Un Duw ac un Arglwydd
Un Duw ac un Arglwydd

Un Duw ac un Arglwydd

Un Duw, y Tad, ac Un Arglwydd, Iesu Grist

Datganiad clir yn nodi ac yn gwahaniaethu’r un Duw, y Tad oddi wrth yr un Arglwydd, Iesu Grist yw 1 Corinthiaid 8: 4-6. Yma mae Paul yn dweud, “nid oes Duw ond un” a phan mae'n nodi pwy yw Duw, y Tad yn benodol, yw ffynhonnell pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto. Mae Paul yn cydnabod ymhellach yn y darn hwn fod yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi,” ond, mewn ystyr lem, mae yna un y dylen ni ei ystyried yn Dduw ac mae yna un y dylen ni ei ystyried yn Arglwydd. Gwnaeth Duw Iesu yn Arglwydd ac yn Grist (Actau 2:36). Yn y categori “duwiau” dim ond Duw y Tad ydyw. Yn y categori “arglwyddi” yr un Arglwydd, Iesu Grist (Iesu Arglwydd Meseia). Yr un Duw a Thad yw Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist (1 Pet 1: 3, 2 Cor 1: 2-3).

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

1 Pedr 1: 3, Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Yn ôl ei drugaredd fawr, mae wedi peri inni gael ein geni eto i obaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

Map Beiblaidd o Ystyr

Mae'r ddealltwriaeth graidd o fod yna un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli (1 Cor 8: 5-6) yn cyd-fynd yn berffaith yn y map Beiblaidd o ystyr isod. Yr un Duw a Thad yw ffynhonnell pob peth, ac rydyn ni'n bodoli (yn greadigaeth newydd) trwy Grist. 

Dim Duw ond un - un Duw Dad

Mae'r Ysgrythur, gan gynnwys y Shema Iddewig, cadarnhad unigolrwydd Duw, yn cadarnhau nad oes Duw ond un (y Tad).

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

"... nid oes Duw ond un. " 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli.

Deuteronomium 6: 4-5, Mae'r ARGLWYDD (YHWH) eich Duw, yr ARGLWYDD (YHWH) yn un

4 “Gwrandewch, O Israel: Mae'r ARGLWYDD ein Duw, yr ARGLWYDD yn un. 5 Byddwch yn caru'r ARGLWYDD eich Duw â'ch holl galon ac â'ch holl enaid ac â'ch holl nerth.

Marc 12: 29-30, Mae'r ARGLWYDD (YHWH) eich Duw, yr ARGLWYDD (YHWH) yn un

29 Atebodd Iesu, “Y pwysicaf yw, 'Gwrandewch, O Israel: Mae'r Arglwydd ein Duw, yr Arglwydd yn un. 30 A byddwch yn caru'r Arglwydd eich Duw â'ch holl galon ac â'ch holl enaid ac â'ch holl feddwl ac â'ch holl nerth. '

Ioan 17: 1-3, “Dad… ti yw’r unig wir Dduw”

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, " “Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers i chi roi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'u rhoi iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n dy adnabod di, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr hwn a anfonasoch.

Effesiaid 4: 6, un Duw a Thad i bawb, sydd dros bawb a thrwy bawb ac yn gyfan

6 un Duw a Thad i bawb, sydd dros bawb a thrwy bawb ac ym mhob peth

Duw yw Duw a Thad yr Arglwydd Iesu

Mae'r adnodau hyn yn dynodi gwahaniaeth rhwng yr un Duw, y Tad, a'r un Arglwydd, Iesu Grist. Cyfeiriodd Iesu at Dduw fel ei Dduw a'r Tad fel ei Dad. Duw yw Duw a Thad Iesu.

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Ioan 8:54, “fy Nhad sydd yn fy ngogoneddu i”

54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni. '

Ioan 10:17, “Am y rheswm hwn mae’r Tad yn fy ngharu i”

17 Am y rheswm hwn mae'r Tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod i'n gosod fy mywyd i lawr y byddaf yn ei godi eto.

Ioan 10:29, “Mae fy Nhad yn fwy na phawb”

29 Fy nhad, sydd wedi eu rhoi i mi, yn fwy na'r cyfan, ac nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad.

Ioan 14:28, “mae'r Tad yn fwy na minnau"

28 Fe glywsoch fi'n dweud wrthych chi, 'Rwy'n mynd i ffwrdd, a byddaf yn dod atoch chi.' Pe byddech chi'n fy ngharu i, byddech chi wedi llawenhau, oherwydd Yr wyf yn mynd at y Tad, oherwydd mae'r Tad yn fwy na minnau.

Ioan 17: 1-3, chi yw'r unig wir Dduw ac Iesu Grist y mae wedi'u hanfon

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, " “Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers i chi roi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'u rhoi iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon.

Ioan 20:17, “Rwy’n esgyn at fy Nuw a’ch Duw”

17 Dywedodd Iesu wrthi, “Peidiwch â glynu wrthyf, oherwydd Nid wyf eto wedi esgyn i'r Tad; ond ewch at fy mrodyr a dywedwch wrthynt, 'Rwy'n esgyn at fy Nhad a'ch Tad, at fy Nuw a'ch Duw. '"

1 Corinthiaid 11: 3, pen Crist yw Duw

3 Ond rwyf am ichi ddeall hynny pen pob dyn yw Crist, pennaeth gwraig yw ei gŵr, a phen Crist yw Duw.

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.  3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

Colosiaid 1: 3, Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Rydyn ni bob amser yn diolch Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, pan weddïwn drosoch

1 Pedr 1: 3, Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Yn ôl ei drugaredd fawr, mae wedi peri inni gael ein geni eto i obaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw

Mae yna un Duw Dad, y mae pob peth oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto

Mae'r Ysgrythur yn cadarnhau nad oes Duw ond un ac mai'r un Duw hwn yw'r Tad y mae'r holl bethau oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto. 

1 Corinthiaid 8: 4-6 (ESV), Mae un Duw y Tad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pawb pethau ac yr ydym yn bodoli ar eu cyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli.

Diarhebion 3:19 (LSV), sefydlodd YHWH y ddaear trwy ddoethineb

Sefydlodd YHWH y ddaear trwy ddoethineb, || Paratôdd y nefoedd trwy ddeall.

Salmau 33: 6 (LSV), Trwy air YHWH ac anadl Ei geg

Gan y gair YHWH || Mae'r nefoedd wedi'u gwneud, || A'u holl westeiwr gan y anadl Ei geg.

Salmau 110: 30-33 (LSV), mae Duw yn ei greu trwy ei Ysbryd, mae YHWH yn llawenhau yn ei weithiau

Chi anfon allan Dy Ysbryd, maent yn cael eu creu, || Ac Rydych chi'n adnewyddu wyneb y ddaear. Mae gogoniant YHWH am byth, || Mae YHWH yn llawenhau yn Ei weithiau, Pwy sy'n edrych i'r ddaear, ac mae'n crynu, || Mae'n dod yn erbyn bryniau, ac maen nhw'n ysmygu. Rwy'n canu i YHWH yn ystod fy mywyd, || Rwy'n canu mawl i'm Duw tra dwi'n bodoli.

Luc 1: 30-35 (ESV), Iesu hefyd wedi’i greu gan Dduw

30 A dywedodd yr angel wrthi, “Peidiwch ag ofni, Mair, oherwydd cawsoch ffafr gyda Duw. 31 Ac wele, byddwch chi'n beichiogi yn eich croth ac yn dwyn mab, a byddwch yn galw ei enw Iesu. 32 Bydd yn wych a bydd yn cael ei alw'n Mab y Goruchaf. A'r Arglwydd Dduw yn rhoi iddo gorsedd ei dad David, 33 a bydd yn teyrnasu ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd diwedd. ” 34 A dywedodd Mair wrth yr angel, “Sut bydd hyn, gan fy mod yn forwyn?” 35 Ac atebodd yr angel hi, “Fe ddaw'r Ysbryd Glân arnoch chi, a bydd pŵer y Goruchaf yn eich cysgodi; felly bydd y plentyn sydd i'w eni yn cael ei alw'n sanctaidd - Mab Duw.

Ioan 1: 1-4, 14 (Genefa 1599), Mae pob peth (gan gynnwys Crist) yn gynnyrch Gair Duw (Logos)

1 Yn y dechreuad yr oedd y Gair, a'r gair oedd gyda Duw, a'r Gair hwnnw oedd Duw. 2 roedd yr un peth yn y dechrau gyda Duw. 3 Gwnaethpwyd pob peth ganddo, a hebddo ni wnaed dim a wnaethpwyd. 4 Ynddi roedd bywyd a’r bywyd yn olau dynion… 14 Gwnaethpwyd y Gair hwnnw yn gnawd ac yn preswylio yn ein plith (a gwelsom ei ogoniant, fel gogoniant yr unig anedig Mae ei o'r Tad) yn llawn gras a gwirionedd.

 • Gellir deall gair (Logos) fel doethineb lafar Duw sy'n ymwneud â doethineb, dealltwriaeth, meddyliau, rhesymu, pwrpas cynllun, rhesymeg, bwriadau ac ati Duw.
 • Mae'r rhan fwyaf o gyfieithiadau Saesneg yn rhagfarnllyd i gamarwain y darllenydd i dybio bod y Gair yn Grist cyn-ymgnawdoledig. Mae Genefa yn gyfieithiad gwell ond mae ganddo rai materion hefyd. 
 • Y Gair yn cael ei wneud yn gnawd = Duw yn siarad Iesu i fodolaeth yn ôl ei ddoethineb
 • I gael gwell gafael ar Brolog Ioan gweler https://understandinglogos.com - Deall gwir ystyr y logos yn y prolog i John. 

Actau 3:26 (ESV), cododd Duw ei was

26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Galatiaid 4: 4-5 (ESV), anfonodd Duw ei Fab, a anwyd o ddynes

4 Ond wedi i gyflawnder amser ddod, Anfonodd Duw ei Fab, a anwyd o ddynes, a anwyd o dan y gyfraith, 5 i achub y rhai a oedd o dan y gyfraith, er mwyn inni dderbyn mabwysiadu fel meibion.

Rhufeiniaid 5: 14-21 (ESV), mae Iesu yn fath o Adda (creadigaeth uniongyrchol Duw)

14 Ac eto teyrnasodd marwolaeth o Adda i Moses, hyd yn oed dros y rhai nad oedd eu pechu yn debyg i gamwedd Adam, a oedd yn fath o'r un a oedd i ddod.

1 Corinthiaid 15:45 (ESV), Iesu yw'r Adda Olaf (creadigaeth uniongyrchol Duw)

45 Felly mae'n ysgrifenedig, “Daeth y dyn cyntaf Adam yn fodolaeth fyw”; daeth yr Adda olaf yn ysbryd sy'n rhoi bywyd.

Gwnaeth Duw Iesu yn Arglwydd ac yn Grist

Un o'r prif bethau yr oedd yr Apostolion yn eu pregethu mewn Deddfau yw bod Duw wedi gwneud Iesu yn Arglwydd ac yn Grist (Actau 2:36). Mae hyn yn cyfeirio at yr atgyfodiad (Actau 2: 24-32) a dyrchafiad i ddeheulaw Duw (Actau 2: 33-35). Dyma a ddysgir gan yr Apostolion trwy gydol llyfr yr Actau ac a fynegir yn glir yn Philipiaid 2: 8-11, Effesiaid 1: 17-23, ac yn Datguddiad 12:10 a Datguddiad 20: 6. Bellach mae Iesu’n cael ei ystyried yn Arglwydd Meseia (Eneiniog) yn rhinwedd y pŵer a’r awdurdod y mae Duw wedi’i roi iddo. 

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Actau 3:13, gogoneddodd Duw ei was Iesu

13 Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau.

Actau 3:18, rhagwelodd Duw y byddai ei Grist yn dioddef

18 Ond beth Da a ragwelir gan geg yr holl broffwydi, hynny byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly.

Actau 4:26, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog (Crist)

26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'-

Actau 5: 30-31, Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. "

Actau 17: 30-31, bydd Duw yn barnu’r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi’i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd iddo bennu diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoi iddo

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Effesiaid 1: 17-23, eisteddodd Duw ef ar ei ddeheulaw yn y lleoedd nefol

17 bod y Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, bydded imi roi Ysbryd doethineb a datguddiad i chi yn ei wybodaeth, 18 cael llygaid eich calonnau wedi eu goleuo, fel y gwyddoch beth yw'r gobaith y mae wedi dy alw di, beth yw cyfoeth ei etifeddiaeth ogoneddus yn y saint, 19 a beth yw mawredd anfesuradwy ei allu tuag atom ni sy'n credu, yn ôl gwaith ei nerth mawr 20 iddo weithio yng Nghrist pan gododd ef oddi wrth y meirw a'i eistedd ar ei ddeheulaw yn y lleoedd nefol, 21 ymhell uwchlaw pob rheol ac awdurdod a phwer ac arglwyddiaeth, ac uwchlaw pob enw a enwir, nid yn unig yn yr oes hon ond hefyd yn yr un sydd i ddod. 22 Ac fe roddodd bopeth o dan ei draed a'i roi fel pen ar bopeth i'r eglwys, 23 sef ei gorff, cyflawnder yr hwn sydd yn llenwi pawb.

Datguddiad 12:10, teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist

10 A chlywais lais uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Nawr yr iachawdwriaeth a’r nerth a teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist wedi dod, oherwydd mae cyhuddwr ein brodyr wedi cael ei daflu i lawr, sy'n eu cyhuddo ddydd a nos gerbron ein Duw.

Datguddiad 20: 6, Offeiriaid Duw a Christ

6 Bendigedig a sanctaidd yw'r un sy'n rhannu yn yr atgyfodiad cyntaf! Dros y fath nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant offeiriaid Duw a Christ, a theyrnasant gydag ef am fil o flynyddoedd.

Mae Iesu yn was (asiant) i Dduw 

Trwy gydol y Testament Newydd, mae Iesu'n nodi ei hun fel ac yn cael ei nodi gan eraill fel asiant Duw. 

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

Mathew 12:18, Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis

 18 “Wele, fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Luc 4: 16-21, “Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd iddo fy eneinio”

Daeth i Nasareth, lle cafodd ei fagu. Ac yn ôl ei arfer, aeth i'r synagog ar y dydd Saboth, a safodd i fyny i ddarllen. 17 A rhoddwyd sgrôl y proffwyd Eseia iddo. Fe reolodd y sgrôl a dod o hyd i'r man lle cafodd ei ysgrifennu, 18 "Mae Ysbryd yr Arglwydd arnaf, oherwydd ei fod wedi fy eneinio i gyhoeddi newyddion da i'r tlodion. Mae wedi fy anfon i gyhoeddi rhyddid i'r caethion ac adfer golwg i'r deillion, er mwyn gosod rhyddid i'r rhai sy'n cael eu gormesu, 19 i gyhoeddi blwyddyn ffafr yr Arglwydd. " 20 Ac fe roliodd y sgrôl a'i rhoi yn ôl i'r cynorthwyydd ac eistedd i lawr. Ac roedd llygaid pawb yn y synagog yn sefydlog arno. 21 A dechreuodd ddweud wrthyn nhw, “Heddiw mae'r Ysgrythur hon wedi'i chyflawni yn eich gwrandawiad. "

Ioan 4:34, “Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

34 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i a chyflawni ei waith.

Ioan 5:30, “Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

30 “Ni allaf wneud dim ar fy mhen fy hun. Fel y clywaf, yr wyf yn barnu, ac mae fy marn yn gyfiawn, oherwydd Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd.

Ioan 7: 16-18, “Nid fy nysgeidiaeth i yw fy nysgu i, ond yr un a’m hanfonodd i.”

16 Felly atebodd Iesu hwy, ““Nid fy nysgu i yw fy nysgu, ond yr un a'm hanfonodd i. 17 Os mai ewyllys unrhyw un yw gwneud ewyllys Duw, bydd yn gwybod a yw'r ddysgeidiaeth gan Dduw neu a wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun. 18 Mae'r un sy'n siarad ar ei awdurdod ei hun yn ceisio ei ogoniant ei hun; ond mae'r un sy'n ceisio gogoniant yr un a'i hanfonodd yn wir, ac ynddo ef nid oes anwiredd.

Ioan 8: 26-29, siaradodd Iesu wrth i’r Tad ei ddysgu

6 Mae gen i lawer i'w ddweud amdanoch chi a llawer i'w farnu, ond mae'r sawl a'm hanfonodd yn wir, ac rwy'n datgan i'r byd yr hyn a glywais ganddo. " 27 Nid oeddent yn deall ei fod wedi bod yn siarad â hwy am y Tad. 28 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Pan godwch Fab y Dyn, yna byddwch yn gwybod mai myfi yw ef, a hynny Nid wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. 29 Ac mae'r sawl a'm hanfonodd gyda mi. Nid yw wedi gadael llonydd i mi, oherwydd rydw i bob amser yn gwneud y pethau sy'n plesio iddo. ”

Ioan 8:40, “fi, dyn sydd wedi dweud wrthych y gwir a glywais gan Dduw”

40 ond yn awr yr ydych yn ceisio fy lladd, dyn sydd wedi dweud y gwir wrthych a glywais gan Dduw. Nid dyma wnaeth Abraham.

Ioan 12: 49-50, Mae'r sawl a'i hanfonodd wedi rhoi gorchymyn iddo - beth i'w ddweud a beth i'w siarad

49 Am Nid wyf wedi siarad ar fy awdurdod fy hun, ond mae'r Tad a'm hanfonodd i wedi rhoi gorchymyn i mi ei hun - beth i'w ddweud a beth i'w siarad. 50 A gwn mai bywyd tragwyddol yw ei orchymyn. Yr hyn a ddywedaf, felly, Rwy'n dweud fel mae'r Tad wedi dweud wrtha i. "

Ioan 14:24, “Nid y gair yr ydych yn ei glywed yn eiddo i mi ond y Tad”

24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Ac nid y gair yr ydych chi'n ei glywed yw fy un i ond gair y Tad a anfonodd ataf.

Ioan 15:10, rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad

10 Os ydych chi'n cadw fy ngorchmynion, byddwch chi'n cadw at fy nghariad, yn yr un modd Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

Actau 2: 22-24, Dyn a draddodwyd yn unol â chynllun a rhagwybodaeth Duw

22 “Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, dyn a ardystiwyd i chi gan Dduw gyda gweithiau a rhyfeddodau ac arwyddion nerthol fod Duw wedi gwneud trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch eich hunain— 23 yr Iesu hwn, wedi ei draddodi yn ol cynllun pendant a rhagwybodaeth Duw, gwnaethoch groeshoelio a lladd gan ddwylo dynion digyfraith. 24 Cododd Duw ef i fyny, gan golli pangs marwolaeth, oherwydd nad oedd yn bosibl iddo gael ei ddal ganddo.

Actau 3:26, cododd Duw ei was

26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

Actau 4: 24-30, gweddi Credinwyr

24 … Codon nhw eu lleisiau gyda'i gilydd wrth Dduw a dywedodd, “Arglwydd Sofran, a wnaeth y nefoedd a’r ddaear a’r môr a phopeth ynddynt, 25 a ddywedodd trwy enau ein tad Dafydd, eich gwas, gan yr Ysbryd Glân, “'Pam y cynddeiriogodd y Cenhedloedd, a'r bobl yn cynllwynio'n ofer? 26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'- 27 oherwydd yn wir yn y ddinas hon casglwyd ynghyd yn erbyn eich gwas sanctaidd Iesu, a eneiniasoch, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, 28 i wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragweld i ddigwydd. 29 Ac yn awr, Arglwydd, edrychwch ar eu bygythiadau a chaniatáu i'ch gweision barhau i lefaru dy air gyda phob hyfdra, 30 wrth i chi estyn eich llaw i wella, a pherfformir arwyddion a rhyfeddodau enw dy was sanctaidd Iesu. "

Actau 10: 37-43, Ef yw'r un a benodwyd gan Dduw yn Farnwr

37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut Fe eneiniodd Duw Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân a gyda nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, canys yr oedd Duw gydag ef39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond Cododd Duw ef ar y trydydd diwrnod a gwnaeth iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae’r holl broffwydi yn dwyn tystiolaeth bod pawb sy’n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. ”

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

Philipiaid 2: 8-11, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd i farwolaeth

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un Duw ac un cyfryngwr

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

1 Pedr 2:23, ymddiriedodd iddo ei hun sy’n barnu’n gyfiawn

23 Pan gafodd ei ddirymu, ni wnaeth ddirymu yn ôl; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, ond parhaodd i ymddiried ei hun iddo sy'n barnu'n gyfiawn.

Hebreaid 4: 15-5: 6, Pob archoffeiriad a benodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

15 Am nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, ac eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen. 5: 1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.”

Hebreaid 5: 8-10, dynodwyd Iesu gan Dduw yn archoffeiriad

Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

Mae yna un Arglwydd Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli

Mae rhan olaf 1 Corinthiaid 8: 6, yn dweud bod “un Arglwydd, Iesu Grist, trwy’r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli.” Darperir nifer o gyfeiriadau Ysgrythurol yn yr ESV i dystio ym mha ystyr yr ydym yn bodoli trwy Grist. Creodd Duw y byd hwn gyda rhagwybodaeth Crist a oedd i ddod (Eff 3: 9-11). Rydym yn bodoli trwy Grist yn yr ystyr iddo roi ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol (Gal 1: 3-4). Doethineb Duw yw Crist a groeshoeliwyd (1 Cor 1: 21-25). Fe'n hachubir ef rhag digofaint Duw. Doethineb luosog Duw yw’r pwrpas tragwyddol y mae wedi’i wireddu yng Nghrist Iesu ein Harglwydd (Eff 3: 9-11).

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth yr hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, a un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

 • Mae adnod 6 yn rhoi eglurhad mai'r un Duw a Thad yw'r crëwr (ffynhonnell) ac mai'r un Arglwydd Iesu Grist yw'r cymhelliant i greu ac asiant iachawdwriaeth (trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli). Mae'r adnodau canlynol yn tystio i ba ymdeimlad bod un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli.

Luc 1: 30-33, Bydd yn teyrnasu ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd diwedd

30 A dywedodd yr angel wrthi, “Peidiwch ag ofni, Mair, oherwydd cawsoch ffafr gyda Duw. 31 Ac wele, byddwch yn beichiogi yn eich croth ac yn dwyn mab, a byddwch yn galw ei enw Iesu. 32 Bydd yn wych a bydd yn cael ei alw'n Fab y Goruchaf. A bydd yr Arglwydd Dduw yn rhoi iddo orsedd ei dad Dafydd, 33 a bydd yn teyrnasu ar dŷ Jacob am byth, ac ar ei deyrnas ni fydd diwedd."

Luc 22: 19-20, Y cyfamod newydd a sefydlwyd yn ei waed

19 Cymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd a'i roi iddynt, gan ddweud, “Dyma fy nghorff, sy'n cael ei roi i chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. ” 20 Ac yn yr un modd y cwpan ar ôl iddyn nhw fwyta, gan ddweud, “Y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed.

Luc 24: 44-48, Dylid cyhoeddi edifeirwch am faddeuant pechodau yn ei enw i’r holl genhedloedd

44 Yna dywedodd wrthynt, “Dyma fy ngeiriau y siaradais â chi tra roeddwn yn dal gyda chi, bod yn rhaid cyflawni popeth a ysgrifennwyd amdanaf yng Nghyfraith Moses a'r Proffwydi a'r Salmau.” 45 Yna agorodd eu meddyliau i ddeall yr Ysgrythurau, 46 a dywedodd wrthynt, “Fel hyn y mae yn ysgrifenedig, y dylai y Crist ddioddef ac ar y trydydd dydd godi oddi wrth y meirw, 47 a bod dylid cyhoeddi edifeirwch am faddeuant pechodau yn ei enw i'r holl genhedloedd, yn cychwyn o Jerwsalem.

Actau 3: 17-21, Iesu yw’r Crist a benodwyd ar eich cyfer chi

17 “Ac yn awr, frodyr, gwn eich bod wedi gweithredu mewn anwybodaeth, fel y gwnaeth eich llywodraethwyr hefyd. 18 Ond yr hyn a ragfynegodd Duw trwy geg yr holl broffwydi, y byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly. 19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 fel y daw amseroedd adfywiol o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd ei dderbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y siaradodd Duw â hwy trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm.

Actau 4: 1-2, Yn Iesu yr atgyfodiad oddi wrth y meirw

1 Ac wrth iddyn nhw siarad â'r bobl, daeth yr offeiriaid a chapten y deml a'r Sadwceaid arnyn nhw, 2 cythruddo'n fawr oherwydd troedd hei yn dysgu'r bobl ac yn cyhoeddi yn Iesu atgyfodiad oddi wrth y meirw.

Actau 4: 11-12, Nid oes enw arall o dan y nefoedd a roddir ymhlith dynion y mae'n rhaid inni gael ein hachub ganddo

11 Yr Iesu hwn yw'r garreg a wrthodwyd gennych chi, yr adeiladwyr, sydd wedi dod yn gonglfaen. 12 Ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, oherwydd nid oes enw arall o dan y nefoedd a roddir ymhlith dynion y mae'n rhaid inni gael ein hachub trwyddo. "

Actau 10: 42-43, Ef yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a’r meirw

42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae'r holl broffwydi yn tystio bod pawb sy'n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. "

Actau 17: 30-31, bydd Duw yn barnu’r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi’i benodi

30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond nawr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd mae wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Ioan 3: 14-17, Na ddylai pwy bynnag sy’n credu ynddo ddifetha ond cael bywyd tragwyddol

14 Ac wrth i Moses ddyrchafu’r sarff yn yr anialwch, felly hefyd y mae Mab y Dyn yn cael ei ddyrchafu, 15 er mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo gael bywyd tragwyddol.16 “Oherwydd bod Duw wedi caru’r byd felly, nes iddo roi ei unig Fab, na ddylai pwy bynnag sy'n credu ynddo ddifetha ond cael bywyd tragwyddol. 17 Oherwydd nid anfonodd Duw ei Fab i'r byd i gondemnio'r byd, ond er mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo.

Ioan 3: 35-36, Mae'r Tad wedi rhoi popeth yn ei law

35 Mae'r Tad yn caru'r Mab ac wedi rhoi popeth yn ei law. 36 Mae gan bwy bynnag sy'n credu yn y Mab fywyd tragwyddol; ni fydd pwy bynnag nad yw'n ufuddhau i'r Mab yn gweld bywyd, ond mae digofaint Duw yn aros arno.

Ioan 5: 21-29, mae Duw wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn

21 Oherwydd fel mae'r Tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddyn nhw, felly hefyd mae'r Mab yn rhoi bywyd i'r ewyllys. 22 Oherwydd nid yw'r Tad yn barnu neb, ond wedi rhoi pob barn i'r Mab, 23 er mwyn i bawb anrhydeddu'r Mab, yn union fel y maen nhw'n anrhydeddu'r Tad. Nid yw'r sawl nad yw'n anrhydeddu'r Mab yn anrhydeddu'r Tad a'i hanfonodd. 24 Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, mae gan bwy bynnag sy'n clywed fy ngair ac yn credu ef a'm hanfonodd fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod i farn, ond mae wedi pasio o farwolaeth i fywyd. 25 “Yn wir, yn wir, rwy’n dweud wrthych chi, mae awr yn dod, ac mae hi yma nawr, pan fydd y meirw yn clywed llais Mab Duw, a bydd y rhai sy'n clywed yn byw. 26 Oherwydd fel y mae gan y Tad fywyd ynddo'i hun, felly mae wedi caniatáu i'r Mab hefyd gael bywyd ynddo'i hun. 27 Ac mae wedi rhoi awdurdod iddo weithredu barn, oherwydd ei fod yn Fab y Dyn. 28 Peidiwch â rhyfeddu at hyn, oherwydd mae awr yn dod pan fydd pawb sydd yn y beddrodau yn clywed ei lais 29 a dod allan, y rhai sydd wedi gwneud daioni i atgyfodiad bywyd, a'r rhai sydd wedi gwneud drwg i atgyfodiad barn.

Ioan 6: 35-38, “Myfi yw bara bywyd”

35 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fi yw bara bywyd; ni fydd newyn ar bwy bynnag a ddaw ataf, ac ni fydd syched ar bwy bynnag a gred ynof. 36 Ond dywedais wrthych eich bod wedi fy ngweld ac eto ddim yn credu. 37 Bydd popeth y mae'r Tad yn ei roi imi yn dod ataf, a phwy bynnag a ddaw ataf, ni fyddaf byth yn bwrw allan.

Ioan 14: 6, “Nid oes neb yn dod at y Tad heblaw trwof fi”

6 Dywedodd Iesu wrtho, ““Myfi yw'r ffordd, a'r gwir, a'r bywyd. Nid oes neb yn dod at y Tad heblaw trwof fi.

Ioan 15: 1-6, “Myfi yw’r gwir winwydden, a fy nhad yw dresel y winwydden”

1 “Fi ydy'r gwir winwydden, a fy Nhad yw'r gwinwydden. 2 Mae pob cangen ynof nad yw'n dwyn ffrwyth y mae'n ei chymryd i ffwrdd, a phob cangen sy'n dwyn ffrwyth y mae'n ei thocio, er mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwythau. 3 Eisoes rydych chi'n lân oherwydd y gair rydw i wedi siarad â chi. 4 Arhoswch ynof fi, a minnau ynoch chi. Gan na all y gangen ddwyn ffrwyth ar ei phen ei hun, oni bai ei bod yn aros yn y winwydden, ni allwch chwaith, oni bai eich bod yn aros ynof fi. 5 Myfi yw'r winwydden; ti yw'r canghennau. Pwy bynnag sy'n aros ynof fi a minnau ynddo ef, ef sy'n dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. 6 Os nad yw unrhyw un yn aros ynof fi mae'n cael ei daflu fel cangen ac yn gwywo; a'r canghennau'n cael eu casglu, eu taflu i'r tân, a'u llosgi.

Ioan 17: 1-3, Rydych chi wedi rhoi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'i roi iddo

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dywedodd, “O Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers rhoddaist awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb a roddaist iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon. ”

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

1 Corinthiaid 1: 21-25, Doethineb Duw yw Crist croeshoeliedig

21 Oherwydd ers hynny, yn ddoethineb Duw, nad oedd y byd yn adnabod Duw trwy ddoethineb, roedd yn plesio Duw trwy ffolineb yr hyn rydyn ni'n ei bregethu i achub y rhai sy'n credu. 22 I Iddewon mynnu arwyddion ac mae Groegiaid yn ceisio doethineb, 23 ond yr ydym yn pregethu Crist croeshoeliedig, maen tramgwydd i Iddewon a ffolineb i Genhedloedd, 24 ond i'r rhai sy'n cael eu galw, yn Iddewon ac yn Roegiaid, yn Grist gallu Duw a doethineb Duw. 25 Oherwydd y mae ffolineb Duw yn ddoethach na dynion, ac mae gwendid Duw yn gryfach na dynion.

1 Corinthiaid 15: 20-25, Fel yn Adda mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist y bydd pawb yn cael eu gwneud yn fyw. 

20 Ond mewn gwirionedd mae Crist wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw, blaenffrwyth y rhai sydd wedi cwympo i gysgu. 21 Canys fel gan ddyn y daeth marwolaeth, gan ddyn wedi dod hefyd atgyfodiad y meirw. 22 Oherwydd fel yn Adda mae pawb yn marw, felly hefyd yng Nghrist y gwnaed pawb yn fyw. 23 Ond pob un yn ei drefn ei hun: Crist y blaenffrwyth, yna ar ei ddyfodiad y rhai sy'n perthyn i Grist. 24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn cyflwyno'r deyrnas i Dduw Dad ar ôl dinistrio pob rheol a phob awdurdod a phwer. 25 Oherwydd mae'n rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion dan ei draed.

2 Corinthiaid 5:10, Rhaid i ni i gyd ymddangos gerbron sedd barn Crist

10 Am rhaid i ni i gyd ymddangos gerbron sedd barn Crist, er mwyn i bob un dderbyn yr hyn sy'n ddyledus am yr hyn y mae wedi'i wneud yn y corff, p'un a yw'n dda neu'n ddrwg.

2 Corinthiaid 5: 17-19, Os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd

17 Felly, os oes unrhyw un yng Nghrist, mae'n greadigaeth newydd. Mae'r hen wedi marw; wele'r newydd ddod. 18 Daw hyn i gyd gan Dduw, a wnaeth trwy Grist ein cymodi ag ef ei hun a rhoi gweinidogaeth y cymod inni; 19 hynny yw, yng Nghrist roedd Duw yn cymodi'r byd ag ef ei hun, peidio â chyfrif eu tresmasiadau yn eu herbyn, ac ymddiried neges y cymod inni.

Rhufeiniaid 5: 8-10, Fe'n hachubir gan Grist rhag digofaint Duw, a gymodwyd gan farwolaeth ei Fab

8 ond mae Duw yn dangos ei gariad tuag atom yn yr ystyr ein bod ni, er ein bod ni'n dal yn bechaduriaid, wedi marw droson ni. 9 Ers, felly, rydym bellach wedi ein cyfiawnhau gan ei waed, llawer mwy a achubir ni ganddo rhag digofaint Duw. 10 Canys pe buasem yn elynion Cawsom ein cysoni â Duw trwy farwolaeth ei Fab, llawer mwy, yn awr ein bod wedi cymodi, a achubir ni trwy ei fywyd.

Rhufeiniaid 6: 3-11, Yn union fel y codwyd Crist oddi wrth y meirw, gallem ninnau hefyd gerdded mewn newydd-deb bywyd

3 Oni wyddoch chi hynny bedyddiwyd pob un ohonom sydd wedi ein bedyddio i Grist Iesu i'w farwolaeth? 4 Claddwyd ni felly gydag ef trwy fedydd i farwolaeth, er mwyn, yn union fel y codwyd Crist oddi wrth y meirw gan ogoniant y Tad, efallai y byddwn ninnau hefyd yn cerdded mewn newydd-deb bywyd. 5 Oherwydd os ydym wedi bod yn unedig ag ef mewn marwolaeth fel ei, wbydd yn sicr yn unedig ag ef mewn atgyfodiad fel ei. 6 Gwyddom fod ein hen hunan wedi ei groeshoelio gydag ef er mwyn dod â chorff pechod i ddim, fel na fyddem yn cael ein caethiwo i bechod mwyach. 7 Oherwydd mae un a fu farw wedi ei ryddhau o bechod. 8 Nawr os ydym wedi marw gyda Christ, credwn y byddwn hefyd yn byw gydag ef. 9 Gwyddom na fydd Crist, wrth gael ei gyfodi oddi wrth y meirw, byth yn marw eto; nid oes gan farwolaeth oruchafiaeth arno mwyach. 10 Am y farwolaeth y bu farw bu farw i bechod, unwaith i bawb, ond y bywyd y mae'n byw mae'n byw i Dduw. 11 Felly mae'n rhaid i chi hefyd ystyried eich hun yn farw i bechod ac yn fyw i Dduw yng Nghrist Iesu.

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu’n fawr ac wedi rhoi’r enw uwchlaw pob enw iddo

8 Ac wedi ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin ymgrym yn enw Iesu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Effesiaid 1: 17-23, Ac fe roddodd bob peth o dan ei draed

17 bod Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, bydded imi roi Ysbryd doethineb a datguddiad i chi yn ei wybodaeth, 18 cael llygaid eich calonnau yn oleuedig, er mwyn i chi wybod beth yw'r gobaith y mae wedi eich galw iddo, beth yw cyfoeth ei etifeddiaeth ogoneddus yn y saint, 19 a beth yw mawredd anfesuradwy ei allu tuag atom ni sy'n credu, yn ôl gwaith ei nerth mawr 20 iddo weithio yng Nghrist pan gododd ef oddi wrth y meirw a'i eistedd ar ei ddeheulaw yn y lleoedd nefol, 21 ymhell uwchlaw pob rheol ac awdurdod a phwer ac arglwyddiaeth, ac uwchlaw pob enw a enwir, nid yn unig yn yr oes hon ond hefyd yn yr un sydd i ddod. 22 Ac fe roddodd bopeth o dan ei draed a'i roi yn ben ar bob peth i'r eglwys, 23 sef ei gorff, cyflawnder yr hwn sydd yn llenwi pawb.

Effesiaid 3: 9-11, Doethineb luosog Duw yw’r pwrpas tragwyddol y mae wedi’i wireddu yng Nghrist Iesu ein Harglwydd

9 ac i ddod â goleuni i bawb beth yw'r cynllun o'r dirgelwch a guddiwyd am oesoedd yn Nuw, a greodd bob peth, 10 fel bod trwy'r eglwys doethineb luosog Duw a allai bellach gael ei wneud yn hysbys i'r llywodraethwyr a'r awdurdodau yn y lleoedd nefol. 11 Roedd hyn yn ôl y pwrpas tragwyddol y mae wedi'i sylweddoli yng Nghrist Iesu ein Harglwydd,

Colosiaid 1: 12-14, yr ydym yn cael prynedigaeth ynddynt, maddeuant pechodau.

12 gan ddiolch i'r Tad, sydd wedi'ch cymhwyso i rannu etifeddiaeth y saint mewn goleuni. 13 Mae wedi ein gwaredu o barth y tywyllwch ac wedi ein trosglwyddo i deyrnas ei annwyl Fab, 14 yn yr hwn y mae gennym brynedigaeth, maddeuant pechodau.

Colosiaid 1: 18-23, Trwyddo ef i gymodi pob peth - gwneud heddwch trwy waed ei groes

8 Ac ef yw pennaeth y corff, yr eglwys. Ef yw'r dechrau, y cyntaf-anedig oddi wrth y meirw, y gallai fod ym mhopeth ym mhopeth. 19 Oherwydd ynddo ef yr oedd holl gyflawnder Duw yn falch o drigo, 20 a thrwyddo ef i gymodi ag ef ei hun bob peth, boed hynny ar y ddaear neu yn y nefoedd, gan wneud heddwch trwy waed ei groes. 21 A chithau, a fu unwaith yn ddieithrio ac yn elyniaethus mewn golwg, yn cyflawni gweithredoedd drwg, 22 mae bellach wedi cymodi yn ei gorff o gnawd trwy ei farwolaeth, er mwyn eich cyflwyno yn sanctaidd a di-fai ac uwch na gwaradwydd o'i flaen, 23 os yn wir yr ydych yn parhau yn y ffydd, yn sefydlog ac yn ddiysgog, heb symud o obaith yr efengyl a glywsoch, a gyhoeddwyd yn yr holl greadigaeth o dan y nefoedd, ac y deuthum i, Paul, yn weinidog arni.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un Duw, ac un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddir ar yr adeg iawn.

Hebreaid 1: 1-4, Wedi dod gymaint yn well nag angylion

1 Amser maith yn ôl, ar lawer gwaith ac mewn sawl ffordd, siaradodd Duw â'n tadau gan y proffwydi, 2 ond yn y dyddiau diwethaf hyn mae wedi siarad â ni gan ei Fab, yr hwn a benododd yn etifedd pob peth, trwy yr hwn hefyd y creodd y byd. 3 Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw ac union argraffnod ei natur, ac mae'n cynnal y bydysawd trwy air ei allu. Ar ôl gwneud puro dros bechodau, eisteddodd i lawr ar ddeheulaw'r Fawrhydi yn uchel, 4 mae dod yn gymaint uwch nag angylion â'r enw y mae wedi'i etifeddu yn fwy rhagorol na nhw. 5 Ar gyfer pa un o'r angylion y dywedodd Duw erioed, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”? Neu eto, “Byddaf iddo yn dad, a bydd yn fab imi”?

Hebreaid 2: 5-11, Nid i angylion y gwnaeth Duw ddarostwng y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano

5 Am nid i angylion y darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano. 6 Mae wedi cael ei dystio yn rhywle, “Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu fab dyn, eich bod yn gofalu amdano? 7 Gwnaethoch ef am ychydig yn is na'r angylion; yr ydych wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd, 8 rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. ” Nawr wrth roi popeth yn ddarostyngedig iddo, ni adawodd unrhyw beth y tu hwnt i'w reolaeth. Ar hyn o bryd, nid ydym eto yn gweld popeth yn ddarostyngedig iddo. 9 Ond rydyn ni'n ei weld a gafodd ei wneud am ychydig yn is na'r angylion, sef Iesu, wedi'i goroni â gogoniant ac anrhydedd oherwydd dioddefaint marwolaeth, er mwyn iddo, trwy ras Duw, flasu marwolaeth i bawb. 10 Oherwydd yr oedd yn addas ei fod ef, y mae pob peth yn bodoli iddo a chan bwy, yn dod â llawer o feibion ​​i ogoniant, dylai wneud sylfaenydd eu hiachawdwriaeth yn berffaith trwy ddioddefaint. 11 Oherwydd mae gan y sawl sy'n sancteiddio a'r rhai sy'n cael eu sancteiddio i gyd un ffynhonnell. Dyna pam nad oes ganddo gywilydd eu galw'n frodyr

Hebreaid 5: 5-10, Daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo

5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr un a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni"; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.” 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Hebreaid 9:15, Ef yw cyfryngwr cyfamod newydd

15 Felly, ef yw cyfryngwr cyfamod newydd, er mwyn i'r rhai sy'n cael eu galw dderbyn yr etifeddiaeth dragwyddol a addawyd, gan fod marwolaeth wedi digwydd sy'n eu rhyddhau o'r camweddau a gyflawnwyd o dan y cyfamod cyntaf.

Hebreaid 9: 24-28, mae Crist wedi mynd i’r nefoedd ei hun i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan

24 Oherwydd mae Crist wedi mynd i mewn, nid i leoedd sanctaidd wedi'u gwneud â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, yn awr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan. 25 Nid oedd ychwaith i gynnig ei hun dro ar ôl tro, gan fod yr archoffeiriad yn mynd i mewn i'r lleoedd sanctaidd bob blwyddyn â gwaed nid ei waed ef ei hun, 26 oherwydd yna byddai wedi gorfod dioddef dro ar ôl tro ers sefydlu'r byd. Ond fel y mae, mae wedi ymddangos unwaith i bawb ar ddiwedd yr oesoedd i roi ymaith bechod trwy aberth ei hun. 27 Ac yn union fel y penodir i ddyn farw unwaith, ac wedi hynny daw barn, 28 felly bydd Crist, ar ôl cael ei gynnig unwaith i ddwyn pechodau llawer, yn ymddangos yr eildro, nid i ddelio â phechod ond i achub y rhai sy'n aros yn eiddgar amdano.

Hebreaid 10: 19-23, Mae gennym offeiriad mawr dros dŷ Dduw

19 Felly, frodyr, ers mae gennym hyder i fynd i mewn i'r lleoedd sanctaidd trwy waed Iesu, 20 trwy'r ffordd newydd a byw a agorodd inni trwy'r llen, hynny yw, trwy ei gnawd, 21 ac ers hynny mae gennym offeiriad gwych dros dŷ Dduw, 22 gadewch inni agosáu â gwir galon mewn sicrwydd llawn o ffydd, gyda'n calonnau'n cael eu taenellu'n lân o gydwybod ddrwg a'n cyrff wedi'u golchi â dŵr pur. 23 Gadewch inni ddal yn gyflym gyfaddefiad ein gobaith heb aros, oherwydd mae'r sawl a addawodd yn ffyddlon.

Hebreaid 12: 1-2, Dioddefodd y groes ac mae'n eistedd ar ddeheulaw gorsedd Duw

1 Felly, gan ein bod wedi ein hamgylchynu gan gwmwl mor fawr o dystion, gadewch inni hefyd roi o'r neilltu bob pwysau, a phechod sy'n glynu mor agos, a gadewch inni redeg gyda dygnwch y ras a osodir ger ein bron, 2 edrych at Iesu, sylfaenydd a pherffeithiwr ein ffydd, pwy am y llawenydd a osodwyd o'r blaen dioddefodd y groes, dirmygu'r cywilydd, ac yn eistedd ar ddeheulaw gorsedd Duw.

1 Pedr 3: 21-22, Angylion, awdurdodau, a phwerau wedi eu darostwng iddo

21 Mae bedydd, sy'n cyfateb i hyn, bellach yn eich arbed chi, nid fel tynnu baw o'r corff ond fel apêl at Dduw am gydwybod dda, trwy atgyfodiad Iesu Grist, 22 sydd wedi mynd i'r nefoedd a ar ddeheulaw Duw, gydag angylion, awdurdodau, a phwerau wedi eu darostwng iddo.

Datguddiad 1: 5-6, fe wnaeth Iesu ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed a'n gwneud ni'n offeiriaid i'w Dduw a'i Dad

5 ac o Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntaf-anedig y meirw, a phren mesur brenhinoedd ar y ddaear. Iddo ef sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed 6 a'n gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen.

Beth am Salmau 110? Onid oes dau Arglwydd?

Cyfeirir at Salmau 110: 1 ”mewn sawl man yn y Testament Newydd gan gynnwys Mathew 22:44, Marc 12:36, Luc 20:42, Actau 2:34 ac Hebreaid 1:13. Mae'n ymddangos bod yr ymadrodd hwn mae'r “ARGLWYDD yn ei ddweud wrth fy Arglwydd” yn dynodi bod dau Arglwydd. Fodd bynnag, mae Salmau 110 yn ymwneud â'r hyn y mae YHWH yn ei ddweud wrth y Meseia dynol.

Salmau 110: 1-4 (ESV), dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd

1 Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd: "Eisteddwch ar fy ochr dde, nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. " 2 Mae'r ARGLWYDD yn anfon eich teyrnwialen nerthol allan o Seion. Rheol yng nghanol eich gelynion! 3 Bydd eich pobl yn cynnig eu hunain yn rhydd ar ddiwrnod eich gallu, mewn dillad sanctaidd; o groth y bore, gwlith eich ieuenctid fydd eich un chi. 4 Mae'r ARGLWYDD wedi tyngu llw ac ni fydd yn newid ei feddwl, “Rydych chi'n offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek.”

Salmau 110: 1-4 (LSV), YHWH i'm Harglwydd

Datganiad o YHWH i'm Harglwydd: "Eistedd wrth fy neheulaw, || Hyd nes i mi wneud Eich gelynion yn stôl droed i chi. ” Mae YHWH yn anfon gwialen Eich nerth oddi wrth Seion, || Rheol yng nghanol Dy elynion. Mae eich pobl [yn] rhoddion ewyllys rydd yn nydd dy nerth, yn anrhydeddau sancteiddrwydd, || O'r groth, o'r bore, || Mae gennych wlith Eich ieuenctid. Mae YHWH wedi tyngu, ac nid yw’n digio, “Rydych chi [yn] offeiriad am byth, || Yn ôl trefn Melchizedek. "

Yn ein Beiblau Saesneg, mae'r un gair “arglwydd” yn cyfieithu sawl gair Hebraeg gwahanol. Mae “confensiwn cyfieithwyr” hirsefydlog yn defnyddio gwahanol gyfuniadau o lythrennau bach a llythrennau bach (“ARGLWYDD,” “Arglwydd,” ac “arglwydd”) i wahaniaethu rhwng y geiriau Hebraeg gwreiddiol. Pan welwn “Arglwydd” wedi ei ysgrifennu gydag uwch-lythyren “L,” mae’r rhai ohonom nad ydyn nhw’n darllen Hebraeg yn dibynnu ar y confensiwn sefydledig ei fod, yn amlaf, yn gyfieithiad o “Adonai.” Y broblem yw nad “adonai” yw’r gair Hebraeg gwreiddiol yn yr adnod hon ond yn hytrach “adoni,” Yn yr Hebraeg mae gwahaniaeth yn y geiriau a gyfieithir “ARGLWYDD ac Arglwydd” yn y ddau achos hyn. Mae Young Concordance yn rhestru un ar ddeg o eiriau Hebraeg sy'n cael eu cyfieithu “arglwydd.” Mae'r pedwar sy'n peri pryder i ni yma fel a ganlyn:

 • YHWH - (Yr ARGLWYDD neu Jehofa) Y gair hwn yw’r “ARGLWYDD” cyntaf yn Salm 110: 1. Dyma'r Enw Dwyfol sy'n cael ei ystyried mor gysegredig gan yr Iddewon fel nad yw byth yn cael ei ynganu. Yn lle wrth ddarllen o'r Ysgrythurau maent yn amnewid y gair “Adonai.” Y confensiwn a dderbynnir yw ei fod bob amser mewn cyfieithiadau Saesneg yn ymddangos fel naill ai ARGLWYDD, neu DDUW (pob achos uchaf) gan ein galluogi i gydnabod mai'r gair gwreiddiol yw “Yahweh.”
 • ADON - Ffurfir y gair hwn o'r cytseiniaid Hebraeg Aleph, Dalet, Lleian. Mae'n ymddangos yn aml ar y ffurf hon (heb unrhyw ôl-ddodiad). Ar wahân i tua 30 achlysur lle mae'n cyfeirio at yr Arglwydd Dwyfol, mae'r holl ddigwyddiadau eraill yn cyfeirio at arglwyddi dynol.
 • Nwyddau Cymuned - Yn ei brif ffurf, mae bob amser yn cyfeirio at Dduw, a neb arall. Y “confensiwn cyfieithwyr” a dderbynnir yw ei fod bob amser yn ymddangos yn Saesneg fel “Lord” (gyda llythrennau bras “L”) yn y ffurf hon.
 • ADONI - Ffurfir hyn trwy ychwanegu'r ôl-ddodiad “i” at “adon.” Gyda'r ôl-ddodiad hwn mae'n golygu “fy arglwydd.”(Weithiau fe'i cyfieithir weithiau fel“ meistr. ”) Mae'n ymddangos 195 gwaith, ac fe'i defnyddir bron yn gyfan gwbl o arglwyddi dynol (ond weithiau angylion). Wrth ei gyfieithu yn “arglwydd,” mae bob amser yn ymddangos gyda llythrennau bach “l” (heblaw am yr un tro hwnnw yn Salm 110: 1) Rhestr pdf o’r 195 digwyddiad o adoni mae 163 o benillion yma: https://focusonthekingdom.org/adoni.pdf?x49874
 •  

y gair Hebraeg gwirioneddol a ddefnyddir am “Arglwydd” wrth gyfeirio at Iesu, “Dywedodd yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd”Yw ADONI. Mae'r gair hwn yn cyfeirio at arglwyddi dynol. Mae'n sôn am DDYNOLIAETH Iesu - nid Duwdod. Yn y Groeg y gair kyrios yn cael ei ddefnyddio yn y ddau achos. Kyrios, mae cyfieithu “arglwydd” yn derm generig sy'n golygu meistr ac nid yw'n derm a ddefnyddir ar gyfer Duw yn unig. Rydyn ni'n gwybod bod yna lawer o “arglwyddi,” ond o ran ein ffydd Iesu yw'r un Arglwydd rydyn ni'n derbyn iachawdwriaeth drwyddo. Iesu yw ein darpariaeth gan ein un Duw a’n Tad, sef ffynhonnell pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto (1 Cor 8: 5-6).

Yng nghyd-destun Salmau 110: 1-4 gwelwn fod yr Arglwydd (adoni) yn cael ei wneud yn offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek. Mae hwn hefyd yn gliw pwysig. Mae archoffeiriaid yn asiantau i Dduw sy'n cael eu dewis o ddynion. Hebreaid 5 Yn gwneud cysylltiad uniongyrchol â Salmau 110:

Hebreaid 5: 1-10 (ESV), penodwyd Crist ganddo a ddywedodd wrtho, “Rydych yn offeiriad am byth”

1 Am penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd Ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr un a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych chi'n offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek. " 7 Yn nyddiau ei gnawd, offrymodd Iesu weddïau a deisyfiadau, gyda gwaedd a dagrau uchel, i'r sawl a oedd yn gallu ei achub rhag marwolaeth, a chlywyd ef oherwydd ei barch. 8 Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 Ac yn cael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

James Dunn, Y Crist a'r Ysbryd, Cyfrol 1: Christoleg, 315-344, t. 337

I Paul yr kyrios mae teitl yn gweithredu amlaf fel ffordd o wahaniaethu Crist oddi wrth yr un Duw. Gwelwn hyn yn glir yn yr ymadrodd ailadroddus “the Da a Thad of ein Arglwydd Iesu Grist ”(Rhuf. 15: 6; 2 Cor. 1: 3, 11:31; Eff. 1: 3, 17; Col. 1: 3); hefyd yn 1 Cor. 8: 6, lle mae Crist yn cael ei broffesu fel un Arglwydd ochr yn ochr â phroffesiwn Shema yr un Duw; ac yn fwyaf nodedig yn 1 Cor. 15: 24-28, lle mae arglwyddiaeth Crist o ran y ddau Ps. 110: 1 a Ps. Uchafbwyntiau 8: 6 yn ddarostyngiad y Mab ei hun i Dduw Dad, “fel y bydd Duw i gyd yn gyfan. Rhaid sôn hyd yn oed emyn y Philipiaid yma; oblegid yn fy marn i mae'n fynegiant o nadolig Adam, fel bod Phil. Mae'n well ystyried 2:10 fel cyfaddefiad o arglwyddiaeth Crist fel Adda (olaf), lle, mae Paul yn ei gwneud hi'n blaen, mae'r greadigaeth i gyd yn cydnabod arglwyddiaeth Crist “Er gogoniant Duw Dad” (Phil 2: 11)

Casgliad

Mae 1 Corinthiaid 8: 4-6 yn crynhoi dealltwriaeth yr Un Duw a’r Tad a’r un Arglwydd Iesu Grist mewn modd cryno. Yn y categori “duwiau” dim ond un Duw ein tad yw'r crëwr a'r rheswm pam ein bod ni'n bodoli. Yn y categori “arglwyddi” rydym yn dal Iesu Grist (Meseia eneiniog) i fod yr un Arglwydd yr ydym yn gadwedig trwyddo. Gwnaethpwyd pob peth yn drylwyr rhagwybodaeth Crist ac mae pob peth yn ddarostyngedig o dan ei draed. Bydd pob peth a fydd yn parhau i fodoli yn cael ei gymodi trwy Grist. Gwelwn yn glir fod Pedr a Paul yn ystyried Duw fel “Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist.”

Cyfeiriadau ysgrythurol yw ESV (Fersiwn Safonol Saesneg)

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae yna un Duw, y Tad, oddi wrth yr hwn y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli drosto, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy'r hwn y mae pob peth a thrwyddo yr ydym yn bodoli. 

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

1 Pedr 1: 3, Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist! Yn ôl ei drugaredd fawr, mae wedi peri inni gael ein geni eto i obaith byw trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

 • Nodiadau terfynol
  • Mae'r Tad, sy'n Dduw, yma fel ym mhobman arall y dywedir ei fod yn ffynhonnell a tharddiad y greadigaeth
  • Mae Paul a Peter yn siarad am Dduw nid yn unig fel Duw Crist ond fel 'Duw ein Arglwydd Iesu Grist.'
  • Nid yw'r arglwydd Meseia i'w gymysgu â'r Arglwydd Dduw. Mae'r ddau arglwydd yn cael eu gwahaniaethu'n ofalus yn salmau 110: 1. YHWH yw'r un Duw ac ail arglwydd Salm 110: 1 yw'r bod dynol, adoni, “Fy arglwydd,” y Meseia. Adoni nid yw byth yn deitl Duwdod, ond bob amser yn ddi-Dduwdod. 
  • Gelwir Iesu yn “ein Harglwydd Meseia” ugeiniau o weithiau yn y Testament Newydd. Mae Arglwydd yma yn cyfeirio at y Meseia dynol
  • Hyd yn oed fel Arglwydd, mae Iesu’n cydnabod ei Dad fel ei Dduw (Ioan 20:17).
  • Yma daw’n amlwg nad yw kyrious (arglwydd) yn gymaint o ffordd o uniaethu Iesu â Duw, ond os rhywbeth mwy o ffordd o wahaniaethu Iesu oddi wrth Dduw ”- (Dr James Dunn, Diwinyddiaeth Paul yr Apostol, t.254)
  • Y cyd-destun yw'r allwedd i ddeall ystyr yr ymadrodd “daeth popeth trwyddo”. Nid oes unrhyw sôn yn y cyd-destun uniongyrchol nac yn y cyd-destun anghysbell am greu’r byd fel bod y “popeth” yn cyfeirio at greadigaeth wreiddiol Genesis. Mae'r pennill hwn yn siarad am iachawdwriaeth trwy Grist a'r etifeddiaeth sydd gennym yn y byd sydd i ddod.