Y Delwedd Oneness
Y Delwedd Oneness

Y Delwedd Oneness

Problemau gydag Athrawiaeth Uniaeth - Modaliaeth

Yma byddwn yn amlinellu'r problemau gydag athrawiaeth undod gan gynnwys y cyfeiriadau ysgrythurol allweddol. Er bod dros 760 o ddarnau NT sy'n gwneud gwahaniaeth clir rhwng Duw a Iesu, byddwn yn canolbwyntio ar yr adnodau mwyaf cymhellol sy'n ymwneud â Iesu a'r Tad yn dystion ar wahân, y gwahaniaeth penodol rhwng person Duw a Iesu, gwahaniaethau cyffredin yn y Newydd. Testament, ac adnodau sy'n dangos gwahaniaeth gweledol. Ymhellach, byddwn yn edrych ar sut y gweithredodd Iesu yn unol â chynllun Duw fel gwas, bod Duw wedi dyrchafu / penodi Iesu. Pwynt cyfeirio allweddol fydd sut mae Iesu yn cael ei nodi gan yr Apostolion yn llyfr yr Actau. Rhoddir cyfeiriadau at yr angen i'r Meseia o broffwydoliaeth fod yn asiant i Dduw a byddwn yn edrych ar pam mae dynoliaeth Crist yn hanfodol i'r Efengyl. Dyfynnir darnau yn y Fersiwn Safonol Saesneg (ESV) oni nodir yn wahanol.                                

Mae Iesu a'r Tad yn cael eu cyfrif fel dau dyst 

Yn Ioan 8:16, dywed Iesu nad yw’n barnu ar ei ben ei hun ond “Myfi a’r Tad a’m hanfonodd i.” Dim lle yn y Testament Newydd y mae'r gwahaniaeth rhwng Person Duw a pherson Iesu yn fwy eglur. Mae hyn oherwydd yn adnod 17, cyfeiriodd Iesu at y Gyfraith gan nodi bod “tystiolaeth dau berson yn wir.” Mae Iesu’n cyfrif ei hun a’i Dad fel dau berson pan ddywed yn adnod 18, “Fi yw’r un sy’n clustiau’n tystio amdanaf fy hun, ac mae’r Tad a anfonodd ataf yn dwyn tystiolaeth amdanaf.”

Mae Ioan 8: 16-18, Iesu a’r Tad yn ddau dyst

16 Ac eto, hyd yn oed os ydw i'n barnu, mae fy marn yn wir, oherwydd nid fi yn unig sy'n barnu, ond Myfi a'r Tad a'm hanfonodd. 17 Yn eich Cyfraith ysgrifennir bod tystiolaeth dau berson yn wir. 18 Fi yw'r un sy'n dwyn tystiolaeth amdanaf fy hun, ac mae'r Tad a anfonodd ataf yn dwyn tystiolaeth amdanaf. "

Gwahaniaeth amlwg rhwng person Duw a Iesu

Mae'r adnodau hyn yn darparu'r gwahaniaethau cryfaf rhwng Duw a Iesu nid yn unig o ran eu bod yn bersonau ar wahân ond hefyd yn darparu gwahaniaeth o ran ontoleg (mae'r Tad yn cael ei nodi fel Duw sy'n fwy na phawb)

John 8: 42, Deuthum oddi wrth Dduw ac rwyf yma - ni ddeuthum o'm rhan fy hun, ond anfonodd ataf

42 Dywedodd Iesu wrthynt, “Pe bai Duw yn Dad ichi, byddech yn fy ngharu i, oherwydd Deuthum oddi wrth Dduw ac rwyf yma. Ni ddeuthum o'm cydsyniad fy hun, ond anfonodd ataf.

Ioan 8:54, Fy Nhad sydd yn fy ngogoneddu

54 Atebodd Iesu, ““Os wyf yn gogoneddu fy hun, nid yw fy ngogoniant yn ddim. Fy Nhad sy'n fy ngogoneddu i, ac rydych chi'n dweud amdano, 'Ef yw ein Duw ni. '

Ioan 10: 14-18, Rwy'n gwybod fy mhen fy hun ac mae fy mhen fy hun yn fy adnabod, yn union fel y mae'r Tad yn fy adnabod ac rwy'n adnabod y Tad

14 Fi yw'r bugail da. Rwy'n gwybod fy mhen fy hun ac mae fy mhen fy hun yn fy adnabod, 15 yn union fel y mae'r Tad yn fy adnabod ac rwy'n adnabod y Tad; ac yr wyf yn gosod fy mywyd dros y defaid. 16 Ac mae gen i ddefaid eraill nad ydyn nhw o'r plyg hwn. Rhaid imi ddod â nhw hefyd, a byddan nhw'n gwrando ar fy llais. Felly bydd un haid, un bugail. 17 Am y rheswm hwn mae'r Tad yn fy ngharu i, oherwydd fy mod i'n gosod fy mywyd i lawr y byddaf yn ei godi eto. 18 Nid oes unrhyw un yn ei gymryd oddi wrthyf, ond rwy'n ei osod i lawr o'm cydsyniad fy hun. Mae gen i awdurdod i'w osod i lawr, ac mae gen i awdurdod i'w godi eto. Y tâl hwn a gefais gan fy Nhad. ”

Ioan 10:29, Mae fy Nhad yn fwy na’r cyfan

29 Fy nhad, sydd wedi eu rhoi i mi, yn fwy na'r cyfan, ac nid oes neb yn gallu eu cipio allan o law y Tad.

Ioan 14: 9-12, Rwy'n mynd at y Tad

9 Dywedodd Iesu wrtho, “Ydw i wedi bod gyda chi cyhyd, ac nad ydych chi'n fy adnabod o hyd, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad. Sut allwch chi ddweud, 'Dangoswch y Tad inni'? 10 Onid ydych yn credu fy mod yn y Tad ac mae'r Tad ynof? Y geiriau a ddywedaf wrthych nid wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun, ond mae'r Tad sy'n trigo ynof fi yn gwneud ei weithredoedd. 11 Credwch fi fy mod i yn y Tad ac mae'r Tad ynof fi, neu fel arall credwch oherwydd y gweithredoedd eu hunain. 12 “Yn wir, yn wir, rwy'n dweud wrthych chi, bydd pwy bynnag sy'n credu ynof fi hefyd yn gwneud y gweithredoedd rydw i'n eu gwneud; a gweithredoedd mwy na'r rhain a wna, oherwydd Rwy'n mynd at y Tad.

Ioan 14: 20-24, Fe ddown ato a gwneud ein cartref gydag ef

20 Yn y dydd hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod yn fy Nhad, a chi ynof fi, a minnau ynoch chi. 21 Pwy bynnag sydd â'm gorchmynion ac sy'n eu cadw, ef sy'n fy ngharu i. Ac bydd yr hwn sy'n fy ngharu i yn cael ei garu gan fy Nhad, a byddaf yn ei garu ac yn amlygu fy hun iddo. ” 22 Dywedodd Jwdas (nid Iscariot) wrtho, “Arglwydd, sut y byddwch chi'n amlygu'ch hun i ni, ac nid i'r byd?" 23 Atebodd Iesu ef, “Os oes unrhyw un yn fy ngharu i, bydd yn cadw fy ngair i, a fy Bydd Tad yn ei garu, a we yn dod ato a gwneud ein adref gydag ef. 24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Ac nid y gair yr ydych yn ei glywed yw fy un i ond y Tad a'm hanfonodd i.

Ioan 14:28, T.ef Dad yn fwy na minnau

28 Fe glywsoch fi'n dweud wrthych chi, 'Rwy'n mynd i ffwrdd, a byddaf yn dod atoch chi.' Pe byddech chi'n fy ngharu i, byddech chi wedi llawenhau, oherwydd Yr wyf yn mynd at y Tad, oherwydd mae'r Tad yn fwy na minnau.

Ioan 17: 1-3, chi yw'r unig wir Dduw ac Iesu Grist y mae wedi'u hanfon

1 Pan oedd Iesu wedi siarad y geiriau hyn, cododd ei lygaid i'r nefoedd, a dweud, " “Dad, mae'r awr wedi dod; gogoneddwch eich Mab er mwyn i'r Mab eich gogoneddu, 2 ers i chi roi awdurdod iddo dros bob cnawd, i roi bywyd tragwyddol i bawb rydych chi wedi'u rhoi iddo. 3 A dyma fywyd tragwyddol, eu bod nhw'n eich adnabod chi, yr unig wir Dduw, ac Iesu Grist yr ydych chi wedi'u hanfon.

Ioan 20:17, rwy’n esgyn at fy Nuw a’ch Duw

17 Dywedodd Iesu wrthi, “Peidiwch â glynu wrthyf, oherwydd Nid wyf eto wedi esgyn i'r Tad; ond ewch at fy mrodyr a dywedwch wrthynt, 'Rwy'n esgyn at fy Nhad a'ch Tad, at fy Nuw a'ch Duw. '"

1 Corinthiaid 8: 4-6, Mae un Duw Dad, ac un Arglwydd Iesu Grist

“… Nid oes Duw ond un.” 5 Oherwydd er y gall fod duwiau bondigrybwyll yn y nefoedd neu ar y ddaear - fel yn wir mae yna lawer o “dduwiau” a llawer o “arglwyddi” - 6 eto i ni mae un Duw, y Tad, oddi wrth bwy y mae pob peth ac yr ydym yn bodoli ar ei gyfer, ac un Arglwydd, Iesu Grist, trwy bwy y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli.

Mewn ystyr lem yn y categori “duwiau” mae yna un Duw Dad. Yn y categori “arglwyddi” mae un Arglwydd, Iesu Grist. Gwnaeth Duw ef yn Arglwydd ac yn Grist (Actau 2:36, Phil 2: 8-11)

Actau 2:36, mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist

36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. ”

Actau 3:18, rhagwelodd Duw y byddai ei Grist yn dioddef

18 Ond beth Da a ragwelir gan geg yr holl broffwydi, hynny byddai ei Grist yn dioddef, cyflawnodd felly.

Actau 4:26, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog

26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a chasglodd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'-

Philipiaid 2: 8-11, mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr a rhoi iddo

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

1 Timotheus 2: 5-6, Mae un Duw ac un cyfryngwr

5 Am mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, 6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn.

Mae cyfryngwr yn berson annibynnol oddi wrth y Duw y mae'n cyfryngu drosto. 

1 Corinthiaid 11: 3, pen Crist yw Duw

3 Ond rwyf am ichi ddeall hynny pen pob dyn yw Crist, pennaeth gwraig yw ei gŵr, a phen Crist yw Duw.

2 Corinthiaid 1: 2-3, Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist

2 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist.  3 Bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y trugareddau a Duw o bob cysur

Colosiaid 1: 3, Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist

3 Rydyn ni bob amser yn diolch Duw, Tad ein Harglwydd Iesu Grist, pan weddïwn drosoch

Hebreaid 9:24, aeth Crist i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw

24 Am Mae Crist wedi mynd i mewn, nid i fannau sanctaidd a wneir â dwylo, sy'n gopïau o'r gwir bethau, ond i'r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan.

Aeth Duw i'r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw?

Datguddiad 11:15, teyrnas ein Harglwydd a'i Grist

15 Yna chwythodd y seithfed angel ei utgorn, ac roedd lleisiau uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Mae teyrnas y byd wedi dod teyrnas ein Harglwydd a'i Grist, a bydd yn teyrnasu am byth bythoedd. ”

Datguddiad 12:10, teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist

10 A chlywais lais uchel yn y nefoedd, gan ddweud, “Nawr yr iachawdwriaeth a’r nerth a teyrnas ein Duw ac awdurdod ei Grist wedi dod, oherwydd mae cyhuddwr ein brodyr wedi cael ei daflu i lawr, sy'n eu cyhuddo ddydd a nos gerbron ein Duw.

Datguddiad 20: 6, Offeiriaid Duw a Christ

6 Bendigedig a sanctaidd yw'r un sy'n rhannu yn yr atgyfodiad cyntaf! Dros y fath nid oes gan yr ail farwolaeth unrhyw bwer, ond byddant offeiriaid Duw a Christ, a theyrnasant gydag ef am fil o flynyddoedd.

Rhagoriaethau Cyffredin yn y Testament Newydd

Mewn ystyr lem, mae yna un Duw, y Tad, y mae pob peth oddi wrtho ac yr ydym yn bodoli drosto ac un Arglwydd, Iesu Grist trwy'r hwn y mae pob peth a thrwy bwy yr ydym yn bodoli. (1 Cor 8: 6) Yn gyfatebol, mae nifer o gyfeiriadau ysgrythurol (15x) yn defnyddio’r term “Duw” gan gyfeirio at y Tad a’r term “Arglwydd” sy’n ymwneud ag Iesu. Yr ymadrodd nodweddiadol a ddefnyddir yng nghyfarchion Paul yw, “Duw ein Tad a’r Arglwydd Iesu Grist”. Mae’r cyfeiriadau hyn yn cynnwys Rhufeiniaid 1: 7, Rhufeiniaid 15: 6, 1 Corinthiaid 1: 3, 1 Corinthiaid 8: 6, 2 Corinthiaid 1: 2-3, 2 Corinthiaid 11:31, Galatiaid 1: 1-3, Effesiaid 1: 2 -3, Effesiaid 1:17, Effesiaid 5:20, Effesiaid 6:23, Philipiaid 1: 2, Philipiaid 2:11, Colosiaid 1: 3, 1 Pedr 1: 2-3.

Mae llawer o gyfeiriadau ysgrythurol niferus (15x) yn dweud bod Duw wedi codi Iesu oddi wrth y meirw, gan nodi gwahaniaeth rhwng Iesu a gafodd ei godi a Duw a'i cododd. Mae’r cyfeiriadau hyn yn cynnwys Deddfau 2:23, Actau 2:32, Actau 3:15, Actau 4:10, Actau 5:30, Actau 10:40, Actau 13:30, Actau 13:37, Rhufeiniaid 6: 4, Rhufeiniaid 10 : 9, 1 Corinthiaid 6:15, 1 Corinthiaid 15:15, Galatiaid 1: 1, Colosiaid 2:12, ac 1 Pedr 1:21.

Mae yna nifer o gyfeiriadau ysgrythurol (13x) sy'n cyfeirio at Iesu ar “ddeheulaw Duw” sy'n dynodi gwahaniaeth rhwng y Duw a'r Iesu sydd ar ei law dde. Mae'r cyfeiriadau hyn yn cynnwys. Marc 16: 9, Luc 22:69, Actau 2:33, Actau 5:31, Actau 7: 55-56, Rhufeiniaid 8:34, Effesiaid 1: 17-19, Colosiaid 3: 1, Hebreaid 1: 3, Hebreaid 8: 1, Hebreaid 10:12, Hebreaid 12: 2, ac 1 Pedr 3:22. Yn unol â hynny, dim ond yr un Duw a Thad sydd yn llythrennol yn Dduw, ac mae Iesu'n gweithredu ar ran Duw fel dyn deheulaw Duw.

Gwahaniaeth gweledol rhwng Duw a Iesu

Actau 7: 55-56, gwelodd Stephen ogoniant Duw, ac Iesu ar ddeheulaw Duw

55 Ond fe syllodd ef, yn llawn o'r Ysbryd Glân, i'r nefoedd a gweld gogoniant Duw, a Iesu yn sefyll ar ddeheulaw Duw. 56 Ac meddai, “Wele fi'n gweld y nefoedd yn cael eu hagor, a Mab y Dyn yn sefyll ar ddeheulaw Duw.”

Datguddiad 5: 6-12, yr oen ger yr orsedd, cymerodd y sgrôl oddi wrth Dduw ar yr orsedd

6 A rhwng yr orsedd a'r pedwar creadur byw ac ymhlith yr henuriaid gwelais Oen yn sefyll, fel petai wedi'i ladd, gyda saith corn a chyda saith llygad, sef saith ysbryd Duw a anfonwyd allan i'r holl ddaear. 7 Ac aeth a chymryd y sgrôl o ddeheulaw'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. 8 Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, cwympodd y pedwar creadur byw a'r pedwar henuriad ar hugain i lawr o flaen yr Oen, pob un yn dal telyn, a bowlenni euraidd yn llawn arogldarth, sef gweddïau'r saint. 9 A dyma nhw'n canu cân newydd, gan ddweud, “Teilwng ydych chi i fynd â'r sgrôl ac agor ei morloi, oherwydd fe'ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch ransomio pobl dros Dduw o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, 10 ac yr ydych wedi eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw, a theyrnasant ar y ddaear. ”

Datguddiad 7: 15-16, mae Duw ar yr orsedd - mae’r oen yng nghanol yr orsedd

15 “Felly maen nhw cyn y gorsedd Duw, a'i wasanaethu ddydd a nos yn ei deml; a bydd yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd yn eu cysgodi gyda'i bresenoldeb. 16 Ni newynant mwy, na syched mwyach; ni fydd yr haul yn eu taro, nac unrhyw wres crasboeth. 17 Ar gyfer y Oen yng nghanol yr orsedd fydd eu bugail, a bydd yn eu tywys i ffynhonnau o ddŵr byw, a bydd Duw yn sychu pob deigryn o’u llygaid. ”

Mae moddoliaeth yn arwain at ddau Iesu

Gan gyfeirio at Datguddiad 5, Os ydych chi'n dweud mai'r Oen (rhwng yr orsedd a'r pedwar creadur byw) yw Iesu a Duw (sy'n eistedd ar yr orsedd) yw Iesu hefyd. Yna'r canlyniad yw Iesu'n cymryd y sgrôl o ddeheulaw Iesu - dau Iesu

Datguddiad 5: 6-12 

6 A rhwng yr orsedd a'r pedwar creadur byw ac ymhlith yr henuriaid gwelais Oen yn sefyll, fel petai wedi'i ladd, gyda saith corn a chyda saith llygad, sef saith ysbryd Duw a anfonwyd allan i'r holl ddaear. 7 Ac aeth a chymryd y sgrôl o ddeheulaw'r hwn oedd yn eistedd ar yr orsedd. 8 Ac wedi iddo gymryd y sgrôl, cwympodd y pedwar creadur byw a'r pedwar henuriad ar hugain i lawr o flaen yr Oen, pob un yn dal telyn, a bowlenni euraidd yn llawn arogldarth, sef gweddïau'r saint. 9 A dyma nhw'n canu cân newydd, gan ddweud, “Teilwng ydych chi i fynd â'r sgrôl ac agor ei morloi, oherwydd fe'ch lladdwyd, a thrwy eich gwaed gwnaethoch ransomio pobl dros Dduw o bob llwyth ac iaith a phobl a chenedl, 10 ac yr ydych wedi eu gwneud yn deyrnas ac yn offeiriaid i'n Duw, a theyrnasant ar y ddaear. ”

Gweithredodd Iesu yn ôl cynllun Duw (nid ei gynllun ei hun) fel gwas

Mathew 12:18, “Wele fy ngwas yr wyf wedi ei ddewis”

 18 “Wele, fy ngwas yr wyf wedi'i ddewis, fy anwylyd y mae fy enaid yn falch iawn ohono. Rhoddaf fy Ysbryd arno, a bydd yn cyhoeddi cyfiawnder i'r Cenhedloedd.

Ioan 4:34, “Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

34 Dywedodd Iesu wrthynt, ““Fy mwyd yw gwneud ewyllys yr hwn a'm hanfonodd i a chyflawni ei waith.

Ioan 5:30, “Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a’m hanfonodd i”

30 “Ni allaf wneud dim ar fy mhen fy hun. Fel y clywaf, yr wyf yn barnu, ac mae fy marn yn gyfiawn, oherwydd Nid wyf yn ceisio fy ewyllys fy hun ond ewyllys yr hwn a'm hanfonodd.

Ioan 7: 16-18, “Nid fy nysgeidiaeth i yw fy nysgu i, ond yr un a’m hanfonodd i.”

16 Felly atebodd Iesu hwy, ““Nid fy nysgu i yw fy nysgu, ond yr un a'm hanfonodd i. 17 Os mai ewyllys unrhyw un yw gwneud ewyllys Duw, bydd yn gwybod a yw'r ddysgeidiaeth gan Dduw neu a wyf yn siarad ar fy awdurdod fy hun. 18 Mae'r un sy'n siarad ar ei awdurdod ei hun yn ceisio ei ogoniant ei hun; ond mae'r un sy'n ceisio gogoniant yr un a'i hanfonodd yn wir, ac ynddo ef nid oes anwiredd.

Ioan 8: 26-29, siaradodd Iesu wrth i’r Tad ei ddysgu

6 Mae gen i lawer i'w ddweud amdanoch chi a llawer i'w farnu, ond mae'r sawl a'm hanfonodd yn wir, ac rwy'n datgan i'r byd yr hyn a glywais ganddo. " 27 Nid oeddent yn deall ei fod wedi bod yn siarad â hwy am y Tad. 28 Felly dywedodd Iesu wrthynt, “Pan godwch Fab y Dyn, yna byddwch yn gwybod mai myfi yw ef, a hynny Nid wyf yn gwneud dim ar fy awdurdod fy hun, ond siarad yn union fel y dysgodd y Tad i mi. 29 Ac mae'r sawl a'm hanfonodd gyda mi. Nid yw wedi gadael llonydd i mi, oherwydd rydw i bob amser yn gwneud y pethau sy'n plesio iddo. ”

Ioan 12: 49-50, Mae'r sawl a'i hanfonodd wedi rhoi gorchymyn iddo - beth i'w ddweud a beth i'w siarad

49 Am Nid wyf wedi siarad ar fy awdurdod fy hun, ond mae'r Tad a'm hanfonodd i wedi rhoi gorchymyn i mi ei hun - beth i'w ddweud a beth i'w siarad. 50 A gwn mai bywyd tragwyddol yw ei orchymyn. Yr hyn a ddywedaf, felly, Rwy'n dweud fel mae'r Tad wedi dweud wrtha i. "

Ioan 14:24, “Nid y gair yr ydych yn ei glywed yn eiddo i mi ond y Tad”

24 Nid yw pwy bynnag nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau. Ac nid y gair yr ydych chi'n ei glywed yw fy un i ond gair y Tad a anfonodd ataf.

Ioan 15:10, “Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad”

10 Os ydych chi'n cadw fy ngorchmynion, byddwch chi'n cadw at fy nghariad, yn yr un modd Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac yn cadw at ei gariad.

Actau 2: 22-24, “Dyn a draddodwyd yn unol â chynllun a rhagwybodaeth Duw”

22 “Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, dyn a ardystiwyd i chi gan Dduw gyda gweithiau a rhyfeddodau ac arwyddion nerthol fod Duw wedi gwneud trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch eich hunain— 23 yr Iesu hwn, wedi ei draddodi yn ol cynllun pendant a rhagwybodaeth Duw, gwnaethoch groeshoelio a lladd gan ddwylo dynion digyfraith. 24 Cododd Duw ef i fyny, gan golli pangs marwolaeth, oherwydd nad oedd yn bosibl iddo gael ei ddal ganddo.

Actau 3:26, “Cododd Duw ei was”

26 Duw, wedi iddo godi ei was, anfonodd ef atoch yn gyntaf, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. ”

1 Pedr 2:23, Ymddiriedodd iddo’i hun sy’n barnu’n gyfiawn

23 Pan gafodd ei ddirymu, ni wnaeth ddirymu yn ôl; pan ddioddefodd, ni fygythiodd, ond parhaodd i ymddiried ei hun iddo sy'n barnu'n gyfiawn.

Galatiaid 1: 3-5, rhoddodd Iesu ei hun yn ôl ewyllys Duw Dad

3 Gras i chi a heddwch oddi wrth Dduw ein Tad a'r Arglwydd Iesu Grist, 4 a roddodd ei hun dros ein pechodau i'n gwaredu o'r oes ddrwg bresennol, yn ôl ewyllys ein Duw a'n Tad, 5 i'r hwn fydd y gogoniant am byth bythoedd. Amen.

Philipiaid 2: 8-11, Darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd i farwolaeth

8 Ac i'w gael ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Dyrchafodd / penododd Duw Iesu 

Actau 10:42, ef yw’r un a benodwyd gan Dduw i fod yn Farnwr

42 Ac fe orchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio hynny ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr y byw a'r meirw.

1 Corinthiaid 15: 24-27, mae Duw wedi rhoi pob peth yn ddarostyngedig o dan ei draed

24 Yna daw'r diwedd, pan fydd yn cyflwyno'r deyrnas i Dduw Dad ar ôl dinistrio pob rheol a phob awdurdod a phwer. 25 Oherwydd rhaid iddo deyrnasu nes iddo roi ei holl elynion o dan ei draed. 26 Y gelyn olaf i gael ei ddinistrio yw marwolaeth. 27 Am "Mae Duw wedi rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. ” Ond pan mae'n dweud, “mae pob peth yn cael ei ddarostwng,” mae'n amlwg hynny eithrir ef a roddodd bob peth yn ddarostyngedig iddo.

Effesiaid 1: 17-21, cododd Duw ef a’i eistedd ar ei ddeheulaw yn y lleoedd nefol

17 bod y Duw ein Harglwydd Iesu Grist, Tad y gogoniant, gall roi i chi Ysbryd doethineb a datguddiad yn ei wybodaeth amdano, 18 cael llygaid eich calonnau wedi eu goleuo, fel y gwyddoch beth yw'r gobaith y mae wedi dy alw di, beth yw cyfoeth ei etifeddiaeth ogoneddus yn y saint, 19 a beth yw mawredd anfesuradwy ei allu tuag atom ni sy'n credu, yn ôl gwaith ei nerth mawr 20 iddo weithio yng Nghrist pan cododd ef oddi wrth y meirw a'i eistedd ar ei ddeheulaw yn y lleoedd nefol, 21 ymhell uwchlaw pob rheol ac awdurdod a phwer ac arglwyddiaeth, ac uwchlaw pob enw a enwir, nid yn unig yn yr oes hon ond hefyd yn yr un sydd i ddod. Effesiaid. 22 Ac fe roddodd bopeth o dan ei draed a'i roi iddo fel pen ar bob peth i'r eglwys, 23 sef ei gorff, cyflawnder yr hwn sydd yn llenwi pawb.

Philipiaid 2: 8-11, dyrchafodd Iesu oherwydd ei ufudd-dod

8 Ac wedi ei ddarganfod ar ffurf ddynol, darostyngodd ei hun trwy ddod yn ufudd hyd at bwynt marwolaeth, hyd yn oed marwolaeth ar groes. 9 Felly mae Duw wedi ei ddyrchafu'n fawr ac wedi rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw, 10 fel y dylai pob pen-glin, yn enw Iesu, ymgrymu, yn y nefoedd ac ar y ddaear ac o dan y ddaear, 11 ac mae pob tafod yn cyfaddef bod Iesu Grist yn Arglwydd, er gogoniant Duw Dad.

Hebreaid 1: 9, mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio

9 Rydych chi wedi caru cyfiawnder ac wedi casáu drygioni; felly mae Duw, eich Duw, wedi eich eneinio  ag olew llawenydd y tu hwnt i'ch cymdeithion. ”

Hebreaid 2: 5-8, dyrchafodd Duw rywun a oedd yn is na’r angylion

5 Oherwydd nid i angylion y darostyngodd Duw y byd i ddod, yr ydym yn siarad amdano. 6 Mae wedi cael ei dystio yn rhywle, “Beth yw dyn, eich bod yn ymwybodol ohono, neu fab dyn, eich bod yn gofalu amdano? 7 Gwnaethoch ef am ychydig yn is na'r angylion; yr ydych wedi ei goroni â gogoniant ac anrhydedd, 8 rhoi popeth yn ddarostyngedig o dan ei draed. "

Hebreaid 4: 15-5: 6, Pob archoffeiriad a benodir i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw

15 Am nid oes gennym archoffeiriad sy'n methu â chydymdeimlo â'n gwendidau, ond un sydd wedi ei demtio ym mhob ffordd fel yr ydym ni, ac eto heb bechod. 16 Gadewch inni wedyn gyda hyder agosáu at orsedd gras, er mwyn inni dderbyn trugaredd a dod o hyd i ras i helpu yn amser yr angen. 5: 1 Oherwydd penodir pob archoffeiriad a ddewisir o blith dynion i weithredu ar ran dynion mewn perthynas â Duw, i offrymu rhoddion ac aberthau dros bechodau. 2 Mae'n gallu delio'n dyner â'r anwybodus a'r ffordd tuag ato, gan ei fod ef ei hun yn destun gwendid. 3 Oherwydd hyn mae'n rhaid iddo offrymu aberth dros ei bechodau ei hun yn yr un modd ag y mae dros bechodau'r bobl. 4 Ac nid oes unrhyw un yn cymryd yr anrhydedd hwn iddo'i hun, ond dim ond pan fydd Duw yn ei alw, yn union fel yr oedd Aaron. 5 Felly hefyd ni ddyrchafodd Crist ei hun i gael ei wneud yn archoffeiriad, ond fe'i penodwyd ganddo gan yr hwn a ddywedodd wrtho, “Ti yw fy Mab, heddiw yr wyf wedi dy eni”; 6 fel y dywed hefyd mewn man arall, “Rydych yn offeiriad am byth, ar ôl urdd Melchizedek.”

Hebreaid 5: 8-10, dynodwyd Iesu gan Dduw yn archoffeiriad

Er ei fod yn fab, dysgodd ufudd-dod trwy'r hyn a ddioddefodd. 9 A chael ei wneud yn berffaith, daeth yn ffynhonnell iachawdwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ufuddhau iddo, 10 cael ei ddynodi gan Dduw yn archoffeiriad ar ôl urdd Melchizedek.

Sut mae Iesu yn cael ei adnabod gan yr Apostolion

Mae llyfr yr Actau yn croniclo'r union beth a gyhoeddodd y rhai a ddewiswyd gan Grist ynghylch pwy Iesu yw ef. Tystiolaeth Apostolaidd Iesu yw mai “y Crist yw Iesu” (Actau 2:36, Actau 3: 18-20, Actau 5:42, Actau 9: 20-22, Actau 17: 1-3, Actau 18: 5, Actau 18:28) Mae'n amlwg mai'r ddysgeidiaeth Apostolaidd graidd yw mai Iesu yw'r Meseia (nid ei fod ef ei hun yn Dduw)

Actau 2: 22-28, mae Pedr yn pregethu’r atgyfodiad

22 “Ddynion Israel, clywch y geiriau hyn: Iesu o Nasareth, dyn a ardystiwyd i chi gan Dduw gyda gweithredoedd nerthol a rhyfeddodau ac arwyddion a wnaeth Duw trwyddo yn eich plith, fel y gwyddoch eich hunain— 23 yr Iesu hwn, wedi ei draddodi yn unol â chynllun pendant a rhagwybodaeth Duw, croeshoeliasoch a lladdwyd gan ddwylo dynion digyfraith. 24 Cododd Duw ef i fyny, gan golli pangs marwolaeth, am nad oedd yn bosibl iddo gael ei ddal ganddo. 25 Oherwydd y mae Dafydd yn dweud amdano, “'Gwelais yr Arglwydd o fy mlaen bob amser, oherwydd y mae ar fy neheulaw na chefais fy ysgwyd; 26 am hynny yr oedd fy nghalon yn llawen, a'm tafod yn llawenhau; bydd fy nghnawd hefyd yn trigo mewn gobaith. 27 Oherwydd ni fyddwch yn cefnu ar fy enaid i Hades, nac yn gadael i'ch Sanct weld llygredd. 28 Rydych chi wedi gwneud yn hysbys i mi lwybrau bywyd; byddwch yn fy ngwneud yn llawn llawenydd â'ch presenoldeb. '

Actau 2: 29-36, mae Pedr yn pregethu, “Mae Duw wedi ei wneud ef (Iesu) yn Arglwydd ac yn Grist”

32 Cododd yr Iesu Dduw hwn, ac o hynny yr ydym i gyd yn dystion. 33 Gan ei fod wedi ei ddyrchafu ar ddeheulaw Duw, ac wedi derbyn addewid yr Ysbryd Glân gan y Tad, mae wedi tywallt hyn yr ydych chi'ch hun yn ei weld a'i glywed. 34 Oherwydd nid esgynnodd Dafydd i'r nefoedd, ond dywed ef ei hun, “'Dywedodd yr Arglwydd wrth fy Arglwydd,“ Eistedd ar fy neheulaw, ” 35 nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. ”' 36 Bydded i holl dŷ Israel felly wybod yn sicr am hynny Mae Duw wedi ei wneud yn Arglwydd ac yn Grist, yr Iesu hwn a groeshoeliasoch. "

Actau 3:13, gogoneddodd Duw ei was Iesu

13 Fe wnaeth Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, Duw ein tadau, ogoneddu ei was Iesu, y gwnaethoch ei gyflawni a'i wadu ym mhresenoldeb Pilat, pan oedd wedi penderfynu ei ryddhau.

Actau 3: 17-26, mae Pedr yn pregethu Iesu Grist (Meseia) Duw

17 “Ac yn awr, frodyr, gwn eich bod wedi gweithredu mewn anwybodaeth, fel y gwnaeth eich llywodraethwyr hefyd. 18 Ond yr hyn a ragfynegodd Duw trwy geg yr holl broffwydi, hynny ei Grist byddai yn dioddef, cyflawnodd felly. 19 Edifarhewch felly, a throwch yn ôl, er mwyn i'ch pechodau gael eu dileu, 20 fel y daw amseroedd adfywiol o bresenoldeb yr Arglwydd, ac y gall anfon y Crist a benodwyd ar eich cyfer chi, Iesu, 21 y mae'n rhaid i'r nefoedd eu derbyn tan yr amser ar gyfer adfer yr holl bethau y siaradodd Duw â hwy trwy geg ei broffwydi sanctaidd ers talwm. 22 Dywedodd Moses, 'Bydd yr Arglwydd Dduw yn codi i chi broffwyd fel fi oddi wrth eich brodyr. Byddwch yn gwrando arno ym mha beth bynnag a ddywed wrthych. 23 A bydd pob enaid nad yw'n gwrando ar y proffwyd hwnnw'n cael ei ddinistrio oddi wrth y bobl. ' 24 Cyhoeddodd yr holl broffwydi a lefarodd, gan Samuel a'r rhai a ddaeth ar ei ôl, y dyddiau hyn. 25 Meibion ​​y proffwydi ydych chi a'r cyfamod a wnaeth Duw â'ch tadau, gan ddweud wrth Abraham, 'Ac yn eich epil y bendithir holl deuluoedd y ddaear.' 26 Anfonodd Duw ef atoch yn gyntaf, wedi iddo godi ei was, i'ch bendithio trwy droi pob un ohonoch oddi wrth eich drygioni. "

Actau 5: 30-32, Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr

30 Cododd Duw ein tadau Iesu, y gwnaethoch chi ei ladd trwy ei hongian ar goeden. 31 Dyrchafodd Duw ef ar ei ddeheulaw fel Arweinydd a Gwaredwr, i roi edifeirwch i Israel a maddeuant pechodau. 32 Ac rydyn ni'n dystion i'r pethau hyn, ac felly hefyd yr Ysbryd Glân, y mae Duw wedi'i roi i'r rhai sy'n ufuddhau iddo. "

Actau 5:42, Prif neges yr Apostolion - “y Crist (Meseia) yw Iesu”

42 A phob dydd, yn y deml ac o dŷ i dŷ, ni wnaethant roi'r gorau i ddysgu a phregethu mai Crist yw'r Crist.

Actau 9: 20-22, neges Saul wrth iddo ddechrau pregethu

20 Ac ar unwaith fe gyhoeddodd Iesu yn y synagogau, gan ddweud, “Mab Duw ydyw. " 21 A syfrdanodd pawb a'i clywodd a dweud, “Onid hwn yw'r dyn a wnaeth hafoc yn Jerwsalem o'r rhai a alwodd ar yr enw hwn? Ac onid yw wedi dod yma at y diben hwn, i ddod â nhw yn rhwym gerbron yr archoffeiriaid? ” 22 Ond cynyddodd Saul yn gryfach fyth, a gwaradwyddo'r Iddewon a oedd yn byw yn Damascus trwy brofi mai Iesu oedd y Crist.

Actau 10: 34-43, mae Pedr yn pregethu i’r Cenhedloedd

34 Felly agorodd Pedr ei geg a dweud: “Yn wir, deallaf nad yw Duw yn dangos unrhyw ranoldeb, 35 ond ym mhob cenedl mae unrhyw un sy'n ei ofni ac yn gwneud yr hyn sy'n iawn yn dderbyniol iddo. 36 O ran y gair a anfonodd at Israel, gan bregethu newyddion da am heddwch trwy Iesu Grist (ef yw Arglwydd pawb), 37 rydych chi'ch hun yn gwybod beth ddigwyddodd trwy holl Jwdea, gan ddechrau o Galilea ar ôl y bedydd a gyhoeddodd Ioan: 38 sut y gwnaeth Duw eneinio Iesu o Nasareth gyda'r Ysbryd Glân ac â nerth. Aeth ati i wneud daioni ac iacháu pawb a ormeswyd gan y diafol, oherwydd yr oedd Duw gydag ef. 39 Ac rydyn ni'n dystion o bopeth a wnaeth yng ngwlad yr Iddewon ac yn Jerwsalem. Rhoesant ef i farwolaeth trwy ei hongian ar goeden, 40 ond cododd Duw ef ar y trydydd dydd a gwneud iddo ymddangos, 41 nid i'r holl bobl ond i ni a oedd wedi cael eu dewis gan Dduw yn dystion, a oedd yn bwyta ac yn yfed gydag ef ar ôl iddo godi oddi wrth y meirw. 42 Gorchmynnodd inni bregethu i'r bobl a thystio mai ef yw'r un a benodwyd gan Dduw i fod yn farnwr ar y byw a'r meirw. 43 Iddo ef mae'r holl broffwydi yn tystio bod pawb sy'n credu ynddo yn derbyn maddeuant pechodau trwy ei enw. "

Actau 13: 36-41, Maddeuant trwy Grist

36 I Ddafydd, ar ôl iddo wasanaethu pwrpas Duw yn ei genhedlaeth ei hun, syrthiodd i gysgu a gosodwyd ef gyda'i dadau a gweld llygredd, 37 ond ni welodd yr hwn a gyfododd Duw lygredigaeth. 38 Gadewch iddo fod yn hysbys i chi felly, frodyr, hynny trwy'r dyn hwn cyhoeddir maddeuant pechodau i chwi, 39 a thrwyddo ef mae pawb sy'n credu yn cael eu rhyddhau o bopeth na allech chi gael eich rhyddhau ohono gan gyfraith Moses. 40 Gwyliwch, felly, rhag i'r hyn a ddywedir yn y Proffwydi ddigwydd: 41 “'Edrychwch, dych chi'n codi ofn, cewch eich syfrdanu a'ch difetha; oherwydd rydw i'n gwneud gwaith yn eich dyddiau chi, gwaith na fyddwch chi'n ei gredu, hyd yn oed os bydd rhywun yn ei ddweud wrthych chi. '”

Actau 17: 1-3, Pregethu Paul yn Thessalonica

Nawr wedi iddyn nhw basio trwy Amphipolis ac Apollonia, fe ddaethon nhw i Thessalonica, lle roedd synagog o'r Iddewon. 2 Aeth Paul i mewn, fel yr oedd ei arfer, ac ar dri diwrnod Saboth ymresymodd â hwy o'r Ysgrythurau, 3 esbonio a phrofi hynny roedd yn angenrheidiol i'r Crist ddioddef a chodi oddi wrth y meirw, a dweud, “Yr Iesu hwn, yr wyf yn ei gyhoeddi ichi, yw'r Crist. "

Actau 17: 30-31, Paul yn Athen

  30 Amserau anwybodaeth a anwybyddodd Duw, ond yn awr mae'n gorchymyn i bawb ym mhobman edifarhau, 31 oherwydd ei fod wedi gosod diwrnod y bydd yn barnu'r byd mewn cyfiawnder gan ddyn y mae wedi'i benodi; ac o hyn mae wedi rhoi sicrwydd i bawb trwy ei godi oddi wrth y meirw. ”

Actau 18: 5, pregethu Paul yng Nghorinth

5 Pan gyrhaeddodd Silas a Timotheus o Facedonia, meddiannwyd Paul â'r gair, gan dystio i'r Iddewon hynny y Crist oedd Iesu.

Actau 18:28, neges Paul at yr Iddewon

28 canys gwrthbrofodd yn rymus yr Iddewon yn gyhoeddus, gan ddangos trwy yr Ysgrythyrau mai Iesu oedd y Crist.

Actau 26: 15-23, Tystiolaeth Paul o’i dröedigaeth

 15 A dywedais, 'Pwy wyt ti, Arglwydd?' A dywedodd yr Arglwydd, 'Myfi yw'r Iesu yr ydych yn ei erlid. 16 Ond codwch a sefyll ar eich traed, oherwydd yr wyf wedi ymddangos ichi at y diben hwn, i'ch penodi'n was ac yn dyst i'r pethau yr ydych wedi fy ngweld ynddynt ac i'r rhai yr ymddangosaf ichi ynddynt, 17 yn eich gwaredu gan eich pobl ac oddi wrth y Cenhedloedd - yr wyf yn anfon atoch 18 i agor eu llygaid, er mwyn iddynt droi o dywyllwch i olau ac o nerth Satan at Dduw, er mwyn iddynt dderbyn maddeuant pechodau a lle ymhlith y rhai sy'n cael eu sancteiddio gan ffydd ynof fi.. ' 19 “Felly, O Frenin Agrippa, nid oeddwn yn anufudd i’r weledigaeth nefol, 20 ond wedi ei ddatgan yn gyntaf i'r rhai yn Damascus, yna yn Jerwsalem a thrwy holl ranbarth Jwdea, a hefyd i'r Cenhedloedd, y dylent edifarhau a throi at Dduw, gan gyflawni gweithredoedd yn unol â'u hedifeirwch. 21 Am y rheswm hwn cipiodd yr Iddewon fi yn y deml a cheisio fy lladd. 22 Hyd heddiw, cefais yr help a ddaw oddi wrth Dduw, ac felly rwy'n sefyll yma yn tystio i fach a mawr, heb ddweud dim ond yr hyn a ddywedodd y proffwydi a Moses a fyddai'n dod i ben: 23 bod yn rhaid i'r Crist ddioddef ac y byddai, trwy fod y cyntaf i godi oddi wrth y meirw, yn cyhoeddi goleuni i'n pobl ac i'r Cenhedloedd. "

Mae Meseia proffwydoliaeth yn asiant i Dduw

Mae proffwydoliaethau Meseianaidd yr Hen Destament (Tanakh) yn disgrifio mab dyn sydd i ddod fel asiant Duw y bydd Duw yn sefydlu offeiriadaeth a theyrnas dragwyddol drwyddo. Daw dyfynbrisiau o'r Fersiwn Safonol Saesneg (ESV) oni nodir yn wahanol. 

Deuteronomium 18: 15-19, “Bydd Duw yn codi i chi broffwyd - rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg”

15 "Tbydd yr ARGLWYDD eich Duw yn codi i chi broffwyd fel fi o'ch plith, oddi wrth eich brodyr - iddo ef y byddwch chi'n gwrando- 16 yn union fel y dymunwch gan yr ARGLWYDD eich Duw yn Horeb ar ddiwrnod y cynulliad, pan ddywedasoch, 'Peidiwn â chlywed eto lais yr ARGLWYDD fy Nuw na gweld y tân mawr hwn mwyach, rhag imi farw.' 17 A dywedodd yr ARGLWYDD wrthyf, 'Maen nhw'n iawn yn yr hyn maen nhw wedi'i siarad. 18 Byddaf yn codi ar eu cyfer broffwyd fel chi o blith eu brodyr. A rhoddaf fy ngeiriau yn ei geg, a bydd yn siarad â hwy bopeth yr wyf yn ei orchymyn iddo. 19 A phwy bynnag na fydd yn gwrando ar fy ngeiriau y bydd yn siarad yn fy enw i, byddaf i ei hun yn gofyn amdano.

Salmau 110: 1-6, “Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd”

1 Dywed yr ARGLWYDD wrth fy Arglwydd: “Eisteddwch ar fy neheulaw, nes i mi wneud eich gelynion yn stôl droed i chi. " 2 Mae'r ARGLWYDD yn anfon eich teyrnwialen nerthol allan o Seion. Rheol yng nghanol eich gelynion! 3 Bydd eich pobl yn cynnig eu hunain yn rhydd ar ddiwrnod eich gallu, mewn dillad sanctaidd; o groth y bore, gwlith eich ieuenctid fydd eich un chi. 4 Mae’r ARGLWYDD wedi tyngu ac ni fydd yn newid ei feddwl, “Rydych chi'n offeiriad am byth ar ôl urdd Melchizedek. ” 5 Mae'r Arglwydd ar eich llaw dde; bydd yn chwalu brenhinoedd ar ddiwrnod ei ddigofaint. 6 Bydd yn gweithredu barn ymhlith y cenhedloedd, gan eu llenwi â chorfflu; bydd yn chwalu penaethiaid dros y ddaear lydan.

Salmau 8: 4-6, “Rydych chi wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo”

4 beth yw dyn yr ydych yn ymwybodol ohono, a mab dyn eich bod yn gofalu amdano 5 Ac eto rydych wedi ei wneud ychydig yn is na'r bodau nefol a'i goroni â gogoniant ac anrhydedd. 6 Rydych wedi rhoi goruchafiaeth iddo dros weithredoedd eich dwylo; rydych chi wedi rhoi popeth o dan ei draed,

Salmau 110: 1 (LSV), YHWH i'm Harglwydd

PSALM O DAVID. Datganiad o YHWH i'm Harglwydd: "Eistedd wrth fy neheulaw, || Hyd nes i mi wneud Eich gelynion yn stôl droed i chi. ”

Eseia 9: 6-7, “I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni mae mab yn cael ei roi”

6 I ni mae plentyn yn cael ei eni, i ni rhoddir mab; a bydd y llywodraeth ar ei ysgwydd, a gelwir ei enw yn Gynghorydd Rhyfeddol, Duw Mighty, Tad Tragwyddol, Tywysog Heddwch. 7 O gynnydd ei lywodraeth ac o heddwch ni fydd diwedd, ar orsedd Dafydd a thros ei deyrnas, i'w sefydlu a'i gynnal â chyfiawnder ac â chyfiawnder o'r amser hwn ymlaen ac am byth. Bydd sêl ARGLWYDD y Lluoedd yn gwneud hyn.

Eseia 52:13, “Bydd fy ngwas yn gweithredu’n ddoeth”

13 Wele, fy ngwas gweithredu'n ddoeth; bydd yn uchel ac yn cael ei ddyrchafu, ac yn cael ei ddyrchafu.

Eseia 53: 10-12, “Trwy ei wybodaeth ef bydd yr un cyfiawn, fy ngwas, yn gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn”

10 Ac eto, ewyllys yr ARGLWYDD oedd ei falu; mae wedi ei roi i alar; pan fydd ei enaid yn offrwm dros euogrwydd, bydd yn gweld ei epil; bydd yn estyn ei ddyddiau; bydd ewyllys yr ARGLWYDD yn ffynnu yn ei law. 11 Allan o ing ei enaid bydd yn gweld ac yn cael ei fodloni; trwy ei wybodaeth ef y bydd y cyfiawn, fy ngwas, gwneud i lawer gael eu cyfrif yn gyfiawn, ac efe a ddwg eu hanwireddau. 12 Am hynny byddaf yn rhannu cyfran iddo â'r nifer, ac yn rhannu'r ysbail â'r cryf, am iddo dywallt ei enaid i farwolaeth ac fe'i rhifwyd gyda'r troseddwyr; eto fe ddygodd bechod llawer, ac yn gwneud ymyrraeth ar gyfer y troseddwyr.

Iesu gan gyfeirio at y weddi apostolaidd am rymuso 

Cyfeiriodd yr apostolion eu gweddi at y Tad ac wrth wneud hynny fe wnaethant gyfeirio at Iesu fel “eich gwas sanctaidd Iesu.” Roedden nhw'n deall bod Iesu'n asiant i Dduw.

Actau 4: 24-31, Mae credinwyr yn gweddïo ar y Tad “enw dy was sanctaidd Iesu”

24 … Codon nhw eu lleisiau at ei gilydd at Dduw a dweud, “Arglwydd Sofran, a wnaeth y nefoedd a'r ddaear a'r môr a phopeth ynddynt, 25 a ddywedodd trwy enau ein tad Dafydd, eich gwas, gan yr Ysbryd Glân, “'Pam y cynddeiriogodd y Cenhedloedd, a'r bobl yn cynllwynio'n ofer? 26 Gosododd brenhinoedd y ddaear eu hunain, a casglwyd y llywodraethwyr ynghyd, yn erbyn yr Arglwydd ac yn erbyn ei Eneiniog'- 27 oherwydd yn wir yn y ddinas hon casglwyd ynghyd yn erbyn eich gwas sanctaidd Iesu, a eneiniasoch, Herod a Pontius Pilat, ynghyd â'r Cenhedloedd a phobloedd Israel, 28 i wneud beth bynnag yr oedd eich llaw a'ch cynllun wedi'i ragweld i ddigwydd. 29 Ac yn awr, Arglwydd, edrychwch ar eu bygythiadau a chaniatáu i'ch gweision barhau i lefaru dy air gyda phob hyfdra, 30 wrth i chi estyn eich llaw i wella, a pherfformir arwyddion a rhyfeddodau enw dy was sanctaidd Iesu. " 31 Ac wedi iddynt weddïo, ysgwyd y lle y cawsant eu casglu ynghyd, a llanwyd pob un ohonynt â'r Ysbryd Glân a pharhau i siarad gair Duw yn eofn.

Dynoliaeth hanfodol Crist

Mae 1 Timotheus 2: 5-6, yn crynhoi’r Efengyl mewn un frawddeg, “Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu, a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddir ar yr adeg iawn. ” Dyma'r hyn y mae Paul yn cyfeirio ato fel “gwybodaeth y gwir” yn adnod 4 y mae Duw eisiau i bawb ddod ato a chael ei achub ganddo. Am yr union reswm hwn yn adnod 7 y penodwyd Paul yn bregethwr ac yn apostol, yn athro i'r Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd.

1 Timotheus 2: 3-7 (ESV)

3 Mae hyn yn dda, ac mae'n braf yng ngolwg Da ein Gwaredwr4 sy'n dymuno i bawb gael eu hachub a dod i wybodaeth y gwir5 Oherwydd mae un Duw, ac mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion, y dyn Crist Iesu6 a roddodd ei hun yn bridwerth i bawb, sef y dystiolaeth a roddwyd ar yr adeg iawn7 Am hyn penodwyd fi yn bregethwr ac yn apostol (Rwy'n dweud y gwir, nid wyf yn dweud celwydd), athro i'r Cenhedloedd mewn ffydd a gwirionedd.

1 Tim 2: 5-6 yn cael ei fframio fel gwirionedd yr Efengyl. Beth yw'r gwirionedd craidd hwn? Fe'i crynhoir fel a ganlyn:

  1. Mae yna un Duw (Duw yw ein Gwaredwr ac mae'n dymuno i bawb gael eu hachub a dod i wybodaeth y gwir)
  2. Mae un cyfryngwr rhwng Duw a dynion
  3. Dyn yw'r cyfryngwr
  4. Y cyfryngwr yw Crist (y Meseia) Iesu
  5. Rhoddodd y cyfryngwr ei hun i fyny fel pridwerth i bawb
  6. Rhoddwyd tystiolaeth y Meseia ar yr adeg iawn. (h.y., yn ôl cynllun rhagarweiniol Duw)

Mae'r holl bwyntiau uchod yn hanfodol i'n dealltwriaeth o hunaniaeth Duw a Iesu a'r gwahaniaeth rhwng y ddau. Yma mae Iesu'n cael ei wahaniaethu oddi wrth Dduw mewn pedair ffordd:

 1. Iesu yw'r cyfryngwr rhwng Duw a dynion
 2. Dyn yw Iesu
 3. Rhoddodd Iesu ei hun fel pridwerth i bawb
 4. Iesu yw cynllun Meseia Duw

Mae'r pedair agwedd hon ar bwy mae Iesu yn cadarnhau bod dynoliaeth Iesu yn greiddiol i neges yr Efengyl. Gan gyfateb i'r meini prawf hyn, ni all Iesu fod yn Dduw mewn ystyr ontolegol lythrennol:

1. Mae cyfryngwr rhwng Duw a dyn yn barti ar wahân i'r Duw a'r dynion y mae'n cyfryngu drostynt. Mae hynny'n gyfryngwr yn drydydd parti. Dim ond un Duw sydd, felly mae'n rhaid i'r cyfryngwr rhwng Duw gael gwahaniaeth ontolegol ar wahân i Dduw. 

2. Dyn yw'r cyfryngwr. Nid yw ac ni all Duw ddod yn ddyn. Mae Duw yn anfeidrol, mae dyn yn feidrol. Ni all yr anfeidrol fod yn feidrol ac aros yn anfeidrol. Mae dyn yn ddibynnol ar ocsigen, bwyd a dŵr. Mae Duw yn ddibynnol ar ddim. Mae dyn yn farwol tra bod Duw yn anfarwol. Ni all Duw sy'n anfarwol farw trwy ddiffiniad. Mae dosbarthiadau ontolegol Duw yn erbyn dyn yn wahaniaethau pendant na ellir eu croesi.

3. Rhoddodd y cyfryngwr ei hun fel pridwerth i bawb. Ni all Duw roi ei hun yn bridwerth gan fod Duw yn anadferadwy ac yn methu marw. Yn hytrach, roedd yn angenrheidiol bod y rhwymedi ar gyfer pechod dyn o fath o Adda - dyn a wnaethpwyd yn debyg i'r Adda cyntaf - creadigaeth uniongyrchol o Dduw a wnaed heb bechod. 

4. Y cyfryngwr yw Meseia (Crist) cynllun Duw a ragwelwyd gan y proffwydi. Mae Meseia proffwydoliaeth yn asiant dynol i Dduw - “Mab y Dyn”

Mae dynoliaeth Crist yn hanfodol i'r efengyl fel y dangosir ar y ddolen isod. Nid dyn mo Duw ond mae Meseia proffwydoliaeth o reidrwydd yn was dynol i Dduw - ei eneiniog gan fod Iesu yn Fab Dyn y proffwydoliaethau cenhadol. Math o un oedd Adam i ddod a Iesu yw'r Adda olaf. Mae cymod trwy gnawd a gwaed y Meseia dynol (Crist). Mae Iesu, ein huchel offeiriad yn cyfryngu gwell cyfamod â'i waed ei hun. Mae Iesu yn was i Dduw sy'n cyfryngu droson ni. Yr un Duw a Thad yw Duw a Thad Iesu. Dyrchafodd Duw ein gwaredwr Iesu ar ei law dde fel arweinydd a gwaredwr. Mae Mab y Dyn i fod i farnu'r byd mewn cyfiawnder. 

Sut mae Iesu yn Dduw heb fod yn Dduw mewn ystyr ontolegol?

Gelwir asiantau Duw yn Dduw. Gellir galw Iesu yn Dduw oherwydd ei fod yn cynrychioli Duw. 

Mewn meddwl Hebraeg, nid yw'r achos cyntaf neu'r achos eithaf bob amser yn cael ei wahaniaethu oddi wrth achosion eilaidd neu agos. Hynny yw, nid yw'r pennaeth bob amser yn cael ei wahaniaethu'n glir o'r asiant (yr un a gomisiynwyd i gyflawni gweithred ar ran un arall). Weithiau bydd yr asiant sy'n sefyll dros y pennaeth yn cael ei drin fel pe bai'n brifathro ei hun, er nad yw hyn yn llythrennol felly. Mae'r pennaeth a'r asiant yn parhau i fod yn ddau berson gwahanol. Yr asiant sy'n gweithredu ac yn siarad ar ran y pennaeth yw'r pennaeth trwy ddirprwy (person sydd wedi'i awdurdodi i weithredu dros un arall). 

Y term Hebraeg am asiant neu emissary cyfreithiol yw Shaliach sy'n gymharol â byd Gwlad Groeg Apostolion a'r gair Saesneg Apostol. Mae apostol yn asiant a gomisiynir gan brifathro. Rydym yn darllen yn Hebreaid 3: 1-2, Iesu yw apostol ac archoffeiriad ein cyfaddefiad ac roedd yn ffyddlon i'r sawl a'i penododd, yn yr un modd ag yr oedd Moses hefyd yn ffyddlon yn holl dŷ Duw.

asiant, Gwyddoniadur y Grefydd Iddewig, RJZ Werblowski, G Wigoder, 1986, t. 15.

Asiant (Hebraeg. Shaliach); Mynegir prif bwynt cyfraith asiantaeth Iddewig yn y dictwm, “mae asiant person yn cael ei ystyried fel y person ei hun” (Ned. 72B; Kidd, 41b) Felly, ystyrir bod unrhyw weithred a gyflawnwyd gan asiant a benodwyd yn briodol wedi bod wedi'i gyflawni gan y pennaeth, sydd felly'n ysgwyddo cyfrifoldeb llawn amdano. 

Beth am Ioan 14: 9 a darnau eraill yn Ioan?

Yr allwedd i ddeall cyd-destun Ioan 14; 9-10 yw Ioan 14; 20 lle mae Iesu’n dweud, “yn y diwrnod hwnnw byddwch yn gwybod fy mod yn fy Nhad, a chi ynof fi, a minnau ynoch chi.”

Ioan 14; 9-10, 20, “Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld i wedi gweld y Tad”

9 Dywedodd Iesu wrtho, “A wyf wedi bod gyda chi cyhyd, ac nad ydych yn fy adnabod o hyd, Philip? Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad. Sut allwch chi ddweud, 'Dangoswch y Tad inni'? 10 Onid ydych chi'n credu fy mod i yn y Tad ac mae'r Tad ynof fi ... 20 Yn y diwrnod hwnnw byddwch chi'n gwybod fy mod i yn fy Nhad, a chi ynof fi, a minnau ynoch chi. 

Nid yw bod yn y Tad yn llythrennol yn golygu bod yn Dad. Bydd Iesu ynom ni a byddwn ni yn Iesu, nid yw hynny'n llythrennol yn ein gwneud ni'n Iesu.

~

Felly, yn amlwg nid yn llythrennol pan ddywedodd Iesu, “Mae pwy bynnag sydd wedi fy ngweld wedi gweld y Tad.”

Oni wnaeth Iesu nodi ei hun fel Duw trwy ddweud “Myfi yw” (ego eimi)

Iesu yw'r Gair (Logos) wedi'i wneud yn gnawd - Onid yw hynny'n profi ei fod yr un peth â Duw?

Felly beth yw'r ddealltwriaeth gywir ynglŷn â Duw a Iesu?

Cwestiynau caled i Fodalwyr

 1. Sut mae Iesu a'r Tad yn ddau dyst? (Ioan 8: 16-18)
 2. A ddysgodd Iesu ufudd-dod. Pam fyddai angen i Dduw ddysgu ufudd-dod? (Heb 5: 8)
 3. Os mai Iesu ei hun yw’r Tad, oni fyddai’n ddibwrpas dweud “Rwyf wedi cadw gorchmynion fy Nhad ac wedi cadw at ei gariad.” (Ioan 15:10)
 4. A yw Duw yn codi ei hun yn was? (Actau 3:26)
 5. A oes angen i Dduw ymddiried ei hun iddo'i hun fel y dywed “iddo barhau i ymddiried ei hun iddo sy'n barnu'n gyfiawn”? (1 Pedr 2:23)
 6. A wnaeth Duw ddyrchafu Crist yn fawr a rhoi iddo'r enw sydd uwchlaw pob enw oherwydd ei fod yn ufudd iddo'i hun? (Phil 2: 8-9)
 7. A yw'n gwneud unrhyw synnwyr dweud bod Duw wedi ei ddyrchafu ei hun? (Phil 2: 9, Eff 1: 17-21)
 8. Mae archoffeiriad yn gweithio ar ran Duw mewn perthynas â dynion, felly sut mae Duw wedi dynodi ei hun yn archoffeiriad? (Heb 5: 8-10)
 9. Os yw Iesu eisoes yn Dduw a bod popeth yn ddarostyngedig i Dduw, a yw'n gwneud unrhyw synnwyr i ddweud “Mae Duw wedi rhoi pob peth yn ddarostyngedig o dan ei draed”? (1 Cor 15: 24-27)
 10. Os yw Crist yn Dduw, sut y gellir dweud bod Crist wedi mynd “i’r nefoedd ei hun, nawr i ymddangos ym mhresenoldeb Duw ar ein rhan”? (Heb 9:24) A aeth Duw i’r nefoedd i ymddangos ym mhresenoldeb Duw?
 11. Pam mae Iesu'n dweud sawl gwaith ei fod yn mynd at y Tad os mai ef yw'r Tad? (Ioan 14:12, Ioan 14:28, Ioan 16:17, Ioan 16:28)
 12. Sut y gellir temtio Duw ym mhob ffordd yr ydym a chydymdeimlo â'n gwendidau? (Heb 4:15)
 13. Dysgwyd Iesu gan Dduw. A oes angen i Dduw ddysgu unrhyw beth? (Ioan 8:28)
 14. Os mai Iesu yw Duw, byddai ganddo'r Ysbryd Glân ynddo'i hun. Felly yn hytrach na disgyn o'r nefoedd a phreswylio gydag ef, oni fyddai'n deillio ohono yn hytrach? (Luc 3:22)
 15. Os yw Iesu ei hun yn Dduw, pam fyddai angen angel i'w gryfhau? (Luc 22: 42-43)
 16.  Nid oes angen i Dduw eneinio ei hun. Pam fyddai angen i Iesu gael ei eneinio gan Dduw gyda'r Ysbryd Glân? (Luc 4:18, Actau 4: 26-27, Actau 10:38)  
 17. Pam nad oes gan Iesu ogoniant ynddo'i hun os yw'n Dduw? (Ioan 8:54)
 18. Os mai Iesu ei hun yw'r Tad, pa synnwyr y mae'n ei wneud i ddweud bod y Tad yn caru Iesu oherwydd ei fod yn gosod ei fywyd i lawr? (Ioan 10:17) 
 19. Dywedodd Iesu fod Tad yn fwy na phawb. Beth am ddweud ei fod yn Fwy na'r cyfan? (Ioan 10:29, Ioan 14:28)
 20. Pam mae Iesu'n cyfeirio at y Tad fel yr unig wir Dduw ac fel ef ei hun fel yr un yr oedd wedi'i anfon? (Ioan 17: 1-3)
 21. Pam mae Iesu'n cyfeirio at Dduw fel ei Dduw a'i Dad os mai ef ei hun yw'r Tad? (Ioan 20:17)
 22. Pam y cyfeirir at y Tad at yr un Duw a ffynhonnell pob peth tra cyfeirir at Iesu fel yr un Arglwydd (fel gwahaniaeth rhyngddo ef a Duw) yn 1 Cor 8: 5-6?
 23. Dywedodd Pedr fod Duw wedi gwneud Iesu yn Arglwydd ac yn Grist. A yw hyn yn gwneud unrhyw synnwyr os yw Iesu yn Arglwydd i ddechrau? (Actau 2:36)
 24. Os mai Iesu yw Duw, pam nad yw'n dweud bod Iesu wedi rhoi ei hun yn ôl ei ewyllys ei hun, yn hytrach nag ewyllys ein Duw a'n Tad (Gal 1: 3-4)
 25. Mewn gwahaniaeth i Dduw, cyfeirir Iesu fel dyn yw'r un cyfryngwr rhwng Duw a dynion yn 1 Tim 2: 5-6. Sut gall Duw fod yn gyfryngwr a'r Duw y mae'n cyfryngu drosto? 
 26. Pam mae Paul yn dweud “bendigedig fyddo Duw a Thad ein Harglwydd Iesu Grist” yn hytrach na “bendigedig fyddo ein Duw a'n Tad Iesu Grist”? (2 Cor 1: 3)

O Undod i Undodwr Beiblaidd

Mae llawer o gredinwyr undod y gorffennol wedi dod i sylweddoli nad yw'r athrawiaeth yn gyson â thystiolaeth gytbwys yr ysgrythur. Maent wedi sylweddoli bod yr athrawiaeth yn ôl pob golwg yn cael ei chefnogi gan lond llaw o benillion annelwig wrth ei dehongli mewn ffordd benodol. Fodd bynnag, cefnogir y ddealltwriaeth unedol ym mhobman yn y Testament Newydd a chyda'r cyfeiriadau mwyaf eglur. Y prif bwynt glynu ymhlith credinwyr undod yw cynnal dwyfoldeb Crist. Ond wrth edrych yn ofalus dim ble mae'r Testament Newydd mae'n awgrymu bod yn rhaid i ni gredu mai Iesu yw'r un Duw a Thad. Yn hytrach, rydyn ni'n ei weld fel y Meseia dynol a wnaeth Duw yn Arglwydd ac yn Grist.

Adnoddau ychwanegol yn gwrthbrofi athrawiaeth undod (moddoliaeth)

Mae gan ddiwygiad yr 21ain ganrif wefan sydd wedi'i chyfeirio'n benodol at y rhai sydd o gefndir undod o berswâd undod. Gwneir y wefan hon gan y rhai sydd hefyd wedi dod o gefndir undod. 

Diwygiad yr 21ain Ganrif

Erthyglau

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-articles/

fideos

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-videos/

sain

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-audio/

Llyfrau

www.21stcr.org/subjects/oneness-pentecostalism/oneness-pentecostalism-books/