Crist Duw. " 21 Ac fe gododd yn llym a gorchymyn iddyn nhw ddweud hyn wrth neb, 22 gan ddweud, “Rhaid i Fab y Dyn ddioddef llawer o bethau a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, a chael ei ladd, ac ar y trydydd diwrnod gael ei godi. "

Luc 22:37, rhaid cyflawni’r Ysgrythur ynof

37 Oherwydd dywedaf wrthych hynny rhaid cyflawni'r Ysgrythur hon ynof: 'Ac fe gafodd ei rifo gyda'r troseddwyr.' Oherwydd y mae yr hyn a ysgrifennwyd amdanaf yn cael ei gyflawni. "

Luc 24: 44-47, Rhaid cyflawni popeth a ysgrifennwyd amdanaf

44 Yna dywedodd wrthynt, “Dyma fy ngeiriau y siaradais â chi tra roeddwn yn dal gyda chi, hynny rhaid cyflawni popeth a ysgrifennwyd amdanaf yng Nghyfraith Moses a'r Proffwydi a'r Salmauch. ” 45 Yna agorodd eu meddyliau i ddeall yr Ysgrythurau, 46 a dywedodd wrthynt, “Felly mae'n ysgrifenedig, y dylai'r Crist ddioddef ac ar y trydydd diwrnod godi oddi wrth y meirw, 47 ac y dylid cyhoeddi edifeirwch am faddeuant pechodau yn ei enw ef i'r holl genhedloedd, yn cychwyn o Jerwsalem.

Ioan 3: 14-16, Rhaid codi Mab y Dyn

14 Ac wrth i Moses godi'r sarff yn yr anialwch, felly rhaid codi Mab y Dyn, 15 er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo gael bywyd tragwyddol. 16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd felly, nes iddo roi ei unig Fab, fel na ddylai pwy bynnag sy’n credu ynddo ddifetha ond cael bywyd tragwyddol.

Actau 3: 18-26, Cyhoeddodd yr holl broffwydi sydd wedi siarad - y dyddiau hyn hefyd - Duw, ar ôl magu ei was

18 Ond yr hyn a ragfynegodd Duw trwy geg yr holl broffwydi, y byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly. 19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 y gall amseroedd adfywiol ddod o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd ei dderbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y soniodd Duw amdano trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm. 22 Dywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag a ddywed wrthych. 23 A bydd pob enaid nad yw'n gwrando ar y proffwyd hwnnw'n cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' 24 Cyhoeddodd yr holl broffwydi sydd wedi siarad, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. 25 Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.' 26 Anfonodd Duw ef atoch yn gyntaf, wedi iddo godi ei was, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. "

Actau 10: 42-43, Iddo ef mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth

42 Gorchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio mai ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae'r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

Rhufeiniaid 15:12, Fe ddaw gwraidd Jesse - ynddo ef y bydd y Cenhedloedd yn gobeithio

12 Ac eto dywed Eseia, ““Fe ddaw gwraidd Jesse, hyd yn oed yr hwn sy'n codi i reoli'r Cenhedloedd; ynddo ef y gobeithir y Cenhedloedd. "

UnMediator.faith

Math o un oedd Adam i ddod - Iesu yw'r Adda olaf

Math o un oedd Adam i ddod. Gelwir Iesu yn ail ddyn neu'r Adda olaf. Gan fod yr Adda cyntaf wedi'i greu gyda phechod allan fel creadigaeth uniongyrchol gan Dduw, felly hefyd yr Adda olaf. Trwy anufudd-dod y dyn cyntaf, aeth pechod i'r byd, ond trwy ufudd-dod un dyn, bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn. Daeth yr Adda olaf yn ysbryd sy'n rhoi bywyd. Fel y mae dyn y nefoedd, felly hefyd y rhai sydd o'r nefoedd.

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Rhufeiniaid 5: 12-17, Adda a oedd yn fath o'r un a oedd i ddod

12 Felly, yn union fel y daeth pechod i'r byd trwy un dyn, a marwolaeth trwy bechod, ac felly ymledodd marwolaeth i bob dyn oherwydd i bawb bechu— 13 oherwydd yn wir roedd pechod yn y byd cyn i'r gyfraith gael ei rhoi, ond nid yw pechod yn cael ei gyfrif lle nad oes deddf. 14 Ac eto teyrnasodd marwolaeth o Adda i Moses, hyd yn oed dros y rhai nad oedd eu pechu yn debyg i gamwedd Adam, a oedd yn fath o'r un a oedd i ddod. 15 Ond nid yw'r anrheg am ddim yn debyg i'r tresmasu. Oherwydd pe bai llawer yn marw trwy dresmasu ar un dyn, mae gras Duw yn llawer mwy a'r rhodd rydd trwy ras yr un dyn hwnnw, roedd Iesu Grist yn helaeth dros lawer. 16 Ac nid yw'r rhodd rydd yn debyg i ganlyniad pechod yr un dyn hwnnw. Am y dyfarniad yn dilyn un tresmasiad daeth condemniad, ond daeth cyfiawnhad dros yr anrheg rydd yn dilyn llawer o dresmasiadau. 17 Oherwydd os, oherwydd tresmasiad un dyn, y teyrnasodd marwolaeth trwy'r un dyn hwnnw, bydd llawer mwy y bydd y rhai sy'n derbyn digonedd o ras a rhodd rydd cyfiawnder yn teyrnasu mewn bywyd trwy'r un dyn Iesu Grist.

Rhufeiniaid 5: 18-21, Trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn

18 Felly, wrth i un tresmasiad arwain at gondemniad i bob dyn, felly mae un weithred o gyfiawnder yn arwain at gyfiawnhad a bywyd i bob dyn. 19 Oherwydd fel trwy anufudd-dod yr un dyn gwnaed y nifer yn bechaduriaid, felly trwy ufudd-dod yr un dyn bydd y nifer yn cael eu gwneud yn gyfiawn. 20 Nawr daeth y gyfraith i mewn i gynyddu'r tresmasu, ond lle cynyddodd pechod, roedd gras yn cynyddu'n fwy, 21 fel, wrth i bechod deyrnasu mewn marwolaeth, y gallai gras hefyd deyrnasu trwy gyfiawnder gan arwain at fywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein Harglwydd.

Philipiaid 2: 8-11, Daeth yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth - felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr

8 Ac yn cael ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoddodd iddo yr enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

 • Am fwy ar y ddealltwriaeth gywir o Philipiaid 2 gweler https://formofgod.com - Dadansoddiad o Philipiaid 2 - Dyrchafiad nid preexistence 

1 Corinthiaid 15: 12-19, Os na chodwyd y Meseia, ofer yw eich ffydd ac rydych yn dal mewn pechodau 

12 Nawr os cyhoeddir Crist fel y'i codwyd oddi wrth y meirw, sut y gall rhai ohonoch ddweud nad oes atgyfodiad y meirw? 13 Ond os nad oes atgyfodiad y meirw, yna ni chodwyd hyd yn oed Crist. 14 Ac os na chyfodwyd Crist, yna ofer yw ein pregethu a'ch ofer yn ofer. 15 Fe'n canfyddir hyd yn oed ein bod yn camliwio Duw, oherwydd gwnaethom dystiolaethu am Dduw iddo godi Crist, na chododd ef os yw'n wir nad yw'r meirw'n cael eu codi. 16 Oherwydd os na chodir y meirw, nid yw Crist hyd yn oed wedi ei godi. 17 Ac os na chodwyd Crist, ofer yw eich ffydd a'ch bod yn dal yn eich pechodau. 18 Yna mae'r rhai hefyd sydd wedi cwympo i gysgu yng Nghrist wedi darfod. 19 Os oes gennym ni yng Nghrist obaith yn y bywyd hwn yn unig, rydyn ni o'r holl bobl fwyaf i gael ein pitsio.

1 Corinthiaid 15: 20-26, Gan ddyn y daeth atgyfodiad y meirw

20 Ond mewn gwirionedd mae Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, blaenffrwyth y rhai sydd wedi cwympo i gysgu. 21 Oherwydd fel gan ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn y daeth hefyd atgyfodiad y meirw. 22 Oherwydd fel yn Adda mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist y bydd pawb yn cael eu gwneud yn fyw. 23 Ond pob un yn ei drefn ei hun: Crist y blaenffrwyth, yna ar ei ddyfodiad y rhai sy'n perthyn i Grist. 24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn cyflwyno'r deyrnas i Dduw Dad ar ôl dinistrio pob rheol a phob awdurdod a phwer. 25 Oherwydd rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion o dan ei draed. 26 Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth. 

1 Corinthiaid 15: 27-28, mae Duw wedi rhoi pob peth yn ddarostyngedig o dan ei draed

 27 Oherwydd “mae Duw wedi rhoi pob peth yn ddarostyngedig o dan ei draed.” Ond pan mae'n dweud, “mae pob peth yn cael ei ddarostwng,” mae'n amlwg ei fod wedi'i eithrio sy'n rhoi popeth yn ddarostyngedig oddi tano. 28 Pan fydd popeth yn ddarostyngedig iddo, yna bydd y Mab ei hun hefyd yn ddarostyngedig iddo sy'n rhoi pob peth yn ddarostyngedig iddo, y gall Duw fod i gyd o gwbl.

1 Corinthiaid 15: 42-45, Daeth yr Adda olaf yn ysbryd a roddodd fywyd - cododd yr ail ddyn gorff ysbrydol

42 Felly hefyd gydag atgyfodiad y meirw. Mae'r hyn sy'n cael ei hau yn darfodus; mae'r hyn sy'n cael ei godi yn anhydraidd. 43 Mae'n cael ei hau yn anonest; fe'i codir mewn gogoniant. Mae'n cael ei hau mewn gwendid; fe'i codir mewn grym. 44 Mae'n cael ei hau yn gorff naturiol; fe'i codir yn gorff ysbrydol. Os oes corff naturiol, mae yna gorff ysbrydol hefyd. 45 Felly mae'n ysgrifenedig, “Daeth y dyn cyntaf Adam yn fodolaeth fyw”; daeth yr Adda olaf yn ysbryd sy'n rhoi bywyd. 46 Ond nid yr ysbrydol sydd gyntaf ond y naturiol, ac yna'r ysbrydol. 47 Roedd y dyn cyntaf o'r ddaear, yn ddyn llwch; yr ail ddyn o'r nefoedd. 48 Fel yr oedd y dyn llwch, felly hefyd y rhai sydd o'r llwch, ac fel y mae'r dyn o'r nefoedd, felly hefyd y rhai sydd o'r nefoedd. 49 Yn union fel yr ydym wedi dwyn delwedd y dyn llwch, byddwn hefyd yn dwyn delwedd y dyn o'r nefoedd.

1 Corinthiaid 15: 46-49, Fel y mae ail ddyn y nefoedd, felly hefyd y rhai sydd o'r nefoedd

 46 Ond nid yr ysbrydol sydd gyntaf ond y naturiol, ac yna'r ysbrydol. 47 Roedd y dyn cyntaf o'r ddaear, yn ddyn llwch; yr ail ddyn o'r nefoedd. 48 Fel yr oedd y dyn llwch, felly hefyd y rhai sydd o'r llwch, a fel y mae dyn y nefoedd, felly hefyd y rhai sydd o'r nefoedd. 49 Yn union fel yr ydym wedi dwyn delwedd y dyn llwch, byddwn hefyd yn dwyn delwedd y dyn o'r nefoedd.

1 Thesaloniaid 4:14, Trwy Iesu, bydd Duw yn dod ag ef y rhai sydd wedi cwympo i gysgu

14 Oherwydd ers i ni gredu bod Iesu wedi marw a chodi eto, er hynny, trwy Iesu, bydd Duw yn dod ag ef y rhai sydd wedi cwympo i gysgu

1 Thesaloniaid 5: 9-10, mae Duw wedi ein tynghedu i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Meseia

9 Oherwydd nid yw Duw wedi ein tynghedu i ddigofaint, ond i gael iachawdwriaeth trwy ein Harglwydd Iesu Grist, 10 a fu farw drosom fel y gallem fyw gydag ef p'un a ydym yn effro neu'n cysgu.

UnMediator.faith

Cymod trwy gnawd a gwaed y Meseia dynol (Crist)

Roedd Iesu yn ddyn angenrheidiol fel y'i harddangoswyd gan nifer o benillion yn y Testament Newydd. Trwy ei gnawd a'i waed yr ydym yn derbyn cymod.

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Luc 22: 19-20, “Y cwpan hwn sy’n cael ei dywallt i chi yw’r cyfamod newydd yn fy ngwaed”

19 Cymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd a'i roi iddynt, gan ddweud, “Dyma fy nghorff, sy'n cael ei roi i chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. ” 20 Ac yn yr un modd y cwpan ar ôl iddyn nhw fwyta, gan ddweud, “Y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed.

Ioan 1:29, Oen Duw, sy'n tynnu ymaith bechod y byd

29 Drannoeth gwelodd Iesu yn dod tuag ato, a dywedodd, “Wele Oen Duw, sy'n dwyn ymaith bechod y byd!

Ioan 6: 51-58, Mae gan bwy bynnag sy'n bwydo ar fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed fywyd tragwyddol

51 Myfi yw'r bara byw a ddaeth i lawr o'r nefoedd. Os bydd unrhyw un yn bwyta'r bara hwn, bydd yn byw am byth. A'r bara y byddaf yn ei roi ar gyfer bywyd y byd yw fy nghnawd. " 52 Yna dadleuodd yr Iddewon ymysg ei gilydd, gan ddweud, “Sut gall y dyn hwn roi ei gnawd inni i'w fwyta?” 53 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, oni bai eich bod chi'n bwyta cnawd Mab y Dyn ac yn yfed ei waed, does gennych chi ddim bywyd ynoch chi. 54 Mae gan bwy bynnag sy'n bwydo ar fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed fywyd tragwyddol, a byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf. 55 Canys gwir fwyd yw fy nghnawd, a gwir ddiod yw fy ngwaed. 56 Mae pwy bynnag sy'n bwydo ar fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed yn aros ynof fi, a minnau ynddo ef. 57 Fel yr anfonodd y Tad byw ataf, a minnau'n byw oherwydd y Tad, felly pwy bynnag sy'n bwydo arnaf, bydd hefyd yn byw oherwydd fi. 58 Dyma'r bara a ddaeth i lawr o'r nefoedd, nid fel y bara roedd y tadau'n ei fwyta, ac a fu farw. Bydd pwy bynnag sy'n bwydo ar y bara hwn yn byw am byth. ”

1 Ioan 4: 2, Mae pob ysbryd sy’n cyfaddef bod Iesu Meseia wedi dod yn y cnawd oddi wrth Dduw

2 Trwy hyn rydych chi'n adnabod Ysbryd Duw: mae pob ysbryd sy'n cyfaddef bod Iesu Grist wedi dod yn y cnawd oddi wrth Dduw

2 Ioan 1: 7, Mae'r rhai nad ydyn nhw'n cyfaddef dyfodiad Iesu y Meseia yn y cnawd yn dwyllwyr

7 I lawer o dwyllwyr sydd wedi mynd allan i'r byd, y rhai nad ydyn nhw'n cyfaddef dyfodiad Iesu Grist yn y cnawd. Un o'r fath yw'r twyllwr a'r anghrist.

Rhufeiniaid 3: 23-26, cyflwynodd Duw Grist (Meseia) Iesu fel proffwydoliaeth trwy ei waed 

23 oherwydd mae pawb wedi pechu ac yn methu â chyrraedd gogoniant Duw, 24 ac yn cael eu cyfiawnhau trwy ei ras fel rhodd, trwy'r prynedigaeth sydd yng Nghrist Iesu, 25 a gyflwynodd Duw fel proffwydoliaeth trwy ei waed, i'w dderbyn trwy ffydd. Roedd hyn er mwyn dangos cyfiawnder Duw, oherwydd yn ei oddefgarwch dwyfol roedd wedi pasio dros bechodau blaenorol. 26 Roedd i ddangos ei gyfiawnder ar hyn o bryd, er mwyn iddo fod yn gyfiawn ac yn gyfiawnhad yr un sydd â ffydd yn Iesu.

Rhufeiniaid 5: 6-11, Fe'n cymodwyd â Duw trwy farwolaeth ei fab

6 Oherwydd er ein bod ni'n dal yn wan, ar yr adeg iawn bu farw Crist dros yr annuwiol. 7 Oherwydd prin y bydd rhywun yn marw dros berson cyfiawn - er efallai y byddai rhywun yn meiddio marw hyd yn oed i berson da— 8 ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom yn yr ystyr ein bod ni, er ein bod ni'n dal yn bechaduriaid, wedi marw droson ni. 9 Ers, felly, yr ydym bellach wedi ein cyfiawnhau gan ei waed, llawer mwy y cawn ein hachub rhag digofaint Duw. 10 Canys pe buasem yn elynion Cawsom ein cysoni â Duw trwy farwolaeth ei Fab, llawer mwy, yn awr ein bod wedi ein cymodi, a achubir ni trwy ei fywyd. 11 Yn fwy na hynny, rydyn ni hefyd yn llawenhau yn Nuw drwyddo ein Harglwydd Iesu Grist, trwy'r hwn yr ydym yn awr wedi derbyn cymod.

Rhufeiniaid 6: 1-5, Fe'n claddwyd gydag ef trwy fedydd i farwolaeth - er mwyn i ninnau hefyd gerdded mewn newydd-deb bywyd

1 Beth ddywedwn ni wedyn? A ydym i barhau mewn pechod fel y gall gras helaethu? 2 Nid o bell ffordd! Sut allwn ni a fu farw i bechod ddal i fyw ynddo? 3 Oni wyddoch chi hynny bedyddiwyd pob un ohonom sydd wedi ein bedyddio i Grist Iesu i'w farwolaeth? 4 Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn i ni, yn yr un modd ag y codwyd Crist oddi wrth y meirw gan ogoniant y Tad, gerdded yn newydd-deb bywyd. 5 Oherwydd os ydym wedi bod yn unedig ag ef mewn marwolaeth fel ei un ef, byddwn yn sicr yn unedig ag ef mewn atgyfodiad fel ei un ef.

Rhufeiniaid 6: 6-11, Y farwolaeth y bu farw bu farw i bechod - ond y bywyd y mae'n byw mae'n byw i Dduw

6 Gwyddom fod ein hen hunan wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn dod â chorff pechod i ddim, fel na fyddem yn cael ein caethiwo i bechod mwyach. 7 Oherwydd mae un a fu farw wedi ei ryddhau o bechod. 8 Nawr os ydym wedi marw gyda Christ, credwn y byddwn hefyd yn byw gydag ef. 9 Gwyddom na fydd Crist, wrth gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, byth yn marw eto; nid oes gan farwolaeth oruchafiaeth arno mwyach. 10 Am y farwolaeth y bu farw bu farw i bechod, unwaith i bawb, ond y bywyd y mae'n byw mae'n byw i Dduw. 11 Felly mae'n rhaid i chi hefyd ystyried eich hun yn farw i bechod ac yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu.

Rhufeiniaid 8: 1-4, Trwy anfon ei Fab ei hun yn debyg i gnawd pechadurus - condemniodd bechod yn y cnawd

Felly nid oes condemniad bellach i'r rhai sydd yng Nghrist Iesu. 2 Oherwydd mae gan gyfraith Ysbryd bywyd rhyddha chi yn rhydd yng Nghrist Iesu rhag deddf pechod a marwolaeth. 3 Oherwydd mae Duw wedi gwneud yr hyn na allai'r gyfraith, wedi'i wanhau gan y cnawd, ei wneud. Trwy anfon ei Fab ei hun yn debygrwydd cnawd pechadurus ac am bechod, fe gondemniodd bechod yn y cnawd, 4 er mwyn i ofyniad cyfiawn y gyfraith gael ei gyflawni ynom ni, sy'n rhodio nid yn ôl y cnawd ond yn ôl yr Ysbryd.

Mae Rhufeiniaid 8: 31-34, Iesu Grist (Meseia) ar ddeheulaw Duw yn ymyrryd ar ein rhan

31 Beth felly y dywedwn wrth y pethau hyn? Os yw Duw ar ein rhan, pwy all fod yn ein herbyn? 32 Yr hwn na arbedodd ei Fab ei hun ond a roddodd i fyny drosom ni i gyd, sut na fydd ef gydag ef yn raslon yn rhoi pob peth inni? 33 Pwy fydd yn dwyn unrhyw gyhuddiad yn erbyn etholwyr Duw? Duw sy'n cyfiawnhau. 34 Pwy sydd i gondemnio? Crist Iesu yw'r un a fu farw - yn fwy na hynny, a gafodd ei fagu - sydd ar ddeheulaw Duw, sydd yn wir yn ymyrryd droson ni.

1 Corinthiaid 15: 1-4, O bwysigrwydd cyntaf - bu farw Crist dros ein pechodau yn unol â'r Ysgrythurau

1 Nawr byddwn yn eich atgoffa, frodyr, o'r efengyl a bregethais i chi, a gawsoch, yr ydych yn sefyll ynddi, 2 ac trwy yr ydych yn cael eich achub, os daliwch yn gyflym at y gair a bregethais ichi - oni bai eich bod yn credu yn ofer. 3 Canys mi a draddodais i chi fel pwysigrwydd cyntaf yr hyn a gefais hefyd: fod Crist wedi marw dros ein pechodau yn unol â'r Ysgrythurau, 4 iddo gael ei gladdu, iddo gael ei godi ar y trydydd diwrnod yn unol â'r Ysgrythurau,

1 Pedr 1: 18-21, Gwaed gwerthfawr Crist, fel oen heb nam na smotyn

18 gan wybod eich bod wedi cael eich pridwerth o'r ffyrdd ofer a etifeddwyd gan eich cyndadau, nid â phethau darfodus fel arian neu aur, 19 ond â gwaed gwerthfawr Crist, fel gwaed oen heb nam na smotyn. 20 Roedd yn hysbys cyn sefydlu'r byd ond fe'i gwnaed yn amlwg yn yr amseroedd olaf er eich mwyn chi 21 sydd trwyddo ef yn gredinwyr yn Nuw, a'i cyfododd oddi wrth y meirw ac a roddodd ogoniant iddo, fel bod eich ffydd a'ch gobaith yn Nuw.

Datguddiad 5: 6-10, Fe'ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch bridwerth pobl dros Dduw

6 A rhwng yr orsedd a'r pedwar creadur byw ac ymhlith yr henuriaid Gwelais Oen yn sefyll, fel petai wedi ei ladd, gyda saith corn a chyda saith llygad, sef saith ysbryd Duw a anfonwyd allan i'r holl ddaear. 7 Ac aeth a chymryd y sgrôl o ddeheulaw'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. 8 Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, cwympodd y pedwar creadur byw a'r pedwar henuriad ar hugain i lawr o flaen yr Oen, pob un yn dal telyn, a bowlenni euraidd yn llawn arogldarth, sef gweddïau'r saint. 9 A dyma nhw'n canu cân newydd, gan ddweud, “Teilwng ydych chi i fynd â'r sgrôl ac agor ei morloi, oherwydd fe'ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch ransomio pobl dros Dduw o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, 10 ac yr ydych wedi eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw, a theyrnasant ar y ddaear. ”

UnMediator.faith

Mae Iesu, ein huchel offeiriad yn cyfryngu gwell cyfamod â'i waed ei hun

Mae Hebreaid yn llyfr beirniadol ar gyfer deall pam ei bod yn hanfodol bod darpariaeth Duw ar gyfer iachawdwriaeth yn fod yn ddyn cnawd a gwaed. Iesu yw apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad ac mae pob archoffeiriad yn gyfryngwr a ddewisir o blith dynion. Nid dyn yw Duw felly mae'n defnyddio cyfryngwyr dynol i wasanaethu fel ei gynrychiolwyr. Ers iddo, “Roedd yn rhaid ei wneud fel ei frawd ym mhob ffordd,” mae’n gallu cydymdeimlo â’n gwendidau. 

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Hebreaid 2: 5-9, Rydych wedi ei goroni - Mab y Dyn- gyda gogoniant, gan roi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed

5 Canys nid i angylion y darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano. 6 Mae wedi cael ei dystio yn rhywle, “Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu fab dyn, eich bod yn gofalu amdano? 7 Gwnaethoch ef am ychydig yn is na'r angylion; yr ydych wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd, 8 rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. ” Nawr wrth roi popeth yn ddarostyngedig iddo, ni adawodd unrhyw beth y tu hwnt i'w reolaeth. Ar hyn o bryd, nid ydym eto yn gweld popeth yn ddarostyngedig iddo. 9 Ond rydyn ni'n ei weld a gafodd ei wneud yn is na'r angylion am ychydig, sef Iesu, wedi'i goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd dioddefaint marwolaeth, er mwyn iddo, trwy ras Duw, flasu marwolaeth i bawb.

Hebreaid 2: 10-12, Mae gan yr un sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell

10 Oherwydd yr oedd yn briodol y dylai ef, y mae pob peth yn bodoli iddo a chan bwy, wrth ddod â llawer o feibion ​​i ogoniant, wneud sylfaenydd eu hiachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefaint. 11 Oherwydd mae gan y sawl sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell. Dyna pam nad oes ganddo gywilydd eu galw'n frodyr, 12 gan ddweud, “Dywedaf am eich enw wrth fy mrodyr; yng nghanol y gynulleidfa canaf eich mawl. ”

Hebreaid 2: 14-18, Roedd yn rhaid ei wneud fel ei frodyr ym mhob ffordd, er mwyn iddo ddod yn archoffeiriad trugarog yng ngwasanaeth Duw

14 Ers felly mae'r plant yn rhannu mewn cnawd a gwaed, fe wnaeth ef ei hun yn yr un modd gyfranogi o'r un pethau, y gallai, trwy angau, ddinistrio'r un sydd â gallu marwolaeth, hynny yw, y diafol, 15 a chyflawni pawb a oedd, trwy ofn marwolaeth, yn destun caethwasiaeth gydol oes. 16 Oherwydd yn sicr nid angylion y mae'n eu helpu, ond y mae yn cynorthwyo epil Abraham. 17 Felly roedd yn rhaid ei wneud fel ei frodyr ym mhob ffordd, er mwyn iddo ddod yn archoffeiriad trugarog a ffyddlon yng ngwasanaeth Duw, i wneud propitiation dros bechodau'r bobl. 18 Oherwydd oherwydd ei fod ef ei hun wedi dioddef wrth gael ei demtio, mae'n gallu helpu'r rhai sy'n cael eu temtio.

Hebreaid 3: 1-2, Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad - yn ffyddlon i'r sawl a'i penododd

1 Felly, frodyr sanctaidd, chi sy'n rhannu mewn galwad nefol, ystyriwch Iesu, apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad, 2 a oedd yn ffyddlon iddo a benododd ef, yn union fel yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

Hebreaid 4: 14-16, Nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau

14 Ers hynny mae gennym archoffeiriad mawr sydd wedi mynd trwy'r nefoedd, Iesu, Mab Duw, gadewch inni ddal ein cyfaddefiad yn gyflym. 15 Oherwydd nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen.

Hebreaid 5: 1-4, Dewisir pob archoffeiriad o blith dynion ac fe’i penodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron.

Hebreaid 5: 5-10, penodwyd Crist gan Dduw - yn cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad

5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond penodwyd ef gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.” 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 8: 1-6, mae Crist wedi sicrhau gweinidogaeth - mae'r cyfamod y mae'n ei gyfryngu yn well

Nawr y pwynt yn yr hyn rydyn ni'n ei ddweud yw hyn: mae gennym archoffeiriad o'r fath, un sy'n eistedd ar ddeheulaw gorsedd y Fawrhydi yn y nefoedd, 2 gweinidog yn y lleoedd sanctaidd, yn y gwir babell a sefydlodd yr Arglwydd, nid dyn. 3 Oherwydd penodir pob archoffeiriad i offrymu rhoddion ac aberthau; felly mae'n angenrheidiol i'r offeiriad hwn hefyd gael rhywbeth i'w gynnig. 4 Nawr pe bai ar y ddaear, ni fyddai’n offeiriad o gwbl, gan fod yna offeiriaid sy’n cynnig rhoddion yn ôl y gyfraith. 5 Maen nhw'n gwasanaethu copi a chysgod o'r pethau nefol. Oherwydd pan oedd Moses ar fin codi'r babell, cafodd gyfarwyddyd gan Dduw, gan ddweud, “Gwelwch eich bod chi'n gwneud popeth yn ôl y patrwm a ddangoswyd i chi ar y mynydd.” 6 Ond fel y mae, Mae Crist wedi sicrhau gweinidogaeth sydd gymaint yn fwy rhagorol na'r hen â'r cyfamod mae'n cyfryngu yn well, gan ei fod yn cael ei ddeddfu ar addewidion gwell.

Hebreaid 9: 11-14, Aeth i mewn i'r lleoedd sanctaidd trwy ei waed ei hun

11 ond pan ymddangosodd Crist yn archoffeiriad o'r pethau da sydd wedi dod, yna trwy'r babell fwy a mwy perffaith (heb ei gwneud â dwylo, hynny yw, nid o'r greadigaeth hon) 12 aeth i mewn unwaith i bawb i'r lleoedd sanctaidd, nid trwy waed geifr a lloi ond trwy ei waed ei hun, a thrwy hynny sicrhau prynedigaeth dragwyddol. 13 Oherwydd os yw gwaed geifr a theirw, a thaenelliad pobl halogedig â lludw heffrod, yn sancteiddio er mwyn puro'r cnawd, 14 faint yn fwy y bydd gwaed Crist, a offrymodd ei hun trwy'r Ysbryd tragwyddol ei hun heb amharu ar Dduw, yn puro ein cydwybod rhag gweithredoedd marw i wasanaethu'r Duw byw.

Hebreaid 9: 15-22, Ef yw cyfryngwr cyfamod newydd

15 Felly, ef yw cyfryngwr cyfamod newydd, fel y gall y rhai a elwir yn derbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a addawyd, gan fod marwolaeth wedi digwydd sy'n eu rhyddhau o'r camweddau a gyflawnwyd o dan y cyfamod cyntaf. 16 Ar gyfer ble mae ewyllys yn gysylltiedig, rhaid sefydlu marwolaeth yr un a'i gwnaeth. 17 Dim ond adeg marwolaeth y daw ewyllys i rym, gan nad yw mewn grym cyhyd â bod yr un a'i gwnaeth yn fyw. 18 Felly ni urddwyd hyd yn oed y cyfamod cyntaf heb waed. 19 Oherwydd pan ddatganwyd pob gorchymyn o'r gyfraith gan Moses i'r holl bobl, cymerodd waed lloi a geifr, â gwlân dŵr a sgarlad a hyssop, a thaenellodd y llyfr ei hun a'r holl bobl, 20 gan ddweud, “Dyma waed y cyfamod a orchmynnodd Duw ichi.” 21 Ac yn yr un modd taenellodd â'r gwaed y babell a'r holl lestri a ddefnyddid wrth addoli. 22 Yn wir, o dan y gyfraith mae bron popeth yn cael ei buro â gwaed, a heb dywallt gwaed nid oes maddeuant pechodau.

Hebreaid 9: 23-28, mae Crist wedi mynd i’r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan

23 Felly yr oedd yn angenrheidiol i'r copïau o'r pethau nefol gael eu puro gyda'r defodau hyn, ond y pethau nefol eu hunain ag aberthau gwell na'r rhain. 24 Oherwydd mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan. 25 Nid oedd ychwaith i gynnig ei hun dro ar ôl tro, gan fod yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r lleoedd sanctaidd bob blwyddyn â gwaed nid ei waed ef ei hun, 26 oherwydd yna byddai wedi gorfod dioddef dro ar ôl tro ers sefydlu'r byd. Ond fel y mae, mae wedi ymddangos unwaith i bawb ar ddiwedd yr oesoedd roi pechod i ffwrdd trwy aberth ei hun. 27 Ac yn union fel y penodir i ddyn farw unwaith, ac wedi hynny daw barn, 28 felly Crist, wedi cael ei offrymu unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr eildro, nid i ddelio â phechod ond i achub y rhai sy'n aros yn eiddgar amdano.

Hebreaid 10: 5-10, deuthum i wneud eich ewyllys, O Dduw, fel y mae wedi ei ysgrifennu amdanaf

5 O ganlyniad, pan ddaeth Crist i'r byd, dywedodd, “Aberthion ac offrymau nad ydych wedi'u dymuno, ond corff yr ydych wedi'i baratoi ar fy nghyfer; 6 mewn poethoffrymau ac offrymau pechod nid ydych wedi cymryd unrhyw bleser. 7 Yna dywedais, 'Wele, Rwyf wedi dod i wneud eich ewyllys, O Dduw, fel y mae wedi'i ysgrifennu amdanaf yn sgrôl y llyfr. '" 8 Pan ddywedodd uchod, “Nid ydych wedi dymuno nac wedi cymryd pleser mewn aberthau ac offrymau ac poethoffrymau ac aberthau pechod” (offrymir y rhain yn unol â'r gyfraith), 9 yna ychwanegodd, “Wele, yr wyf wedi dod i wneud eich ewyllys.” Mae'n gwneud i ffwrdd â'r cyntaf er mwyn sefydlu'r ail. 10 A thrwy hynny byddwn wedi ein sancteiddio trwy offrwm corff Iesu Grist unwaith i bawb.

Hebreaid 10: 11-21, Y ffordd newydd a byw a agorodd inni trwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd

11 Ac mae pob offeiriad yn sefyll yn feunyddiol wrth ei wasanaeth, gan offrymu'r un aberthau dro ar ôl tro, na all fyth dynnu ymaith bechodau. 12 Ond wedi i Grist offrymu am byth aberth sengl dros bechodau, eisteddodd i lawr ar ddeheulaw Duw, 13 yn aros o'r amser hwnnw nes y dylid gwneud ei elynion yn stôl droed am ei draed. 14 Oherwydd trwy un offrwm mae wedi perffeithio am byth y rhai sy'n cael eu sancteiddio. 15 Ac mae'r Ysbryd Glân hefyd yn dwyn tystiolaeth i ni; canys ar ôl dweud, 16 “Dyma’r cyfamod y byddaf yn ei wneud gyda nhw ar ôl y dyddiau hynny, yn datgan yr Arglwydd: byddaf yn rhoi fy nghyfreithiau ar eu calonnau, ac yn eu hysgrifennu ar eu meddyliau,” 17 yna ychwanega,
“Byddaf yn cofio eu pechodau a’u gweithredoedd digyfraith ddim mwy.” 18 Lle mae maddeuant am y rhain, nid oes offrwm dros bechod mwyach.19 Felly, frodyr, ers mae gennym hyder i fynd i mewn i'r lleoedd sanctaidd trwy waed Iesu, 20 trwy'r ffordd newydd a byw a agorodd inni trwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd, 21 a chan fod gennym offeiriad mawr dros dŷ Dduw  22 gadewch inni agosáu â gwir galon mewn sicrwydd llawn o ffydd, gyda'n calonnau'n cael eu taenellu'n lân o gydwybod ddrwg a'n cyrff wedi'u golchi â dŵr pur.

Hebreaid 12: 1-2, dioddefodd Iesu’r groes ac mae’n eistedd ar ddeheulaw gorsedd Duw 

1 Felly, gan ein bod wedi ein hamgylchynu gan gwmwl mor fawr o dystion, gadewch inni hefyd roi o'r neilltu bob pwysau, a phechod sy'n glynu mor agos, a gadewch inni redeg gyda dygnwch y ras a osodir ger ein bron, 2 edrych at Iesu, sylfaenydd a pherffeithiwr ein ffydd, pwy am y llawenydd a osodwyd ger ei fron a ddioddefodd y groes, gan ddirmygu'r cywilydd, ac sy'n eistedd ar ddeheulaw gorsedd Duw.

Hebreaid 12: 22-24, Iesu, cyfryngwr cyfamod newydd

22 Ond rydych chi wedi dod i Fynydd Seion ac i ddinas y Duw byw, y Jerwsalem nefol, ac at angylion di-rif wrth ymgynnull yr ŵyl, 23 ac i gynulliad y cyntaf-anedig sydd wedi ymrestru yn y nefoedd, ac i Dduw, barnwr pawb, ac i ysbrydion y cyfiawn a wnaed yn berffaith, 24 ac i Iesu, yr cyfryngwr o gyfamod newydd, ac i'r gwaed taenellu mae hynny'n siarad gair gwell na gwaed Abel.

Hebreaid 13: 20-21, Ein Harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid

20 Yn awr, bydded Duw'r heddwch a ddaeth eto oddi wrth y meirw ein Harglwydd Iesu, bugail mawr y defaid, trwy waed y cyfamod tragwyddol, 21 eich arfogi â phopeth da y gallwch wneud ei ewyllys, gan weithio ynom yr hyn sy'n plesio yn ei olwg, trwy Iesu Grist, y bydd gogoniant iddo am byth ac am byth. Amen.

UnMediator.faith

Mae Iesu yn was i Dduw

Trwy gydol y Testament Newydd, mae Iesu'n nodi ei hun fel ac yn cael ei nodi gan eraill fel gwas (asiant) i Dduw

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Mathew 12:18, Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis

 18 “Wele, fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Luc 4: 16-21, “Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo fy eneinio”

Daeth i Nasareth, lle cafodd ei fagu. Ac yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a safodd i fyny i ddarllen. 17 A rhoddwyd sgrôl y proffwyd Eseia iddo. Fe reolodd y sgrôl a dod o hyd i'r man lle cafodd ei ysgrifennu, 18 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, er mwyn gosod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gormesu, 19 i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. " 20 Ac fe roliodd y sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r cynorthwyydd ac eistedd i lawr. Ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn sefydlog arno. 21 A dechreuodd ddweud wrthyn nhw, “Heddiw mae'r Ysgrythur hon wedi'i chyflawni yn eich gwrandawiad. "

Ioan 4:34, “Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

34 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i a chyflawni ei waith.

Ioan 5:30, “Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

30 “Ni allaf wneud dim ar fy mhen fy hun. Fel y clywaf, yr wyf yn barnu, ac mae fy marn yn gyfiawn, oherwydd Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd.

Ioan 7: 16-18, “Nid fy nysgeidiaeth i yw fy nysgu i, ond yr un a’m hanfonodd i.”

16 Felly atebodd Iesu hwy, ““Nid fy nysgu i yw fy nysgu, ond yr un a'm hanfonodd i. 17 Os mai ewyllys unrhyw un yw gwneud ewyllys Duw, bydd yn gwybod a yw'r ddysgeidiaeth gan Dduw neu a wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun. 18 Mae'r un sy'n siarad ar ei awdurdod ei hun yn ceisio ei ogoniant ei hun; ond mae'r un sy'n ceisio gogoniant yr un a'i hanfonodd yn wir, ac ynddo ef nid oes anwiredd.

Ioan 8: 26-29, siaradodd Iesu wrth i’r Tad ei ddysgu

6 Mae gen i lawer i'w ddweud amdanoch chi a llawer i'w farnu, ond mae'r sawl a'm hanfonodd yn wir, ac rwy'n datgan i'r byd yr hyn a glywais ganddo. " 27 Nid oeddent yn deall ei fod wedi bod yn siarad â hwy am y Tad. 28 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Pan godwch Fab y Dyn, yna byddwch yn gwybod mai myfi yw ef, a hynny Nid wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. 29 Ac mae'r sawl a'm hanfonodd gyda mi. Nid yw wedi gadael llonydd i mi, oherwydd rydw i bob amser yn gwneud y pethau sy'n plesio iddo. ”

Ioan 8:40, “Fi, dyn sydd wedi dweud wrthych y gwir a glywais gan Dduw”

40 ond yn awr yr ydych yn ceisio fy lladd, dyn sydd wedi dweud y gwir wrthych a glywais gan Dduw. Nid dyma wnaeth Abraham.

Ioan 12: 49-50, Mae'r sawl a'i hanfonodd wedi rhoi gorchymyn iddo - beth i'w ddweud a beth i'w siarad

49 Am Nid wyf wedi siarad ar fy awdurdod fy hun, ond mae'r Tad a'm hanfonodd i wedi rhoi gorchymyn i mi ei hun - beth i'w ddweud a beth i'w siarad. 50 A gwn mai bywyd tragwyddol yw ei orchymyn. Yr hyn a ddywedaf, felly, Rwy'n dweud fel mae'r Tad wedi dweud wrtha i. "

Ioan 14:24, “Nid y gair yr ydych yn ei glywed yn eiddo i mi ond y Tad”

24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Ac nid y gair yr ydych chi'n ei glywed yw fy un i ond gair y Tad a anfonodd ataf.

Ioan 15:10, rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad

10 Os ydych chi'n cadw fy ngorchmynion, byddwch chi'n cadw at fy nghariad, yn yr un modd Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

Actau 2: 22-24, Dyn a draddodwyd yn unol â chynllun a rhagwybodaeth Duw

22 “Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, dyn a ardystiwyd i chi gan Dduw gyda gweithiau a rhyfeddodau ac arwyddion nerthol fod Duw wedi gwneud trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch eich hunain— 23 yr Iesu hwn, wedi ei draddodi yn ol cynllun pendant a rhagwybodaeth Duw, gwnaethoch groeshoelio a lladd gan ddwylo dynion digyfraith. 24 Cododd Duw ef i fyny, gan golli pangs marwolaeth, oherwydd nad oedd yn bosibl iddo gael ei ddal ganddo.

Actau 3:26, cododd Duw ei was

26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Actau 4: 24-30, gweddi Credinwyr

24 … Codon nhw eu lleisiau gyda'i gilydd wrth Dduw a dywedodd, “Arglwydd Sofran, a wnaeth y nefoedd a’r ddaear a’r môr a phopeth ynddynt, 25 a ddywedodd trwy enau ein tad Dafydd, eich gwas, gan yr Ysbryd Glân, “'Pam y cynddeiriogodd y Cenhedloedd, a'r bobl yn cynllwynio'n ofer? 26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'- 27 oherwydd yn wir yn y ddinas hon casglwyd ynghyd yn erbyn eich gwas sanctaidd Iesu, a eneiniasoch, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, 28 i wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragweld i ddigwydd. 29 Ac yn awr, Arglwydd, edrychwch ar eu bygythiadau a chaniatáu i'ch gweision barhau i lefaru dy air gyda phob hyfdra, 30 wrth i chi estyn eich llaw i wella, a pherfformir arwyddion a rhyfeddodau enw dy was sanctaidd Iesu. "

Actau 5: 30-32, Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. 32 Ac rydyn ni'n dystion i'r pethau hyn, ac felly hefyd yr Ysbryd Glân, y mae Duw wedi'i roi i'r rhai sy'n ufuddhau iddo. "

Actau 10: 37-43, Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw yn Farnwr

37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond Cododd Duw ef ar y trydydd diwrnod a gwnaeth iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae’r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

Philipiaid 2: 8-11, Darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd i farwolaeth

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

 • Am fwy ar y ddealltwriaeth gywir o Philipiaid 2 gweler https://formofgod.com - Dadansoddiad o Philipiaid 2 - Dyrchafiad nid preexistence 

1 Pedr 2:23, Ymddiriedodd iddo’i hun sy’n barnu’n gyfiawn

23 Pan gafodd ei ddirymu, ni wnaeth ddirymu yn ôl; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, ond parhaodd i ymddiried ei hun iddo sy'n barnu'n gyfiawn.

Hebreaid 4: 15-5: 6, Pob archoffeiriad a benodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

15 Am nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, ac eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen. 5: 1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.”

Hebreaid 5: 8-10, dynodwyd Iesu gan Dduw yn archoffeiriad

Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

UnMediator.faith

Yr un Duw a Thad yw Duw a Thad Iesu

Mae gan yr un sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell (Hebreaid 2:11). Yr un Duw a Thad yw Duw a Thad Iesu.

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Ioan 8:54, “fy Nhad sydd yn fy ngogoneddu i”

54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni. '

Ioan 10:17, “Am y rheswm hwn mae’r Tad yn fy ngharu i”

17 Am y rheswm hwn mae'r Tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod i'n gosod fy mywyd i lawr y byddaf yn ei godi eto.

Ioan 10:29, “Mae fy Nhad yn fwy na phawb”

29 Fy nhad, sydd wedi eu rhoi i mi, yn fwy na'r cyfan, ac nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad.

Ioan 14:28, “Mae'r Tad yn fwy na minnau"

28 Fe glywsoch fi'n dweud wrthych chi, 'Rwy'n mynd i ffwrdd, a byddaf yn dod atoch chi.' Pe byddech chi'n fy ngharu i, byddech chi wedi llawenhau, oherwydd Yr wyf yn mynd at y Tad, oherwydd mae'r Tad yn fwy na minnau.

Ioan 17: 1-3, Ti yw'r unig wir Dduw ac Iesu Grist y mae wedi'u hanfon

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, " “Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers i chi roi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'u rhoi iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon.

Ioan 20:17, “Rwy’n esgyn at fy Nuw a’ch Duw”

17 Dywedodd Iesu wrthi, “Peidiwch â glynu wrthyf, oherwydd Nid wyf eto wedi esgyn i'r Tad; ond ewch at fy mrodyr a dywedwch wrthynt, 'Rwy'n esgyn at fy Nhad a'ch Tad, at fy Nuw a'ch Duw. '"

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Actau 3:13, gogoneddodd Duw ei was Iesu

13 Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau.

Actau 3:18, rhagwelodd Duw y byddai ei Grist yn dioddef

18 Ond beth Da a ragwelir gan geg yr holl broffwydi, hynny byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly.

Actau 4:26, Yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog

26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'-

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoi iddo

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen

1 Corinthiaid 11: 3, Pen Crist yw Duw

3 Ond rwyf am ichi ddeall hynny pen pob dyn yw Crist, pennaeth gwraig yw ei gŵr, a phen Crist yw Duw.

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.  3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

Colosiaid 1: 3, Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Rydyn ni bob amser yn diolch Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, pan weddïwn drosoch

Hebreaid 2:11, Mae gan yr un sy'n sancteiddio (Iesu) a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell

11 Oherwydd mae gan y sawl sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell. Dyna pam nad oes ganddo gywilydd eu galw'n frodyr

Hebreaid 5: 5-10, penodwyd Crist gan Dduw - yn cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad

5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond penodwyd ef gan yr hwn a ddywedodd wrtho, "Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni"; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.” 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

UnMediator.faith

Dyrchafodd Duw ein gwaredwr Iesu ar ei law dde fel arweinydd a gwaredwr

Duw yw achos eithaf a cyntaf iachawdwriaeth. Ar wahân i Dduw nid oes darpariaeth ar gyfer iachawdwriaeth. Fodd bynnag, mae Duw yn gweithio trwy asiantau dynol i gyflawni ei gynlluniau a gellir dweud eu bod yn achubwyr hefyd. Yr asiantau dynol yw achos agosrwydd neu eilaidd iachawdwriaeth. Gwaredwyr dynol yw'r rhai a ddewiswyd gan Dduw i weithredu ei gyfarwyddebau. Gwaredwyr yw'r rhai sy'n gweithredu fel gweision Duw i weithredu cynllun Duw ar gyfer iachawdwriaeth. Er gwaethaf ymdrechion asiantau dynol, nid oes iachawdwriaeth ar wahân i Dduw. 

Eseia 43: 10-11, “Myfi yw'r ARGLWYDD (YHWY), ac ar wahân i mi nid oes achubwr”

10 "Ti yw fy nhystion, ”meddai'r ARGLWYDD, “A fy gwas yr wyf wedi'i ddewis, er mwyn i chi fy adnabod a fy nghredu a deall mai myfi yw ef. O fy mlaen ni ffurfiwyd duw, ac ni fydd neb ar fy ôl. 11 I, Myfi yw'r ARGLWYDD,  ac heblaw fi nid oes gwaredwr.

Eseia 45:21, “Duw cyfiawn a Gwaredwr; does neb wrth fy ymyl ”

21 Datgan a chyflwyno'ch achos; gadewch iddyn nhw fynd â chyngor gyda'i gilydd! Pwy ddywedodd hyn ers talwm? Pwy a'i datganodd yn hen?
Onid fi, yr ARGLWYDD? Ac nid oes duw arall heblaw fi, a Duw cyfiawn a Gwaredwr; nid oes yr un heblaw fi

Hosea 13: 4, Nid ydych yn adnabod unrhyw Dduw ond fi, ac ar wahân i mi nid oes achubwr

4 Ond myfi yw'r ARGLWYDD eich Duw o wlad yr Aifft; nid ydych yn adnabod unrhyw Dduw ond fi, ac ar wahân i mi nid oes gwaredwr.

2 Samuel 3:18, “Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf Israel fy mhobl”

18 Nawr, dewch â hyn, oherwydd mae'r ARGLWYDD wedi addo i Ddafydd, gan ddweud, 'Trwy law fy ngwas Dafydd arbedaf fy mhobl Israel o law'r Philistiaid, ac o law eu holl elynion. '”

Nehemeia 9:27, Rhoesoch iddynt achubwyr a'u hachubodd o law eu gelynion

27 Am hynny gwnaethoch eu rhoi yn llaw eu gelynion, a barodd iddynt ddioddef. Ac yn amser eu dioddefaint gwaeddasant arnoch a chlywsoch hwy o'r nefoedd, ac yn ôl eich trugareddau mawr rhoesoch iddynt achubwyr a'u hachubodd o law eu gelynion.

Luc 2: 11-14, Oni'ch genir heddiw yn Waredwr, sef Crist yr Arglwydd. (pwy yw'r Arglwydd Meseia)

11 Canys i chwi y ganed heddiw yn ninas Dafydd yn Waredwr, pwy yw Crist yr Arglwydd. 12 A bydd hyn yn arwydd i chi: fe welwch fabi wedi'i lapio mewn clytiau swaddling ac yn gorwedd mewn preseb. ” 13 Ac yn sydyn bu gyda'r angel lu o'r llu nefol yn moli Duw ac yn dweud, 14 “Gogoniant i Dduw yn yr uchaf, ac ar y ddaear heddwch ymhlith y rhai y mae'n falch gyda nhw!”

Actau 5: 30-31, Dyrchafodd Duw Iesu ar ei law dde fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau.

Actau 13: 22-23, mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd

22 Ac wedi iddo gael gwared arno, cododd Dafydd i fod yn frenin arnyn nhw, y tystiodd a dweud amdano, 'Rwyf wedi dod o hyd i yn David fab Jesse ddyn ar ôl fy nghalon, a fydd yn gwneud fy holl ewyllys.' 23 O epil y dyn hwn mae Duw wedi dod â Gwaredwr, Iesu, i Israel, fel yr addawodd.

1 Timotheus 1: 1-2, Duw ein Gwaredwr a Christ Iesu ein gobaith

1 Paul, apostol Crist Iesu trwy orchymyn o Dduw ein Gwaredwr a Christ Iesu ein gobaith, 2 I Timotheus, fy ngwir blentyn yn y ffydd: Gras, trugaredd, a heddwch oddi wrth Dduw Dad a Christ Iesu ein Harglwydd.

2 Timotheus 1: 8-10, fe wnaeth Duw ein hachub oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun

8 Felly peidiwch â bod â chywilydd o'r dystiolaeth am ein Harglwydd, na minnau ei garcharor, ond rhannwch wrth ddioddef dros yr efengyl trwy nerth Da, 9 a'n hachubodd a'n galw i alwad sanctaidd, nid oherwydd ein gweithredoedd ond oherwydd ei bwrpas a'i ras ei hun, a roddodd inni yng Nghrist Iesu cyn i'r oesoedd ddechrau, 10 ac sydd bellach wedi ei amlygu trwy ymddangosiad ein Gwaredwr Crist Iesu, a ddiddymodd farwolaeth ac a ddaeth â bywyd ac anfarwoldeb i'r amlwg trwy'r efengyl

Titus 1: 1-4, Mewn gobaith o fywyd tragwyddol, a addawodd Duw cyn i'r oesoedd ddechrau

1 Paul, gwas o Dduw ac apostol Iesu Grist, er mwyn ffydd etholedig Duw a'u gwybodaeth am y gwir, sy'n cyd-fynd â duwioldeb, 2 mewn gobaith o fywyd tragwyddol, a addawodd Duw, nad yw byth yn dweud celwydd, cyn i'r oesoedd ddechrau 3 ac ar yr adeg briodol yn cael ei amlygu yn ei air trwy'r pregethu yr ymddiriedwyd i mi gan orchymyn Duw ein Gwaredwr; 4 I Titus, fy ngwir blentyn mewn ffydd gyffredin: Gras a heddwch oddi wrth Dduw Dad a Christ Iesu ein Gwaredwr.

1 Ioan 4:14, Mae'r Tad wedi anfon ei Fab i fod yn Waredwr y byd

Ac rydym wedi gweld a thystio hynny mae'r Tad wedi anfon ei Fab i fod yn Waredwr y byd.

Jude 1:25, Duw, ein Gwaredwr, trwy Iesu Grist ein Harglwydd

25 i'r unig Dduw, ein Gwaredwr, trwy Iesu Grist ein Harglwydd, boed gogoniant, mawredd, arglwyddiaeth, ac awdurdod, cyn amser ac yn awr ac am byth. Amen.

UnMediator.faith

Mae Mab y Dyn i fod i farnu'r byd mewn cyfiawnder 

Mae Duw wedi dewis Iesu i farnu a rheoli'r byd mewn cyfiawnder oherwydd ei fod yn ddynol (Mab y Dyn). Dyma fwriad Duw iddo ddatgan trwy'r proffwydi o flaen amser.

Cyfeiriadau ysgrythur yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Luc 12: 8-9, mae Mab y Dyn yn cydnabod ac yn gwadu o flaen angylion Duw

8 “Ac rwy’n dweud wrthych chi, bawb sy’n fy nghydnabod gerbron dynion, bydd Mab y Dyn hefyd yn cydnabod o flaen angylion Duw, 9 ond bydd yr un sy'n fy ngwadu o flaen dynion yn cael ei wrthod o flaen angylion Duw.

Luc 22: 67-71, “O hyn ymlaen bydd Mab y Dyn yn eistedd ar ddeheulaw nerth Duw”

67 “Os mai ti ydy'r Crist, dywedwch wrthym.” Ond dywedodd wrthynt, “Os dywedaf wrthych, ni fyddwch yn credu, 68 ac os gofynnaf ichi, ni fyddwch yn ateb. 69 Ond o hyn ymlaen bydd Mab y Dyn yn eistedd ar ddeheulaw nerth Duw. " 70 Felly dyma nhw i gyd yn dweud, “Ai Mab Duw wyt ti, felly?” Ac meddai wrthyn nhw, “Rydych chi'n dweud fy mod i.” 71 Yna dywedon nhw, “Pa dystiolaeth bellach sydd ei hangen arnom? Rydyn ni wedi ei glywed ein hunain o'i wefusau ei hun. ”

Actau 10: 42-43, Ef yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw

42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae’r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

Actau 17: 30-31, Bydd yn barnu’r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi’i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd mae wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Ioan 5: 25-29, Mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn

25 “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych chi, mae awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y meirw yn clywed llais Mab Duw, a’r rhai sy’n clywed yn byw. 26 Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo'i hun, felly mae wedi caniatáu i'r Mab hefyd gael bywyd ynddo'i hun. 27 Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn. 28 Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd mae awr yn dod pan fydd pawb sydd yn y beddrodau yn clywed ei lais 29 a dod allan, y rhai sydd wedi gwneud daioni i atgyfodiad bywyd, a'r rhai sydd wedi gwneud drwg i atgyfodiad barn.

1 Thesaloniaid 1: 9-10, Iesu sy’n ein gwaredu o’r digofaint sydd i ddod

9 Oherwydd maen nhw eu hunain yn adrodd amdanon ni y math o dderbyniad a gawsom yn eich plith, a sut y gwnaethoch droi at Dduw oddi wrth eilunod i wasanaethu'r Duw byw a gwir, 10 ac aros am ei Fab o'r nefoedd, a gododd oddi wrth y meirw, Iesu sy'n ein gwaredu o'r digofaint sydd i ddod.

2 Thesaloniaid 1: 5-9, Pan ddatgelir yr Arglwydd Iesu o'r nefoedd gyda'i angylion nerthol 

5 Mae hyn yn dystiolaeth o farn gyfiawn Duw, y gellir eich ystyried yn deilwng o deyrnas Dduw, yr ydych hefyd yn dioddef drosti— 6 oherwydd yn wir mae Duw yn ei ystyried dim ond ad-dalu gyda chystudd y rhai sy'n eich cystuddio, 7 ac i roi rhyddhad i chi sy'n gystuddiol yn ogystal ag i ni, pan ddatgelir yr Arglwydd Iesu o'r nefoedd gyda'i angylion nerthol 8 mewn tân yn fflamio, yn dial ar y rhai nad ydyn nhw'n adnabod Duw ac ar y rhai nad ydyn nhw'n ufuddhau i efengyl ein Harglwydd Iesu. 9 Byddan nhw'n dioddef cosb dinistr tragwyddol, i ffwrdd o bresenoldeb yr Arglwydd ac o ogoniant ei nerth

UnMediator.faith

Casgliad

Mae 1 Timotheus 2: 5-6 yn ymgorffori gwirionedd craidd yr Efengyl.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Iesu Grist (y Meseia)

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

 • Mae Iesu yn cael ei wahaniaethu oddi wrth Dduw mewn pedair ffordd Mae'r pwyntiau hyn yn hanfodol i'n dealltwriaeth o hunaniaeth Duw a Iesu a'r gwahaniaeth rhwng y ddau:
 1. Iesu yw'r cyfryngwr rhwng Duw a dynion,
 2. Dyn yw Iesu
 3. Rhoddodd Iesu ei hun fel pridwerth i bawb
 4. Iesu yw cynllun Meseia Duw

Mae'r pedair agwedd hon ar bwy mae Iesu yn cadarnhau bod dynoliaeth Iesu yn greiddiol i neges yr Efengyl. Dylai fod yn amlwg, yn ôl y meini prawf hyn, fod Iesu yn “Dduw” fel cynrychiolydd Duw (yn seiliedig ar y cysyniad o asiantaeth) ond nid mewn ystyr ontolegol llythrennol.

UnMediator.faith