Datganiadau Iesu ydw i
Datganiadau Iesu ydw i

Datganiadau Iesu ydw i

Datganiadau ydw i - Sut mae Iesu yn cael ei nodi yn yr Efengylau

Pan ofynnodd Iesu i’w ddisgyblion, “pwy ydych chi'n dweud fy mod i?”, Yr ymateb oedd “Crist” (Marc 8:29), neu “Grist Duw” (Luc 9:20), neu “Grist, Mab Duw byw Duw ”(Mathew 16:16). Mae “Crist”, “Mab Duw” a “Mab y Dyn” yn dermau cyfystyr. Yn wir, fe wnaeth Iesu hunan-adnabod fel “Mab Duw” yn Luc 22:70, Ioan 10:36, a Mathew 27:43 a “Mab y Dyn” ym Marc 8:38, Luc 5:24, 9:26 , 12: 8, 22:48. Y cyfeiriadau allweddol yn Ioan yw Ioan 4: 25-26, Ioan 8:28, Ioan 10: 24-25 ac Ioan 20:31 lle mae Iesu’n nodi ei hun ac hefyd yn cael ei nodi fel “y Crist,” “Mab y Dyn,” a “Mab Duw”. Prif bwynt pregethu'r apostolion yn llyfr yr Actau, oddi wrth y rhai a ddewiswyd gan Grist, yw mai “Crist yw Iesu.” Ailadroddir hyn yn Actau 2:36, Actau 5:42, Actau 9:22, Actau 17: 3, ac Actau 18:15. 

Marc 8: 29-30 (ESV), Ti ydy'r Crist

Gofynnodd iddyn nhw, “Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod i?” Atebodd Pedr ef, “Ti y Crist. ” Ac fe gododd yn llym arnyn nhw i ddweud wrth neb amdano.

Luc 9: 20-22 (ESV), Crist Duw - Mab y Dyn

Yna dywedodd wrthyn nhw, “Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod i?” Ac atebodd Pedr, ““Crist Duw. ” Ac fe gododd yn llym a gorchymyn iddyn nhw ddweud hyn wrth neb, gan ddweud, “Mab y Dyn rhaid dioddef llawer o bethau a chael eu gwrthod gan yr henuriaid a’r prif offeiriaid a’r ysgrifenyddion, a chael eu lladd, ac ar y trydydd diwrnod gael eu codi. ”

Mathew 16: 15-20 (ESV), Ti ydy'r Crist, Mab y Duw byw

15 Dywedodd wrthynt, “Ond pwy ydych chi'n dweud fy mod i?” 16 Atebodd Simon Peter, “Ti ydy'r Crist, Mab y Duw byw. " 17 Ac atebodd Iesu ef, “Bendigedig wyt ti, Simon Bar-Jona! Oherwydd nid yw cnawd a gwaed wedi datgelu hyn i chi, ond fy Nhad sydd yn y nefoedd. 18 Ac rwy'n dweud wrthych, Peter ydych chi, ac ar y graig hon y byddaf yn adeiladu fy eglwys, ac ni fydd pyrth uffern yn drech na hi. 19 Rhoddaf allweddi teyrnas nefoedd ichi, a bydd beth bynnag yr ydych yn ei rwymo ar y ddaear yn rhwym yn y nefoedd, a bydd beth bynnag a ryddhewch ar y ddaear yn rhydd yn y nefoedd. ” 20 Yna cyhuddodd yn llym y disgyblion i ddweud wrth neb mai ef oedd y Crist.

Ioan 4: 25-26 (ESV), mae Meseia yn dod - “Myfi sy’n siarad â chi yw ef”

Dywedodd y ddynes wrtho, “Rwy'n gwybod bod y Meseia yn dod (yr hwn sy'n cael ei alw'n Grist). Pan ddaw, bydd yn dweud popeth wrthym. ” Dywedodd Iesu wrthi, “Myfi sy'n siarad â chi ydw i. "

Ioan 8:28 (ESV), “Pan fyddwch chi wedi codi Mab y Dyn, yna byddwch chi'n gwybod mai fi ydy e”

Felly dywedodd Iesu wrthyn nhw, ““Pan fyddwch wedi codi Mab y Dyn, yna byddwch yn gwybod mai fi yw ef, ac nad wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond yn siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi.

Ioan 10: 24-25 (ESV), Os mai ti ydy’r Crist, dywedwch wrthym - “Dywedais wrthych”

Felly ymgasglodd yr Iddewon o'i gwmpas a dweud wrtho, “Am ba hyd y byddwch chi'n ein cadw ni yn y ddalfa? Os ydych yn y Crist, dywedwch wrthym yn blaen. ” Atebodd Iesu hwy, "Dywedais wrthych, ac nid ydych yn credu. "

Ioan 20:31 (ESV), Mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw

 ond mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw, a thrwy gredu y gallai fod gennych fywyd yn ei enw ef.

Actau 2:36 (ESV), mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Actau 5:42 (ESV), Ni wnaethant roi'r gorau i ddysgu a phregethu mai Crist yw'r Crist

42 A phob dydd, yn y deml ac o dŷ i dŷ, ni wnaethant roi'r gorau i ddysgu a phregethu mai Crist yw'r Crist.

Actau 9:22 (ESV), mai Iesu oedd y Crist

22 Ond cynyddodd Saul yn gryfach fyth, a gwaradwyddodd yr Iddewon a oedd yn byw yn Damascus trwy brofi mai Iesu oedd y Crist.

Actau 17: 3 (ESV), Yr Iesu hwn, yw’r Crist

3 gan egluro a phrofi ei bod yn angenrheidiol i’r Crist ddioddef a chodi oddi wrth y meirw, a dweud, “Yr Iesu hwn, yr wyf yn ei gyhoeddi ichi, yw'r Crist. "

Actau 18: 5 (ESV), meddiannwyd Paul gyda’r logos, gan dystio i’r Iddewon mai Crist oedd y Crist

5 Pan gyrhaeddodd Silas a Timotheus o Macedonia, Meddiannwyd Paul â'r gair, gan dystio i'r Iddewon mai Crist oedd y Crist.

iamStatements.com

Cydberthynas wallus â'r ymadrodd Groeg am 'Myfi yw' (ego eimi)

Mae llawer o Gristnogion yn cyfuno datganiadau “Myfi” Iesu, ἐγώ εἰμι (ego eimi) mewn Groeg, â Duw gan ddatgelu ei enw fel yr “I AM WHO I AM” yn Exodus 3:14. Fodd bynnag, mae darlleniad cyd-destunol syml o ddarnau'r Testament Newydd sy'n cynnwys ἐγώ εἰμι yn dangos nad yw hyn yn wir. Mewn gwirionedd, mae llawer o ddarnau sy'n cynnwys y geiriau “Myfi yw” yn gwahaniaethu Iesu rhag bod yn un yr un peth â Duw Dad. Rhaid inni fod yn ofalus i beidio â darllen ystyr i ddarn o frawddeg heblaw ei defnydd arferol. Mae'n amlwg o gyd-destun llawer o gyfeiriadau Ysgrythurol nad yw'r defnydd o ego eimi gan Iesu ac eraill i fod i fod yn gysylltiedig â Duw gan ddatgelu ei enw yn Exodus 3:14. Er enghraifft, Luc 24:39 pan fydd Iesu’n cyflwyno’i hun ar ôl cael ei atgyfodi’n gorfforol mae’n cyfeirio at ei ddwylo a’i draed gan ddweud, “Fi ydw i (ego eimi),” mewn cyferbyniad ag ysbryd nad oes ganddo gnawd ac esgyrn. Ni ddylid cysylltu datganiadau “Myfi” efengyl Ioan â Duw Hollalluog. Mae’n amlwg o Ioan 20: 30-31, fod “y pethau hyn wedi eu hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw, ac y gallwch chi, trwy gredu, gael bywyd yn ei enw ef.” 

Luc 24:39 (ESV), Gwelwch fy nwylo a thraed, mai fi ydyw

“Gwelwch fy nwylo a fy nhraed, ei fod I fy hun (ego eimi). Cyffyrddwch â mi a gweld. Oherwydd nid oes gan ysbryd gnawd ac esgyrn fel y gwelwch fod gennyf. "

Ioan 20: 30-31 (ESV), mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw

Nawr gwnaeth Iesu lawer o arwyddion eraill ym mhresenoldeb y disgyblion, nad ydyn nhw wedi'u hysgrifennu yn y llyfr hwn; ond mae'r rhain wedi'u hysgrifennu er mwyn i chi gredu mai Iesu yw Crist, Mab Duw, a thrwy gredu y gallai fod gennych fywyd yn ei enw ef.

iamStatements.com

Dywedodd y dyn dall “Myfi yw”

Dim ond ymadrodd generig o hunan-adnabod mewn Groeg yw ἐγώ εἰμι. Dyma'r hyn y mae'r dyn dall yn ei ddweud yn Ioan i adnabod ei hun.

Ioan 9: 8-11 (ESV), fi yw'r dyn (y dyn dall)

8 Y cymdogion a'r rhai oedd wedi ei weld o'r blaen fel cardotyn yn dweud, “Onid hwn yw’r dyn a arferai eistedd ac erfyn?” 9 Dywedodd rhai, “Ef yw e.” Dywedodd eraill, “Na, ond mae fel ef.” Daliodd ati i ddweud, “Rydw i (ego eimi) y dyn. " 10 Felly dyma nhw'n dweud wrtho, “Yna sut agorwyd eich llygaid?” 11 Atebodd, “Gwnaeth y dyn o’r enw Iesu fwd ac eneinio fy llygaid a dweud wrthyf, 'Ewch i Siloam a golchwch.' Felly Es i a golchi a derbyn fy ngolwg. "

iamStatements.com

Beth am Ioan 8:24, 'Oni bai eich bod yn credu fy mod, byddwch yn marw yn eich pechodau'?

Mae rhai Cristnogion yn pwysleisio datganiad “Myfi” yw Ioan 8:24 sy’n darllen, “Dywedais wrthych y byddech yn marw yn eich pechodau, oherwydd oni bai eich bod yn credu fy mod i (ἐγώ εἰμι) byddwch yn marw yn eich pechodau.” Fodd bynnag, mae Iesu’n egluro’r hyn y mae’n ei olygu pan ofynnodd yr Iddewon, “Pwy wyt ti,” ac mae’n ymateb, “Yr hyn yr wyf wedi bod yn ei ddweud wrthych o’r dechrau.” (Ioan 8:25). Dynodir Iesu fel “Mab y Dyn” saith gwaith yn y penodau blaenorol. Ac o fewn yr un ddeialog, mae Iesu’n datgelu yn Ioan 8:28 gan ddweud, “Pan fyddwch chi wedi codi Mab y Dyn, yna byddwch chi'n gwybod fy mod i (ἐγώ εἰμι), ac nad ydw i'n gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond yn siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. ” Felly, mae Iesu yn amlwg yn ailadrodd Ioan 8:24 yr hyn a ddywedodd eisoes amdano’i hun mewn penodau blaenorol ohono fel “Mab y Dyn”. Yn gyfan gwbl, nodir Iesu ddeuddeg gwaith fel “Mab y Dyn” yn llyfr Ioan (Ioan 1:51, 3: 13-14, 5:27, 6:27, 6:53, 6:62, 8: 28, 9:35, 12:23, 12:27, 13:31).

Ioan 8: 24-28 (ESV), Oni bai eich bod yn credu fy mod, byddwch yn marw yn eich pechodau

24 Dywedais wrthych y byddech yn marw yn eich pechodau, oherwydd oni bai eich bod yn credu mai myfi yw ef, byddwch farw yn eich pechodau. " 25 So dywedon nhw wrtho, "Pwy wyt ti?" Dywedodd Iesu wrthynt, “Yn union yr hyn yr wyf wedi bod yn ei ddweud wrthych o'r dechrau. 26 Mae gen i lawer i'w ddweud amdanoch chi a llawer i'w farnu, ond mae'r sawl a'm hanfonodd yn wir, ac rwy'n datgan i'r byd yr hyn a glywais ganddo. " 27 Nid oeddent yn deall ei fod wedi bod yn siarad â hwy am y Tad. 28 Felly dywedodd Iesu wrthyn nhw, ““                                                                                                    .

Sidney A. Hatch, A Journal from the Radical Reformation, Fall 1992, Cyf. 2, Rhif 1, 37-48

Nid oes unrhyw gysylltiad rhwng Exodus 3:14 a honiad Iesu. “Nid yw’r ddau ymadrodd yn union yr un fath ac yn wahanol ar sawl cyfrif. Ni ddywedodd Iesu erioed ego eimi ho ymlaen, “Myfi yw’r un presennol,” gan fod y LXX (Septuagint) yn gwneud Exodus 3:14 yn anghywir. Ar y llaw arall, mae digonedd o dystiolaeth gymhellol bod y term ego eimi yn honiad adnabyddus i Feseia.  

Edwin D. Freed, “Ego Eimi yn Ioan viii. 24 yng Ngolau ei Gyd-destun a’i Gred Meseianaidd Iddewig, ”Journal of Theological Studies, 1982, Cyf. 33, 163

Mae'r term yn digwydd gyntaf yn Efengyl Ioan yn 1:20, lle mae Ioan Fedyddiwr yn gwadu mai ef yw'r Crist: ego ouk eimi ho christos (“Nid fi yw'r Crist”). Mae'n ymddangos eto yn 4:26 lle, mewn ymateb i ddatganiad y fenyw Samariad “Rwy'n gwybod bod y Meseia (o'r enw Crist) yn dod” (4:25), ymatebodd Iesu, ego eimi, ho lalon soi (“Myfi yw, y un yn siarad â chi ”). Dyma'r cliw ar gyfer deall yr holl ddarnau eraill lle mae'r geiriau'n digwydd. Mewn gwirionedd defnyddir Ego eimi yn yr Efengylau Synoptig fel teitl Meseianaidd. Mae'r ymadrodd, 'Myfi yw,' pan geir ar wefusau'r Gwaredwr, yn golygu 'Myfi yw'r Meseia,' nid 'Myfi yw Duw.' Mae'r dystiolaeth ysgrythurol yn erbyn y dehongliad olaf. O ran Ioan 8:24, roedd disgwyl i’r Meseia geryddu pechaduriaid. “Ac fe fydd yn ceryddu pechaduriaid am feddyliau eu calonnau” (Pss. Sol. Xvii. 25) Pan nododd Iesu deirgwaith y byddai'r Iddewon yn marw yn eu pechodau oni bai eu bod nhw'n credu bod ego eimi, roedd yn gwneud dim ond yr hyn a ddisgwylid gan y Meseia. i'w wneud - ceryddu pechaduriaid. 

 

iamStatements.com

Beth am Ioan 8:58 - 'Cyn i Abraham fod, rydw i'?

Cyd-destun Ioan 8:56 yw, “Roedd eich tad Abram yn llawenhau y byddai’n gweld fy niwrnod. Fe’i gwelodd ac roedd yn falch. ” Roedd Iesu’n cydnabod ei fod yn preexisted mewn ystyr broffwydol. Yn yr ystyr bod Abraham wedi rhagweld ei ddydd. Yr allwedd i ddeall y cyd-destun y mae Iesu'n siarad ynddo yw Ioan 8:56. Patrwm Ioan yw pan fydd Iesu'n siarad â'r Iddewon, ei fod mewn ffordd amwys a phryfoclyd, ac mae'r Iddewon yn camddeall yn gyson. Fodd bynnag, yn y cyd-destun, mae John yn rhoi rhywfaint o eglurhad ynghylch beth yw ystyr ei eiriau. 

Ioan 8: 56-58 (ESV), Cyn bod Abraham, yr wyf fi

53 Ydych chi'n fwy na'n tad Abraham, a fu farw? A bu farw'r proffwydi! Pwy ydych chi'n gwneud eich hun allan i fod? ” 54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni.' 55 Ond nid ydych wedi ei adnabod. Rwy'n ei adnabod. Pe bawn i'n dweud nad wyf yn ei adnabod, byddwn yn gelwyddgi fel chi, ond rwy'n ei adnabod ac rwy'n cadw at ei air. 56 Roedd eich tad Abraham yn llawenhau y byddai'n gweld fy niwrnod. Fe'i gwelodd ac roedd yn falch." 57 Felly dywedodd yr Iddewon wrtho, “Nid ydych chi'n hanner cant oed eto, ac a ydych chi wedi gweld Abraham?” 58 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, cyn bod Abraham, yr wyf fi. "

“Cyn i Abraham fod, rydw i”, sylwebaeth REV

Mae rhai yn honni, oherwydd bod Iesu “cyn” Abraham, ei bod yn rhaid bod Iesu wedi bod yn Dduw. Ond nid oedd Iesu’n bodoli’n llythrennol cyn ei feichiogi ym Mair, ond roedd yn “bodoli” yng nghynllun Duw, ac fe’i rhagwelwyd mewn proffwydoliaeth. Mae proffwydoliaethau'r prynwr sydd i ddod yn cychwyn mor gynnar â Genesis 3:15, a oedd gerbron Abraham. Iesu oedd “yr un,” y Gwaredwr, ymhell cyn Abraham. Nid oedd yn rhaid i’r Eglwys fodoli’n llythrennol fel pobl i Dduw ein dewis ni cyn sylfaen y byd (Eff. 1: 4), roeddem yn bodoli ym meddwl Duw. Yn yr un modd, nid oedd Iesu’n bodoli fel person corfforol gwirioneddol yn ystod amser Abraham, ond roedd yn “bodoli” ym meddwl Duw fel cynllun Duw ar gyfer prynedigaeth dyn.

Mae hefyd yn bwysig sylwi bod llawer o bobl yn camddarllen Ioan 8:58 ac yn meddwl ei fod yn dweud bod Iesu wedi gweld Abraham. Rhaid inni ddarllen y Beibl yn ofalus oherwydd nid yw'n dweud y fath beth. Nid yw'n dweud bod Iesu wedi gweld Abraham, mae'n dweud bod Abraham wedi gweld Dydd Crist. Mae darlleniad gofalus o gyd-destun yr adnod yn dangos bod Iesu’n siarad am “fodoli” yn rhagwybodaeth Duw. Dywed Ioan 8:56, “Roedd eich tad Abraham yn llawenhau gweld fy niwrnod, ac fe’i gwelodd, ac roedd yn falch.” Dywed yr adnod hon fod Abraham wedi “gweld” diwrnod Crist (mae dydd Crist fel arfer yn cael ei ystyried gan ddiwinyddion fel y diwrnod y mae Crist yn concro'r ddaear ac yn sefydlu ei deyrnas - ac mae'n ddyfodol o hyd). Byddai hynny'n cyd-fynd â'r hyn y mae llyfr yr Hebreaid yn ei ddweud am Abraham: “Oherwydd roedd yn edrych ymlaen at y ddinas gyda sylfeini, a'i bensaer a'i adeiladwr yw Duw” (Heb. 11:10). Dywed y Beibl fod Abraham wedi “gweld” dinas sy’n dal i fod yn y dyfodol. Ym mha ystyr y gallai Abraham fod wedi gweld rhywbeth a oedd yn y dyfodol? Fe wnaeth Abraham “weld” ddydd Crist oherwydd bod Duw wedi dweud wrtho ei fod yn dod, ac fe wnaeth Abraham ei “weld” trwy ffydd. Er i Abraham weld diwrnod Crist trwy ffydd, roedd y diwrnod hwnnw'n bodoli ym meddwl Duw ymhell cyn Abraham. Felly, yng nghyd-destun cynllun Duw a oedd yn bodoli o’r dechrau, roedd Crist yn sicr “cyn” Abraham. Crist oedd cynllun Duw ar gyfer prynedigaeth dyn ymhell cyn i Abraham fyw.

Mae yna ysgrythurau rydyn ni'n eu hadnabod heddiw yn broffwydoliaethau o'r Meseia nad oedd yr Iddewon yn amser Crist yn berthnasol i'r Meseia. Fodd bynnag, rydym hefyd yn gwybod bod gan yr hen Iddewon lawer o ddisgwyliadau am eu Meseia a oedd yn seiliedig ar yr Ysgrythur. Roedd y Meseia yr oedd yr Iddewon yn ei ddisgwyl yn un o ddisgynyddion Efa (Gen. 3:15), ac yn un o ddisgynyddion Abraham (Gen. 22:18), o lwyth Jwda (Gen. 49:10); un o ddisgynyddion Dafydd (2 Sam. 7:12, 13; Isa. 11: 1), y byddai’n “arglwydd” o dan yr ARGLWYDD (Ps. 110: 1), y byddai’n was i’r ARGLWYDD (Eseia 42 : 1-7), bydd yn “un eu hunain” ac yn gallu agosáu at yr ARGLWYDD (Jer. 30:21), a bydd yn dod allan o Fethlehem (Micah 5: 2).

Mae’r disgwyliad hwn yn gweddu’n berffaith i ddysgeidiaeth Ioan i’w ddisgyblion mai Iesu oedd “Oen Duw” (Ioan 1:29; h.y., yr Oen a anfonwyd oddi wrth Dduw) a datganiad Ioan mai Iesu oedd “Mab Duw” (Ioan 1:34). Pe bai Ioan wedi dweud wrth ei ddisgyblion fod Iesu’n bodoli’n llythrennol cyn iddo wneud, ni fyddent wedi deall yr hyn yr oedd yn ei ddweud, a fyddai wedi ennyn trafodaeth ac esboniad mawr o athrawiaeth cyn-fodolaeth y Meseia. Nid oes trafodaeth nac esboniad o'r fath am y ffaith syml nad oedd Ioan yn dweud bod Iesu'n llythrennol yn bodoli o'i flaen. Nid oedd John yn dysgu, ac ni soniodd am y Drindod yn y cyd-destun hwn.

Wrth gwrs mae'n bosibl, bod gan Iesu yn ei feddwl holl broffwydoliaethau'r Meseia yn yr Hen Destament, a bod Iesu wedi bod ym meddwl Duw ers milenia. Mae bodolaeth Crist ym meddwl Duw mor eglur fel nad oes angen dadlau yn ei gylch. Cyn sefydlu'r byd roedd yn hysbys (1 Pet. 1:20); o sylfaen y byd cafodd ei ladd (Dat. 13: 8); a chyn sylfaen y byd fe'n dewiswyd ni, yr Eglwys, ynddo (Eff. 1: 4). Mae'r sicrwydd am y Meseia a fynegir yn y proffwydoliaethau amdano yn datgelu'n bendant fod pob agwedd ar ei fywyd a'i farwolaeth yn amlwg ym meddwl Duw cyn i unrhyw un ohonynt ddigwydd.

(Sylwebaeth Feiblaidd Fersiwn Saesneg Diwygiedig (REV), https://www.revisedenglishversion.com/John/chapter8/58, a ddefnyddir gyda chaniatâd, Cymrodoriaeth Ysbryd a Gwirionedd)

iamStatements.com

Beth am Ioan 13:19, 'Pan fydd yn digwydd efallai y byddwch chi'n credu fy mod i'?

Mae Ioan 13:19 yn cynnwys datganiad ἐγώ εἰμι ychwanegol pan fydd Iesu'n dweud “pan fydd yn digwydd efallai y byddwch chi'n credu fy mod i. " Mae hyn yn dilyn ar ôl Ioan 13:17 lle mae Iesu’n nodi “y bydd yr Ysgrythur yn cael ei chyflawni”. Yn y cyd-destun hwn mae Iesu'n haeru y bydd ei ddisgyblion yn credu mai ef yw'r un y siaradir amdano yn yr Ysgrythur pan fydd yr hyn y mae'n ei ddweud yn cael ei gyflawni. Felly, mae Iesu yn Ioan 13:19 yn syml yn cadarnhau mai ef yw'r un a broffwydwyd yn yr Ysgrythurau. 

Ioan 13: 17-19 (ESV), Pan fydd y dos yn digwydd, efallai y credwch mai fi yw ef

17 Os ydych chi'n gwybod y pethau hyn, bendigedig ydych chi os gwnewch chi nhw. 18 Nid wyf yn siarad am bob un ohonoch; Rwy'n gwybod pwy rydw i wedi'i ddewis. Ond bydd yr Ysgrythur yn cael ei chyflawni, 'Mae'r sawl a fwytaodd fy bara wedi codi ei sawdl yn fy erbyn.' 19 Rwy'n dweud hyn wrthych nawr, cyn iddo ddigwydd, hynny pan fydd yn digwydd efallai y credwch mai fi yw ef.

iamStatements.com

Beth am Ioan 18: 4-8, 'Pan ddywedodd Iesu, “Myfi yw ef”, fe wnaethant dynnu yn ôl a chwympo i'r llawr'?

Yn Ioan 18: 4-8, mae Iesu’n ymateb i warchodwyr sy’n ceisio “Iesu o Nasareth.” Yn syml, mae Iesu yn nodi ei hun fel Iesu o Nasareth a ofynnir ddwywaith. Nid yw'r gwarchodwyr sy'n tynnu'n ôl ac yn cwympo i'r llawr yn awgrymu bod Iesu yn Dduw Hollalluog. Mae hunaniaeth Crist fel Iesu o Nasareth yn glir o'r cyd-destun.  

Ioan 18: 4-8 (ESV), Iesu o Nasareth - myfi yw ef

Yna daeth Iesu, gan wybod popeth a fyddai’n digwydd iddo, ymlaen a dweud wrthynt, “Pwy ydych chi'n ei geisio?” Dyma nhw'n ei ateb, “Iesu o Nasareth. ” Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fi ydw i (ego eimi). ” Roedd Jwdas, a'i bradychodd, yn sefyll gyda nhw. Pan ddywedodd Iesu wrthynt, “Myfi yw ef (ego eimi) ”fe wnaethant dynnu yn ôl a chwympo i'r llawr. Felly gofynnodd iddyn nhw eto, "Pwy ydych chi'n ei geisio?" A dyma nhw'n dweud, “Iesu o Nasareth. ” Atebodd Iesu, ““Dywedais wrthych fy mod he (ego eimi). Felly, os ceisiwch fi, gadewch i'r dynion hyn fynd. "

iamStatements.com

Datganiadau eraill “ydw i” am Iesu yn Efengyl Ioan

Isod mae darnau gyda datganiadau I (ego eimi) o Grist yn llyfr Ioan. Mae cyd-destun llawn y darnau hyn yn dynodi adnabod a gwahaniaethu amlwg mewn perthynas â'r un Duw a Thad.

Ioan 4: 25-26 (ESV), mae'r Meseia yn dod - myfi yw ef (ego eimi)

Dywedodd y ddynes wrtho, “Rwy'n gwybod bod y Meseia yn dod (yr hwn sy'n cael ei alw'n Grist). Pan ddaw, bydd yn dweud popeth wrthym. ” Dywedodd Iesu wrthi, “Myfi sy'n siarad â chi ydw i (ego eimi). ”

Ioan 6: 35-38 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) bara'r bywyd

Dywedodd Iesu wrthynt, ““Yr wyf yn (ego eimi) bara'r bywyd; ni fydd newyn ar bwy bynnag a ddaw ataf, ac ni fydd syched ar bwy bynnag a gred ynof. Ond dywedais wrthych eich bod wedi fy ngweld ac eto ddim yn credu. Bydd popeth y mae'r Tad yn ei roi imi yn dod ataf, a phwy bynnag a ddaw ataf, ni fyddaf byth yn bwrw allan. Oherwydd yr wyf wedi dod i lawr o'r nefoedd, i beidio â gwneud fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd.

Ioan 6: 41-58 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) bara'r bywyd

Felly baglodd yr Iddewon amdano, oherwydd dywedodd, “Yr wyf yn (ego eimi) y bara a ddaeth i lawr o'r nefoedd. ” Dywedon nhw, “Onid yr Iesu hwn, mab Joseff, yr ydym ni'n adnabod ei dad a'i fam? Sut mae bellach yn dweud, 'Rwyf wedi dod i lawr o'r nefoedd'? ” Atebodd Iesu hwy, “Peidiwch ag ymbalfalu yn eich plith eich hun. Ni all unrhyw un ddod ataf oni bai fod y Tad a'm hanfonodd yn ei dynnu. A byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf. Mae wedi ei ysgrifennu yn y Proffwydi, 'A byddan nhw i gyd yn cael eu dysgu gan Dduw.' Mae pawb sydd wedi clywed a dysgu gan y Tad yn dod ataf- nid bod neb wedi gweld y Tad heblaw'r sawl sydd oddi wrth Dduw; mae wedi gweld y Tad. Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, pwy bynnag sy'n credu sydd â bywyd tragwyddol. Yr wyf yn (ego eimi) bara'r bywyd. Roedd eich tadau'n bwyta'r manna yn yr anialwch, a buont farw. Dyma'r bara sy'n dod i lawr o heaven, fel y gall rhywun fwyta ohono a pheidio â marw. Yr wyf yn (ego eimi) y bara byw a ddaeth i lawr o'r nefoedd. Os bydd unrhyw un yn bwyta'r bara hwn, bydd yn byw am byth. A’r bara y byddaf yn ei roi ar gyfer bywyd y byd yw fy nghnawd. ”

v52 Yna dadleuodd yr Iddewon ymysg ei gilydd, gan ddweud, “Sut gall y dyn hwn roi ei gnawd inni i'w fwyta?” Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych, oni bai eich bod chi'n bwyta cnawd Mab y Dyn ac yfed ei waed, nid oes gennych fywyd ynoch. Mae gan bwy bynnag sy'n bwydo ar fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed fywyd tragwyddol, a byddaf yn ei godi ar y diwrnod olaf. Canys gwir fwyd yw fy nghnawd, a gwir ddiod yw fy ngwaed. Mae pwy bynnag sy'n bwydo ar fy nghnawd ac yn yfed fy ngwaed yn aros ynof fi, a minnau ynddo ef. Fel yr anfonodd y Tad byw ataf, ac yr wyf yn byw oherwydd y Tad, felly pwy bynnag sy'n bwydo arnaf, bydd hefyd yn byw oherwydd fi. Dyma'r bara a ddaeth i lawr o'r nefoedd, nid fel y bara roedd y tadau'n ei fwyta, ac a fu farw. Bydd pwy bynnag sy'n bwydo ar y bara hwn yn byw am byth. ”

Ioan 8: 12-18 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) goleuni y byd

Unwaith eto siaradodd Iesu â nhw, gan ddweud, "Dwi yn (ego eimi) goleuni y byd. Ni fydd pwy bynnag sy'n fy nilyn yn cerdded mewn tywyllwch, ond bydd ganddo olau bywyd. ” Felly dywedodd y Phariseaid wrtho, “Rydych chi'n dwyn tystiolaeth amdanoch chi'ch hun; nid yw eich tystiolaeth yn wir. ” Atebodd Iesu, “Hyd yn oed os ydw i'n dwyn tystiolaeth amdanaf fy hun, mae fy nhystiolaeth yn wir, oherwydd rwy'n gwybod o ble y des i ac i ble rydw i'n mynd, ond nid ydych chi'n gwybod o ble dwi'n dod nac i ble rydw i'n mynd. Rydych chi'n barnu yn ôl y cnawd; Rwy'n barnu neb. Ac eto, hyd yn oed os ydw i'n barnu, mae fy marn yn wir, oherwydd nid fi yn unig sy'n barnu, ond fi a y Tad a'm hanfonodd i. Yn eich Cyfraith ysgrifennir bod tystiolaeth dau o bobl yn wir. Yr wyf yn (ego eimi) yr un sy'n dwyn tystiolaeth amdanaf fy hun, a mae'r Tad a anfonodd ataf yn dwyn tystiolaeth amdanaf. "

Ioan 10: 7-11 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) drws y defaid

Felly dywedodd Iesu eto wrthynt, “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, Yr wyf yn (ego eimi) drws y defaid. Lladron a lladron yw pawb a ddaeth o fy mlaen, ond ni wrandawodd y defaid arnynt. Yr wyf yn (ego eimi) y drws. Os bydd unrhyw un yn dod i mewn gennyf i, bydd yn cael ei achub a bydd yn mynd i mewn ac allan i ddod o hyd i borfa. Dim ond dwyn a lladd a dinistrio y daw'r lleidr. Deuthum y gallent gael bywyd a'i gael yn helaeth. Yr wyf yn (ego eimi) y bugail da. Mae'r bugail da yn gosod ei fywyd dros y defaid.

Ioan 10: 14-17 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) y bugail da

"Dwi yn (ego eimi) y bugail da. Rwy'n gwybod fy mhen fy hun ac mae fy mhen fy hun yn fy adnabod, yn union fel y mae'r Tad yn fy adnabod ac rwy'n adnabod y Tad; ac yr wyf yn gosod fy mywyd dros y defaid. Ac mae gen i ddefaid eraill nad ydyn nhw o'r plyg hwn. Rhaid imi ddod â nhw hefyd, a byddan nhw'n gwrando ar fy llais. Felly bydd un haid, un bugail. Am y rheswm hwn mae'r Tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod yn gosod fy mywyd er mwyn imi ei godi eto.

Ioan 11: 25-27 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) yr atgyfodiad a'r bywyd

Dywedodd Iesu wrthi, ““Yr wyf yn (ego eimi) yr atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sy'n credu ynof fi, er iddo farw, eto bydd yn byw, a bydd pawb sy'n byw ac yn credu ynof fi byth yn marw. Ydych chi'n credu hyn? ” Dywedodd hi wrtho, “Ie, Arglwydd; Credaf hynny ti ydy'r Crist, Mab Duw, sy'n dod i'r byd. "

Ioan 14: 1-6 (ESV),  Yr wyf yn (ego eimi) y ffordd, a'r gwir, a'r bywyd

“Peidiwch â chynhyrfu eich calonnau. Credwch yn Nuw; credu hefyd ynof fi. Yn tŷ fy Nhad yn llawer o ystafelloedd. Oni bai am hynny, a fyddwn i wedi dweud wrthych fy mod i'n mynd i baratoi lle i chi? Ac os af i a pharatoi lle i chi, fe ddof eto a mynd â chi ataf fy hun, er mwyn i chi fod hefyd. Ac rydych chi'n gwybod y ffordd i ble rydw i'n mynd. ” Dywedodd Thomas wrtho, “Arglwydd, nid ydym yn gwybod i ble'r wyt ti'n mynd. Sut allwn ni wybod y ffordd? Yr wyf yn (ego eimi) y ffordd, a'r gwir, a'r bywyd. Nid oes unrhyw un yn dod to y Tad heblaw trwof fi. "

Ioan 15: 1-10 (ESV), Yr wyf yn (ego eimi) y gwir winwydden, a fy Nhad yw'r gwinwydden

"Yr wyf yn (ego eimi) y gwir winwydden, a fy Nhad yw'r gwinwydden. Pob cangen ynof nad yw'n dwyn ffrwyth mae'n cymryd i ffwrdd, a phob cangen sy'n dwyn ffrwyth mae'n tocio, fel y bydd yn dwyn mwy o ffrwyth. Eisoes rydych chi'n lân oherwydd y gair rydw i wedi siarad â chi. Arhoswch ynof fi, a minnau ynoch chi. Gan na all y gangen ddwyn ffrwyth ar ei phen ei hun, oni bai ei bod yn aros yn y winwydden, ni allwch chwaith, oni bai eich bod yn aros ynof fi. Yr wyf yn (ego eimi) y winwydden; ti yw'r canghennau. Pwy bynnag sy'n aros ynof fi a minnau ynddo ef, ef sy'n dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi ni allwch wneud dim. Os nad yw unrhyw un yn aros ynof fi mae'n cael ei daflu fel cangen ac yn gwywo; a'r canghennau'n cael eu casglu, eu taflu i'r tân, a'u llosgi. Os arhoswch ynof fi, a bod fy ngeiriau yn aros ynoch, gofynnwch beth bynnag a fynnoch, a bydd yn cael ei wneud i chi. Gan hyn gogoneddir fy Nhad, eich bod yn dwyn llawer o ffrwyth ac felly'n profi i fod yn ddisgyblion i mi. Fel mae'r Tad wedi fy ngharu i, felly hefyd dw i wedi dy garu di. Aros yn fy nghariad. 10 Os cadwwch fy ngorchmynion, byddwch yn cadw at fy nghariad, yn union fel yr wyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

iamStatements.com
iamStatements.com

Dadlwythiadau PDF

Dogma Trinitaraidd o Safbwynt Undodaidd

Marc M Mattision

pdf lawrlwytho:https://focusonthekingdom.org/Trinitarian%20Dogma%20from%20a%20Unitarian%20Perspective.pdf

Pwy Yw Duw?

William C. Clark

pdf lawrlwytho: https://focusonthekingdom.org/Who%20Is%20God.pdf

iamStatements.com