Y Gyfraith a'r Saboth yn erbyn y Cyfamod Newydd
Y Gyfraith a'r Saboth yn erbyn y Cyfamod Newydd

Y Gyfraith a'r Saboth yn erbyn y Cyfamod Newydd

Y Deg Gorchymyn a Chyfraith Moses

Mae'n ddiddorol nodi'r cyfieithiad Iddewig o Deuteronomium 5:22. (Soncino Chumash, A. Cohen, gol., Gwasg Soncino, 1968, t. 1019). Aeth y cyhoeddiad uniongyrchol am y gorchmynion gan Sinai “ymlaen ddim mwy.” Nid (fel y mae fersiynau eraill yn awgrymu) na ychwanegodd Duw ddim mwy o eiriau, a thrwy hynny wneud y deg gorchymyn yn set unigryw o ddeddfau ar wahân i weddill y gyfraith, ond bod y bobl, fel mae'r stori'n mynd ymlaen i ddweud (Deut. 5: 22-28), ni allai ddwyn i glywed llais Duw. Mewn ymateb parhaodd Duw gyda'r cyhoeddiad am y gyfraith trwy Moses. Yn yr achos hwn mae'r deg gorchymyn wedi'u gwahanu oddi wrth weddill y gyfraith oherwydd bod ofn eithafol y bobl wedi torri ar draws Duw. Ni ddywedir yn unman fod pob un o’r deg (sy’n cynnwys y gyfraith Saboth sy’n cynrychioli’r system Sabothol gyfan) yn rhwymo pob dyn bob amser. Mae'r deg gorchymyn yn rhan o system gyfreithiol gyfan a roddwyd i Israel. Yn 2 Corinthiaid 3 mae Paul yn cyferbynnu natur dros dro y deg gorchymyn yn fwriadol fel system gyfraith ag ysbryd newydd y gyfraith sy'n nodweddu'r ffydd Gristnogol. Daeth yr hen system “â gogoniant” (adn. 7), ond mae'r weinyddiaeth honno'n drech na gweinyddiaeth newydd yr ysbryd. Ysgrifennwyd y gyfraith a roddwyd yn Sinai ar dabledi carreg (cyfeiriad at y deg gorchymyn yn Ex. 34:28, 29), ond mae’r “epistol” a ysgrifennwyd gan ysbryd Crist yn y galon (adn. 3) yn llawer uwch . Ni ddywedodd Paul mai’r gyfraith a roddwyd trwy Moses oedd “deddf dragwyddol Duw.”

Yn Actau 15 cynhaliwyd cyngor i fynd i’r afael â’r broblem dybryd a godwyd gan rai Cristnogion Iddewig a oedd yn “dysgu’r brodyr, oni bai eich bod yn enwaedu yn ôl arfer Moses, ni allwch gael eich achub… Cododd rhai credinwyr a oedd yn perthyn i’r Phariseaid a meddai: ‘Mae angen eu henwaedu, a’u cyhuddo i gadw cyfraith Moses’ ”(Actau 15: 1, 5). Mae ymateb Pedr yn nodi’r newid enfawr mewn polisi a gyfarwyddwyd gan Dduw a’r Meseia ar gyfer corff rhyngwladol Cristnogion: “Nawr felly pam ydych chi'n treialu Duw trwy roi iau ar wddf y disgyblion nad oedd ein tadau na ninnau wedi gallu ei wneud i ddwyn? Ond rydyn ni’n credu y byddwn ni’n cael ein hachub trwy ras yr Arglwydd Iesu, yn union fel y byddan nhw ”(Actau 15: 10-11). Gwrthddywediad uniongyrchol o'r Ysgrythur fyddai dweud bod y Torah yn ei ffurf Mosaig yn fendith ddigymysg i Israel! Roedd llawer a fwriadwyd fel disgyblaeth ddifrifol a'i bwrpas oedd adeiladu rhwystr rhwng Israel a'r cenhedloedd. O dan y Cyfamod Newydd, fel yr esboniodd Pedr, mae Duw bellach wedi rhoi’r ysbryd sanctaidd i Genhedloedd yn ogystal ag i Iddewon, “ac ni wnaeth unrhyw wahaniaeth rhyngom ni a hwy, ond glanhaodd eu calonnau trwy ffydd” (Actau 15: 9). Derbyniad deallus Efengyl Teyrnas Dduw a burodd galonnau pawb a gredai’r Efengyl wrth i Iesu ei phregethu (Marc 1: 14-15; Marc 4: 11-12; Matt. 13:19; Luc 8 : 11-12; Ioan 15: 3; Actau 26:18; Rhuf 10:17; I Ioan 5:20; Isa 53:11).

Mae Paul yn cyfeirio at gyfamod Sinai, pryd y rhoddwyd y deg gorchymyn, gan arwain at gaethiwed: “Mae’r cyfamod sy’n deillio o Fynydd Sinai yn dwyn plant sy’n gaethweision” (Gal 4:24). Mewn darn arall mae Paul yn disgrifio'r ddwy dabled o garreg, a oedd yn ôl pob tebyg yn ddau gopi o'r deg gorchymyn, fel “gweinidogaeth condemniad a marwolaeth” (2Cor 3: 7-9). Yn bendant nid yw'r deg gorchymyn yn air olaf Duw i ddyn. Roeddent yn god cyfraith dros dro i'w ddisodli gan set uwch o orchmynion heddiw yn canolbwyntio ar eiriau Iesu a'r Apostolion: Rydyn ni i roi sylw i'r “geiriau a lefarwyd o'r blaen gan y proffwydi sanctaidd, a gorchymyn eich Apostolion a benodwyd gan yr Arglwydd a’r Gwaredwr ”(2 Pet 3: 2). Yn sicr nid ailadrodd geiriau Moses yn unig yw'r geiriau Cyfamod Newydd hyn.

Tarddiad Cadwraeth Saboth

Yn seiliedig ar Genesis 2: 2, 3 ac Exodus 20: 8-11, dadleuir yn aml bod y diwrnod Saboth wedi'i sefydlu yn y greadigaeth fel gorffwys wythnosol i ddynolryw o Adda ymlaen. Mae'r disgrifiad hwn o darddiad cadw Saboth wythnosol yn edrych dros y ffeithiau Beiblaidd canlynol:

 1. Exodus 16:23: Datgelir y dydd Saboth i Israel gan Dduw. Dywed yr Arglwydd, “Sylw Saboth yw yfory, Saboth sanctaidd i’r Arglwydd.” Nid oes unrhyw awgrym yma bod y gorffwys seithfed diwrnod wedi bod mewn grym ers y greadigaeth. Ni ddywedodd Duw: “Yfory yw’r Saboth a roddir i’r holl genhedloedd o’r greadigaeth.” Ychwanegodd Moses: “Gwelwch, mae’r Arglwydd wedi rhoi’r Saboth i chi [Israel]; felly mae'n rhoi bara i chi am ddau ddiwrnod ar y chweched diwrnod. Aroswch bob dyn yn ei le; na fydded i neb fynd allan o’i le ar y seithfed diwrnod ”(Ex. 16:29). Os rhoddodd Duw y Saboth i Israel yn Exodus 16, a oedd Ef yn ei dynnu oddi wrth ddynolryw yn gyffredinol? Mae'n rhyfedd iawn pe bai cadw Saboth yn cael ei ddatgelu fel deddf ddwyfol o'r greadigaeth ar gyfer pob cenedl, byddai Duw nawr yn nodi Israel fel y genedl sy'n gorfod cadw'r Saboth.
 2. Nehemeia 9:13, 14: Nid yn y greadigaeth y mae tarddiad arsylwi wythnosol ar y Saboth, ond yn Sinai: “Yna daethoch i lawr ar Fynydd Sinai, a siarad â hwy o’r nefoedd; Rhoesoch iddynt union ordinhadau a gwir gyfreithiau, statudau a gorchmynion da. Felly gwnaethoch Chi hysbys iddynt Eich Saboth sanctaidd, a gosod gorchmynion, statudau a chyfraith iddynt, trwy Dy was Moses. ”
 3. Nehemeia 10: 29-33: Mae’r Saboth wythnosol yn rhan o gyfraith Duw a roddir trwy Moses ac felly’n rhan o’r system gyfan o arsylwadau Sabothol a ddatgelwyd yn Sinai: “Mae [y bobl] yn cymryd melltith a llw arnynt eu hunain i gerdded yn Nuw deddf, a roddwyd trwy Moses, gwas Duw, ac i gadw ac arsylwi holl orchmynion Duw ein Harglwydd, a'i ordinhadau a'i statudau ... O ran pobloedd y wlad sy'n dod â nwyddau neu unrhyw rawn ar y dydd Saboth i gwerthu, ni phrynwn oddi wrthynt ar y Saboth na diwrnod sanctaidd; a byddwn yn hepgor y cnydau y seithfed flwyddyn ... Fe wnaethom hefyd ein rhoi ein hunain dan rwymedigaeth i gyfrannu traean o sicl yn flynyddol ar gyfer gwasanaeth tŷ ein Duw: ar gyfer y bara arddangos, ar gyfer yr offrwm grawn parhaus, ar gyfer y poethoffrwm parhaus, y Saboth, y lleuad newydd, am yr amseroedd penodedig, am y pethau sanctaidd ac i'r aberthau pechod wneud cymod dros Israel, a holl waith tŷ ein Duw. ” Sylwch fod Israel yn rhwym i system gyfan o Saboth a dyddiau sanctaidd.
 4. Pwrpas y Saboth, er ei fod yn adlewyrchu gorffwys Duw adeg y greadigaeth, yw coffáu Exodus cenedl Israel o'r Aifft yn benodol. Dyna pam y rhoddwyd y pedwerydd gorchymyn: “Fe gofiwch eich bod yn gaethwas yng ngwlad yr Aifft, a daeth yr Arglwydd eich Duw â chi allan o hynny trwy law nerthol a chan fraich estynedig; felly gorchmynnodd yr Arglwydd eich Duw i chi [Israel, nid dynolryw o'r greadigaeth] arsylwi ar y dydd Saboth ”(Deut. 5:15).
 5. Ni wnaed y cyfamod a wnaed ag Israel yn Horeb gyda'r tadau (Abraham, Isaac a Jacob). Felly ni all y deg gorchymyn gynrychioli rhywfaint o gyfraith fyd-eang a roddir i ddynolryw. Mae’r datganiad yn Deuteronomium 5: 3 yn benodol: “Ni wnaeth yr Arglwydd y cyfamod hwn â’n tadau.” Rhoddwyd y Saboth i Israel fel arwydd o berthynas arbennig Duw ag Israel, “er mwyn iddynt wybod mai myfi yw’r Arglwydd sy’n eu sancteiddio” (Esec. 20:12). Ni fyddai gan hyn unrhyw bwynt pe bai angen y Saboth gan yr holl genhedloedd. Mae'n arwydd penodol o ddelio Duw ag un genedl, Israel.
 6. Dylai'r Iddewon gael eu credydu â rhywfaint o ddealltwriaeth o darddiad eu Saboth cenedlaethol. Yn Jubilees 2: 19-21, 31 rydyn ni’n dysgu: “na wnaeth Creawdwr pob peth… sancteiddio’r holl bobloedd a chenhedloedd i gadw Saboth arno, ond Israel yn unig.”

Daw cadarnhad o'r testunau Beiblaidd yr ydym wedi'u dyfynnu uchod o lenyddiaeth rabbinical. Dywed Genesis Rabbah mai Saboth Duw oedd seithfed diwrnod y greadigaeth, ond nid Saboth dynoliaeth. Yn y Mishnah o dan Shabbata, rydyn ni’n darganfod “os daw Cenhedloedd i ddiffodd y tân, rhaid iddyn nhw beidio â dweud wrtho,‘ peidiwch â’i ddiffodd, ’gan nad ydyn nhw [Israel] yn atebol am iddo gadw’r Saboth.” Y rheswm am hyn yw bod “y Saboth yn gyfamod gwastadol rhyngof fi a phlant Israel, ond nid rhyngof fi a chenhedloedd y byd” (Melkita, Shabbata, 1).

O'r darnau hyn mae'n amlwg bod yr holl system o ddeddfau, gan gynnwys y Saboth wythnosol, Saboth dydd sanctaidd y seithfed wythnos (Pentecost), Saboth dydd sanctaidd y seithfed mis (Trwmpedau), y lleuadau newydd a'r dyddiau sanctaidd eraill , roedd tir y seithfed flwyddyn Saboth a'r Jiwbilî ar ôl pedwar deg naw mlynedd, i gyd yn rhan o system Sabothol a roddwyd i Israel trwy Moses. Roedd y gweddill wythnosol yn goffâd o Exodus Israel (Deut 5:15). Felly mae Eseciel yn nodi bod Duw “wedi cymryd [Israel] allan o wlad yr Aifft a'u dwyn i'r anialwch. Rhoddais fy neddfau iddynt a'u hysbysu am Fy ordinhadau, a thrwy hynny, os bydd dyn [h.y., Israeliad] yn arsylwi arnynt, bydd yn byw. Hefyd rhoddais iddynt Fy Sabothi [lluosog] i fod yn arwydd rhyngof fi a hwy [Israel], er mwyn iddynt wybod mai myfi yw'r Arglwydd sy'n eu sancteiddio ... Sancteiddiwch fy Saboth; a byddant yn arwydd rhyngof fi a chi, fel y gwyddoch mai myfi yw'r Arglwydd eich Duw ”(Esec 20: 10-12, 20).

O'r data hwn ni ellid o bosibl dyfarnu bod y system Sabothol wedi'i chlymu ar ddynolryw o'r greadigaeth ymlaen. Mae'r holl ddarnau hyn o'r Ysgrythur, a gadarnhawyd gan ysgrifau Iddewig eraill, yn tynnu sylw at y Saboth fel arwydd arbennig o berthynas Duw ag un genedl a ddewiswyd. Gan fod Deuteronomium 5:15 yn olrhain tarddiad y Saboth i’r Exodus, pam mae Exodus 20:11 yn ei gysylltu â’r greadigaeth? Yr ateb yw bod Duw yn wir wedi gorffwys ar y seithfed diwrnod yn y greadigaeth. Fodd bynnag, nid yw’r testun (Gen 2: 3) yn dweud ei fod wedyn wedi gorchymyn i Adda a’r ddynoliaeth orffwys bob seithfed diwrnod dilynol. Pe bai wedi dweud hyn, ni allai’r Saboth fod yn gofeb i Exodus Israel (Deut 5:15). Y gwir yw bod llawer yn camddarllen y testun yn Genesis 2: 3 i olygu bod Duw wedi gorffwys ar y seithfed diwrnod ac wedi bendithio bob seithfed diwrnod canlynol o hynny ymlaen, gan orchymyn i ddynolryw orffwys ar y diwrnod hwnnw. Mewn gwirionedd dim ond Duw a orffwysodd yn y greadigaeth a dim ond ar y seithfed diwrnod a ddaeth â'i greadigaeth i ben. Nid tan filoedd o flynyddoedd yn ddiweddarach y defnyddiodd Ei orffwys seithfed diwrnod ei hun adeg y greadigaeth fel model i gyflwyno'r Saboth bob seithfed diwrnod a roddwyd i Israel. Gorffwysodd Duw yn unig ar y seithfed diwrnod cyntaf a datgelodd y seithfed diwrnod i Israel yn ddiweddarach fel sylw Sabothol parhaol (Ex 16). Mae'r Saboth wythnosol yn ymddangos yn y deg gorchymyn, a oedd yn crynhoi'r gyfraith a roddwyd trwy Moses i Israel, ond nid yw i'w gwahanu oddi wrth yr holl system o orffwys Sabothol a roddir i Israel, yn wythnosol, bob mis, bob blwyddyn, saith mlynedd ac yn y Jiwbilî. .

Mae Claus Westermann, yn ei sylwebaeth ar Genesis 1-11, yn crynhoi ei ganfyddiadau am darddiad y Saboth: “Yn wir ni all un ddod o hyd i sefydliad, ac nid hyd yn oed baratoad ar gyfer y Saboth, ond yn hytrach adlewyrchir sylfaen ddiweddarach y Saboth yn y brawddegau hyn ”(t. 237)

Mae Iesu a'i ddisgyblion wedi'u heithrio o'r seithfed diwrnod Saboth

Mae Matthew yn nodi nad oedd yr offeiriaid a oedd yn gweithio yn y Deml yn rhwym wrth gyfraith y Saboth ar y seithfed diwrnod (Mathew 12: 5). Nid oedd yn bechod i'r offeiriaid hynny dorri'r Saboth. Fel y nododd Iesu, mae ef a’i ddilynwyr yn cynrychioli’r offeiriadaeth ysbrydol newydd (Mathew 12: 4-5) ac ef ei hun yw’r Archoffeiriad newydd. Mae cadw Saboth y seithfed diwrnod yn rhan o'r hen urdd. Efallai y dywedwn fod y gyfraith, trwy eithrio’r offeiriaid rhag y gorchymyn Sabothol pan oeddent yn gweithio yn y Deml, yn rhagflaenu rhyddid y Cristnogion rhag y gyfraith Sabothol tra eu bod bellach yn cyflawni gwaith Duw bob dydd o’r wythnos. Peidied neb â rhoi barn arnoch chi o ran gŵyl, na lleuad newydd na Saboth (Col 2:16) Yn union fel yr oedd aberthau’r Hen Destament yn gysgod i Grist, felly hefyd y Saboth (Col 2:17) . Cyfeiriodd eithriad yr offeiriaid rhag cadwraeth Saboth at gyfnod pan fyddai’r rhai sy’n ufuddhau i Dduw yn gwneud hynny trwy gydymffurfio â chyfamod newydd a berffeithiwyd, nid fel yr un a wnaeth Duw i’r tadau (Heb 8: 7-13) Rydyn ni ein hunain yn hoffi byw mae cerrig yn cael eu hadeiladu fel tŷ ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, i gynnig aberthau ysbrydol sy'n dderbyniol gan Dduw trwy Iesu Grist. (1Pet 2: 5) Yng Nghrist rydym yn bobl ddewisol, yn offeiriadaeth frenhinol, yn genedl sanctaidd, yn bobl i'w feddiant ei hun. (1 Pet 2: 9) Mae Iesu wedi ein caru ac wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed ac wedi ein gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad (Parch 1: 5-6, Parch 5:10, Parch 20: 6) . Fel offeiriadaeth frenhinol, mae Crist a'r rhai sydd yng Nghrist yn ddidrugaredd wrth oresgyn y Saboth. (Mathew 12: 5) Crist yw ein Saboth (Mat 11: 28-29). Dywedodd Dewch ataf a rhoddaf orffwys ichi yng nghyd-destun ei ddisgyblion yn cael eu cyhuddo o dorri'r Saboth. (Matt 11: 28-30 ac yna Matt 12: 1-8) Heddiw yw’r diwrnod i fynd i mewn i weddill Duw - heddiw os ydych chi'n clywed ei lais peidiwch â chaledu'ch calonnau. (Heb 4: 7) Pe bai Josua wedi rhoi gorffwys iddyn nhw, ni fyddai Duw wedi siarad am ddiwrnod arall yn nes ymlaen. (Heb 4: 8) Mae'r diwrnod wedi cyrraedd ac mae yna orffwys o hyd i bobl Dduw (Heb 4: 9-10). Felly ceisiwch fynd i mewn i'r gorffwys hwnnw, fel na all unrhyw un syrthio gan yr un math o anufudd-dod - caledwch calon. (Heb 4:11)  Mae'r addewid o fynd i mewn i orffwysfa Duw yn dal i sefyll, oherwydd rydyn ni sydd wedi credu yn mynd i mewn i'r gorffwys hwnnw (Heb 4: 1-3)

Mathew 12: 1-7 (ESV), Mae'r offeiriaid yn y deml yn halogi'r Saboth ac yn ddidrugaredd

1 Bryd hynny Aeth Iesu trwy'r meysydd grawn ar y Saboth. Roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion, a dyma nhw'n dechrau pluo pennau grawn a bwyta2 Ond pan welodd y Phariseaid, dywedon nhw wrtho, “Edrychwch, mae eich disgyblion yn gwneud yr hyn nad yw'n gyfreithlon i'w wneud ar y Saboth. " 3 Dywedodd wrthynt, “Onid ydych wedi darllen yr hyn a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno, a’r rhai a oedd gydag ef4 sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw a bwyta bara'r Presenoldeb, nad oedd yn gyfreithlon iddo ei fwyta nac i'r rhai oedd gydag ef, ond i'r offeiriaid yn unig5 Neu a ydych chi heb ddarllen yn y Gyfraith sut ar yr Saboth y mae'r offeiriaid yn y deml yn halogi'r Saboth ac yn ddidrugaredd6 Rwy'n dweud wrthych chi, mae rhywbeth mwy na'r deml yma. 7 A phe byddech wedi gwybod beth mae hyn yn ei olygu, 'Rwy'n dymuno trugaredd, ac nid aberthu,' ni fyddech wedi condemnio'r diniwed.

Colosiaid 2: 16-17 (ESV), Peidied neb â rhoi barn arnoch chi - o ran gŵyl neu leuad newydd na Saboth

16 Felly, na fydded i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth. 17 Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist.

Hebreaid 8: 6-13 (ESV), byddaf yn sefydlu cyfamod newydd - nid fel y cyfamod a wneuthum â'u tadau

6 Ond fel y mae, Mae Crist wedi sicrhau gweinidogaeth sydd gymaint yn fwy rhagorol na'r hen â'r cyfamod y mae'n ei gyfryngu yn well, gan ei fod yn cael ei ddeddfu ar addewidion gwell. 7 Oherwydd pe bai'r cyfamod cyntaf hwnnw wedi bod yn ddi-fai, ni fyddai achlysur wedi bod i chwilio am eiliad. 8 Am mae'n gweld bai arnyn nhw pan ddywed: “Wele, mae'r dyddiau'n dod, yn datgan yr Arglwydd, pryd y byddaf yn sefydlu cyfamod newydd gyda thŷ Israel a chyda thŷ Jwda, 9 nid fel y cyfamod a wneuthum â'u tadau ar y diwrnod pan gymerais hwy â llaw i'w dwyn allan o wlad yr Aifft. Oherwydd ni wnaethant barhau yn fy nghyfamod, ac felly ni ddangosais unrhyw bryder amdanynt, yn datgan yr Arglwydd. 10 Oherwydd dyma'r cyfamod y byddaf yn ei wneud â thŷ Israel ar ôl y dyddiau hynny, yn datgan yr Arglwydd: Byddaf yn rhoi fy nghyfreithiau yn eu meddyliau, a'u hysgrifennu ar eu calonnau, a byddaf yn Dduw iddynt, a hwy fydd fy mhobl i. 11 Ac ni fyddant yn dysgu, pob un ei gymydog a phob un yn frawd, gan ddweud, 'Adnabod yr Arglwydd,' oherwydd byddant i gyd yn fy adnabod, o'r lleiaf ohonynt i'r mwyaf. 12 Oherwydd byddaf yn drugarog tuag at eu hanwireddau, ac ni chofiaf eu pechodau mwyach. ” 13 Wrth siarad am gyfamod newydd, mae'n gwneud yr un cyntaf yn ddarfodedig. Ac mae'r hyn sy'n dod yn ddarfodedig ac yn heneiddio yn barod i ddiflannu.

1 Pedr 2: 4-5 (ESV), Cael eich adeiladu fel tŷ ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd

4 Wrth ichi ddod ato, carreg fyw a wrthodwyd gan ddynion ond yng ngolwg Duw a ddewiswyd ac a werthfawr, 5 rydych chi'ch hun fel cerrig byw yn cael eu hadeiladu fel tŷ ysbrydol, i fod yn offeiriadaeth sanctaidd, i offrymu aberthau ysbrydol sy'n dderbyniol gan Dduw trwy Iesu Grist.

1 Pedr 2: 9 (ESV), Offeiriadaeth frenhinol, cenedl sanctaidd, pobl er ei feddiant ei hun

9 Ond rydych chi'n ras ddewisol, offeiriadaeth frenhinol, cenedl sanctaidd, pobl i'w feddiant ei hun, er mwyn ichi gyhoeddi rhagoriaethau'r hwn a'ch galwodd allan o'r tywyllwch i'w olau rhyfeddol.

Datguddiad 1: 5-6 (ESV), Wedi ein gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad

5 ac oddi wrth Iesu Grist y tyst ffyddlon, cyntafanedig y meirw, a llywodraethwr brenhinoedd ar y ddaear.
To yr hwn sy'n ein caru ni ac sydd wedi ein rhyddhau oddi wrth ein pechodau trwy ei waed 6 a'n gwneud yn deyrnas, yn offeiriaid i'w Dduw a'i Dad, iddo ef y byddo gogoniant ac arglwyddiaeth am byth bythoedd. Amen.

Datguddiad 5: 9-10 (ESV), Rydych chi wedi'u gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw ni

9 A dyma nhw'n canu cân newydd, gan ddweud, “Teilwng ydych chi i gymryd y sgrôl ac i agor ei morloi i chi gael eich lladd, a trwy dy waed gwnaethoch bridwerth pobl dros Dduw o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, 10 ac yr ydych wedi eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw, a theyrnasant ar y ddaear. "

Datguddiad 20: 6 (ESV), Byddan nhw'n offeiriaid Duw a Christ

6 Bendigedig a sanctaidd yw'r un sy'n rhannu yn yr atgyfodiad cyntaf! Dros y fath nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant yn offeiriaid Duw a Christ, a theyrnasant gydag ef am fil o flynyddoedd.

Mathew 11: 28-30 (ESV), Dewch ataf fi, bawb sy'n llafurio ac yn llwythog iawn, a rhoddaf orffwys ichi

28 Dewch ataf fi, bawb sy'n llafurio ac yn llwythog trwm, a rhoddaf orffwys ichi. 29 Cymer fy iau arnoch chi, a dysg oddi wrthyf, oherwydd yr wyf yn dyner ac yn isel fy nghalon, a fe welwch orffwys i'ch eneidiau. 30 Oherwydd mae'n hawdd fy iau, ac mae fy maich yn ysgafn. "

Hebreaid 4: 7-11 (ESV), I.f Roedd Josua wedi rhoi gorffwys iddyn nhw, Ni fyddai Duw wedi siarad am ddiwrnod arall yn nes ymlaen

7 eto mae'n penodi diwrnod penodol, “Heddiw, ”Gan ddweud trwy David cyhyd wedi hynny, yn y geiriau a ddyfynnwyd eisoes,“Heddiw, os ydych chi'n clywed ei lais, peidiwch â chaledu eich calonnau. " 8 Am pe bai Josua wedi rhoi gorffwys iddyn nhw, Ni fyddai Duw wedi siarad am ddiwrnod arall yn nes ymlaen. 9 Felly wedyn, erys gorffwys Saboth i bobl Dduw, 10 oherwydd mae pwy bynnag sydd wedi mynd i mewn i orffwysfa Duw hefyd wedi gorffwys o'i weithredoedd fel y gwnaeth Duw o'i waith. 11 Gadewch inni felly ymdrechu i fynd i mewn i'r gorffwys hwnnw, fel na chaiff neb syrthio gan yr un math o anufudd-dod.

Hebreaid 4: 1-3 (ESV), Rydyn ni sydd wedi credu yn mynd i mewn i'r gorffwys hwnnw

1 Felly, tra mae'r addewid o fynd i mewn i'w orffwys yn dal i sefyll, gadewch inni ofni rhag i unrhyw un ohonoch ymddangos fel petai wedi methu â'i gyrraedd. 2 Am newyddion da daeth atom yn union fel hwy, ond nid oedd y neges a glywsant o fudd iddynt, am nad oeddent wedi'u huno trwy ffydd â'r rhai a wrandawodd. 3 I ni sydd wedi credu mynd i mewn i'r gorffwys hwnnw, fel y mae wedi dweud, “Wrth i mi dyngu yn fy nigofaint, 'Ni fyddant yn mynd i mewn i'm gorffwys,'” er bod ei weithiau wedi'u gorffen o sylfaen y byd.

Ein Saboth yw Crist

Yr hyn sy'n cyfrif nawr yw Crist a'i orchmynion. Ef a'i gyfraith newydd yw cyflawni'r cysgod hwnnw. Ynddo ef dylem ymdrechu am “Saboth,” parhaol bob dydd o'r wythnos. Does ryfedd, felly, fod Mathew yn cynnwys dywediad enwog Iesu am ddod ato i ddod o hyd i orffwys yn yr un cyd-destun ag anghydfod ynghylch tynnu clustiau o ŷd ar y Saboth (Mathew 11: 28-12: 8). 

Mae Mathew yn awgrymu ysbrydoli’r Saboth wrth iddo gofnodi Iesu gan ddweud y gallai’r offeiriaid dorri’r Saboth a bod yn ddi-fai (Mathew 12: 5-6). Mae’r offeiriaid a dorrodd y Saboth yn ddiniwed, hynny yw, nid oeddent yn rhwym wrth y Saboth pan oeddent yn gweithio yn y tabernacl neu’r deml, yn “fath” o offeiriadaeth newydd yr holl gredinwyr. Torrodd David a'i gydweithwyr gyfraith yr Hen Destament hefyd trwy fwyta bara'r sioe. Ond roedd eu hymddygiad yn “fath” y gellir ei gyfiawnhau o ryddid y Cyfamod Newydd rhag y gyfraith (Matt. 12: 4). Roedd Crist wedi cynnig “gorffwys” i’r rhai a ddaeth ato (Mathew 11: 28-30). Oni gorffwys cyson fyddai hwn yn hytrach na Saboth wythnosol? Onid yw'n well arsylwi ar orffwys y Saboth yng Nghrist bob dydd yn hytrach na dilyn llythyr y pedwerydd gorchymyn y mae'n rhaid ei arsylwi dim ond un diwrnod yr wythnos?

Ein Pasg yw Crist

Dathlodd Iesu ei wledd olaf gyda'i ddisgyblion ar y Pasg. Dywedodd, “Byddaf yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas Dduw.” (Luc 22:18. Ac fe gymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe’i torrodd a’i roi iddyn nhw, gan ddweud, “Dyma fy nghorff, a roddir i chi - Gwnewch hyn er cof amdanaf.” ( Luc 22:19) Ac yn yr un modd y cwpan ar ôl iddyn nhw fwyta, gan ddweud, “Y cwpan hwn sy’n cael ei dywallt ar eich rhan chi yw’r cyfamod newydd yn fy ngwaed. (Luc 22:20) Mor aml ag rydyn ni’n cymryd corff a gwaed Crist rydym yn cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes iddo ddod (1Cor 11: 23-26) Mae Crist yw ein Pasg wedi cael ei aberthu. (1Cor 5: 7). Diffyg a gwirionedd yw'r bara croyw (1Cor 5: 8) Am y rheswm hwn nid ydym ni i fwyta'r bara neu yfed cwpan yr Arglwydd mewn modd annheilwng ond i archwilio ein hunain yn gyntaf. (1Cor 11: 27-29) Yr hyn sydd i'w lanhau o'n plith yw anfoesoldeb rhywiol, trachwant, twyll, eilunaddoliaeth, meddwdod ' ac ymddygiad ymosodol (1Cor 5: 9-11) Dyma'r drwg sydd i'w lanhau - nid methu â chydymffurfio â'r hen god ysgrifenedig. (1Cor 5: 9-13) 

Yn 1 Corinthiaid 5: 7-8 mae Paul yn cymhwyso’r un egwyddor “ysbrydololi” i Bara Croyw a Dyddiau Bara Croyw blynyddol â’r Saboth. “Mae Crist ein Pasg wedi cael ei aberthu.” Nid yw ein Pasg Cristnogol bellach yn oen a laddir yn flynyddol ond yn Waredwr a laddir unwaith ac am byth, gyda'r pŵer i'n gwaredu bob dydd, nid unwaith y flwyddyn. “Gad inni felly gadw gwyl, nid gyda hen lefain, nac â lefain malais a drygioni, ond â bara croyw didwylledd a gwirionedd” (1Cor 5: 8).

Nodwn mai’r “bara croyw” sydd wedi disodli’r bara croyw llythrennol yw “bara croyw didwylledd a gwirionedd.” Dyma'r materion ysbrydol go iawn, nid mater glanhau lefain o'n ceir a'n tai am wythnos yn y flwyddyn. Mae Cristnogion, meddai Paul, i fod yn “cadw gŵyl” yn barhaol. Mae’r cyfieithiad yn y KJV yn gamarweiniol, gan roi’r argraff ein bod i “gadw’r wledd.” Mae sylw Beibl Caergrawnt ar gyfer Ysgolion a Cholegau yn briodol: “Gadewch inni gadw gŵyl [amser blaengar presennol mewn Groeg], gan gyfeirio at y wledd barhaus y mae’r Eglwys Gristnogol yn ei chadw… nid y wledd, fel yn y KJV, a fyddai’n awgrymu rhai gŵyl benodol. ” (Parch. JJ Lias, Sylwebaeth ar I Corinthiaid, Gwasg Prifysgol Caergrawnt, 1899, t. 61.) Mae system rhyddid Mosaig fel set o statudau wedi cael ei disodli gan gyfraith rhyddid yn yr ysbryd, wedi'i chrynhoi yn yr un gorchymyn. i garu ein cymdogion fel ni ein hunain (Gal 5:14).

Luc 22: 15-20 (ESV), Y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed

15 Ac meddai wrthynt, “Rwyf wedi dymuno’n daer i fwyta Pasg y Pasg hwn gyda chi cyn imi ddioddef. 16 Oherwydd rwy'n dweud wrthych na fyddaf yn ei fwyta nes iddo gael ei gyflawni yn nheyrnas Dduw. " 17 Ac fe gymerodd gwpan, ac wedi iddo ddiolch, dywedodd, “Cymerwch hwn, a'i rannu ymysg eich gilydd. 18 Oherwydd dywedaf wrthych na fyddaf o hyn ymlaen yn yfed o ffrwyth y winwydden nes daw teyrnas Dduw." 19 Cymerodd fara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd a'i roi iddynt, gan ddweud, “Dyma fy nghorff, a roddir ar eich cyfer chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. " 20 Ac yn yr un modd y cwpan ar ôl iddyn nhw fwyta, gan ddweud, “Y cwpan hwn sy'n cael ei dywallt i chi yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed

1 Corinthiaid 5: 6-8 (ESV), Oherwydd mae Crist, ein oen Pasg, wedi'i aberthu

6 Nid yw eich brolio yn dda. Oni wyddoch fod ychydig o lefain yn gadael y lwmp cyfan? 7 Glanhewch yr hen lefain y gallech fod yn lwmp newydd, gan eich bod yn wirioneddol croyw. Oherwydd mae Crist, ein oen Pasg, wedi'i aberthu. 8 Gadewch inni felly ddathlu’r ŵyl, nid gyda’r hen lefain, lefain malais a drygioni, ond â bara croyw didwylledd a gwirionedd.

1 Corinthiaid 11: 23-32 (ESV),  Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch chi'n ei yfed, er cof amdanaf

23 Oherwydd derbyniais gan yr Arglwydd yr hyn a draddodais i chi hefyd, fod yr Arglwydd Iesu y noson y cafodd ei fradychu yn cymryd bara, 24 ac wedi iddo ddiolch, fe'i torrodd, a dywedodd, “Dyma fy nghorff, sydd ar eich cyfer chi. Gwnewch hyn er cof amdanaf. ” 25 Yn yr un modd hefyd cymerodd y cwpan, ar ôl swper, gan ddweud, “Y cwpan hwn yw’r cyfamod newydd yn fy ngwaed. Gwnewch hyn, mor aml ag y byddwch chi'n ei yfed, er cof amdanaf. " 26 Mor aml ag y byddwch chi'n bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan, rydych chi'n cyhoeddi marwolaeth yr Arglwydd nes iddo ddod.
27 Bydd pwy bynnag, felly, sy'n bwyta'r bara neu'n yfed cwpan yr Arglwydd mewn modd annheilwng yn euog o ran corff a gwaed yr Arglwydd. 28 Gadewch i berson archwilio ei hun, felly, ac felly bwyta bara ac yfed y cwpan. 29 I unrhyw un sy'n bwyta ac yn yfed heb ddirnad mae'r corff yn bwyta ac yn yfed barn arno'i hun.

Gwyl, lleuad newydd neu Saboth - cysgod o'r pethau sydd i ddod

Dylem drin fel un o bwys mawr unig gyfeiriad Paul at y geiriau “Saboth” a “dyddiau sanctaidd” yn ei ysgrifau cadwedig i gyd. Mae hyn yn digwydd yn Colosiaid 2:16. Yn yr adnod hon mae Paul yn disgrifio'r dyddiau sanctaidd (cadw blynyddol), lleuadau newydd (arsylwi misol) a Saboth (cadw wythnosol) fel “cysgod.” Wrth wneud hynny mae'n datgelu'r meddwl apostolaidd ar y mater hollbwysig hwn.

16 Felly, gadewch i neb basio barn arnoch chi mewn cwestiynau am fwyd a diod, neu o ran gŵyl neu leuad newydd neu Saboth. 17 Mae'r rhain yn gysgod o'r pethau sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist. (Colosiaid 2: 16-17)

 

Byddai'n ymddangos yn eithaf anhygoel pe bai Paul yn teimlo bod cadw Saboth yn ofyniad llwyr am iachawdwriaeth gallai ddisgrifio'r Saboth wythnosol a'r dyddiau sanctaidd fel cysgod! Gallai hyn arwain at gamddealltwriaeth beryglus. Serch hynny mae'r ffaith yn glir y tu hwnt i bob amheuaeth. Mae Paul yn wir yn galw'r Saboth, y dyddiau sanctaidd a'r lleuadau newydd yn gysgod. Mae cysgod yn peidio â bod yn arwyddocaol pan fydd y realiti, Crist, yn ymddangos. Mae Paul yn defnyddio’r un iaith yn union o gysgod a realiti a gawn yn Hebreaid 10: 1 lle mae aberthau “cysgodol” yr Hen Destament bellach yn cael eu darfod gan aberth “corff” Crist (Heb 10:10): “Y gyfraith cael cysgod o’r pethau da sydd i ddod… ”(Heb 10: 1).

Yma roedd deddf aberthau dros dro ac wedi'i gwneud yn ddiangen gan ymddangosiad Crist. Ond dywed Paul yn union yr un peth o gadw dyddiau arbennig yn Colosiaid 2: 16-17. Roedd y gyfraith a oedd yn rhagnodi arsylwi dyddiau sanctaidd, lleuadau a Sabothi newydd yn rhagflaenu realiti Crist a'i Deyrnas - y pethau da yn dod. Mae'r pwynt bod y Saboth yn gysgod mor bwysig fel y dylem edrych eto ar Colosiaid 2: 16-17: “[Oherwydd bod Crist wedi canslo'r dystysgrif archddyfarniadau a oedd yn ein herbyn, adn. 14], felly gadewch i neb weithredu fel eich barnwr o ran bwyd a diod neu o ran gŵyl, lleuad newydd neu ddiwrnod Saboth - pethau sy'n gysgod o'r hyn sydd i ddod, ond mae'r sylwedd yn eiddo i Grist. ”

Yno mae mewn du a gwyn. Dyma wybodaeth olaf y Testament Newydd a roddir am gadw Saboth. Mae arwyddocâd y dydd Saboth i Gristnogion, yn ogystal ag o'r dyddiau sanctaidd a'r lleuadau newydd, yn debyg i gysgod. Nid oes gan y dyddiau hyn unrhyw sylwedd mwyach ac felly ni fyddant o fudd i'r rhai sy'n ceisio eu harsylwi.

Dean Alford yn ei Sylwebaeth enwog ar y Testament Groeg: “Efallai y byddwn yn arsylwi pe bai ordinhad y Saboth wedi bod, ar unrhyw ffurf, o rwymedigaeth barhaol ar yr Eglwys Gristnogol, byddai wedi bod yn eithaf amhosibl i’r Apostol fod wedi siarad felly [ Col 2: 16-17]. Byddai’r ffaith am orffwys gorfodol o un diwrnod, boed y seithfed neu’r cyntaf, wedi bod yn uniongyrchol yn nannedd ei honiad yma: byddai dal gafael o’r fath wedi bod i gadw’r cysgod o hyd, tra ein bod yn meddu ar y sylwedd. ”

Pe bai wedi bod yn ofynnol i'r Cristnogion Cenhedloedd adeg eu trosi i orffwys ar y dydd Saboth, byddai hyn wedi bod angen cyfarwyddiadau penodol gan gyngor Deddfau 15 a oedd yn penderfynu i ba raddau yr oedd yn rhaid i gredwr Cenhedloedd ddilyn arferion Iddewiaeth. Nid yw cadw Saboth, yn ôl y penderfyniad apostolaidd, yn ofyniad i gredinwyr Cenhedloedd. Dylem gofio bod Cenhedloedd wedi cael caniatâd i fod yn bresennol yn synagogau'r Iddewon, ond ni chyfarwyddodd yr olaf iddynt ddod yn geidwaid Saboth. Dim ond y rhai a ddaeth yn proselytes llawn i Iddewiaeth a fabwysiadodd gadwraeth Sabothol. Roedd yr Iddewon eu hunain yn gwybod bod Duw wedi rhoi'r Saboth iddyn nhw ac nid oedden nhw'n disgwyl i'r Cenhedloedd eraill gadw Saboth. Felly byddai wedi bod angen ordinhad arbennig ar gyfer Cenhedloedd pe bai cadw Saboth yn angenrheidiol iddyn nhw fel Cristnogion.

Trwy gydol llyfr Ioan disgrifir y gwleddoedd fel Iddewig - Ioan 7: 2 (Tabernaclau), Ioan 6: 4 (Pasg), Ioan 5: 1 (Pasg). Gelwir y diwrnod paratoi ar gyfer y Saboth yn “ddiwrnod paratoi Iddewig” (Ioan 19:42). Mae John yn meddwl am y Saboth fel Iddew gyda diwrnod paratoi Iddewig o'i flaen. Prin fod y telerau hyn yn cyd-fynd â'r argyhoeddiad bod arsylwadau'r Hen Destament bellach yn rhwymo'r gymuned Gristnogol. Gyda Paul, mae Ioan yn gweld y dyddiau fel cysgod o realiti llawer mwy Crist. 

Ein Rhyddid yng Nghrist

Mae rhyddid yng Nghrist y gall Cristnogion ei fwynhau a'i drosglwyddo i eraill. Mae dal gafael anhyblyg ar wyliau'r Hen Destament yn amharu ar ysbryd Crist a'r Efengyl. Nid ydym bellach o dan y gyfraith (Rhuf 6:14). Rydyn ni wedi cael ein “rhyddhau o’r gyfraith” (Rhuf 7: 6). Rydyn ni “wedi marw i’r gyfraith trwy gorff Crist, er mwyn i ni [gael] ein huno ag un arall, i’r sawl a godwyd oddi wrth y meirw, er mwyn inni ddwyn ffrwyth i Dduw” (Rhuf 7: 4). I'r rhai sy'n “dymuno bod o dan y gyfraith” (Gal 4:21) rydym yn argymell geiriau pwysig Paul yn Galatiaid 4: 21-31: Mae cyfamod Mount Sinai yn arwain at gaethiwed. I blant yr addewid mae rhyddid newydd a gogoneddus yng Nghrist. Mae Cyfamod Newydd yn yr ysbryd. Mae'r Hen Gyfamod gyda'i system gyfreithiol wedi cael ei ddisodli gan rywbeth gwell (Heb 8:13). Nid ydym “dan rwymedigaeth i gadw at y gyfraith gyfan” (Gal 5: 3). Os ceisiwn wneud hynny, rydym “wedi cwympo o ras” (Gal 5: 4). Nawr bod ffydd wedi dod, nid ydym bellach o dan Y Gyfraith, ceidwadiaeth y gyfraith Saboth a Christnogaeth y Cyfamod Newydd (Gal 3:24, 25). Mae'r rhai sy'n mynnu bod y gyfraith yn ei hen ffurf yn peryglu perthyn i'r cyfamod o Fynydd Sinai (Gal 4:24). Ni all plant cyfamod y gyfraith fod yn etifeddion gyda meibion ​​y fenyw rydd (Gal 4:30). Nid yw'r rhai sy'n glynu wrth system gyfreithiol Sinai yn ymgeiswyr da ar gyfer Teyrnas Dduw.

Siawns ei bod yn amlwg nad yw pob math o ddyddiau gorffwys yr Hen Gyfamod bellach yn rhwymo'r rhai sy'n ceisio gorffwys yng Nghrist, gan roi'r gorau i'w gweithredoedd eu hunain yn ddyddiol (Heb 4: 9, 10). Yng ngeiriau diwinydd o'r unfed ganrif ar bymtheg, mae'r Saboth yn golygu “fy mod yn peidio â'm holl weithredoedd drwg holl ddyddiau fy mywyd, yn caniatáu i'r Arglwydd weithio ynof fi trwy ei Ysbryd, a thrwy hynny ddechrau yn y bywyd hwn y Saboth tragwyddol. ” (Zacharias Ursinus yn Catecism Heidelberg, 1563)

Peryglon Cyfreithlondeb

Mae peryglon difrifol yn gysylltiedig â sectau ac athrawon sy'n dadlau y dylai Cristnogion fod yn sylwgar Torah wrth gydymffurfio ag ordinhadau'r Gyfraith Fosaig nad oes iddynt oblygiadau moesol.

 1. Perygl cyfreithlondeb yw y gall hyrwyddo cyfiawnhad hunan-gyfiawn ar sail cadw at gaeth i gyfraith yr Hen Gyfamod - Efengyl ffug yw hon
 2. Mae gwybodaeth yn codi, ond mae cariad yn cronni. Os oes unrhyw un yn dychmygu ei fod yn gwybod rhywbeth, nid yw'n gwybod eto fel y dylai wybod. Ond os oes unrhyw un yn caru Duw, mae'n cael ei adnabod gan Dduw. (1Cor 8: 1-3). Mae “cyfreithwyr” sydd wedi'u hastudio'n dda yn y Gyfraith yn tueddu i fynd yn haerllug yn hytrach na cherdded mewn gostyngeiddrwydd. Mae'r gyfraith yn faen tramgwydd yn hyn o beth. Mae gwybodaeth am y gyfraith Fosaig yn dod yn destun balchder i lawer o Phariseaid modern.
 3. Mae pwyslais ar y Gyfraith Fosaig yn tanseilio Efengyl Iesu Grist. Mae Cristnogion Iddewig yn tueddu i bwysleisio'r hen god ysgrifenedig yn ychwanegol at ddysgeidiaeth benodol Crist. Maent yn tueddu i ddysgu arsylwi Torah yn hytrach neges graidd yr Efengyl gan gynnwys edifeirwch, bedydd yn enw Iesu, a derbyn yr Ysbryd Glân. (Actau 2:38) Iesu, sy’n cael ei ddyrchafu i ddeheulaw Duw ac sy’n un cyfryngwr rhwng Duw a dyn yw ein hawdurdod. (1Tim 2: 5-6) Rydyn ni i ddilyn ei ddysgeidiaeth a phwysleisio'r hyn a bwysleisiodd ef a'i apostolion.
 4. Mae pwysleisio'r hen god ysgrifenedig yn cuddio'r ffaith ein bod i wasanaethu yn ffordd newydd yr Ysbryd. Nawr rydyn ni'n cael ein rhyddhau o'r gyfraith - ac nid ydyn ni bellach i wasanaethu yn hen ffordd y cod ysgrifenedig. (Rhuf 7: 6) Yr Ysbryd sy’n rhoi bywyd; nid yw'r cnawd yn help o gwbl. Y geiriau a lefarodd Iesu yw ysbryd a bywyd. (Ioan 6:63) Rydyn ni’n derbyn yr Ysbryd trwy glywed gyda ffydd, nid gweithredoedd y gyfraith. (Gal 3: 2-6) Dim ond trwy gael ein geni eto gan Ysbryd Duw y gallwn etifeddu bywyd tragwyddol (Ioan 3: 3-8)
 5. Mae cyfreithlondeb yn fagl y mae llawer yn syrthio iddo a fydd mewn gwirionedd yn eu condemnio yn hytrach na sicrhau eu cyfiawnhad. Mae ein cyfiawnder trwy weithredoedd y cnawd fel carpiau budr a daw cyfiawnhad trwy ffydd ac nid trwy weithredoedd y Gyfraith. (Gal 2:16, Gal 3:10) Mae’r sawl sy’n derbyn arwydd Cyfamod yr Hen Destament - enwaediad corfforol - “dan rwymedigaeth i gadw’r gyfraith gyfan” (Gal 5: 3). Mae'r rhai sy'n mynnu cyfraith, yn yr ystyr Hen Destament fel cod rheoliadau, “wedi cael eich gwahanu oddi wrth Grist ... Rydych chi wedi cwympo oddi wrth ras” (Gal 5: 4). Dyma rybuddion llym Paul i unrhyw un sy'n gosod rhwymedigaethau cyfreithiol ar gredinwyr nad yw Iesu'n gofyn amdanynt gan ei ddilynwyr.

Fel y dywedodd Iesu, gwyliwch a gwyliwch rhag lefain y Phariseaid a'r Sadwceaid. ” (Mat 16: 6) Wrth ddweud hyn, nid oedd yn dweud wrthyn nhw am fod yn wyliadwrus o lefain bara, ond o ddysgeidiaeth y Phariseaid a’r Sadwceaid (Mat 16:12) Peidiwch â barnu yn ôl ymddangosiadau, ond barnwch â barn gywir. (Ioan 7:24)

1 Corinthiaid 1: 27-31 (ESV), Crist Iesu - i ni ddoethineb oddi wrth Dduw, cyfiawnder a sancteiddiad ac achubiaeth

27 Ond dewisodd Duw yr hyn sy'n ffôl yn y byd i gywilyddio'r doeth; Dewisodd Duw yr hyn sy'n wan yn y byd i gywilyddio'r cryf; 28 Dewisodd Duw yr hyn sy'n isel ac yn ddirmygus yn y byd, hyd yn oed pethau nad ydyn nhw, i ddod â phethau sydd, 29 so na allai unrhyw fod dynol ymffrostio ym mhresenoldeb Duw. 30 Ac o'i herwydd yr ydych yng Nghrist Iesu, a ddaeth atom yn ddoethineb oddi wrth Dduw, cyfiawnder a sancteiddiad ac achubiaeth, 31 fel, fel y mae'n ysgrifenedig, “Bydded i'r un sy'n ymffrostio, ymffrostio yn yr Arglwydd.”

Mae Duw yn dymuno trugaredd yn fwy nag Aberth

Hosea 6: 6 (ESV)

6 Oherwydd yr wyf yn dymuno cariad diysgog ac nid aberthu, gwybodaeth Duw yn hytrach nag offrymau llosg.

Micah 6: 6-8 (ESV)

6 “Gyda beth y deuaf gerbron yr ARGLWYDD,”
ac ymgrymu fy hun gerbron Duw yn uchel?
A ddof ger ei fron ag offrymau llosg,
gyda lloi yn flwydd oed?
7 A fydd yr ARGLWYDD yn falch o filoedd o hyrddod,
gyda deg miloedd o afonydd o olew?
A roddaf fy nghyntafanedig am fy nghamwedd,
ffrwyth fy nghorff am bechod fy enaid? ”
8 Mae wedi dweud wrthych chi, O ddyn, beth sy'n dda;
a beth mae'r ARGLWYDD yn gofyn amdanoch chi
ond i wneud cyfiawnder, ac i garu caredigrwydd,
ac i gerdded yn ostyngedig gyda'ch Duw?

Mathew 9: 11-13 (ESV) 

1 A phan welodd y Phariseaid hyn, dywedon nhw wrth ei ddisgyblion, “Pam mae'ch athro'n bwyta gyda chasglwyr treth a phechaduriaid?” 12 Ond pan glywodd e, dywedodd, “Nid oes angen meddyg ar y rhai sy'n iach, ond y rhai sy'n sâl. 13 Ewch i ddysgu beth mae hyn yn ei olygu: 'Rwy'n dymuno trugaredd, ac nid aberthu.' Canys ni ddeuthum i alw'r cyfiawn, ond pechaduriaid. "

Mathew 12: 1-7 (ESV)

1 Bryd hynny aeth Iesu trwy'r meysydd grawn ar y Saboth. Roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion, a dyma nhw'n dechrau pluo pennau grawn a bwyta. 2 Ond pan welodd y Phariseaid, dywedon nhw wrtho, “Edrychwch, mae eich disgyblion yn gwneud yr hyn nad yw'n gyfreithlon i'w wneud ar y Saboth.” 3 Dywedodd wrthynt, “Onid ydych wedi darllen yr hyn a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno, a'r rhai a oedd gydag ef: 4 sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw a bwyta bara'r Presenoldeb, nad oedd yn gyfreithlon iddo ei fwyta nac i'r rhai oedd gydag ef, ond i'r offeiriaid yn unig? 5 Neu a ydych chi heb ddarllen yn y Gyfraith sut ar yr Saboth y mae'r offeiriaid yn y deml yn halogi'r Saboth ac yn ddieuog? 6 Rwy'n dweud wrthych chi, mae rhywbeth mwy na'r deml yma. 7 A phe byddech wedi gwybod beth mae hyn yn ei olygu, 'Rwy'n dymuno trugaredd, ac nid aberthu,' ni fyddech wedi condemnio'r diniwed.

Eseia 1: 10-17 (ESV)

10 Clywch air yr ARGLWYDD,
ti lywodraethwyr Sodom!
Rho glust i ddysgeidiaeth ein Duw,
ti bobl Gomorra!
11 "Beth i mi yw lliaws eich aberthau?
medd yr ARGLWYDD
;
Rwyf wedi cael digon o offrymau llosg o hyrddod
a braster bwystfilod wedi'u bwydo'n dda
;
Nid wyf yn ymhyfrydu yng ngwaed teirw,
neu o ŵyn, neu eifr
.
12 “Pan ddewch chi i ymddangos ger fy mron,
pwy sydd wedi gofyn amdanoch chi
sathru hwn ar fy llysoedd?
13 Dewch â mwy o offrymau ofer;
mae arogldarth yn ffiaidd i mi.
Lleuad a Saboth newydd a galw argyhoeddiadau—
Ni allaf ddioddef anwiredd a chynulliad difrifol
.
14 Eich lleuadau newydd a'ch gwleddoedd penodedig
mae fy enaid yn casáu
;
maen nhw wedi dod yn faich i mi;
Dwi wedi blino eu dwyn.
15 Pan fyddwch chi'n lledaenu'ch dwylo,
Cuddiaf fy llygaid oddi wrthych;
er eich bod yn gwneud llawer o weddïau,
Ni fyddaf yn gwrando;
mae eich dwylo'n llawn gwaed.
16 Golchwch eich hunain; gwnewch eich hunain yn lân;
tynnwch ddrwg eich gweithredoedd o flaen fy llygaid;
yn peidio â gwneud drwg
,
17 dysgu gwneud daioni;
ceisio cyfiawnder,
gormes cywir;
dewch â chyfiawnder i'r di-dad,
pledio achos y weddw

Cysgododd Iesu’r Gyfraith

Mae Iesu a'i ddisgyblion yn gweithio ar y Saboth

Marc 2: 23-28 (ESV) - Un Saboth roedd yn mynd drwy’r meysydd grawn, ac wrth iddyn nhw wneud eu ffordd, dechreuodd ei ddisgyblion bigo pennau grawn. Ac roedd y Phariseaid yn dweud wrtho, “Edrychwch, pam maen nhw'n gwneud yr hyn sydd ddim yn gyfreithlon ar y Saboth? ” Ac meddai wrthynt, “A ydych erioed wedi darllen yr hyn a wnaeth Dafydd, pan oedd mewn angen ac eisiau bwyd, ef a'r rhai oedd gydag ef: sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw, yn amser Abiathar yr archoffeiriad, a bwyta bara'r Presenoldeb, which nid yw'n gyfreithlon i unrhyw un ond yr offeiriaid fwyta, a’i roi hefyd i’r rhai oedd gydag ef? ” Ac meddai wrthynt, “Gwnaed y Saboth i ddyn, nid dyn am y SabothFelly mae Mab y Dyn yn arglwydd hyd yn oed ar y Saboth. "

Mathew 12: 1-8 (ESV) - Bryd hynny aeth Iesu drwy’r meysydd grawn ar y Saboth. Roedd eisiau bwyd ar ei ddisgyblion, a dyma nhw'n dechrau pluo pennau grawn a bwyta. Ond pan welodd y Phariseaid, dywedon nhw wrtho, “Edrychwch, mae eich disgyblion yn gwneud yr hyn nad yw'n gyfreithlon i'w wneud ar y Saboth. ” Dywedodd wrthynt, “Onid ydych wedi darllen yr hyn a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno, a’r rhai oedd gydag ef: sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw a bwyta bara’r Presenoldeb, nad oedd yn gyfreithlon iddo ei fwyta na’i fwyta. i'r rhai oedd gydag ef, ond i'r offeiriaid yn unig? Neu a ydych chi heb ddarllen yn y Gyfraith sut ar y Saboth mae'r offeiriaid yn y deml yn halogi'r Saboth ac yn ddidrugaredd? Rwy'n dweud wrthych, mae rhywbeth mwy na'r deml yma. Ac os oeddech chi wedi gwybod beth mae hyn yn ei olygu, Dymunaf drugaredd, ac nid aberthu, 'ni fyddech wedi condemnio'r diniwed. Canys Mab y Dyn yw arglwydd y Saboth. ”

Luc 6: 1-5 (ESV) - Ar Saboth, tra roedd yn mynd drwy’r caeau grawn, fe wnaeth ei ddisgyblion blycio a bwyta rhai pennau grawn, gan eu rhwbio yn eu dwylo. Ond dywedodd rhai o’r Phariseaid, “Pam ydych chi'n gwneud yr hyn nad yw'n gyfreithlon i'w wneud ar y Saboth? ” Ac atebodd Iesu hwy, “Onid ydych chi wedi darllen yr hyn a wnaeth Dafydd pan oedd eisiau bwyd arno, ef a'r rhai oedd gydag ef: sut yr aeth i mewn i dŷ Dduw a chymryd a bwyta bara'r Presenoldeb, nad yw'n gyfreithlon i unrhyw un ond yr offeiriaid ei fwyta, a'i roi hefyd i'r rhai sydd gydag ef? ” Ac meddai wrthynt, “Mae Mab y Dyn yn arglwydd y Saboth. "

Ioan 5: 16-17 (ESV) - A dyma pam roedd yr Iddewon yn erlid Iesu, oherwydd roedd yn gwneud y pethau hyn ar y Saboth. Ond atebodd Iesu nhw, “Mae fy Nhad yn gweithio tan nawr, a Rydw i'n gweithio. "

Ioan 9:16 (ESV) - Dywedodd rhai o’r Phariseaid, “Nid oddi wrth Dduw y mae’r dyn hwn, oherwydd nid yw'n cadw'r Saboth. ” Ond dywedodd eraill, “Sut gall dyn sy’n bechadur wneud arwyddion o’r fath?” Ac roedd rhaniad yn eu plith.

Cyhoeddodd Iesu bob bwyd yn lân

Marc 7: 15-23 (ESV) - Nid oes unrhyw beth y tu allan i berson a all, trwy fynd i mewn iddo, ei halogi, ond y pethau sy’n dod allan o berson yw’r hyn sy’n ei halogi. ” Ac wedi iddo fynd i mewn i'r tŷ a gadael y bobl, gofynnodd ei ddisgyblion iddo am y ddameg. Ac meddai wrthynt, “Yna wyt ti hefyd heb ddeall? Onid ydych chi'n gweld na all beth bynnag sy'n mynd i mewn i berson o'r tu allan ei halogi, gan nad yw’n mynd i mewn i’w galon ond ei stumog, ac yn cael ei ddiarddel? ” (Felly datganodd fod pob bwyd yn lân.) Ac meddai, “Yr hyn sy'n dod allan o berson yw'r hyn sy'n ei halogi. Oherwydd o'r tu mewn, allan o galon dyn, dewch feddyliau drwg, anfoesoldeb rhywiol, lladrad, llofruddiaeth, godineb, cuddio, drygioni, twyll, cnawdolrwydd, cenfigen, athrod, balchder, ffolineb. Daw’r holl bethau drwg hyn o’r tu mewn, ac maen nhw yn halogi person. ”

Luc 11: 37-41 (ESV) - Tra roedd Iesu’n siarad, gofynnodd Pharisead iddo giniawa gydag ef, felly aeth i mewn a lledaenu wrth y bwrdd. Roedd y Pharisead yn synnu o weld na olchodd gyntaf cyn cinio. A dywedodd yr Arglwydd wrtho, “Nawr rwyt ti'r Phariseaid yn glanhau'r tu allan i'r cwpan a'r ddysgl, ond y tu mewn i chi yn llawn trachwant a drygioni. Rydych chi'n ffyliaid! Oni wnaeth yr un a wnaeth y tu allan y tu mewn hefyd? Ond rhowch fel pethau alms y pethau hynny sydd o fewn, ac wele bopeth yn lân i chi.

Iesu'n dysgu yn erbyn trais

Mathew 5: 38-39 (ESV) - “Rydych chi wedi clywed y dywedwyd, 'Llygad am lygad a dant am ddant.' Ond rwy'n dweud wrthych, Peidiwch â gwrthsefyll yr un sy'n ddrwg. Ond os bydd unrhyw un yn eich slapio ar y boch dde, trowch ato'r llall hefyd.

Mathew 5: 43-45 (ESV) 43 “Rydych chi wedi clywed y dywedwyd, 'Byddwch chi'n caru'ch cymydog ac yn casáu'ch gelyn.' 44 Ond rwy'n dweud wrthych, Carwch eich gelynion a gweddïwch dros y rhai sy'n eich erlid, 45 er mwyn i chi fod yn feibion ​​i'ch Tad sydd yn y nefoedd. Oherwydd mae'n gwneud i'w haul godi ar y drwg ac ar y da, ac yn anfon glaw ar y cyfiawn ac ar yr anghyfiawn.

Mathew 26:52 (ESV) - Yna dywedodd Iesu wrtho, “Rhowch eich cleddyf yn ôl yn ei le. I bawb sy'n cymryd y cleddyf, bydd y cleddyf yn diflannu.

Luc 6: 27-31, 36 (ESV) - “Ond rwy’n dweud wrthych chi sy’n clywed, Carwch eich gelynion, gwnewch ddaioni i'r rhai sy'n eich casáu, bendithiwch y rhai sy'n eich melltithio, gweddïwch dros y rhai sy'n eich cam-drin. I un sy'n eich taro ar y boch, cynigiwch y llall hefyd, ac oddi wrth un sy'n tynnu'ch clogyn i ffwrdd, peidiwch â dal eich tiwnig yn ôl chwaith. Rhowch i bawb sy'n annog oddi wrthych chi, ac oddi wrth un sy'n cymryd eich nwyddau i ffwrdd, peidiwch â'u mynnu yn ôl. Ac fel y dymunwch y byddai eraill yn ei wneud i chi, gwnewch hynny iddyn nhw… Byddwch drugarog, hyd yn oed fel y mae eich Tad yn drugarog.

Mae Iesu'n diystyru'r gyfraith ar ysgariad

Marc 10: 2-12 (ESV) - A daeth Phariseaid i fyny ac er mwyn ei brofi gofynnodd, “A yw’n gyfreithlon i ddyn ysgaru ei wraig?” Atebodd nhw, “Beth orchmynnodd Moses ichi? ” Dywedon nhw, “Caniataodd Moses i ddyn ysgrifennu tystysgrif ysgariad a'i hanfon i ffwrdd. ” A dywedodd Iesu wrthynt, “Oherwydd caledwch eich calon ysgrifennodd y gorchymyn hwn atoch. Ond o ddechrau'r greadigaeth, 'Fe wnaeth Duw nhw yn ddynion a menywod.' 'Felly bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn gafael yn gyflym at ei wraig, a bydd y ddau yn dod yn un cnawd.' Felly nid ydyn nhw bellach yn ddau ond un cnawd. Yr hyn felly y mae Duw wedi uno, na fydded i ddyn wahanu. ” Ac yn y tŷ gofynnodd y disgyblion iddo eto am y mater hwn. Ac meddai wrthynt, “Mae pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall yn godinebu yn ei herbyn, ac os mae hi'n ysgaru ei gŵr ac yn priodi un arall, mae'n godinebu. "

Mathew 5: 31-32 (ESV) - “Dywedwyd hefyd, 'Pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, gadewch iddo roi tystysgrif ysgariad iddi.' Ond dywedaf wrthych fod pawb sy'n ysgaru ei wraig, ac eithrio ar sail anfoesoldeb rhywiol, yn gwneud iddi odinebu, a phwy bynnag sy'n priodi menyw sydd wedi ysgaru yn godinebu.

Mathew 19: 3-9 (ESV) - A daeth Phariseaid i fyny ato a’i brofi trwy ofyn, “A yw’n gyfreithlon ysgaru gwraig un am unrhyw achos?” Atebodd, “Onid ydych chi wedi darllen mai'r sawl a'u creodd o'r dechrau a'u gwnaeth yn wryw ac yn fenyw, a dywedodd, 'Felly bydd dyn yn gadael ei dad a'i fam ac yn gafael yn gyflym at ei wraig, a bydd y ddau yn dod yn un cnawd '? Felly nid ydyn nhw bellach yn ddau ond un cnawd. Yr hyn felly y mae Duw wedi uno, na fydded i ddyn wahanu. ” Dywedon nhw wrtho, “Pam felly y gorchmynnodd Moses i un roi tystysgrif ysgariad a’i hanfon i ffwrdd?” Dywedodd wrthyn nhw, “Oherwydd caledwch eich calon caniataodd Moses ichi ysgaru eich gwragedd, ond o'r dechrau nid oedd felly. Ac rwy'n dweud wrthych: mae pwy bynnag sy'n ysgaru ei wraig, heblaw am anfoesoldeb rhywiol, ac yn priodi un arall, yn godinebu. "

Luc 16:18 (ESV) - “Mae pawb sy'n ysgaru ei wraig ac yn priodi un arall yn godinebu, ac mae'r sawl sy'n priodi dynes sydd wedi ysgaru oddi wrth ei gŵr yn godinebu.

Dysgodd Iesu i beidio â barnu

Mathew 7: 1-5 (ESV) - “Peidiwch â barnu, na chewch eich barnuOherwydd gyda'r dyfarniad rydych chi'n ei ynganu fe'ch barnir, a chyda'r mesur rydych chi'n ei ddefnyddio, bydd yn cael ei fesur i chi. Pam ydych chi'n gweld y brycheuyn sydd yn llygad eich brawd, ond ddim yn sylwi ar y boncyff sydd yn eich llygad eich hun? Neu sut allwch chi ddweud wrth eich brawd, 'Gadewch imi dynnu'r brycheuyn o'ch llygad,' pan fo'r log yn eich llygad eich hun? Rydych chi'n rhagrithiwr, yn gyntaf yn tynnu'r log allan o'ch llygad eich hun, ac yna fe welwch yn glir i dynnu'r brycheuyn allan o lygad eich brawd.

Luc 6: 37-38 (ESV) - “Peidiwch â barnu, ac ni fyddwch yn cael eich barnu; condemniwch, ac ni chewch eich condemnio; maddeuwch, a byddwch yn cael maddeuant; rhowch, a rhoddir i chi. Bydd mesur da, wedi'i wasgu i lawr, ei ysgwyd gyda'i gilydd, yn rhedeg drosodd, yn cael ei roi yn eich glin. Oherwydd gyda'r mesur rydych chi'n ei ddefnyddio, bydd yn cael ei fesur yn ôl i chi. "

Gorchmynion ychwanegol Iesu

Mae gorchmynion Iesu, fel y disgrifir ym mhenodau Mathew 5-7 yn ymwneud â chael calon bur ac ymddygiad cyfiawn. Mae'r rhain yn ymdrin â phynciau fel dicter (Mt 5: 21-26), chwant (Mt 5: 27-30), ysgariad (Mt 5: 31-32), llwon (Mt 5: 33-37), dial (Mt 5: 38-42), gelynion cariadus (Mth 5: 43-48), rhoi i’r anghenus (Mth 6: 1-4), gweddïo (Mth 6: 5-13), maddeuant (Mth 6:14), ymprydio (Mt 6: 16-18), pryder (Mt 6: 25-34), barnu eraill (Mth 7: 1-5), y rheol euraidd (Mth 7: 12-14), a dwyn ffrwyth (Mth 7: 15-20 )

Mae rhai paragraffau uchod yn ddyfyniadau o'r ebook, Y Gyfraith, y Saboth a Christnogaeth y Cyfamod Newydd, Syr. Anthony Buzzard, wedi'i ddefnyddio gyda chaniatâd

Lawrlwytho PDF: https://focusonthekingdom.org/articles_/sabbathbook.pdf?x49874